Setswana how to say no presentation

Download Setswana how to say no presentation

Post on 09-Aug-2015

144 views

Category:

Self Improvement

2 download

TRANSCRIPT

 1. 1. Itse gore nnya go tsaya maikarabelo a botshelo jwa gago ADV KUNI DITIRAADV KUNI DITIRA 1
 2. 2. Melelwane Re na le bothata ba go re nnya re sa utlwise baRe na le bothata ba go re nnya re sa utlwise ba bangwe botlhokobangwe botlhoko Jaaka dintlo re tshwanetse ra nna le melelwaneJaaka dintlo re tshwanetse ra nna le melelwane Prov 25:27Prov 25:27 Ka maikaelelo a go dira se siameng kgotsa goKa maikaelelo a go dira se siameng kgotsa go iphapanya le dikgotlang, re tsaya mathata a eiphapanya le dikgotlang, re tsaya mathata a e seng a ronaseng a rona Sekai go lwala ga mme, mohiri o senangSekai go lwala ga mme, mohiri o senang maikarabelo, mathata a sa feleng a tsala,maikarabelo, mathata a sa feleng a tsala, mogatsake o sa golengmogatsake o sa goleng 2
 3. 3. Magora le molelwane go shupa gore keMagora le molelwane go shupa gore ke simolola fa ke feletsa fasimolola fa ke feletsa fa Galatians 6:5 o mongwe le o mongwe oGalatians 6:5 o mongwe le o mongwe o tshwanetse go rwala mokgeleo wa gagwetshwanetse go rwala mokgeleo wa gagwe Re tshwanetse ra tsaya maikarabelo aRe tshwanetse ra tsaya maikarabelo a karolo tse di rileng tsa matshelo a ronakarolo tse di rileng tsa matshelo a rona Melelwane e re thusa go boloka tseMelelwane e re thusa go boloka tse disiameng mo garedisiameng mo gare 3 Melelwane
 4. 4. BOUNDARIES Melelwane e boloka diperela mo gare le dikolobeMelelwane e boloka diperela mo gare le dikolobe kwa ntle 7:6kwa ntle 7:6 NNYA e lemosa ba bangwe gore o motho ka boNNYA e lemosa ba bangwe gore o motho ka bo wena - you exist apart from themwena - you exist apart from them A eya ya gago e be eya le nnya e nne nnya MattA eya ya gago e be eya le nnya e nne nnya Matt 5:37 and James 5:125:37 and James 5:12 Se ka fana o belaela cheerful giver 2 CorinthiansSe ka fana o belaela cheerful giver 2 Corinthians 9:79:7 4
 5. 5. Ikitse gore o mang, o rata eng, ga o rate engIkitse gore o mang, o rata eng, ga o rate eng Nako dingwe o tshwanetse wa tloga mo o leng gone faNako dingwe o tshwanetse wa tloga mo o leng gone fa motho a go utlwisa botlhokomotho a go utlwisa botlhoko Take time out to reflect and regroupTake time out to reflect and regroup Rona re tshaba go nna re le esi, re tshaba bodutu, mme seRona re tshaba go nna re le esi, re tshaba bodutu, mme se se dira re mamelange le tse dibotlhokose dira re mamelange le tse dibotlhoko Ditlamorago tsa go tlola molelwane NO trespassing Ditlamorago tsa go tlola molelwane NO trespassing Tresspassers will be prosecutedTresspassers will be prosecuted 5 Melelwane
 6. 6. Tsaya maikarabelo a ditiro tsa gagoTsaya maikarabelo a ditiro tsa gago O kotula se o se jetsengO kotula se o se jetseng Re na le boikgetheloRe na le boikgethelo Kgaitsadi ya morwa o letlhaswa oKgaitsadi ya morwa o letlhaswa o ikgethetse go sala mo gae fela a fufegela oikgethetse go sala mo gae fela a fufegela o mongwe fa a amogelwamongwe fa a amogelwa 6 Melelwane
 7. 7. Ithute gore nnya Ruta bana gore:Ruta bana gore: Ga ke dumelane le wenaGa ke dumelane le wena Ga ke na go kgonaGa ke na go kgona Se se utlwisa botlhokoSe se utlwisa botlhoko Stop - emisaStop - emisa Se o ga se a siamaSe o ga se a siama Se o ke phoshoSe o ke phosho 7
