sejarah kssr tahun 4 soalan

Author: beauty-and-the-best

Post on 09-Feb-2018

425 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  1/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Erti Sejarah

  Erti Sejarah

  Erti Sejarah

  Erti Sejarah

  Erti Sejarah

  Erti Sejarah

  4. Padankan perkataan dengan bahagian sumber yangbetul.

  Sejarah ialah catatan ataupunrekod mengenai sesuatu peristiwayang berlaku pada suatu masa.

  2. Siapakah tokoh ilmuan yang memberi maksudsejarah seperti berikut?

  Sejarah ialah penceritaan tentangtindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

  1. Apakah erti Sejarah?

  Erti

  Sejarah Risalah

  Artifak

  Batu bersurat

  Buku

  Ensiklopedia

  Fosil

  Majalah

  Surat khabar

  Sumber Pertama

  Sumber Kedua

  Manuskrip

  3. Tuliskan ES untuk Erti Sejarah dan SS untuk SumberSejarah bagi keterangan di bawah.

  Catatan atau rekod tentang sesuatu peristiwa.

  Asas kepada penulisan sejarah.

  Maklumat dan bukti tentang sesuatu peristiwa.

  Peristiwa masa lalu.

  1a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  2/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  1. Nyatakan tiga kaedah bagi pengkaji sejarah mencarimaklumat.

  2a

  Kaedah Pencarian Maklumat Sejarah

  2. Tuliskan kaedah pencarian maklumat bagi penyataandi bawah.

  Kajian maklumat daripadasumber bercetak.

  Kajian maklumat daripadatinggalan purba.

  Kajian maklumat daripadatemu bual.

  3. Suaikan penyataan berikut dengan betul.

  Artifak

  Fosil

  Tulang

  TembikarTinggalan manusia

  zaman dahulu

  Tinggalan haiwanzaman dahulu

  4. Isi petak kosong dengan sumber sejarah yang diberikandi bawah.

  Lisan

  Batu bersurat

  Bertulis

  Arkeologi

  Fosil

  Temu bual

  Artifak

  Manuskrip

  Ucapan

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  3/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  1. Nyatakan tiga bahagian kronologi dan tempohmasanya.

  3a

  Kronologi

  Tempoh masa Tempoh masa Tempoh masa

  2. Pilih jawapan yang diberikan dan isikan petak kosongdengan betul.

  KronologiAbad

  ZamanDekad

  Alaf

  Urutan masa

  Dua tempoh masayang panjang

  3. Berikan dua bahagian zaman.

  Zaman

  4. Nomborkan kronologi Peristiwa Pembentukan GagasanPersekutuan Malaysia mengikut urutan masa.

  Usul Gagasan Persekutuan Malaysiadibawa ke Dewan Rakyat

  Jawatankuasa Perundingan Persekutuan(JPMM) ditubuhkan.

  Gagasan Persekutuan Malaysiadicadangkan.

  Perjanjian Persekutuan Malaysiaditandangani.

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  4/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Pakaian CikSiti WanKembang

  kurun ke-15.

  Objek Warisan Ketara

  4. Susun semula huruf dalam petak yang disediakanberdasarkan penyataan yang diberikan.

  2. Apakah binaan tertua di Asia Tenggara yang dijumpai diMalaysia? Nyatakan tempatnya.

  3. Berdasarkan penyataan di bawah, nyatakan tempattinggalan sejarahnya.

  1. Berikan dua contoh artifak di muzium yang diiktirafsebagai Objek Warisan Ketara.

  Binaan tertua di

  Asia Tenggara

  Tempat

  Perak Man iaitu rangkamanusia tertua dijumpai.

  Dirasmikan pada4 April 1897, bercirikan

  seni bina Moghul.

  Tempat

  Chandiawal

  Masihi.

  Seni binaEropahtertua di

  Asia.

  Peralatanbatu

  100,000tahun.

  Binaan kayusepenuhnya.

