serdecznie witamy na spotkaniu producentów i importerów urządzeń spalających paliwa gazowe

of 31 /31

Author: wilma-mathis

Post on 02-Jan-2016

22 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Serdecznie witamy na spotkaniu producentów i importerów urządzeń spalających paliwa gazowe. Akty prawne obowiązujące po wejściu Polski do Unii. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (DZ. U. z 2000, Nr 15, poz. 179). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Przepisy prawne dotyczce urzdze gazowych po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej i zwizane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobw IGNiG IRENA LUBINIECKA

  Biuro Certyfikacji WyrobwInstytutu Grnictwa Naftowego i Gazownictwa

  http://www.igng.krakow.pl/CRF/pc.html

 • Akty prawne obowizujce po wejciu Polski do UniiUstawa z dnia 22 stycznia 2000 roku o oglnym bezpieczestwie produktw. (DZ. U. z 2000, Nr 15, poz. 179).

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoci. (DZ. U. z 2003, Nr 80, poz. 718) + zmiana z 29.08.2003 - Dz. U. z 2003 nr 170, poz. 1652

  Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny. (DZ. U. z 2000, Nr 22, poz. 271) + zmiana z 19.09.2003 - Dz. U. z 2003 nr 188, poz. 1837).

 • Akty prawne obowizujce po wejciu Polski do UniiRozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymaga dla urzdze spalajcych paliwa gazowe. (DZ. U. z 2003, Nr 91, poz. 859 )

  Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych efektywnoci energetycznej nowych wodnych kotw grzewczych opalanych paliwami ciekymi lub gazowymi (DZ. U. z 2003, Nr 97, poz. 881 )

  Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie wymaga w zakresie efektywnoci energetycznej (DZ. U. z 2003, Nr 79, poz. 714 )

 • Znak bezpieczestwa B

  Notyfikacja

 • Schemat procedur oceny zgodnoci

  PRODUCENT

  Produkcja jednostkowa lub maoseryjnaUrzdzenia, produkcja seryjna i armatura (*)

  BADANIE TYPU

  WERYFIKACJA JEDNOSTKOWAJednostka Notyfikowana weryfikuje i potwierdza, e urzdzenie spenia wymagania dyrektywy DEKLARACJA ZGODNOCI WE Z TYPEM Jednostka Notyfikowana prowadzi kontrole urzdze na miejscuDEKLARACJA ZGODNOCI WE Z TYPEM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM JAKOCI PRODUKCJI.Jednostka Notyfikowana ocenia i monitoruje system jakoci producentaDEKLARACJA ZGODNOCI WE Z TYPEM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM JAKOCI WYROBUJednostka Notyfikowana ocenia i monitoruje system jakoci producentaWERYFIKACJA WEJednostka Notyfikowana weryfikuje i potwierdza, e wyrb jest zgodny z typemtyp produkcjiWybr producenta

 • BADANIE TYPU WEZakres stosowaniaProcedur stosuje si przy prowadzeniu procesu badania typu WE, poprzez ktry sprawdza si i powiadcza certyfikatem zgodnoci, e urzdzenia reprezentatywne dla przewidywanej produkcji speniaj wymagania okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymaga dla urzdze spalajcych paliwa gazowe (Dz. U. nr 91, poz. 859) i jeeli to ich dotyczy rwnie w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych efektywnoci energetycznej nowych kotw grzewczych opalanych paliwami ciekymi lub gazowymi (Dz. U. nr 97, poz. 881 z 2003).

 • BADANIE TYPU WEZgoszenie wyrobu do badania typu WEProducent lub jego upowaniony przedstawiciel zwany dalej wnioskodawc skada w Biurze wniosek o przeprowadzenie badania typu WE urzdzenia. Do wniosku zacza:

  Pisemn deklaracj, e wniosek nie zosta zoony w innej jednostce notyfikowanej, Dokumentacj projektow.

 • BADANIE TYPU WEZgoszenie wyrobu do badania typu WEDokumentacja projektowa powinna zawiera:Oglny opis urzdzenia,Rysunki zestawieniowe oraz rysunki wykonawcze i schematy czci (jak: elementy, podzespoy, obwody),Opisy i objanienia niezbdne w celu zrozumienia projektw, rysunkw i schematw, wcznie z opisem dziaania urzdze,Wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w caoci lub czciowo oraz opisy rozwiza przyjtych w celu spenienia zasadniczych wymaga, jeeli nie zastosowano tych norm,Protokoy z bada,Instrukcje instalowania i uytkowania urzdze,Wzr oznakowania w RP.

 • BADANIE TYPU WEZgoszenie wyrobu do badania typu WEDo dokumentacji projektowej, o ile maj zastosowanie, naley doczy:Atesty dotyczce wyposaenia wbudowanego w urzdzenia,Atesty i wiadectwa dotyczce metod wytwarzania, kontroli lub nadzoru nad urzdzeniami,Inne dokumenty umoliwiajce jednostce notyfikowanej dokonanie waciwej oceny urzdze.

