savunma sanay‹‹ mÜstefiarli⁄i 2010 faaliyet raporu › content › upload › document-files...

of 88 /88
SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI/I 2010 Faaliyet Raporu

Author: others

Post on 07-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I2010 Faaliyet Raporu

Page 2: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 3: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹MÜSTEfiARLI⁄I

2010FAAL‹YET RAPORU

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I2010 Faaliyet Raporu

Page 4: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Özgürlük veba¤ımsızlık benim

karakterimdir.

Page 5: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Tablo ve fiekiller 4K›saltmalar 5Bakan’›n Sunuflu 6Önsöz 7

I. Genel Bilgiler 9A. Misyon ve Vizyon 9B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10C. ‹dareye ‹liflkin Bilgiler 12

II. Amaç ve Hedefler 21A. Stratejik Amaçlar 21B. Temel Politika ve Öncelikler 23

III. Faaliyetlere ‹liflkin Bilgiler 31A. Mali Bilgiler 31B. Faaliyet Bilgileri 33C. Proje Yönetimi 43D. 2010 Yılı Performans Sonuçları 71

IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin De¤erlendirmesi 79

V. Öneri ve Tedbirler 83 ‹Ç‹N

DEK‹

LER

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

Page 6: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

1 2010 Yılı Hükümet Programı kapsamında SSM Faaliyetleri 272 SSM Tedarik Yaklaflımı 283 Özel Bütçe Uygulama Sonuçları 314 Yönetim Sistemi Dokümanları 345 SK/O Sözleflmeleri 356 Tedarik Faaliyetlerinin Etkinlefltirilmesine ‹liflkin Performans Göstergeleri 747 Sanayi ve Teknoloji Yönetiminin Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri 758 Uluslararası ‹flbirli¤inin Gelifltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri 769 Kurumsal Yapının Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri 77

1 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem 102 MSB Teflkilatı 113 SSM Teflkilat Yapısı 134 SSM Personelinin Yıllar ‹tibarı ‹le Da¤ılımı 165 SSM Personelinin Unvanlara Göre Da¤ılımı 166 Personelin E¤itim Durumu 167 IX. Kalkınma Planı - SSM Stratejik Plan ‹liflkisi 258 Tedarik Yaklaflımlarının Dönemsel Geliflimi 299 SSDF Gelir-Gider Durumu 32

10 Adet Baz›nda Proje Modellerinin Da¤ılımı 4311 Sözleflme Bedeli Bazında Proje Modeli Da¤ılımı 4312 TSK ‹htiyaçlarının Yurtiçinden Karflılanma Oranı 7113 5 Yıllık Birikimli Verilerle Türkiye’nin ‹hracat-‹thalat Sıralaması 7114 Türk Savunma Sanayii Firmalarının Toplam Dolaysız Cirosu 7215 Türk Savunma Sanayiinin ‹hracat Performansı 7216 Türk Savunma Sanayii Firmalarının Gerçeklefltirdikleri Ar-Ge Harcamaları 7217 Sözleflmesi ‹mzalanmıfl Projelerin Toplam Bedeli 7318 Tedarik Projelerinde Süreler 7319 Yayımlanan TÇD ve ‹mzalanan Sözleflme Sayısı 73

TABL

OLAR

fiEK‹

LLER

Page 7: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Ar-Ge Arafltırma ve GelifltirmeAQAP NATO Kalite Güvence Yayınları (Allied Quality Assurance Publications)B‹D Bilgi ‹stek DokümanıCNAD Ulusal Silahlanma Yöneticileri KonferansıDEMAM/DEMAT Devlet Malı Malzeme / Devlet Malı TeçhizatDKG Devlet Kalite GüvencesiEDASYS Evrak-Doküman-Arfliv ve Süreç Yönetim Sistemi ProjesiEHTES Elektronik Harp Test ve E¤itim SahasıELD Entegre Lojistik DestekEMI/EMC Elektromanyetik Uyumluluk‹HA ‹nsansız Hava Aracı‹TEP ‹leri Teknoloji ve Endüstri ParkıJSF Müflterek Taarruz Uça¤ıKOB‹ Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmelerMEBS Muhabere Elektronik Bilgi SistemleriM‹LGEM Denizaltı Savunma Harbi Keflif ve Karakol GemisiMKEK Makina ve Kimya Endüstrisi KurumuMOU Mutabakat MuhtırasıMSB Milli Savunma Bakanlı¤ıMÜKNET Mükemmeliyet A¤larıNAMSA NATO ‹kmal ve Bakım TeflkilatıNATO Kuzey Atlantik Antlaflması ÖrgütüOYTEP On Yıllık Temin / Tedarik ProgramıPTD Proje Tanımlama DokümanıSASAD Savunma Sanayii ‹malatçıları Derne¤iSHP Stratejik Hedef PlanıSIPRI Stokholm Uluslararası Barıfl Arafltırmaları EnstitüsüSK/O Sanayi Katılımı ve OffsetSSDF Savunma Sanayii Destekleme FonuSS‹K Savunma Sanayii ‹cra KomitesiSSM Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ıSTANAG NATO Standardizasyon AntlaflmalarıTÇD Teklife Ça¤rı DosyasıTOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤iTSK Türk Silahlı KuvvetleriTÜB‹TAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arafltırma KurumuY‹KO TSK Modernizasyon ‹htiyaçlarının Yurtiçinden Karflılanma Oranı KISA

LTM

ALAR

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

Page 8: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Savunma projelerindeki temelönceli¤imiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizinmodern teçhizat ihtiyaçlarını ülkesanayimiz eliyle karflılamaktır.

2003 yılı verileriyle %25 olarak tespitedilen TSK modernizasyon ihtiyaçlarınınyurtiçinden karflılanma oranını, 2010yılında %50’ye çıkarma hedefini SSM2007-2011 Stratejik Planı aracılı¤ıylakamuoyu ile paylaflmıfltık. Geçti¤imiz yıl,bu hedefin gerçekleflme durumunugörmek ve ilerledi¤imiz yolundo¤rulu¤unu tespit etmek açısından kritikönem taflımaktaydı. 2010 yılı verilerigösterdi ki; savunma sanayimiz tespitedilen hedeflere uygun bir geliflimsergilemektedir.

2010 yılı verileriyle TSK ihtiyaçlarınınyurtiçinden karflılanma oranı, hedefi birmiktar aflarak, %52,1’e; dolaysız sektörcirosu 2,73 milyar dolara; toplam

savunma ve havacılık ihracatı 853,5 milyondolara; Ar-Ge harcamaları ise 666 milyondolara yükselmifltir.

Yurtiçi tasarım ve üretime verdi¤imizönceli¤in somut sonuçlarını almayabafllamıfl bulunuyoruz. Sanayimiz bu yıliçeriside seyyar yüzücü hücum köprüsü,insansız hava aracı gibi zorluk derecesiyüksek tasarım projelerinde ürünlerortaya çıkarmaya bafllamıfl; zırhlı araç vekarakol botu örneklerinde oldu¤u gibi,yüksek hacimli ihracat projelerine imzaatmaya bafllamıfltır.

