Setswana how to say no presentation

Download Setswana how to say no presentation

Post on 09-Aug-2015

149 views

Category:

Self Improvement

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Itse gore nnya go tsaya maikarabelo a botshelo jwa gago ADV KUNI DITIRAADV KUNI DITIRA 1 </li><li> 2. Melelwane Re na le bothata ba go re nnya re sa utlwise baRe na le bothata ba go re nnya re sa utlwise ba bangwe botlhokobangwe botlhoko Jaaka dintlo re tshwanetse ra nna le melelwaneJaaka dintlo re tshwanetse ra nna le melelwane Prov 25:27Prov 25:27 Ka maikaelelo a go dira se siameng kgotsa goKa maikaelelo a go dira se siameng kgotsa go iphapanya le dikgotlang, re tsaya mathata a eiphapanya le dikgotlang, re tsaya mathata a e seng a ronaseng a rona Sekai go lwala ga mme, mohiri o senangSekai go lwala ga mme, mohiri o senang maikarabelo, mathata a sa feleng a tsala,maikarabelo, mathata a sa feleng a tsala, mogatsake o sa golengmogatsake o sa goleng 2 </li><li> 3. Magora le molelwane go shupa gore keMagora le molelwane go shupa gore ke simolola fa ke feletsa fasimolola fa ke feletsa fa Galatians 6:5 o mongwe le o mongwe oGalatians 6:5 o mongwe le o mongwe o tshwanetse go rwala mokgeleo wa gagwetshwanetse go rwala mokgeleo wa gagwe Re tshwanetse ra tsaya maikarabelo aRe tshwanetse ra tsaya maikarabelo a karolo tse di rileng tsa matshelo a ronakarolo tse di rileng tsa matshelo a rona Melelwane e re thusa go boloka tseMelelwane e re thusa go boloka tse disiameng mo garedisiameng mo gare 3 Melelwane </li><li> 4. BOUNDARIES Melelwane e boloka diperela mo gare le dikolobeMelelwane e boloka diperela mo gare le dikolobe kwa ntle 7:6kwa ntle 7:6 NNYA e lemosa ba bangwe gore o motho ka boNNYA e lemosa ba bangwe gore o motho ka bo wena - you exist apart from themwena - you exist apart from them A eya ya gago e be eya le nnya e nne nnya MattA eya ya gago e be eya le nnya e nne nnya Matt 5:37 and James 5:125:37 and James 5:12 Se ka fana o belaela cheerful giver 2 CorinthiansSe ka fana o belaela cheerful giver 2 Corinthians 9:79:7 4 </li><li> 5. Ikitse gore o mang, o rata eng, ga o rate engIkitse gore o mang, o rata eng, ga o rate eng Nako dingwe o tshwanetse wa tloga mo o leng gone faNako dingwe o tshwanetse wa tloga mo o leng gone fa motho a go utlwisa botlhokomotho a go utlwisa botlhoko Take time out to reflect and regroupTake time out to reflect and regroup Rona re tshaba go nna re le esi, re tshaba bodutu, mme seRona re tshaba go nna re le esi, re tshaba bodutu, mme se se dira re mamelange le tse dibotlhokose dira re mamelange le tse dibotlhoko Ditlamorago tsa go tlola molelwane NO trespassing Ditlamorago tsa go tlola molelwane NO trespassing Tresspassers will be prosecutedTresspassers will be prosecuted 5 Melelwane </li><li> 6. Tsaya maikarabelo a ditiro tsa gagoTsaya maikarabelo a ditiro tsa gago O kotula se o se jetsengO kotula se o se jetseng Re na le boikgetheloRe na le boikgethelo Kgaitsadi ya morwa o letlhaswa oKgaitsadi ya morwa o letlhaswa o ikgethetse go sala mo gae fela a fufegela