severočeská energetika, a.s., člen skupiny Čez · severočeská energetika, a.s. hlavní...

of 117 /117
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Severočeská energetika, a.s., člen skupiny ČEZ

Upload: doancong

Post on 07-Mar-2019

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Severočeská energetika, a.s., člen skupiny ČEZ

Severočeská energetika, a.s.

Obsah Úvod – profil společnosti Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2005 a 2006 z pohledu SČE Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku Vývoj nákladů, výnosů a zisku Obchod s elektřinou Výroba elektřiny Systém řízení bezpečnosti a jakosti včetně politiky řízení rizik Sponzorský program v roce 2005 Ochrana životního prostředí Strategické záměry Skupiny ČEZ Investiční výstavba Lidské zdroje Zpráva dozorčí rady pro výroční zprávu za rok 2005 Finanční část Výrok auditora k účetní závěrce Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2005 Organizační struktura k 1. 1. 2006 Výklad pojmů a zkratek Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 Přílohy: Konsolidovaná účetní závěrka a výrok auditora Struktura skupiny ČEZ Schéma struktury koncernu ČEZ Identifikace společnosti Profil společnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti Severočeská energetika, a.s. (dále též jen „Společnost“ nebo „SČE“) byl do 31. 10. 2005 nákup, distribuce a prodej elektrické energie. Společnost byla do 31. 10. 2005 výhradním provozovatelem a vlastníkem veřejného rozvodu elektřiny do napětí 110 kV na území Ústeckého a převážné části Libereckého kraje. Majetkovým vstupem ČEZ a. s. do regionálních energetických společností se Severočeská energetika, a.s. stala od 1. 4. 2003 součástí Skupiny ČEZ.

1

Severočeská energetika, a.s.

Přehled vybraných nekonsolidovaných výsledků společnosti 2004 2005 Tržby mil. Kč 11 725 9 686 EBITDA mil. Kč 2 165 1 510 EBIT mil. Kč 1 374 953 Čistý zisk mil. Kč 1 101 872 ROE netto % 14,66 11,52 Aktiva celkem mil. Kč 10 961 8 727 Vlastní kapitál mil. Kč 7 510 7 571 Zápůjční kapitál mil. Kč 1 638 x Zápůjční kapitál / vlastní kapitál % 21,81 x Investice mil. Kč 980 617 Provozní cash flow mil. Kč 1 341 1 159 Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. počet 1318 532 Přehled k 31. 10. 2005 Zásobovaná oblast km2 7 902 7 902 Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh 6 872 4 801 z toho: ČEZ, a. s. GWh 4 844 3 034 Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh 64 69 Prodej elektřiny GWh 6 438 4 477

VO oprávnění zákazníci GWh 236 2 343 VO chránění zákazníci GWh 2 994 0 MO podnikatelé GWh 975 749 MO domácnosti GWh 1 558 1 249 ostatní GWh 675 136

Počet odběrných míst počet 664 437 667 551

VO oprávnění zákazníci počet 777 1 910 VO chránění zákazníci počet 1 142 0 MO podnikatelé počet 97 157 97 216 MO domácnosti počet 565 361 568 425

Maximální zatížení sítě MW 1 127 1 093 Rozvinutá délka vedení km 25 030 24 957

z toho: vvn km 1 842 1 842 vn km 8 104 8 139 nn km 15 084 14 976

Počet transformačních stanic počet 6 171 6 211

2

Severočeská energetika, a.s.

Hlavní události roku 2005 z pohledu SČE Leden

Severočeská energetika, a.s. jako i ostatní společnosti Skupiny ČEZ využívají od nového roku jednotný korporátní finanční systém na platformě SAP.

Únor V únoru byl realizován prodej podílu SČE ve společnosti První energetická, a. s.

Březen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže změnil své původní rozhodnutí

a Severočeská energetika, a.s. může za předpokladu splnění určitých podmínek ČEZ, a. s. zůstat součástí Skupiny ČEZ.

Duben Představenstvo společnosti schválilo záměr vyčlenit části podniku „Obchod“

a „Distribuce“ do společností ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. Květen

Prostřednictvím Nadace Duhové energie podpořila Severočeská energetika, a.s. šest projektů v celkové hodnotě 3,27 mil. Kč. Zástupcům obdarovaných organizací byly slavnostně předány darovací šeky.

Červen K 1. 6. 2005 převedla Severočeská energetika, a.s. zaměstnance provádějící odečty

elektroměrů a zaměstnance odhalující netechnické ztráty do společnosti ČEZ Měření, s. r. o.

Dne 24. 6. 2005 se konala valná hromada společnosti, která rozhodla o vyplacení dividend ve výši 250,- Kč na akcii. Valná hromada dále provedla změny v dozorčí radě společnosti.

Červenec Poslední víkend v červenci se přes zásobovací území Severočeské energetiky, a. s.

přehnala vichřice, která netrvala dlouho, zanechala však za sebou značné škody. Zaměstnanci SČE museli řešit stovky poruch na vedeních velmi vysokého, vysokého i nízkého napětí.

Srpen Na vlastní žádost odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Miroslav Kekule. Byl realizován prodej podílu Severočeské energetiky, a. s. v EFIS a. s. K 31. 8. 2005 byla ukončena činnost Call centra. Od 1. 9. 2005 zajišťuje tuto činnost

Call centrum Skupiny ČEZ. Září

Představenstvem byl schválen záměr vyčlenit vodní elektrárnu Střekov do ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.

Dne 30. 9. 2005 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která ke dni 1. 11. 2005 schválila vklad částí podniku „Obchod“ a „Distribuce“ do společností ČEZ Prodej, s. r. o. ČEZ Distribuce, a. s. Mimořádná valná hromada dále rozhodla o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu a o změně stanov spočívající v úpravě předmětu podnikání a snížení počtu členů představenstva z 5 na 3.

Říjen Společnost učinila veřejný návrh na odkup akcií SČE. Na funkci ředitele úseku Obchod rezignoval Ing. Alexej Hrebiček.

Listopad K 1. 11. 2005 došlo k vyčlenění částí podniku „Obchod“ a „Distribuce“ do společností

ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. Ke stejnému datu byly vyčleněny činnosti související s nákupem zboží a služeb do společnosti ČEZ Logistika, s. r. o.

Prosinec Poslední víkend před vánočními svátky bylo zasaženo území Severních Čech vichřicí

o síle orkánu, doprovázené silným sněžením. Zaměstnanci SČE muselo být řešeno více ja500 poruch na vedení velmi vysokého, vysokého i nízkého napětí. Škody přesáhly 10 mil. Kč.

3

Severočeská energetika, a.s.

Hlavní události roku 2006 z pohledu SČE Leden

Nový rok přináší úplné otevření trhu s elektřinou. Od 1. 1. 2006 mají možnost výběru dodavatele elektřiny také domácnosti.

Byla ukončena investiční akce „Automatizace vodní elektrárny Střekov“, která probíhala ve třech etapách od roku 2002.

Únor

Na funkci ředitele úseku Distribuce rezignoval Ing. Miroslav Kekule. S účinností od 1. 3. 2006 na dobu určitou do 30. 6. 2006 jmenovalo představenstvo společnosti do funkce ředitele úseku Distribuce Ing. Vojtěcha Jůdu.

Na základě vlastní žádosti byly cenné papíry společnosti vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu.

Představenstvo společnosti schválilo výroční zprávu SČE za rok 2005.

Březen Na vlastní žádost ukončili členství v dozorčí radě Ing. Jaroslav Paul a Ing. Vladimír

Balach. Do doby konání valné hromady společnosti byli kooptováni Mgr. Michaela Hrobská a Ing. Martin Novák.

4

Severočeská energetika, a.s.

Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele V Děčíně 27. března 2006 Ohlédnutí za rokem 2005 z pohledu Severočeské energetiky, a. s., není možno začít jinak, než připomenutím nesporně nejdůležitější události, kterou bylo 10. března rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten revokoval své dřívější rozhodnutí o nutnosti prodeje jednoho majoritního podílu z nabytých distribučních společností ČEZ, a. s. Protože v minulých letech byl k prodeji určen právě podíl, který držela ČEZ, a. s. v SČE znamenalo rozhodnutí ÚOHS, že SČE zůstane součástí Skupiny ČEZ. Dnem rozhodnutí padla poslední bariéra a SČE se mohla plně soustředit na transformaci v rámci probíhajícího projektu VIZE 2008. Během roku se podařilo bezezbytku naplnit střednědobý cíl, jímž je bezproblémové převedení jednotlivých odborných činností do nově vzniklých dceřiných společností Skupiny ČEZ. Rozhodujícím krokem tohoto procesu bylo ke dni 1. 11. 2005 vyčlenění částí podniku do společností ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. Z pohledu působení energetiky v regionu (který zásobovala elektrickou energií Severočeská energetika, a.s.) je důležité, že na tomto území budou působit dvě z nejdůležitějších dceřiných společností ČEZ, a. s., a to ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Správa majetku, s. r. o. Obě budou mít své působiště v tradičním sídle energetiky v Děčíně. Chci poděkovat všem zaměstnancům Severočeské energetiky, a. s. za práci, kterou odvedli ve prospěch SČE, a také za nezanedbatelný podíl na skutečnosti, že jsme se stali součástí nejsilnějšího ekonomického subjektu působícího v České republice. Rovněž chci poděkovat zákazníkům za trpělivost, kterou projevili v období, kdy ne všechny procesy v rámci energetiky fungovaly vůči nim zcela bezchybně. Věřím, že nově vzniklé společnosti rychle dosáhnou standardů obsluhy, na které jste byli vždy právem zvyklí. Velký dík patří velkým i malým akcionářům SČE, kteří plně pochopili význam projektu VIZE 2008 pro budoucnost české energetiky. Právě oni svými postoji umožnili plné zapojení Severočeské energetiky, a. s. do tohoto unikátního projektu. Poslední dík patří všem členům představenstva a dozorčí rady, kteří svou intenzivní nelehkou prací pomohli uvést do reality sny o výkonnější energetice České republiky. Ing. Josef Holub

5

Severočeská energetika, a.s.

Orgány společnosti a její management

Představenstvo společnosti Josef Holub (* 1951) předseda představenstva od 13. 5. 2003 Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je členem představenstva a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jan Saska (* 1952) místopředseda představenstva od 1. 1. 1994 Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Je členem dozorčí rady společnosti Energozdroj, s. r. o. v likvidaci, a do 11. 2. 2005 byl členem představenstva společnosti Aliatel, a. s. Václav Čulík (* 1955) člen představenstva od 1. 8. 2004 Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Do 11. 2. 2005 byl členem představenstva společnosti Aliatel, a. s. a předsedou dozorčí rady společnosti Aliatel Slovakia, s. r. o. Od 1. 8. 2004 je členem představenstva a ředitelem úseku Finance v Severočeské energetice, a. s. Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od 1. 8. 2004 Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Miroslav Kekule (*1946) člen představenstva od 7. 11. 1994 Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je předsedou dozorčí rady společnosti Energozdroj, s. r. o. v likvidaci. Seznam členů představenstva, kteří ukončili svoji činnost v roce 2005 Miroslav Kekule – odstoupil z funkce k 30. 8. 2005 Alexej Hrebiček – odstoupil z funkce k 30. 9. 2005 Výkonné vedení společnosti Josef Holub (* 1951) generální ředitel Jan Saska (* 1952) ředitel úseku Podpůrné služby Václav Čulík (* 1955) ředitel úseku Finance Miroslav Kekule (* 1946) ředitel úseku Distribuce Alexej Hrebiček (* 1961) ředitel úseku Obchod Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili svoji činnost v roce 2005 Alexej Hrebiček (* 1961) ředitel úseku Obchod

6

Severočeská energetika, a.s.

Dozorčí rada Tomáš Petráň (*1974) předseda dozorčí rady od 24. 6. 2005 Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako specialista majetkových účastí v ČEZ, a. s. Vladislav Raška (*1961) místopředseda dozorčí rady od 25. 6. 2004 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době zastává pozici starosty města Děčína. Je členem dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. a do 25. 8. 2005 byl členem představenstva společnosti Termo Děčín, a. s. Jaroslav Paul (*1959) člen dozorčí rady od 25. 6. 2004 Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V současné době zastává pozici ředitele ČEZ Prodej, s. r. o., pro region Střední Čechy a Praha. Jan Dobiáš (*1961) člen dozorčí rady od 13. 5. 2003 Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti LKC a. s. Vladimír Balach (*1957) člen dozorčí rady od 24. 6. 2004 Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Prague International Business School, Vysoká škola ekonomická v Praze (titul MBA). V současné době zastává pozici generálního ředitele ČEZ Správa majetku, s. r. o. Jaromír Novák (*1950) člen dozorčí rady od 24. 6. 2005 Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. V současné době zastává pozici zástupce starosty města Poděbrady. Martin Hušek (*1964) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 13. 5. 2004 Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze (elektrotechnická fakulta). V současné době pracuje v ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. jako vedoucí Obchodního centra Liberec. Irena Klůsová (*1953) členka dozorčí rady zvolená zaměstnanci od 13. 5. 2004 Absolventka průmyslové školy stavební. Ve společnosti Severočeská energetika, a.s. pracovala v oddělení technické přípravy, v současné době je zaměstnána u společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Petr Zvolenský (*1973) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 17. 6. 2005 Absolvent Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Je zaměstnán jako specialista informační techniky v dceřinné společnosti ČEZData, s. r. o. Václav Srba (*1941) člen dozorčí rady od 16. 5. 2003, ukončení 24. 6. 2005 Vladimír Schmalz (*1966) člen dozorčí rady od 25. 6. 2004, ukončení 10. 6. 2005 Petr Pětioký (*1963) člen dozorčí rady od 13. 5. 2003, ukončení 24. 6. 2005

7

Severočeská energetika, a.s.

Principy odměňování představenstva společnosti

Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům představenstva upravuje „Smlouva o výkonu funkce člena představenstva“ uzavřená mezi společností a členem představenstva. Na základě této smlouvy jsou členům představenstva poskytována tato plnění:

• pevná odměna - vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce,

• tantiéma - poskytuje se členům představenstva na základě rozhodnutí valné hromady,

• osobní automobil - člen představenstva má nárok na jeho bezplatné poskytnutí pro služební a soukromé použití, podmínky jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že člen představenstva k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy,

• pojištění - na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva:

o pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při výkonu funkce člena představenstva,

o životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce člena představenstva nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění jako pojistník, bezúplatně převádí na člena představenstva. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je členem představenstva zdaňován,

• cestovní náhrady - členu představenstva náleží při pracovní cestě stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem,

• ostatní plnění – společnost členu představenstva na jeho žádost zapůjčí počítač, příslušné programové vybavení a potřebné zařízení spojové a administrativní techniky. Má také právo na poskytnutí mobilního telefonu a úhradu výdajů spojených s jeho užíváním.

Principy odměňování výkonného vedení společnosti

Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny v manažerské smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování:

• základní měsíční mzdy - vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda se vyplácí za skutečně odpracovanou dobu a je v ní přihlédnuto k případné práci přesčas,

• roční odměny, která přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy a je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Maximální výše roční odměny je stanovena v % z roční základní mzdy (v součtu základních měsíčních mezd v daném kalendářním roce). Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel, generálnímu řediteli představenstvo společnosti,

• osobního automobilu, na jehož poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo pro služební i soukromé použití, podmínky jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé

8

Severočeská energetika, a.s.

využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy,

• pojištění - na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch vedoucího zaměstnance životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění jako pojistník, bezúplatně převádí na vedoucího zaměstnance. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je vedoucím zaměstnancem zdaňován,

• cestovních náhrad - vedoucímu zaměstnanci je při pracovní cestě poskytováno stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem,

• ostatních plnění vyplývajících z kolektivní smlouvy, kdy jsou v souladu s jejími platnými ustanoveními vedoucím zaměstnancům poskytovány následující požitky:

o osobní účet – čerpání stanoveného ročního limitu na rekreaci o sazba „ZS“ – podmínky a rozsah stanovuje vnitřní předpis o příspěvek na penzijní připojištění – měsíční limit, jehož výše je stanovena ve vazbě

na odpracované roky v SČE a výši příspěvku zaměstnance o životní pojištění – měsíční limit ve vazbě na odpracovanou dobu v SČE a měsíčním

příspěvkem zaměstnance • odchodného - je obsaženo v manažerské smlouvě o výkonu funkce vedoucího

zaměstnance, která se uzavírá na dobu určitou. V případě ukončení této smlouvy před sjednanou dobou je společnost povinna vyplatit vedoucímu zaměstnanci odchodné. Odchodné se poskytuje ve výši souhrnu měsíčních odměn, které by jinak byly vedoucímu zaměstnanci vyplaceny při setrvání ve funkci až do sjednané doby. Podmínky výplaty odchodného jsou upraveny ve výše uvedené smlouvě,

• odstupného – podmínky jeho poskytování jsou uvedeny v platné kolektivní smlouvě. Výše odstupného je závislá na počtu odpracovaných let v energetice,

• cílové odměny, která je vázána na plnění úkolů vyplývajících z transformace společnosti do nové organizační struktury Skupiny ČEZ, výše odměny je stanovena násobkem základní mzdy.

Principy odměňování dozorčí rady

Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům dozorčí rady upravuje „Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady“ uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady. Na základě této smlouvy jsou členům dozorčí rady poskytovány při respektování omezení daných zákonem tato plnění: • pevná měsíční odměna – vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce.

Konkrétní výše této odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady je stanovena na základě rozhodnutí valné hromady a usnesení dozorčí rady. Členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a jsou jeho zaměstnanci, se v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákoníku práce tato odměna neposkytuje. To platí i v případě tantiém,

• tantiéma - je poskytována členům dozorčí rady na základě rozhodnutí valné hromady,

• osobní automobil - člen dozorčí rady může požádat společnost o propůjčení osobního vozu k služebnímu a soukromému použití. Podmínky pro půjčení a užívání vozu jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že člen dozorčí rady o propůjčení osobního automobilu nepožádá a k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy,

9

Severočeská energetika, a.s.

• pojištění – sjednané na náklady společnosti ve prospěch člena dozorčí rady: o pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při

výkonu funkce člena dozorčí rady, o životní kapitálové pojištění, které se při skončení výkonu funkce člena dozorčí rady

nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění jako pojistník, bezúplatně převádí na člena dozorčí rady. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti a je zdaňován,

• cestovní náhrady - členu dozorčí rady náleží při pracovní cestě stravné, nocležné a další výdaje v souladu s obecně závazným právním předpisem,

• ostatní plnění - společnost členu dozorčí rady na jeho žádost zapůjčí počítač, příslušné programové vybavení a potřebné zařízení spojové a administrativní techniky. Má také právo na poskytnutí mobilního telefonu a úhradu výdajů spojených s jeho užíváním.

10

Severočeská energetika, a.s.

Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku Vývoj nákladů, výnosů a zisku (nekonsolidované hodnoty) Výsledky hospodaření společnosti byly v roce 2005 ovlivněny pokračující liberalizací trhu s elektrickou energií a dále transformačními a integračními změnami v rámci Skupiny ČEZ. Meziroční porovnání výsledků hospodaření je ovlivněno vyčleněním činností souvisejících s měřením elektřiny k 1. 6. 2005, vyčleněním činností logistiky k 1. 11. 2005 a dále vyčleněním licencovaných činností obchodu a distribuce, spojených s obchodováním elektřiny a ke vkladu majetku do nově vzniklých společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s. r. o. k 1. 11. 2005. Tímto byly odděleny licencované činnosti distribuce od prodeje a splněn požadavek na právní unbundling těchto činností. Rok 2005 byl prvním rokem druhého regulačního období. Energetický regulační úřad stanovil na rok 2005 ceny nákupu a prodeje silové elektrické energie a služeb v obdobné struktuře jako v roce 2004. Pokračující etapa liberalizace trhu s elektrickou energií stanovila pro rok 2005 možnost volby obchodníka s elektrickou energií, tedy statut oprávněného zákazníka, všem odběratelům s průběhovým i neprůběhovým měřením odebírajícím z hladiny vn a podnikatelům odebírajícím z hladiny nn. Ceny distribuce podnikatelského maloodběru odpovídaly cenám použitým pro výpočet distribučních tarifů pro oprávněné zákazníky na hladině nn. Cena silové EE chráněným zákazníkům byla v roce 2005 plně regulována. Chráněnými zákazníky v roce 2005 byly na hladině nn pouze domácnosti. Oprávněným zákazníkům stanovil Energetický regulační úřad ceny systémových a distribučních služeb. Společnost obsluhovala oprávněné zákazníky na hladinách vvn, vn a nn - v regionu SČE, u nichž byla dodavatelem elektrické energie SČE, v regionu SČE, u nichž SČE zajišťovala pouze distribuční služby a dodavatelem byl jiný obchodník, a dále mimo region SČE, u nichž byla dodavatelem elektrické energie SČE. Zisk po zdanění byl v roce 2005 vykázán ve výši 872 mil. Kč.

Tvorba zisku v mil. Kč

-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2004

2005

Náklady Daň z příjmu Zisk / ztráta po zdanění

9 864

Výnosy

12 097

V roce 2005 společnost dosáhla zisk před zdaněním ve výši 993 mil. Kč, což představuje oproti roku 2004 pokles o 480 mil. Kč. Zisk po zdanění byl v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 nižší o 230 mil. Kč.

11

Severočeská energetika, a.s.

Náklady na prodanou elektrickou energii dosáhly v roce 2005 celkové hodnoty 6 931 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2004 nižší o 1 646 mil. Kč. Odpisy byly v porovnání s rokem 2004 nižší o 234 mil. Kč a dosáhly výše 557 mil. Kč. Opravy a udržování byly oproti roku 2004 nižší o 17 mil. Kč. Osobní náklady poklesly vlivem snížení počtu pracovníků o 108 mil. Kč. Oproti tomu služby narostly vlivem vyčleněných činností o 257 mil. Kč. Výnosy z prodeje elektrické energie byly dosaženy v celkové výši 9 686 mil. Kč a jsou v porovnání s rokem 2004 nižší o 2 038 mil. Kč. Ostatní provozní výnosy dosáhly hodnoty 118 mil. Kč, což je o 156 mil. Kč méně oproti roku 2004. Finanční výnosy byly dosaženy ve výši 40 mil. Kč. Další položky ovlivňující výši výsledku hospodaření:

• Odpisy ve výši 557 mil. Kč • Opravy a údržba ve výši 169 mil. Kč • Osobní náklady ve výši 594 mil. Kč • Služby ve výši 507 mil. Kč • Ostatní provozní výnosy, netto 118 mil. Kč

Struktura majetku

Struktura aktiv (netto) v mil. Kč

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

2004

2005

Stav k 31.12.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nettoNedokončený dlouhodobý hmotný majetekPodíly v dceřiných a přidružených společnostechPohledávky, nettoOstatní oběžná aktiva + Ostatní aktiva

Aktiva celkem

10 961

8 727

Bilanční suma dosáhla hodnoty 8 727 mil. Kč a meziročně poklesla o 2 234 mil. Kč. Výše hodnoty jednotlivých položek rozvahy je ovlivněna vkladem a prodejem majetku do nově vzniklých společností. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek netto dosáhl hodnoty 647 mil. Kč a klesl oproti srovnatelnému období roku 2004 o 6 706 mil. Kč. Z toho dlouhodobý nehmotný majetek meziročně klesl o 19 mil. Kč a dlouhodobý hmotný majetek o 6 451 mil. Kč. Nedokončený dlouhodobý majetek dosáhl výše 88 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2004 nižší o 236 mil. Kč. Podíly dceřiných a přidružených společnostech dosáhly hodnoty 6 364 mil. Kč převážně vlivem vkladů do ČEZ Prodeje, s. r. o., a ČEZ Distribuce, a. s.

12

Severočeská energetika, a.s.

Oběžná aktiva dosáhla hodnoty 1 555 mil. Kč, což je o 1 547 mil. Kč nižší oproti roku 2004. Dlouhodobé pohledávky jsou ve výši 27 mil. Kč. a pohledávkami mimo Skupinu ČEZ. Krátkodobý finanční majetek netto dosáhl hodnoty 579 mil. Kč, peněžní prostředky a ekvivalenty jsou ve výši 623 mil. Kč.

Struktura pasiv v mil. Kč

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

2004

2005

Stav k 31.12.

Základní kapitálNerealizované zrtáty z fin. majetku, nerozdělený ziskKrátkodobé závazkyVýnosy příštích období, odložený daň. závazek, rezervy a ost.dlouhodobé záv.

Hodnota vlastního kapitálu dosáhla hodnoty 7 571 mil. Kč a oproti stejnému období roku 2004 vzrostla o 61 mil. Kč. K této skutečnosti přispěl nárůst nerozděleného zisku.

Pasiva celkem

8 727

10 961

Dlouhodobé závazky jsou v porovnání s rokem 2004 nižší o 1 638 mil. Kč a v roce 2005 dosahují nulové hodnoty. Tato skutečnost byla převážně ovlivněna vkladem rezervy na pokrytí budoucích možných ztrát vyplývajících z uzavřených dlouhodobých smluv se společnostmi Teplárna Ústí nad Labem, a. s. a PPC Trmice, a. s. do nové společnosti. Krátkodobé závazky klesly oproti roku 2004 o 657 mil. Kč na hodnotu 1 156 mil. Kč. Z toho závazek daně z příjmu je ve výši 36 mil. Kč.

13

Severočeská energetika, a.s.

Financování společnosti

Tvorba a užití finančních zdrojů v mil. Kč

-2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

2004

2005

Zisk před zdaněním Uhrazená daň z příjmů

Odpisy Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

Změna stavu závazků z provozní činnosti Změna stavu krátkodobého finančního majetku

Změna stavu zásob Ostatní provozní činnost

Investiční činnost Vyplacené dividendy

Ostatní finanční činnost

Krátkodobý finanční majetek se snížil oproti roku 2004 o 682 mil. Kč. Hodnota peněžních prostředků a ekvivalentů vzrostla v porovnání s rokem 2004 o 210 mil. Kč. Na tvorbě peněžních prostředků z provozní činnosti ve výši 1 159 mil. Kč, která se meziročně snížila o 182 mil. Kč, se největší měrou podílel zisk před zdaněním ve výši 993 mil. Kč. Dále byla výše peněžních prostředků ovlivněna zaplacenou daní z příjmů ve výši 381 mil. Kč, zvýšením stavu závazků a snížením krátkodobého finančního majetku.

Na čerpání peněžních prostředků z investiční činnosti ve výši 689 mil. Kč se podílejí výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na který bylo v roce 2005 vynaloženo 633 mil. Kč. Naproti tomu příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily 459 mil. Kč. Akvizice podílu v přidružených společnostech byla ve výši 903 mil. Kč. Čerpání peněžních prostředků z finanční činnosti ve výši 814 mil. Kč je představováno vyplacenými dividendami. Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost Společnost nemá k 31. 12. 2005 žádné bankovní úvěry a výpomoci.

14

Severočeská energetika, a.s.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů (nekonsolidované) 2004 2005 ROIC % 9,57 13,49 ROE netto % 14,66 11,52 ROA netto % 10,04 9,99 EBIT marže % 11,45 9,72 Zápůjční kapitál / vlastní kapitál % 21,80 x Celková zadluženost bez rezerv % 10,61 13,25 Dlouhodobá zadluženost % 0,10 0,00 Celková likvidita % 171,13 134,55 Poměr provozního cash flow k závazkům % 81,87 x Obrat aktiv % 109,47 112,34 Krytí stálých aktiv % 97,26 105,28

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 52,00 56,00

15

Severočeská energetika, a.s.

Obchod s elektřinou Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Index

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2004

Opatřeno: GWh GWh GWh GWh GWh GWh %

ČEZ, a.s. 4 714 5 036 4 572 4 650 4 844 3 034 62,63

Vlastní zdroje SČE a.s. 65 96 74 60 64 69 107,81

Ostatní cizí zdroje 2 140 1 856 2 329 2 092 1 929 1 649 85,48

z toho: teplárny 1 945 1 652 1 802 1 382 1 322 1 192 90,17

cizí malé energetické zdroje 192 202 228 252 201 168 83,58

sousední rozvodné energetické společnosti 3 2 3 2 1 0 0,00

ostatní obchodníci 296 456 405 289 71,36

Operátor trhu s elektřinou 225 140 96 116 120,83

Dovoz 1 2 3 2 66,67

Celkem 6 919 6 988 7 201 6 944 6 936 4 870 70,21

Dodáno: GWh GWh GWh GWh GWh GWh %

Velkoodběratelé 4 020 3 997 3 949 3 609 3 230 2 343 72,54

Maloodběratelé - obyvatelstvo 1 502 1 544 1 574 1 583 1 558 1 249 80,17

Maloodběratelé - podnikatelé 905 939 935 944 975 749 76,82

Vlastní spotřeba 16 17 16 17 15 13 86,67

Rozvodné energetické akciové společnosti 3 2 2 2 1 0 0,00

Operátor trhu s elektřinou 122 170 122 49 40,16

Trading 128 138 552 87 15,76

Vývoz 34 0 0 0

Ztráty 473 489 441 481 483 380 78,67

Celkem 6 919 6 988 7 201 6 944 6 936 4 870 70,21 Podmínky na trhu s elektřinou Pokračující etapa liberalizace trhu s elektrickou energií stanoví pro rok 2005 možnost volby obchodníka s elektrickou energií, tedy statut oprávněného zákazníka kromě stávajících všem dalším odběratelům s průběhovým i neprůběhovým měřením odebírajícím z hladiny vn a podnikatelům odebírajícím z hladiny nn. Rok 2005 byl prvním rokem druhého regulačního období. Energetický regulační úřad stanovil pro tento rok ceny distribuce pro oprávněné zákazníky v detailní struktuře:

• systémové služby, • cena OTE, • cena pro provozovatele distribuční soustavy za zprostředkování plateb, • cena na krytí vícenákladů OZE a KVET (obnovitelné zdroje a kombinovaná výroba

elektřiny a tepla), • příspěvek na decentrální výrobu, • kumulativní cena za službu sítě, • cena za rezervovanou kapacitu (hladina vvn a vn).

Cena silové EE chráněným zákazníkům (domácnosti) byla v roce 2005 regulována. Rok 2005 byl významně ovlivněn probíhající integrací ve skupině ČEZ, jejíž součástí se SČE stala. K 1. 11. 2005 byly do dceřiných společností ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s.