Sıklıkla dile getirdi¤im üzere, savunmasanayimizin ihracat baflarılarını sürdürmesive kendi gelifltirdi¤i ve kullanıcıyasundu¤u özgün sistemlerin lojistikdeste¤ini sa¤laması büyük önemtaflımaktadır. Bundan sonraki dönemdeyakalanan geliflim ivmesininsürdürülebilmesi için sanayide ve

teknolojide derinleflme; tabana yayılmaihtiyacı dikkat çekmektedir. Sa¤lıklı birsavunma sanayii yapısından sözedebilmemiz için; arafltırma kurulufllarıve KOB‹’ler ile desteklenen, tasarımkabiliyetini haiz platform üreticileri vealtsistem gelifltiricilerinin varlı¤ı esastır.

Bütün bu de¤erlendirmelerin paralelindeve veriler ıflı¤ında, Savunma SanayiiMüsteflarlı¤ı 2012-2016 dönemi için yeniStratejik Planı’nı da hazırlamıfltır.Planlamada oldu¤u gibi ortaya koydu¤uhedefleri uygulamaya aktarmadakikararlılı¤ı ile de örnek olan SavunmaSanayii Müsteflarlı¤ı’nı, bu yolda birlikteyo¤un mesai gerçeklefltiren SilahlıKuvvetlerimizin güzide çalıflanlarını vesavunma sanayimizi elde edilen sonuçlariçin kutluyor; baflarılarının devamlılı¤ınıdiliyorum.

M. Vecdi GÖNÜLMilli Savunma Bakanı

BAKAN’IN SUNUfiU

Sa¤lıklı bir savunma sanayii yapısından söz edebilmemiziçin; arafltırma kuruluflları ve KOB‹’ler ile desteklenen,tasarım kabiliyetini haiz platform üreticileri ve altsistemgelifltiricilerinin varlı¤ı esastır.

“ “

Page 9: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı’nın 25.kurulufl yıl dönümünü kutladı¤ımız 2010yılı içerisinde gerçeklefltirilen çalıflmalarıderledi¤imiz yıllık faaliyet raporumuzuhazırlamıfl bulunmaktayız. Bu yıl da sondönemde oldu¤u üzere, gerek içsüreçlerimizde gerekse sektörperformansında olumlu sonuçlaralındı¤ını memnuniyetle görmekteyiz.

Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonihtiyaçlarının yurtiçinden karflılanma oranıher geçen yıl artıfl sergilemekte; hemteknolojik açıdan dıfla ba¤ımlılı¤ımız,hem de ekonomik açıdan kayıplarımızazalmaktadır.

Savunma sanayimizin son yıllardagöstermifl oldu¤u performansınsürdürülebilirli¤i için bundan sonrakidönemde daha hassas analizlere ihtiyaçduyulacaktır. Bu itibarla, savunma sanayiifirmalarımızın bilanço ve gelir-gidertabloları incelenerek 25 önde gelensavunma sanayii firması tespit edilmifltir.Bu veriler ve analizler ıflı¤ında; sanayininSSM Stratejik Planı çerçevesindeyönlendirilmesini teminen, belirlenenkategorilerinde “Sektör Ödülleri” ilk kezolarak 2010 yılında verilmifltir. Her yıl aynı

kriterler çerçevesinde yenidenbelirlenecek olan 25 savunma sanayikuruluflunun verileri esas alınaraksavunma sanayinin performansı ölçülecekve geliflmeler önceki yıllarla mukayeseedilebilecektir.

Tedarik sisteminin iyilefltirilmesi, bütünpaydaflları kapsayacak flekilde iflbirli¤iningelifltirilmesi ve mevcut yapının yarınınihtiyaçlarına çözümler üretebilecek birorganizasyona dönüfltürülmesiamaçlarıyla çalıflmalar yürütülmüfltür. Buitibarla, tedarik ve proje yönetimsüreçlerinin zeminini oluflturan ProjeYönetim Yönergesi, paydaflların dakatılımıyla yeniden oluflturulmufl veonaylanarak yürürlü¤e alınmıfltır. Di¤ertaraftan, savunma sanayiine iliflkin olarakhedef birli¤inin sa¤lanması amacıyla,kullanıcı ve sanayi temsilcileri ileMüsteflarlık üst yönetimini bir arayagetiren ve stratejik seviyede konularıngündeme alındı¤ı periyodik vizyonpaylaflım toplantılarına devam edilmifltir.

TSK envanterindeki savunmasistemlerinin bakım, onarım ve idamesiiçin de önemli miktarlarda kaynakayrılmaktadır. Savunma sistemleri

tedari¤inde yaflanan yurtiçi kaynaklarayönelmenin ve sanayileflmenin benzeribir dönüflümün de önümüzdekidönemde lojistik alanında yaflanmasıbeklenmektedir. Kendini her geçen günbiraz daha gelifltiren platform üreticifirmalarımızın, yaratacakları uzmanlaflmıfltedarik zincirleri ile maliyet etkin lojistikçözümler sunabilecek bir altyapınınoluflturulması önem taflımaktadır. Buçerçevede, Müsteflarlı¤ımızda lojistikfaaliyetlere yönelik bilgi altyapısınınoluflturulması için çalıflmalar bafllatılmıfltır.

2007-2011 planlama döneminin son yılınagirerken, yeni dönem stratejik planımızınhazırlık çalıflmalarını da tamamlamıflbulunuyoruz. ‹lk dönemden edindi¤imizbirikimin üzerine koyarak ve oldukçakatılımcı bir süreç ile hazırladı¤ımız bustratejik planımız; sanayide ve teknolojidederinleflme, program yönetimine geçifl,stratejiler ile kaynak iliflkisinin kurulmasıgibi oldukça zorlu ve fark yaratmasınıbekledi¤imiz hedefler içermektedir.

Giderek artan sorumlulu¤umuzunbilincinde olarak çalıflmalarımızı titizliklesürdürmekteyiz.Saygılarımla,

Murad BAYARSavunma Sanayii Müstefları

ÖNSÖZ

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

Savunma sistemleri tedari¤inde yaflanan yurtiçikaynaklara yönelmenin ve sanayileflmenin benzeri birdönüflümün de önümüzdeki dönemde lojistik alanındayaflanması beklenmektedir.

“ “

Page 10: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 11: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

GENELB‹LG‹LERI.