 8. 8. Go tshaba gore nnya Re tshaba gore nnya gonne re tshaba:Re tshaba gore nnya gonne re tshaba: Go utlwisa ba bangwe botlhokoGo utlwisa ba bangwe botlhoko Kgaogano le go siiwaKgaogano le go siiwa Go o tlhaiwa ka ditsela tse dintsiGo o tlhaiwa ka ditsela tse dintsi Go swabaGo swaba Gore go bonwa re ikgantsha kgotsa re le selfishGore go bonwa re ikgantsha kgotsa re le selfish Matswalo a rona a over-critical and sensitiveMatswalo a rona a over-critical and sensitive 8
 9. 9. Bothata ba go tlhoka melelwane Fela go bangwe ba ba re nnya le fa o re wa baFela go bangwe ba ba re nnya le fa o re wa ba thusathusa Ga ba rate go kopa thusoGa ba rate go kopa thuso Go batho ba sa reetseng Nnya ya gagoGo batho ba sa reetseng Nnya ya gago They are bullies, manipulative or aggressiveThey are bullies, manipulative or aggressive Bangwe ba tshameka ka maikutlo a gagoBangwe ba tshameka ka maikutlo a gago Ba dira o ikutlwe e kare o phoshoBa dira o ikutlwe e kare o phosho 9
 10. 10. Bothata ba go tlhoka melelwane Ba bangwe ga ba re fe nako ya go fola ba reBa bangwe ga ba re fe nako ya go fola ba re utlwisa botlhoko motho a ba lebelela o lebaleutlwisa botlhoko motho a ba lebelela o lebale Ba bangwe re dira bojotlhe go se ba kgopise weBa bangwe re dira bojotlhe go se ba kgopise we walk on eggshellswalk on eggshells Bangwe ga ba rate go tsaya maikarabelo a ditiroBangwe ga ba rate go tsaya maikarabelo a ditiro tsa bone. Ba rata batho ba ba tsayang maikarabelotsa bone. Ba rata batho ba ba tsayang maikarabelo a mantsi mo dikamanong those who shoulder alla mantsi mo dikamanong those who shoulder all the responsibilities in a relationshipthe responsibilities in a relationship 10
 11. 11. Go aga melelwane Go na le batho ba ba sa goleng e dula e leGo na le batho ba ba sa goleng e dula e le banabana Proverbs 7:7Proverbs 7:7 Rona jaaka batsadi ga re rate go amogelaRona jaaka batsadi ga re rate go amogela nnya go tswa mo ngwaneng:nnya go tswa mo ngwaneng: Fa o gana ke tla go .Fa o gana ke tla go . O tla dira jaaka ke rata kgotsaO tla dira jaaka ke rata kgotsa 11
 12. 12. Go aga melelwane My-way-or-else e ruta bana go dira fela goMy-way-or-else e ruta bana go dira fela go go kgatlisa -go kgatlisa - pretendingpretending Go re o na le boikgethelo e ruta bana goGo re o na le boikgethelo e ruta bana go tsaya maikarabelo a ditiro tsa bonetsaya maikarabelo a ditiro tsa bone Rona re tshaba gore ba dire diphoshoRona re tshaba gore ba dire diphosho Ga re rate ba tshameka le bana ba bangwe -Ga re rate ba tshameka le bana ba bangwe - ba tla ba utlwisiwa botlhoko, ba tla ithutaba tla ba utlwisiwa botlhoko, ba tla ithuta mekgwa e sa siamang; ba tla ja mobu!!!mekgwa e sa siamang; ba tla ja mobu!!! 12
 13. 13. Go aga melelwane Re dira gore bana ba se ke ba gola, ba ithuta goRe dira gore bana ba se ke ba gola, ba ithuta go tsaya maikarabelo, re re ra ba ratatsaya maikarabelo, re re ra ba rata Fa ngwana a lla a itabanya re a tshoga re mo fa seFa ngwana a lla a itabanya re a tshoga re mo fa se a se batlanga se batlang Fa e le bagodi ba tswelela jalo leFa e le bagodi ba tswelela jalo le ditantrumsditantrums Se sengwe ke go gagamatsa nako enngwe oSe sengwe ke go gagamatsa nako enngwe o tlogelela felatlogelela fela Re ba tlhakanya ditlhogo -Re ba tlhakanya ditlhogo - confusedconfused 13
 14. 14. O kotula se o se jetseng O tla kotula se o se jetsengO tla kotula se o se jetseng O tla ja mofufutso wa phatlha ya gagoO tla ja mofufutso wa phatlha ya gago Re thusa fo duela motlakase, re duelaRe thusa fo duela motlakase, re duela melato ya bonemelato ya bone Ba ba senyanga ka madi re dula re ba rata reBa ba senyanga ka madi re dula re ba rata re ba ntsha no melatongba ntsha no melatong Ga ba utlwe ka letlaloGa ba utlwe ka letlalo 14
