sejarah falsafah pendidikan barat, timur & islam

Download Sejarah Falsafah Pendidikan Barat, Timur & Islam

Post on 09-Jul-2015

1.987 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sejarah

Falsafah Pendidikan

2.4 Perkembangan Falsafah Islam, Barat dan Timur

Falsafah

Pendidikan Barat

PENGENALAN Falsafah Pendidikan: Satu pedoman, arah tuju atau pandangan

terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

Falsafah Pendidikan Barat terbahagi

dua:

Tradisional Perenialisme dan Essensialisme. 2. Moden Progresivisme, Rekonstruktionisme, Eksistensialisme1.

Essensialisme

TradisionalPerenialisme

Falsafah Pendidikan Barat

Progresivisme

Moden

Rekonstruktionisme

PecahanFALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Eksistensialisme

PENGENALAN Falsafah pendidikan tradisionalmengambil kira bahawa matlamat adalah di luar kawalan individu. manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat pendidikan.

Falsafah pendidikan moden

individu boleh menentukan kedua-dua matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat

FALSAFAH UMUMIDEALISMEREALISME PRAGMATISME EKSISTENSIALISME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARATPERENIALISMEPROGRESIVISME ESENSIALISME REKONSTRUKTIVISME

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONALRobert Maynard Hutchins (1936) Beliau menegaskan bahawa:

Barat

Pendidikan mengandungi pengajaran. Pengajaran mengandungi pengetahuan. Pengetahuan ialah kebenaran. Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana.Tokoh-tokoh: Ortimer Adler, Robert Maynard Hutchins

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONALFalsafah essensialisme mengamalkan 4 prinsip dasar seperti berikut :Prinsip 1: Pembelajaran melibatkan kerja bersungguhsungguh dan penggunaan.

Barat

Prinsip 2: Daya usaha dalam pendidikan adalah bergantung kepada guru daripada bergantung kepada murid. Prinsip 3: Pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.Tokoh-tokoh: Ortimer william C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed dan Isac L. Kandell.

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONALFrancis Bacon (1561 1626) Beliau menegaskan bahawa:

Barat

pentingnya mengoperasikan dimensi eksperimental dan penjelasan-penjelasan rasionalistis dalam sainsTokoh-tokoh: Aristotle, Johan Amos Comenius, Wiliam Mc Gucken, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONALPlato (427-347 s.m) Beliau menegaskan bahawa:

Barat

falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara disebalik sifat luarannya iaitu perkara sebenar yang menjadi asas dan inti pati pembentukan sesuatu benda atau perkara.

Tokoh- tokoh

Perenialisme

Perkataan asas: perennial bermaksud tidak berubah Menurut ahli perenialisme, ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial.

Esensialisme

Satu falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1920an Berpunca daripada realisme dan idealisme Pada dasarnya, mazhab falsafah ini bersifat konservatif

Realisme

Realisme merupakan teori dalam ilmu hubungan internasional yang cukup popular. Fahaman yang berdasarkan kenyataan.

Idealisme

Idealisme adalah suatu ajaran/ faham atau aliran yang menganggap bahawa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah fikiran manusia.

Perenialisme

Berpunca daripada realisme. Pendidikan seharusnya berfokus kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah seperti unsur rasionaliti yang sepatutnya disemai sejak di bangku sekolah lagi.

Esensialisme

Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. Esensialisme bersifat praktikal dan pragmatik.

Realisme

Falsafah realisme mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.

Idealisme

Idealisme ialah sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat. Banyak mengkaji tentang idea, roh, akal, keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata.

Perenialisme

Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi atau dan tidak mempunyai had masa. Pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari, dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. Mengaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.

Esensialisme

Realisme

Idealisme

Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri.

Terdapat 4 aspek yang diberi penumpuan dalam setiap falsafah yang dikemukakan iaitu :

Tumpuan

Jenis Kurikulum Peranan Guru Kaedah Mengajar Peranan Murid

Perenialisme

Memberikan penumpuan terhadap mata pelajaran kritikal seperti bahasa, matematik, sains dan seni. Mata pelajaran kritikal diberi tumpuan kerana ia mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia. Ahli-ahli esensialisme menyarankan supaya kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan keperluan masyarakat. Bahan-bahan pelajaran disediakan secara rapi dan logikal. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu dirancang secara sistematik dan mengikut sekuen yang sesuai. Mengikut Aristotle, kurikulum adalah mengikut perkembangan kanakkanak. Mengutamakan pelajaran asas misalnya, menulis dan membaca.

Esensialisme

Realisme

Idealisme

Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri. Mata pelajaran hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran, sains, bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi.

Perenialisme

Guru dianggap pakar. Bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan kumpulan. Perlu mendisplinkan anak murid mereka. Guru disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Mereka juga mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau rol model kepada anak murid mereka .

Esensialisme

Realisme

Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah, ilmu alam, bahasa hisab, dan sebagainya. Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya.

Idealisme

Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran, sains, bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi.

Perenialisme

Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan

Esensialisme

Pendekatan didaktik adalah ditegaskan Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang semata-mata mensia-siakan masa sahaja.

Realisme

Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah, ilmu alam, bahasa hisab, dan sebagainya. Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya.

Idealisme

Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran, sains, bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi.

Perenialisme

Berusaha dengan bersungguh-sungguh agar dapat memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing.

Esensialisme

Semua murid perlu rajin belajar dan menumpukan perhatian dan usaha mereka kepada apa yang diajar di sekolah.

Realisme

Menggunakan kaedah berpusatkan murid Murid harus rajin mendapat ilmu pengetahuan dan guru sebagai penasihat.

Idealisme

Pencapaian dalam bidang akademik dapat diperoleh dengan berkesan bergantung kepada kerajinan dan tumpuan pelajar itu sendiri. Minat tidak menjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran. Minat boleh dipupuk selepas berusaha bersungguh-sungguh hasil bimbingan guru secara terus-menerus.

FALSAFAH PENDIDIKAN MODENJean J. Rousseau (1712-1778) Beliau menegaskan bahawa:

Barat

Kelahiran manusia adalah suci dan semula jadi seperti kain putih, dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekitarnya. Maka, Teori Pembelajaran Semula Jadi, yang berasaskan daripada falsafah pendidikan Rousseau ini, menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya.Tokoh-tokoh: George Axtelle, william O. Stanley, Ernest Bayley, Lawrence B.Thomas, Frederick C. Neff, Jean J. Rousseau

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN MODENThomas Briggs

Barat

Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.

Pendidikan yang bercorak progressive lebih

mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan daripada matlamat yang hendak dicapai dalam pendidikan.Tokoh-tokoh: George Axtelle, william O. Stanley, Ernest Bayley, Lawrence B.Thomas, Frederick C. Neff, Thomas Briggs

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN MODENFriedrich Nietzsche

Barat

kreativiti adalah kemampuan manusia untuk memfokuskan dorongan-dorongan hasrat di dalam dirinya pada suatu tujuan yang produktif.

Tokoh-tokoh: Jean Paul Satre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabril Marcel, Paul Tillich, Friedrich Nietzsche

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN MODENJohn Dewey (1859-1952) Beliau menegaskan bahawa:

Barat

konsep pengalaman merupakan intipati pendidikan

Tokoh-tokoh: Charles sandre Peirce, wiliam James, John Dewey, Heracleito

Tokoh- tokoh

Progresivisme

Mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.

Rekonstruktivism e

Mengesyo