16

Severočeská energetika, a.s.

vloženy části podniku SČE. Tyto společnosti převzaly kontinuitu vývoje oddělených (unbundlingových) činností. Vykazované objemy nákupu a prodeje za SČE byly realizovány v období leden až říjen 2005. Nákup elektrické energie

Objem nakoupené elektrické energie společnosti Severočeská energetika, a.s. činil v roce 2005 celkem 4 870 GWh elektrické energie. Celkové množství zahrnuje pokrytí dodávky pro konečné zákazníky, vlastní spotřebu a ztráty, dále vypořádání odchylky přes Operátora trhu a trading – krátkodobé obchodování k vyrovnání odchylky, v roce 2005 realizované prostřednictvím ČEZ, a. s. Dominantní postavení mezi dodavateli elektrické energie zaujímá ČEZ, a. s. s podílem více než 62 % z celkového objemu pořízené elektrické energie v technických jednotkách. Objem nákupu od teplárenských společností, malých energetických zdrojů a ostatních obchodníků dosáhl 34 % celkového nakupovaného množství. Výroba na vodní elektrárně Střekov dosahuje 1 % podílu, zdroj se využívá jako regulace pro snižování odchylky na pokyn obchodních dispečerů. Zbývající elektrická energie v roce 2005 byla realizována dovozem od společnosti ESAG Drážďany a od Operátora trhu elektřinou, a. s. Praha pro zajištění dodávky oblasti Cínovce v rozsahu 2 015 MWh. Náklady vynaložené na pořízení silové elektřiny a služeb v roce 2005 dosáhly celkové hodnoty 7 180,7 mld. Kč. Podíl nákladů vynaložených na nákup od nejvýznamnějšího dodavatele ČEZ činí 42 %, dalšími významnými dodavateli jsou teplárny a ČEPS, a. s. Na nákup z obnovitelných zdrojů vynaložila společnost 563 mil. Kč.

Struktura nákladů na nákup elektřiny

16%

42%

21%

21%

ČEZ, a. s.

ČEPS, a. s. - celkem

Teplárny

Ostatní náklady

17

Severočeská energetika, a.s.

Prodej elektrické energie Výsledkem vývoje další etapy liberalizace trhu s elektrickou energií probíhající v roce 2005 byl přechod zákazníků kategorie podnikatelů odebírajích elektrickou energii na hladině nn do kategorie oprávněných zákazníků s možností volby obchodníka. Počet odběrných míst dosáhl ve velkoodběru 1 909, v podnikatelském maloodběru 97 216 a v maloodběru obyvatelstva 568 425.

Dodávka silové elektrické energie zákazníkům v letech 2000 - 2005

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

VelkoodběrateléGWh

Maloodběr -podnikateléGWh

Maloodběr -obyvatelstvoGWh

Dodávka silové elektrické energie zákazníkům v letech 2000 - 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005Velkoodběratelé GWh 4 020 3 997 3 949 3 609 3 230 2 343 z toho: chráněný zákazník 2 349 1 254 236 0 z toho: oprávněný zákazník 1 600 2 355 2 994 2 343Maloodběratelé podnikatelé GWh 905 939 935 944 975 749Maloodběratelé obyvatelstvo GWh 1 502 1 544 1 574 1 583 1 558 1 249Celkem GWh 6 427 6 480 6 458 6 136 5 763 4 341 Fakturace elektřiny konečným zákazníkům v tis. Kč bez DPH 2000 2001 2002 2003 2004 2005Velkoodběratelé tis. Kč 5 552 881 5 459 952 5 318 804 4 810 158 4 530 017 4 106 023Maloodběratelé - podnikatelé tis. Kč 1 948 844 2 092 562 2 114 775 2 109 157 2 217 841 746 224Maloodběratelé - obyvatelstvo tis. Kč 2 565 013 2 927 138 3 322 836 3 537 331 3 501 163 3 042 061Celkem tis. Kč 10 066 738 10 479 652 10 756 415 10 456 646 10 249 021 7 969 212

18

Severočeská energetika, a.s.

Fakturace elektřiny konečným zákazníkům v tis. Kč

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Velkoodběratelé

Maloodběratelé -podnikatelé

Maloodběratelé -obyvatelstvo

Celkové výnosy z obchodování s elektrickou energií, které kromě výnosů za dodávku konečným zákazníkům a distribuční služby obsahují dále výnosy z krátkodobého obchodování, výnosy z odchylek vůči sjednanému množství s Operátorem trhu a vyrovnání vícenákladů na povinný výkup v rámci rozvodných energetických společností, dosáhly objemu 9 686 mil. Kč. Spotřeba elektrické energie vvn a vn na distribučním území SČE podle odvětví Odvětví 2003 2004 2005 Dodávka Skladba Dodávka Skladba Dodávka Skladba MWh % MWh % MWh %Těžební průmysl 900 982 21,4 770 205 19,3 653 994 19,1Strojírenský a zpracovatelský průmysl 1 924 732 45,7 1 828 892 45,8 1 615 245 47,1Zemědělství a potravinářský průmysl 150 948 3,6 148 479 3,7 125 306 3,7Chemický průmysl 410 425 9,7 354 049 8,9 319 273 9,3Doprava 194 615 4,6 185 679 4,7 159 636 4,7Obchod a ostatní služby 338 841 8,0 345 679 8,7 286 659 8,4Energetika 59 887 1,4 59 952 1,5 49 779 1,5Stavebnictví 27 438 0,7 41 944 1,1 30 897 0,9Ostatní 202 106 4,9 257 608 6,3 192 250 5,6Celkem 4 209 974 100,0 3 992 487 100,0 3 433 039 100,0

19

Severočeská energetika, a.s.

Spotřeba elektrické energie vvn a vn na distribučním území SČE podle odvětví za rok 2005

1%

9%

4%

47%

19%

5%

8%

6%

1%

Těžební průmysl

Strojírenský a zpracovatelský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl

Chemický průmysl

Doprava

Obchod a ostatní služby

Energetika

Stavebnictví

Ostatní

Produkty a služby V roce 2005 společnost nabízela zákazníkům komplexní služby v celé škále produktů duhové energie spojených s dodávkou silové elektřiny, všem obsluhovaným segmentům konečných zákazníků.

20

Severočeská energetika, a.s.

Výroba elektřiny Na vodní elektrárně Střekov od roku 2002 probíhala rekonstrukce a automatizace VE Střekov, během níž byly provedeny na všech soustrojích generální opravy a byl dán do provozu nový řídící systém. Rekonstrukce včetně zkoušek byla ukončena k 18. 1. 2006. Hlavním dodavatelem byla firma Elektrovod Holding, a. s. Brno. V únoru roku 2005 bylo po funkčních zkouškách a zkušebním provozu předáno dodavatelem soustrojí TG2 a došlo k zahájení generální opravy TG1. Strojní práce na turbíně a generátoru TG1 včetně pomocných provozů provedla firma ČKD Blansko Engineering a. s., elektro část Elektrovod Holding, a. s. a dodavatelem řídícího systému byla firma VA TECH SAT Praha s. r. o. Montážní práce byly ukončeny v prosinci, poté byly zahájeny funkční zkoušky soustrojí. Během května a června 2005 byly provedeny zkoušky tzv. skupinového provozu turbín v novém řídícím systému. Provoz turbín TG3 a TG2 začal být řízen automatikou skupinového provozu. V září došlo k havárii rychlozávěru TG2. Opravu bylo možno zahájit z důvodu zahrazení turbíny až po dokončení prací na soustrojí TG1. Z tohoto důvodu klesla v posledním čtvrtletí roku 2005 výroba elektřiny. Automatizace VE Střekov byla dokončena k 31. 12. 2005. Funkční zkoušky TG1 proběhly v lednu 2006.

21

Severočeská energetika, a.s.

Systém řízení bezpečnosti a jakosti včetně politiky řízení rizik 1. Systém řízení bezpečnosti Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v SČE se skládal ze strategie a bezpečnostní politiky společnosti, programů k naplnění strategie BOZP, organizační struktury managementu a systému odpovědností, plánů vzdělávání, auditorské a kontrolní činnosti, zpětné vazby efektivnosti systému řízení BOZP. K jeho zavedení bylo postupnými kroky zavedeno

- zařazení BOZP do komplexního řízení společnosti s poskytováním komplexních služeb BOZP,

- identifikace a vyhodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, přijímání a realizace opatření k snižování a eliminaci těchto rizik,

- přijímání opatření k prevenci sociálních rizik, úrazů a nemocí s přihlédnutím k demografickým změnám při samotném výkonu práce zaměstnanců,

- zvyšování úrovně ochrany zdraví s důrazem na organizaci práce a výcvik zaměstnanců k dodržování bezpečnosti práce,

- posílení vědomí odpovědnosti zaměstnance za ochranu vlastního zdraví, - prosazování přijaté politiky BOZP a vytváření podmínek pro návrhy a podněty

zaměstnanců k řešení otázek BOZP vedoucích k neustálému zlepšování úrovně BOZP.

2. Politika řízení rizik V SČE byla stanovena politika BOZP jejíž součástí je analýza rizik, která slouží k vyhodnocení bezpečnosti práce společnosti. K tomu účelu byly vytvořeny a udržovány postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a uplatňování nezbytných opatření k jejich řízení. 3. Systém řízení kvality Úkolem společnosti v oblasti řízení kvality v roce 2005 v období probíhajících zásadních transformačních změn Skupiny ČEZ zasahujících do procesů správy energetických aktiv, obchodu, logistiky, měření, zákaznických služeb, podpůrných služeb v oblasti informatiky, komunikací, správy neenergetického majetku a v neposlední řadě ekonomického řízení a personalistiky, bylo udržet vysokou úroveň kvality všech úrovní řízení a výstupů procesů v celém rozsahu předmětu podnikání společnosti. Stěžejním cílem představitelů společnosti, výkonného managementu, ale i techniků, dělnických profesí a pracovníků odpovědných za funkčnost systému řízení jakosti, bylo v přechodném období eliminovat možná rizika a případné nepříznivé dopady transformace na zákazníky a na provoz zařízení. Lze konstatovat, že i přes vysoké nároky na zaměstnance společnosti při zajišťování právního unbundlingu, převodů majetku, změn v řízení , zavádění nových informačních systémů, standardů a postupů nedošlo k zásadním poklesu dosažené standardní úrovně kvality. Značné úsilí bylo věnováno splnění ukazatelů spolehlivosti distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Na principu procesního řízení byly identifikovány a hodnoceny rozhodující ukazatele kvality, přijímána opatření k plnění stanovených standardů a požadavků na jakost. Maximální vytížení klíčových zaměstnanců společnosti při zajišťování cílů VIZE 2008 a při práci v řešitelských týmech mělo dopad na přechodně nižší výkon vnitřního kontrolního systému jako nedílné součásti řízení a nástroje ověřování kvality. Po stabilizaci transformovaných procesů lze očekávat nárůst aktivní role vnitřního kontrolního systému pro výkon a kvalitu procesů.

22

Severočeská energetika, a.s.

I ve složitých podmínkách transformace společnosti se dařilo systém řízení kvality utvářet v komplexním pojetí. Při dosahování a zvyšování kvality se ČEZ Distribuce, a. s. jako jediný držitel licence na distribuci elektřiny za Skupinu ČEZ, bude moci opřít o pevné základy vytvořené společností Severočeská energetika, a.s. v oblasti managementu jakosti, kvality péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dosažené výsledky ve všech těchto oblastech jsou příslibem, ale i předpokladem naplnění cílového konceptu – dosažení certifikace ISO 9001 Systém managementu jakosti, ISO 14001 Systém environmentálního managementu a OHSAS 18001 Systém managementu ochrany zdraví a bezpečnosti.

23

Severočeská energetika, a.s.

Sponzorský program v roce 2005 V roce 2005 podporovala Severočeská energetika, a.s. řadu nevýdělečných činností z oblastí sociálních, kulturních, školství, zdravotnictví, ekologie a sportu. Podpora byla vždy poskytována podle schválených pravidel pro poskytování sponzorských darů valnou hromadou společnosti a dále podle grantových pravidel Nadace Duhová energie, od 1. 1. 2006 Nadace ČEZ, jejímž donátorem Severočeská energetika, a.s. již pravidelně je. Prostřednictvím Nadace ČEZ je financována většina sponzorských aktivit společnosti. Nadace Duhová energie vypsala v roce 2005 několik grantových řízení celostátních a regionálních. Mezi nejznámější celostátní projekty patří projekt Duhových hřišť, jehož cílem je zajistit mládeži dostatek bezpečného prostoru k různým volnočasovým aktivitám a také preventivně působit proti patologickým jevům. Mezi další projekty Nadace Duhová energie patřily Duhové dílny (příspěvek školským zařízením na zřízení tzv. kreativních dílen sloužících k osobnostnímu rozvoji nadaných dětí a pro smysluplné využití volného času), Duhová auta (vybraným subjektům, z oblasti poskytování sociálních terénních služeb byl z prostředků Nadace Duhová energie zakoupen osobní automobil) a Duhové kolo aneb minuta pomoci (princip Duhového kola spočívá v převodu našlapaného výkonu na peníze. Výkon se znásobí a výslednou částku může šlapající věnovat jedné ze tří vytipovaných neziskových organizací). Regionální projekty mají za cíl pomoci při zajištění společensky potřebných akcí, které by nemohly být bez této pomoci realizovány. Nadace Duhová energie byla založena v roce 2002, postupným vývojem se zařadila mezi nejvýznamnější nadace v zemi a v objemu získaných finančních prostředků se řadí na první místo. Od roku 2002 také výrazně stoupl počet žadatelů. K 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu Nadace Duhová energie, která nyní nese název Nadace ČEZ. Bylo představeno také nové logo Nadace ČEZ.

24

Severočeská energetika, a.s.

Ochrana životního prostředí Severočeská energetika, a.s. věnovala při své činnosti stálou pozornost vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí, a to v souladu s platnou legislativou. Autorizovaní a specializovaní zaměstnanci společnosti se v péči o životní prostředí věnovali všem jeho složkám, zejména odpadovému a vodnímu hospodářství, nakládání s chemickými látkami a ochraně ovzduší. Záměrem bylo nejen naplnění požadavků neustále se vyvíjející legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, ale i promítnutí těchto požadavků do standardů společnosti, jejich procesů a každodenní činnosti všech zaměstnanců. Se zmíněným záměrem souvisí uskutečnění ekologického provozování technologií a zařízení, manipulace s odpady a jejich třídění, zhodnocování druhotných surovin, správné skladování materiálů a nakládání s chemickými látkami. Po odborné stránce bylo prováděno trvalé monitorování stanovených kvalitativních ukazatelů pro podzemní a povrchové vody, zeminy a ovzduší s cílem vést aktuální přehled o stavu životního prostředí v jednotlivých složkách. Tyto výstupy jsou základem pro vytváření koncepcí v ochraně životního prostředí a pro plánování investic na další období. Ekologové SČE jako každoročně poskytovali své odborné služby při realizaci investičních akcí, průzkumech znečištění, monitorování životního prostředí, zpracování projektové dokumentace, zneškodňovaní odpadů, jednání se státní správou apod. V souvislosti se vznikem nových společností skupiny ČEZ ekologové zpracovali ve spolupráci s ekology ostatních REAS nový komplet řídící dokumentace v oblasti péče o životní prostředí. Náklady na odvoz a zneškodnění odpadů ve společnosti činily 1 150 000 Kč. Ostatní náklady na ekologii zahrnující především odběry a analýzy vzorků a sanaci areálu v Sobědruhách dosáhly v r. 2005 částky 334 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, kdy jsou investiční náklady na ekologii součástí celkových investičních nákladů v distribuci a účetní systém společnosti je neumožňuje separovat, nelze tyto náklady z uvedených důvodů přesně určit.

25

Severočeská energetika, a.s.

Strategické záměry Skupiny ČEZ Stručná prognóza vývoje elektroenergetiky z pohledu Skupiny ČEZ Energetický sektor v České republice se bude nadále vyvíjet v podmínkách integrace hospodářství Evropské unie. Přes technická omezení se bude propojení s okolními trhy rozšiřovat a v horizontu nejbližších let lze ve střední Evropě očekávat sblížení hladiny cen elektřiny na velkoobchodním trhu. Na podporu vytváření jednotného evropského trhu s elektřinou jsou zaměřeny i výsledky sektorového šetření Komise, které proběhlo v roce 2005. Státní regulace bude nadále souběžně zaměřena na podporu konkurenceschopnosti ekonomik členských států Evropské unie, ochranu spotřebitelů a životního prostředí, což se mimo jiné projeví pokračujícím snižováním energetické náročnosti.

K ověření dostupnosti primárních paliv v situaci, kdy poptávka po energii roste a podnikatelské prostředí nutí investory k opatrnosti, připravuje Evropská komise aktualizaci podkladů pro spolupráci členských zemí v oblasti energetické politiky. Protože Evropa nedisponuje dostatečnými primárními energetickými zdroji ani jejich zásobami, je zřejmé, že rizika s tím spojená může omezit jen vhodnou globální diverzifikací trhů, druhů zdrojů a území, odkud přicházejí. Na základě aktuální zkušenosti s poruchami dodávek ruského zemního plynu dojde patrně k novému posouzení dřívějšího předpokladu možné závislosti členských států Evropské unie na jediném dodavateli a perspektiv spolehlivosti rozvoje energetiky založené na tomto druhu paliva a bude přezkoumána možnost širšího využití jaderné energie. Podobnými prioritami včetně státem podpořených pilotních projektů nového rozvoje jaderné energetiky bude vedena i energetická politika Spojených států amerických.

V příštích letech významně ovlivní energetiku budoucí rozhodnutí o způsobu regulace emisí oxidu uhličitého a v menší míře i dalších škodlivin. Současný stav politických vyjednávání neumožňuje odhadnout, zda se evropské schéma obchodování s emisními povolenkami po roce 2012 rozšíří i na světově rozhodující znečišťovatele, anebo zda Evropská unie naopak přizpůsobí svůj přístup jejich méně přísným požadavkům. Vzhledem k úloze, kterou má volba paliva a z ní vyplývající emise pro ekonomiku investičních projektů, je tato nejistota vedle nynějšího obtížně předvídatelného vývoje na trzích s ropou a plynem jedním z nejzávažnějších problémů, před kterými evropská energetika stojí.

Českou energetiku stabilizuje domácí palivová základna hnědého uhlí, vysoký podíl výroby jaderných elektráren a nízká závislost na dovážených fosilních palivech. Pro zvýšení předvídatelnosti vývoje pro následující desítky let je potřebné v krátké době rozhodnout o případném využití uhelných zásob ležících za tzv. územními limity těžby a o možnosti umístění nového jaderného zdroje v České republice. Do doby přijetí těchto rozhodnutí bude nutné optimální rozvoj české energetiky připravovat variantně. Pravidla UCTE nově umožňují, aby se provozovatelé přenosových soustav dohodli na sdílení odpovědnosti za provoz širší regionální elektrizační soustavy. Tento postup se může stát významným stimulem pro další zlepšení ekonomiky energetického sektoru regionu, zejména díky možnosti vyšší specializace jednotlivých výroben na poskytování obchodovaných energetických produktů a snížení požadavků na rezervy při zachování celkové spolehlivosti soustavy. Tuto potenciální výhodu, stejně jako obchodní perspektivy vůbec, bohužel i pro Českou republiku stále více omezuje zatížení celé středoevropské soustavy pronikavě se zvyšujícím objemem nahodilých, obchodně ani technicky neregulovatelných toků elektřiny, způsobených rychlými změnami výroby větrných elektráren v severním Německu. Propustnost sítě bude dále ovlivněna postupem ekologizace elektráren v Polsku a na Balkáně.

Přes dostatek finančních zdrojů dojde v oblasti vlastnické struktury v evropské energetice s výjimkou některých nových členských zemí v důsledku snižujícího se počtu cílů a zvyšujícího se důrazu na ochranu hospodářské soutěže patrně ke snížení rozsahu integračních transakcí.

26

Severočeská energetika, a.s.

Koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ Koncepce podnikatelské činnosti schvalovaná valnou hromadou představuje jeden z výchozích řídících dokumentů akciové společnosti ČEZ a celé Skupiny ČEZ, který vymezuje rámec podnikání, hodnoty a cíle společnosti. Definuje tak základní odpovědnost jejích orgánů a vrcholového managementu.

Rozhodujícím posláním Skupiny ČEZ je zajistit svým akcionářům dlouhodobý přiměřený zisk úspěšným podnikáním zejména na trhu s elektřinou v České republice i v zahraničí. Tento úkol bude splněn pouze za předpokladu naplnění základní vize společnosti, a to stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Prostředkem k dosažení tohoto cíle mohou být vedle úspěšného působení na regionálním trhu s elektřinou zejména akvizice majetkových podílů v zahraničních distribučních společnostech, popřípadě sekundární vstup do již soukromými vlastníky ovládaných společností v případech změny orientace současných vlastníků. Nejdůležitější podnikatelskou činností Skupiny ČEZ je výroba, nákup, distribuce a prodej elektrické energie koncovým zákazníkům včetně poskytování podpůrných služeb. Rozhodující podíl tržeb je generován dodávkou elektřiny z vlastních ekonomicky efektivních zdrojů, zajištěné s vysokou spolehlivostí, minimálními bezpečnostními riziky a dopady na životní prostředí. Důležitou součástí hospodaření je optimalizace výroby elektřiny a současně obchodu s emisními povolenkami CO2 v rámci evropského obchodovacího schématu. Při provozování jaderných zdrojů má jaderná bezpečnost tu nejvyšší prioritu. Strategické záměry Skupiny ČEZ S cílem naplnění strategických záměrů se Skupina ČEZ soustředí na následující nejdůležitější iniciativy: □ dokončit projekt VIZE 2008 – přechod na maximálně efektivní systém řízení

v integrované Skupině ČEZ v České republice, využít úspěšného zahájení činnosti rozhodujících procesních dceřiných společností v roce 2005 k dosažení plných synergických efektů. Zajistit transparentní prostředí na všech úrovních řízení, kvalitní komunikací vytvořit podmínky k vysoké výkonnosti, a tím k udržení dlouhodobé prosperity mateřské společnosti i všech členů Skupiny ČEZ,

□ připravit obnovu výrobní kapacity uhelných elektráren a vytvářet podmínky pro prodloužení životnosti jaderných zdrojů. Rok 2005 je prvním rokem investiční přípravy obnovy vybraných jednotek – komplexní obnovy elektráren Tušimice, Prunéřov a části elektrárny Počerady a výstavby nových, nadkritických bloků (se zvýšenou účinností) o výkonu cca 660 MW v elektrárnách Ledvice a Počerady, které budou využívat nejlepší dostupné technologie. Životnost stávajících zdrojů bude řízena tak, aby byly ekonomicky optimálně využity dostupné zásoby paliva. V případě, že budou zpřístupněna dosud nevyužitelná uhelná ložiska, jsou připravovány projekty nových výrobních zdrojů a průběžně bude zkoumána vhodnost výstavby zdrojů na plyn nebo černé uhlí. Bude provedena analýza podmínek pro realizaci nových jaderných zdrojů. Investiční program bude periodicky aktualizován s ohledem na perspektivu vývoje na trhu a vývoje v oblasti ochrany životního prostředí, zejména regulace emisí CO2 ČEZ, a. s. počítá s vybudováním portfolia, které bude plně uplatnitelné a flexibilní pro potřeby vnitřního trhu s elektřinou mezi členskými státy Evropské unie při respektování požadavků na zajištění dodávek pro Českou republiku bezpečným, ekologickým a nákladově optimálním způsobem,

□ průběžně integrovat zahraniční dceřiné společnosti, pokračovat v programu zahraničních akvizic ve střední a jihovýchodní Evropě, rozšiřovat působení na mezinárodním trhu s elektřinou u všech druhů obchodů a posilovat přítomnost v cílových zemích pomocí místních zastoupení,

□ průběžně posilovat budování firemní kultury zaměřené na výkonnost.

27

Severočeská energetika, a.s.

K dalším úkolům patří: □ udržet pozici ČEZ, a. s., na trhu dodávek tepla, případně vstoupit do výhodných investic

nebo akvizic, □ vyhledávat smysluplné a ekonomicky zdůvodnitelné projekty využití obnovitelných zdrojů,

především v oblasti větrné energie, biomasy a vodní energie, a úspor emisí CO2 jak u vlastních zdrojů, tak formou joint implementation nebo clean development mechanism,

□ přispívat jako respektovaný partner k vytváření efektivního podnikatelského prostředí energetického sektoru v České republice i v Evropské unii,

□ průběžně dále zlepšovat mediální obraz společnosti, aby byla vnímána jako spolehlivý partner a seriózní konkurent, účinně využívající své kapacity ku prospěchu nejen svých akcionářů a zaměstnanců, ale i dodavatelů a odběratelů.

Projekt VIZE 2008 V polovině roku 2004 došlo k zintenzivnění integračního úsilí Skupiny ČEZ zahájením projektu VIZE 2008, který je jedním ze tří nosných pilířů naplnění vize Skupiny ČEZ stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Tento projekt je svým rozsahem největším projektem v energetice ve střední Evropě.

Hlavní cíle projektu VIZE 2008 pro rok 2006 jsou zaměřeny na dokončení transformace a zahájení zvyšování výkonnosti.

Již během roku 2004 přinesl projekt celou řadu výsledků ve vymezení nového organizačního uspořádání Skupiny ČEZ a zahájení jeho realizace. Ve Skupině ČEZ byly informační technologie vyčleněny do společnosti ČEZData, s. r. o. telekomunikační služby svěřeny společnosti ČEZnet, a. s. a k 1. 1. 2005 bylo centralizováno řízení lidských zdrojů. 2005 – rok transformace Během roku 2005 proběhly největší transformační změny Skupiny ČEZ. Klíčová část majetku, zaměstnanců a činností pěti regionálních distribučních společností byla postupně převedena do nově založených procesně orientovaných dceřiných společností a centralizovaných útvarů ČEZ, a. s.

28

Severočeská energetika, a.s.

Převod činností z regionálních distribučních společností do nově vzniklých procesních společností

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Prodej, s. r. o.a ČEZ Distribuce, a. s.

Severočeská energetika, a.s. 1. 5. - 1. 7. 2005 1. 6. 2005 1. 11. 2005 1. 11. 2005 Severomoravská energetika, a. s. 1. 7. 2005 1. 6. 2005 1. 7. 2005 1. 1. 2006 Středočeská energetická a.s. 1. 6. - 1. 7. 2005 1. 6. 2005 1. 12. 2005 1. 12. 2005 Východočeská energetika, a.s. 1. 4. - 1. 5. 2005 1. 6. 2005 1. 10. 2005 1. 10. 2005 Západočeská energetika, a.s. 1. 1. 2005 1. 6. 2005 1. 9. 2005 1. 9. 2005

ČEZData, s.r.o. a ČEZnet, a.s.

ČEZ Správa majetku, s.r.o.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Severočeská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006 Severomoravská energetika, a. s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006 Středočeská energetická a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006 Východočeská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006 Západočeská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006

Regionální distribuční společnost

Regionální distribuční společnost

Nově vzniklé procesní společnosti

Nově vzniklé procesní společnosti

V období od ledna do července byla postupně přesunuta obsluha 3,4 mil. zákazníků z jednotlivých distribučních společností do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. K 1. červenci 2005 tak byla obsluha zákazníků podnikatelského maloodběru a domácností zajišťována z jednoho místa, což přinese zvýšení kvality a zefektivnění péče o zákazníky.

K 1. červnu 2005 byly ze všech regionálních distribučních společností vyčleněny činnosti související s měřením elektřiny do nové procesní společnosti ČEZ Měření, s. r. o. Většina zaměstnanců zůstala ve svých původních regionech, jejich činnost je však metodicky zastřešována a řízena z jednoho místa pro celou Skupinu ČEZ.

Od 1. července 2005 zahájila společnost ČEZ Logistika, s. r. o. poskytování vybraných služeb nákupu pro Severomoravskou energetiku, a. s. Během podzimu převzala ČEZ Logistika, s. r. o. zajišťování nákupních služeb i od dalších regionálních distribučních společností, takže dnes zajišťuje veškeré nákupy v oblasti distribuce ve Skupině ČEZ.

V roce 2005 proběhla centralizace finančních, účetních a daňových služeb ve Skupině ČEZ. K 1. červenci 2005 byly ze všech regionálních distribučních společností soustředěny činnosti financování a k 1. lednu 2006 činnosti účetnictví a daní do společnosti ČEZ, a. s. K 1. červenci došlo též k vytvoření centrálního útvaru pro řízení rizik pro Skupinu ČEZ.

Ve druhém pololetí 2005 byly postupně v měsíčních cyklech uskutečňovány vklady částí podniků – obchod a distribuce – z regionálních distribučních společností do nově založených procesních společností ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. Tím byla oddělena licencovaná činnost distribuce od prodeje a splněn požadavek na právní unbundling těchto činností. K 1. prosinci 2005 byly vyčleněny útvary ČEZ, a. s. zabývající se prodejem elektřiny (jako část podniku) do ČEZ Prodej, s. r. o. Dovršení procesu oddělení distribuční činnosti nastalo zápisem zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (vložením částí podniků) do obchodního rejstříku dne 28. února 2006.

K 1. lednu 2006 byly soustředěny veškeré činnosti vnější a vnitřní komunikace z regionálních distribučních společností do společnosti ČEZ, a. s. a byla ukončena centralizace správy výpočetní techniky vkladem příslušné části podniku ČEZ, a. s. do ČEZData, s. r. o.

K naplnění cílů byla nezbytná intenzivní a kontinuální práce se zaměstnanci. Pracovní pozice v nových společnostech byly během transformace přednostně obsazovány přímými výběry zaměstnanců ze Skupiny ČEZ, probíhala vnitřní výběrová řízení. Odborové organizace byly průběžně seznamovány s průběhem transformace, přičemž byly striktně dodržovány platné kolektivní smlouvy a zákoník práce.

29

Severočeská energetika, a.s.

K 31. prosinci 2005 byla dokončena fúze ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. a HYDROČEZ, a. s.

Cíle pro rok 2006 V roce 2006 bude dokončena transformace regionálních distribučních společností vyčleněním zaměstnanců, činností a majetku do společností ČEZ Distribuční služby, s. r. o., ČEZ Správa majetku, s. r. o. a ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Projekt VIZE 2008 se rovněž zaměří na další zvyšování výkonnosti a zavádění nejlepších praxí v nových společnostech a centralizovaných útvarech ČEZ, a. s.

V roce 2006 zahajuje Skupina ČEZ divestiční proces ostatních majetkových účastí, jejichž předmět podnikání leží mimo Skupinou ČEZ vytčený rámec nebo jde o aktivity, které lze získat z trhu od jiných dodavatelů. Poradcem pro tuto činnost je přední investiční banka působící v České republice, vzešlá z výběrového řízení, spolu s dalšími odbornými firmami.