 15. 15. Ithute maikarabelo Ke a go rata fela ke nna ga ke wenaKe a go rata fela ke nna ga ke wena Nka se goleleNka se golele Nka se tseye botlhoko jo o tshwanetseng goNka se tseye botlhoko jo o tshwanetseng go bo utlwabo utlwa O na le maikarabelo a gago, ke na leO na le maikarabelo a gago, ke na le maikarabelo a memaikarabelo a me 15
 16. 16. Tlhompha melelwane Re tshwanetse ra tlhompha melelwane yaRe tshwanetse ra tlhompha melelwane ya batho ba bangwebatho ba bangwe Go tla go utlwisa botlhoko fa motho a ganaGo tla go utlwisa botlhoko fa motho a gana go go thusa fela o na le tshwanelo ya gogo go thusa fela o na le tshwanelo ya go ganagana A re letlelele batho ba dire kgetho ya boneA re letlelele batho ba dire kgetho ya bone Se lebelele batho go dira se wena o neng oSe lebelele batho go dira se wena o neng o tla se diratla se dira 16
 17. 17. Rotloetsa Re rata thata Re rata thata wewe lovelove tootoo muchmuch Re direla batho go feta mo re kgonang mmeRe direla batho go feta mo re kgonang mme re be re sa itumela fa moragore be re sa itumela fa morago Go itima go go sa tlhotlhediwang ke le rataGo itima go go sa tlhotlhediwang ke le rata go tlisiwa ke go tshaba gore:go tlisiwa ke go tshaba gore: motho o tla kgenamotho o tla kgena Re tla latlhegelwa ke leratoRe tla latlhegelwa ke lerato 17
 18. 18. Tlhotlhelediwa Re tshaba:Re tshaba: bodutubodutu Go utlwa botlhoko fa re sa thuseGo utlwa botlhoko fa re sa thuse Go sa ikutlwe monate gore nnyaGo sa ikutlwe monate gore nnya PaybackPayback re ikutlwa e ka re re kolota re ikutlwa e ka re re kolota batsadibatsadi Kamogele re lateletse kamogeloKamogele re lateletse kamogelo Re ikamanya thata le o latlhegetswengRe ikamanya thata le o latlhegetsweng 18
 19. 19. Go tlhopa NotNot differentiatingdifferentiating betweenbetween harmharm andand hurthurt Re tshaba gore nnya go nne ba bangwe baRe tshaba gore nnya go nne ba bangwe ba tla tenega kgotsa ba utlwa botlhokotla tenega kgotsa ba utlwa botlhoko Re tshwanetse ra bua nnete - EphesiansRe tshwanetse ra bua nnete - Ephesians 4:254:25 Re tlhoka gore ba bangwe ba re boleleRe tlhoka gore ba bangwe ba re bolele nnete le fa e utlwisa botlhoko se se tlannete le fa e utlwisa botlhoko se se tla dira re gole re baakanye diphosho tsa ronadira re gole re baakanye diphosho tsa rona 19
 20. 20. Tsaya kgato ya pele Ga re matlhatsipa Ga re matlhatsipa victimsvictims -- agag shameshame Re tshwanetse nako nngwe ra thubega raRe tshwanetse nako nngwe ra thubega ra phatloga fela - ra tshwara tau ka manganaphatloga fela - ra tshwara tau ka mangana Ra tlogela go nna re amogela tse di saRa tlogela go nna re amogela tse di sa siamang go amogela tshotlakakosiamang go amogela tshotlakako Re ithute go bua go lemosa motho fa re saRe ithute go bua go lemosa motho fa re sa itumelaitumela 20
 21. 21. Go eletsa sa o mongweGo eletsa sa o mongwe Eva le Adam ba ne ba eletsa go nna jaakaEva le Adam ba ne ba eletsa go nna jaaka Modimo kitso ya molemo le bosulaModimo kitso ya molemo le bosula Ba bangwe ba lebelela diphitlhelo tsa gagoBa bangwe ba lebelela diphitlhelo tsa gago mo fatshe ba dinyenyefatsa ka ba fufegamo fatshe ba dinyenyefatsa ka ba fufega Go gala go dira re se kgotsofaleGo gala go dira re se kgotsofale Re fufegela ba bangweRe fufegela ba bangwe 21 Go eletsa sa o mongwe
 22. 22. Melelwane le ba losika Mogatso ke wa pele mo botshelong jwaMogatso ke wa pele mo botshelong jwa gagogago Gen 2:24 le Matt 19:5Gen 2:24 le Matt 19:5 Banyalani ba tshwanetse ba tlogela batsadiBanyalani ba tshwanetse ba tlogela batsadi ba boneba bone Rona re lelelaRona re lelela disalarydisalary tsa barwa ba ronatsa barwa ba rona Re lwantsha dingwetsiRe lwantsha dingwetsi 22