 • BADANIE TYPU WEZgoszenie wyrobu do badania typu WEWnioskodawca przedkada jednostce typ. Biuro moe zada dodatkowych egzemplarzy typu, jeeli wymaga tego program bada.Typ moe dodatkowo obejmowa warianty wyrobu pod warunkiem, e warianty te nie maj rnych waciwoci w odniesieniu do rodzajw ryzyka.

 • BADANIE TYPU WEWydanie certyfikatuBiuro niezwocznie powiadamia inne jednostki notyfikowane o wydaniu certyfikatu badania typu WE. Biuro moe przekaza kopi certyfikatu badania typu WE i jego uzupenie innym jednostkom notyfikowanym oraz, na uzasadniony ich wniosek, kopie zacznikw do certyfikatu i protokow z przeprowadzonych bada i prb.

  W przypadku odmowy wydania certyfikatu badania typu WE Biuro powiadamia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej. Powiadamia take inne jednostki notyfikowane wraz z uzasadnieniem podjtej decyzji.

 • NADZR WEZakres stosowaniaProcedur stosuje si w celu prowadzenia nadzoru WE w przypadkach, gdy:Producent deklaruje zgodno WE z typem wraz z zapewnieniem jakoci produkcji;Producent deklaruje zgodno WE z typem wraz z zapewnieniem jakoci wyrobu;Producent deklaruje zgodno WE z typem .

 • NADZR WEZgoszenie do nadzoruProducent skada w Biurze wniosek o zatwierdzenie systemu jakoci w zakresie danych urzdze i prowadzenie nadzoru WE.

  Do wniosku producent zacza:Dokumentacj systemu jakoci;Zobowizanie do wypenienia obowizkw wynikajcych z zatwierdzonego systemu jakoci oraz utrzymywania zatwierdzonego systemu jakoci w celu zapewnienia jego odpowiednioci i skutecznoci;Dokumentacj dotyczc zatwierdzonego typu oraz kopi certyfikatu badania typu WE.

 • NADZR WEZgoszenie do nadzoruWszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjte przez producenta powinny by udokumentowane w sposb systematyczny i logiczny w formie opisanych rodkw, procedur i pisemnych instrukcji. Dokumentacja systemu jakoci powinna umoliwia spjn analiz programw i planw jakoci, ksig jakoci i zapisw dotyczcych jakoci.

  IRENA LUBINIECKABIURO CERTYFIKACJI WYROBW IGNiG

 • NADZR WEZgoszenie do nadzoruDokumentacja systemu powinna zawiera w szczeglnoci opis:Celw dotyczcych jakoci, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialnoci i uprawnie kierownictwa w odniesieniu do jakoci urzdzenia;Procesw wytwarzania, technik sterowania jakoci oraz systematycznych dziaa, ktre bd stosowane (nie dotyczy deklaracji zgodnoci WE z typem wraz z zapewnieniem jakoci wyrobu);Bada i prb, ktre bd przeprowadzane przed wytwarzaniem urzdzenia, w trakcie i po zakoczeniu wytwarzania oraz czsto ich przeprowadzenia (w przypadku deklaracji zgodnoci WE z typem wraz z zapewnieniem jakoci wyrobu tylko badania w trakcie produkcji i po wytworzeniu urzdzenia);Metod monitorowania osigania wymaganej jakoci urzdzenia i skutecznoci dziaania systemu jakoci.

  IRENA LUBINIECKABIURO CERTYFIKACJI WYROBW IGNiG

 • NADZR WEZatwierdzenie systemu jakociPo podpisaniu umowy zostaje przeprowadzony audit u wnioskodawcy, majcy na celu stwierdzenie, czy system jakoci spenia powysze wymagania.W czasie auditu zostaje sporzdzony raport z auditu, ktry zostaje przekazany kierownikowi Biura.

 • NADZR WEProducent deklaruje zgodno z typem WEProducent skada w Biurze wniosek o przeprowadzenie bada losowo wybranych urzdze. Do wniosku docza certyfikat badania typu WE wraz z dokumentacj zatwierdzonego typu.Biuro okrela czstotliwo i zakres bada przeprowadzonych u producenta i w laboratorium IGNiG w celu sprawdzenia zgodnoci urzdze z certyfikatem badania typu WE oraz z zasadniczymi wymaganiami okrelonymi w rozporzdzeniu.Badania losowo wybranych urzdze Biuro przeprowadza u producenta co najmniej raz w roku, oraz pobranych z handlu co najmniej raz w roku w laboratoriach IGNiG.Biuro sporzdza umow dotyczc nadzoru.Jeeli w wyniku przeprowadzonych bada odrzucono jedno lub wicej urzdze Biuro zapobiega wprowadzeniu tych urzdze do obrotu i zwiksza czstotliwo bada.

 • NADZR WENegatywny wynik nadzoruJeeli kontrola wykae, e wyroby nie s zgodne z zatwierdzonym typem i/lub nie speniaj zasadniczych wymaga Biuro przeprowadza dodatkowe kontrole.Jeeli kontrole wyka, e wyroby nie s zgodne z zatwierdzonym typem i/lub nie speniaj zasadniczych wymaga Biuro natychmiast zawiesza upowanienie do umieszczania jego numeru identyfikacyjnego obok oznaczenia CE.Biuro powiadamia o tym fakcie inne jednostki notyfikowane.