oikgethetse go sala mo gae fela a fufegela o mongwe fa a amogelwamongwe fa a amogelwa 6 Melelwane </li><li> 7. Ithute gore nnya Ruta bana gore:Ruta bana gore: Ga ke dumelane le wenaGa ke dumelane le wena Ga ke na go kgonaGa ke na go kgona Se se utlwisa botlhokoSe se utlwisa botlhoko Stop - emisaStop - emisa Se o ga se a siamaSe o ga se a siama Se o ke phoshoSe o ke phosho 7 </li><li> 8. Go tshaba gore nnya Re tshaba gore nnya gonne re tshaba:Re tshaba gore nnya gonne re tshaba: Go utlwisa ba bangwe botlhokoGo utlwisa ba bangwe botlhoko Kgaogano le go siiwaKgaogano le go siiwa Go o tlhaiwa ka ditsela tse dintsiGo o tlhaiwa ka ditsela tse dintsi Go swabaGo swaba Gore go bonwa re ikgantsha kgotsa re le selfishGore go bonwa re ikgantsha kgotsa re le selfish Matswalo a rona a over-critical and sensitiveMatswalo a rona a over-critical and sensitive 8 </li><li> 9. Bothata ba go tlhoka melelwane Fela go bangwe ba ba re nnya le fa o re wa baFela go bangwe ba ba re nnya le fa o re wa ba thusathusa Ga ba rate go kopa thusoGa ba rate go kopa thuso Go batho ba sa reetseng Nnya ya gagoGo batho ba sa reetseng Nnya ya gago They are bullies, manipulative or aggressiveThey are bullies, manipulative or aggressive Bangwe ba tshameka ka maikutlo a gagoBangwe ba tshameka ka maikutlo a gago Ba dira o ikutlwe e kare o phoshoBa dira o ikutlwe e kare o phosho 9 </li><li> 10. Bothata ba go tlhoka melelwane Ba bangwe ga ba re fe nako ya go fola ba reBa bangwe ga ba re fe nako ya go fola ba re utlwisa botlhoko motho a ba lebelela o lebaleutlwisa botlhoko motho a ba lebelela o lebale Ba bangwe re dira bojotlhe go se ba kgopise weBa bangwe re dira bojotlhe go se ba kgopise we walk on eggshellswalk on eggshells Bangwe ga ba rate go tsaya maikarabelo a ditiroBangwe ga ba rate go tsaya maikarabelo a ditiro tsa bone. Ba rata batho ba ba tsayang maikarabelotsa bone. Ba rata batho ba ba tsayang maikarabelo a mantsi mo dikamanong those who shoulder alla mantsi mo dikamanong those who shoulder all the responsibilities in a relationshipthe responsibilities in a relationship 10 </li><li> 11. Go aga melelwane Go na le batho ba ba sa goleng e dula e leGo na le batho ba ba sa goleng e dula e le banabana Proverbs 7:7Proverbs 7:7 Rona jaaka batsadi ga re rate go amogelaRona jaaka batsadi ga re rate go amogela nnya go tswa mo ngwaneng:nnya go tswa mo ngwaneng: Fa o gana ke tla go .Fa o gana ke tla go . O tla dira jaaka ke rata kgotsaO tla dira jaaka ke rata kgotsa 11 </li><li> 12. Go aga melelwane My-way-or-else e ruta bana go dira fela goMy-way-or-else e ruta bana go dira fela go go kgatlisa -go kgatlisa - pretendingpretending Go re o na le boikgethelo e ruta bana goGo re o na le boikgethelo e ruta bana go tsaya maikarabelo a ditiro tsa bonetsaya maikarabelo a ditiro tsa bone Rona re tshaba gore ba dire diphoshoRona re tshaba gore ba dire diphosho Ga re rate ba tshameka le bana ba bangwe -Ga re rate ba tshameka le bana ba bangwe - ba tla ba utlwisiwa botlhoko, ba tla ithutaba tla ba utlwisiwa botlhoko, ba tla ithuta mekgwa e sa