 23. 23. Melelwane le ba losika Fa go le kgotlang batla motswedi wa kgotlang eo -Fa go le kgotlang batla motswedi wa kgotlang eo - A o bolela o mongwe o ko thoko -triangulationA o bolela o mongwe o ko thoko -triangulation A o tsaya maikarabelo a bokgaitsedi ba gagoA o tsaya maikarabelo a bokgaitsedi ba gago A o tlholega gore ba tseye maikarabeloA o tlholega gore ba tseye maikarabelo A o dira se go nne o tlhoka go ratwa, go amogelwaA o dira se go nne o tlhoka go ratwa, go amogelwa Ithute gore nnya mo go tse di sa siamangIthute gore nnya mo go tse di sa siamang 23
 24. 24. Melelwane le ba losika Nna le boitshwareloNna le boitshwarelo Batho ba re utlwisa botlhoko go tshwarelaBatho ba re utlwisa botlhoko go tshwarela go bolela gore o phimola sekoloto sa mothogo bolela gore o phimola sekoloto sa motho wa mo itshwarela gotlhe-gotlhe wa mo itshwarela gotlhe-gotlhe Fa o sa itshwarele go bolela go na le se o saFa o sa itshwarele go bolela go na le se o sa ntse o se lelela mo mothong oo ntse o se lelela mo mothong oo motlhomong o ntse o batla lerato?motlhomong o ntse o batla lerato? 24
 25. 25. BOUNDARIES WITH FAMILY Gongwe o lelela gore ba go a mogele, ba goGongwe o lelela gore ba go a mogele, ba go rate, ba go tseye tsiyarate, ba go tseye tsiya Motlhomongwe o nagana fa nka leka kaMotlhomongwe o nagana fa nka leka ka thata o tla nthata.thata o tla nthata. Batho ba bangwe ba itsi gore ba reng go goBatho ba bangwe ba itsi gore ba reng go go utlwisa botlhoko which buttons to pressutlwisa botlhoko which buttons to press Balosika gantsi ba re utlwisa botlhoko kaBalosika gantsi ba re utlwisa botlhoko ka dipuo tsa bonedipuo tsa bone 25
 26. 26. Go gontle ebile go a itumedisa go itima goGo gontle ebile go a itumedisa go itima go thusa ba bangwe feela e tshwanetse e nnethusa ba bangwe feela e tshwanetse e nne kgetho ya gago e seng pateletsokgetho ya gago e seng pateletso Kgalemela bana se ka ba otlhayaKgalemela bana se ka ba otlhaya Ruta bana go tsaya maikarabeloRuta bana go tsaya maikarabelo Ba rute go bua ka maikutlo a boneBa rute go bua ka maikutlo a bone Melelwane le ba losika 26
 27. 27. Ruta bana gore tse dingwe ba tshwanetse goRuta bana gore tse dingwe ba tshwanetse go di leteladi letela Bana ba rona ga ba dire tiro ya bone yaBana ba rona ga ba dire tiro ya bone ya sekolo ka nako mme ke rona re feleltsang resekolo ka nako mme ke rona re feleltsang re taboga go e dirataboga go e dira Life orientation project for winter holidaysLife orientation project for winter holidays 27 BOUNDARIES WITH CHILDREN
 28. 28. Le ojwa le sale metsiLe ojwa le sale metsi Ngwana a sa le monnye o tshwanetse go itsiNgwana a sa le monnye o tshwanetse go itsi nnyannya Ngwana o itseng gore o tshwanetse go emaNgwana o itseng gore o tshwanetse go ema pele a tla bona sengwe o ithuta gore pele opele a tla bona sengwe o ithuta gore pele o bona sengwe o tshwanetse wa se rerabona sengwe o tshwanetse wa se rera 28 Melelwane le bana
 29. 29. Nnya mo botshelong e simolola ka:Nnya mo botshelong e simolola ka: Nnya ya batswadiNnya ya batswadi Nnya ya bomorarrago/kgaitsediNnya ya bomorarrago/kgaitsedi Nnya ya ba rutabanaNnya ya ba rutabana Nnya ya ditsalaNnya ya ditsala Nnya ya bahiri -Nnya ya bahiri - employersemployers 29 Melelwane le bana