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2006 V roce 2006 bude společnost ČEZ pokračovat v řízení portfolia svých elektrárenských zdrojů s optimalizací výroby elektřiny a prodeje povolenek CO2, s využitím zkušeností získaných v prvém roce tohoto způsobu provozu. Základ hospodářského výsledku roku 2006 byl již položen v prodejní kampani elektřiny, která proběhla v druhé polovině roku 2005.

Pro rok 2006 si Skupina ČEZ v rámci projektu VIZE 2008 vytyčila cíl dokončit transformaci a optimalizaci činnosti nových procesních společností zavedením nejlepší praxe. Portfolio dalších tuzemských majetkových podílů bude optimalizováno formou redukce, některé činnosti, které jsou běžně dostupné na trhu, nebudou nadále zajišťovány firmami náležejícími do Skupiny ČEZ. Významnou roli budou i v roce 2006 hrát akvizice zejména zahraničních aktiv. Ve společnostech začleněných do Skupiny ČEZ v roce 2005 (distribuční společnosti v Bulharsku a Rumunsku, Severočeské doly a. s. v tuzemsku) budou postupně slaďovány procesy s nejlepší praxí Skupiny. V průběhu roku 2006 očekáváme začlenění dalších firem, ať již jde o polské černouhelné elektrárny Elcho a Skawina, které byly získány podpisem kupní smlouvy v závěru ledna 2006, či projednávanou bulharskou černouhelnou elektrárnu Varna, ale i další, vzešlé z probíhajících či očekávaných tendrů ve střední a jihovýchodní Evropě. V přípravě obnovy uhelných elektráren předpokládáme v roce 2006 uzavření základních smluvních dokumentů na realizaci projektů obnovy celkem osmi bloků 200 MW elektrárnách Tušimice II a Prunéřov II. V březnu 2006 byl schválen i projekt nového bloku 660 MW v Elektrárně Počerady, který bude obdobou již schváleného projektu na výstavbu stejného bloku v Elektrárně Ledvice. V roce 2006 očekává Skupina ČEZ další zlepšení svých hospodářských výsledků, např. nárůst provozního hospodářského výsledku (EBIT) o 25 %, a to na úroveň 36,8 mld. Kč. Zlepšení ukazatele EBITDA (provozní hospodářský výsledek očištěný o odpisy) je očekáváno ve výši 16 % s tím, že bude dosaženo výše 58,1 mld. Kč. Čistý zisk Skupiny ČEZ je očekáván ve výši 26,7 mld. Kč, zde předpokládané zlepšení představuje 20 %. Za hlavní faktory růstu hospodářských výsledků pokládáme zlepšení hrubé marže z výroby a obchodu, dosažení úspor v rámci pokračujícího projektu VIZE 2008. Souhrnný přínos zahraničních aktivit (Bulharsko, Rumunsko, popř. Polsko) do EBIT očekáváme nejméně 2 mld. Kč.

Na pořízení dlouhodobého majetku plánuje Skupina ČEZ vynaložit v roce 2006 cca 23 mld. Kč, z toho mateřská společnost necelých 10 mld. Kč. Dceřiné společnosti plánují tento objem ve výši přesahující 13 mld. Kč, z toho zahraniční společnosti 3 mld. Kč. Objem investic do dlouhodobého finančního majetku bude spíše limitován úspěchy v probíhajících a připravovaných tendrech. Obdobně očekáváme zlepšení hospodářských výsledků i mateřské společnosti ČEZ, a. s., a to v provozním hospodářském výsledku o 33 % na úroveň 26,1 mld. Kč, v ukazateli EBITDA o 16 % na úroveň 38,7 mld. Kč a v čistém zisku o 15 % na úroveň přesahující 20,3 mld. Kč.

30

Severočeská energetika, a.s.

Investiční výstavba Cíle investiční, modernizační a rozvojové politiky Hlavním cílem v oblasti investiční výstavby bylo převážné směrování aktivit do distribuční soustavy za účelem zlepšování spolehlivosti, bezpečnosti provozu a další racionalizace a automatizace provozu. Přehled investovaných prostředků za posledních 6 let Investiční výdaje 2000 2001 2002 2003 2004 2005Stavby vvn 157,8 89,6 93,6 81,7 118,3 61,2Stavby vn, nn 461,8 527,4 542,4 495,2 577,6 453,6Stavby komunikační infrastruktury 45,3 78,9 71,7 72,1 79,7 0Elektroměry 0 0 0 0 61,4 21,8Informační technologie 67,4 52,3 72,8 79,2 32,9 0Doprava 2,7 28,4 3,8 15,4 36,7 1,6Ostatní investice 142,3 51,8 76,0 134,6 73,0 78,9Celkem 877,3 828,4 860,3 878,2 979,6 617,1 Investice do distribuční soustavy V oblasti distribuční soustavy jsou hlavní aktivity směrovány do oblasti vvn, vn a nn, jejíž významnou složkou byly stavby vyvolané zákazníky, unifikace, rekonstrukce vrchních a kabelových sítí vysokého a nízkého napětí a výstavby nových distribučních trafostanic vn/nn. Do této oblasti včetně elektroměrů byly vloženy prostředky v objemu 475,4 mil. Kč. Další částí, do které směřovaly investiční prostředky, byly stavby vvn, kde se jednalo především o rekonstrukce stávajících transformoven vvn/vn. Tato oblast výstavby si vyžádala objem 61,2 mil. Kč. V dalších letech lze předpokládat u vyvolaných staveb vzestup vzhledem k plánovaným stavbám transformoven vvn/vn pro účely průmyslových zón. Nejvýznamnější stavby vn a nn : Připojení průmyslové zóny Lovosice - vedení vn a spínací stanice Obnova sítě nn Dolní Libchava Rýnovice - TS, vn, nn Spínací stanice Kojetice Vývod 35 kV pro Peguform Císařský - výměna podpěrných bodů vn Vedení 35 kV Česká Lípa - Cvikov Brňany - rekonstrukce nn Bedřichov - rekonstrukce 35 kV Malé Žernoseky - kabelizace nn Hostomice - rekonstrukce nn, nové TS Strupčice - rekonstrukce rozvodů nn Jablonec n/N - kabelizace vn a nn Otvice - zahuštění TS a rekonstrukce nn

31

Severočeská energetika, a.s.

Nejvýznamnější stavby vvn: Rekonstrukce TR Podhájí - rekonstrukce 35 kV Rekonstrukce TR Žatec - 22 kV TR Most jih - výstavba vysilače TR Česká Lípa - úprava pro Autobaterie TR Želenice - úprava prostorů TR Noviny - úprava prostorů Stavby KZL Ostatní investice Významnou akcí bylo v roce 2005 pokračování automatizace a rekonstrukce vodní elektrárny Střekov. Akce začala v roce 2002 a po jejím dokončení je provoz elektrárny plně automatizovaný, bezobslužný, s minimálními nároky na údržbu. Kolaudace stavby proběhne v roce 2006. Celkové náklady na stavbu představují částku 172,1 mil. Kč. Z toho v roce 2005 byl realizován objem prací v celkové hodnotě 59,0 mil. Kč. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V oblasti výzkumu a vývoje byly v roce 2005 řešeny některé úkoly ve spolupráci s odbornými pracovišti EGÚ Brno, a. s., EGÚ Praha Engineering, a. s., EGC – Energoconsult ČB s. r. o. a VŠB TU Ostrava (technická univerzita). Jednalo se především o studie a výzkumné práce v těchto oblastech: - hodnocení zpětných vlivů na zařízení připojovaných k distribuční soustavě - zemní transformátor - kompenzace kapacitních proudů - spolupráce v oblasti spolehlivosti dodávky - analýza nastavení ochran pro paralelní chod DS 110 kV Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Celkový objem vynaložených prostředků v roce 2005 v této oblasti činil 2,3 mil. Kč.

32

Severočeská energetika, a.s.

Lidské zdroje Vývoj počtu zaměstnanců Úkolem zaměstnanecké a sociální politiky v roce 2005 bylo zvyšování iniciativy zaměstnanců při naplňování racionalizačních a podnikatelských záměrů společnosti. V roce 2005 se z důvodů pokračující optimalizace procesů snížil průměrný přepočtený stav zaměstnanců o 40 %. Fyzický stav zaměstnanců ve společnosti Severočeská energetika, a.s. k 31. 12. 2005 byl 532 zaměstnanců, což znamená pokles o 786 zaměstnanců oproti roku 2004. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2005 byl 965. V průběhu roku 2005 odešlo ze společnosti 811 zaměstnanců, z toho 649 zaměstnanců našlo uplatnění ve Skupině ČEZ. Nejvíce zaměstnanců přešlo ve II. čtvrtletí do společnosti ČEZ Měření, s. r. o. a ve IV. čtvrtletí do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Na externí trh odešlo 162 zaměstnanců a 25 nových zaměstnanců z externího trhu do společnosti nastoupilo. Celkem přírůstek ze Skupiny ČEZ 0 úbytek do Skupiny ČEZ -649 přírůstek z ext. trhu 25 úbytek na ext. trh -162 celkem pohyb -786 Oblast pracovněprávních vztahů Kolektivní smlouva na rok 2005 byla uzavřena již v roce 2003 a je platná do 31. 12. 2006. V roce 2005 byly ke kolektivní smlouvě přijaty 2 dodatky. Přestože je chápání problémů a jejich řešení ze strany společnosti a odborů někdy rozdílné, bylo vždy nalezeno odpovídající kompromisní řešení a ve společnosti je dlouhodobě zachován sociální smír. Sociální politika Stejně jako v předchozích letech probíhalo čerpání sociálních výdajů v souladu s kolektivní smlouvou. V sociálním programu dominovalo penzijní a soukromé životní pojištění, osobní účty a stravování. Ze zaměstnaneckého, restrukturalizačního a důchodového fondu bylo na sociální oblast vydáno 13 095 tis. Kč. Vzdělávání Vzdělávací aktivity společnosti byly soustředěny na prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a bylo na ně vynaloženo 5 112 tis. Kč. Kromě základních a periodických školení druhých profesí nutných k zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání společnosti bylo prohlubování kvalifikace orientováno na školení nového informačního systému SAP, na znalosti změn v legislativě a dále na znalosti nových pracovních postupů a technologií. V průběhu roku byly pro zaměstnance zajištěny jazykové kurzy. Studiem při zaměstnání na středních a vysokých školách si kvalifikaci zvyšovalo 32 zaměstnanců.

33

Severočeská energetika, a.s.

Zpráva dozorčí rady pro výroční zprávu za rok 2005 V roce 2005 dozorčí rada pracovala v devítičlenném složení a zasedala vždy v souladu s jednacím řádem dozorčí rady celkem patnáctkrát. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze stanov společnosti a obecně závazných předpisů projednala a vyjádřila se ke všem bodům projednaným řádnou valnou hromadou dne 24. 6. 2005 a mimořádnou valnou hromadou dne 30. 9. 2005. Dozorčí rada dále průběžně kontrolovala činnost představenstva a v souladu se stanovami společnosti:

- odsouhlasila Pravidla sponzoringu a rozhodnutí o poskytování sponzorských darů pro II. pololetí roku 2005 a I. pololetí roku 2006, projednala rezignaci pana Ing. Vladimíra Schmalze,

- z funkce člena DR k datu 10. 6. 2005, náhradním členem DR byl do konání řádné valné hromady jmenován pan Tomáš Petráň,

- na základě změn provedených valnou hromadou společnosti byl dne 24. 6. 2005 za předsedu dozorčí rady zvolen pan Tomáš Petráň,

- dozorčí rada vzala na vědomí obsah znaleckých posudků a znaleckých zpráv v souvislosti s přípravou realizace vkladů částí podniku a navýšení základního kapitálu ve společnostech ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s. r. o. Dále přezkoumala a schválila návrhy smluvo vkladu části podniku a dalších zákonem předepsaných dokumentů, které představenstvo a dozorčí rada jsou povinni zpracovat v souvislosti s přípravou realizace vkladů částí podniku a uveřejnit je předepsaným způsobem za účelem poskytnutí nezbytných informací k jejich posouzení a přijetí rozhodnutí příslušným orgánem společnosti o vkladu částí podniku,

- dozorčí rada ve smyslu ustanovení §193 odst. 2 obchodního zákoníku vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o vkladu části podniku SČE – organizační jednotky Distribuce se společností ČEZ Distribuce, a. s. a s uzavřením smlouvy o vkladu části podniku SČE – organizační jednotky Obchod se společností ČEZ Prodej, s. r. o. za předpokladu schválení návrhů uvedených smluv valnými hromadami zúčastněných společností,

- dozorčí rada projednala návrh změn stanov společnosti,

- dozorčí rada projednala dne 30. 8. 2005 rezignaci Ing. Miroslava Kekuleho na funkci člena představenstva,

- dozorčí rada souhlasila se všemi předloženými žádostmi o převod akcií na jméno společnosti,

- dozorčí rada projednala dne 30. 9. 2005 rezignaci Ing. Alexeje Hrebička na funkci člena představenstva,

- dozorčí rada byla informována o průběhu realizace organizačních změn ve společnosti.

Na základě přezkoumání účetní závěrky za rok 2005 dozorčí rada v souladu s výrokem auditora konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných ohledech vyjadřuje reálný stav společnosti.Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru podnikatelská činnost společnosti probíhala v souladu s právními předpisy a s rozhodnutími valné hromady. 7. dubna 2006 Tomáš Petráň předseda dozorčí rady

34

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

35

VÝROK AUDITORA

Akcionářům společnosti Severočeská energetika, a.s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Severočeská energetika, a.s., která zahrnuje rozvahu k 31. prosinci 2005 a výkaz zisku a ztráty, výkaz o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2005, přehled významných účetních postupů a přílohu k účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné představenstvo společnosti Severočeská energetika, a.s. Naším úkolem je vyjádřit na základě provedeného auditu názor na tuto účetní závěrku. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Severočeská energetika, a.s., k 31. prosinci 2005 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za rok 2005 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Aniž bychom vyjadřovali výhradu, chceme upozornit na skutečnost, že společnost je součástí Skupiny ČEZ, ve které probíhá projekt restrukturalizace, v jehož důsledku došlo v roce 2005 a v následujícím roce dojde ke změnám ve struktuře klíčových činností, majetku a zaměstnanců Skupiny ČEZ s dopadem na aktivity společnosti (viz odstavec 20 přílohy). Účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z této skutečnosti.

20. února 2006 Praha, Česká republika

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

36

ROZVAHA k 31. prosinci 2005 a 2004 AKTIVA k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004 Bod

přílohy v tis. Kč v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 1 276 195 14 709 222Oprávky a opravné položky -719 435 -7 701 325

Dlouhodobý hmotný majetek, netto 3 556 760 7 007 897

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 88 409 324 131

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 645 169 7 332 028

Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek, netto 4 1 642 20 499Podíly v dceřiných a přidružených společnostech 5 6 363 847 26 675Realizovatelný finanční majetek, netto 6 132 093 130 392Dlouhodobé pohledávky 7 27 003 36 429Odložená daňová pohledávka 12 2 060 -Vázané peněžní prostředky 10 - 312 688

Ostatní stálá aktiva celkem 6 526 645 526 683 Oběžná aktiva

Zásoby, netto 2 470 41 804Pohledávky, netto 8 351 372 1 386 653

Krátkodobý finanční majetek, netto 9 578 585 1 261 057Peněžní prostředky a ekvivalenty 622 952 413 150

Oběžná aktiva celkem 1 555 379 3 102 664AKTIVA CELKEM 8 727 193 10 961 375 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál

Základní kapitál 11 3 257 667 3 257 667Nerealizované ztráty z finančního majetku, netto -1 443 -1 405Nerozdělený zisk 11 4 314 973 4 254 192

Vlastní kapitál celkem 7 571 197 7 510 454

Dlouhodobé závazky

Výnosy příštích období 2 - 783 606Odložený daňový závazek 12 - 122 528Rezervy 13 - 721 067Ostatní dlouhodobé závazky 3 - 10 697

Dlouhodobé závazky celkem - 1 637 898 Krátkodobé závazky

Závazky 14 1 119 679 1 290 583Výnosy příštích období - krátkodobá část 2 - 56 497Závazek daně z příjmů 36 317 171 076Rezervy - krátkodobá část 13 - 294 867

Krátkodobé závazky celkem 1 155 996 1 813 023

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 8 727 193 10 961 375

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

37

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 12 měsíců do 31. prosince 2005 a 2004 2005 2004 Bod v tis. Kč v tis. Kč přílohy Výnosy z prodeje elektrické energie 16 9 686 230 11 724 522Náklady na prodanou elektrickou energii 16 -6 931 497 -8 577 541

Marže z prodané elektrické energie 2 754 733 3 146 981 Odpisy -557 129 -790 731Opravy a údržba -168 547 -185 559Náhradní díly a ostatní materiál -91 929 -118 419Osobní náklady 17 -594 383 -702 014Služby -507 499 -250 191Ostatní provozní výnosy, netto 117 871 274 274Finanční výnosy, netto 18 39 780 98 221

Zisk před zdaněním 992 897 1 472 562Daň z příjmů 12 -121 206 -371 063

Zisk po zdanění 871 691 1 101 499

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

38

VÝKAZ CASH-FLOW za období 12 měsíců do 31. prosince 2005 a 2004 2005 v tis. Kč 2004 v tis. KčPROVOZNÍ ČINNOST Zisk před zdaněním 992 897 1 472 562 Úprava o:

Odpisy 557 129 790 731Úrokové náklady/ (-) výnosy, netto -18 263 18 129Výnosy z podílů v dceřiných a přidružených společnostech -4 855 -7 109Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -13 730 -108 723Zvýšení / (-) snížení stavu opravných položek 20 809 -231 629Změna stavu rezerv -219 516 -271 599Ostatní 881 24 236

Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu 1 315 352 1 686 598

Snížení stavu zásob 34 667 13 943Snížení / (-) zvýšení stavu pohledávek -47 146 92 196Zvýšení / (-) snížení stavu závazků 110 708 -289 914Snížení krátkodobého finančního majetku 127 760 -

Peněžní prostředky z provozní činnosti 1 541 341 1 502 823 Uhrazená daň z příjmů -380 552 -154 654Zaplacené úroky -2 112 -6 835

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 1 158 677 1 341 334 INVESTIČNÍ ČINNOST

Přijaté úroky 53 944 30 232Přijaté dividendy 20 675 7 109Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 459 377 84 689Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku -632 739 -1 016 778Výdaje spojené s pořízením finančních investic - -80 267Akvizice podílu v přidružených společnostech -903 115 -4 060Změna stavu vázaných finančních prostředků 312 688 -307

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -689 170 -979 382 FINANČNÍ ČINNOST

Vyplacené dividendy -814 417 -Snížení krátkodobých bankovních úvěrů - -25 000

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI -814 417 -25 000ČISTÉ ZVÝŠENÍ / (-) SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮA EKVIVALENTŮ

-344 910 336 952

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA POČÁTKU ROKU 1 546 447 1 209 495PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA KONCI ROKU 1 201 537 1 546 447

k 31.12.05 k 31.12.04Sesouhlasení peněžních prostředků a ekvivalentů

v tis. Kč v tis. KčPeněžní prostředky v hotovosti a v bankách 622 952 413 150Krátkodobý finanční majetek, netto 578 585 1 261 057minus akcie společnosti Aliatel a. s. - -127 760

Peněžní prostředky a ekvivalenty celkem 1 201 537 1 546 447

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

39

VÝKAZ VLASTNÍHO KAPITÁLU k 31. prosinci 2005 a 2004

Bod přílohy

Základníkapitál

v tis. Kč

Nerealizované ztráty z finančního

majetku, nettov tis. Kč

Nerozdělený zisk

v tis. Kč

Celkem vlastní kapitál

v tis. KčStav k 31. prosinci 2003 3 257 667 -1 254 3 152 674 6 409 087Nerealizovaná ztráta z realizovatelného finančního majetku, netto - -151 - -151

Zisk po zdanění - - 1 101 499 1 101 499

Vrácené dividendy - - 154 154

Ostatní - - -135 -135

Stav k 31. prosinci 2004 3 257 667 -1 405 4 254 192 7 510 454Nerealizovaná ztráta z realizovatelného finančního majetku, netto - -38 - -38

Zisk po zdanění - - 871 691 871 691

Vyplacené dividendy 11 - - -814 417 -814 417

Ostatní - - 3 507 3 507Stav k 31. prosinci 2005 3 257 667 -1 443 4 314 973 7 571 197

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

40

1. Popis společnosti

Severočeská energetika, a.s. (dále jen „společnost”) vznikla dne 1. ledna 1994 a sídlí v Děčíně IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Česká republika, identifikační číslo 49903179. Společnost ČEZ, a. s., která se stala majoritním vlastníkem dne 1. 4. 2003, vlastní 56,92% podíl na základním kapitálu společnosti. Hlavním předmětem činnosti společnosti byl do 31. 10. 2005 nákup, distribuce a prodej elektrické energie. Společnost byla do 31. 10. 2005 výhradním provozovatelem a vlastníkem zařízení veřejného rozvodu elektřiny do napětí 110 kV na území Ústeckého kraje a převážné části Libereckého kraje. Podnikatelská činnost společnosti je legislativně ohraničena zákonem o podmínkách podnikání a státní správě v energetice a o pravomocích státní inspekce (tzv. „energetický zákon“), jímž byl nahrazen předchozí energetický zákon účinný od 1. 1. 1995. Energetický zákon upravuje podmínky provozování podnikatelské činnosti, uplatňování státní správy a regulace v energetickém sektoru, tj. v elektroenergetickém, plynárenském a teplárenském průmyslu, a související práva a povinnosti fyzických i právnických osob. Jak fyzické, tak právnické osoby mohou provozovat podnikatelskou činnost v energetickém sektoru v České republice výhradně na základě povolení uděleného Energetickým regulačním úřadem. Výkon veřejné správy v energetickém sektoru má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Státní energetická inspekce. Úkolem Energetického regulačního úřadu je zajišťovat regulaci energetického sektoru v České republice, podporovat hospodářskou soutěž a chránit zájmy odběratelů v těch oblastech, kde není možná konkurence. Energetický regulační úřad vydává licence, ukládá povinnost dodávek nad rámec licence, dále povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby za úhradu energetická zařízení jinému držiteli licence pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence a provádí regulaci cen podle zvláštních právních předpisů (viz odstavec 16). Státní energetická inspekce vykonává dohled nad fungováním energetického sektoru. Liberalizace elektroenergetického sektoru byla zahájena v roce 2002 a skončit by měla nejpozději v roce 2006, kdy budou mít odběratelé možnost nakupovat elektrickou energii od jakéhokoli distributora, oprávněného výrobce či obchodníka. Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2005:

Představenstvo Představenstvo Předseda Ing. Josef Holub Místopředseda Ing. Jan Saska Člen Ing. Václav Čulík

Dne 30. 8. 2005 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Miroslav Kekule a dne 30. 9. 2005 Ing. Alexej Hrebiček.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

41

Dozorčí rada Předseda Tomáš Petráň Místopředseda Ing. Vladislav Raška Člen Ing. Vladimír Balach Člen Ing. Jaroslav Paul Člen Ing. Jan Dobiáš Člen Ing. Martin Hušek Člen Petr Zvolenský Člen Irena Klůsová Člen Mgr. Jaromír Novák

Dne 10. 6. 2005 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz.

Dne 24. 6. 2005 odvolala valná hromada společnosti předsedu dozorčí rady Ing. Petra Pětiokého a člena dozorčí rady Ing. Václava Srbu a zvolila do dozorčí rady Tomáše Petráně, Mgr. Jaromíra Nováka a Ing. Vladimíra Balacha.

2. Přehled významných účetních pravidel a postupů

Prohlášení souladu

Přiložená nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a veškerými příslušnými Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. S účinností od 1. ledna 2005 novela zákona o účetnictví ukládá společnostem sestavovat nekonsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS přijatými Evropskou unií. V tomto konkrétním účetním období, díky schvalovacímu procesu EU a činnosti společnosti, neexistují v účetních zásadách přijatých společností rozdíly mezi IFRS a IFRS ve znění přijatém EU.

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti a splňuje požadavky stanovené IFRS týkající se sestavování nekonsolidované účetní závěrky mateřskou společností. Společnost rovněž vydala konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS sestavenou za totéž účetní období. Tato účetní závěrka byla schválena k vydání dne 20. února 2006. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti. Nekonsolidovaná účetní závěrka byla vypracována na základě historických cen, s výjimkou realizovatelného finančního majetku, jež je uveden v reálných cenách (viz odstavec 6). Tato nekonsolidovaná účetní závěrka byla schválena k vydání ředitelem úseku Finance Severočeské energetiky, a. s., Ing. Václavem Čulíkem dne 20. února 2006. Měna použitá pro oceňování

Vzhledem k ekonomické podstatě transakcí a prostředí, ve kterém společnost působí, byly jako oceňovací měna použity české koruny (Kč). Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tis. Kč (pokud není stanoveno jinak).

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

42

Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách snížených o oprávky a případné opravné položky. Při prodeji nebo vyřazení majetku se jeho pořizovací cena a oprávky odúčtují z rozvahy a zisk nebo ztráta z prodeje se zahrne do výkazu zisku a ztráty. Pořizovací cena hmotného majetku odpovídá ceně pořízení zvýšené o dovozní clo, nevratné daně a další přímé náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s uvedením majetku do provozu a jeho dopravou na místo určení. Pořizovací cena zahrnuje poplatky za odborné služby a výpůjční náklady kapitalizované v souladu s účetními pravidly a postupy společnosti. Výdaje vynaložené po uvedení majetku do provozu, jako např. náklady na opravy a údržbu, se účtují do nákladů období, v němž byly vynaloženy. Pokud je možné jednoznačně doložit, že díky těmto výdajům se zvýší budoucí ekonomický přínos plynoucí z příslušného dlouhodobého majetku oproti jeho původně předpokládanému přínosu, tyto výdaje se aktivují a zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v pořizovacích cenách, které zahrnují náklady na jejich pořízení a jiné přímé náklady. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje až po svém dokončení a uvedení do užívání. Pořizovací hodnota majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Stavby 25 - 50 Stroje, přístroje a zařízení 4 - 25 Dopravní prostředky 4 - 8 Inventář 4 - 12

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován po dobu své odhadované životnosti stejným způsobem jako majetek vlastněný společností nebo po dobu pronájmu, je-li toto období kratší. Investice do dceřiných a přidružených podniků

Akcie a podíly v obchodních společnostech jsou oceněny pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a náklady s pořízením související (např. poplatky). Majetkové účasti nabyté jako protihodnota za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti se oceňují zůstatkovou (účetní) hodnotou nepeněžitého vkladu. Finanční majetek Společnost uplatňuje standard IAS 39, Finanční nástroje: účtování a oceňování. V souladu s tímto standardem je finanční majetek zařazen do následujících kategorií: držený do splatnosti, obchodovatelný a realizovatelný. Finanční majetek s fixními či určitelnými platbami a pevnou splatností, který společnost zamýšlí a zároveň je schopna držet až do jejich splatnosti (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek vytvořených společností), je zařazen jako finanční majetek držený do splatnosti.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

43

Veškerý ostatní finanční majetek (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek vytvořených společností) je zařazen do kategorie finanční majetek určený k obchodování nebo realizovatelný finanční majetek. Finanční majetek držený do splatnosti je zařazen mezi dlouhodobá aktiva, kromě případů, kdy jeho splatnost vyprší během 12 měsíců od data účetní závěrky. Realizovatelný finanční majetek je zařazen mezi krátkodobá aktiva, pokud ho management společnosti hodlá prodat během 12 měsíců od data účetní závěrky. O veškerých nákupech a prodejích finančního majetku se účtuje k datu obchodu. Finanční majetek se při prvotním zaúčtování oceňuje pořizovací cenou, která se rovná reálné hodnotě částky vydané za jeho pořízení zvýšené o transakční náklady. Finanční majetek určený k obchodování a realizovatelný finanční majetek společnost přeceňuje reálnou hodnotou stanovenou na základě jejich kotované tržní ceny k datu účetní závěrky nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici. Tato reálná hodnota se nesnižuje o případné transakční náklady, které by společnosti mohly vzniknout v souvislosti s prodejem těchto finančních aktiv. U finančního majetku k obchodování jsou zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty zaúčtovány do hospodářského výsledku za účetní období. Zisky a ztráty z přecenění realizovatelného finančního majetku na reálnou hodnotu se vykazují jako samostatná složka vlastního kapitálu, dokud nedojde k prodeji finančního majetku, resp. jinému způsobu jejího pozbytí nebo k poklesu její hodnoty. Potom se kumulovaný zisk nebo ztráta, původně zaúčtované do vlastního kapitálu, převedou do hospodářského výsledku běžného období. Finanční majetek držený do splatnosti se oceňuje zůstatkovou hodnotou, s použitím metody efektivní úrokové sazby. Snížení hodnoty majetku Finanční nástroje Finanční nástroje se přeceňují vždy k datu účetní závěrky. Společnost tvoří ve výkazu zisku a ztráty opravné položky na finanční aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou, pokud je pravděpodobné, že se u pohledávek nebo investic držených do splatnosti nepodaří v souladu s podmínkami smlouvy inkasovat všechny dlužné částky. Jestliže se reálná hodnota finančního aktiva opětovně zvýší a toto zvýšení je možné objektivně vztáhnout k události, která nastala po vytvoření opravné položky, opravná položka se zúčtuje do výnosů. Nově zaúčtovaná účetní hodnota finančního aktiva však nesmí být vyšší, než by byla jeho zůstatková hodnota v případě, že by žádná opravná položka vytvořena nebyla. U realizovatelného finančního majetku se kumulované zisky nebo ztráty, které byly původně zaúčtovány do vlastního kapitálu, převádějí do hospodářského výsledku za běžné období, pokud existuje objektivní důkaz, že došlo ke snížení hodnoty aktiva. Realizační hodnota dluhového nástroje přeceněného na reálnou hodnotu se rovná současné hodnotě očekávaných budoucích peněžních toků diskontovaných aktuální tržní úrokovou sazbou používanou u obdobných finančních aktiv.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

44

Ostatní aktiva Snížení hodnoty aktiv, s výjimkou zásob, odložených daňových pohledávek a finančních nástrojů, se vykazuje v souladu s IAS 36, Snížení hodnoty majetku. Snížení hodnoty se prověřuje v případě, že události nebo změna okolností naznačují, že účetní hodnota majetku je vyšší než jeho realizační hodnota. Jakmile účetní hodnota majetku převýší jeho realizační hodnotu, zaúčtuje společnost opravnou položku na vrub nákladů. Realizační hodnota majetku se rovná jeho čisté prodejní ceně, nebo hodnotě použití, podle toho, která z obou hodnot je vyšší. Čistá prodejní cena je částka snížená o prodejní náklady, kterou je možno získat z prodeje majetku mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována na principu tržního odstupu. Hodnota použití se vypočítá na základě současné hodnoty předpokládaných budoucích peněžních toků a je to částka, kterou je možné získat z používání majetku až do konce doby jeho životnosti a z jeho následného prodeje. Realizační hodnota se stanoví u jednotlivého majetku, a není-li to možné, stanoví společnost realizační hodnotu celé majetkové jednotky, do které dané aktivum náleží. Opravnou položku vytvořenou v předchozích letech je možné rozpustit do výnosů pouze v případě, že se hodnota majetku opět zvýší. Nově zaúčtovaná účetní hodnota aktiva po rozpuštění opravné položky však nesmí být vyšší, než by byla jeho zůstatková hodnota (tj. pořizovací cena snížená o oprávky) v případě, že by žádná opravná položka vytvořena nebyla. Pohledávky a závazky Pohledávky se prvotně oceňují fakturovanou částkou a vykazují se v zůstatkové ceně po úpravě o opravné položky. Závazky se oceňují nominální hodnotou. Nevyfakturovaná elektrická energie Stav nevyfakturované elektrické energie se vykazuje v netto hodnotě, která představuje rozdíl mezi pohledávkami za nevyfakturovanou elektrickou energii a zálohami přijatými od odběratelů elektrické energie (viz odstavec 16). Peněžní prostředky a ekvivalenty Peněžní prostředky zahrnují peníze v pokladně a peníze na bankovních účtech. Peněžní ekvivalenty zahrnují krátkodobý, vysoce likvidní finanční majetek, který umožňuje okamžitě ho převést na známou hodnotu peněžních prostředků se splatností do tří měsíců a u kterého hrozí minimální riziko, že se jejich hodnota změní.