  BELHAM JUNGAB

  OTAK A SOFARAM

  GNIPDEN LUEMAY

  BALHEM GOGENG

  NITASA RIS TAMINEN

  4a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  5/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Pendudukan Jepun

  di Tanah Melayu

  1. Bilakah tarikh Jepun menduduki Tanah Melayu?Berikan satu sebab dan akibatnya.

  Tarikh

  Sebab Akibat

  2. Daripada penyataan di bawah, tuliskan SEBABatauAKIBATdi dalam petak yang disediakan.

  Sebab

  Peristiwa Pengisytiharan KemerdekaanPersekutuan Tanah Melayu

  Kekuatan semangat perjuangan.

  Negara bebas daripada kuasa penjajah.

  Perpaduan kaum dapat diwujudkan.

  Usaha yang gigih daripada pemimpinbersama rakyat.

  Sebuah kerajaan demokrasi berjayadibentuk.

  Sifat tolak ansur pelbagai kaum.

  3. Tandakan ( ) bagi kenyataan yang betul dan ( )bagi kenyataan yang salah mengenai kepentingansejarah dalam kehidupan kita.

  Menghargaijasa pemimpinmasa lalu dan

  kini.

  Mempertahankankedaulatan dan

  kemajuan negara.

  Merangkawawasan masadepan dengan

  lebih yakin.

  Membentukkeperibadian

  bangsa.

  Melahirkanperasaan

  jati diri yangtinggi.

  Memahamisejarah tamadun

  awal bangsa.

  Mengetahuikepentingan

  sesuatuperistiwa.

  Memberi iktibardaripada

  pengalamanmasa lalu.

  KepentinganSejarah

  Menjauhkandiri daripadapemimpin.

  Tidakbertanggungjawabterhadap negara.

  Mementingkandiri sendiri.

  Menjadikandiri tidak

  berakhlak

  Mengetahuipemimpin dantokoh negara.

  5a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  6/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Sejarah masyarakat dahulu

  1. Apakah yang dapat dipelajari daripada sejarahmasyarakat dahulu?

  2. Padankan penyataan yang betul tentang menghargaimasa.

  Menghargaimasa

  Rancangmasa dengan

  baik.

  Isi masa denganperkara yangberfaedah.

  Bahagikanmasa mengikut

  kesesuaian.

  Laksanakanperancangan dengan

  sempurna.

  Bermainpermainan

  video.

  Lakukan aktivitidengan tidak

  mengikutjadual.

  Tangguhkankerja.

  3. Isi tempat kosong dengan contoh warisan tradisionalyang diberikan dengan betul.

  Zapin Melayu

  Tarian Naga

  Ketupat

  Gasing

  Galah Panjang

  Zongzi

  Sari

  Baju Kebaya

  Dikir Barat

  Makyong

  Tabla

  Sompoton

  PakaianTradisional

  Persembahan

  Tradisional

  MakananTradisional

  Alat MuzikTradisional

  PermainanTradisional

  TarianTradisional

  6a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  7/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Keluarga Asas

  1. Nyatakan anggota keluarga dalam sebuah keluargaasas.

  2. Tuliskan panggilan untuk bapa dan ibu mengikut kaumdi Malaysia.

  Melayu

  Cina

  India

  Kadazandusun

  Iban

  Asli Semai

  Bapa Ibu

  3. Tuliskan nama ahli keluarga asas kamu dalam salasilahyang diberi. Isikan biodata diri kamu dalam ruanganberikutnya.

  Biodata Diri

  Nama Penuh :

  Umur :

  Tarikh Lahir :

  Tempat Lahir :

  Jantina :

  Alamat Tempat Tinggal :

  Nama dan Alamat Sekolah :

  Kegemaran :

  ...................................................................

  ...............................................................................

  .....................................................................

  ....................................................................

  .............................................................................

  ...................................................

  ...........................................................................................

  .............................................

  ...........................................................................................

  ......................................................................