 30. 30. Go tswela ga nnya mo botshelong:Go tswela ga nnya mo botshelong: Mathata a boitekanelo go ja thata, go nwaMathata a boitekanelo go ja thata, go nwa bojalwa kgotsa botshelo jo bo se nangbojalwa kgotsa botshelo jo bo se nang maikarabelomaikarabelo Nnya ya molao mapodisa, lekgotla le kgolegoNnya ya molao mapodisa, lekgotla le kgolego Fa o sa rute bana melelwane ba feletsa ba iponaFa o sa rute bana melelwane ba feletsa ba ipona ba rata go laola ba bangwe controllingba rata go laola ba bangwe controlling ChildhoodChildhood determinesdetermines adulthood adulthood ntsantsa ee bonwabonwa marothorothongmarothorothong 30 Melelwane le bana
 31. 31. Go ditsala tse dinngwe tse di ratang go laolaGo ditsala tse dinngwe tse di ratang go laola Ditsala tse di a go gatela o utlwa ka tsonaDitsala tse di a go gatela o utlwa ka tsona Fa o dumela se, go bolela gore go tswa ko gae oFa o dumela se, go bolela gore go tswa ko gae o ne o rutilwe go ikgatola kgotlangne o rutilwe go ikgatola kgotlang Fa o ikutlwa o sa itumela ka se tsala e se dirangFa o ikutlwa o sa itumela ka se tsala e se dirang itse gore phosho e goneitse gore phosho e gone Se dumele motho go tshamekela mo godimo gaSe dumele motho go tshamekela mo godimo ga tlhogo ya gagotlhogo ya gago 31 Melelwane le ditsala
 32. 32. Banyalani ba ba ngwe ba rata fa ba itumetse reBanyalani ba ba ngwe ba rata fa ba itumetse re itumele, fa ba tlhoname re tlhoname, fa ba sa rateitumele, fa ba tlhoname re tlhoname, fa ba sa rate go bua ke tidimalo mo kgotlago bua ke tidimalo mo kgotla Nako tsotlhe wena o dira se se ratwang ke eneNako tsotlhe wena o dira se se ratwang ke ene Le wena o motho o na le dikgatlego di seleLe wena o motho o na le dikgatlego di sele Ga se nako le nako mo le tla bonelang gongweGa se nako le nako mo le tla bonelang gongwe 32 Melelwane mo banyalaning
 33. 33. Fa rre/mme a ile a fapoga, a nna le nyatsi,Fa rre/mme a ile a fapoga, a nna le nyatsi, nako ngwe o tlhoka nako ya go folanako ngwe o tlhoka nako ya go fola Go thata go boela gape o tshepaGo thata go boela gape o tshepa Fela lemoga mongwe le mongwe o tlhokaFela lemoga mongwe le mongwe o tlhoka nako ya go nna le batho ba bangwe jaakanako ya go nna le batho ba bangwe jaaka ditsala ditsala boysboys timetime girlsgirls timetime Proverb 31 mosadi wa makgontheProverb 31 mosadi wa makgonthe 33 Melelwane mo lenyalong
 34. 34. Mogatso o senang maikarabelo o tshwanetse aMogatso o senang maikarabelo o tshwanetse a utlwa botlhoko ba ditlamorago ba ditiro tsa gagweutlwa botlhoko ba ditlamorago ba ditiro tsa gagwe Rre/mme wa go omanya, wa go kgatlapetsa wenaRre/mme wa go omanya, wa go kgatlapetsa wena o dula o morata le go fetisisao dula o morata le go fetisisa Rre o nwa madi otlhe le ditsala o dula wena o moRre o nwa madi otlhe le ditsala o dula wena o mo tsholelatsholela Mme o senya madi o dula a reka a sa tswa go rekaMme o senya madi o dula a reka a sa tswa go reka wena o dula o mo fa madi wena o dula o mo fa madi Mo bolele gore fa o ka dira gape ke tla Mo bolele gore fa o ka dira gape ke tla 34 Melelwane mo lenyalong
 35. 35. Ko tirong o dira le tiro e seng ya gagoKo tirong o dira le tiro e seng ya gago O jara maikarabelo a tiro eseng a gagoO jara maikarabelo a tiro eseng a gago O diraO dira overtimeovertime thatathata Ga o kgone go itse se se botlhoka le sa peleGa o kgone go itse se se botlhoka le sa pele ke se fengke se feng Badirimmogo ke batho ba go leng thata goBadirimmogo ke batho ba go leng thata go dira le bonedira le bone 35 Melelwane ko tirong
 36. 36. Nako e ngwe re lebeletse gore tiro e nne ko gaeNako e ngwe re lebeletse gore tiro e nne ko gae mo re tla bonanag tse dilatelang:mo re tla bonanag tse dilatelang: Tshegetso ya se mowa -Emotional supportTshegetso ya se mowa -Emotional support Go amogelwaGo amogelwa Go ratiwa - leratoGo ratiwa - lerato Go tlhomphiwaGo tlhomphiwa Go tlotlomatsiwaGo tlotlomatsiwa 36 Melelwane le badiri-mmogo