siamang; ba tla ja mobu!!!mekgwa e sa siamang; ba tla ja mobu!!! 12 </li><li> 13. Go aga melelwane Re dira gore bana ba se ke ba gola, ba ithuta goRe dira gore bana ba se ke ba gola, ba ithuta go tsaya maikarabelo, re re ra ba ratatsaya maikarabelo, re re ra ba rata Fa ngwana a lla a itabanya re a tshoga re mo fa seFa ngwana a lla a itabanya re a tshoga re mo fa se a se batlanga se batlang Fa e le bagodi ba tswelela jalo leFa e le bagodi ba tswelela jalo le ditantrumsditantrums Se sengwe ke go gagamatsa nako enngwe oSe sengwe ke go gagamatsa nako enngwe o tlogelela felatlogelela fela Re ba tlhakanya ditlhogo -Re ba tlhakanya ditlhogo - confusedconfused 13 </li><li> 14. O kotula se o se jetseng O tla kotula se o se jetsengO tla kotula se o se jetseng O tla ja mofufutso wa phatlha ya gagoO tla ja mofufutso wa phatlha ya gago Re thusa fo duela motlakase, re duelaRe thusa fo duela motlakase, re duela melato ya bonemelato ya bone Ba ba senyanga ka madi re dula re ba rata reBa ba senyanga ka madi re dula re ba rata re ba ntsha no melatongba ntsha no melatong Ga ba utlwe ka letlaloGa ba utlwe ka letlalo 14 </li><li> 15. Ithute maikarabelo Ke a go rata fela ke nna ga ke wenaKe a go rata fela ke nna ga ke wena Nka se goleleNka se golele Nka se tseye botlhoko jo o tshwanetseng goNka se tseye botlhoko jo o tshwanetseng go bo utlwabo utlwa O na le maikarabelo a gago, ke na leO na le maikarabelo a gago, ke na le maikarabelo a memaikarabelo a me 15 </li><li> 16. Tlhompha melelwane Re tshwanetse ra tlhompha melelwane yaRe tshwanetse ra tlhompha melelwane ya batho ba bangwebatho ba bangwe Go tla go utlwisa botlhoko fa motho a ganaGo tla go utlwisa botlhoko fa motho a gana go go thusa fela o na le tshwanelo ya gogo go thusa fela o na le tshwanelo ya go ganagana A re letlelele batho ba dire kgetho ya boneA re letlelele batho ba dire kgetho ya bone Se lebelele batho go dira se wena o neng oSe lebelele batho go dira se wena o neng o tla se diratla se dira 16 </li><li> 17. Rotloetsa Re rata thata Re rata thata wewe lovelove tootoo muchmuch Re direla batho go feta mo re kgonang mmeRe direla batho go feta mo re kgonang mme re be re sa itumela fa moragore be re sa itumela fa morago Go itima go go sa tlhotlhediwang ke le rataGo itima go go sa tlhotlhediwang ke le rata go tlisiwa ke go tshaba gore:go tlisiwa ke go tshaba gore: motho o tla kgenamotho o tla kgena Re tla latlhegelwa ke leratoRe tla latlhegelwa ke lerato 17 </li><li> 18. Tlhotlhelediwa Re tshaba:Re tshaba: bodutubodutu Go utlwa botlhoko fa re sa thuseGo utlwa botlhoko fa re sa thuse Go sa ikutlwe monate gore nnyaGo sa ikutlwe monate gore nnya PaybackPayback re ikutlwa e ka re re kolota re ikutlwa e ka re re kolota batsadibatsadi Kamogele re lateletse kamogeloKamogele re lateletse kamogelo Re ikamanya thata le o latlhegetswengRe ikamanya thata le o latlhegetsweng 18 </li><li> 19. Go tlhopa NotNot differentiatingdifferentiating betweenbetween harmharm andand hurthurt Re tshaba gore nnya go nne ba bangwe baRe tshaba gore nnya go nne ba bangwe ba