science glossary translation in haitian creole – middle

of 38 /38
T&I-8023 (Haitian Creole) 1 Science Glossary Translation in Haitian Creole – Middle school level English Haitian Creole A absorb absòbe acceleration akselerasyon acid rain lapli asid action aksyon adapt adapte adaptation adaptasyon adjust ajiste adult granmoun advantage avantaj affect afekte - touche – frape, twouble air air mass mas lè air pressure presyon atmosferik air resistance rezistans lè alternate ranplasan - : altene, chanje alto alto amount kantite amphibian anfibi amplitude anplitid analyze analize anatomy anatomi ancestor zansèt ancient ansyen, antik, vye

Author: others

Post on 21-Jan-2022

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - 8023_Intermediate-level Science glossary_Haitian Creole_QC2.docScience Glossary Translation in Haitian Creole – Middle school level
English Haitian Creole
air Lè
anemometer anenomèt
angle ang
arthropod atwopod,
axis aks
balanced forces fòs egal
bare vid
barometer bawomèt
bounce rebondi, remonte, mate
buoyancy fleksib
cardiovascular system sistèm kadyovaskilè
category kategori
caterpillar cheni
cell wall manbran selil
cellular respiration respirasyon selilè
Celsius (Co) selsiyis (c°)
chain chèn
change chanje
characteristic karakteristik
circuit sikui – sektè
circulatory system sistèm sikilatwa
T&I-8023 (Haitian Creole) 7
compound konpoze
compress konprese
compression konpresyon
conductors kondiktè
consequences konsekans
conservation konsèvasyon
conserve konsève
construct konstwi
continent kontinan
convection konveksyon - transfè chalè
create kreye - fè
crest tèt mòn
cycle sik
cytoplasm sitoplas
daylight lè lajounen, lajounen
decay pouri, dekonpoze, dekonpozisyon
decrease diminye
descend desann
descendants desandan
describe dekri
design konsepsyon, desen, pwojè, plan -fèt pou, konsevwa
design scientific investigations planifye rechèch syantifik
determine detèmine
develop devlope
difference diferans
digest dijere
digestion dijesyon
discuss diskite
disperse dispèse
E
ecosystem ekosistèm
endocrine system sistèm andokrin
environmental ki gen pou wè ak anviwònman
environmental changes chanjman nan anviwònman
epithelial epitelyal
equal egal
equation ekwasyon
equator ekwatè
equilibrium ekilib
erosion ewozyon
error erè
estimation estimasyon
evaluate evalye
evaporate evapore
evaporation evaporasyon
evidence prèv
evolution evolisyon
example ekzanp
exchange echanj
excrete elimine
excretion eliminasyon
exoskeleton ekzoskelèt
exothermic ekzotèmik
experiment esperyans : fè esperyans
external andeyò - soudeyò
fault fòt – defo – fay
fertilization fètilizasyon
fertilized fètilize
fertilizer angrè
fiber fib
food chain chèn alimantè
food web rezo alimantè
for every action there is an equal or opposite reaction
pou chak aksyon gen yon reyaksyon ki egal oswa opoze
force fòs – presyon
filter papye filter
fulcrum pwen dapui
function fonksyon – wòl
fungi fongis—
gas gaz
gland glann
global global
graduated cylinder silenn gradye
gram (g) gram (g)
T&I-8023 (Haitian Creole) 16
green plant plant vèt
group gwoup
hurricane siklòn
hypothesis ipotèz
inclined plane plan enkline
infection enfeksyon
ingredient engredyan
inheritance eritaj
kiloliter (kl) kilolit (kl)
kilometer (km) kilomèt (km)
kinetic energy enèji sinetik
least mwens – mwenn
link lyezon - rapò – relasyon
mammal mamifè
mantle manto
materials materyèl, matyè
metal metal
methane metàn
method metòd
microorganisms mikwoòganis
microscope mikwoskòp
Milky Way milky way
milligram (mg) miligram (mg)
moisture imidite
molecule molekil
mollusk molis,
motor motè
mountain mòn,
mouth bouch
mucus mikis - flèm - pi – mikis – larim
muscle Mis
muscular system sistèm miskilè
multicelluar organism òganis ki gen plizyè selil
mutation chanjman
nebula nebilez
negative negative
nimbus nyaj, nenbis
nonmetal non metalik
nose nen
ooze swente, filtre, koule
opinion opinyon
orbit òbit
order lòd
organ ògàn
overpopulation eksè popilasyon
perceive pèsevwa
permanent magnet leman pèmanan
pistil pistil
pitch rezin
planet planet
plant plant
Plantae plantae
plasma plasma
polar pole
pollen polèn
pollutant kontamine
pollution kontaminasyon
population popilasyon
precipitation presipitasyon – lapli
predict predi – prevwa
prediction prediksyon – prevwayans
prey pwa- victim
property pwopriyete
properties pwopriyete
protect pwoteje
protein pwoteyin
Protista pwotista
proton pwoton
pulley pouli
R
ray reyon
react reyaji
reactant reyaktif
record dosye, papye, dokiman, achiv -: anrejistre, pran nòt, enskri
rectum –rektòm
recycle resikle
reduce diminye
reflection refleksyon
reflex reflèks
refract - refrakte
refraction ref'raksyon
relative humidity imidite relative
relevant apwopriye – konpetan kòmsadwa
remains debri – rès
renewable resource resous renouvlab
reptile reptile
result rezilta – konsekans
reuse itilize ankò
reverse envès, opoze, kontrè — n : envès, opoze, kontrè — v : ranvèse, fè bak
revolution –revolisyon
role wòl
root rasin
rotation wotasyon – tou
samples modèl, echantiyon
scale echèl – balans
science syans
scientific inquiry rechèch syantifik
scientific investigation rechèch syantifik
scientific law dwa syantifik
scientific name non syantifik
scientific thinking rezonman syantifik
sea level nivo lanmè
select chwazi – seleksyone
sense sans - : santi, devine, prevwa, presanti
sense organ ogàn sans
sequencing aranjman an seri
sex cell gamèt
solar energy enèji solè
solar system sistèm solè
source sous
space espas
specialize espesyalize
species espès
specific espesifik
specimens echantiyon
speed vitès
sperm espèm
sprout pouse, jèmen
stable estab
supernova supernova
swamp marekaj
tilt panche
time lè
tissue tisi
tool zouti
transform transfòme
transport transpò
unequal diferan, inegal
unifying themes tèm inifikatè
voltmeter vòltmèt
volume volim
white blood cell globil blan
wind van - bay chenn
Z