  Biodata Diri

  7a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  8/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Peristiwa Bersejarah Dalam Keluarga

  1. Tuliskan dua peristiwa bersejarah dalam keluarga kamu.

  Perkembangan Diri Saya

  2. Isikan rajah ringkas di bawah tentang perkembangan dirikamu.

  1 2

  34

  3. Apakah kebaikan dan keistimewaan mempunyai sebuahkeluarga bahagia?

  1 2

  8a

  4. Suaikan situasi dengan amalan beradab yang diberikandi bawah.

  Ketikamakan

  Ketikaberbual

  Ketika inginkeluar rumah

  Ketikabertemu

  Ketika lalu dihadapan orangyang lebih tua

  Minta kebenaranuntuk lalu

  Bersalaman danpandang muka

  Bertanya khabardan senyum

  Makan dengan cermatdan tidak gelojoh

  Berdoa dan bersopan

  Cakap dengan sopan

  Rendahkan suara

  Meminta izindengan baik

  Tunduk dan hormat

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  9/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Nama Sekolah

  1. Tuliskan nama dan alamat penuh sekolah kamu.

  Alamat Sekolah

  2. Ingatkah kamu Visi dan Misi sekolah kamu? Nyatakandi dalam petak kosong di bawah.

  Visi

  Misi

  3. Adakah kamu tahu tentang sejarah sekolah kamu?Berikan tarikh penubuhannya dan nama guru besaryang pertama bertugas.

  Tarikh Penubuhan Nama Guru Besar

  4. Baca semua penyataan di bawah, warnakan penyataanyang menunjukkan sikap sebagai seorang murid yangperlu ada pada diri kamu. Kemudian, suaikan denganpenyataan di tengahnya.

  Tidak

  mempedulikan

  sebarang

  kegiatan di

  sekolah.

  9a

  Berkelakuan

  baik walaupun

  berada di

  luar masa

  persekolahan.

  Sentiasa

  membuang

  sampah ke

  dalam tong

  sampah.

  Bergaul

  dengan

  rakan yang

  berkelakuan

  buruk.

  Sentiasa

  mematuhi

  peraturan

  sekolah.

  Gembira

  dapat menyertai

  aktiviti gotong

  royong di

  sekolah.

  Tidak suka

  melibatkan diridalam aktiviti

  persatuan di

  sekolah.

  Hormat

  dan memberi

  salam kepada

  guru apabila

  berselisih.

  Sikap seorangmurid penyayang

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  10/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  3. Sekiranya kawasan tempat tinggal kamu berdekatansungai, apakah tanggungjawab kamu?

  2. Dalam situasi seperti di Bukit Sentosa, apakah tempatibadat yang perlu didirikan? Bulatkan Perlu atau Tidak.

  Nyatakan sebabnya.

  1. Siapakah tokoh yang mula membangunkan kawasanBukit Sentosa?

  Masjid

  Nama Tokoh Jawatan

  Tokoh Yang Membangunkan Bukit Sentosa

  Kuil

  Tokong

  Surau

  Perlu Tidak

  Perlu Tidak

  Perlu Tidak

  Perlu Tidak

  4. Baca penyataan tentang kawasan tempat tinggal yangdiberikan di bawah. Tandakan ( ) bagi penyataanyang betul dan ( ) bagi yang salah.

  Tanggungjawab Sekiranya Berdekatan Sungai

  SebabKawasan

  TanahTinggi

  KawasanTepi

  Pantai

  KawasanTaman

  Perumahan

  Kawasan pelancongan.

  Menjadi jalan penghubung.

  Kawasan penanaman sayur.

  Kawasan pertanian.

  Kawasan perikanan.

  Dahulu menjadi jalan perhubungan.

  Kawasan bandar.

  Kawasan penempatan terancang.

  Kawasan perkelahan.

  10a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  11/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Maksud Zaman Air Batu

  3. Namakan Benua dan Lautan pada peta dunia di bawah.

  2. Pilih jawapan yang betul. Isi petak kosong yangdisediakan.

  1. Apakah maksud Zaman Air Batu yang kamu faham?

  U

  Sebab Akibatnya

  Bukti Kejadian Hasilnya

  Pencairan air batu,perubahan aras laut dan

  pergeseran glasier.

  Sebuahdaratan

  yang luas

  KepulauanMelayu

  Asal

  Terbentukpulau-pulau dan

  semenanjung

  PentasSunda

  Peningkatansuhu dunia

  1

  2

  3

  45

  6

  7

  A E

  B

  C

  D

  F

  G

  1

  Lautan Benua

  2

  3

  4

  5

  6

  7 G

  F

  E

  D

  C

  B

  A

  11a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  12/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Zaman

  4. Antara yang berikut, di manakah lokasi penemuanmanusia Zaman Paleolitik di Malaysia? Tandakan ( )bagi yang betul dan ( ) bagi yang salah.