 37. 37. Re tsaya mathata a kwa tirong re a isa gaeRe tsaya mathata a kwa tirong re a isa gae Ga re kgone go tlogela tsa kwa tirong kwaGa re kgone go tlogela tsa kwa tirong kwa tirongtirong Gongwe ga re rate tiro e re e dirangGongwe ga re rate tiro e re e dirang Ke titjhere kgotsa ngaka go kgotsofatsaKe titjhere kgotsa ngaka go kgotsofatsa batsadibatsadi Nna wena be your true selfNna wena be your true self 37 Melelwane ko tirong
 38. 38. Batho ba tswa mo ba tsena mo tirong e nngwe gBatho ba tswa mo ba tsena mo tirong e nngwe g Ba lebala gore Modimo o ba file dineo ExodusBa lebala gore Modimo o ba file dineo Exodus 36:1-2- Modimo o re file kitso e re ka e dirisang36:1-2- Modimo o re file kitso e re ka e dirisang mo tirong ya ronamo tirong ya rona Batla tiro e Modimo a go fileng yone:Batla tiro e Modimo a go fileng yone: Dirisa talente ya gago kgalalelong ya gagweDirisa talente ya gago kgalalelong ya gagwe 38 Melelwane le tiro
 39. 39. Psalms 75: 6-7 Go tsholetsiwa (promotion)Psalms 75: 6-7 Go tsholetsiwa (promotion) mo tirong go tswa ko Modimomo tirong go tswa ko Modimo Re direla Modimo e seng batho ColossiansRe direla Modimo e seng batho Colossians 3:23 -243:23 -24 Fa o bone tiro dira ka bojotlhe jwa gagoFa o bone tiro dira ka bojotlhe jwa gago Ecclesiastes 9:10Ecclesiastes 9:10 Se dire fela go tsamaisa nakoSe dire fela go tsamaisa nako 39 Melelwane le tiro
 40. 40. O tshwanetse wa nna le melelwane le wenaO tshwanetse wa nna le melelwane le wena Go ja go tlola tekanyoGo ja go tlola tekanyo Go dirisa madi go feta ka mo oGo dirisa madi go feta ka mo o tshwanetsengtshwanetseng Go reka o sa rulaganyaGo reka o sa rulaganya Go dirisa madi botlhaswaGo dirisa madi botlhaswa Go tshela go feta bokgoni ba gagoGo tshela go feta bokgoni ba gago 40 Melelwane le wena!
 41. 41. Go dula o le thariGo dula o le thari Go se iphe nako e lekaneng go dira sengweGo se iphe nako e lekaneng go dira sengwe Batho ba dulang ba le thari ba re senyetsa nako yaBatho ba dulang ba le thari ba re senyetsa nako ya ronarona Go tlisiwa ke eng:Go tlisiwa ke eng: Go nagana gore nka dira tsotlheGo nagana gore nka dira tsotlhe Go sa rulaganyeGo sa rulaganye Go ipolela gore ba nkitse ke be ke ntse ke leGo ipolela gore ba nkitse ke be ke ntse ke le tharithari 41 Melelwane le wena
 42. 42. LelemeLeleme Le tshwana le mollo (James 3:9-10)Le tshwana le mollo (James 3:9-10) Tlhopha mantswe a gago (Proverbs 10:19)Tlhopha mantswe a gago (Proverbs 10:19) Re tla arabela ka tse di maswe tse re diRe tla arabela ka tse di maswe tse re di boletseng (Matt12:36)boletseng (Matt12:36) Mantswe a ka aga a ka thubaMantswe a ka aga a ka thuba Leleme le siame fa le agaLeleme le siame fa le aga 42 Melelwane le wena
 43. 43. Thobalano go tlhoka go ikgalemelaThobalano go tlhoka go ikgalemela Go sa kgone gore NNYA go keletso ya boakaGo sa kgone gore NNYA go keletso ya boaka Bojalwa le diritifatsiBojalwa le diritifatsi Gantsi re gogelwa mo dikamanong tse di saGantsi re gogelwa mo dikamanong tse di sa siamangsiamang Fa o na le bothata ba tse rapela Modimo o goFa o na le bothata ba tse rapela Modimo o go thuse gonne gantsi go thata go ditlogela ntle lethuse gonne gantsi go thata go ditlogela ntle le tshegetsotshegetso 43 Melelwane le wena