Zásoby Zásoby jsou zaúčtovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu a případně přímé mzdové náklady a režijní náklady související s uvedením zásob do jejich současného stavu a s dopravou zásob na stávající místo uložení. Společnost používá pro určení pořizovací ceny zásob metodu váženého aritmetického průměru.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

45

Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. Rezervy

O rezervách se účtuje pouze tehdy, jestliže existuje současná povinnost společnosti (smluvní nebo mimosmluvní) důsledkem skutečnosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravděpodobné, že společnost bude nucena ke splnění této povinnosti čerpat zdroje, a výši tohoto závazku je možné spolehlivě odhadnout. Výše rezerv se přehodnocuje vždy k datu účetní závěrky a upravuje se tak, aby odpovídala aktuálnímu odhadu. Pronájem Pronajatý majetek, u kterého byly na nájemce převedeny všechny výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing. Ostatní pronájmy jsou klasifikovány jako provozní leasing. Majetek pronajímaný formou finančního pronájmu je zaúčtován jako aktivum společnosti v reálné hodnotě k datu pořízení nebo v současné hodnotě minimálních splátek pronájmu, je-li tato nižší. Odpovídající závazek k pronajímateli je v rozvaze veden jako závazek z finančního pronájmu. Splátky pronájmu jsou rozčleněny na finanční náklady a snížení závazku z pronájmu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků. Finanční náklady jsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy přímo souvisejí s kvalifikujícím se majetkem a jsou kapitalizovány v souladu s účetními pravidly a postupy společnosti ohledně výpůjčních nákladů. Úhrady provozních pronájmů jsou v průběhu doby trvání pronájmu rovnoměrně účtovány do výkazu zisku a ztráty. Účtování o výnosech

Výnosy z prodeje elektrické energie jsou zaúčtovány v okamžiku její dodávky. Celkové výnosy z prodeje elektrické energie jsou tvořeny fakturací a změnou stavu nevyfakturované elektrické energie. Výnosové úroky jsou časově rozlišeny na základě zůstatků nesplacené jistiny a s použitím příslušné efektivní úrokové sazby. Dividendy z investic jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy vznikají práva akcionářů na jejich výplatu. Přepočet cizích měn Majetek pořízený v cizí měně byl účtován v českých korunách v kurzu platném v době jeho pořízení nebo v době, kdy byly jednotlivé položky zahrnuty do majetku. Majetek a závazky v cizích měnách jsou přepočítány pomocí kurzů České národní banky platných k datu účetní závěrky.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

46

Kurzové rozdíly vzniklé při vypořádání nebo vykazování transakcí v cizí měně v kurzech odlišných od těch, v jakých byly tyto transakce původně zaúčtovány, jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty pro příslušné období. Výpůjční náklady Výpůjční náklady přímo související s pořízením a výstavbou nebo výrobou způsobilého aktiva, k jehož zamýšlenému využití nebo prodeji předchází dlouhodobá příprava, jsou kapitalizovány jako součást pořizovací ceny takového majetku do doby, kdy je majetek k zamýšlenému využití nebo k prodeji připraven. Veškeré ostatní výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztrát v období, v němž vznikají. Státní dotace a bezúplatně získaný majetek od obcí Státní dotace poskytované na pokrytí nákladů na pořízení dlouhodobého majetku snižují vstupní cenu takového majetku. Daně Výše daně z příjmů se stanoví v souladu českými daňovými zákony a vychází z hospodářského výsledku společnosti stanoveného podle českých účetních předpisů a upraveného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Splatná daň z příjmů se k 31. 12. 2005 a 2004 vypočítá z účetního zisku sazbou 26 %, resp. 28 %, po úpravách o některé položky, které jsou pro daňové účely neuznatelné. Některé položky výnosů a nákladů se účtují do jiného období pro účely daňové a do jiného období pro účely finančního výkaznictví. Odložená daň z příjmů se kalkuluje závazkovou metodou založenou na rozvahovém přístupu a vychází z dočasných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami majetku a závazků pro účely účetnictví a hodnotami pro účely stanovení základu daně z příjmů se sazbou platnou v době, kdy se předpokládá realizace těchto rozdílů (na základě sazby daně uzákoněné k datu účetní závěrky). Sazba daně z příjmů pro rok 2006 a dále činí 24 % (viz odstavec 12). Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zaúčtují bez ohledu na to, kdy bude časový rozdíl pravděpodobně vyrovnán. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se nediskontují a v rozvaze se vykazují jako dlouhodobá aktiva (závazky). O odložené daňové pohledávce se účtuje v případě, že je pravděpodobné, že společnost v budoucnu vytvoří dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž bude moci odloženou daňovou pohledávku započíst. O odloženém daňovém závazku se účtuje u všech dočasných rozdílů, které jsou předmětem daně. V případě, že se splatná a odložená daň týká položek, které se v daném nebo jiném zdaňovacím období účtují přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu, účtuje se tato odložená daň také přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

47

Výnosy příštích období V položce Výnosy příštích období společnost vykazuje zejména příspěvky na připojení od odběratelů elektrické energie ve smyslu energetického zákona. Jedná se o příspěvky, které společnost rozpouští do výnosů ve výši 1/20 vybraných příspěvků ročně. Tyto položky jsou v rámci rozvahy rozděleny na krátkodobou a dlouhodobou část. Odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Skutečné výsledky se mohou od těchto odhadů lišit. Podmíněné položky Podmíněná aktiva ani závazky nejsou v účetních výkazech uvedeny. O podmíněných závazcích se uvádí informace v příloze k účetní závěrce, s výjimkou případů, kdy je možnost čerpání zdrojů společnosti nepravděpodobná. O podmíněných aktivech se informace v příloze k účetní závěrce uvádí v případě, že s nimi související ekonomický přínos pro společnost je pravděpodobný. Segmenty

Společnost identifikovala dva vykazované segmenty, a to segment, který se zabývá obchodem s elektrickou energií a segment, který se zabývá distribucí elektrické energie. Ostatní aktivity společnosti se za vykazovaný segment nepovažují, protože jejich hospodářské výsledky, tržby a celková aktiva jsou v porovnání se segmenty zabývajícími se nákupem, distribucí a prodejem elektrické energie nevýznamné. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky V účetních výkazech jsou uvedeny události, které nastaly po datu účetní závěrky a které poskytují dodatečné informace o finanční situaci společnosti k tomuto datu nebo které naznačují, že předpoklad trvalého fungování společnosti není opodstatněný. Ostatní události se uvádějí v příloze k účetní závěrce pouze v případě, že jsou významné. Nové standardy a interpretace IFRS, jež dosud nevstoupily v platnost Společnost v současné době zvažuje možné dopady nových a aktualizovaných standardů, jež vstoupí v platnost od 1. ledna 2006, případně 1. ledna 2007. Nejvýznamnější standardy s ohledem na činnost společnosti jsou novelizovaný IAS 1 – Prezentace účetní závěrky, IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování. Společnost nepředpokládá, že by nové a aktualizované standardy a jejich interpretace měly mít významný dopad na výsledek hospodaření společnosti a její finanční situaci, avšak v některých oblastech může dojít k rozšíření informací zveřejněných v příloze k účetní závěrce.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

48

3. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

POŘIZOVACÍ CENA Pozemky Budovy Stroje,

přístroje, zařízení

Dopravní prostředky

Ostatní DHM

Nedokončený DHM

Celkem DHM

31. 12. 2003 73 804 8 496 879 5 844 530 292 880 9 764 533 557 15 251 414

Přírůstky 284 530 738 534 912 52 772 45 961 404 2 080 155Úbytky -3 373 -336 490 -753 202 -33 671 -650 -1 170 830 -2 298 216

31. 12. 2004 70 715 8 691 127 5 626 240 311 981 9 159 324 131 15 033 353

Přírůstky 3 549 142 713 16 976 3 147 3 124 625 247 794 756Úbytky -119 -5 183 -121 392 -20 333 -2 248 -164 604 -313 879Úbytky - vklad -51 193 -8 191 411 -5 210 657 - - -696 365 -14 149 626

31. 12. 2005 22 952 637 246 311 167 294 795 10 035

88 409 1 364 604

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Pozemky Budovy Stroje,

přístroje, zařízení

Dopravní prostředky

Ostatní DHM

Nedokončený DHM

Celkem DHM

31. 12. 2003 - -4 030 544 -3 485 926 -202 121 -7 590 - -7 726 181

Odpisy - -277 232 -442 462 -42 499 -268 - -762 461Ostatní přírůstky - -662 -128 - - -790Opravné položky - -51 754 - - - - -51 754Vyřazení - 173 405 634 760 31 086 610 - 839 861

31. 12. 2004 - -4 186 787 -3 293 756 -213 534 -7 248 - -7 701 325 Odpisy - -222 193 -295 772 -33 697 -710 - -552 372Převody - -21 014 19 970 1 175 -2 240 - -2 109Opravné položky - -29 900 - - - - -29 900Úbytky - 1 942 115 824 17 984 2 249 - 137 999Úbytky - vklad - 4 191 288 3 236 984 - - - 7 428 272

31. 12. 2005 - -266 664 -216 750 -228 072 -7 949 - -719 435 ZŮSTATKOVÁ CENA Pozemky Budovy Stroje,

přístroje, zařízení

Dopravní prostředky

Ostatní DHM

Nedokončený DHM

Celkem DHM

31. 12. 2004 70 715 4 504 340 2 332 484 98 447 1 911 324 131 7 332 028

31. 12. 2005 22 952 370 582 94 417 66 723 2 086 88 409 645 169

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

49

Pořizovací hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu dosahovala k 31. prosinci 2005 resp. 2004 částky 134 235 tis. Kč, resp. 289 767 tis. Kč. K 31. prosinci 2005, resp. 2004, dosahovala zůstatková hodnota tohoto majetku 13 212 tis. Kč, resp. 105 228 tis. Kč. Budoucí minimální splátky finančního leasingu: 2005 2004Krátkodobá část závazku z finančního leasingu (do 1 roku) 2 549 22 003Dlouhodobá část závazku z finančního leasingu (nad 1 rok) - 10 697

Současná hodnota minimálních leasingových splátek 2 549 32 700Částka představující úrok 329 3 301

Celkem 2 878 36 001 Dlouhodobá část závazku z finančního leasingu je v rozvaze vykázána v položce Ostatní dlouhodobé závazky. Z dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2004 byly určité budovy v pořizovací ceně 234 667 tis. Kč a 170 996 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě 193 149 tis. Kč a 141 176 tis. Kč určeny k prodeji. Společnost upravila ocenění tohoto dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (ve výši rozdílu mezi zůstatkovou hodnotou a předpokládanou prodejní cenou). V roce 2004 společnost, v souvislosti s procesem restrukturalizace ve Skupině ČEZ (viz odstavec 21), prodala společnosti ČEZnet, a. s., majetek (zejména komunikační technologie) v zůstatkové hodnotě 224 214 tis. Kč a společnosti ČEZData, s. r. o., majetek (zejména software a hardware) v zůstatkové hodnotě 96 350 tis. Kč. Celkové výnosy z prodeje uvedeného majetku dosáhly výše 425 192 tis. Kč.

4. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

POŘIZOVACÍ CENA Software Nedokončený DNM Celkem

DNM31. 12. 2003 269 061 1 255 270 316

Přírůstky 11 886 15 106 26 992Úbytky -193 221 -15 106 -208 327

31. 12. 2004 87 726 1 255 88 981

Přírůstky - 1856 1 856Úbytky -55 545 - -55 545Úbytky – vklad -10 180 -3 111 -13 291

31. 12. 2005 22 001 - 22 001

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

50

OPRÁVKY

Celkem Software Nedokončený DNMDNM

31. 12. 2003 -202 550 - -202 550

Odpisy -28 270 - -28 270Úbytky 162 338 - 162 338

31. 12. 2004 -68 482 - -68 482

Odpisy -4 757 - -4 757Úbytky 44 657 - 44 657Úbytky - vklad 8 223 - 8 22331. 12. 2005 -20 359 - -20 359 ZŮSTATKOVÁ CENA Software Nedokončený DNM Celkem

DNM31. 12. 2004 19 244 1 255 20 499

31. 12. 2005 1 642 - 1 642

5. Investice do dceřiných a přidružených podniků

Přehled investic do dceřinných podniků k 31. 12. 2005:

Společnost Sídlo Druh činnosti Majetkový podíl

Vlastní kapitál

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s. r. o.

Ústí nad Labem

inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

100 % 30 898*

Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.

Liberec inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

100 % 14 299*

ESS s. r. o. Teplice výroba, montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, strojů a přístrojů, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

51 % 11 397*

ENPROSPOL s. r. o. Děčín projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnost technických poradců v oblasti energetiky a řízení jakosti

100 % 8 661*

ENERGOKOV, s. r. o. V konkurzu

Děčín zámečnictví, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

100 % -**

* finanční informace byly získány z auditorem neověřených účetních závěrek jednotlivých společností ** údaje nebyly k dispozici

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

51

Přehled investic do přidružených podniků k 31. 12. 2005:

Společnost Sídlo Druh činnosti Majetkový podíl

Vlastní kapitál

ČEZ Prodej, s. r. o. Praha zprostředkování obchodu a služeb, obchod s elektřinou

20 % 4 412 802

ČEZ Distribuce, a. s. Praha provoz distribuční soustavy a distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám

20 % 37 352 369

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s. r. o.

Česká Lípa

inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

49 % 40 229*

* finanční informace byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky Přehled investic do dceřinných podniků k 31. 12. 2004:

Společnost Sídlo Druh činnosti Majetkový podíl

Vlastní kapitál

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s. r. o.

Ústí nad Labem

inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

100 % 28 507

Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.

Liberec inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

100 % 14 518

ESS s. r. o. Teplice výroba, montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, strojů a přístrojů, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

51 % 10 154*

ENPROSPOL s. r. o. Děčín projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnost technických poradců v oblasti energetiky a řízení jakosti

100 % 2 760*

ENERGOKOV, s. r. o. V konkurzu

Děčín zámečnictví, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

100 % -**

* finanční informace byly získány z auditorem neověřených účetních závěrek jednotlivých společností ** údaje nebyly k dispozici

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

52

Přehled investic do přidružených podniků k 31. 12. 2004:

Společnost Sídlo Druh činnosti Majetkový podíl

Vlastní kapitál

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s. r. o.

Česká Lípa

inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

49 % 38 877*

EFIS a. s. Praha velkoobchod, specializovaný maloobchod, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých

33,33 % 80 621*

Energozdroj, s. r. o. v likvidaci

Děčín automatizované zpracování dat, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

50 % 3 053*

První energetická a. s. Praha koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, činnost organizačních a ekonomických poradců, výroba elektrické energie

27 % 13 782*

* finanční informace byly získány z auditorem neověřených účetních závěrek jednotlivých společností Vklad částí podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s. r. o.

Společnost k 1. 11. 2005 provedla nepeněžitý vklad části podniku do základního kapitálu společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Část podniku byla tvořená organizační jednotkou „Obchod“. Zůstatková hodnota vkládaných aktiv a pasiv činila k 1. 11. 2005 (v tis. Kč): Zůstatková hodnota Dlouhodobé pohledávky 5 000Krátkodobé pohledávky 329 344Krátkodobý finanční majetek 1 295 185Náklady příštích období 92Aktiva celkem 1 629 621

Rezervy 828 146Dlouhodobé závazky 10 161Krátkodobé závazky 346 108Pasiva celkem 1 184 415

Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a pasiv 445 206

Hodnota části podniku, podle které bylo stanoveno zvýšení základního kapitálu ve společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., byla zjištěna znaleckým posudkem k 31. 12. 2004. Ke dni splacení vkladu, tj. k 1. 11. 2005, bylo provedeno nové znalecké ocenění části podniku. Rozdíl těchto dvou znaleckých posudků ve výši 93 000 tis. Kč představuje pohledávku společnosti za společností ČEZ Prodej, s. r. o. (ocenění části podniku k 31. 12. 2004 bylo nižší než k 1. 11. 2005). O tuto částku snížila společnost Severočeská energetika, a. s. účetní hodnotu finanční investice do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Do 31. 12. 2005 společnost nesplatila krátkodobý finanční majetek ve výši 580 477 tis. Kč, jenž byl součástí aktiv vkládaných do ČEZ Prodej, s. r. o. K 31. 12. 2005 společnost proto vykázala netto závazek vůči ČEZ Prodej, s. r. o. v celkové výši 487 477 tis. Kč.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

53

Společnost k 1. 11. 2005 provedla nepeněžitý vklad části podniku do základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Část podniku byla tvořená organizační jednotkou „Distribuce“. Zůstatková hodnota vkládaných aktiv a pasiv činila k 1. 11. 2005 (v tis. Kč):

Zůstatková hodnotaDlouhodobý nehmotný majetek 5 068Dlouhodobý hmotný majetek 6 721 354Zásoby 4 667Krátkodobé pohledávky 321 487Krátkodobý finanční majetek 178 407Aktiva celkem 7 230 983

Krátkodobé závazky 741 058Výnosy příštích období 882 522Výdaje příštích období 1 097Pasiva celkem 1 624 677

Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a pasiv 5 606 306 Hodnota části podniku, podle které bylo stanoveno zvýšení základního kapitálu ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byla zjištěna znaleckým posudkem k 31. 12. 2004. Ke dni splacení vkladu, tj. k 1. 11. 2005, bylo provedeno nové znalecké ocenění části podniku. Rozdíl těchto dvou znaleckých posudků ve výši 391 787 tis. Kč představuje závazek společnosti ke společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (ocenění části podniku k 31. 12. 2004 bylo vyšší než k 1. 11. 2005). O tuto částku zvýšila společnost Severočeská energetika, a. s. účetní hodnotu finanční investice do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Hodnota finanční investice do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. k 31. 12. 2005: ČEZ Prodej, s. r. o. ČEZ Distribuce, a. s.Peněžitý vklad při založení společnosti 5 000 5 000

Účetní hodnota aktiv a pasiv ke dni splacení vkladu, tj. k 1. 11. 2005 445 206 5 606 306

Peněžní vyrovnání na základě rozdílu mezi znaleckými oceněními -93 000 391 787

Dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2005 357 206 6 003 093

V roce 2005, společnost prodala akcie přidružené společnosti EFIS a. s. v pořizovací ceně 20 067 tis. Kč a akcie přidružené společnosti První energetická, a. s. v pořizovací ceně 3 060 tis. Kč.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

54

6. Realizovatelný finanční majetek, netto

Společnost Reálná hodnota

k 31. 12. 2005Reálná hodnota

k 31. 12. 2004Conseq Invest Bond Fund-D Shares 51 525 51 525Conseq Invest Conservative Bond-Class D 80 468 78 767ČS RES 100 100

Celkem 132 093 130 392 Reálná hodnota investic obchodovaných na aktivních trzích se stanoví na základě nabídkových cen kótovaných na burze. Reálná hodnota ostatních investic se stanoví odhadem reálné hodnoty obdobných nástrojů nebo na základě diskontovaných peněžních toků plynoucích z držení příslušných investic.

Reálná hodnota k 31. 12. 2004 130 392+ nákupy 1 701

Reálná hodnota k 31. 12. 2005 132 093

7. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky v roce 2005 a 2004 ve výši 27 003 tis. Kč, resp. 36 429 tis. Kč představují pohledávky z prodeje nemovitostí, u kterých je smluvně dohodnut splátkový kalendář, a poskytnuté půjčky. V roce 2005 a 2004 činily dlouhodobé pohledávky kryté zástavním právem k nemovitosti 15 084 tis. Kč, resp. 30 580 tis. Kč.

8. Pohledávky, netto

31. 12. 2005 31. 12. 2004Pohledávky z obchodního styku - elektrická energie 21 670 949Ostatní pohledávky 367 317 922 174Opravné položky -15 966 -206 470

Celkem 351 372 1 386 653 Ostatní pohledávky k 31. 12. 2005, resp. 2004 představují zejména pohledávky za společností ČEZ Distribuce, a. s. za údržbu a opravy provedené na vloženém dlouhodobém majetku a pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku.

9. Krátkodobý finanční majetek, netto

Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2005: Pořizovací cena Reálná hodnota RozdílSměnka České spořitelny a. s. 500 000 500 000 -Směnka Komerční banky a. s. 49 308 49 308 -Conseq Invest Equity Funds – D shares 29 277 29 277 -Celkem 578 585 578 585

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

55

Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2004: Pořizovací cena Reálná hodnota RozdílConseq Invest Equity Funds-D Shares 29 277 29 277 -Aliatel a. s. 349 700 127 760 -221 940Směnka České spořitelny a. s. (2 108 tis. EUR) 64 218 64 218 -Směnka Komerční banky a. s. (250 tis. EUR) 19 802 19 802 -Směnka Komerční banky a. s. 1 020 000 1 020 000 -

Celkem 1 482 997 1 261 057 -221 940 Dne 18. prosince 2004 společnost, spolu s ostatními akcionáři společnosti Aliatel a. s., uzavřela smlouvu na prodej akcií společnosti Aliatel a. s. Z tohoto důvodu byly akcie k 31. 12. 2004 převedeny z dlouhodobých do krátkodobých realizovatelných cenných papírů. Podmínky nutné k uskutečnění prodeje zahrnující převod peněžních prostředků na vázaný účet a schválení převodu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byly splněny v roce 2005. Ztráta z prodeje akcií ve společnosti Aliatel a. s. v očekávané výši 221 940 tis. Kč byla k 31. 12. 2004 zobrazena ve výsledku hospodaření.

10. Peněžní prostředky a ekvivalenty

K 31. 12. 2004 měla společnost vázaný bankovní účet u Komerční banky, a.s. se zůstatkem 312 688 tis. Kč, který sloužil k zajištění plateb vyplývajících ze smlouvy o dodávce a nákupu elektrické energie s PPC Trmice a. s. Tento vázaný bankovní účet byl k 1. 11. 2005 předmětem vkladu do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Společnost má otevřený kontokorentní účet u Komerční banky, a. s., který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 70 000 tis. Kč. K 31. 12. 2005 a 31. 12. 2004 nebyl tento úvěr čerpán.

11. Základní kapitál

Druhy akcií Počet akcií k 31. 12. 2005

Počet akcií k 31. 12. 2004

Na majitele 2 151 643 2 151 643Na jméno 1 106 024 1 106 024

Celkem 3 257 667 3 257 667 Všechny akcie jsou v zaknihované podobě, v nominální hodnotě 1 tis. Kč. Dividendy na akcii Dividendy rozdělené za rok 2004 činily 814 417 tis. Kč, tj. 250 Kč na akcii. Dividendy byly stanoveny valnou hromadou společnosti dne 24. 6. 2005 a byly vyplaceny z nerozděleného zisku získaného z účetní závěrky připravené v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zákonný rezervní fond V souladu s českými zákony jsou akciové společnosti povinny tvořit rezervní fond na krytí případných budoucích ztrát nebo jiných nepředvídaných událostí. Příspěvek do tohoto fondu činív roce, kdy akciová společnost poprvé dosáhne zisk 20 % čistého zisku a v dalších letech 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. K 31. 12. 2005, resp. 2004 činil zůstatek tohoto fondu 591 938 tis. Kč, resp. 545 066 tis. Kč a byl vykázán jako součást nerozděleného zisku.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

56

12. Daň z příjmů

2005 2004Splatná daň 245 756 286 713Odložená daň -124 550 84 350Daň z příjmu celkem 121 206 371 063 Sazba splatné daně z příjmu je legislativně stanovena ve výši 26 % resp. 28 % za rok 2005 a 2004. Porovnání efektivní daně z příjmu s daňovou sazbou pro rok 2005 a 2004 je následující:

2005 2004

Zisk před zdaněním 992 897 1 472 562Zákonná daňová sazba 26% 28%

Očekávaná daň z příjmů 258 153 412 317Výnosy nepodléhající základu daně z příjmů -3 712 -5 986Samostatný základ daně -499 -1 817Sociální fondy a tantiémy 2 860 5 040Změna daňové sazby - -27 255Tvorba nedaňových opravných položek -57 704 -14 815Změna odložené daně v důsledku vkladu -165 821 -Tvorba nedaňových rezerv 10 337 -Ostatní daňově neuznatelné náklady, netto 77 592 3 579

Daň z příjmu 121 206 371 063

Efektivní daňová sazba 12% 25%

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

57

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: 2005 2004

Položky odložené daně Odložená

daňová pohledávka

Odložený daňový

závazek

Odložená daňová

pohledávka

Odložený daňový závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku - -30 954 - -378 886OP k pohledávkám 4 436 - 4 181 -OP k dlouhodobému majetku 26 637 - 22 400 -Rezervy - - 224 884 -Ostatní 1 941 - 4 893 -Celkem 33 014 -30 954 256 358 -378 886Netto 2 060 -122 528

V důsledku vkladu části podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s. r. o. (viz odstavec 5) došlo k zúčtování odloženého daňového závazku souvisejícího s vloženým majetkem a závazky ve výši 165 821 tis. Kč do výsledku hospodaření roku 2005.

13. Rezervy

Změny na účtech rezerv:

Rezerva na

ztrátové kontraktyRezerva na

spor Ostatní Celkem 31. 12. 2003 1 137 282 103 490 6 956 1 247 728 Zúčtování -275 823 - -6 956 -282 779 Tvorba rezervy 5 259 - 5 921 11 180 Úročení rezervy 39 805 - - 39 805 31. 12. 2004 906 523 103 490 5 921 1 015 934

Zúčtování rezervy -249 216 -103 490 -5 921 -358 627 Tvorba rezervy 54 888 84 223 - 139 111 Úročení rezervy 31 728 - - 31 728 Vklad rezervy do ČEZ Prodej, s.r.o. -743 923 -84 223 - -828 146 31. 12. 2005 - - - -

V roce 2001 společnost vytvořila rezervu na pokrytí budoucích možných ztrát plynoucích z dlouhodobých smluv s PPC Trmice a. s. a Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. Výše rezervy činila v roce 2004 906 523 tis. Kč. Pro diskontování budoucích peněžních výdajů byla použita sazba 3,5 %. Úrokové náklady činily v letech 2005 a 2004 31 728 tis. Kč, resp. 39 805 tis. Kč a ve výkazu zisku a ztrát jsou vykázány v položce Finanční výnosy / (-) náklady, netto. V roce 2005 byla rezerva ve výši 743 923 tis. Kč předmětem nepeněžitého vkladu do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Od roku 2002 má společnost vytvořenou rezervu ve výši 103 490 tis. Kč na spor se společností Dalkia International S.A., která dne 20. 12. 2002 požádala o snížení kupní ceny na základě smlouvy o převodu cenných papírů společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s. a smlouvy o převodu cenných papírů společnosti PPC Trmice a. s. V roce 2005 byla tato rezerva přehodnocena a ve výši 84 223 tis. Kč vložena do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

58

14. Závazky

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004Závazky z obchodního styku 159 517 537 892Nevyfakturovaná elektrická energie, netto - 347 860Závazky z finančního leasingu - krátkodobá část 2 549 22 003Ostatní 957 613 382 828

Celkem závazky 1 119 679 1 290 583 Nevyfakturovaná elektrická energie (viz odstavec 2): k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004Přijaté zálohy od odběratelů - 1 921 420Pohledávka za nevyfakturovanou elektrickou energii (viz odstavec 16) - -1 573 560

Celkem nevyfakturovaná elektrická energie, netto - 347 860

Ostatní závazky k 31. 12. 2005 zahrnují závazek k ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s. r. o. z titulu peněžního vyrovnání mezi znaleckými oceněními vložené části podniku (viz odstavec 5).