  Guar Kepah, Seberang Prai.

  Bukit Tengkorak, Sabah.

  Gua Harimau, Perak.

  Bukit Bunuh, Lenggong, Perak.

  Gua Madai, Sabah.

  Tingkayu, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

  Jenderam Hilir, Selangor.

  Bukit Jawa, Kota Tampan, Perak.

  1. Berikan maksud Prasejarah dan pembahagian ZamanPrasejarah di Malaysia.

  Prasejarah

  Maksud

  3. Apakah kegiatan utama yang dilakukan oleh manusiaZaman Paleolitik?

  Kegiatan Zaman Paleolitik

  2. Isikan petak kosong dengan ciri-ciri penempatanmanusia Zaman Paleolitik. Suaikan dengan jawapanyang betul.

  Mudah menangkap ikan.

  Mudah mendapatkan air.

  Berlindung dari cuaca buruk.

  Mengelak ancamanbinatang buas.

  12a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  13/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  1. Berikan satu persamaan dan satu perbezaan kehidupanmanusia Zaman Mesolitik dan Zaman Paleolitik.

  Paleolitik

  Perbezaan

  Mesolitik

  Perbezaan

  Persamaan

  2. Pilih jawapan yang betul. Isikan petak kosong di bawah.

  Menternak haiwan Memungut hasil hutan

  Memburu binatang

  Berniaga Menangkap ikan

  Membuat rumah

  Kegiatan manusia Zaman Mesolitik

  3. Susun semula huruf menjadi perkataan.

  a. Manusia zaman ini tinggal berkelompok. KOSMITELI

  b. Lokasi penempatan manusia zaman tersebut. i. DARENMEJ LIRIH

  ii. RAGU PEHAK

  iii. AGU ADIAM

  c. Penempatan manusia Zaman Mesolitik. i. REATSIK UGA

  ii. PIET GASUNI

  iii. GRIGINP SAKIT

  13a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  14/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  3. Namakan lokasi manusia Zaman Neolitik seperti yangditanda pada peta Malaysia di bawah.

  2. Berdasarkan kepada jawapan yang diberikan,nyatakan tiga jenis peralatan Zaman Neolitik yangberjaya dijumpai.

  1. Apakah maksud Zaman Neolitik dan bilakah zamantersebut wujud?

  Peralatan Zaman Neolitik

  Zaman

  NeolitikU

  Lokasi Manusia Zaman Neolitik

  Maksud Jangka masa

  Kapak batu Beliung Belanga tanah

  A

  B

  C

  C

  B

  A

  14a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  15/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  2. Apakah bahan yang digunakan untuk membuatperalatan pada Zaman Logam? Berikan dua contohperalatan zaman tersebut.

  1. Apakah maksud Zaman Logam? Nyatakan ciri-ciripenempatan zaman tersebut?

  3. Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( )pada penyataan yang salah tentang kehidupan manusiaZaman Logam di Malaysia.

  Zaman

  LogamMaksud Ciri Penempatan

  a.

  b.

  Bahan

  Peralatan Zaman Logam

  Alata.a.

  b. b.

  Mereka hidup secara menetap di perkampungan.

  Lokasi yang ditemui ialah di Gua Cha, Kelantan.

  Pengebumian mayat secara kaki berlipat.

  Lokasi penempatan mereka ialah di SungaiTembeling, Pahang.

  Zaman Logam ialah Zaman Batu, di manamanusia menggunakan batu sebagai peralatan.

  Menjalankan perdagangan secara sistembarter.

  Menjalankan kegiatan menternak binatang danbercucuk tanam.

  Salin semula huruf yang bertanda nombor di atas pada

  petak bernombor di bawah.

  1

  3

  2

  4

  9

  5

  6

  7

  8

  1011

  12

  1 2 3 4 5 6 3 2 3 7

  3841131039812

  15a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  16/28

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  17/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  17a

  Tokoh Terbilang

  2. Apakah nama jawatan yang berkaitan dengankenyataan di bawah?

  1. Apakah maksud Tokoh Terbilang? Nyatakan dua ciri- ciri Tokoh Terbilang.

  Berbincang denganpembesar dalammelaksanakan sistempentadbiran.

