seitsenpäiväiset sanomalehdet verkossa : lehtien näkemyksiä toiminnastaan verkossa, tuotteistaan...

Download Seitsenpäiväiset sanomalehdet verkossa : Lehtien näkemyksiä toiminnastaan verkossa, tuotteistaan ja asemastaan

Post on 28-Jul-2015

230 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tutkimuksessa selvitettiin kokonaisvaltaisesti suomalaisten seitsenpäiväisten sanomalehtien toimintaa verkossa. Tavoitteena oli tutkia sanomalehtien verkkoliiketoiminnan aloittamiseen johtaneita syitä, sille asetettuja tavoitteita sekä sitä, millaisia palveluja sanomalehdet tällä hetkellä verkossa tarjoavat. Tutkimustehtävä rajattiin koskemaan sanomalehteä lukija-asiakkaalle suunnattuna sisältötuotteena: ilmoittaja-asiakkaille tarjottavia palveluita ei työssä ole käsitelty. Tutkimus toteutettiin fenomenografisena tutkimuksena, jonka tutkimusaineisto kerättiin 12 suomalaisessa sanomalehdessä suoritetuilla haastatteluilla alkukesästä 2004. Haastattelumateriaalia täydennettiin kirjallisuusselvityksillä ja viestintätoimialaa koskevilla tilastotiedoilla. Tutkimuksessa saatiin selville, ettei sanomalehtien verkkoliiketoiminnan aloittamiseen välttämättä liittynyt kovinkaan syvällistä pohdintaa verkon tarjoamista liiketoiminnallisista mahdollisuuksista, vaan usein kyseessä oli paniikkireaktio, jonka avulla pyrittiin vastaamaan uhkaan, jonka alalle tulleet uudet kilpailijat – esimerkiksi Internet-palvelun tarjoajat – sanomalehdille niiden mielestä muodostivat. Vasta viime vuosina lehdet ovat alkaneet syvällisemmin pohtia esimerkiksi verkkopalveluidensa ansaintalogiikoita. Strategialtaan niitä voidaan kuitenkin edelleen pitää seurailijoina, jotka toimivat uudessa ympäristössä vasta edelläkävijöiden jälkeen. Tällaiseen ajatteluun liittyy riski jumittumisesta ikuisen seurailijan rooliin. Suomalaisten sanomalehtien verkkolehdissä ei tyypillisesti juurikaan hyödynnetä verkkomedian erityispiirteiden tarjoamia mahdollisuuksia, vaan verkkolehti tuotetaan paperilehden ehdoilla samasta materiaalista sen kanssa. Syyksi tällaiselle menettelylle mainittiin useimmiten resurssipula, mutta toisaalta myös verkkolehden asema on epäselvä: lehdet eivät välttämättä pidä sitä tasa-arvoisena tuotteena paperilehden kanssa tai edes varsinaisena sanomalehtenä, mistä johtuen verkkolehteä saatetaan tietoisesti jopa pitää palvelutasoltaan paperilehteä matalammalla tasolla. Sanomalehtien kokonaislevikki on viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana laskenut huomattavasti. Levikkien laskua sanomalehdet selittivät pääasiassa yhteiskunnassa, ihmisten elämäntyyleissä ja viestintämarkkinoilla tapahtuneilla muutoksilla. Omista tuotteistaan sanomalehdet eivät sen sijaan löytäneet syitä levikkien laskulle, vaikka mainituilla muutoksilla saattaakin olla perinteisen paperilehden palvelukykyä ja kokonaissuoriutumista huonontava vaikutus. Vaikka tätä voitaisiin mahdollisesti kompensoida innovatiivisilla verkkopalveluilla, eivät lehdet ole juurikaan pyrkineet aktiivisesti tarjoamaan verkkopalveluitaan muille kuin omille tilaajilleen – paperilehtikeskeistä tuoteajattelua kuvattiin usein kokonaisasiakkuudeksi, jossa verkko nähdään eräänlaisena paperilehden laajennuksena, ei itsenäisenä asiakastarpeiden tyydyttäjänä.In English: In this study, the activities of Finnish daily newspapers on the Internet were examined broadly. The aim was to find out a) what were the reasons for launching services on the Internet, b) what kind of goals were/are set for these services and c) what kind of services the newspapers offer on the Internet at the moment. The research was limited to the media product offered for the wide audience: services offered for business customers (e.g. advertisers) were not examined. The research was conducted as a phenomenographical study, for which the research material was collected by making interviews in twelve Finnish newspapers during the early summer of 2004. The interview material was enriched with a literature review and statistical information about the Finnish media market. It was discovered that little or no consideration was given to the business opportunities of the Internet in the early phases of the business activities on the Internet. On the contrary, launching services on the Internet was quite often a panic reaction for the newspapers

TRANSCRIPT

Invalid document format

Recommended

View more >