 • WERYFIKACJA WEZakres stosowaniaProcedur stosuje si w celu sprawdzenia zgodnoci urzdze z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE oraz z zasadniczymi wymaganiami poprzez przeprowadzenie bada i prb kadego urzdzenia lub poprzez kontrol statystyczn.

 • WERYFIKACJA WEProducent lub jego upowaniony przedstawiciel skada w Biurze wniosek o przeprowadzenie weryfikacji przez zbadanie i poddanie prbom kadego urzdzenia.Do wniosku wnioskodawca zacza:Certyfikat badania typu WE;Dokumentacj dotyczc zatwierdzonego typu;Dokumentacj weryfikowanego urzdzenia;

 • WERYFIKACJA WEW przypadku decyzji o potwierdzeniu zgodnoci Biuro wystawia certyfikat zgodnoci dotyczcy przeprowadzonych bada, certyfikat ten moe dotyczy jednego lub kilku urzdze. Biuro zaleca umieszczenie na kadym urzdzeniu swojego numeru identyfikacyjnego;W przypadku odmowy wydania potwierdzenia Biuro zapobiega wprowadzeniu wyrobu do obrotu poprzez informacj na ten temat skierowan do producenta i Inspekcji Handlowej.

 • WERYFIKACJA WE Weryfikacja statystycznaProducent przedstawia do odbioru wyprodukowane urzdzenia w postaci jednorodnych identyfikowalnych partii, skadajcych si z jednostek tego samego modelu wyprodukowanych w tych samych warunkach.

 • WERYFIKACJA WE Weryfikacja statystycznaProducent lub jego autoryzowany przedstawiciel skada w Biurze wniosek o przeprowadzenie weryfikacji statystycznej. Do wniosku zacza:certyfikat badania typu WE;dokumentacj dotyczc zatwierdzonego typu;dokumentacj weryfikowanej partii.

 • WERYFIKACJA WE Weryfikacja statystycznaW przypadku decyzji o potwierdzeniu zgodnoci Biuro wystawia certyfikat zgodnoci dotyczcy przeprowadzonych bada oraz zaleca umieszczenie swojego numeru identyfikacyjnego na kadym urzdzeniu. Wszystkie urzdzenia w partii mog by wprowadzone do obrotu z wyjtkiem tych, ktre zostay wykryte jako niezgodne.W przypadku odmowy potwierdzenia zgodnoci partii z badanym typem WE (partia zostaa odrzucona) Biuro zapobiega wprowadzeniu jej do obrotu poprzez informacj skierowan na ten temat do producenta i Inspekcji Handlowej.W przypadku powtrzenia si odrzucenia partii Biuro zawiesza weryfikacj statystyczn i informuje klienta o koniecznoci prowadzenia weryfikacji przez zbadanie i poddanie prbom kadego urzdzenia.

 • WERYFIKACJA JEDNOSTKOWAZakres stosowaniaProcedur stosuje si do urzdze produkowanych jednostkowo (lub w maych ilociach) w celu sprawdzenia zgodnoci urzdze z zasadniczymi wymaganiami okrelonymi w rozporzdzeniu oraz wystawienia certyfikatu zgodnoci.

 • WERYFIKACJA JEDNOSTKOWAZgoszenie wyrobuProducent lub jego autoryzowany przedstawiciel skada w Biurze wniosek o przeprowadzenie weryfikacji jednostkowej. Do wniosku zacza:Pisemn deklaracj, e wniosek nie zosta zoony w innej jednostce notyfikowanej;Dokumentacj projektow.

 • WERYFIKACJA JEDNOSTKOWADokumentacja projektowaDokumentacja projektowa powinna zawiera:oglny opis urzdze;rysunki zestawieniowe oraz rysunki wykonawcze i schematy takich czci, jak: elementy, podzespoy, obwody;opisy i objanienia niezbdne w celu zrozumienia projektw, rysunkw i schematw, wcznie z opisem dziaania urzdze;wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w caoci lub czciowo oraz opisy rozwiza przyjtych w celu spenienia zasadniczych wymaga, jeeli nie zastosowano tych norm;protokoy bada;instrukcje instalowania i uytkowania urzdze;wzr oznakowania w RP.

 • WERYFIKACJA JEDNOSTKOWADokumentacja projektowaW Biurze okrela si zakres koniecznych do oceny zgodnoci bada i odpowiednich prb urzdzenia, biorc pod uwag dostarczon dokumentacj projektow. Jeeli jest to niezbdne, zaleca si przeprowadzenie bada i prb po zainstalowaniu urzdzenia przez odpowiednie laboratorium Zespou Laboratoriw Badawczych Sieci, Instalacji i Urzdze Gazowych Instytutu.

 • WERYFIKACJA JEDNOSTKOWAKierownik podejmuje decyzj o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu zgodnoci,Biuro zobowizuje producenta do umieszczenia swojego numeru identyfikacyjnego na zatwierdzonych urzdzeniach.