  Jawatan

  Pegawai terpenting dalammemberi nasihat kepadaSultan Melaka.

  Menjaga keselamatanperairan Melaka dankeselamatan pedagang.

  Ciri-ciriMaksuda.

  b.

  3. Nomborkan mengikut kedudukanTokoh TerbilangKesultanan Melayu Melaka. Padankan dengan cartahirarki yang diberikan.

  Pemerintah

  Pembesar

  Rakyat biasa

  Hamba

  Carta Hirarki

  Bendahara

  Sultan

  Laksamana

  Tokoh Terbilang

  4. Bulatkan jawapan yang betul.

  i. Sultan menerima .................... demi mengukuhkankedaulatan.a. watikah b. sistem c. sembah

  ii. Bendahara menjadi ..................... sultan dalammengembangkan agama Islam.

  a. imam b. pembantu c. ketua

  iii. Laksamana menjadi ..................... atau diplomat kenegara luar.

  a. utusan b. pengawal c. sultan

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  18/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  18a

  A. Jawab soalan berikut. Lengkapkan silang kata.

  Melintang:4. Sultan amat mementingkan ................. dengan

  memastikan semua pembesar bermuafakat.7. Bendahara dan Laksamana adalah contoh tokoh

  terbilang yang ...................8. Kebijaksanaan ...................... terbukti ketika dapat

  melihat wajah Maharaja Cina.9. .................... adalah sifat yang murni patut dicontohi

  dari masyarakat Melaka.11. Bendahara seorang yang .................... dalam

  menyusun strategi.

  12. Laksamana seorang yang .................... dalam ilmupersilatan.

  Ke bawah:1. ................ berjaya memperluaskan penguasaan

  Kesultanan Melayu Melaka.2. Masyarakat Melaka ............. dalam mempelajari ilmu

  agama.3. Laksamana seorang yang ............... berani.5. Keselamatan dan kebajikan rakyat sentiasa

  dipastikan oleh .................6. Saling .................... menghormati adalah amalan

  murni masyarakat Melaka.10. Bendahara Melaka amat jujur dan .................. dalam

  melaksanakan tugas yang dititahkan oleh sultan.

  B. Warnakan penyataan yang menunjukkan nilai murnimasyarakat Melaka.

  Bermuafakat

  Bergotong-royong

  Hormat-

  menghormati

  Rajin belajaragama

  Menghormatipembesar

  Taat setia

  Tidakbersatu

  Ingin menjadisultan

  Pentingkandiri

  1 2 3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10

  11

  12

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  19/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  19a

  Sebab Meninggalkan

  PalembangSiapa

  2. Berikan sebab dan akibat daripada tindakanParameswara membunuh Temagi?

  1. Siapakah Parameswara dan kenapakah bagindabertindak meninggalkan Palembang?

  Parameswara

  3. Nyatakan nama tempat bermula dan persinggahanParameswara bersama para pengikutnya dalamrentetan perjalanan di bawah.

  ParameswaraMembunuh

  Temagi Akibat

  Gagal bebas daripadapenguasaan Majapahit.

  Kedatangan disambut baikoleh Temagi.

  Biawak dan serangga

  mengganggu kota.

  Tempat yang sesuai didirikansebuah negeri.

  Tempat

  Sebab

  4. Bulatkan jawapan yang betul.

  i. Siapakah nama pemerintah Temasik ketikaParameswara singgah di situ?

  a. Tun Perak b. Temagi c. Raja

  ii. Apakah binatang yang mengganggu kotaParameswara ketika di Muar?

  a. Cacing b. Gagak c. Biawak

  iii. Nama tempat yang tidak dilalui oleh Parameswara.a. Sening Ujung b. Bertam c. Beruas

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  20/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Parameswaramenamakantempat itu

  20a

  Kampung

  2. Apakah kejadian pelik yang berlaku ketikaParameswara sedang berehat?

  1. Di manakah berlakunya Peristiwa Pembukaan Melaka?

  3. Selepas mengambil keputusan untuk mendirikan sebuahnegeri di situ, apakah tindakan Parameswara?Tandakan ( ) pada yang betul dan ( ) pada yangsalah.

