schoolkrant maart 2010

Download schoolkrant maart 2010

Post on 07-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

schoolkrant van OBS Porltand jaargang 9, mrt 2010

TRANSCRIPT

 • INHOUD:

  Vanuit de schoolleiding 1

  Nieuwe indeling AVI 2

  Verjaardagen/nieuw 5

  Groepen 1-2 7

  Groep 3 15 Groep 4 19

  Groep 5 21

  Groep 6 24

  Groep 7 25 Groep 8 27

  KidsrePort jaargang 9, maart 2010

 • Openbare Basisschool

  Rhoon

  locatie Portland

  De Beurs 3

  3162 WB Rhoon

  Tel 010-2033488

  Website : De tekening op de voorkant is gemaakt door: Daisy uit groep 7

  ADVERTENTIES:

 • KidsrePort jaargang 9, maart 2010

  1

  De voorjaarskrant! Voorwoord CITO eindtoets gr. 8 Goed bericht om mee te beginnen: de uit-stekende resultaten voor de leerlingen uit groep 8 m.b.t. de CITO eindtoets. De leerlingen van groep 8 scoorden ho-ger dan het landelijk gemiddelde. De score van groep 8 Portland is: 538,2 en het lande-lijk gemiddelde is 535,2. De leerlingen en leerkracht uit groep 8 feliciteren we met dit mooie resul-taat. En v/d leerlin-gen behaalde zelfs de maximale score van 550. Voor de leerlin-gen van groep 8 breekt nu de periode aan om een school-keuze voor het voor-gezet onderwijs te maken. Succes! CITO toetsen gr 1- 7 In de afgelopen twee maanden zijn in alle groepen CITO toetsen gemaakt. Deze gege-vens worden geanaly-seerd om te kijken of er hulp of handelings-plannen gemaakt moeten worden. De Cito gegevens wor-den, samen met de gegevens uit de klas verwerkt in het rap-port om u een goed beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind.

  Informatienummer 0800-5010 Voor algemene informatie en ad-vies kunt dit num-mer bellen. Het is iedere werkdag be-reikbaar van 10 tot 15 uur. Of via www.50tien.nl 5010 is een vraag-baak voor ouders. EHBO diploma Juf Charissa heeft het EHBO diploma behaald. In de nieuwsbrief was haar naam verwis-seld met juf Char-lotte, die wel haar Bedrijfs Hulp Ver-lening heeft be-haald. Concirge Er is een nieuwe concirge gestart Rini v/d Heuvel. Hij ondersteund Berend de Jong.

  Het team van obs Rhoon Portland wenst een zonnig en vrolijk voorjaar toe.

  Belangrijke data: Vakanties 2009-2010

  Pasen: 02 t/m 05-04-2010

  Mei: 30-04 t/m 14-05

  Pinksteren: 24-05-2010

  Vrije dagen i.v.m. 3 daag-se gr. 8 02 t/m 04 2010**

  Zomer: 5-7 t/m 13-8-2010

  Vakanties 2010-2011

  Herfstvakantie 18-10-2010 t/m 22-10-2010

  Kerstvakantie 20-12-2010 t/m 31-12-2010

  Voorjaarsvakantie* 28-02-2011 t/m 04-03-2011

  Pasen,Meivakantie 22-04-2011 t/m 06-05-2011

  Hemelvaartweekeind 02-06-2011 t/m 03-06-2011

  Pinksteren 13-06-2011

  Zomervakantie 04-07-2011 t/m 12-08-2011

  **De scholen hebben marge-uren

  over voor extra vrije dagen. Deze

  zijn terug te vinden in de schoolgids

  van de school. *De vakantieregeling

  is conform het advies van het minis-

  terie, met uitzondering van de voor-jaarsvakantie. In de regeling van

  OCW vindt de voorjaarsvakantie een

  week eerder plaats, in verband met

  de verkiezingen voor de Provinciale

  Staten op 2 maart 2011. Carnaval

  valt in het weekend van 5

  maart. Vakantieregeling Het Minis-terie van OCW stelt de data voor de

  zomervakanties vast. Voor de overi-

  ge vakanties geeft de minster een

  advies. De school kan zelf de data

  van deze vakanties bepalen. Om te

  voorkomen dat de scholen in de

  gemeente op verschillende tijden de

  vakanties vastleggen, wordt de va-kantieregeling opgesteld aan de

  hand van het concept v/d geza-

  menlijke schoolbesturen van Rotter-

  dam (FOKOR). De omliggende ge-

  meenten volgen deze vakantierege-

  ling van Rotterdam. De vakantiere-

  geling Albrandswaard wordt op ge-

  meentelijk niveau vastgesteld.

  maart 2010

  Jaargang 9

  nr. 2

  openbare basisschool R

  hoon

  locatie Portland

  Leerlingenaantal Op dit moment heb-ben we 239 leerlin-gen bij ons op school, verdeeld over 10 groepen. Inspectie Wij zijn blij met het oordeel v/d inspec-tie in januari 2010, dat het onderwijs op obs Rhoon vol-doet aan de door de inspectie vast ge-stelde kwaliteit v/h onderwijs en de na-leving van wet- en regelgeving. Elk jaar komt de inspec-tie tot een oordeel over de school op basis van een risi-coanalyse. Deze ri-sicoanalyse wordt gemaakt met behulp van 3 informatie-bronnen: opbreng-sten van groep 1 t/m 8, jaarstukken en signalen. Wilt u verdere informatie dan kunt u dit nale-zen op www.onderwijsinspectie.nl - bij school zoeken obs Rhoon invullen.