A. M‹SYON VEV‹ZYON

09

VizyonÜlkemizin stratejik savunmave güvenlik ihtiyaçlarınateknolojik geliflmelerdo¤rultusunda özgün yurtiçiçözümler sunan, uluslararasıpazara entegre ve rekabetçibir savunma sanayiine yönveren uzman tedarik kurumuolmak

‹lke ve De¤erlerUzmanLiyakati Esas AlanfieffafGüvenilirYenilikçiNesnelPaydafl Odaklı

MisyonÜlkemizin savunma vegüvenli¤ine yönelik TSK vekamu kurumlarının sistemihtiyaçlarını karflılamak,savunma sanayiiningelifltirilmesine yönelik stratejive yöntemleri belirlemek veuygulamak

Page 12: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

B. YETK‹ GÖREV VESORUMLULUKLAR

Savunma Sanayii YüksekKoordinasyon Kurulu

Savunma Sanayii ‹craKomitesi

DenetlemeKurulu

Savunma SanayiiDestekleme Fonu

Savunma SanayiiMüsteflarl›¤›

KARAR

YÜRÜTME

fiekil 1 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem

10

Savunma Sanayii YüksekKoordinasyon Kurulu

Baflbakan’ın baflkanlı¤ında 13 üyeninifltirakiyle yılda en az iki kez toplanmasıöngörülen Kurulun görevleri;

• Bakanlar Kurulu tarafından onaylanangenel strateji do¤rultusunda, planlamave koordinasyonun sa¤lanmasını takipetmek, düzenleyici direktifler vermek ve

• Genelkurmay Baflkanlı¤ınca hazırlananStratejik Hedef Planına (SHP) uygunolarak SSDF ile tedariki öngörülen silahsistemleri ile araç ve gereçlerin tedarikfleklini tespit etmektir.

Ancak günümüze kadar, sözkonusukurulun toplanması pratikte mümkünolamamıfltır.

Savunma Sanayii ‹cra Komitesi

3238 sayılı Kanun çerçevesinde olufltu-rulan ve sistemin asıl karar mekanizmasıolan SS‹K’in üyeleri; Baflbakan, Genel-kurmay Baflkanı ve Milli Savunma Bakanı’dır. ‹cra Komitesi’nin bafllıca görevlerini;

• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için StratejikHedef Planına (SHP) göre temini gerekliolan modern silah, araç ve gereçlerinüretimi, yurt içinden gere¤i halinde yurtdıflından tedariki hususunda karar almak,

• Sa¤lanacak modern silah, araç vegereçlerin arafltırılması, gelifltirilmesi,prototip imali, avans verilmesi, uzun vade-li siparifller ile di¤er mali ve ekonomikteflviklerin tespiti istikametinde SSM’yetalimat vermek,

• SSDF’nin kullanım esaslarını tespitetmek,fleklinde özetlemek mümkündür.

1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la “Savun-ma Sanayii Gelifltirme ve Destekleme‹daresi Baflkanlı¤ı” kurulmufl, daha sonraBaflkanlık, 1989 yılında 390 sayılı KanunHükmünde Kararname ile Savunma Sana-yii Müsteflarlı¤ı (SSM) olarak yeniden ya-pılandırılmıfltır.

3238 sayılı Kanun, tamamıyla yeni bir sa-vunma sanayii anlayıflının yanı sıra, sonderece esnek ve hızlı iflleyen bir sistemgetirmifltir. Tedarik ve savunma sanayiiningelifltirilmesi görevlerinin birlefltirilmesiniöngören geliflmifl ülke örneklerine benzerbu sistemin befl temel mekanizmasını;Savunma Sanayii Yüksek KoordinasyonKurulu, Savunma Sanayii ‹cra Komitesi(SS‹K), SSM, Savunma Sanayii Destek-leme Fonu (SSDF) ve Denetleme Kuruluoluflturmaktadır.

Savunma Sanayii ‹craKomitesi’nin üyeleri Baflbakan,

Genel Kurmay Baflkanı veMilli Savunma Bakanı’dır.

““

Page 13: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11

Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı

3238 sayılı Kanun ile oluflturulan sisteminyürütme mekanizması, Milli SavunmaBakanlı¤ı’na ba¤lı, tüzel kiflili¤i haiz, özelbütçeli bir kurulufl olan SSM’dir.

3238 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Müs-teflarlı¤a tevdi edilen görevler afla¤ıdasıralanmıfltır.

• ‹cra Komitesi’nin aldı¤ı kararları uygu-lamak,• Proje bazında yıllar itibariyle verilecekolan alımların programlarını siparifl sözlefl-mesine ba¤lamak,• Mevcut milli sanayii, savunma sanayiiihtiyaçlarına göre reorganize ve entegreetmek, yeni teflebbüsleri teflvik ve buentegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlen-dirmek, yabancı sermaye ve teknolojikatkısı imkanlarını arafltırmak, tefleb-büsleri yönlendirmek, bu konudaki Devletkatılımını planlamak,• Fon kaynaklarını dikkate alarak alımprogramlarını ve finansman modellerinibelirlemek,• ‹htiyaç duyulan modern silah, araç vegereçlerin özel veya kamu kurulufllarındaimalatını planlamak,• Gerekti¤inde özel, kamu veya karmanitelikli yeni yatırımları dıfla açık olmakkaydıyla desteklemek,• Modern silah, araç ve gereçleri arafltır-

mak, gelifltirmek, prototiplerin imalinisa¤lamak, avans vermek, uzun vadelisiparifller ve di¤er mali ve ekonomikteflvikleri tespit etmek,• ‹flin özelli¤ine göre yıllar içindeyapılacak alımın flartlarını, MSB tarafındanbelirlenecek flartname ve standartlarıdikkate alarak teknik ve mali konularıkapsayan kontratları yapmak,• Savunma sanayii ürünleri ihracatı veoffset ticareti konularını koordine etmek,• Fondan kredi vermek veya yurt içindenve yurt dıflından kredi almak ve gerekti-¤inde yerli ve yabancı sermayeli flirketlerkurmak ve ifltirak etmek,• Üretilen malın sözleflme muhteviyatınauyup uymadı¤ını, kalite kontrolleri ilesözleflme flartlarının yerine getirilipgetirilmedi¤ini takip etmek ve• Uygulama aksaklıklarının ilgili kurumve kurulufllar nezdinde çözümlenmesinitemin etmek.

Bu çerçevede, SSM tarafından gerçeklefl-tirilen görevlerin ana eksenini, TSK’nınmodernizasyonuna yönelik projelerinyürütülmesi ile sanayileflme faaliyetleriteflkil etmektedir.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu

3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile TSK’nın modernizasyonunun sa¤lanması veTürkiye’de modern savunma sanayiininkurulması için gerekli kayna¤ın, genelbütçe dıflında devamlı ve istikrarlı birflekilde temini amacıyla Türkiye Cum-huriyet Merkez Bankası nezdinde veMüsteflarlık emrinde Savunma SanayiiDestekleme Fonu (SSDF) kurulmufltur.

SSDF’den yapılan harcamalar, SS‹Kkararları do¤rultusunda; sanayinin teflviki,kredi, sermaye ifltiraki ve proje bedel-lerinden oluflmaktadır. Her ne kadar, SSMsorumlulu¤unda yürütülen projelerinfinansmanın esas itibariyle SSDF’denkarflılanması amaçlanmıflsa da 3238 sayılıKanunla, büyük ölçüde finansman gerek-tiren projeler için yurt dıflından devletdestekli kredi temini imkanı da getiril-mifltir.