  4. Suaikan.

  TindakanParameswara

  KawasanPeristiwaPembukaan

  Melaka

  a. Anjing perburuan baginda telah mengejar seekor

  pelanduk. b. Seekor pelanduk kecil memanjat pokok melaka. c. Seekor pelanduk kecil menendang anjing

  perburuan baginda.

  Pelbagai langkah disusun.

  Membentuk satu sistemkerajaan yang teratur.

  Berpindah ke tempat lain.

  i. Faktor Parameswara memilih Melaka untuk dijadikannegeri.

  Muara sungai

  Kawasan berbukit

  Pokok api-apidan bakau

  Pinggir sungai

  menjadi bentengpertahanan semula jadi.

  memudahkan air bersihdiperolehi.

  selamat daripada tiupanangin monsun.

  menjadi petunjuk kepadapelayar.

  ii. Peristiwa pembukaan Melaka.

  Parameswarakeluar berburu

  Peristiwa pelikberlaku

  Pelbagailangkah disusun

  Melaka sempena namapokok melaka.

  di muara Sungai Bertam.

  sehingga menjadimaju dan terkenal.

  seekor pelanduk kecilmenendang anjingbaginda.

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  21/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  21a

  1. Susun semula huruf menjadi perkataan. Suaikandengan sumber asal usul nama Melaka yang betul.

  Bermaksud perlindungan.

  AQALMA

  GALSAAM

  Bermaksud tempat membuatikan masin.

  KALMAAA

  Pokok pertama yang tumbuhdi alam semesta.

  LMAQHUA

  Bermaksud pertemuan.

  KMALEA

  Nama pokok melaka.

  Sumber :SejarahMelayu

  Sumber :PenulissejarahPortugis

  Sumber :Suma

  Oriental

  Sumber :Mitos

  Hindu

  Sumber :Panggilanpedagang

  Arab

  2. Nyatakan sifat-sifat kepimpinan Parameswara.

  SifatKepimpinan

  Parameswara

  3. Jawab soalan berikut. Bulatkan jawapan yang betul.

  i. Para pedagang Arab memanggil Melaka denganpanggilan berikut KECUALI

  a. Malagas b. Malakat c. Mulaqah

  ii. Parameswara seorang yang ............... dalammemilih kawasan untuk dijadikan negeri.

  a. gigih b. rajin c. bijak

  iii. Aktiviti perdagangan di Melaka bertambah pesatdengan usaha yang ................ daripadaParameswara.a. gigih b. muafakat c. bijak

  iv. Dengan sifat-sifat yang ada pada Parameswara,Melaka telah berkembang ...................

  a. mundur b. maju c. bijak

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  22/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  22a

  1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan.

  Sistem pewarisan takhta

  Undang-undangGelaran Sultan Agama Islam

  Digunakan setelahpemerintah memeluk

  agama Islam.

  Menjadi panduandalam kehidupan.

  Sistem pewarisan takhtamengikut salasilah.

  Sultan menjadi ketuaagama.

  Susunan pentadbiranyang teratur

  Sistem pentadbiran kerajaan

  3. Apakah warisan keagungan Kesultanan Melayu Melakayang dijadikan konsep Rukun Negara kedua baginegara kita sekarang?

  2. Apakah jawatan-jawatan penting yang telah diwujudkanoleh Parameswara dalam sistem pentadbiran istana?

  a. b. c.

  a. Identiti Negara b. Konsep Permuafakatan c. Konsep Kesetiaan kepada Raja dan Negara

  4. Padankan.

  Pemerintahdan pembesar

  berbincang.

  Identiti Negara

  Konsep Kesetiaankepada Raja dan

  Negara

  KonsepPermuafakatan

  Aspek Keamanan

  PencapaianBertaraf Dunia

  Menjadikan negaraberkedudukan

  baik.

  Menjadi konsepRukun Negara

  Kedua.

  Sistem beraja

  adalah asaspemerintahan.

  Keamanan terjaminsehingga sekarang.

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  23/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  1. Namakan tiga jawatan yang pernah disandang olehTun Perak.

  Jawatan yangpernah disandang

  Tun Perak

  a.

  b.

  c.

  2. Tandakan ( ) bagi penyataan yang betul tentang

  peranan Tun Perak dalam kerajaan Melaka dan ( )bagi penyataan yang salah.