 44. 44. Leka go sheba gore motlhodi wa mathata aLeka go sheba gore motlhodi wa mathata a go dirisa bojalwa, diretebatsi ke a feng?go dirisa bojalwa, diretebatsi ke a feng? E ka nna go sa ithuta gore NNYAE ka nna go sa ithuta gore NNYA Go sa ithuta go itimaGo sa ithuta go itima Go sa tlhaloganye dikeletso tsa gagoGo sa tlhaloganye dikeletso tsa gago Ga o tlhoke go itshilafatsa ka thobalano Ga o tlhoke go itshilafatsa ka thobalano thobalano e mo lenyalong e ntlethobalano e mo lenyalong e ntle 44 Melelwane le wena
 45. 45. Gongwe o tshaba go nna le dikamanoGongwe o tshaba go nna le dikamano gonne o ile wa utlwisiwa botlhokogonne o ile wa utlwisiwa botlhoko O lwantshwa batsadi ba gago we areO lwantshwa batsadi ba gago we are rebellingrebelling O fitlha kutlobotlhokoO fitlha kutlobotlhoko Re leka phethelela go kgotsofatsa Re leka phethelela go kgotsofatsa overcompensatingovercompensating 45 Melelwane le wena
 46. 46. Itataise go baya melelaneItataise go baya melelane Fa e le gore o tlhoka lerato, kamogeloFa e le gore o tlhoka lerato, kamogelo jalojalo simolola go itse seojalojalo simolola go itse seo Amogela go se kgone you not perfectAmogela go se kgone you not perfect Reetsa dikgakololo tsa ba bangweReetsa dikgakololo tsa ba bangwe Amogela ditlamorago gore di go rutaAmogela ditlamorago gore di go ruta sengwesengwe Potapotiwa ke batho ba ba lerato lePotapotiwa ke batho ba ba lerato le tshegetsotshegetso 46 Melelwane le wena
 47. 47. Batho ba tla tenega fa o re NNYABatho ba tla tenega fa o re NNYA Ba nagana go re o tlamegile go ba thusaBa nagana go re o tlamegile go ba thusa Motho o go tenegelang fa o re NNYA ke eMotho o go tenegelang fa o re NNYA ke e ne a nang le bothata e seng wenane a nang le bothata e seng wena Mo tlogele a tenege - o tla siamaMo tlogele a tenege - o tla siama Se mo letlelele gore a go kginise ka gonne aSe mo letlelele gore a go kginise ka gonne a tenegiletenegile 47 Go gana melelwane
 48. 48. Batho ba tlo go dira o ikutlwe o le molatoBatho ba tlo go dira o ikutlwe o le molato A o ka dira nna jalo morago ga tse dintsi tse keA o ka dira nna jalo morago ga tse dintsi tse ke go thusitseng ka tsona?go thusitseng ka tsona? Gore eng o sa naganele motho o mongwe gaGore eng o sa naganele motho o mongwe ga nngwe fela mo botshelong jwa gago?nngwe fela mo botshelong jwa gago? A wa itse gore re itimile go le go kae gore wenaA wa itse gore re itimile go le go kae gore wena o tswelele?o tswelele? Fa go tliwa mo nneteng ga ka go kopa gore oFa go tliwa mo nneteng ga ka go kopa gore o itimeitime 48 Go gana melelwane
 49. 49. O ikutlwa o le molato fa:O ikutlwa o le molato fa: o re NNYAo re NNYA O sa letlelele mongwe go tshamekela mo goO sa letlelele mongwe go tshamekela mo go wenawena O kgaogana le balegae mme o simololaO kgaogana le balegae mme o simolola botshelo ba gagobotshelo ba gago O sa thuse batho ba ba senang maikarabeloO sa thuse batho ba ba senang maikarabelo 49 Go gana melelwane
 50. 50. Fa o re NNYA ba dirisa Beibele:Fa o re NNYA ba dirisa Beibele: Fela o ipitsa Mokreste?Fela o ipitsa Mokreste? Beibele e re o tlhomphe batsadi ba gago?Beibele e re o tlhomphe batsadi ba gago? Beibele e re o ingotle Beibele e re o ingotle bebe submissivesubmissive!! O na le bothata ba semowa fa o itshwere jalo!O na le bothata ba semowa fa o itshwere jalo! O na le tshanelo ya go dirisa madi a gago jaaka oO na le tshanelo ya go dirisa madi a gago jaaka o rata kgotsa botshelo jwa gagorata kgotsa botshelo jwa gago 50 Go gana melelwane
 51. 51. Beibele e re re fane (Beibele e re re fane (givegive)) Fela e seng re fane ka sengwe le sengwe seFela e seng re fane ka sengwe le sengwe se motho o mong a se kopang re fane remotho o mong a se kopang re fane re itumetseitumetse Ba bangwe ba tla go dirisa gonne ba na leBa bangwe ba tla go dirisa gonne ba na le madi go go feta mme ba itse gore wa tlhokamadi go go feta mme ba itse gore wa tlhoka e.g. prostitution, crime, e.g. prostitution, crime, 51 GO gana melelwane
