sepa fórum 2009

Download SEPA Fórum 2009

Post on 29-Jun-2015

1.511 views

Category:

Economy & Finance

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Bratislava ,4. december2009 Milena KOREOV lenka BR NBS SEPA Frum 2009

2. I. Eurpska integrcia platobnch sluieb

 • SEPA- logick krok po zaveden hotovostnho eura
 • Rovnak podmienky bez ohadu na hranice
 • Podpora ECB, EK
 • Koordintor implementcie SEPA v SR - NBS
 • Primrny cie NBS:
  • Implementcia SEPA platobnch nstrojov podobne hladko a bezproblmovo ako tomu bolo v prpade zavedenia hotovostnho eura

2 3.

 • Prvny zklad implementcie SEPA
 • Zkon o platobnch slubch
 • Nariadenie o cezhraninch platbch v Spoloenstve
 • Opatrenie NBS o stanoven truktry bankovho spojenia

I. Eurpska integrcia platobnch sluieb3 4.

 • SEPA platobn karty - SEPA Cards Framework (SCF)
 • od 1.1.2008
 • SEPA hrady SEPA Credit Transfer (SCT)
 • od 28.1.2008
 • SEPA inkas SEPA Direct Debit (SDD)
 • od 2.11.2009

II. SEPA platobn nstroje 4 5. Zdroj : Blue Book, 2008 II. SEPA platobn nstroje 12 Platobn nstroje v SR (v mil.) 100% 4 62, 7 2 Celkom 0,02% 0,08 eky 32 , 13 % 1 48,65 Platobn karty 2 2 , 00 % 1 01,81 Inkas 45, 85 % 212,18 hrady % Transakci Druhy 6.

 • SEPA hrady - SEPA Credit Transfer (SCT)
 • Oakvan problmy spojen s prechodom na SEPA: iadne

II. SEPA platobn nstroje 5 Priebeh domcich hrad = Priebeh SEPA hrad

 • Platite zad vo svojej banke prkaz na hradu v prospech tu prjemcu
 • Banka platitea odole platbu na et prjemcu prostrednctvom EURO SIPS
 • Banka prjemcu pripe platbu v prospech tu prjemcu

7.

 • SEPA platobn karty - SEPA Cards Framework (SCF)
 • ImplementciaEMV technolgie
 • EMV = ipov zabezpeenie + PIN
 • Konverzia platobnch kariet, POS, ATM
 • Ukonenie konverzie - koniec r. 2011
 • Oakvan problmy spojen s prechodom na SEPA: iadne

II. SEPA platobn nstroje 6 8.

 • SEPAinkas- SEPADirect Debit(S DD )
 • Obben platobn nstroj
 • Nov produkt -cezhranininkasovanie
 • Rozdielny spsob udeovaniamandtov(povolen) na inkaso
 • Identifiktor prjemcu - dodaton prvok kontroly
 • Refund - prvo platitea na vrtenie odoslanch prostriedkov
 • Konen termn prechodu na SDD: zatia nebol stanoven

II. SEPA platobn nstroje 7 9.

 • Sasn schma inks

II. SEPA platobn nstroje 8

 • Dohoda o inkase medzi platiteom a prjemcom
 • Platite udel mandt na inkaso svojej banke
 • Prjemca vyzve svoju banku na inkasovanie z tu platitea
 • Banka prjemcu vyle inkaso na et platitea prostrednctvom EURO SIPS
 • Banka platitea skontroluje krytie tu platitea, limit inkasa a platnos inkasa. Ak kontroly prebehn v poriadku, debetuje et platitea
 • Banka platitea odole platbu prostrednctvom EURO SIPS banke prjemcu
 • Banka prjemcu pripe platbu v prospech tu prjemcu

10.

 • Schma SEPA inks

II. SEPA platobn nstroje 9

 • Na zklade vzjomnej dohody platite udeuje prjemcovi mandt na inkaso
 • Prjemca je povinn zskan mandt dematerializova a uschova
 • Prjemca vyzve svoju banku na inkasovanie z tu platitea
 • Banka prjemcu vyle prkaz na inkasovanie tu platitea prostrednctvom EURO SIPS
 • Banka platitea debetuje et platitea
 • Banka prjemcu pripe platbu v prospech tu prjemcu

11.

 • Slovensk medzibankov platobn systm - SIPS
 • 2003 - prevdzku SIPS prevzala NBS
 • 2008 - prispsobenie na euro -EURO SIPS
 • Transakcie spracvan v de iniciovania platby
 • Rozhodnutie BR NBS o prave na SEPA Scheme Compliant platobn systm

III. EURO SIPS10 12.

 • prava platobnho systmu EURO SIPS
 • Prostredie B2B, C2B a B2C
 • Vyrieen otzka platobnch symbolov
 • Zmeny najm v medzibankovom prostred (B2B) - XML formt sprv, IBAN

III. EURO SIPS 11 13.

 • SEPA predstavuje al vrazn medznk v oblasti trhu platobnch sluieb po zaveden eura

Zver 13 Bankov sektor na ele s NBS jednoznane podporuje implementciu SEPA v SR Apelujeme na aktvnu spoluprcu a informovanos vetkch astnkov trhu SEPA je zrove sasou eurpskej integranej stratgie 14. akujem za Vau pozornos