tla tenega kgotsa ba utlwa botlhokotla tenega kgotsa ba utlwa botlhoko Re tshwanetse ra bua nnete - EphesiansRe tshwanetse ra bua nnete - Ephesians 4:254:25 Re tlhoka gore ba bangwe ba re boleleRe tlhoka gore ba bangwe ba re bolele nnete le fa e utlwisa botlhoko se se tlannete le fa e utlwisa botlhoko se se tla dira re gole re baakanye diphosho tsa ronadira re gole re baakanye diphosho tsa rona 19 </li><li> 20. Tsaya kgato ya pele Ga re matlhatsipa Ga re matlhatsipa victimsvictims -- agag shameshame Re tshwanetse nako nngwe ra thubega raRe tshwanetse nako nngwe ra thubega ra phatloga fela - ra tshwara tau ka manganaphatloga fela - ra tshwara tau ka mangana Ra tlogela go nna re amogela tse di saRa tlogela go nna re amogela tse di sa siamang go amogela tshotlakakosiamang go amogela tshotlakako Re ithute go bua go lemosa motho fa re saRe ithute go bua go lemosa motho fa re sa itumelaitumela 20 </li><li> 21. Go eletsa sa o mongweGo eletsa sa o mongwe Eva le Adam ba ne ba eletsa go nna jaakaEva le Adam ba ne ba eletsa go nna jaaka Modimo kitso ya molemo le bosulaModimo kitso ya molemo le bosula Ba bangwe ba lebelela diphitlhelo tsa gagoBa bangwe ba lebelela diphitlhelo tsa gago mo fatshe ba dinyenyefatsa ka ba fufegamo fatshe ba dinyenyefatsa ka ba fufega Go gala go dira re se kgotsofaleGo gala go dira re se kgotsofale Re fufegela ba bangweRe fufegela ba bangwe 21 Go eletsa sa o mongwe </li><li> 22. Melelwane le ba losika Mogatso ke wa pele mo botshelong jwaMogatso ke wa pele mo botshelong jwa gagogago Gen 2:24 le Matt 19:5Gen 2:24 le Matt 19:5 Banyalani ba tshwanetse ba tlogela batsadiBanyalani ba tshwanetse ba tlogela batsadi ba boneba bone Rona re lelelaRona re lelela disalarydisalary tsa barwa ba ronatsa barwa ba rona Re lwantsha dingwetsiRe lwantsha dingwetsi 22 </li><li> 23. Melelwane le ba losika Fa go le kgotlang batla motswedi wa kgotlang eo -Fa go le kgotlang batla motswedi wa kgotlang eo - A o bolela o mongwe o ko thoko -triangulationA o bolela o mongwe o ko thoko -triangulation A o tsaya maikarabelo a bokgaitsedi ba gagoA o tsaya maikarabelo a bokgaitsedi ba gago A o tlholega gore ba tseye maikarabeloA o tlholega gore ba tseye maikarabelo A o dira se go nne o tlhoka go ratwa, go amogelwaA o dira se go nne o tlhoka go ratwa, go amogelwa Ithute gore nnya mo go tse di sa siamangIthute gore nnya mo go tse di sa siamang 23 </li><li> 24. Melelwane le ba losika Nna le boitshwareloNna le boitshwarelo Batho ba re utlwisa botlhoko go tshwarelaBatho ba re utlwisa botlhoko go tshwarela go bolela gore o phimola sekoloto sa mothogo bolela gore o phimola sekoloto sa motho wa mo itshwarela gotlhe-gotlhe wa mo itshwarela gotlhe-gotlhe Fa o sa itshwarele go bolela go na le se o saFa o sa itshwarele go bolela go na le se o sa ntse o se lelela mo mothong oo ntse o se lelela mo mothong oo motlhomong o ntse o batla lerato?motlhomong o ntse o batla lerato? 