15. Finanční nástroje

Společnost používá v rámci své běžné činnosti různé typy finančních nástrojů, jako jsou peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, pohledávky a závazky z obchodního styku. Úvěrová rizika Úvěrová rizika společnosti souvisejí především s pohledávkami z obchodního styku a s poskytnutými půjčkami třetím stranám. Hodnoty vykázané v rozvaze jsou uvedeny po odečtení opravných položek stanovených na základě předchozích zkušenosti a vlivů stávajících ekonomických podmínek. Úvěrová rizika u likvidních prostředků jsou omezena, neboť protistranami jsou renomované bankovní ústavy. Společnost nevykazuje žádnou významnou koncentraci úvěrových rizik, neboť její angažovanosti jsou rozděleny mezi vysoký počet zákazníků. Reálná hodnota Reálná hodnota je částka, za níž lze vyměnit aktivum mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována za podmínek obvyklých na trhu, tedy nikoli při nuceném prodeji nebo likvidaci. Pro stanovení reálné hodnoty níže uvedených skupin finančních nástrojů společnost používá následující předpoklady: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty U peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se za reálnou hodnotu považuje jejich účetní hodnota, a to z důvodu jejich relativně krátké doby splatnosti. Pohledávky a závazky U pohledávek a závazků se za reálnou hodnotu považuje jejich účetní hodnota, a to z důvodu jejich krátké doby splatnosti.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

59

16. Výnosy a náklady na prodanou elektrickou energii

Nákup, distribuce a prodej elektrické energie byly do 1. 11. 2005 hlavní činností společnosti. 2005 2004

Výnosy z prodeje elektrické energie 9 686 230 11 724 522Z toho: fakturace elektřiny 8 710 172 11 730 346 změna stavu nevyfakturované energie 976 058 -5 824

Fakturované prodeje elektřiny: Druh odběratele 2005 2004

Velkoodběratelé 4 106 023 4 744 913Maloodběr - podnikatelé 746 224 2 218 035Maloodběr - obyvatelstvo 3 042 061 3 500 968Prodej ostatním subjektům 815 864 1 266 430

Celkem prodej elektřiny 8 710 172 11 730 346 Společnost rozlišovala zákazníky do tří hlavních kategorií podle charakteru odběru elektrické energie: velkoodběratelé; maloodběratelé - podnikatelé a obyvatelstvo; a ostatní subjekty (provozovatelé ostatních distribučních soustav, operátor trhu s elektřinou, obchodníci s elektřinou). Ceny konečným spotřebitelům, kteří nejsou oprávněnými zákazníky podléhají cenové regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Celková cena elektřiny pro oprávněné zákazníky se skládá jednak z cen regulovaných, které byly stanoveny cenovým rozhodnutím ERÚ (cena za rezervovanou kapacitu a použití sítí, cena za systémové služby) a jednak z ceny za silovou elektřinu, která vzniká na trhu. Nevyfakturovaná energie (NE): MO - podnikatelé MO -

obyvatelstvo Celkem

Počáteční stav k 1. 1. 2004 50 665 1 528 719 1 579 384Změna stavu NE v roce 2004 16 209 -22 033 -5 824Konečný stav k 31. 12. 2004 66 874 1 506 686 1 573 560Změna stavu NE v roce 2005 1 133 605 -157 547 976 058Vklad NE do ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. - 1 200 479 -1 349 139 -2 549 618Konečný stav k 31. 12. 2005 - - -

Výdaje na nákup elektřiny: 2005 2004Celkem včetně poplatků 6 931 497 8 577 541Z toho silová el.energie 4 784 847 6 475 080 z toho od ČEZ, a. s. 2 993 036 4 211 630Z toho přenosové a distribuční služby 2 146 650 2 102 461

Rok 2005 byl čtvrtým rokem liberalizace trhu s elektřinou. Ceny nakupované elektrické energie s výjimkou výkupu z obnovitelných zdrojů jsou cenami tržními. Ceny výkupu z obnovitelných zdrojů podléhají cenové regulaci Energetického regulačního úřadu. Tímto rozhodnutím jsou rovněž stanoveny poplatky za rezervaci kapacity a použití sítí přenosové soustavy.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

60

17. Osobní náklady

2005 2005 2004z toho Zaměstnanci

celkem řídící pracovníci

představenstvo, dozorčí rada

Zaměstnanci celkem

Počet zaměstnanců 965 17 12 1 364Mzdové náklady 402 620 33 607 - 481 284Odměny členům orgánů 6 989 1 324 6 989 4 158Sociální a zdravot. pojištění 126 836 10 635 - 167 706Sociální náklady 57 938 313 - 48 866

Celkem 594 383 45 879 6 989 702 014

18. Finanční výnosy, netto

2005 2004 Přijaté úroky 52 103 28 511Úrokové náklady -33 840 -46 640Kurzové zisky 10 835 3 665Kurzové ztráty -14 090 -9 447Zúčtování opravných položek - 102 724Ostatní, netto 24 772 19 408

Finanční výnosy, netto 39 780 98 221

19. Transakce se spřízněnými subjekty

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným společnostem a společnostem pod podstatným vlivem k 31. 12.:

Společnost Terminy/ podmínky 2005 2004

ENPROSPOL, s. r. o. Úvěrový rámec: 3 000 - 1 500 Splatnost: 13. 7. 2005 Úrok: 2,94 %

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

61

Nákup zboží a služeb od spřízněných subjektů: Společnost 2005 2004 ČEZ, a. s. 3 096 249 4 321 401 Severomoravská energetika, a. s. 92 3 837 Středočeská energetická a. s. 34 825 69 825 Východočeská energetika, a. s. 6 177 16 368 Západočeská energetika, a. s. 59 083 114 817 EMS Česká Lípa, s. r. o. 107 035 85 123 EMS Liberec, s. r. o. 35 932 42 256 EMS Ústí nad Labem, s. r. o. 68 960 47 600 ESS, s. r. o. Sobědruhy 13 386 16 167 ENPROSPOL, s. r. o. Děčín 36 192 14 747 EFIS, a. s. 21 683 35 292 ČEZ Distribuce, a. s. 7 249 - ČEZ Logistika, s. r. o. 69 738 - ČEZ Měření, s. r. o. 55 573 - EN – DATA spol. s r. o. 118 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 1 206 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 56 412 - ČEZData, s. r. o. 148 964 - ČEZnet, a. s. 108 293 - Severočeské doly a. s. 3 - Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. 169 -

Nákupy celkem 3 927 339 4 767 433 Prodej zboží a služeb spřízněným subjektům:

Společnost 2005 2004 ČEZ, a. s. 247 269 497 139 ČEZData, s. r. o. 40 723 174 744 ČEZnet, a. s. 30 311 264 533 Severomoravská energetika, a. s. 2 640 84 088 Středočeská energetická a. s. 94 639 177 116 Východočeská energetika, a. s. 83 367 118 708 Západočeská energetika, a. s. 28 166 28 651 EMS Česká Lípa, s. r. o. 47 919 10 321 EMS Liberec, s. r. o. 16 786 5 798 EMS Ústí nad Labem, s. r. o. 31 668 8 037 ESS, s. r. o. Sobědruhy 2 027 2 773 ENPROSPOL, s. r. o. Děčín 3 757 4 631 ČEZ Distribuce, a. s. 100 319 - ČEZ Logistika, s. r. o. 29 306 - ČEZ Měření, s. r. o. 16 066 - ČEZ Prodej, s. r. o. 5 407 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 1 334 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 4 274 - Severočeské doly, a. s. 495 853 - STE – obchodní služby spol. s r. o. 17 -

Prodeje celkem 1 281 848 1 376 539

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

62

Závazky ke spřízněným subjektům: Společnost Zůstatek k 31. 12. 2005 Zůstatek k 31.12. 2004 ČEZ, a. s. 6 381 140 834 Severomoravská energetika, a. s. - 254 Středočeská energetická a. s. 4 1 104 Východočeská energetika, a. s. - 319 Západočeská energetika, a. s. 32 12 729 EMS Česká Lípa, s. r. o. 939 7 093 EMS Liberec, s. r. o. 254 3 551 EMS Ústí nad Labem, s. r. o. 837 3 016 ESS, s. r. o. Sobědruhy 11 69 ENPROSPOL, s. r. o. Děčín 107 143 ČEZ Distribuce 390 811 - ČEZ Logistika, s. r. o. 3 673 - ČEZ Měření, s. r. o. 1 205 - ČEZ Prodej, s. r. o. 487 476 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 644 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 1 213 - ČEZData, s. r. o. 5 135 - ČEZnet, a. s. 2 813 -

Celkem 901 535 169 112 Pohledávky za spřízněnými subjekty:

Společnost Zůstatek k 31. 12. 2005 Zůstatek k 31.12. 2004 ČEZ, a. s. 9 198 17 221 ČEZData, s. r. o. 124 723 211 239 ČEZnet, a. s. 1 326 306 236 Severomoravská energetika, a. s. 4 77 Středočeská energetická a. s. - 2 072 Východočeská energetika, a. s. - 1 077 Západočeská energetika, a. s. - 374 EMS Česká Lípa, s. r. o. 2 390 1 081 EMS Liberec, s. r. o. 197 691 EMS Ústí nad Labem, s. r. o. - 1 940 ESS, s. r. o. Sobědruhy 114 110 ENPROSPOL, s. r. o. Děčín 44 2 040 EFIS, a. s. - 281 ČEZ Distribuce, a. s. 94 346 - ČEZ Logistika, s. r. o. 34 216 - ČEZ Měření, s. r. o. 2 149 - ČEZ Prodej, s. r. o. 1 233 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 284 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 1 046 -

Celkem 271 270 544 439

Se spřízněnými subjekty byly uskutečněny vzájemné nákupy a prodeje zejména v oblasti nákupu a prodeje elektrické energie.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

63

Informace o segmentech

Společnost vykazovala v roce 2005 dva samostatné segmenty - segment obchod s elektrickou energií a segment distribuce elektrické energie. Popis a vymezení segmentů: Segment obchodu s elektrickou energií zajišťoval nákup a prodej silové elektřiny oprávněným a chráněným zákazníkům včetně souvisejících činností (např. fakturace, péče o zákazníky apod.). Výnosem segmentu byly tržby z prodeje silové elektřiny a provozní výnosy segmentu. Segment distribuce zajišťoval přenos elektřiny od dodavatelů k zákazníkům včetně souvisejících činností, tj. správa energetického majetku, dispečink, pohotovostní služba, měření, údržba a opravy a projekty. Výnosem segmentu byly tržby za distribuční a systémové služby podle cen stanovených ERÚ a provozní výnosy segmentu. Zásady účtování o segmentech jsou shodné s metodami popsanými v odstavci 2. Společnost účtovala o výnosech a transakcích mezi segmenty, jako by se jednalo o výnosy a transakce se třetími stranami, tj. v tržních nebo regulovaných cenách, pokud se jedná o regulovanou oblast. Společnost hodnotila výsledky jednotlivých segmentů podle provozního výsledku hospodaření. V hodnotě mezisegmentových výnosů segmentu obchod jsou výnosy za nakoupenou silovou elektřinu na ztráty a výnosy za silovou elektřinu pro vlastní spotřebu. Následující tabulka shrnuje informace o segmentech za roky 2005 a 2004: 2005 Obchod

s elektrickou energií

Distribuce elektrické

energie Ostatní Součet za segmenty

Tržby kromě tržeb mezi segmenty 4 444 194 4 716 051 - 9 160 245

Tržby mezi segmenty 523 574 2 411 - 525 985

Výnosy celkem 4 967 768 4 718 462 - 9 686 230

Provozní výsledek hospodaření -108 767 1 563 307 -501 423 953 117

Identifikovatelná aktiva - - 645 169 645 169Identifikovatelné závazky - - 1 119 679 1 119 679

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -2 434 -498 779 -51 159 -552 372

Změna rezerv a opravných položek -223 647 961 23 979 -198 707

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

64

2004 Obchod

s elektrickou energií

Distribuce elektrické

energie

Ostatní Součet za segmenty

Tržby kromě tržeb mezi segmenty 5 766 828 5 472 294 - 11 239 122

Tržby mezi segmenty 480 259 5 141 - 485 400

Výnosy celkem 6 247 087 5 477 435 - 11 724 522

Provozní výsledek hospodaření 660 696 1 125 642 -411 997 1 374 341

Identifikovatelná aktiva 2 193 6 786 007 543 828 7 332 028Identifikovatelné závazky 1 316 669 1 265 884 574 765 3 157 318

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -417 -596 981 -165 063 -762 461

Změna rezerv a opravných položek 317 085 1 647 108 068 426 800

20. Restrukturalizace Skupiny ČEZ

Společnost je součástí Skupiny ČEZ, ve které probíhá projekt VIZE 2008, jehož součástí je „unbundling“. V důsledku této transformace dochází ke změnám ve struktuře klíčových činností, majetku a zaměstnanců Skupiny s dopadem na aktivity společnosti. Ke dni 1. 11. 2005 společnost provedla vklady částí podniku „Distribuce“ a „Obchod“ do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s. r. o. (viz odstavec 5). Činnosti distribuce elektřiny a obchod s elektřinou přešly touto transakcí na uvedené společnosti. Během roku 2006 se uskuteční další transformační a integrační změny Skupiny ČEZ. Část majetku, zaměstnanců a činností distribučních společností bude převedena formou vkladu části podniku do dalších dceřiných společností ČEZ Správa majetku, s. r. o. a ČEZ Distribuční služby, s. r. o. Po těchto transakcích budou činnosti společnosti výrazně utlumeny.

21. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Dne 9. 1. 2006 rozhodlo představenstvo společnosti o vkladu organizační jednotky „Správa majetku“, resp. „Distribuční služby“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Správa majetku, s. r. o. resp. ČEZ Distribuční služby, s. r. o. Schválil:

Ing. Josef Holub Ing. Václav Čulík 20. února 2006

Severočeská energetika, a.s.

65

Severočeská energetika, a.s.

Výklad pojmů a zkratek Pojem Komentář

ČEPS, a.s. Vlastník a provozovatel přenosové soustavy, vznik - říjen 1998. Do 31. 3. 2003 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s. od 1. 4. 2003 přidružený podnik s 34% účastí ČEZ, a. s. 7. září 2004 prodal ČEZ, a. s. svůj 34% podíl Ministerstvu financí.

Distribuční soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

EE Elektrická energie.

Energetický regulační úřad Správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu České republiky. Sídlo Energetického regulačního úřadu je Jihlava.V působnosti Energetického regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energie.

IFRS Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví (International

Financial Reporting Standards), dříve IAS.

Maloodběratel elektřiny Kategorie spotřeby elektřiny, ve které jsou registrovaní odběratelé elektřiny připojeni na síť nízkého napětí (do 1 kV). Tato kategorie se dále člení na domácnosti a podnikatele.

nn Nízké napětí – rozvodné zařízení o napětí mezi fázemi do 1 000 V, včetně.

Operátor trhu s elektřinou Státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou.

Projekt VIZE 2008 Záměrem Skupiny ČEZ je stát se leadrem energetického trhu ve střední i jihovýchodní Evropě. K naplnění těchto cílů byl nastartován nový projekt VIZE 2008, který využívá výstupy z ukončeného Projektu REAS.

Přenosová soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 22 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elekřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací,

66

Severočeská energetika, a.s.

informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Regionální energetická společnost (REAS)

V České republice existovalo 8 regionálních distribučních společností, které dodávaly elektřinu konečným spotřebitelům a mohly také samy obchodovat. Až na výjimky pokrývaly celé území České republiky.

SČE Severočeská energetika, a.s.

TG Turbínový generátor.

VE Vodní elektrárna.

Velkoodběratel elektřiny Odběratel odebírající elektřinu ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí.

vn Vysoké napětí - rozvodné zařízení o napětí mezi fázemi od 1 kV do 52 kV.

vvn Velmi vysoké napětí - rozvodné zařízení o napětí mezi fázemi

nad 52 kV. Výroba elektrické energie/elektřiny

Celková výroba elektřiny naměřená na svorkách generátorů za sledované období.

Přehled používaných jednotek a zkratek GWh gigawatthodina; 1 GWh = 109 Wh = 103 MWh = 106 kWh, Wh = 3 600 Ws ks kus kV kilovolt; 1 kV= 103 V; V = jednotka elektrického potenciálu (napětí) měs. měsíc mil. milion mld. miliarda MW megawatt; 1 MW= 106 W = 103 kW, W = jednotka výkonu tis. tisíc TJ terajoul; 1 TJ = 1012 J = 103 GJ = 106 MJ, J = Ws = jednotka práce (energie) Definice vybraných ukazatelů: EBIT zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy EBITDA zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy + odpisy EBIT marže zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy/celkem provozní výnosy

67

Severočeská energetika, a.s.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Čestné prohlášení o věrohodnosti údajů uvedených ve Výroční zprávě společnosti Severočeská energetika, a.s. za rok 2005: Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti Severočeská energetika, a.s. odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti Severočeská energetika, nebyly opomenuty či zkresleny. Odpovědné osoby: osoba odpovědná za prezentační část

Jan Saska Ředitel úseku Podpůrné služby osoba odpovědná za finanční část

Václav Čulík Ředitel úseku Finance

68

Severočeská energetika, a.s.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 Zpráva statutárního orgánu společnosti Severočeská energetika, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami byla vypracována podle ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění za účetní období roku 2005. 1. Schéma vztahů v koncernu

2. Schéma struktury koncernu ČEZ (viz příloha) 3. Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající osoba Obchodní firma ČEZ, a. s. se sídlem na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 IČ: 45 27 46 49 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen „ovládající osoba“ nebo „ovládající osoba ČEZ“) Ovládaná osoba – zpracovatel zprávy Obchodní firma Severočeská energetika, a.s. se sídlem na adrese Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49 IČ: 49 90 31 79 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512 (dále jen „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se v roce 2005 (do doby vyčlenění svých částí podniku tvořených organizačními jednotkami „Distribuce“ a „Obchod“ a jejich vkladu k datu 1. 11. 2005 do společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s. r. o.) zabývala zejména výkonem licencí na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou. V souvislosti s dosavadním vlastnictvím vodní elektrárny Střekov ovládaná osoba vykonávala též

69

Severočeská energetika, a.s.

licencovanou činnost na výrobu elektřiny, jakož i jiné činnosti v rozsahu svého předmětu podnikání dle platných stanov společnosti ovládané osoby a na základě jí udělených příslušných podnikatelských oprávnění. Ovládaná osoba a osoby jí ovládané Ovládaná osoba v rozhodném období sama či zčásti ovládala sedm následně uvedených společností: 1) Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s. r. o. Se sídlem na adrese Ústí nad Labem, U vlečky 440, PSČ: 400 01 IČ 62743317 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn. C. 8952, s obchodním podílem ovládané osoby 100 %

2) Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o. Se sídlem na adrese Liberec, Budyšínská 1294, PSČ: 460 01 IČ 62743325 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn. C. 8953, s obchodním podílem ovládané osoby 100 %

3) Energetická montážní společnost Česká Lípa, s. r. o. Se sídlem na adrese Česká Lípa, Dubická ulice 959, PSČ: 470 02 IČ 62743333 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn. C. 8954, s obchodním podílem ovládané osoby 49 %

Druhým společníkem v uvedené firmě, s obchodním podílem 51%, je zahraniční právnická osoba Gesellschaft für Elektrische Anlagen Energieanlagenbau GmbH, se sídlem Hohenwarsleben, Berliner Allee 18, PSČ 393 26, stát: Spolková republika Německo

4) ENPROSPOL, s. r. o. Se sídlem na adrese Děčín , Resslova 357/9, PSČ: 405 02 IČ 25488767 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn. C. 20568, s obchodním podílem ovládané osoby 100 %. 5) Energozdroj, s. r. o. v likvidaci Se sídlem na adrese Děčín 4, Teplická 8, PSČ: 405 49 IČ 64653382 Naposledy zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem pod sp. zn. C. 10398, s obchodním podílem ovládané osoby 50 %.

Druhým společníkem v uvedené firmě, s obchodním podílem 50 %, byla zahraniční právnická osoba E.ON Bayern AG, IČ 49903179, se sídlem Regensburg, Heinkelstrasse 1, PSČ 930 49, stát Spolková republika Německo. Na základě rozhodnutí obou uvedených společníků vstoupila dne 22. 11. 2002 společnost Energozdroj, s.r.o. do likvidace a dnem 31. 12. 2002 došlo k zániku funkce obou stávajících jednatelů společnosti. Likvidátorem uvedené společnosti byl zvolen Ing. Edvard Renner, r.č. 400215/067. V průběhu rozhodného období r. 2005 došlo k zániku uvedené společnosti, a to na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. F 21852/2005, C 10398 ze dne 9. 9. 2005, jímž bylo rozhodnuto o výmazu dané společnosti z obchodního rejstříku. K realizaci výmazu z obchodního rejstříku došlo dne 1. 10. 2005, kdy soudní rozhodnutí o tomto úkonu nabylo právní moci.

70

Severočeská energetika, a.s.

6) ESS s. r. o. Se sídlem na adrese Teplice, část Sobědruhy, Důlní 97, PSČ: 415 10 IČ 25013271 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn. C. 11680, s obchodním podílem ovládané osoby 51 %.

Druhým společníkem v uvedené firmě, s obchodním podílem 49 %, jsou Energetické strojírny Brno, a. s., IČ 46347020, se sídlem Brno, Vídeňská č.p. 297, č. or. 99, PSČ 656 44.

7) ENERGOKOV, s. r. o. Se sídlem na adrese Děčín 1, Krokova 12, PSČ: 405 01 IČ 25015621 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod

sp. zn. C. 11855, s obchodním podílem ovládané osoby 100 %.

Na majetek uvedené společnosti byl dne 20. 10. 1999 KS v Ústí nad Labem, usn. č.j. 18K 97/99-29, prohlášen konkurz a funkci správce konkurzní podstaty v současné době vykonává (na místo zemřelého předchozího správce konkurzní podstaty Mgr. Františka Škorničky) od 30. 6. 2005 pan Václav Průša, bytem Děčín I, Masarykovo nám. č. 3/3, PSČ 405 02. Ke skončení řízení o prohlášeném konkurzu dosud nedošlo.

Schopnost prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, případně členy dozorčího orgánu výše uvedených dceřiných společností, stejně jako schopnost prosadit jiné záležitosti v daných společnostech, byla odvislá od počtu hlasovacích práv ovládané osoby v uvedených společnostech. Počet hlasovacích práv v jednotlivých dceřinných společnostech byl odvislý od velikosti obchodního podílu ovládané osoby v nich, vyjma společnosti Energetická montážní společnost Česká Lípa, s. r. o., kde bez ohledu na velikost obchodního podílu má každý ze společníků jeden hlas. Podrobnější údaje o vztazích mezi ovládanou osobou a jejími dceřinými společnostmi jsou předmětem samostatných zpráv, zpracovaných ve smyslu ust. § 66a odst. 9 obchodního zákoníku statutárními orgány těchto společností. Ovládaná společnost v rozhodném období prodejem pozbyla kapitálovou účast ve třech obchodních společnostech, a to 33,33 % účast na společnosti EFIS, a. s., IČ: 61058378, 27 % účast na společnosti První energetická, a. s., IČ: 6180948 a 6,39 % účast na společnosti Aliatel, a. s., IČ: 61058904. U společnosti EFIS, a. s. došlo k převodu 33,33 % obchodního podílu ovládané osoby k datu 16. 12. 2005 na společnost IHC Holding & Consulting GmbH, se sídlem Linz, Schillerstrasse 68, PSČ 4020, Rakouská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Linci pod číslem 119462f; u společnosti První energetická, a. s. došlo k převodu 27 % obchodního podílu ovládané osoby k datu 18. 2. 2005 na společnost J&T FINANCE GROUP, a. s., se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04 Slovenská republika, identifikační číslo: 31391087 a u společnosti Aliatel, a. s. došlo k převodu 6,39 % obchodního podílu k datu 11. 2. 2005 na základě smlouvy o prodeji uzavřené dne 18. 12. 2004. Nabyvatelem společnosti Aliatel, a. s. se stala společnost GTS CZECH, a.s., IČ 63999501, naposledy se sídlem Praha 4, Hvězdova 1073/33, jejímž právním nástupcem z důvodu sloučení se stala společnost GTS NOVERA a. s., IČ: 61058904, se sídlem dtto. Propojené osoby Propojenými osobami, vedle ovládající osoby, byly též další v rozhodném období (nebo alespoň po jeho část) spoluovládané osoby, ovládané přímo či nepřímo ovládající osobou. Seznam propojených osob a schéma vztahů a struktury těchto osob v koncernu jsou obsaženy v příloze této zprávy a tvoří její nedílnou součást. Uvedený seznam a základní schéma struktury koncernu byly zpracovány ovládající osobou ČEZ a byl poskytnut všem osobám, které ovládající osoba ČEZ, přímo ovládá. Podkladem pro zpracování daného seznamu a schématu byly údaje poskytnuté ostatními propojenými osobami.

71

Severočeská energetika, a.s.

Účast ovládané osoby na dalších propojených osobách Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že v rozhodném období ovládaná společnost neovládala, vyjma uvedených svých dceřinných společností, žádnou další společnost a rovněž tak neměla, kromě zmíněných vkladů svých částí podniku do společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425 a ČEZ Prodej, s. r. o., IČ: 27232433, majetkovou účast v žádné další z propojených osob na seznamu zajištěném ovládající osobou ČEZ.

Způsob ovládání a uplatnění vlivu ovládající osobou V rozhodném období ovládající osoba ČEZ stejně jako i v ostatních jí ovládaných elektrodistribučních společnostech, zejména koordinovala přípravu a realizaci tzv. „unbundlingu“, spočívajícího v naplnění energetickým zákonem stanovené povinnosti, provést nejpozději do 31. 12. 2006 oddělení energetické distribuční činnosti od ostatních činností netýkajících se distribuce. Ovládající osoba rovněž v rozhodném období koordinovala v ovládané osobě, jakož i v jiných spoluovládaných osobách, realizaci Projektu VIZE 2008, s jehož obsahem již byli akcionáři ovládané osoby v předešlém období, tj. v r. 2004, informováni na valných hromadách uskutečněných v uvedeném roce. V roce 2005, kromě řádné valné hromady s obvyklým programem, se dne 30. 9. 2005 konala pouze jedna mimořádná valná hromada ovládané osoby, a to zejména za účelem realizace již zmíněného „unbundlingu“. Z podstatných rozhodnutí přijatých akcionáři ovládané osoby na této mimořádné valné hromadě se jednalo o schválení následných usnesení :

1. vklad části podniku – organizační jednotky „Distribuce“ do společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a) schválení vkladu části podniku – organizační jednotky „Distribuce“ do společnosti

ČEZ Distribuce, a. s., b) schválení návrhu Smlouvy o vkladu části podniku organizační jednotky

„Distribuce“ do společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2. vklad části podniku – organizační jednotky „Obchod“ do společnosti ČEZ Prodej,

s. r. o., a) schválení vkladu části podniku – organizační jednotky „Obchod“ do společnosti

ČEZ Prodej, s. r. o., b) schválení návrhu Smlouvy o vkladu části podniku organizační jednotky „Obchod“

do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., 3. rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, 4. změna stanov společnosti.

Důvodem přijetí rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu byla zejména nerentabilita nákladů vynakládaných ovládanou osobou na plnění četných zákonných povinností vztahujících se na emitenta kótovaných akcií ve vztahu k objemu realizovaných obchodů akcií ovládané osoby na veřejných trzích. Tento stav vyplýval ze skutečnosti, že jen malé množství akcií společnosti ovládané osoby bylo v držení minoritních akcionářů. Ovládaná osoba navíc, s ohledem na její perspektivu (s níž byli její akcionáři v rámci Projektu VIZE 2008 rovněž seznámeni), nehodlá emitovat další akcie, neboť není vedena potřebou nabýt touto cestou finanční zdroje pro jiné své aktivity. V případě, že by přes uvedenou skutečnost vyvstala nepředvídatelná potřeba získání finančních zdrojů, naskýtá se ovládané osobě, jako členovi Skupiny ČEZ, možnost jejich nabytí v uvedené skupině. Co se týče přijatého usnesení o změně stanov ovládané osoby, tak ta se týkala snížení počtu členů představenstva z původních pěti členů na tři a dále se pak změna stanov týkala úpravy rozsahu předmětu podnikání, v souvislosti s vyčleněním výkonu části činností ovládané osoby do společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej,

72

Severočeská energetika, a.s.

s. r. o., jakož i převzetím výkonu některých činností v rámci realizace Projektu VIZE 2008. Aktuální stav rozsahu předmětu podnikání ovládané osoby byl již zapsán v obchodním rejstříku. Vliv na změnu stanov ovládané osoby rovněž mělo rozhodnutí jejích akcionářů o zrušení kótace akcií, přijaté na téže valné hromadě. V souvislosti s přijatým rozhodnutím v rámci 5. bodu oznámeného pořadu jednání valné hromady, tj. rozhodnutí o vyřazení kmenových akcií na majitele z obchodování na oficiálním trhu, účinností uvedeného rozhodnutí, jenž nastala dnem 14. 2. 2006 (vyloučením uvedených akcií z obchodování na veřejném trhu posledním organizátorem veřejného trhu), došlo ke změně stanov na základě tzv. „jiné právní skutečnosti“, ve smyslu ustanovení § 173 odst. 3 obchodního zákoníku, kdy stávající první věta v odstavci 4 článku 8, nazvaném „Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba a forma akcií“, která zní „Akcie na majitele jsou kótované“ pozbyla platnosti a platnou se na místo ní stala věta „Akcie na majitele nejsou kótované“.

4. Osoby ovládané ovládající osobou (viz příloha Struktura Skupiny ČEZ) 5. Smluvní vztahy

Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami Ovládaná osoba v souvislosti se svým předmětem podnikání v rozhodném období zaznamenala uzavření smluvních vztahů, či plnění z dříve již uzavřených smluvních závazkových vztahů, celkem s 20 subjekty z řad propojených osob (včetně dceřinných společností ovládané osoby), a to na základě 1300 smluv. Dceřinné společností ovládané osoby se na uvedeném počtu smluv podílely 64 %, tj. počtem 828 smluv. Na ostatní propojené osoby tedy připadá přibližně srovnatelný počet smluv jako v předešlém hodnoceném období, tj. 472 smluv. Z celkového počtu 1300 smluv se ve 1271 případech jednalo o smlouvy v rámci běžného obchodního styku a ve zbývajících 30 případech šlo o významnější smlouvy související s vyčleněním částí podniku ovládané osoby a se změnou koncepce podnikatelské činnosti, na základě realizace Projektu VIZE 2008, z nichž v rozhodném období bylo nově uzavřeno 6 smluv. Ostatní zbývající smlouvy z uvedeného okruhu významnějších smluv byly již zmíněny a charakterizovány v předchozích zprávách ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 a 2004 (jedná se zejména o některé rámcové smlouvy na dodávku činností a služeb, které ovládaná osoba přestala postupně vykonávat v souvislosti s vyčleněním těchto činností a služeb do specializovaných společností v rámci skupiny ČEZ). Ze 1271 smluv, uzavřených v rámci běžného obchodního styku, připadá 372 smluv na smlouvy týkající se přímo obchodu s elektřinou, s podílem 11 smluv v rámci velkoodběru, 355 smluv v rámci maloodběru a 6 smluv týkajících se výkupu elektrické energie. Zbývajících 899 smluv připadá na zajištění distribuce elektřiny, jakož i na smlouvy k zajištění jiných s výkonem energetických licencí nezbytně souvisejících činností (vesměs se jedná o výkon prací, služeb, dodávky zboží a materiálu a pronájem věcí). Ohledně bližší specifikace předmětu šesti uvedených významnějších smluv, které byly uzavřeny a nabyly účinnosti v rozhodném období, se jedná o:

1) Smlouvu o vkladu části podniku ovládané osoby, tvořenou organizační jednotkou „Distribuce“, uzavřenou dne 30. 9. 2005 se společností ČEZ Distribuce, a. s., na jejímž základě došlo s účinností od 1. 11. 2005 ke vkladu uvedené části podniku do

73

Severočeská energetika, a.s.

