schemat ukd · pdf fileobrazkowe. pismo majów. pismo azteków. hieroglify. pismo...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

255 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.bibliotekawszkole.pl

oprac. Adam STOPA

0 DZIA OGLNY

0/9 (03) Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne oglne i wielodziedzinoweEncyklopedie i wydawnictwa informacyjne dziedzinowe klasyfikuje si pod symbole danej dziedziny wraz z poddziaem wsplnym formy (03), np. 58(03) Encyklopedia botaniki.W tym dziale klasyfikujemy te oglne wydawnictwa encyklopedyczne dla dzieci. Dziedzinowe encyklopedie szkolne kierujemy pod symbol waciwego dziau.

0/9 (05) Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma i dzienniki o zakresie oglnym. Roczniki. Ksigi adreso-we. KalendarzeTu klasyfikuje si same czasopisma, w tym czasopisma dla dzieci.Periodyki dziedzinowe i specjalistyczne pod symbole danej dziedziny z poddziaem wsplnym formy (05), np.:37(05) Czasopisma owiatowe.Pimiennictwo o periodykach klasyfikuje si pod symbolem 050+070 Prasoznawstwo. Czasopimiennictwo.

00 Oglne podstawy wiedzy i kulturyCybernetyka oglna. Teoria systemw

001 Nauka i wiedza w oglnoci. Informacja Metodyka i technika pracy umysowej. Jzyk naukowy. Terminologia. Przyszo wiedzy. Prawa nauki.Uczeni, towarzystwa naukowe, akademie nauk. Wsppraca intelektualna. Organizacja nauki. Upowszech-nianie wiedzy. Opisywanie zjawisk niewyjanionych cakowicie.Bdy w nauce. Pseudonauka.Informacja. Systemy informacyjne. Zbiory informacyjne. Wyszukiwanie informacji. Uytkownicy informa-cji. Pracownicy informacji.Ogln histori nauki klasyfikuje si w tym dziale, z poddziaem wsplnym formy (091), czyli: 001(091).

001.894/.895 Odkrycia i wynalazki. Innowacje002/003 Dokumenty. Ksika. Znaki i symbole. Pismo

Bibliologia. Nauka o ksice. Rodzaje pisma. Pisanie na maszynie. Stenografia. Skrty. Szyfry. Kody. Pismo obrazkowe. Pismo Majw. Pismo Aztekw. Hieroglify. Pismo klinowe. Pismo kreteskie (linearne). Pisma kultur Wschodu pismo chiskie, japoskie. Pisma literowe. Alfabet. Cyfry i systemy cyfrowe. Materiay i narzdzia do pisania. Znaki i symbole inne ni pismo.

004 Informatyka i technika komputerowaMultimedia. Hipermedia. Przetwarzanie danych. Bazy danych. Noniki. Sprzt komputerowy. Rodzaje komputerw. Sztuczna inteligencja. Grafika komputerowa. Animacja komputerowa. Symulacja. Rzeczy-wisto wirtualna. Oprogramowanie. Jzyki programowania. Programy. Systemy operacyjne. Infekcje komputerowe. Programy antywirusowe.

004.7 Komunikacja komputerowa. Sieci komputeroweSprzt sieciowy karty sieciowe, modemy routery.Architektura sieci. Internet. Oprogramowanie sieciowe. Poczta elektroniczna. Strony WWW.

005/006 Zarzdzanie. Biurowo. NormalizacjaTeoria zarzdzania. Badania operacyjne. Teoria decyzji. Psychologia zarzdzania. Style zarzdzania. Przedsibiorczo. Biznesplan. Mediacje. Negocjacje. Lobbing. Zarzdzanie jakoci. Kultura organizacyj-na. Biurokracja. Kongresy, konferencje, zjazdy. Analiza sieciowa. Biurowo. Technika i organizacja prac biurowych. Doradztwo biznesowe. Zarzdzanie personelem. Normalizacja. Normy. Metrologia, jednostki miar i wag. Czas, jednostki czasu. Chronologia. Kalendarz.

008 Cywilizacja. Kultura. PostpZob. te: 930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna.

Schemat UKDzgodny z aktualnymi tablicami P058 z 2006 r.