24 </li><li> 25. BOUNDARIES WITH FAMILY Gongwe o lelela gore ba go a mogele, ba goGongwe o lelela gore ba go a mogele, ba go rate, ba go tseye tsiyarate, ba go tseye tsiya Motlhomongwe o nagana fa nka leka kaMotlhomongwe o nagana fa nka leka ka thata o tla nthata.thata o tla nthata. Batho ba bangwe ba itsi gore ba reng go goBatho ba bangwe ba itsi gore ba reng go go utlwisa botlhoko which buttons to pressutlwisa botlhoko which buttons to press Balosika gantsi ba re utlwisa botlhoko kaBalosika gantsi ba re utlwisa botlhoko ka dipuo tsa bonedipuo tsa bone 25 </li><li> 26. Go gontle ebile go a itumedisa go itima goGo gontle ebile go a itumedisa go itima go thusa ba bangwe feela e tshwanetse e nnethusa ba bangwe feela e tshwanetse e nne kgetho ya gago e seng pateletsokgetho ya gago e seng pateletso Kgalemela bana se ka ba otlhayaKgalemela bana se ka ba otlhaya Ruta bana go tsaya maikarabeloRuta bana go tsaya maikarabelo Ba rute go bua ka maikutlo a boneBa rute go bua ka maikutlo a bone Melelwane le ba losika 26 </li><li> 27. Ruta bana gore tse dingwe ba tshwanetse goRuta bana gore tse dingwe ba tshwanetse go di leteladi letela Bana ba rona ga ba dire tiro ya bone yaBana ba rona ga ba dire tiro ya bone ya sekolo ka nako mme ke rona re feleltsang resekolo ka nako mme ke rona re feleltsang re taboga go e dirataboga go e dira Life orientation project for winter holidaysLife orientation project for winter holidays 27 BOUNDARIES WITH CHILDREN </li><li> 28. Le ojwa le sale metsiLe ojwa le sale metsi Ngwana a sa le monnye o tshwanetse go itsiNgwana a sa le monnye o tshwanetse go itsi nnyannya Ngwana o itseng gore o tshwanetse go emaNgwana o itseng gore o tshwanetse go ema pele a tla bona sengwe o ithuta gore pele opele a tla bona sengwe o ithuta gore pele o bona sengwe o tshwanetse wa se rerabona sengwe o tshwanetse wa se rera 28 Melelwane le bana </li><li> 29. Nnya mo botshelong e simolola ka:Nnya mo botshelong e simolola ka: Nnya ya batswadiNnya ya batswadi Nnya ya bomorarrago/kgaitsediNnya ya bomorarrago/kgaitsedi Nnya ya ba rutabanaNnya ya ba rutabana Nnya ya ditsalaNnya ya ditsala Nnya ya bahiri -Nnya ya bahiri - employersemployers 29 Melelwane le bana </li><li> 30. Go tswela ga nnya mo botshelong:Go tswela ga nnya mo botshelong: Mathata a boitekanelo go ja thata, go nwaMathata a boitekanelo go ja thata, go nwa bojalwa kgotsa botshelo jo bo se nangbojalwa kgotsa botshelo jo bo se nang maikarabelomaikarabelo Nnya ya molao mapodisa, lekgotla le kgolegoNnya ya molao mapodisa, lekgotla le kgolego Fa o sa rute bana melelwane ba feletsa ba iponaFa o sa rute bana melelwane ba feletsa ba ipona ba rata go laola ba bangwe controllingba rata go laola ba bangwe controlling ChildhoodChildhood determinesdetermines adulthood adulthood ntsantsa ee bonwabonwa marothorothongmarothorothong 30 Melelwane le bana </li><li> 31. Go ditsala tse dinngwe tse di ratang go laolaGo ditsala tse dinngwe tse di ratang go laola Ditsala tse di a go gatela o utlwa ka tsonaDitsala tse di a go gatela o utlwa ka tsona Fa o dumela se, go bolela gore go tswa ko gae oFa o dumela se, go bolela gore go tswa ko gae o ne o rutilwe go ikgatola kgotlangne o rut...</li></ol>