  Menyamar sebagai rakyat biasa untukmembanteras jenayah.

  Mematahkan serangan Siam sebanyak dua kali.

  Mencadangkan pelantikan sultan.

  Membantu mengembangkan agama Islam.

  Menyelesaikan perbalahan orang Melayudengan orang India-Muslim di istana.

  Menjadi penasihat sultan.

  3. Senaraikan nama Sultan Melaka mengikut garis masasepanjang Tun Perak menjadi Bendahara.

  Sultan Sultan

  Sultan Sultan

  4. Siapakah Sultan Melaka yang mempunyai hubungankeluarga dengan Tun Perak? Nyatakan status hubungantersebut.

  Sultan Sultan

  a. b.

  c.d.

  a. b.

  Hubungan Hubungan

  23a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  24/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  1. Nyatakan tahun Siam melakukan serangan terhadapMelaka. Apakah jawatan Tun Perak ketika itu?

  3. Jawab soalan berikut dengan betul.

  Siam Menyerang

  Melaka

  a.

  Jawatan Tun PerakTahun

  b.

  2. Baca penyataan tentang strategi Tun Perak di bawah.

  Suaikan dengan tujuannya.

  Mengarahkanpenduduk Kelang

  berpindahbersama keluarga

  ke Melaka.

  Mengikat jamungdi setiap pokok

  bakau.

  Menggunakanperahu kecil.

  Menaikkansemangat tentera

  Melaka.

  Agar tentera Siamnampak tenteraMelaka ramai.

  Memudahkantentera Melaka

  bergerak.

  Strategi Tujuan

  i. Tun Perak menjalankan tugas-tugas rasmipentadbiran atas arahan sultan dengan penuh ........a. strategi b. amanah c. kerenah

  ii. Bendahara Tun Perak adalah ................ empayar.a. pemilik b. pendaki c. pembina

  iii. Tun Perak menjadi penasihat sultan yang .............a. licik b. cekap c. kuat

  iv. Kesultanan Melayu Melaka menjadi pusatperdagangan antarabangsa dengan usaha danbantuan daripada .................

  a. Tun Perak b. Tun Ali c. Tun Musa

  v. Tun Perak juga bertindak sebagai .......... raja. a. pelantik b. pengiring c. pengawal

  4. Nyatakan dua kehebatan Bendahara Tun Perak.

  Kehebatan Bendahara Tun Perak

  24a

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  25/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  7

  6

  2

  1

  54

  3

  Kelantan

  Pahang

  TemasikBintan

  Inderagiri

  Siak

  Kedah

  Kelang

  MelakaMuar

  1. Lihat peta Empayar Kesultanan Melayu Melaka dibawah. Namakan negeri yang bertanda dengan nombor.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7U

  LautanHindi

  Laut China

  Selatan

  2. Tuliskan dua ciri-ciri kepimpinan Tun Perak dalammembantu membina keagungan dan kegemilanganKesultanan Melayu Melaka.

  Ciri-ciri kepimpinan Tun Perak

  3. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul dan ( )pada jawapan yang salah.

  i. Kenapakah Tun Perak tidak membantah keputusan

  sultan untuk menceraikan Tun Kudu?

  ii. Apakah tindakan Tun Perak dalam peristiwa

  pembunuhan Tun Besar oleh Raja Muhammad?

  iii. Apakah sifat terpuji Tun Perak yang perlu dicontohi?

  Demi keamanan.

  Demi ketenteraman.

  Demi kedudukan.

  Menasihatkan sultan agar Raja Muhammad

  dibunuh.

  Tidak membalas dendam.

  Menasihatkan sultan agar Raja Muhammad

  tidak dilantik sebagai Sultan Melaka.

  Bijaksana dalam membuat keputusan.

  Taat setia kepada pemerintah.

  Membantah keputusan pemerintah.