Wersja rozszerzona

Opracowana przez Adama Stop rozbudowana wersja schematu dziaw do stosowania w bibliotekach szkolnych obejmuje szczegow charakterystyk zawartoci poszczeglnych dziaw wraz z towarzyszcymi tablicami pomocniczymi poddziaw jzykw, formy i miejsca. Szczegowe omwienie zmian wprowadzonych do obowizujcej edycji tablic skrconych UKD zostao opublikowane w Bibliotece w Szkole 2009 nr 3, s. 9-15. Tam te znajduje si mniej rozbudowana propozycja schematu UKD dla bibliotek szkolnych.

Adam Stopa jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, wspautorem tablic skrconych UKD P022.

http://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2009/03/index.php

www.bibliotekawszkole.pl

oprac. Adam STOPA

01/02+050+070 Bibliografie. Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo. Czasopimiennictwo. PrasoznawstwoBibliografie oglne. Bibliografie prac poszczeg. autorw. Bibliografie dzie okrelonych grup autorw. Bibliografie dzie anonimowych. Bibliografie zawartoci czasopism i prac zbiorowych. Bibliografie naro-dowe. Bibliografie regionalne. Bibliografie dziedzin i zagadnie (przedmiotowe). Bibliografie adnotowa-ne. Bibliografie bibliografii. Katalogi drukowane.Historia bibliotek i bibliotekarstwa. Prawo biblioteczne. Organizacja biblioteki. Gromadzenie, opracowa-nie, udostpnianie, przechowywanie i konserwacja zbiorw. Katalogowanie i rodzaje katalogowania.Jzyki informacyjno-wyszukiwawcze. Rodzaje bibliotek, biblioteki szkolne. Czytelnictwo. Czytelnictwo dzieci i modziey. Poradnictwo czytelnicze.Dziennikarstwo. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolporta czasopism i prasy. Wolno prasy.

06 Organizacje. Stowarzyszenia. Wystawy. MuzeaNagrody i wyrnienia (np. nagroda Nobla).

1 FILOZOFIA. PSYCHOLOGIAHistoria filozofii, poszczeglni filozofowie. Metafizyka, ontologia. Antropologia filozoficzna. Estetyka. Filozofia przyrody. Filozofia kultury. wiatopogld. Systemy i kierunki filozoficzne. Logika. Teoria poznania. Epistemologia. Metodologia.Okultyzm. Magia. Alchemia. Astrologia. Chiromancja.Etyka zob. 17

159.9 PsychologiaTeorie, metody, szkoy i systemy psychologiczne. Psychologia osb rnych kategorii: kobiet, mczyzn, ludzi starych. Psychologia dzieci i modziey. Testy psychologiczne. Psychofizjologia. Higiena umysowa. Waciwoci ycia psychicznego. wiadomo. Psychologia rozwojowa. Etnopsychologia. Psychologia indywidualna. Osobowo, temperament, ksztatowanie osobowoci, samowiedza, samopoznanie, samorealizacja. Asertywno. Talenty i zdolnoci. Poznanie zmysowe. Emocje. Uczucia. Stres. Wola. Psychologia decyzji. Wysze procesy poznawcze. Inteligencja, inteligencja emocjonalna. Uwaga. Pami. Uczenie si. Wyobrania. Mylenie, tworzenie poj. Intuicja, zdrowy rozsdek. Psychologia gbi. Psycho-analiza. Sen i marzenia senne. Hipnoza. Psychopatologia, niepenosprawno umysowa. Parapsycholo-gia, psychotronika, telepatia, jasnowidztwo. Medytacje. Przepowiadanie, wrbiarstwo, wrenie z kart.Psychologia spoeczna zob. 316

17 Etyka. MoralnoPrawa i zasady moralne. Ocena moralna. Wartoci i dobra. Stanowiska i kierunki etyczne. Etyka spoeczna. Etyka obywatelska, cnoty i obowizki obywatelskie. Patriotyzm. Humanitaryzm. Etyka midzynarodowa. Moralno rodzinna, wolna mio, aborcja. Etyka zawodowa, etyka pracy. Etyka rozrywek i wypoczynku. Etyka seksualna. Etyka stosunkw spoecznych. Naogi. Etyka rodowiskowa. Rne zagadnienia etyczne: moralno prasy, okruciestwo, poszanowanie ycia ludzkiego, samobjstwo, zabjstwo, eutanazja.Bioetyka zob. 60Etyka biznesu zob. 33Etyka chrzecijaska zob. 27