Savunma Sanayii DenetlemeKurulu

Savunma Sanayii Denetleme Kurulu,Müsteflarlık ve Fon’un her türlü iflleminidenetlemek üzere Baflbakanlık, Milli Sa-vunma Bakanlı¤ı ve Maliye Bakanlı¤ı’ncaiki yıllı¤ına görevlendirilen birer temsil-ciden oluflmaktadır.

fiekil 2 MSB Teflkilat›

Milli Savunma Bakan›

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›MSB Müsteflarl›¤›

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(‹dari)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Teknoloji ve Koordinasyon)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Tedarik ve ‹nflaat)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Kurumsal Yönetim Hizmetleri)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Sanayi Hizmetleri)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Savunma Hizmetleri)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Adli ‹fller)

Page 14: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

C. ‹DAREYE‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

12

Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı faali-yetlerini halen Nasuh Akar Mahallesi,Ziyabey Caddesi, 1407.Sokak No: 4Balgat/ANKARA adresinde bulunan ve

Kasım 2006 itibariyle kiralanan binasındasürdürmektedir. Ayrıca Kurumun, Anka-ra’da 28 adet personel lojmanı mevcuttur.

Page 15: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 13

Teflkilat Yapısı

SSM; kendine tevdi edilmifl bulunangörevleri Müsteflar’a ba¤lı KurumsalYönetim Hizmetleri, Savunma Hizmetlerive Sanayi Hizmetleri Müsteflar Yardım-cılıkları ile bunlara ba¤lı 14 Daire Baflkanlı¤ıve Hukuk Müflavirli¤i vasıtasıyla ihtisasbirimleri ve proje yönetimine dayalı birorganizasyonel yapı içerisinde yerinegetirmektedir.

Bu yapı içerisinde, Müsteflarlı¤ın kurumsalyapısının gelifltirilmesine yönelik hizmetlerPersonel ve E¤itim, Strateji Gelifltirme,Tedarik Yönetimi ve ‹dari ve Mali ‹fller DaireBaflkanlı¤ı tarafından yürütülmektedir. TSKve di¤er güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarınıkarflılamaya yönelik tedarik faaliyetleri KaraAraçları, Hava Araçları, Deniz Araçları, Elek-tronik Harp, Muhabere, Elektronik ve BilgiSistemleri ve Roket-Füze ve MühimmatDaire Baflkanlıkları tarafından yürütül-mektedir. Sanayileflme faaliyetleri iseSanayileflme, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi,Uluslararası ‹flbirli¤i ve Kalite-Test veSertifikasyon Daire Baflkanlıkları tarafındangerçeklefltirilmektedir.

Hizmet binası Ankara’da olan SSM’nin taflrateflkilatı bulunmamaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müsteflarlı¤ımız biliflim altyapısı de¤iflenihtiyaçlar çerçevesinde gelifltirilmekte oluptüm kurum çalıflanlarının kiflisel bilgisayarı,e-posta adresi ve internet eriflimi mevcut-tur. Portal yazılımı üzerinden kurum içindebir bilgi paylaflım platformu oluflturul-mufltur. Bunlara ilaveten e-DönüflümTürkiye Projesi kapsamında e-SavunmaSanayii Projesi bafllatılmıfl olup halihazırdakurum içi tüm yazıflma ve onaylar elektronikimza ile ka¤ıtsız ortamda gerçeklefltiril-mektedir. ‹fl akıfl/süreç yönetimi vekurumsal kaynak yönetim sistemlerininkurulmasına yönelik faaliyetler halen devametmektedir.

fiekil 2 MSB Teflkilat›

MÜSTEfiAR

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Savunma Hizmetleri)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Sanayi Hizmetleri)

Müsteflar Yard›mc›l›¤›(Kurumsal Yönetim Hizmetleri)

Personel ve E¤itimDaire Baflkanl›¤›

‹dari ve Mali ‹fllerDaire Baflkanl›¤›

Strateji GelifltirmeDaire Baflkanl›¤›

Tedarik YönetimiDaire Baflkanl›¤›

SanayileflmeDaire Baflkanl›¤›

Ar-Ge ve TeknolojiYönetimiDaire Baflkanl›¤›

Kalite - Test veSertifikasyonDaire Baflkanl›¤›

Uluslararas› ‹flbirli¤iDaire Baflkanl›¤›

Kara Araçlar›Daire Baflkanl›¤›

Deniz Araçlar›Daire Baflkanl›¤›

Hava Araçlar›Daire Baflkanl›¤›

Muhabere Elektronik veBilgi Sistemleri (MEBS)Daire Baflkanl›¤›

Elektronik Harp veAlg›lay›c›larDaire Baflkanl›¤›

Roket-Füze ve MühimmatDaire Baflkanl›¤›

DEN

ETLEME KU

RULU

fiekil 3 SSM teflkilat yap›s›

Özel Kalem Müdürlü¤ü Hukuk Müflavirli¤i ‹ç Denetim

Page 16: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

fierife Genço¤luHukuk Müflaviri

Levent fienelDaire Baflkanı(Kara Araçları)

Dr. O¤uz Hamflio¤luDaire Baflkanı(Strateji Gelifltirme)

Serhat Baflarano¤luDaire Baflkanı(Roket Füze ve Mühimmat)

Köksal LimanDaire Baflkanı(Helikopter)

‹smail TohumcuMüsteflar Yardımcısı

(Sanayi Hizmetleri)

Berrin ErkiletDaire Baflkanı

(Personel ve E¤itim)

Murad BayarMüsteflar

Page 17: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Zübeyde Ça¤layanDaire Baflkanı(Ar-Ge ve Tek. Yönetimi)

Faruk ÖzlüMüsteflar Yardımcısı(Kurumsal Yönetim Hizmetleri)

Lütfi Varo¤luDaire Baflkanı(Uluslararası ‹flbirli¤i)

Serdar DemirelDaire Baflkanı(Deniz Araçları)

Vildan ÖzenDaire Baflkanı(Tedarik Yönetimi)

Sedat Güldo¤anDaire Baflkanı(Sanayileflme)

Demet YakıflırDaire Baflkanı(‹dari Mali ‹fller)

Yakup TafldelenDaire Baflkanı(Uçak)

* Müsteflar Yardımcısı Ömer ‹nak, Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri DaireBaflkanı Mete Arslan, Kalite ve Test Sertifikasyon Daire Baflkanı Doç. Dr. Elife Ünal

Nisan 2011’de gerçeklefltirilen foto¤raf çekimine katılamamıfltır.