  25a

  7

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  26/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  Ayah

  2. Siapakah nama sahabat-sahabat Hang Tuah.

  1. Siapakah ayah dan ibu Hang Tuah?

  3. Di manakah Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya pergiberguru? Berikan nama guru mereka.

  4. Jawab soalan dengan betul.

  Ibu

  Hang Tuah

  SahabatHang Tuah

  26a

  Tempat Nama Guru

  Hang Tuah Berguru

  i. Hang Tuah seorang yang .............. mengaji. a. malas b. rajin c. tidak suka

  ii. Semenjak dari kecil, Hang Tuah memang seorangyang ............... berani.a. gagah b. takut c. pantang

  iii. Salah satu dari bahasa yang dikuasai oleh HangTuah ialah ...................a. Cina b. Jepun c. Portugis

  iv. Siapakah yang dipertahankan oleh Hang Tuah dansahabat-sahabatnya daripada dibunuh oleh orang

  yang mengamuk? a. Ayah beliau b. Sultan c. Bendahara

  v. Nama di bawah adalah sahabat Hang Tuah,KECUALI ..............

  a. Hang Lekiu b. Hang Lekur c. Hang Lekir

  vi. Apakah nama kampung kelahiran Hang Tuah?a. Sungai Duyungb. Sungai Limauc. Sungai Lui

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  27/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  27a

  1. Pilih jawapan yang diberikan. Tuliskan kembali di dalampetak yang disediakan.

  Tugas yang telah dilaksanakan oleh Hang Tuah

  Ketua

  AngkatanLautMelaka

  Ketua

  utusanKerajaanMelaka

  Pengawal

  peribadisultan

  Ketua

  rombonganpeminangan

  Ketikapeminangan

  Puteri Gunung

  Ledang.

  Ketika sultanpergi ke

  Majapahit.

  Ketika menjagakeselamatan

  perairanMelaka.

  Ketika Melakamenjalinkanhubungan

  antarabangsa.

  2. Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( )pada penyataan yang salah.

  a. Hang Tuah sentiasa mengutamakan

  kehendak pemerintah.

  b. Hang Tuah sanggup berkorban demi

  seorang sahabat.

  c. Pelbagai bahasa telah berjaya dikuasai oleh

  Hang Tuah.

  d. Wajah Raja Siam dan Maharaja China telah

  berjaya dilihat oleh Hang Tuah.

  e. Hang Tuah telah gagal mempertahankan

  cubaan membunuh Sultan Melaka.

  3. Tuliskan sifat-sifat Hang Tuah yang perlu dicontohi olehkita sebagai rakyat Malaysia.

  Sifat HangTuah

 • 7/22/2019 Sejarah Kssr Tahun 4 Soalan

  28/28

  SOALAN PETA MINDA DAN PENGUKUHANSEJARAH KSSR

  TAHUN 4

  i. Apakah kegunaan talam dalam pertarungan diantara Hang Tuah dengan Hang Jebat?

  a. Menjadi perisai ketika bertikam. b. Menjadi pelindung dari mata lembing pengawal. c. Menjadi senjata untuk membunuh Hang Jebat.

  ii. Apakah senjata yang digunakan oleh Hang Tuahuntuk membunuh Hang Jebat?

  a. Keris Taming Sari. b. Talam Taming Sari. c. Lembing Taming Sari.

  iii. Di manakah peristiwa tersebut berlaku? a. Di rumah Hang Jebat. b. Di rumah Datuk Bendahara. c. Di istana Sultan Melaka.

  1. Mengapakah peristiwa Hang Tuah bertarung denganHang Jebat berlaku?

  3. Suaikan soalan dengan jawapan yang betul.

  Pertarungan Hang Tuah dengan Hang Jebat

  Sebab Hang Jebat

  28

  2. Jawab soalan dengan betul.

  Sebab Hang Tuah

  Mengapakah Hang Tuahbertindak membunuh

  Hang Jebat?

  Demikeamanan

  Melaka.

  Kenapakah Hang Jebatmenderhaka kepada

  sultan?

  Membelasahabat baik.

  Apakah jawatan HangTuah dalam Kesultanan

  Melayu Melaka?

  Laksamana.

  Apakah hubungan HangTuah dengan Hang

  Jebat?

  Sahabat baik.

  Apakah nilai yangdiletakkan oleh HangTuah melebihi segala-

  galanya?

  Ketaatan

  kepada sultan.

  Siapakah yang mengiringiHang Tuah ke istana

  untuk bertarung denganHang Jebat?

  Pengawal-pengawal.