2 RELIGIA. TEOLOGIAKsigi wite poszczeglnych religii i pimiennictwo o nich, poniej wymienione szczegowe zagadnienia religijne i problemy teologiczne klasyfikuje si pod symbolami religii, w ktrych kontekcie zostay opisane.Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Socjologia religii. Teologia naturalna. Istoty nadprzyrodzone, anioowie, demony, stworzenia mityczne. Czowiek. Dusza ludzka. Relacja czowieka do Boga. Uczucia i postawy religijne. Wiara, apostazja od wiary. ycie po mierci. Niebo. Pieko. Sd Ostateczny. Reinkarnacja. Wdrwka dusz. Ksigi wite, teksty religijne. Konkordancje. Komentarze. Egzegeza. Ksigi liturgiczne. Modlitewniki. Moralno religijna. Religijne systemy etyczne. Praktyka ycia religijnego. Duszpasterstwo. Kult. Miejsca wite. Symbole, wizerunki, relikwie. Modlitwa, pieni religijne. Pielgrzymki. Rozwaania, roz-mylania religijne. Medytacje. Stosunki pomidzy religiami. Organizacja i administracja poszczeglnych religii i kociow. Szkolnictwo religijne. Zakony i zgromadzenia. Sekty.

21/24 Religie prehistoryczne. Religie hinduskie. BuddyzmReligie Chin: taoizm, konfucjanizm. Religie Korei. Religie Japonii. Wedyzm. Braminizm. Hinduizm. Wisznu-izm. Dinizm. Sikhizm.Buddyzm. Buddyzm tybetaski, japoski. Buddyzm zen.

25 Religie i kulty staroytne. Mitologie

www.bibliotekawszkole.pl

oprac. Adam STOPA

Religia staroytnego Egiptu. Religia Mezopotamii. Religie ludw Azji Zachodniej. Religie Iranu: zaratustria-nizm, mazdaizm, manicheizm, parsizm.Religia etruska. Religie i mitologie staroytnych Grekw i Rzymian.W razie potrzeby mona zastosowa odrbne symbole, odpowiednio: 255.2 dla religii i mitologii greckiej, oraz 255.6 dla religii i mitologii rzymskiej.Religie Azji Centralnej. Szamanizm.Religie Europy. Religia Germanw. Religia Celtw. Druidyzm. Religie i mitologie Sowian i Batw. Religie i mitologie skandynawskie. Religie Ameryki prekolumbijskiej, religia Majw, Aztekw, Inkw.Inne religie: Indian Ameryki Pnocnej. Kult Wudu. Rastafarianizm. Religie Aborygenw Australii. Religie Oceanii.

26 JudaizmBiblia hebrajska. Tora. Talmud. Rabinizm.

27 ChrzecijastwoTeologia chrzecijaska. Bg, dowody istnienia Boga. Objawienie. Trjca wita. Cuda. Anioowie. Szatan. Czowiek. Wiara w Boga. Konwersja religijna. Soteriologia. Eschatologia. Pismo wite. Stary Testament. Nowy Testament. Ewangelie. Dzieje Apostolskie. Listy Apostolskie. Apokalipsa w. Jana. Biblistyka. Kate-chizmy. Modlitewniki. Jezus Chrystus. Mariologia. wici i mczennicy. Dekalog. Teologia moralna: dobro i zo, sumienie, grzech. Etyka chrzecijaska. ycie religijne. Teologia pastoralna. Duszpasterstwo. Teologia wyzwolenia. Kult i ceremonie religijne, kult relikwii i obrazw. Modlitwa. Sakramenty. Ekumenizm. Eklezjo-logia. Duchowiestwo. Prawo kanoniczne. Misje. Zakony i zgromadzenia.Zagadnienia wymienione powyej, o ile opisywane s z katolickiego punktu widzenia, w teologii katolickiej lub w odniesieniu do Kocioa katolickiego (np. katechizmy katolickie, liturgi katolick, zakony) naley klasyfikowa do dziau 272 Koci rzymskokatolicki.W dziale 27 Chrzecijastwo mieszcz si jeszcze:Herezje i ich historia: manicheizm, arianizm i Bracia Czescy. Husytyzm. Historia Kociow chrzecija-skich. Ko