 52. 52. TlhekefetsoTlhekefetso Fa e le gone batla thushoFa e le gone batla thusho Bolelela motho o tla tlhaloganyangBolelela motho o tla tlhaloganyang Nako dingwe o tshaba go bua gonne o faNako dingwe o tshaba go bua gonne o fa batho ba ka itse ba tla sheba mogatso kabatho ba ka itse ba tla sheba mogatso ka mokgwa o mongwe -spouses reputationmokgwa o mongwe -spouses reputation Bothata ke gore o tla swa o didimetseBothata ke gore o tla swa o didimetse 52 Go gana melelwane
 53. 53. Nako ngwe o tla tshwanela o gane go thusaNako ngwe o tla tshwanela o gane go thusa motho o nang le ditlhoko (motho o nang le ditlhoko (peoplepeople withwith realreal needsneeds)) O tshwanetse wa thusa fela fa o kgonaO tshwanetse wa thusa fela fa o kgona Nako tsotlhe gopola - dira go fitlhela mo oNako tsotlhe gopola - dira go fitlhela mo o kgonang e seng go fetakgonang e seng go feta Le fa o ka rata ga o Modimo o mothoLe fa o ka rata ga o Modimo o motho mme go na le mo o ka se kgoneng gonemme go na le mo o ka se kgoneng gone 53 Go gana melelwane
 54. 54. Morago ga tshotle itshwarele ba ba molatoMorago ga tshotle itshwarele ba ba molato le wena -Forgiveness is not Reconciliationle wena -Forgiveness is not Reconciliation Fa o tshwarela motho ga a tlhoke le goreFa o tshwarela motho ga a tlhoke le gore ntshwarelentshwarele Mo tshwarele mo pelong ya gagoMo tshwarele mo pelong ya gago Poelano reconciliation e tlhoka gorePoelano reconciliation e tlhoka gore motho a amogele gore o phosho mme a boemotho a amogele gore o phosho mme a boe mo mekgweng/ditirong tsa gagwemo mekgweng/ditirong tsa gagwe 54 Boitshwarelo
 55. 55. Lebelela tatlhegelo ya gago - grief and lossLebelela tatlhegelo ya gago - grief and loss Se dule o lelela motho o sa tlholeng a go rata oSe dule o lelela motho o sa tlholeng a go rata o ka se dire motho a go rate fa a sa tlhole a rataka se dire motho a go rate fa a sa tlhole a rata Se nagane gore fa nka dira ka thata ba tla nthata,Se nagane gore fa nka dira ka thata ba tla nthata, kgotsa ba nkamogela.kgotsa ba nkamogela. Gagolo batho ba ba go utlwisang botlhoko ke baGagolo batho ba ba go utlwisang botlhoko ke ba ba gaufi le wena ba losikaba gaufi le wena ba losika 55 Boitshwarelo
 56. 56. Pheletso Go thata gore NnyaGo thata gore Nnya Go tlhoka go itataisaGo tlhoka go itataisa Re tshaba gore batho ba tla tenegaRe tshaba gore batho ba tla tenega Bala Beibele o rapele o kope matla koBala Beibele o rapele o kope matla ko ModimongModimong Ithute gore nnya, simolola ka tse dinnyeIthute gore nnya, simolola ka tse dinnye Ke maikarabelo a gagoKe maikarabelo a gago 56
 57. 57. Pheletso O na le tetla ya go :O na le tetla ya go : Se fe lebka go re NNYASe fe lebka go re NNYA Tsaya tshwetso gore a o rata go thusa kgotsaTsaya tshwetso gore a o rata go thusa kgotsa nnyannya Fetola monaganoFetola monagano Dira diphosho le go tsaya maikarabelo aDira diphosho le go tsaya maikarabelo a diphosho tseodiphosho tseo Re ga ke itseRe ga ke itse 57
 58. 58. Pheletso Mo bofelong gopola:Mo bofelong gopola: O ka gana thus0 ga wa pateletswaO ka gana thus0 ga wa pateletswa O ka nna seelele mo tshwetsong ya gagoO ka nna seelele mo tshwetsong ya gago O ka nna wa se tlhaloganyeO ka nna wa se tlhaloganye O ka nna wa re ga ke kgathale!O ka nna wa re ga ke kgathale! NNYA! NO! NNYA! NO!!!!NNYA! NO! NNYA! NO!!!! 58
 59. 59. Ke a leboga Ke a lebogaKe a leboga Ke a leboyaKe a leboya EnkosiEnkosi NdiyabulelaNdiyabulela 59