Page 18: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

16

‹nsan Kaynakları

SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8.maddesine göre 657 sayılı Devlet Me-murları Kanunu hükümlerine tabidir.Müsteflarlı¤a ayrıca, 3238 sayılı Kanunun8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılıKanun ve di¤er kanunların sözleflmelipersonel çalıfltırılmasına dair hükümlerineba¤lı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisasgerektiren konularda “Sözleflmeli Perso-nel” çalıfltırabilme imkanı verilmifltir.Bununla birlikte, 3238 sayılı Kanun, di¤erkamu kurum ve kuruluflları personelininde maaflsız izinli ve sözleflmeli olarakSSM’de çalıfltırılabilmesine imkan sa¤-lamaktadır.

Bu esaslar çerçevesinde, 31 Aralık 2010tarihi itibariyle SSM’de istihdam edilenpersonel mevcudu, 292’i kadrolu ve 69kadrosuz sözleflmeli personel olmaküzere toplam 361 kiflidir. Kadrolu vekadrosuz personelin yıllar itibariylesayılarına iliflkin bilgi grafikte gösteril-mektedir.

Yönetici 37

Di¤er 5

657'ye TabiPersonel 28

Proje Uzmanları 291

Uzman 157

UzmanYard›mc›s› 65

Sözleflmeli Personel 69

fiekil 5 SSM Personelinin Unvanlara Göre Da¤ılımı

Sunulan Hizmetler

SSM tarafından yürütülen faaliyetlerinana amacı, ülkemizde modern bir savun-ma sanayii altyapısının oluflturulması veTSK’nın modernizasyon ihtiyaçlarınınkarflılanmasıdır. Bu çerçevede, SSM tara-fından sunulan hizmetleri özetle; savunmasistemleri tedariki ve tedarik yönetimi,savunma sanayiinin yönlendirilmesi, tek-noloji yönetimi, sanayi katılımı ve offsetfaaliyetlerinin yürütülmesi, uluslararasıiflbirli¤i, ihracatın koordinasyonu ile kalite,test ve sertifikasyon hizmetleri olarak sıra-lamak mümkündür.

Söz konusu hizmetlere iliflkin bilgiler,Müsteflar Yardımcılıkları ve ba¤lı DaireBaflkanlıkları bazında afla¤ıda özetlen-mifltir.

fiekil 4 SSM Personelinin Yıllar ‹tibarı ile Da¤ılımı

295732010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986

350 300 250 200 150 100 50 0

6127

8383

8585

8787

9049

5117

1443

3570

693216

5

269249

161162

167170172

179180177

158165167170

162156

123108

9092

7866

55

Personel Say›s›

Y›llar

Kadrosuz PersonelKadrolu Personel

29269

Lisans

71

140

YüksekLisans

45

79

Doktora

44

ÖnLisans

6

Lise

110

Ortaokul

150

100

150

200

250

0Pers

onel

Say

›s›

fiekil 6 SSM Personelinin E¤itim DurumuE¤itim Durumu

Kad›n PersonelErkek Personel

Page 19: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 17

Müsteflar Kurumsal YönetimHizmetleri Yardımcılı¤ı

Personel ve E¤itim Dairesi Baflkanlı¤ı

‹nsan kaynakları planlaması, ifle alma,e¤itim ve gelifltirme, uygun kurum kültürüoluflturma, kariyer planlama, baflarıde¤erlendirme ve ödüllendirme süreç-lerinin tümünü kapsayan ‹nsan KaynaklarıYönetimi faaliyetlerini yürütmek Daireninbafllıca görevlerini teflkil etmektedir. Buçerçevede, insan kaynaklarını gelifltirmekiçin oryantasyon, e¤itim ve kariyer plan-larını di¤er birimlerle koordine ederekhazırlamak ve uygulamak, bafları de¤erle-me ve ödüllendirme sistemini oluflturmakve hayata geçirilmesi için gerekli çalıfl-maları yapmak, personel özlük ifllemleriniyürütmek, personel veri tabanını güncel-lemek ve istatistikleri tutmak, personelödemelerini ve ödemelerle ilgili rapor-lamaları yapmak; personel maliyetleriniizlemek, sosyal faaliyetler ve organizas-yonlar düzenlemek vb. faaliyetler yürütül-mektedir.

‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanlı¤ı

Ana faaliyetlerin aksamadan yerinegetirilmesi için ihtiyaç duyulan araç,gereç, kırtasiye ve her türlü sarf malzeme-lerinin temin edilmesi, korunması vehizmete sunulmasını sa¤lamak, Musteflar-lı¤ın güvenlik, ulafltırma ve temizlikhizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerineuygun olarak yerine getirmek, lojmanları-nın kontrolü, bakım ve onarımları ile tahsisifllemlerini yapmak, daire tabipli¤i ile ilgilifaaliyetleri koordine etmek ve Müsteflar-lı¤ın kullanımında bulunan her türlümakine, araç ve gerecin bakım ve idame-sini sa¤lamak gibi destek hizmetleri ‹darive Mali ‹fller Daire Baflkanlı¤ı tarafındanyerine getirilmektedir.

Strateji Gelifltirme Daire Baflkanlı¤ı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve KontrolKanunu’nun 60. maddesi ve 5436 sayılıKanunun 15. maddesi uyarınca 2006yılında kurulmufltur. Daire bünyesinde,stratejik yönetim ve planlama, perfor-mans ve kalite ölçütleri gelifltirme ve malîhizmetler fonksiyonları çerçevesindekigörevler yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda, Müsteflarlı¤ın stratejilerinive politikalarını gelifltirmek; amaç vehedeflerini belirlemek; kurumun faaliyetsonuçlarını periyodik olarak gözdengeçirmek, de¤erlendirmek ve gereklitedbirleri önermek, muhasebe hizmet-lerini yürütmek, performans programını,bütçe ve ayrıntılı finansman programınıhazırlamak ve ön mali kontrol faaliyetlerinigerçeklefltirmek Strateji Gelifltirme DaireBaflkanlı¤ı’nın bafllıca görevleri arasındayer almaktadır.

Tedarik Yönetimi Daire Baflkanlı¤ı

Daire Baflkanlı¤ının görevi Müsteflarlı¤ınyönetim ve iflleyiflinin gelifltirilmesi vesavunma sanayii ve ihtiyaç sahibi makam-lar nezdinde etkinli¤inin artırılmasıdır. Buamaçla; dünyada benzeri alanlarda uygu-lanmakta olan yönetim modelleriniarafltırarak, analizini yapmak, Müsteflar-lı¤ın tüm birimlerine, görevlerini yazılı veonaylanmıfl dokümanlarla, maliyet etkinmodellerle, daha hızlı ve hatasız süreçlerleyapabilmeleri için destek sa¤lamak, ku-rum içerisinde bilgi paylaflımını kolaylafl-tırmak, kurumsal hafızanın saklanması veeriflilmesi için ortam hazırlamak, endüst-riyel iliflkileri düzenlemek amacıylasavunma sanayiinin ve ihtiyaç sahibimakamların Müsteflarlıkla ilgili süreçlerinekatılım sa¤lamak gerçeklefltirilen temelfaaliyetlerdir.