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V souvislosti s uvedenou smlouvou ovládaná osoba dnem 31. 10. 2005 ukončila výkon licencované činnosti na distribuci elektřiny. Veškeré zákonné podmínky předepsané k platnému uzavření dané smlouvy, včetně předepsané oznamovací povinnosti vůči všem příslušným subjektům, byly účastníky předmětné smlouvy splněny, včetně uložení uvedené smlouvy na předepsaných místech.

2) Smlouvu o vkladu části podniku ovládané osoby, tvořenou organizační jednotkou „Obchod“, uzavřenou dne 30. 9. 2005 se společností ČEZ Prodej s. r. o., na jejímž základě došlo s účinností od 1. 11. 2005 ke vkladu uvedené části podniku do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Kromě zajištění prodeje z vodní elektrárny Střekov přešly veškeré obchodní aktivity s elektrickou energii z ovládané osoby na nabývající společnost ČEZ Prodej, s. r. o. Veškeré zákonné podmínky předepsané k platnému uzavření dané smlouvy, včetně předepsané oznamovací povinnosti vůči všem příslušným subjektům, byly účastníky předmětné smlouvy splněny, včetně uložení uvedené smlouvy na předepsaných místech.

3) Rámcovou smlouvu o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb, uzavřenou dne 29. 6. 2005 se společností ČEZ Logistika, s. r. o. Předmětem uvedené smlouvy je rámcové stanovení podmínek spolupráce při dodávkách zboží a služeb ovládané osobě na podkladě dílčích smluv. Obsah smlouvy je dostupný kompetentním osobám v sídle společnosti.

4) Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží č. RS 001/2005, uzavřenou dne 29.6.2005 se společností ČEZ Logistika, s. r. o. Předmětem uvedené smlouvy je rámcové stanovení podmínek dodávek sjednaného druhu zboží pro ovládanou osobu na podkladě dílčích smluv. Obsah smlouvy je dostupný kompetentním osobám v sídle společnosti.

5) Rámcovou smlouvu o poskytování služeb č. 51_20051101_01, uzavřenou dne 30. 10. 2005 se společností ČEZ Distribuce, a. s. Předmětem uvedené smlouvy je rámcové stanovení podmínek spolupráce při dodávkách služeb ze strany ovládané osoby společnosti ČEZ Distribuce, a. s. v oblasti preventivní údržby, drobných oprav, provozu a odstraňování poruch na distribučním zařízení. Obsah smlouvy je dostupný kompetentním osobám v sídle společnosti.

6) Kupní smlouvu č. N05/10467, uzavřenou dne 23. 12. 2005 se společností ČEZnet, a. s., jejímž předmětem byl odprodej zůstatku telekomunikačního majetku ovládané osoby (v hodnotě 186 333,- Kč) společnosti ČEZnet, a. s. v souvislosti s převodem zajišťování veškerých telekomunikačních činností na společnost ČEZnet, a. s. ve Skupině ČEZ.

S ohledem na průběžné oboustranné dodržování smluvně sjednaného předmětu plnění dle výše uvedených smluv, nedošlo v rozhodném období k zaznamenání újmy na straně ovládané osoby. Ovládaná osoba rovněž v daném období nepřijala žádné opatření, které by způsobilo újmu ovládané osoby. 6. Jiné vztahy Ovládaná osoba v rozhodném období neuzavřela s žádnou z propojených osob ovládací smlouvu ve smyslu ust. § 190b obchodního zákoníku v platném znění a rovněž nečinila jiné právní úkony či opatření ve prospěch propojených osob nad rámec běžného obchodního styku.

74

Severočeská energetika, a.s.

7. Ostatní informace Ovládaná osoba také není s žádnou z propojených osob v soudním sporu ve věcech překračujících rámec běžného obchodního styku. 8. Závěr Jako členové statutárního orgánu jménem ovládané osoby prohlašujeme, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné její posouzení, nebyly vynechány. Text této zprávy zpracovaný statutárním orgánem byl jím projednán a schválen dne 27. 2. 2006 na zasedání představenstva společnosti. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko přednese na řádné valné hromadě společnosti.

Ing. Josef Holub Ing. Jan Saska předseda představenstva společnosti místopředseda představenstva společnosti

75

Severočeská energetika, a. s.

VÝROK AUDITORA Akcionářům společnosti Severočeská energetika, a.s.: Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Severočeská energetika, a.s. (dále jen „skupina“), která zahrnuje rozvahu k 31. prosinci 2005 a výkaz zisku a ztráty, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích za rok 2005 a přílohu k účetní závěrce. Za sestavení této konsolidované účetní závěrky je zodpovědné představenstvo společnosti Severočeská energetika, a.s. Naším úkolem je vyjádřit na základě provedeného auditu názor na tuto účetní závěrku. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci skupiny k 31. prosinci 2005 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za rok 2005 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Aniž bychom vyjadřovali výhradu, chceme upozornit na skutečnost, že skupina je součástí Skupiny ČEZ, ve které probíhá projekt restrukturalizace, v jehož důsledku došlo v roce 2005 a v následujícím roce dojde ke změnám ve struktuře klíčových činností, majetku a zaměstnanců Skupiny ČEZ s dopadem na aktivity skupiny (viz odstavec 22 přílohy). Účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z této skutečnosti. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 2005. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 2005. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 2005 Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Severočeská energetika, a.s., k 31. prosinci 2005. Za sestavení této

76

Severočeská energetika, a. s.

zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Severočeská energetika, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Severočeská energetika, a.s., k 31. prosinci 2005.

20. února 2006 Praha, Česká republika

77

Severočeská energetika, a.s.

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha 78

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA k 31. prosinci 2005 a 2004

AKTIVA Bod k 31.12.2005 k 31.12.2004 přílohy v tis. Kč v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 1 318 952 14 733 982 Oprávky a opravné položky -743 422 -7 722 607

Dlouhodobý hmotný majetek, netto 4 575 530 7 011 375

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 88 609 324 131

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 664 139 7 335 506

Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek, netto 5 2 376 21 478 Cenné papíry v ekvivalenci 6 6 456 713 40 813 Realizovatelný finanční majetek, netto 7 132 148 133 507 Dlouhodobé pohledávky 8 27 006 36 471 Vázané finanční prostředky 11 - 312 688

Ostatní stálá aktiva celkem 6 618 243 544 957

Oběžná aktiva

Zásoby, netto 12 778 52 816 Pohledávky, netto 9 390 117 1 386 166 Krátkodobý finanční majetek, netto 10 578 585 1 261 854 Peněžní prostředky a ekvivalenty 11 643 258 446 427

Oběžná aktiva celkem 1 624 738 3 147 263

AKTIVA CELKEM 8 907 120 11 027 726 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku

Základní kapitál 12 3 257 667 3 257 667 Nerealizované ztráty z finančního majetku, netto -1 443 -1 405 Nerozdělený zisk 12 4 460 485 4 302 746

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem

7 716 709 7 559 008

Menšinové podíly 5 585 4 938

Vlastní kapitál celkem 7 722 294 7 563 946

Dlouhodobé závazky

Výnosy příštích období 2 - 783 606 Odložený daňový závazek 13 1 705 122 686 Rezervy 14 1 794 723 409 Ostatní dlouhodobé závazky 151 10 969

Dlouhodobé závazky celkem 3 650 1 640 670

Krátkodobé závazky

Závazky 15 1 143 282 1 299 447 Výnosy příštích období - krátkodobá část 2 - 56 497 Závazek daně z příjmů 37 894 172 299 Rezervy - krátkodobá část 14 - 294 867

Krátkodobé závazky celkem 1 181 176 1 823 110

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 8 907 120 11 027 726

Severočeská energetika, a.s.

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha 79

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 12 měsíců do 31. prosince 2005 a 2004

Bod 2005 2004 přílohy v tis. Kč v tis. Kč

Výnosy z prodeje elektrické energie 17 9 686 185 11 723 343 Náklady na prodanou elektrickou energii 17 -6 931 497 -8 577 541

Zisk z prodeje elektrické energie, netto 2 754 688 3 145 802 Odpisy -560 957 -793 229 Opravy a údržba -143 395 -188 501 Náhradní díly a ostatní materiál -126 845 -144 049 Osobní náklady 18 -655 400 -748 543 Služby -534 635 -245 646 Ostatní provozní výnosy, netto 218 953 358 394 Finanční výnosy, netto 19 36 493 90 513 Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci 0 104 669 5 356

Zisk před zdaněním 1 093 571 1 480 097 Daň z příjmů 13 -129 074 -373 756

Zisk po zdanění 964 497 1 106 341 Zisk po zdanění přiřaditelný na: Podíly akcionářů mateřského podniku 963 112 1 105 241 Menšinové podíly 1 385 1 100

964 497 1 106 341

Zisk na akcii (v Kč) - základní, zředěný 12 296 339

Severočeská energetika, a.s.

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha 80

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ CASH-FLOW za období 12 měsíců do 31. prosince 2005 a 2004

2005 2004 v tis. Kč v tis. Kč

PROVOZNÍ ČINNOST

Zisk před zdaněním 1 093 571 1 480 097

Úprava o: Odpisy 560 957 793 229Zúčtování záporného goodwillu - -2 740Úrokové náklady / (-) výnosy, netto -18 263 18 129Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci -104 669 -5 356Ztráta z prodeje podílů v přidružených společnostech 5 601 -Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -12 527 -103 267Změna stavu opravných položek 20 809 -196 181Změna stavu rezerv -220 064 -270 424Ostatní nepeněžní operace 881 -5 840

Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu 1 326 296 1 707 647

Snížení stavu zásob 35 371 7 058Snížení / (-) zvýšení stavu pohledávek -86 338 102 963Zvýšení / (-) snížení stavu závazků 125 327 -309 275Snížení krátkodobého finančního majetku 127 760 -

Peněžní prostředky z provozní činnosti 1 528 416 1 508 393

Uhrazená daň z příjmů -384 460 -152 620Zaplacené úroky -2 112 -6 835

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 1 141 844 1 348 938

INVESTIČNÍ ČINNOST

Přijaté úroky 53 944 30 232Přijaté dividendy 16 310 -Příjmy z prodeje podílů v přidružených společnostech 13 302 -Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 458 016 48 085Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku -636 515 -974 140Výdaje spojené s pořízením finančních investic - -73 855Akvizice podílu v přidružených společnostech -903 115 -1 000Akvizice podílu v ovládaných společnostech - -1 000Změna stavu vázaných finančních prostředků 312 688 -307

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -685 370 -971 985FINANČNÍ ČINNOST

Vyplacené dividendy (vč. minoritních akcionářů) -815 152 -980Snížení krátkodobých bankovních úvěrů - -25 000

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI -815 152 -25 980

ČISTÉ ZVÝŠENÍ / (-) SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ -358 678 350 973

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA POČÁTKU ROKU 1 580 521 1 229 548

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA KONCI ROKU 1 221 843 1 580 521

k 31.12.05 k 31.12.04Sesouhlasení peněžních prostředků a ekvivalentů v tis. Kč v tis. Kč

Peněžní prostředky v hotovosti a v bankách 643 258 446 427Krátkodobý finanční majetek 578 585 1 261 854z toho akcie společnosti Aliatel a.s. - -127 760

Peněžní prostředky a ekvivalenty celkem 1 221 843 1 580 521

Severočeská energetika, a.s.

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha 81

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ VLASTNÍHO KAPITÁLU k 31. prosinci 2005 a 2004

Bod

přílohy

Základní kapitál

v tis. Kč

Nerealizované ztráty z

finančního majetku, netto v

tis. Kč

Nerozdělený zisk

v tis. Kč

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského

podniku celkem v tis. Kč

Menšinový podíl

v tis. Kč

Celkem vlastní kapitál

v tis. Kč Stav k 31. prosinci 2003 3 257 667 -1 254 3 197 920 6 454 333 4 872 6 459 205

Nerealizovaná ztráta z realizovatelného finančního majetku, netto - -151 - -151 - -151

Zisk po zdanění - - 1 105 241 1 105 241 1 100 1 106 341

Vrácené dividendy - - 154 154 - 154

Dividendy minoritních akcionářů - - - - -980 -980

Ostatní pohyby - - -569 -569 -54 -623

Stav k 31. prosinci 2004 3 257 667 -1 405 4 302 746 7 559 008 4 938 7 563 946

Aplikace IFRS 3 - zúčtování negativního goodwillu - - 5 481 5 481 - 5 481

Upravený stav k 31. prosinci 2004 3 257 667 -1 405 4 308 227 7 564 489 4 938 7 569 427

Nerealizovaná ztráta z realizovatelného finančního majetku, netto - -38 - -38 - -38

Zisk po zdanění - - 963 112 963 112 1 385 964 497

Dividendy akcionářů mateřské společnosti 12 - - -814 417 -814 417 - -814 417

Dividendy minoritních akcionářů - - - - -735 -735

Ostatní pohyby - - 3 563 3 563 -3 3 560

Stav k 31. prosinci 2005 3 257 667 -1 443 4 460 485 7 716 709 5 585 7 722 294

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

82

1. Popis společnosti

Severočeská energetika, a.s. (dále jen „společnost” nebo „mateřská společnost“) vznikla dne 1. ledna 1994 a sídlí v Děčíně IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Česká republika, identifikační číslo 49903179. Společnost ČEZ, a. s., která se stala majoritním vlastníkem dne 1. 4. 2003, vlastní 56,92% podíl na základním kapitálu společnosti. Hlavním předmětem činnosti společnosti byl do 31. 10. 2005 nákup, distribuce a prodej elektrické energie (viz odstavce 0 a 22). Společnost byla do 31. 10. 2005 výhradním provozovatelem a vlastníkem zařízení veřejného rozvodu elektřiny do napětí 110 kV na území Ústeckého kraje a převážné části Libereckého kraje. Podnikatelská činnost společnosti je legislativně ohraničena zákonem o podmínkách podnikání a státní správě v energetice a o pravomocích státní inspekce (tzv. „energetický zákon“), jímž byl nahrazen předchozí energetický zákon účinný od 1. 1. 1995. Energetický zákon upravuje podmínky provozování podnikatelské činnosti, uplatňování státní správy a regulace v energetickém sektoru, tj. v elektroenergetickém, plynárenském a teplárenském průmyslu, a související práva a povinnosti fyzických i právnických osob. Jak fyzické, tak právnické osoby mohou provozovat podnikatelskou činnost v energetickém sektoru v České republice výhradně na základě povolení uděleného Energetickým regulačním úřadem. Výkon veřejné správy v energetickém sektoru má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Státní energetická inspekce. Úkolem Energetického regulačního úřadu je zajišťovat regulaci energetického sektoru v České republice, podporovat hospodářskou soutěž a chránit zájmy odběratelů v těch oblastech, kde není možná konkurence. Energetický regulační úřad vydává licence, ukládá povinnost dodávek nad rámec licence, dále povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby za úhradu energetická zařízení jinému držiteli licence pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence a provádí regulaci cen podle zvláštních právních předpisů. Státní energetická inspekce vykonává dohled nad fungováním energetického sektoru. Liberalizace elektroenergetického sektoru byla zahájena v roce 2002 a skončit by měla nejpozději v roce 2006, kdy budou mít odběratelé možnost nakupovat elektrickou energii od jakéhokoli distributora, oprávněného výrobce či obchodníka. Členové statutárních a dozorčích orgánů mateřské společnosti k 31. 12. 2005:

Představenstvo Předseda Ing. Josef Holub Místopředseda Ing. Jan Saska Člen Ing. Václav Čulík

Dne 30. 8. 2005 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Miroslav Kekule a dne 30. 9. 2005 Ing. Alexej Hrebiček.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

83

Dozorčí rada Předseda Tomáš Petráň Místopředseda Ing. Vladislav Raška Člen Ing. Vladimír Balach Člen Ing. Jaroslav Paul Člen Ing. Jan Dobiáš Člen Ing. Martin Hušek Člen Petr Zvolenský Člen Irena Klůsová Člen Mgr. Jaromír Novák

Dne 24. 6. 2005 odvolala valná hromada společnosti předsedu dozorčí rady Ing. Petra Pětiokého a člena dozorčí rady Ing. Václava Srbu a zvolila nové členy dozorčí rady Mgr. Jaromíra Nováka a Ing. Vladimíra Balacha. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Tomáš Petráň. Dne 10. 6. 2005 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz. Novým členem dozorčí rady byl zvolen Tomáš Petráň.

2. Přehled významných účetních pravidel a postupů

Prohlášení souladu

Přiložená konsolidovaná účetní závěrka společnosti Severočeská energetika, a.s. byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a veškerými příslušnými Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. S účinností od 1. ledna 2005 novela zákona o účetnictví ukládá společnostem sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS přijatými Evropskou unií. V tomto konkrétním účetním období, díky schvalovacímu procesu EUa činnosti společnosti, neexistují v účetních zásadách přijatých společností rozdíly mezi IFRS a IFRS ve znění přijatém EU. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Konsolidovaná účetní závěrka byla vypracována na základě historických cen, s výjimkou přecenění některých finančních nástrojů na reálnou hodnotu (viz odstavec 7). Tato konsolidovaná účetní závěrka byla schválena k vydání ředitelem úseku Finance Severočeské energetiky, a.s., Ing. Václavem Čulíkem dne 20. února 2006. Zásady konsolidace

Do konsolidované účetní závěrky (dále jen „skupina”) byla zahrnuta společnost Severočeská energetika, a.s. a společnosti, jež jsou touto společností kontrolovány (viz odstavec 3). Za kontrolu se považuje, pokud společnost přímo nebo nepřímo vlastní více než 50 % hlasovacích práv na základním kapitálu jiné společnosti nebo pokud řídí její finanční a provozní činnost způsobem, který jí umožňuje využívat výnosy z této činnosti. Pořízené společnosti jsou zaúčtovány metodou koupě. Společnosti, které byly pořízeny nebo prodány v průběhu roku, jsou do konsolidované účetní závěrky zahrnuty od data akvizice, resp. do data prodeje.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

84

Veškeré zůstatky účtů a transakce mezi podniky konsolidovaného celku, mimo jiné též zisky a nerealizované zisky a ztráty z transakcí mezi podniky konsolidovaného celku, jsou z konsolidace vyloučeny. Také nerealizované ztráty jsou z konsolidace vyloučeny, ale pouze pokud nejsou signály přechodného snížení hodnoty převáděného aktiva. V konsolidované účetní závěrce se pro obdobné účetní transakce a další účetní případy používají stejné účetní zásady. Investice do přidružených společností pořízených od nespřízněných osob jsou v konsolidovaných účetních výkazech vykázány ekvivalenční metodou. Přidružené podniky jsou takové společnosti, ve kterých má skupina podstatný vliv a které nejsou dceřinou společností ani společným podnikem. Podle metody ekvivalence jsou podíly skupiny v přidružených společnostech vykázány v konsolidované rozvaze v pořizovací ceně upravené o podíly skupiny na výsledku hospodaření a ostatních změnách vlastního kapitálu přidružené společnosti po datu akvizice. Goodwill vyplývající z akvizic přidružených podniků je zahrnut v hodnotě investice do přidružené společnosti a není odepisován. Skupina prověřuje, zda nedošlo ke snížení hodnoty podílu v přidružených společnostech a tím k nutnosti vytvořit opravnou položku k investici v přidružených společnostech. Podíly na výsledku hospodaření přidružených společností jsou zahrnuty v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty. Podíly skupiny na ostatních pohybech vlastního kapitálu přidružených společností jsou vykázány v konsolidovaném výkazu vlastního kapitálu. Přidružené společnosti sestavují účetní výkazy ke stejnému datu jako skupina a pro obdobné účetní transakce a další účetní případy používají stejné účetní zásady. Investice do společností, které se staly přidruženými společnostmi vkladem části podniku jsou oceněny zůstatkovou hodnotou vložených aktiv a závazků, která je dále upravena o podíl na výsledku hospodaření přidružené společnosti od data vkladu části podniku. Záporný goodwill představuje částku, o kterou podíl mateřské společnosti na reálné hodnotě identifikovatelného majetku a závazků ovládané nebo přidružené společnosti k datu pořízení přesahuje pořizovací cenu. Od 1. ledna 2005 je hodnota záporného goodwillu zúčtována do výnosů k datu akvizice. Hodnota záporného goodwillu nezúčtovaná do výnosů k 1. lednu 2005 je zúčtována do nerozděleného zisku minulých let. Funkční měna a měna pro prezentaci účetní závěrky

Vzhledem k ekonomické podstatě transakcí a prostředí, ve kterém skupina působí, byly jako funkční měna a měna pro prezentaci účetní závěrky použity české koruny (Kč). Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tis. Kč (pokud není stanoveno jinak). Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách snížených o oprávky a případné opravné položky. Při prodeji nebo vyřazení majetku se jeho pořizovací cena a oprávky odúčtují z rozvahy a zisk nebo ztráta z prodeje se zahrne do výkazu zisku a ztráty. Pořizovací cena hmotného majetku odpovídá ceně pořízení zvýšené o dovozní clo, nevratné daně a další přímé náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s uvedením majetku do provozu a jeho dopravou na místo určení. Pořizovací cena zahrnuje poplatky za odborné služby a výpůjční náklady kapitalizované v souladu s účetními pravidly a postupy skupiny.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

85

Výdaje vynaložené po uvedení majetku do provozu, jako např. náklady na opravy a údržbu, se účtují do nákladů období, v němž byly vynaloženy. Pokud je možné jednoznačně doložit, že díky těmto výdajům se zvýší budoucí ekonomický přínos plynoucí z příslušného dlouhodobého majetku oproti jeho původně předpokládanému přínosu, tyto výdaje se aktivují a zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v pořizovacích cenách, které zahrnují náklady na jejich pořízení a jiné přímé náklady. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje až po svém dokončení a uvedení do užívání. Pořizovací hodnota majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Stavby 25 - 50 Stroje, přístroje a zařízení 4 - 25 Dopravní prostředky 4 - 8 Inventář 4 - 12

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován po dobu své odhadované životnosti stejným způsobem jako majetek vlastněný skupinou nebo po dobu pronájmu, je-li toto období kratší. Finanční majetek Skupina uplatňuje standard IAS 39, Finanční nástroje: účtování a oceňování. V souladu s tímto standardem je finanční majetek zařazen do následujících kategorií: držený do splatnosti, obchodovatelný a realizovatelný. Finanční majetek s fixními či určitelnými platbami a pevnou splatností, který skupina zamýšlí a zároveň je schopna držet až do jejich splatnosti (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek vytvořených skupinou), je zařazen jako finanční majetek držený do splatnosti. Veškerý ostatní finanční majetek (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek vytvořených skupinou) je zařazen do kategorie finanční majetek určený k obchodování nebo realizovatelný finanční majetek. Finanční majetek držený do splatnosti je zařazen mezi dlouhodobá aktiva, kromě případů, kdy jeho splatnost vyprší během 12 měsíců od data účetní závěrky. Realizovatelný finanční majetek je zařazen mezi krátkodobá aktiva, pokud ho management společnosti hodlá prodat během 12 měsíců od data účetní závěrky. O veškerých nákupech a prodejích finančního majetku se účtuje k datu obchodu. Finanční majetek se při prvotním zaúčtování oceňuje pořizovací cenou, která se rovná reálné hodnotě částky vydané za jeho pořízení zvýšené o transakční náklady. Finanční majetek určený k obchodování a realizovatelný finanční majetek skupina přeceňuje reálnou hodnotou stanovenou na základě jejich kotované tržní ceny k datu účetní závěrky nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici. Tato reálná hodnota se nesnižuje o případné transakční náklady, které by společnosti mohly vzniknout v souvislosti s prodejem těchto finančních aktiv.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

86

U finančního majetku k obchodování jsou zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty zaúčtovány do hospodářského výsledku za účetní období. Zisky a ztráty z přecenění realizovatelného finančního majetku na reálnou hodnotu se vykazují jako samostatná složka vlastního kapitálu, dokud nedojde k prodeji finančního majetku, resp. jinému způsobu jeho pozbytí nebo k poklesu jeho hodnoty. Potom se kumulovaný zisk nebo ztráta, původně zaúčtované do vlastního kapitálu, převedou do hospodářského výsledku běžného období. Finanční majetek držený do splatnosti se oceňuje zůstatkovou hodnotou, s použitím metody efektivní úrokové sazby. Snížení hodnoty majetku Finanční nástroje U finančních nástrojů se stanovuje možné snížení hodnoty vždy k datu účetní závěrky. Skupina tvoří v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty opravné položky na finanční aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou, pokud je pravděpodobné, že se u pohledávek nebo investic držených do splatnosti nepodaří v souladu s podmínkami smlouvy inkasovat všechny dlužné částky. Jestliže se reálná hodnota finančního aktiva opětovně zvýší a toto zvýšení je možné objektivně vztáhnout k události, která nastala po vytvoření opravné položky, opravná položka se zúčtuje do výnosů. Nově zaúčtovaná účetní hodnota finančního aktiva však nesmí být vyšší, než by byla jeho zůstatková hodnota v případě, že by žádná opravná položka vytvořena nebyla. U realizovatelného finančního majetku se kumulované zisky nebo ztráty, které byly původně zaúčtovány do vlastního kapitálu, převádějí do hospodářského výsledku za běžné období, pokud existuje objektivní důkaz, že došlo ke snížení hodnoty aktiva. Realizační hodnota dluhového nástroje přeceněného na reálnou hodnotu se rovná současné hodnotě očekávaných budoucích peněžních toků diskontovaných aktuální tržní úrokovou sazbou používanou u obdobných finančních aktiv. Ostatní aktiva Snížení hodnoty aktiv, s výjimkou zásob, odložených daňových pohledávek a finančních nástrojů, se vykazuje v souladu s IAS 36, Snížení hodnoty majetku. Snížení hodnoty se prověřuje v případě, že události nebo změna okolností naznačují, že účetní hodnota majetku je vyšší než jeho realizační hodnota. Jakmile účetní hodnota majetku převýší jeho realizační hodnotu, zaúčtuje skupina opravnou položku na vrub nákladů. Realizační hodnota majetku se rovná jeho čisté prodejní ceně, nebo hodnotě použití, podle toho, která z obou hodnot je vyšší. Čistá prodejní cena je částka snížená o prodejní náklady, kterou je možno získat z prodeje majetku mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována na principu tržního odstupu. Hodnota použití se vypočítá na základě současné hodnoty předpokládaných budoucích peněžních toků a je to částka, kterou je možné získat z používání majetku až do konce doby jeho životnosti a z jeho následného prodeje. Realizační hodnota se stanoví u jednotlivého majetku, a není-li to možné, stanoví společnost realizační hodnotu celé majetkové jednotky, do které dané aktivum náleží. Opravnou položku vytvořenou v předchozích letech je možné rozpustit do výnosů pouze v případě, že se hodnota majetku opět zvýší. Nově zaúčtovaná účetní hodnota aktiva po rozpuštění opravné položky však nesmí být vyšší, než by byla jeho zůstatková hodnota (tj. pořizovací cena snížená o oprávky) v případě, že by žádná opravná položka vytvořena nebyla.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

87

Pohledávky a závazky Pohledávky se prvotně oceňují fakturovanou částkou a vykazují se v zůstatkové ceně po úpravě o opravné položky. Závazky se oceňují nominální hodnotou. Nevyfakturovaná elektrická energie Stav nevyfakturované elektrické energie se vykazuje v netto hodnotě, která představuje rozdíl mezi pohledávkami za nevyfakturovanou elektrickou energii a zálohami přijatými od odběratelů elektrické energie (viz odstavec 15). Peněžní prostředky a ekvivalenty Peněžní prostředky zahrnují peníze v pokladně a peníze na bankovních účtech. Peněžní ekvivalenty zahrnují krátkodobý, vysoce likvidní finanční majetek, který umožňuje okamžitě ho převést na známou hodnotu peněžních prostředků se splatností do tří měsíců a u kterého hrozí minimální riziko, že se jejich hodnota změní.

