sempena pesta buku ini, hadiah-hadiah telah sempena pesta buku ini, hadiah-hadiah telah juga...

Download Sempena Pesta Buku ini, hadiah-hadiah telah Sempena Pesta Buku ini, hadiah-hadiah telah juga diberikan

Post on 23-Oct-2019

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERBADANAN PERPUSTAKMN AWAM NEGERl KEDAH

  PESTA BUKU 1984

  Dalam usaha menggalakkan masyarakat berminat

  untuk membaca, maka Perbadanan Perpustakan Awam Kedah telah

  menganjurkan Pesta Buku 1984 dengan tema • Rakyat Membaca

  Negara Berjaya • pada 29hb. Mac - 3hb. April, 1984. Pesta Buku

  ini adalah anjuran bersarna dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

  dan ditaja oleh Toko Buku Cahaya Baru, wakil bagi Dewan Bahasa

  dan Pustaka. Pesta ini telah diadakan di Dewan Dato' Syed Omar,

  Alor Setar dan upacara perasmian Pesta tersebut telah dilakukan

  oleh wakil kepada Menteri Besar Kedah.

  Sempena Pesta Buku ini, hadiah-hadiah telah juga

  diberikan kepada pemenang-pemenang peraduan melukis poster dan

  menulis esei yang bertemakan • Kesejahteraan Keluarga • yang

  dianjurkan bersama oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah,

  Jabatan Pelajaran Negeri Kedah dan Lembaga Perancang Keluarga

  Negara. Hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang telah disampaikan

  oleh wakil Menteri Besar Kedah.

  Sambutan terhadap Pesta Buku pada tahun ini amatlah

  memberangsangkan sehingga pesta tersebut telah dilanjutkan

  pada satu hari lagi untuk memberi peluang orang ramai mengunjungi

  pesta itu.

  MARl MELUKlS

  Salah satu aktiviti kanak-kanak yang baru di-

  lancarkan iaitu • Mari Melukis • di mana kanak-kanak yang berminat

  kepada melukis diberi peluang mengasah bakat mereka dengan

  mengambil bahagian dalam aktiviti melukis. Aktiviti ini telah

  dimulakan pada 9hb. Mac, 1984 di Taman Merdeka, Alor Setar, dan

  ianya adalah anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah dengan

  26

  Hakcipta Terpelihara © 1984 – Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 1984 – Perpustakaan Negara Malaysia

 • kerjasama Syarikat Ruslin Advertising. Oalam aktiviti ini,

  kanak-kanak yang ingin melukis' didaftarkan dan diberi kertas,

  warna-warna yang dan alat-alat untuk melukie. Tiap-tiap

  lukiean yang dihaailkan akan -dl:simpan oleh Perb.adanan Perpustakaan

  AWIIIII Kedah dan lukisan' yang terbaik akan diplllllirkan di Balai

  Seni Negeri. Selain dari Alor setar, aktiviti n Mari Melukia •

  akan juga diadakan di temp.t-tempat lain untuk memberi paluang

  kepada lebih ramai kanak-kanak mengambil bahagian. Sambutan yang

  diberikan oleh kanak-kanak amatlah menggalakkan.

  BONEKA

  Perbadanan Perpuetakaan Awam Kedah talah mengambil

  iniaiatif mengadakan aktiviti partunjukan boneka untuk kanak-

  kanak sebagai satu lagi akti~iti baru kanak-kanak. Aktiviti ini

  telah dilancarkan dengan raaminya pada hari Peata Buku diadakan.

  Pertunjukan boneka telah diadakan pada tiap-tiap hari eapanjang

  Pesta teraebut. Selain daripada itu pertunjukan boneka telah

  juga diadakan di Taman Oidikan Kanak-kanak, di Parpuatakaan

  AWIIIII cawangan Alor Setar dan Perpuatakaan Awam Cawangan Kulim.

  Para pelakun yang mengambil bahagian di dalam pertunjukan boneka

  adalah terdiri daripada kakitangan-kakitangan Perbadanan

  Perpuatakaan Awam Kedah yang diketuai oleh Ketua Bahagian

  Perkhidmatan Perpustakaan. Skrip dan cerita untuk pertunjukan

  dipatik dari berbagai cerita kanak-kanak.

  CERAMAH KERJAYA

  Perbadanan Perpuatakaan Awam K.dah t.lah menganjurkan

  airi ceramah-ceramah kerjaya bagi pelajar.palajar a.kolah

  manengah di s.kitar bandar Alor Setaro Oallllll bulan Jun, panuntut-

  panuntut Onlveraiti Pertanian Malayeia telah memberi c.ramah

  mangenai berbagai bidang pangajian di Oniv.raiti Pertanian

  Malayaia untuk pangetahuan pelajar-palajar yang berminat mengikuti

  kuraua di Oniversiti Pertanian Malaysia. Selain daripada ltu, astu

  lag1 ceramah mengensi senibina, perancang dan ukur telah jugs

  27

  Hakcipta Terpelihara © 1984 – Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 1984 – Perpustakaan Negara Malaysia

 • diadakan.

  PERTUNJUKAN VIDEO/FlLEM

  Pertunjukan video untuk kanak-kanak termasuk sebagai

  salah satu aktiviti kanak-kanak yang baru. Pada hari pelancarannya

  iaitu pada Shb. Mei 1984, satu pertunjukan video bertajuk I

  I The Magic BMX I telah diadakan di Perpuatakaan Awam Cawangan

  Alor Setaro

  LATlHAN

  Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah telah menerima .

  tiga orang penuntut Sains Perpustakaan menjalani latihan "praktik

  mereka selama 3 bulan. Mereka diberi latihan mengenai berbagai

  aspek dan cara-cara rnenjalankan tugas seharian dalam Bemua aspek

  perpustakaan di sarnping mengarnbil bahagian di dalam aktiviti

  perpustakaan.

  28

  Hakcipta Terpelihara © 1984 – Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 1984 – Perpustakaan Negara Malaysia