  Janneke A.W. Vaane Directeur Openbaar Onderwijs Rhoon

 • KidsrePort jaargang 9, maart 2010

  2

  Hoe het was Om het leesniveau van de leerlingen te bepalen hebben wij op onze school jarenlang gebruik gemaakt van AVI-toetsen. Dit waren kaarten met korte verhaaltjes die leer-lingen hardop moesten lezen. De snelheid waarmee ze dat deden en het aantal fouten dat ze daarbij maakten, leverde een AVI-niveau op. Er waren negen niveaus, het laagste niveau was AVI-1 en het hoogste AVI-9. Ook leesboeken waren op AVI-niveaus ingedeeld. Dit had het voordeel dat iedere leerling boeken kon kiezen die op zijn of haar leesniveau waren afgestemd. Boeken op AVI-4 waren qua leesmoeilijkheid geschikt voor leerlingen met niveau AVI-4 en zo verder.

  Verandering noodzakelijk De AVI-toetsen raken verouderd en moeten vernieuwd worden. Bij die vernieuwing wordt gebruik gemaakt van nieuwe ontwikkelingen.

  Hoe het wordt Er zijn nieuwe leestoetsen ontwikkeld die op een wat an-dere manier het leesniveau van de leerlingen vaststellen. Er zijn twaalf nieuwe AVI-niveaus, die over het algemeen gekoppeld zijn aan leerjaren. AVI-M3 geeft bijvoorbeeld het leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwe-ge groep 3 (de M staat voor Medio) en AVI-E3 het leesni-veau van de gemiddelde leerling eind groep 3 (E staat voor Eind). AVI-E7 is dan het gemiddelde leesniveau eind groep 7.

  Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start, dat vooraf gaat aan AVI-M3, is voor de beginnende lezertjes. AVI-Plus, dat volgt op AVI-E7, geeft aan dat het leesniveau van de leerling boven het gemiddelde niveau van leerlingen aan het einde van groep 7 ligt.

  Uitgevers zullen voortaan ook deze aanduiding (de twaalf nieuwe niveaus) hanteren op hun boeken. Leerlingen kunnen dus ook in de nieuwe AVI-procedure boeken kie-zen die op hun leesniveau zijn afgestemd.

  Wat merkt u ervan Allereerst wordt het leesniveau van uw kind in de nieuwe AVI-aanduiding weergegeven. Niet meer AVI-5 maar bij-voorbeeld AVI-E4 of AVI-M5. Mogelijk behaalt uw kind een iets ander niveau dan ver-wacht.

  Vanwege de nieuwe methode waarmee het leesniveau van uw kind wordt vastgesteld, kan het resultaat een iets ander beeld geven van de leesvaardigheid van uw kind dan u gedacht had. Misschien valt het niveau wat lager uit dan verwacht. Dit betekent dan niet dat uw kind in-eens slechter is gaan lezen of dat de school het niet goed gedaan heeft. De oorzaak ligt in het gebruik van de ande-re toetsmethode, waarbij naar iets andere aspecten ge-keken wordt dan bij de oude methode.

  Eigenlijk kunt u het oude AVI-niveau niet goed vergelijken met het nieuwe. Pas na een volgende afname volgens de nieuwe AVI-procedure kunt u echt zien of uw kind vorde-ringen heeft gemaakt.

  Ook in de meeste (openbare) bibliotheken en boekhan-dels zullen de boeken worden ingedeeld naar de nieuwe AVI-niveaus. Waar dit nog niet gebeurd is, kunnen mede-werkers u helpen met het selecteren van boeken die nog zijn voorzien van een oud AVI-niveau, maar wel aanslui-ten bij het nieuwe AVI-niveau van uw kind. Zo kunt u altijd een passend boek vinden.

 • KidsrePort jaargang 9, maart 2010

  3

  De nieuwe indeling:

  De tabel kunt u dus gebruiken als u op basis van het nieuwe AVI-niveau voor uw kind passende boeken wilt selecteren die nog volgens de oude AVI-systematiek gecodeerd zijn.

  Omdat er geen n-op-n relatie tussen AVI NIEUW en AVI OUD bestaat, wordt in de tabel vanuit het leesvaardigheidniveau (AVI NIEUW) van uw kind doorgaans verwezen naar boeken op twee of drie moeilijkheidsniveaus (AVI OUD).

  Bijvoorbeeld: Een kind met een leesvaardigheid op niveau AVI-E4 kan volgens de tabel boeken selecteren met een moeilijkheid van AVI 4-5-6. Dit betekent dat boeken op AVI 5 (vetgedrukt) het best passen bij deze leesvaardigheid, maar dat boeken n niveau lager (AVI 4) of n niveau hoger (AVI 6) ook goede keuzes kunnen zijn.

 • KidsrePort jaargang 9, maart 2010

  4

  De kenmerken van een niveau:

  AVI-start: Herkenning van de lidwoorden de, het, een Herkenning van simpele woorden zoals teen, boom, boot

  AVI M3: Zinnen met ongeveer 6 woorden zonder hoofdletters Korte zinnen met n zin per regel Geen samengestelde zinnen Alle letters worden vlot benoemd Eenlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

  AVI E3: Zinnen met ongeveer 7 woorden En zin per regel met hoofdletters Nevenschikkende samengestelde zinnen

  Eenvoudige tweelettergrepige woorden Eenlettergrepige woorden AVI M4: Zinnen met ongeveer 8 woorden Vlot lezen van korte zinnen die betekenisvol zijn afgebro-

  ken en doorlopen op de volgende regel (iedere zin be-gint op een nieuwe regel)

  Samengestelde zinnen Eenlettergrepige en tweelettergrepige w