Zásoby Zásoby jsou zaúčtovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu a případně přímé mzdové náklady a režijní náklady související s uvedením zásob do jejich současného stavu a s dopravou zásob na stávající místo uložení. Skupina používá pro určení pořizovací ceny zásob metodu váženého aritmetického průměru. Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. Rezervy

O rezervách se účtuje pouze tehdy, jestliže existuje současný závazek skupiny (smluvní nebo mimosmluvní) v důsledku události, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravděpodobné, že skupina bude nucena ke splnění tohoto závazku čerpat zdroje, a výši tohoto závazku je možné spolehlivě odhadnout. Výše rezerv se přehodnocuje vždy k datu účetní závěrky a upravuje se tak, aby odpovídala aktuálnímu odhadu.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

88

Pronájem Pronajatý majetek, u kterého byly na nájemce převedeny všechny výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing. Ostatní pronájmy jsou klasifikovány jako provozní leasing. Majetek pronajímaný formou finančního pronájmu je zaúčtován jako aktivum skupiny v reálné hodnotě k datu pořízení nebo v současné hodnotě minimálních splátek pronájmu, je-li tato nižší. Odpovídající závazek k pronajímateli je v rozvaze veden jako závazek z finančního pronájmu. Splátky pronájmu jsou rozčleněny na finanční náklady a snížení závazku z pronájmu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků. Finanční náklady jsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy přímo souvisejí s kvalifikujícím se majetkem a jsou kapitalizovány v souladu s účetními pravidly a postupy skupiny ohledně výpůjčních nákladů. Úhrady provozních pronájmů jsou v průběhu doby trvání pronájmu rovnoměrně účtovány do výkazu zisku a ztráty. Účtování o výnosech

Výnosy z prodeje elektrické energie jsou zaúčtovány v okamžiku její dodávky. Celkové výnosy z prodeje elektrické energie jsou tvořeny fakturací a změnou stavu nevyfakturované elektrické energie. Výnosové úroky jsou časově rozlišeny na základě zůstatků nesplacené jistiny a s použitím příslušné efektivní úrokové sazby. Dividendy z investic jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy vznikají práva akcionářů na jejich výplatu. Přepočet cizích měn Majetek pořízený v cizí měně byl účtován v českých korunách v kurzu platném v době jeho pořízení nebo v době, kdy byly jednotlivé položky zahrnuty do majetku. Majetek a závazky v cizích měnách jsou přepočítány pomocí kurzů České národní banky platných k datu účetní závěrky. Kurzové rozdíly vzniklé při vypořádání nebo vykazování transakcí v cizí měně v kurzech odlišných od těch, v jakých byly tyto transakce původně zaúčtovány, jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty pro příslušné období. Výpůjční náklady Výpůjční náklady přímo související s pořízením a výstavbou nebo výrobou způsobilého aktiva, k jehož zamýšlenému využití nebo prodeji předchází dlouhodobá příprava, jsou kapitalizovány jako součást pořizovací ceny takového majetku do doby, kdy je majetek k zamýšlenému využití nebo k prodeji připraven. Veškeré ostatní výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztrát v období, v němž vznikají. Státní dotace a bezúplatně získaný majetek od obcí Státní dotace poskytované na pokrytí nákladů na pořízení dlouhodobého majetku snižují vstupní cenu takového majetku.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

89

Daně Výše daně z příjmů se stanoví v souladu s českými daňovými zákony a vychází z hospodářského výsledku společnosti stanoveného podle českých účetních předpisů a upraveného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. V České republice se daňová povinnost kalkuluje pro každou společnost samostatně, podávat konsolidované přiznání k dani z příjmů právnických osob není podle zákona možné. Splatná daň z příjmů se k 31. 12. 2005 a 2004 vypočítá z účetního zisku sazbou 26 %, resp. 28 %, po úpravách o některé položky, které jsou pro daňové účely neuznatelné. Některé položky výnosů a nákladů se účtují do jiného období pro účely daňové a do jiného období pro účely finančního výkaznictví. Odložená daň z příjmů se kalkuluje závazkovou metodou založenou na rozvahovém přístupu a vychází z dočasných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami majetku a závazků pro účely účetnictví a hodnotami pro účely stanovení základu daně z příjmů se sazbou platnou v době, kdy se předpokládá realizace těchto rozdílů (na základě sazby daně uzákoněné k datu účetní závěrky). Sazba daně z příjmů pro rok 2006 a dále činí 24 % (viz odstavec 13). Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zaúčtují bez ohledu na to, kdy bude časový rozdíl pravděpodobně vyrovnán. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se nediskontují a v konsolidované rozvaze se vykazují jako dlouhodobá aktiva (závazky). O odložené daňové pohledávce se účtuje v případě, že je pravděpodobné, že společnost budoucnu vytvoří dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž bude moci odloženou daňovou pohledávku započíst. O odloženém daňovém závazku se účtuje u všech dočasných rozdílů, které jsou předmětem daně. V případě, že se splatná a odložená daň týká položek, které se v daném nebo jiném zdaňovacím období účtují přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu, účtuje se tato odložená daň také přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu. Odložené daňové závazky jsou zaúčtovány u zdanitelných dočasných rozdílů vyplývajících z investic v ovládaných a přidružených společnostech s výjimkou případů, kdy skupina může kontrolovat zrušení dočasného rozdílu a je pravděpodobné, že dočasný rozdíl v dohledné budoucnosti nezanikne. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány, pokud se vztahují k daním z příjmu vyměřeným stejným finančním úřadem a skupina má v úmyslu své splatné daňové pohledávky a závazky vyrovnat na „netto“ bázi. Výnosy příštích období V položce Výnosy příštích období skupina vykazuje zejména příspěvky na připojení od odběratelů elektrické energie ve smyslu energetického zákona. Jedná se o příspěvky, které skupina rozpouští do výnosů ve výši 1/20 vybraných příspěvků ročně. Tyto položky jsou v rámci rozvahy rozděleny na krátkodobou a dlouhodobou část.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

90

Odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Skutečné výsledky se mohou od těchto odhadů lišit. Podmíněná aktiva a závazky Podmíněná aktiva ani závazky nejsou v účetních výkazech vykázána. O podmíněných závazcích se uvádí informace v příloze k účetní závěrce, s výjimkou případů, kdy je možnost čerpání zdrojů skupiny nepravděpodobná. O podmíněných aktivech se informace v příloze k účetní závěrce uvádí v případě, že s nimi související ekonomický přínos pro skupinu je pravděpodobný. Segmenty

Skupina identifikovala dva vykazované segmenty, a to segment, který se zabývá obchodem s elektrickou energií a segment, který se zabývá distribucí elektrické energie. Ostatní aktivity skupiny se za vykazovaný segment nepovažují, protože jejich hospodářské výsledky, tržby a celková aktiva jsou v porovnání se segmenty zabývajícími se nákupem, distribucí a prodejem elektrické energie nevýznamné. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky V účetních výkazech jsou uvedeny události, které nastaly po datu účetní závěrky a které poskytují dodatečné informace o finanční situaci společnosti k tomuto datu nebo které naznačují, že předpoklad trvalého fungování společnosti není opodstatněný. Ostatní události se uvádějí v příloze k účetní závěrce pouze v případě, že jsou významné. Nové standardy a interpretace IFRS, jež dosud nevstoupily v platnost Skupina v současné době zvažuje možné dopady nových a aktualizovaných standardů, jež vstoupí v platnost od 1. ledna 2006, případně 1. ledna 2007. Nejvýznamnější standardy s ohledem na činnost skupiny jsou novelizovaný IAS 1 – Prezentace účetní závěrky, IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování. Skupina nepředpokládá, že by nové a aktualizované standardy a jejich interpretace měly mít významný dopad na výsledek hospodaření skupiny a její finanční situaci, avšak v některých oblastech může dojít k rozšíření informací zveřejněných v příloze k účetní závěrce.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

91

3. Vymezení konsolidačního celku

Do konsolidačního celku jsou zahrnuty následující společnosti. Sídlo všech těchto firem je na území České republiky. Ovládané společnosti Vlastnický

podíl (%)k 31.12.2005

Pořizovací cena

k 31.12.2005

Pořizovací cena

k 31.12.2004Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. 100 % 100 100Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. 100 % 1 144 1 144ESS s.r.o. 51 % 510 510ENPROSPOL, s.r.o. 100 % 1 000 1 000

Popis činnosti jednotlivých společností konsolidačního celku: Společnost Sídlo Předmět podnikání Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o.

Ústí nad Labem inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

Liberec inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

ESS s.r.o. Teplice výroba, montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, strojů a přístrojů, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

ENPROSPOL, s.r.o. Děčín projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnost technických poradců v oblasti energetiky a řízení jakosti

4. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

POŘIZOVACÍ CENA Pozemky Budovy Stroje,

přístroje, zařízení

Dopravní prostředky

Ostatní DHM

NedokončenýDHM

Celkem DHM

31. 12. 2003 74 894 8 497 520 5 776 044 297 543 104 731 533 557 15 284 289

Přírůstky 284 518 891 540 427 53 889 - 961 404 2 074 895Úbytky -3 373 -336 490 -756 008 -33 708 -662 -1 170 830 -2 301 071

31. 12. 2004 71 805 8 679 921 5 560 463 317 724 104 069 324 131 15 058 113

Přírůstky 3 549 142 604 114 747 4 273 3 125 613 889 882 187Úbytky -119 -5 183 -124 108 -20 434 -96 867 -164 604 -411 315Úbytky-vklad -51 193 -8 174 767 -5 210 657 - - -684 807 -14 121 424

31. 12. 2005 24 042 642 575 340 445 301 563 10 327 88 609 1 407 561

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

92

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Pozemky Budovy Stroje,

přístroje, zařízení

Dopravní prostředky

Ostatní DHM

NedokončenýDHM

CelkemDHM

31. 12. 2003 - -4 030 879 -3 408 004 -206 240

-102 527 - -7 747 650

Odpisy - -277 538 -444 386 -42 767 -265 - -764 956Opravné položky - -51 754 - - - - -51 754Úbytky - 172 742 637 157 31 247 607 - 841 753

31. 12. 2004 -

-4 187 429 -3 215 233 -217 760 -102 185

- -7 722 607

Odpisy - -221 949 -299 046 -34 242 -710 -555 947Převody - -20 963 -74 633 1 014 92 342 - -2 240Opravné položky - -29 900 - - - - -29 900Úbytky - 1 942 117 737 18 067 2 268 - 140 014Úbytky-vklad - 4 190 970 3 236 288 - - - 7 427 258

31. 12. 2005 - -267 329 -234 887 -232 921 -8 285 - -743 422 ZŮSTATKOVÁ CENA Pozemky Budovy Stroje,

přístroje, zařízení

Dopravní prostředky

Ostatní DHM

NedokončenýDHM

Celkem DHM

31. 12. 2004 71 805 4 492 492 2 345 230 99 964 1 884 324 131 7 335 506 31. 12. 2005 24 042 375 246 105 558 68 642 2 042 88 609 664 139 Pořizovací hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu dosahovala k 31. prosinci 2005, resp. 2004 částky 134 235 tis. Kč, resp. 289 767 tis. Kč. K 31. prosinci 2005, resp. 2004, dosahovala zůstatková hodnota tohoto majetku 13 212 tis. Kč, resp. 105 228 tis. Kč. K 1. 11. 2005 došlo k úbytku dlouhodobého hmotného majetku v důsledku vkladů částí podniku (viz odstavec 6). Budoucí minimální splátky finančního leasingu: 2005 2004Krátkodobá část závazku z finančního leasingu (do 1 roku) 2 549 22 003Dlouhodobá část závazku z finančního leasingu (nad 1 rok) - 10 697

Současná hodnota minimálních leasingových splátek 2 549 32 700Částka představující úrok 329 3 301

Celkem 2 878 36 001 Dlouhodobá část závazku z finančního leasingu je v rozvaze vykázána v položce Ostatní dlouhodobé závazky. Z dlouhodobého hmotného majetku skupiny k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2004 byly určité budovy v pořizovací ceně 234 667 tis. Kč a 170 996 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě 193 149 tis. Kč a 141 176 tis. Kč určeny k prodeji. Skupina upravila ocenění tohoto dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (ve výši rozdílu mezi zůstatkovou hodnotou a předpokládanou prodejní cenou).

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

93

V roce 2004 skupina, v souvislosti s procesem restrukturalizace ve Skupině ČEZ (viz odstavec 22), prodala společnosti ČEZnet, a.s., majetek (zejména komunikační technologie) v zůstatkové hodnotě 224 214 tis. Kč a společnosti ČEZData, s.r.o., majetek (zejména software a hardware) v zůstatkové hodnotě 96 350 tis. Kč. Celkové výnosy z prodeje uvedeného majetku dosáhly výše 425 192 tis. Kč.

5. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

POŘIZOVACÍ CENA Software Ostatní DNM Nedokončený

DNMCelkem

DNM 31. 12. 2003 269 424 82 1 255 270 761 Přírůstky 12 716 227 15 106 28 049 Úbytky -193 246 -4 -15 106 -208 356

31. 12. 2004 88 894 305 1 255 90 454 Přírůstky 8 - 1 856 1 864 Úbytky -55 693 -10 - -55 703 Úbytky – vklad -10 180 - -3 111 -13 291

31. 12. 2005 23 029 295 - 23 324 OPRÁVKY Software Ostatní

DNMNedokončený

DNMCelkem

DNM 31. 12. 2003 -202 913 -82 - -202 995 Odpisy -28 262 -11 - -28 273 Úbytky 162 288 4 - 162 292

31. 12. 2004 -68 887 -89 - -68 976 Odpisy -4 964 -46 - -5 010 Úbytky 44 805 10 - 44 815 Úbytky-vklad 8 223 - - 8 223

31. 12. 2005 -20 823 -125 - -20 948

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

94

ZŮSTATKOVÁ CENA Software Ostatní DNM Nedokončený

DNMCelkem

DNM 31. 12. 2004 20 007 216 1 255 21 478 31. 12. 2005 2 206 170 - 2 376 K 1. 11. 2005 došlo k úbytku dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku vkladů částí podniku (viz odstavec 6).

6. Cenné papíry v ekvivalenci

Přehled cenných papírů v ekvivalenci k 31. 12. 2005:

Společnost Sídlo Druh činnosti Majetkový podíl

ČEZ Prodej, s.r.o. Praha zprostředkování obchodu a služeb, obchod s elektřinou

20 %

ČEZ Distribuce, a. s. Praha provoz distribuční soustavy a distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám

20 %

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o.

Česká Lípa

inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

49 %

Podíl skupiny na finančních údajích přidružených společností k 31. 12. 2005: Společnost Aktiva Závazky Výnosy Zisk

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. 32 014 12 301 77 096 599

ČEZ Distribuce, a. s. * * 944 890 93 603

ČEZ Prodej, s.r.o. * * 1 818 716 10 467

Celkem 32 014 12 301 2 840 702 104 669 * souhrnné údaje podle IFRS nebyly k dispozici U společností ČEZ Prodej, s. r. o. a ČEZ Distribuce, a. s. se pro výpočet podílů na hospodářském výsledku těchto společností použil podíl na základním kapitálu, který bude mít mateřská společnost po zapsání zvýšení základního kapitálu vkladem části podniku do obchodního rejstříku. Tento podíl činí 18,07 % u společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. a 20,11 % u společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

95

Přehled cenných papírů v ekvivalenci k 31. 12. 2004:

Společnost Sídlo Druh činnosti Majetkový podíl

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s. r. o.

Česká Lípa

inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

49 %

EFIS a.s. Praha velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, činnost podnikatelských,finančních, organizačních a ekonomických poradců, realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, inženýrská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, inženýrská činnost v investiční výstavbě

33,33 %

Podíl skupiny na finančních údajích přidružených společností k 31. 12. 2004: Společnost Aktiva Závazky Výnosy Zisk

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. 23 621 4 198 48 857 2 508

EFIS a.s. 243 726 216 879 98 609 2 848

Celkem 267 347 221 077 147 466 5 356

Vklad částí podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o.

Mateřská společnost k 1. 11. 2005 provedla nepeněžitý vklad části podniku do základního kapitálu společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Část podniku byla tvořená organizační jednotkou „Obchod“. Zůstatková hodnota vkládaných aktiv a pasiv činila k 1. 11. 2005:

Zůstatková hodnota

Dlouhodobé pohledávky 5 000Krátkodobé pohledávky 329 344Krátkodobý finanční majetek 1 295 185Náklady příštích období 92Aktiva celkem 1 629 621

Rezervy 828 146Dlouhodobé závazky 10 161Krátkodobé závazky 346 108Pasiva celkem 1 184 415

Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a pasiv 445 206

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

96

Hodnota části podniku, podle které bylo stanoveno zvýšení základního kapitálu ve společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., byla zjištěna znaleckým posudkem k 31. 12. 2004. Ke dni splacení vkladu, tj. k 1. 11. 2005, bylo provedeno nové znalecké ocenění části podniku. Rozdíl těchto dvou znaleckých posudků ve výši 93 000 tis. Kč představuje pohledávku společnosti za společností ČEZ Prodej, s. r. o. (ocenění části podniku k 31. 12. 2004 bylo nižší než k 1. 11. 2005). O tuto částku snížila společnost Severočeská energetika, a.s. účetní hodnotu finanční investice do společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Do 31. 12. 2005 mateřská společnost nesplatila krátkodobý finanční majetek ve výši 580 477 tis. Kč, jenž byl součástí aktiv vkládaných do ČEZ Prodej, s. r. o. K 31. 12. 2005 společnost proto vykázala netto závazek vůči ČEZ Prodej, s. r. o. v celkové výši 487 477 tis. Kč.

Mateřská společnost k 1. 11. 2005 provedla nepeněžitý vklad části podniku do základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Část podniku byla tvořená organizační jednotkou „Distribuce“. Zůstatková hodnota vkládaných aktiv a pasiv činila k 1. 11. 2005:

Zůstatková hodnota

Dlouhodobý nehmotný majetek 5 068Dlouhodobý hmotný majetek 6 694 166Zásoby 4 667Krátkodobé pohledávky 321 487Krátkodobý finanční majetek 178 407Aktiva celkem 7 203 795

Krátkodobé závazky 741 058Výnosy příštích období 882 522Výdaje příštích období 1 097Pasiva celkem 1 624 677

Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a pasiv 5 579 118 Hodnota části podniku, podle které bylo stanoveno zvýšení základního kapitálu ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byla zjištěna znaleckým posudkem k 31. 12. 2004. Ke dni splacení vkladu, tj. k 1. 11. 2005, bylo provedeno nové znalecké ocenění části podniku. Rozdíl těchto dvou znaleckých posudků ve výši 391 787 tis. Kč představuje závazek společnosti vůči společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (ocenění části podniku k 31. 12. 2004 bylo vyšší než k 1. 11. 2005). O tuto částku zvýšila společnost Severočeská energetika, a.s. účetní hodnotu finanční investice do společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

97

Hodnota investice do přidružených společností ČEZ Prodej, s. r.o., a ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2005:

ČEZ Prodej,

s.r.o.ČEZ Distribuce, a.

s.Peněžitý vklad při založení společnosti 5 000 5 000

Konsolidovaná hodnota aktiv a pasiv ke dni splacení vkladu, tj. k 1. 11. 2005 445 206 5 579 118

Peněžní vyrovnání na základě rozdílu mezi znaleckými oceněními -93 000 391 787

Podíl na hospodářském výsledku roku 2005 10 467 93 603Podíly v přidružených společnostech k 31. 12. 2005 367 673 6 069 508

7. Realizovatelný finanční majetek, netto

Společnost Reálná hodnota

k 31. 12. 2005Reálná hodnota

k 31. 12. 2004Conseq Invest Bond Fund-D Shares 51 525 51 525Conseq Invest Conservative Bond-Class D 80 468 78 767ČS RES 100 100Energozdroj, s.r.o. v likvidaci 55 55První energetická, a.s. - 3 060

Celkem 132 148 133 507 Reálná hodnota investic obchodovaných na aktivních trzích se stanoví na základě nabídkových cen kótovaných na burze. Reálná hodnota ostatních investic se stanoví odhadem reálné hodnoty obdobných nástrojů nebo na základě diskontovaných peněžních toků plynoucích z držení příslušných investic.

Reálná hodnota k 31. 12. 2004 133 507+ nákupy 1 701- prodeje - 3 060

Reálná hodnota k 31. 12. 2005 132 148

V roce 2005 společnost prodala akcie společnosti První energetická, a.s. v pořizovací ceně 3 060 tis. Kč.

8. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky v roce 2005 a 2004 ve výši 27 006 tis. Kč, resp. 36 471 tis. Kč představují pohledávky z prodeje nemovitostí, u kterých je smluvně dohodnut splátkový kalendář, a poskytnuté půjčky. V roce 2005 a 2004 činily dlouhodobé pohledávky kryté zástavním právem k nemovitosti 15 084 tis. Kč, resp. 30 580 tis. Kč.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

98

9. Pohledávky, netto

31. 12. 2005 31. 12. 2004Pohledávky z obchodního styku - elektrická energie 21 670 949Ostatní pohledávky 406 078 921 687Opravné položky -15 982 -206 470

Celkem 390 117 1 386 166 Ostatní pohledávky k 31. 12. 2005, resp. 2004 představují zejména pohledávky za společností ČEZ Distribuce, a. s. za údržbu a opravy provedené na vloženém dlouhodobém majetku a pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku.

10. Krátkodobý finanční majetek, netto

Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2005: Pořizovací cena Reálná hodnota RozdílSměnka České spořitelny a.s. 500 000 500 000 -Směnka Komerční banky, a.s. 49 308 49 308 -Conseq Invest Equity Funds 29 277 29 277 -Celkem 578 585 578 585

Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2004: Pořizovací cena Reálná hodnota RozdílDlužné cenné papíry držené do splatnosti - depozitní směnky 1 104 817 1 104 817 -Conseq Invest Equity Funds 29 277 29 277 -Akcie Aliatel a.s. 349 700 127 760 -221 940Celkem 1 483 794 1 261 854 -221 940

Dne 18. prosince 2004 mateřská společnost, spolu s ostatními akcionáři společnosti Aliatel a.s., uzavřela smlouvu na prodej akcií společnosti Aliatel a.s. Z tohoto důvodu byly akcie k 31. 12. 2004 převedeny z dlouhodobých do krátkodobých realizovatelných cenných papírů. Podmínky nutné k uskutečnění prodeje zahrnující převod peněžních prostředků na vázaný účet a schválení převodu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byly splněny v roce 2005. Ztráta z prodeje akcií ve společnosti Aliatel a.s. v očekávané výši 221 940 tis. Kč byla k 31. 12. 2004 zobrazena ve výsledku hospodaření.

11. Peněžní prostředky a ekvivalenty

K 31. 12. 2004 měla skupina vázaný bankovní účet u Komerční banky, a.s. se zůstatkem 312 688 tis. Kč, který sloužil k zajištění plateb vyplývajících ze smlouvy o dodávce a nákupu elektrické energie s PPC Trmice a.s. Tento vázaný bankovní účet byl k 1. 11. 2005 předmětem vkladu do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o (viz odstavec 6). Skupina má otevřený kontokorentní účet u Komerční banky, a.s., který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 70 000 tis. Kč. K 31. 12. 2005 a 31. 12. 2004 nebyl tento úvěr čerpán.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

99

12. Základní kapitál

Druhy akcií Počet akcií k 31. 12. 2005

Počet akcií k 31. 12. 2004

Na majitele 2 151 643 2 151 643Na jméno 1 106 024 1 106 024

Celkem 3 257 667 3 257 667 Všechny akcie jsou v zaknihované podobě, v nominální hodnotě 1 tis. Kč. Dividendy na akcii Dividendy rozdělené za rok 2004 činily 814 417 tis. Kč, tj. 250 Kč na akcii. Dividendy byly stanoveny valnou hromadou mateřské společnosti dne 24. 6. 2005 a byly vyplaceny z nerozděleného zisku získaného z účetní závěrky připravené v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zákonný rezervní fond V souladu s českými zákony jsou akciové společnosti povinny tvořit rezervní fond na krytí případných budoucích ztrát nebo jiných nepředvídaných událostí. Příspěvek do tohoto fondu činí v roce, kdy akciová společnost poprvé dosáhne zisk 20 % čistého zisku a v dalších letech 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. K 31. 12. 2005, resp. 2004 činil zůstatek tohoto fondu 591 938 tis. Kč, resp. 545 066 tis. Kč a byl vykázán jako součást nerozděleného zisku. Zisk na akcii 2005 2004Zisk po zdanění v tis. Kč (A) 963 112 1 105 241Vážený průměrný počet akcií v ks (B) 3 257 667 3 257 667

Zisk na akcii v Kč - základní, zředěný (A/B) 296 339

13. Daň z příjmů

2005 2004Splatná daň 250 093 290 937Odložená daň -121 019 82 819Daň z příjmu celkem 129 074 373 756

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

100

Sazba splatné daně z příjmu je legislativně stanovena ve výši 26 % resp. 28 % za rok 2005 a 2004. Porovnání efektivní daně z příjmu s daňovou sazbou pro rok 2005 a 2004 je následující:

2005 2004

Zisk před zdaněním 1 093 571 1 480 097Zákonná daňová sazba 26 % 28 %

Očekávaná daň z příjmů 284 328 414 427Výnosy nepodléhající základu daně z příjmů -30 770 -5 986Samostatný základ daně -499 -1 817Sociální fondy a tantiémy 3 168 5 040Změna daňové sazby - -27 255Tvorba nedaňových opravných položek -57 704 -14 815Změna odložené daně v důsledku vkladu -165 821 -Tvorba nedaňových rezerv 10 337 -Ostatní daňově neuznatelné náklady, netto 86 035 4 162

Daň z příjmu 129 074 373 756

Efektivní daňová sazba 12 % 25 % Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: 2005 2004

Položky odložené daně Odložená

daňová pohledávka

Odložený daňový

závazek

Odložená daňová

pohledávka

Odložený daňový

závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku - -30 703 - -374 418OP k pohledávkám 4 436 - 4 181 -OP k dlouhodobému majetku 26 637 - 22 487 -Přecenění majetku a závazků proti vlastnímu kapitálu 456 - 494 -Rezervy 409 - 225 373 -Časové rozlišení 1 570 - 4 399 -Investice do přidružených podniků - -4 510 - -5 202Celkem 33 508 -35 213 256 934 -379 620

Netto -1 705 -122 686 V důsledku vkladu části podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s.r.o. (viz odstavec 6) došlo k zúčtování odloženého daňového závazku souvisejícího s vloženým majetkem a závazky ve výši 165 821 tis. Kč do výsledku hospodaření roku 2005.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

101

14. Rezervy

Změny na účtech rezerv:

Rezerva na ztrátové

kontraktyRezerva na

spor Ostatní Celkem31. 12. 2003 1 137 283 103 490 8 122 1 248 895Zúčtování -275 823 - -6 956 -282 779Tvorba rezervy 5 259 - 7 096 12 355Úročení rezervy 39 805 - - 39 80531. 12. 2004 906 524 103 490 8 262 1 018 276

Zúčtování rezervy -249 217 -103 490 -6 768 -359 475Tvorba rezervy 54 888 84 223 300 139 411Úročení rezervy 31 728 - - 31 728Vklad rezervy do ČEZ Prodej, s.r.o. -743 923 -84 223 - -828 14631. 12. 2005 - - 1 794 1 794

V roce 2001 skupina vytvořila rezervu na pokrytí budoucích možných ztrát plynoucích z dlouhodobých smluv s PPC Trmice a.s. a Teplárnou Ústí nad Labem, a.s. Výše rezervy činila v roce 2004 906 524 tis. Kč. Pro diskontování budoucích peněžních výdajů byla použita sazba 3,5 %. Úrokové náklady činily v letech 2005 a 2004 31 728 tis. Kč, resp. 39 805 tis. Kč a ve výkazu zisku a ztrát jsou vykázány v položce Finanční výnosy, netto. V roce 2005 byla rezerva ve výši 743 923 tis. Kč předmětem nepeněžitého vkladu do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o (viz odstavec 6). Od roku 2002 má skupina vytvořenou rezervu ve výši 103 490 tis. Kč na spor se společností Dalkia International S.A., která dne 20. 12. 2002 požádala o snížení kupní ceny na základě smlouvy o převodu cenných papírů společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a smlouvy o převodu cenných papírů společnosti PPC Trmice a.s. V roce 2005 byla tato rezerva přehodnocena a ve výši 84 223 tis. Kč vložena do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. (viz odstavec 6).

15. Závazky

k 31. 12. 2005 k 31.12.2004Závazky z obchodního styku 170 954 539 925Nevyfakturovaná elektrická energie, netto - 347 860Závazky z finančního leasingu - krátkodobá část 2 549 22 003Ostatní 969 779 389 659

Celkem závazky 1 143 282 1 299 447 Nevyfakturovaná elektrická energie (viz odstavec 2): k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004Přijaté zálohy od odběratelů - 1 921 420Pohledávka za nevyfakturovanou elektrickou energii (viz odstavec 17) - -1 573 560

Celkem nevyfakturovaná elektrická energie, netto - 347 860

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

102

Ostatní závazky k 31. 12. 2005 zahrnují závazek k ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s.r.o. z titulu peněžního vyrovnání mezi znaleckými oceněními vložené části podniku (viz odstavec 6).

16. Finanční nástroje

Skupina používá v rámci své běžné činnosti různé typy finančních nástrojů, jako jsou peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, pohledávky a závazky z obchodního styku. Úvěrová rizika Úvěrová rizika skupiny souvisejí především s pohledávkami z obchodního styku a s poskytnutými půjčkami třetím stranám. Hodnoty vykázané v rozvaze jsou uvedeny po odečtení opravných položek stanovených na základě předchozích zkušeností a vlivů stávajících ekonomických podmínek. Úvěrová rizika u likvidních prostředků jsou omezena, neboť protistranami jsou renomované bankovní ústavy. Skupina nevykazuje žádnou významnou koncentraci úvěrových rizik, neboť její angažovanosti jsou rozděleny mezi vysoký počet zákazníků. Reálná hodnota Reálná hodnota je částka, za níž lze vyměnit aktivum mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována za podmínek obvyklých na trhu, tedy nikoli při nuceném prodeji nebo likvidaci. Pro stanovení reálné hodnoty níže uvedených skupin finančních nástrojů skupina používá následující předpoklady: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty U peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se za reálnou hodnotu považuje jejich účetní hodnota, a to z důvodu jejich relativně krátké doby splatnosti. Pohledávky a závazky U pohledávek a závazků se za reálnou hodnotu považuje jejich účetní hodnota, a to z důvodu jejich krátké doby splatnosti.

17. Výnosy a náklady na prodanou elektrickou energii

Nákup, distribuce a prodej elektrické energie byly do 1. 11. 2005 hlavními činnostmi skupiny realizovanými pouze mateřskou společností. Ostatní činnosti jsou z pohledu skupiny nevýznamné.