2010 yılı içerisinde gerçeklefltirilen faali-yetlerde; tedarik yönetim sistemlerinin

ve kullanılan araçların sürekli iyilefltiril-mesi, bütün paydaflları kapsayacakflekilde ortak eflgüdüm ve iflbirli¤iningelifltirilmesi ve mevcut yapının yarınınihtiyaçlarına özgün çözümler üretebilenbir organizasyona dönüfltürülmesihedefleri esas alınmıfltır.

Müsteflar Sanayi HizmetleriYardımcılı¤ı

Sanayileflme Daire Baflkanlı¤ı

Sanayileflme Daire Baflkanlı¤ı, SSMtarafından yürütülmekte olan projelerçerçevesinde gerçeklefltirilen sanayikatılımı/offset (SK/O) faaliyetlerininkoordine edilmesini, bu konuda meydanagelen geliflmeleri dikkate alarak yenipolitikalar oluflturulmasını, imzalanmıflSK/O sözleflmelerinin takip edilmesini,SK/O düzenlemeleriyle ilgili olarak teklifeça¤rı dosyalarında ve sözleflmelerde yeralacak bölümlerin hazırlanmasını, sözlefl-melerin imzalanmasını ve yürütülmesinisa¤lamaktadır.

Ayrıca, sektör stratejileri ve yan sanayientegrasyon prosedürünün koordinasyo-nu ve takibi yapılmaktadır. Küçük ve ortaölçekli firmalar ile sanayi kuruluflları arasın-da karflılıklı ifl birli¤i ve ifl paylaflımınınsa¤lanması için savunma sanayii alanında,sempozyum, seminer veya toplantılarorganize edilmesi ve aktif olarak destek-lenmesi görevleri de gerçeklefltiril-mektedir.

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi DaireBaflkanlı¤ı

Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı 3238 Sayılıkurulufl kanunuyla kendisine verilenarafltırma-gelifltirme görev ve sorumlulu-¤u çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karflılanmasına yönelikteknoloji yönetim planlamasının yapılma-sı; bu do¤rultuda tedarik projelerinin

Page 20: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

18

gereksinim duydu¤u alt sistem/bileflen/teknoloji alt yapısı yol haritasının olufltu-rulması ve belirlenen öncelikli Ar-Geprojelerinin tanımlanması, desteklenmesive yürütülmesi faaliyetlerini gerçeklefltir-mektedir.

Kalite-Test ve Sertifikasyon DaireBaflkanlı¤ı

Tedarik faaliyetleri kapsamında, ürüneve sisteme yönelik kalite, sanayi güvenli¤i,kalifikasyon ve sertifikasyon ile ilgili stratejive politikaları oluflturmak, bu faaliyetleriyürütmek, ilgili konularda ulusal veuluslararası organizasyonlara katılımsa¤lamak ve SSM’yi bu organizasyonlardatemsil etmek görevleri KTS DaireBaflkanlı¤ı tarafından gerçeklefltirilmek-tedir. Projelere yönelik kalite, test,sertifikasyon faaliyetleri projelerin kon-sept safhasından bafllayarak ürünlerinihtiyaç makamına teslim edilmesine kadarolan süreç içerisinde yürütülmektedir.

Bu ba¤lamda, Yüklenici/Alt Yüklenicitesislerinde açılan SSM Ofislerinde KaliteGüvence Temsilcisi görevlendirilerekürün gelifltirme faaliyetleri takipedilmekte, kontrolleri yapılmakta ve kabulifllemleri yürütülmektedir; Ayrıca, çokuluslu projelerde ulusal firmaların kaliteesaslarına uygunlu¤unu sa¤lamak ve budo¤rultuda yönlendirmek, hava araçlarıprojeleri çerçevesinde uluslararası kabulgörmüfl standartlara göre uçuflauygunlu¤unu denetlemek, yüklenicifirmaların kalite ve sanayi güvenli¤isistemlerine uygunlu¤unu periyodikolarak denetlemek ve uygun bulunanlarauyumluluk sertifikası vermek, yürütülenprojeleri sanayi güvenli¤i ve imzalanansözleflmeye uygunluk bakımından kontrolve takip etmek KTS Daire Baflkanlı¤ınınönemli görevleri arasında yer almaktadır.

Uluslararası ‹flbirli¤i Daire Baflkanlı¤ı

Daire, yürütülmekte olan proje faaliyetleriile savunma sanayiinin gelifltirilmesineyönelik di¤er tüm faaliyetler esnasındaihtiyaç duyulan uluslararası savunmasanayii iflbirli¤i imkanlarını arafltırmak vedıfl politika hedefleri ile uyumlu bir flekildehayata geçirmek görevlerini üstlenmifltir.Türk savunma sanayinin uluslararasıalanda ihracat ve iflbirli¤i potansiyeliniyakalayabilmesini amaçlayan DaireBaflkanlı¤ı; ulusal ve uluslararası platform-larda Müsteflarlı¤ı temsil etmektedir.

Müsteflar Savunma HizmetleriYardımcılı¤ı

Kara Araçları Daire Baflkanlı¤ı

Kara Araçları Daire Baflkanlı¤ı; ülkemizinsavunma ve güvenli¤ine yönelik TSK vekamu kurulufllarının kara konufllu sistemihtiyaçlarını öncelikle yerli sanayidemevcut yeteneklerin azami ölçüdekullanılması ve/veya gelifltirilmesi,yurtiçinden tedariki mümkün olmayansistemlerin ise en yüksek yerli katkı düzeyive mümkünse teknoloji transferi yoluylaülkemiz savunma sanayii altyapısınakazandırılması suretiyle zamanında vemaliyet etkin bir flekilde karflılamagörevini yerine getirir. Bu görevlerin yanısıra ulusal savunma sanayii altyapısınıngüçlendirilmesi amacıyla tedarik faaliyet-lerinde her türlü planlama, koordinasyon,yönlendirme, yürütme ve denetimfaaliyetlerini yerine getirme ve yerli sanayiiorganize etme görevlerini de bünyesindebulunan; Araç ve Özel Projeler Grubu,Tank ve Paletli Araçlar Grubu olmak üzereiki proje grubu ile yerine getirmektedir.

Deniz Araçları Daire Baflkanlı¤ı

Temel görevi, ülkemizin güvenli¤ineiliflkin deniz platformu ihtiyaçlarını,zamanında ve maliyet etkin bir flekilde

karflılamak ve ulusal savunma sanayiialtyapısının güçlendirilmesi amacıylatedarik faaliyetlerinde her türlü planlama,koordinasyon, yönlendirme, yürütme vedenetim faaliyetlerini yerine getirmek veyerli sanayiyi organize etmektir.

Daire Baflkanlı¤ı, mevcut gemi infla veyan sanayinin; ülkemizin güvenlik ihtiyaç-larına cevap verebilecek flekilde gelifltiril-mesi ve ihracat potansiyeline sahip,yüksek teknoloji ürünü denizaltı, bot,muharip ve yardımcı sınıf gemileri yurtiçi tasarım yoluyla infla edebilecek düzeyeulaflabilmesine yönelik çalıflmalar dayürütmektedir. Bu çerçevede, DenizAraçları Daire Baflkanlı¤ı; Amfibi Gemi,Bot, Harp Gemisi ve Destek Gemisiolmak üzere dört grup bünyesinde projeyürütmektedir.