2005 2004

Výnosy z prodeje elektrické energie 9 686 185 11 723 343Z toho: fakturace elektřiny 8 710 127 11 729 167 změna stavu nevyfakturované energie 976 058 -5 824

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

103

Fakturované prodeje elektřiny: Druh odběratele 2005 2004

Velkoodběratelé 4 105 978 4 743 733Maloodběr - podnikatelé 746 224 2 218 035Maloodběr - obyvatelstvo 3 042 061 3 500 969Prodej ostatním subjektům 815 864 1 266 430

Celkem prodej elektřiny 8 710 127 11 729 167 Mateřská společnost rozlišovala zákazníky do tří hlavních kategorií podle charakteru odběru elektrické energie: velkoodběratelé; maloodběratelé - podnikatelé a obyvatelstvo; a ostatní subjekty (provozovatelé ostatních distribučních soustav, operátor trhu s elektřinou, obchodníci s elektřinou). Ceny konečným spotřebitelům, kteří nejsou oprávněnými zákazníky, podléhají cenové regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Celková cena elektřiny pro oprávněné zákazníky se skládá jednak z cen regulovaných, které byly stanoveny cenovým rozhodnutím ERÚ (cena za rezervovanou kapacitu a použití sítí, cena za systémové služby) a jednak z ceny za silovou elektřinu, která vzniká na trhu. Nevyfakturovaná energie (NE): MO - podnikatelé MO -

obyvatelstvo Celkem

Počáteční stav k 1. 1. 2004 50 665 1 528 719 1 579 384Změna stavu NE v roce 2004 16 209 -22 033 -5 824Konečný stav k 31. 12. 2004 66 874 1 506 686 1 573 560Změna stavu NE v roce 2005 1 133 605 -157 547 976 058Vklad NE do ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a. s. - 1 200 479 -1 349 139 -2 549 618Konečný stav k 31. 12. 2005 - - -

Výdaje na nákup elektřiny:

2005 2004

Celkem včetně poplatků 6 931 497 8 577 541 Z toho silová el.energie 4 784 847 6 475 080 z toho od ČEZ, a. s. 2 993 036 4 211 630 Z toho přenosové a distribuční služby 2 146 650 2 102 461

Rok 2005 byl čtvrtým rokem liberalizace trhu s elektřinou. Ceny nakupované elektrické energie s výjimkou výkupu z obnovitelných zdrojů jsou cenami tržními. Ceny výkupu z obnovitelných zdrojů podléhají cenové regulaci Energetického regulačního úřadu. Tímto rozhodnutím jsou rovněž stanoveny poplatky za rezervaci kapacity a použití sítí přenosové soustavy.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

104

18. Osobní náklady

2005 2005 2004 z toho Zaměstnanci

celkem řídící pracovníci

představenstvo, dozorčí rada

Zaměstnanci celkem

Průměrný počet zaměstnanců 1 134 30 15 1 544Mzdové náklady 446 248 39 447 - 515 658Odměny členům orgánů 7 148 1 324 7 148 4 300Sociální a zdravot. pojištění 142 249 12 710 - 179 722Sociální náklady 59 755 383 - 48 863

Celkem 655 400 53 864 7 148 748 543

19. Finanční výnosy, netto

2005 2004Ztráta z prodeje cenných papírů -4 850 -196Přijaté úroky 52 103 28 511Úrokové náklady -33 840 -46 640Kurzové zisky 10 835 3 665Kurzové ztráty -14 090 -9 447Zúčtování opravných položek - 102 724Ostatní, netto 26 335 11 896

Finanční výnosy, netto 36 493 90 513

20. Transakce se spřízněnými subjekty

Nákup zboží a služeb od spřízněných subjektů: Společnost 2005 2004 ČEZ, a. s. 3 096 249 4 321 401 Severomoravská energetika, a. s. 92 3 837 Středočeská energetická a. s. 34 825 69 825 Východočeská energetika, a. s. 6 177 16 368 Západočeská energetika, a. s. 59 083 114 817 EMS Česká Lípa, s. r. o. 107 035 85 123 EFIS a. s. 21 683 35 292 ČEZ Distribuce, a. s. 7 249 - ČEZ Logistika, s. r. o. 69 738 - ČEZ Měření, s. r o. 55 573 - EN – DATA spol. s r. o. 118 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 1 206 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 56 412 - ČEZData, s. r. o. 148 964 - ČEZnet, a. s. 108 293 - Severočeské doly a. s. 3 - Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. 169 -

Nákupy celkem 3 772 869 4 646 663

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

105

Prodej zboží a služeb spřízněným subjektům:

Společnost 2005 2004 ČEZ, a. s. 247 269 497 139 ČEZData, s. r. o. 40 723 174 744 ČEZnet, a. s. 30 311 264 533 Severomoravská energetika, a. s. 2 640 84 088 Středočeská energetická a. s. 94 639 177 116 Východočeská energetika, a. s. 83 367 118 708 Západočeská energetika, a. s. 28 166 28 651 EMS Česká Lípa, s. r. o. 47 919 10 321 ČEZ Distribuce, a. s. 100 319 - ČEZ Logistika, s. r. o. 29 306 - ČEZ Měření, s. r. o. 16 066 - ČEZ Prodej, s. r. o. 5 407 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 1 334 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 4 274 - Severočeské doly a. s. 495 853 - STE – obchodní služby spol. s r. o. 17 -

Prodeje celkem 1 227 610 1 355 300 Závazky ke spřízněným subjektům: Společnost Zůstatek k 31. 12. 2005 Zůstatek k

31.12.2004 ČEZ, a. s. 6 381 140 834 Severomoravská energetika, a. s. - 254 Středočeská energetická a. s. 4 1 104 Východočeská energetika, a. s. - 319 Západočeská energetika, a. s. 32 12 729 EMS Česká Lípa, s. r. o. 939 7 093 ČEZ Distribuce, a. s. 390 811 - ČEZ Logistika, s. r. o. 3 673 - ČEZ Měření, s. r. o. 1 205 - ČEZ Prodej, s. r. o. 487 476 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 644 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 1 213 - ČEZData, s. r. o. 5 135 - ČEZnet, a. s. 2 813 -

Celkem 900 326 162 333

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

106

Pohledávky za spřízněnými subjekty:

Společnost Zůstatek k 31. 12. 2005 Zůstatek k 31.12.2004

ČEZ, a. s. 9 198 17 221 ČEZData, s. r. o. 124 723 211 239 ČEZnet, a. s. 1 326 306 236 Severomoravská energetika, a. s. 4 77 Středočeská energetická a. s. - 2 072 Východočeská energetika, a. s. - 1 077 Západočeská energetika, a. s. - 374 EMS Česká Lípa, s. r. o. 2 390 1 081 EFIS a. s. - 281 ČEZ Distribuce, a. s. 94 346 - ČEZ Logistika, s. r. o. 34 216 - ČEZ Měření, s. r. o. 2 149 - ČEZ Prodej, s. r. o. 1 233 - ČEZ Správa majetku, s. r. o. 284 - ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 1 046 -

Celkem 270 915 539 658

Se spřízněnými subjekty byly uskutečněny vzájemné nákupy a prodeje zejména v oblasti nákupu a prodeje elektrické energie.

21. Informace o segmentech

Skupina vykazovala v roce 2005 dva samostatné segmenty - segment obchod s elektrickou energií a segment distribuce elektrické energie. Popis a vymezení segmentů: Segment obchodu s elektrickou energií zajišťoval nákup a prodej silové elektřiny oprávněným a chráněným zákazníkům včetně souvisejících činností (např. fakturace, péče o zákazníky apod.). Výnosem segmentu byly tržby z prodeje silové elektřiny a provozní výnosy segmentu. Segment distribuce zajišťoval přenos elektřiny od dodavatelů k zákazníkům včetně souvisejících činností, tj. správa energetického majetku, dispečink, pohotovostní služba, měření, údržba a opravy a projekty. Výnosem segmentu byly tržby za distribuční a systémové služby podle cen stanovených ERÚ a provozní výnosy segmentu. Zásady účtování o segmentech jsou shodné s metodami popsanými v odstavci 2. Skupina účtovala o výnosech a transakcích mezi segmenty, jako by se jednalo o výnosy a transakce se třetími stranami, tj. v tržních nebo regulovaných cenách, pokud se jedná o regulovanou oblast. Skupina hodnotila výsledky jednotlivých segmentů podle provozního výsledku hospodaření. V hodnotě mezisegmentových výnosů segmentu distribuce jsou zahrnuty výnosy za distribuci elektřiny pro vlastní potřebu. V hodnotě mezisegmentových výnosů segmentu obchod jsou zahrnuty výnosy za nakoupenou silovou elektřinu na ztráty a výnosy za silovou elektřinu pro vlastní spotřebu.

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

107

Následující tabulka shrnuje informace o segmentech za roky 2005 a 2004: 2005 Obchod

s elektrickou energií

Distribuce elektrické

energie Ostatní Součet za segmenty Eliminace

Konsoli-dované

údaje

Tržby kromě tržeb mezi segmenty 4 444 194 4 716 051 - 9 160 245 -45 9 160 200

Tržby mezi segmenty 523 574 2 411 - 525 985 - 525 985

Výnosy celkem 4 967 768 4 718 462 - 9 686 230 -45 9 686 185

Provozní výsledek hospodaření -108 767 1 563 307 -482 974 971 566 -19 157 952 409

Identifikovatelná aktiva - - 668 032 668 032 -3 893 664 139Identifikovatelné

závazky - - 1 145 970 1 145 970 -743 1 145 227Cenné papíry

v ekvivalenci 367 673 6 069 508 19 532 6 456 713 - 6 456 713

Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci 10 467 93 603 599 104 669 - 104 669

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -2 434 -498 779 -55 294 -556 507 560 -555 947

Změna rezerv a opravných položek -223 647 961 23 430 -199 256 - -199 256

2004 Obchod

s elektrickou energií

Distribuce elektrické

energie Ostatní Součet za segmenty Eliminace

Konsoli-dované

údaje

Tržby kromě tržeb mezi segmenty 5 766 828 5 472 295 - 11 239 123 -1 180 11 237 943

Tržby mezi segmenty 480 259 5 141 - 485 400 - 485 400

Výnosy celkem 6 247 087 5 477 436 - 11 724 523 -1 180 11 723 343

Provozní výsledek hospodaření 660 696 1 125 642 -393 920 1 392 418 -8 190 1 384 228

Identifikovatelná aktiva 2 193 6 786 007 563 814 7 352 014 -16 508 7 335 506Identifikovatelné

závazky 1 316 669 1 265 884 597 802 3 180 355 -11 560 3 168 795

Cenné papíry v ekvivalenci - - 40 813 40 813 - 40 813

Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci - - 5 356 5 356 - 5 356

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -417 -596 981 -167 984 -765 382 426 -764 956

Změna rezerv a opravných položek 317 085 1 647 108 068 426 800 - 426 800

Severočeská energetika, a.s. Příloha tvořící nedílnou součást konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč)

108

22. Restrukturalizace Skupiny ČEZ

Skupina je součástí Skupiny ČEZ, ve které probíhá projekt VIZE 2008, jehož součástí je „unbundling“. Touto transformací dochází ke změnám ve struktuře klíčových činností, majetku a zaměstnanců Skupiny s dopadem na aktivity skupiny. Ke dni 1. 11. 2005 společnost provedla vklady částí podniku „Distribuce“ a „Obchod“ do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, s.r.o. (viz odstavec 6). Činnosti distribuce elektřiny a obchod s elektřinou přešly touto transakcí na uvedené společnosti. Během roku 2006 se uskuteční další transformační a integrační změny Skupiny ČEZ. Část majetku, zaměstnanců a činností distribučních společností bude převedena formou vkladu části podniku do dalších dceřiných společností ČEZ Správa majetku, s.r.o. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Po těchto transakcích budou činnosti společnosti výrazně utlumeny.

23. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Dne 9. 1. 2006 rozhodlo představenstvo mateřské společnosti o vkladu organizační jednotky „Správa majetku“, resp. „Distribuční služby“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Schválil:

Ing. Josef Holub Ing. Václav Čulík 20. února 2006

(tyto společnosti jsou přímo, či nepřímo ovládány ČEZ, a. s.)

Název společnosti Majitel Podíl IČ Sídlo Spisová značka1 ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ 100% 26206803 Praha 4, U plynárny 1388, PSČ 140 00 C. 79698 vedená u rejstříkového soudu v Praze2 CEZTel, a.s. ČEZ 100% 25107950 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ 120 00 B. 4558 vedená u rejstříkového soudu v Praze3 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. ČEZ 100% 60698101 Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01 C. 14400 vedená u rejstříkového soudu v Brně4 ŠKODA PRAHA, a.s. ČEZ 100% 00128201 Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ 16 041 B. 372 vedená u rejstříkového soudu v Praze5 EGI, a.s. Š.PR. 100% 60721332 Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ 16 041 B. 2879 vedená u rejstříkového soudu v Praze6 EGI servis, s.r.o., v konkurzu Š.PR. 100% 26423316 Čelákovice, Kozovazská 1049, PSČ 250 88 C. 81102 vedená u rejstříkového soudu v Praze7 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Š.PR. 100% 27257517 Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ 16 041 C.108145 vedená u rejstříkového soudu v Praze8 Energetické opravny, a.s. ČEZ 100% 25040707 Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01 B. 1133 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.9 I & C Energo, a.s. ČEZ 100% 49433431 Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01 C. 11734 vedená u rejstříkového soudu v Praze10 GITY MaR, s.r.o. I & C Energo 100% 60714123 Brno, Mariánské nám. 1, PSČ 617 00 C. 15905 vedená u rejstříkového soudu v Brně11 AHV, s.r.o. I & C Energo 100% 49973762 Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01 C. 13813 vedená u rejstříkového soudu v Brně12 ESE, s.r.o. I & C Energo 34% 60701935 Třebíč, U Kuchyňky 2, PSČ 67401 C. 14732 vedená u rejstříkového soudu v Brně 13 ČEZData, s.r.o. ČEZ 100% 27151417 Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28 C. 16496 vedená u rejstříkového soudu v Plzni14 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZ 100% 26376547 Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 C. 16425 vedená u rejstříkového soudu v Plzni15 ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ 100% 25938878 Skuteč, Husova 610, PSČ 539 73 C. 16079 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové16 ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ 100% 26840065 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709 02 C. 28100 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě17 ČEZ Distribuce, a.s. REAS a 20% 27232425 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 B. 9885 vedená u rejstříkového soudu v Praze18 ČEZ Prodej, s.r.o. REAS a 20% 27232433 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 C. 106349 vedená u rejstříkového soudu v Praze19 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ 100% 26871821 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709 02 C. 40962 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě20 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ 60,80% 25938924 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 02 C. 16087 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové21 Coal Energy, a.s. ČEZ 20% 26485079 Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ 110 00 B. 7375 vedená u rejstříkového soudu v Praze22 LOMY MOŘINA spol. s r.o. ČEZ 51,05% 61465569 Mořina, PSČ 267 17 C. 29268 vedená u rejstříkového soudu v Praze23 Kotouč Štramberk, spol. s r.o. ČEZ 25,00% 47780690 Štramberk 500, pošta Ženklava C. 5327 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě24 KNAUF POČERADY, spol. s r.o. ČEZ 40,00% 47972165 Počerady č.p. 17, okres Louny, PSČ 439 44 C. 3845 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.25 Severočeské doly, a.s. ČEZ 93,10% 49901982 Chomutov,Boženy Němcové 5359, PSČ 43 001 B. 495 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.26 SD-Vrtné a trhací práce, a.s. SD 100% 25022768 Bílina, Důlní 375/89, PSČ 418 29 B. 1018 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.27 SD-Autodoprava, a.s. SD 100% 25028197 Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01 B. 1059 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.28 SD-1. strojírenská, a.s. SD 100% 25437127 Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01 B. 1387 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.29 SD-Kolejová doprava, a.s. SD 100% 25438107 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 B. 1389 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.30 SD-Humatex, a.s. SD 100% 25458442 Bílina, Důlní 199, PSČ 418 01 B. 1454 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.31 Skládka Tušimice, a.s. SD 98% 25005553 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 B. 882 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.32 PRODECO, a.s. SD 50,50% 25020790 Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78 B. 989 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.33 ČEZnet, a.s. ČEZ 100% 26470411 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ 120 00 B. 7309 vedená u rejstříkového soudu v Praze34 SINIT, a.s. ČEZnet 100% 25397401 Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00 B. 1906 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě35 OSC, a.s. ČEZ 66,67% 60714794 Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00 B. 1376 vedená u rejstříkového soudu v Brně36 SIGMA - ENERGO s.r.o. ČEZ 51% 60702001 Třebíč, Na Nivkách 299, PSČ 674 01 C. 14731 vedená u rejstříkového soudu v Brně37 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. ČEZ 52,46% 46356088 Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 B. 1833 vedená u rejstříkového soudu v Praze38 Centrum výzkumu Řež s.r.o. ÚJV Řež 100% 26722445 Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 C. 89598 vedená u rejstříkového soudu v Praze39 LACOMED, spol. s r.o. ÚJV Řež 62,50% 46348875 Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 C. 10546 vedená u rejstříkového soudu v Praze40 Nuclear Safety & Technology Centre, s.r.o. ÚJV Řež 40% 27091490 Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 C. 95593vedená u rejstříkového soudu v Praze41 Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ÚJV Řež 100% 60715871 Brno, Veveří 95, PSČ 611 00 C. 16049 vedená u rejstříkového soudu v Brně42 Ústav jaderných informací Zbraslav, a. s. ÚJV Řež 74% 45270902 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1335, PSČ 156 00 B. 1405 vedená u rejstříkového soudu v Praze43 WADE, a.s. ÚJV Řež 50% 25523520 Třebíč, Bráfova třída 531, PSČ 674 01 B. 2582 vedená u rejstříkového soudu v Brně44 Decom Slovakia, spol. s r.o. ÚJV Řež 24%45 Středočeská energetická a.s. ČEZ 97,72% 60193140 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 B. 2356 vedená u rejstříkového soudu v Praze46 STE - obchodní služby spol. s r.o., v likvidaci STE 100% 49826182 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 C. 33483 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Struktura Skupiny ČEZ (domácí dceřiné, vnuččiné a pravnuččiné společnosti ČEZ, a. s.) - k 31.12.2005

(tyto společnosti jsou přímo, či nepřímo ovládány ČEZ, a. s.)

Název společnosti Majitel Podíl IČ Sídlo Spisová značka

Struktura Skupiny ČEZ (domácí dceřiné, vnuččiné a pravnuččiné společnosti ČEZ, a. s.) - k 31.12.2005

47 ELTRAF, a.s. STE 51% 46357483 Kralice, p. Uhlířské Janovice, PSČ 285 04 B. 2796 vedená u rejstříkového soudu v Praze48 ŠKO-ENERGO, s.r.o. STE 12% 61675938 Ml.Boleslav 1, Třída Václava Klementa 869, PSČ 293 60 C. 38550 vedená u rejstříkového soudu v Praze49 ŠKO-ENERGO-FIN, s.r.o. STE 5% 61675954 Ml.Boleslav 1, Třída Václava Klementa 869, PSČ 293 60 C. 38549 vedená u rejstříkového soudu v Praze50 ENERGET.CENTRUM Kladno, spol. s r.o. STE 11% 46358293 Kladno, Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03 C. 13065 vedená u rejstříkového soudu v Praze51 ECK Generating, s.r.o. STE 11% 62956761 Kladno, Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03 C. 41533 vedená u rejstříkového soudu v Praze52 Severočeská energetika, a.s. ČEZ 56,93% 49903179 Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49 B. 512 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem53 Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. SČE 100% 62743317 Ústí nad Labem, U vlečky 440, PSČ 400 01 C. 8952 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem54 Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. SČE 100% 62743325 Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01 C. 8953 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Lab. 55 ENPROSPOL, s.r.o. Děčín SČE 100% 25488767 Děčín, Resslova 357/9, PSČ 405 02 C. 20568 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem56 ESS s.r.o. SČE 51% 25013271 Teplice - Sobědruhy, Důlní 97, PSČ 415 10 C.11680 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Lab. 57 Energet.mont.spol. Česká Lípa, s.r.o. SČE 49% 62743333 Česká Lípa, Dubnická ulice 959, PSČ 470 02 C.8954 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Lab. 58 ENERGOKOV, s.r.o., v konkursu SČE 100% 25015621 Děčín, Krokova 12, PSČ 405 01 C.11855 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Lab. 59 Severomoravská energetika, a.s. ČEZ 100% 47675691 Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 02 B. 745 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě60 MSEM, a.s. SME 100% 64610080 Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02 B. 1197 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě61 Energetika Vítkovice, a.s. (Evi, a. s.) SME 100% 25854712 Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02 B. 2313 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě62 ePRIM, a.s., v likvidaci SME 100% 25889567 Ostrava - Moravská Ostr., 28. října 568/147, PSČ 709 02 B. 2523 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě63 ENPRO, a.s. SME 100% 26831848 Přerov I, Město, nábř. Dr Edv.Beneše 1913/20, PSČ 750 02 B. 2778 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě64 Elektrovod Holding, a.s. SME 50%+1ak. 35834111 Bratislava, Čulenova 5, PSČ 816 46 B. 2946 vedená obchodním registrem Bratislava 65 ELV Projekt, a.s. ELVH 100%66 ELV SERVIS, s.r.o. ELVH 83%67 Elektrovod Stav, s.r.o. ELVH 50%68 Elektrovod Osvetlenie, s.r.o. ELVH 50%69 Elektrovod Rozvádzače, s.r.o. ELVH 70%70 ELTODO Slovakia,s.r.o. ELVH 50%71 Elektrovod Polska Sp. z o.o., v likvidaci ELVH 50%72 Elektrovod - MATIC d.o.o., v likvidaci ELVH 100%73 Východočeská energetika, a.s. ČEZ 100% 60108720 Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03 B. 1008 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové74 VČE - montáže, a.s. VČE 100% 25938746 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17 B. 2066 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové75 VČE - transformátory, s.r.o. VČE 100% 25938916 Hradec Králové, Koutníkova 208, PSČ 503 01 C. 16077 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové76 Západočeská energetika, a.s. ČEZ 100% 49790463 Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28 B. 390 vedená u rejstříkového soudu v Plzni77 Enerfin, a.s., v likvidaci ZČE 100% 25751344 Praha 6, Na Beránce 2/57, PSČ 160 00 B. 1054 vedená u rejstříkového soudu v Plzni78 PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o. ZČE 100% 64356591 Plzeň, K Cihelnám 74, PSČ 317 06 C. 6755 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 79 LIDRONE, spol. s r.o. ZČE 100% 49786105 Plzeň, Železniční 34, PSČ 301 48 C. 4459 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 80 GAZELA plus s.r.o. ZČE 50% 26339404 Plzeň, Železniční 128/34, PSČ 326 00 C. 13986 vedená u rejstříkového soudu v Plzni81 SEG s.r.o. ZČE 100% 46883657 Plzeň, Skladová 4, PSČ 326 00 C. 2665 vedená rejstříkového soudu v Plzni

Poznámka:

81Tuzemské minority nespadající do Skupiny ČEZ (nejsou ovládané ČEZ, a. s.

8

Celkem tuzemská část Skupiny ČEZ a její MÚ

89

Zahraniční MÚ ČEZ, a. s. 8

Celkem 97

Tuzemská část Skupiny ČEZ - tj. MÚ přímo, či nepřímo ovládané ČEZ, a.s.

● Pro úplnost je u SME uvedena i zahraniční MÚ - Elektrovod Holding, a.s., se svými MÚ.

Změny portfolia Skupiny ČEZ v roce 2005

11. 2. REAS prodaly akcie ALIATEL

březen STE prodala akcie AGROS Hořesedly, a. s.

březen STE prodala akcie UNIKOM, a. s.

29. 4. ZČE prodala akcie CHVAK, a. s.

1. 5. ESMOS, s. r. o., fúze se SEG, s. r. o.

27. 7. ÚJV Řež, a. s., prodala 66 % akcií Energoprojekt Slovakia, a. s.

1. 7. Vstup ePRIM, a. s., do likvidace

29. 7. ZČE prodala Energoreal, s. r. o.

18. 2. REAS prodaly akcie PEAS

23. 7. VČE prodala společnost Moje energie, s. r. o.

17. 8. ZČE prodala EN-Projekt, spol. s r. o.

1. 9. EN-data, a. s., fúze s ČEZData, s. r. o.

6. 9. VČE prodala ENEST, s. r. o.

8. 9. Výmaz Beskydské energetické, a. s., z obchodního rejstříku

1. 10. Výmaz ENERGOZDROJ, s. r. o. v likvidaci z obchodního rejstřík

1. 11. Výmaz EGI machine, s. r. o., z obchodního rejstříku

26. 10. SME prodalo akcie Union Leasing, a. s.

16. 12. SČE prodala akcie EFIS, a. s.

prosinec I & C Energo, a. s., nákup společnosti GITY MaR, s. r. o.

21. 12. SME prodala akcie SINIT, a. s., společnosti ČEZnet, a. s.

31. 12. HYDROČEZ, a. s., fúze s ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.

ČEZ, a. s. 40,00% KNAUF POČERADY, spol. s r.o.100% ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

zápis do OR dne 12. 10. 200520,00% Coal Energy, a.s.

podíl Severočeských dolů a.s.: 20 %93,10% Severočeské doly a.s.

do 19. 12. 2005 podíl 37,31 %50,50% PRODECO, a.s.

100% SD - 1.strojírenská, a.s.100% SD - Autodoprava, a.s.100% SD - Humatex, a.s.100% SD - Kolejová doprava, a.s.100% SD - Vrtné a trhací práce, a.s.

98,00% Skládka Tušimice, a.s.100% ČEZ Správa majetku, s.r.o.100% CEZTel, a.s.100% ČEZData, s.r.o.

100% EN-DATA a.s.výmaz z OR dne 1. 9. 2005do 24. 2. 2005 podíl držen ZČE

100% ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.100% CEZ FINANCE B. V.100% ČEZ Logistika, s.r.o.100% ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.100% ČEZ Měření, s.r.o.

do 16. 2. 2005 název: VČE - měřicí technika, s.r.o.

do 9. 2. 2005 majitel: Východočeská energetika, a.s.

100% Energetické opravny, a.s.100% rpg Energiehandel GmbH100% HYDROČEZ,a.s.

sloučeno s ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. dne 31. 12. 2005

100% I & C Energo a.s.100% AHV, s.r.o.

podíl ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r. o.: 25 %

ESE, s.r.o.podíl I & C Energo: 34 %; podíl AHV: 66 %

100% GITY MaR, s.r.o.podíl držen od 21. 12. 2005

25,00% KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.51,05% LOMY MOŘINA spol. s r.o.

100% ČEZnet, a.s.100% SINIT,a.s.

do 21. 12. 2005 podíl držen SME66,67% OSC, a.s.51,00% SIGMA - ENERGO s.r.o.52,46% Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

100% Centrum výzkumu Řež s.r.o.23,08% DECOM Slovakia, spol. s r.o.

100% ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s.

2. Schéma struktury koncernu ČEZ

ovládána do 27. 7. 2005

62,50% LACOMED, spol. s r.o.40% Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

100% Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

74% Ústav jaderných informací Zbraslav, a. s.

50% WADE, a.s.97,72% Středočeská energetická a.s.

11% ECK Generating, s.r.o.51% ELTRAF, a.s.

10,99% ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno,spol.s r.o.

100% STE - obchodní služby spol. s r.o.zkratka: STE-OS s.r.o. do 10. 2. 2005 podíl: 76,16 %

12,00% ŠKO-ENERGO, s.r.o.5,00% ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

56,93% Severočeská energetika, a.s.100% Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o.

100% Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

49% Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o.

100% ENERGOKOV, s.r.o., v konkursu50,00% Energozdroj, s.r.o. v likvidaci

100% ENPROSPOL, s.r.o.51,00% ESS s.r.o.

100% Severomoravská energetika, a. s.do 30. 9. 2005 podíl: 99,13 %

100% Beskydská energetická, a.s., v likvidaci

výmaz z OR dne 8. 9. 2005

50% Elektrovod Holding, a.s. + 1 akcie

ELV Projekt, a.s.podíl ELVH: 100%ELV - SERVIS, spol. s r.o. podíl ELVH: 83,34%Elektrovod Stav s.r.o.podíl ELVH: 50%Elektrovod OSVETLENIE, s.r.o.podíl ELVH: 50%Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.podíl ELVH: 70%ELTODO Slovakia, s.r.o.podíl ELVH: 50%Elektrovod Polska Sp. z o.o.podíl ELVH: 50%zánik 31. 12. 2005Elektrovod - MATIC d.o.o.podíl ELVH: 100%zánik 31. 12. 2005

100% Energetika Vítkovice, a.s.(EVI, a. s.)

100% ENPRO, a.s.100% ePRIM, a.s., v likvidaci100% MSEM, a.s.

ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r.o.

podíl MSEM do 7.4. 2005: 50 %100% Union Leasing, a.s.

podíl držen do 26. 10. 2005, potom 0 %

100% Východočeská energetika, a.s.do 17. 9. 2005 podíl: 98,83 %

67% ENEST, s.r.o.podíl držen do 6. 9. 2005, potom 0 %

100% MojeEnergie.CZ, s.r.o. podíl držen do 23. 7. 2005do 18. 5. 2005 podíl 51%

100% VČE - měřicí technika, s.r.o.podíl držen do 9. 2. 2005

100% VČE - montáže, a.s.100% VČE - transformátory, s.r.o.

60,8% ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.do 20. 5. 2005 název: VČE - elektrárny, s.r.o.

do 31. 12. 2005 jediný majitel: Východočeská energetika, a.s.

od 31. 12. 2005 podíl Východočeské energetiky, a.s. 39,2 %

100% Západočeská energetika, a.s.do 24. 9. 2005 podíl: 99,13 %

100% EN projekt, spol. s r.o.podíl držen do 23. 8. 2005, potom 0 %

100% Enerfin, a.s. - v likvidaci100% Energoreal s.r.o.

podíl držen do 29. 7. 2005, potom 0 %

100% ESMOS, s.r.o.výmaz z OR dne 1. 5. 2005

50% GAZELA plus s.r.o.100% LIDRONE, spol. s r.o.100% PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o.

do 17. 5. 2005 podíl 80 %100% SEG s.r.o.

100% ŠKODA PRAHA a.s.do 5. 11. 2005 podíl 97,6 %

100% EGI, a.s.EGI machine, s.r.o.podíl EGI: 100%výmaz z OR dne 1. 11. 2005

100% EGI servis, s.r.o., v konk.100% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

zápis do OR dne 11. 7. 2005100% CEZ Bulgaria EAD

zápis do OR dne 6. 6. 2006100% CEZ Magyarország Kft.

podíl držen od 7. 9. 2005100% CEZ Romania S.R.L.100% CEZ Trade Bulgaria EAD

zápis do OR dne 25. 3. 2005do 30. 12. 2005 jediný majitel: Sofia Oblast EAD

První energetická, a.s.podíl SČE: 27%podíl STE: 27%podíl VČE: 27%

podíl ZČE: 19%všechny podíly drženy shodnědo 18. 2. 2005, potom 0 %ČEZ Distribuce, a. s.

ZČE po 20 %ČEZ Prodej, s.r.o.

ZČE po 20 %51% Electrica Oltenia S.A.

podíl držen od 30. 9. 200567% Elektrorazpredelenie Pleven EAD

podíl držen od 18. 1. 200567% Elektrorazpredelenie Sofia Oblast EAD

podíl držen od 18. 1. 200567% Elektrorazpredelenie Stolično EAD

podíl držen od 18. 1. 2005

podíl SČE, SME, STE, VČE,

podíl SČE, SME, STE, VČE,

Severočeská energetika, a.s.

Identifikace společnosti Severočeská energetika, a.s. Teplická 874/8 405 49 Děčín IV Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512 Rok založení: 1994 Právní forma: akciová společnost IČ: 49903179 DIČ: CZ49903179 Bankovní spojení: Komerční banka Děčín, č. ú. 100-431/0100 Tel.: 411 121 111 Fax: 411 122 977 Webové stránky: http://www.sce.cz http://www.cez.cz E-mail: [email protected]

116