Hava Araçları Daire Baflkanlı¤ı

TSK ve di¤er kamu kurumlarının ihtiyaçla-rını karflılamaya yönelik olarak SSMtarafından yürütülmekte olan tümhavacılık projeleri, Hava Araçları DaireBaflkanlı¤ı’nın sorumlulu¤unda bulun-maktadır. Daire bünyesinde;• uçak, helikopter ve insansız hava aracıgibi hava platformlarının tedarik vemodernizasyonu,• hava araçları için bakım-onarım altyapısıkurulmasına yönelik projeler hayatageçirilmektedir. Bu projelerde, yurtiçigelifltirme, konsorsiyum yoluyla gelifltir-me, ortak üretim, do¤rudan alım gibiyöntemler kullanılmakta ve her birprojede, kullanıcı ihtiyaçlarının maliyet-etkinlik çerçevesinde karflılanmasıhedefinin yanı sıra, ulusal havacılıksanayiinin teknolojik altyapısının gelifltiril-mesi ve yeteneklerinin artırılması daamaçlanmaktadır.

Hava Araçları Daire Baflkanlı¤ı’nda;Helikopter, ‹nsansız Hava Aracı, Moderni-zasyon/Entegrasyon ve Uçak olmak üzere

Page 21: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 19

dört grup bünyesinde proje yürütülmek-tedir.

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri(MEBS) Daire Baflkanlı¤ı

TSK’nın modernizasyonunun sa¤lanabil-mesi amacıyla, yerli sanayi imkan vekabiliyetlerinden azami ölçüde yararlan-mak suretiyle, kullanıcı ihtiyaçlarına veendüstriyel hedeflere uygun olarakkomuta kontrol, atıfl kontrol, muhabere,uydu, a¤ destekli yetenek, simülatör vb.sistem ya da yazılım projeleri MEBS DaireBaflkanlı¤ı tarafından yürütülmektedir.Bu çerçevede Daire’de; Komuta KontrolHaberleflme (C3), Uydu Radar ve ‹stihba-rat ve Uygulama Yazılımı ve Simülatörlerolmak üzere üç grupta proje yürütülmek-tedir.

Elektronik Harp ve Algılayıcılar DaireBaflkanlı¤ı

Ülkemizin savunma ve güvenli¤ine yöne-lik olarak, TSK ve di¤er kamu kurulufl-larının elektronik harp ve algılayıcılaralanındaki ihtiyaçlarının azami yurt içiimkân ve kabiliyetler kullanılarakkarflılanması amacıyla tedarik projeleriDaire Baflkanlı¤ı tarafından yürütmek-tedir. Elektronik harbin ana unsurlarınıoluflturan elektronik destek, elektroniktaarruz, kendini koruma ve e¤itimalanlarındaki ihtiyaçların karflılanmasıamacıyla Türkiye’de tasarım, gelifltirme,üretim, bakım ve idame altyapısınınoluflturulması yönünde çalıflmalar DaireBaflkanlı¤ı görevlerinin ana unsurlarınıoluflturmaktadır.

Bu çerçevede; Elektronik Harp ve Algıla-yıcılar Daire Baflkanlı¤ı bünyesindeHelikopter Elektronik Harp, Kara Konuflluve Deniz Elektronik Harp, Muharip UçakElektronik Harp ve El Yapımı Patlayıcılarolmak üzere dört grupta proje yürütül-mektedir.

Roket-Füze ve Mühimmat DaireBaflkanlı¤ı

TSK’nın roket, füze, mühimmat ve silahihtiyaçlarını, kullanıcının performans vetakvim beklentilerini dikkate alaraköncelikle yurt içi gelifltirme yoluyla karflı-lamak temel hedefi do¤rultusunda; ilgilifirma, kurum ve kuruluflları teknolojikgeliflmeler do¤rultusunda yurt içi çözüm-ler sunabilen, uluslararası ifl birli¤ine açıkve rekabetçi bir yapıya kavuflturmakamacıyla gerekli faaliyetler yürütülmek-tedir.

Bu çerçevede, Roket-Füze ve MühimmatDaire Baflkanlı¤ı bünyesinde, HavaSavunma, Güdümlü Füze, Silah ve Mü-himmat olmak üzere üç grup tarafındanproje yürütülmektedir.

Hukuk Müflavirli¤i

Müflavirlik, Müsteflarlık ile ilgili mevzuatçalıflmalarını yürütmek, di¤er kurumlar-dan gelen mevzuat taslaklarına vebirimlerce talep edilen hususlara iliflkinhukuki görüfl bildirmek, yürütülenprojelerin bafllangıç safhasından itibarenher türlü konuda hukuki destek sa¤lamak,Adli ve ‹dari Yargı Davalarının yanısıraUluslararası Tahkim Davalarını Müsteflarlıkadına takip etmek ve üçüncü taraflara

karflı ilgili mercilerde Müsteflarlı¤ı temsiletmek ve her türlü avukatlık hizmetleriniyerine getirmek, icra ifllemlerinin takipedilmesi ve alacakların hukuki yollardantahsilinin sa¤lanması için gerekli ifllemleriyapmak görevlerini yerine getirmektedir.

Özel Kalem Müdürlü¤ü

Müstefların faaliyet programının hazırlan-ması ve takibi ile yurtdıflı ve yurtiçi ziyaretprogramlarının koordinesi, Müsteflarlıktayapılacak tören ve protokol hizmetleriningerçeklefltirilmesi, SS‹K Toplantıları bafltaolmak üzere Müsteflarlıkta düzenlenenve Sn. Müstefların katıldı¤ı toplantılarıntertip ve düzeninin sa¤lanması, BilgiEdinme Kanunu kapsamındaki faaliyetlergibi görevler, Özel Kalem Müdürlü¤üsorumlulu¤unda yürütülmektedir.

‹ç Denetim Birimi

Müsteflarlık yönetiminin çalıflmalarınade¤er katmak ve gelifltirmek için kaynak-ların ekonomiklik, etkililik ve verimlilikesaslarına göre yönetilip yönetilmedi¤inide¤erlendirmek; bu amaçla ba¤ımsız,nesnel denetim yapmak ve önerilerdebulunmak görevlerini üstlenir.

‹ç denetim faaliyetlerine esas teflkiledecek düzenlemeler kapsamında SSMiç denetim yönergesi çıkarılmıfl, 2008 -2010 yıllarını kapsayan iç denetim planıçerçevesinde oluflturulan 2010 yılı içdenetim programı gere¤ince kurumu-muzda iç denetime yönelik ilk uygula-malar yapılmıfl ve iç denetim raporuhazırlanmıfltır.

Page 22: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

20

Denetim ve ‹ç Kontrol Sistemi

Denetim

3238 sayılı Kanunun 17. maddesi gere¤i;SSM ve Savunma Sanayii DesteklemeFonu’nun her türlü ifl ve ifllemleriBaflbakanlık, Milli Savunma Bakanlı¤ı veMaliye Bakanlı¤ı tarafından atanan üçdenetçiden oluflan ba¤ımsız bir Denetle-me Kurulu tarafından denetlenmektedir.Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanununyürürlü¤e girmesiyle birlikte, 2006 yılın-dan itibaren Müsteflarlı¤ın ve SavunmaSanayii Destekleme Fonunun dıfl deneti-mi Kanunun öngördü¤ü flekilde SayıfltayBaflkanlı¤ı tarafından; iç denetimi ise ‹çDenetçi tarafından yapılmaktadır.

‹ç Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve KontrolKanunu ile 26 Aralık 2007 tarih ve 26738sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu‹ç Kontrol Standartları Tebli¤i gere¤ince, hazırlanmıfl ve 30 Haziran 2009 tarihindeMaliye Bakanlı¤ına iletilmifl olan “Savun-ma Sanayii Müsteflarlı¤ı Kamu ‹ç Kontrol

Standartlarına Uyum Eylem Planı” (EylemPlanı), Müsteflarlı¤ımızın tüm birimlerinegönderilmifltir.

Maliye Bakanlı¤ı tarafından kamu idare-lerine gönderilmifl olan “Kamu ‹ç KontrolStandartları Uyum Eylem Planı Rehberi”gere¤ince; Eylem Planı’nda öngörülenfaaliyet ve düzenlemelerin gerçekleflmesonuçlarının, idarelerin strateji gelifltirmebirimleri tarafından en az altı ayda birolmak üzere düzenli olarak izlenmesi, de-¤erlendirilmesi ve eylem planı formatındaÜst Yöneticiye raporlanması gerekmek-tedir. Bu kapsamda, Müsteflarlı¤ımız ilkaltı aylık (30 Haziran 2009-31 Aralık 2009)ve ikinci altı aylık (01 Ocak 2010-30Haziran 2010) dönemlerine ait gerçeklefl-me sonuçları Üst Yöneticiye sunulmufltur.

Strateji Gelifltirme Daire Baflkanlı¤ı veHarcama Birimlerince yürütülecek önmali kontrol faaliyetleri ile ödemeleringerçeklefltirilmesine iliflkin usul ve esaslarıbelirlemek amacıyla yayımlanmıfl olan“Ödemelerin Gerçeklefltirilmesi ve ÖnMali Kontrol ‹fllemleri Yönergesi” kamumevzuatındaki de¤ifliklikler de gözönünde tutularak güncellenmifl olup,

revize edilmifl olan Yönerge, 26 A¤ustos2010 tarih ve 2010/08 sayılı Genelge ileyayımlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Kamu ‹ç Kontrol Standartları Uyum EylemPlanı Rehberi kapsamında, iç kontrolsistemine iliflkin olarak yürürlü¤e konulandüzenlemeler 18.10.2010 tarihi itibariyleMaliye Bakanlı¤ı’na bildirilmifltir.

18 fiubat 2006 tarih 26084 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Strateji GelifltirmeBirimlerinin Çalıflma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik’in iç kontrol birim-lerine vermifl oldu¤u, amaçlar ve sonuçlararasındaki farklılı¤ın giderilmesine yönelikçalıflmalar yapılması ve 31 Aralık 2005tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer ResmiGazete’de yayımlanan ‹ç Kontrol ve ÖnMali Kontrole ‹liflkin Usul ve Esaslar ileön mali kontrol sonucunda uygun görüflverilmedi¤i halde harcama yetkilileritarafından gerçeklefltirilen ifllemlerin malihizmetler birimince kayıtlarının tutularakÜst Yöneticiye bildirilmesi görevlerineistinaden hazırlanan ve 01 fiubat 2009-31 Ocak 2010 dönemini kapsayan “Üçün-cü Uyuflmazlık Raporu” Üst Yöneticiyesunulmufltur.

Page 23: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SSM 2007-2011 Stratejik Planı iki buçukyıllık uygulamalar gözönüne alınarak veulaflılan sonuçlar de¤erlendirilerek “Kamu‹darelerinde Stratejik Planlamaya ‹liflkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”kapsamında güncellenmifltir. Sözkonusugüncelleme çalıflması kapsamında“Stratejik Amaçlar” mevcut halleriylekorunmufl; bunlara iliflkin hedeflerin gü-nün ihtiyaçları çerçevesinde yenidendüzenlenmesi yoluna gidilmifltir. Güncel-leme çalıflmaları sonucunda oluflan yenihedefler ve performans hedefleri afla¤ıdaözetlenmifltir.

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

AMAÇ VEHEDEFLER

A. STRATEJ‹KAMAÇLAR

21

II.

Page 24: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

22

Stratejik Amaç

Kullanıcı ihtiyaçlarına veendüstriyel hedeflere uygunolarak tedarik faaliyetlerinietkinlefltirmek

Hedef 1.1

Tedarik faaliyetlerinietkinlefltirmek amacıyla projeyönetim süreçleriiyilefltirilecektir.Performans Hedefi 2011 yılınakadar PTD, TÇD veSözleflmelerde yapılan de¤iflikliksayısının takibine yönelik birsistem oluflturulacaktır.

Hedef 1.2

Kullanıcı memnuniyetininsa¤lanması çerçevesindeMüsteflarlı¤ın proje yönetimsüreleri kısaltılacaktır.Performans Hedefi 2011 yılınakadar ortalama PTD (ihtiyacınSSM’ye bildirilmesi)- Sözleflme‹mzası süreci %10 kısaltılacaktır.

Hedef 1.3

Sözleflme Yönetimi içerisindeyer alan kalite, test vesertifikasyon faaliyetleriperformans, zaman ve maliyetaçısından etkinlefltirilecektir.Performans Hedefi ‹ncelemeve de¤erlendirme faaliyetigerçeklefltirilen tüm AnaYüklenicilere, 2011 yılı sonunakadar Proje Kalite UyumSertifikası ve Sanayi Güvenli¤iUyum Sertifikası verilmesisa¤lanacaktır.

Hedef 1.4

Proje yönetiminde kurumsalstratejiler ile uyumlu hareketedilecektir.Performans Hedefi SektörelStrateji ve ‹hracat Stratejisidokümanlarına %80 uyumsa¤lanacaktır.

Stratejik Amaç

Savunma sanayiini özgün yurtiçi çözümler sunabilecek veuluslararası alanda rekabetedebilecek flekildeyapılandırmak

Hedef 2.1

TSK’nın sistem ihtiyaçlarınınyurtiçi karflılanma oranı (Y‹KO)artırılacaktır.Performans Hedefi 2010 yılıiçin % 50 Y‹KO sa¤lanacaktır.

Hedef 2.2

Sektörde sürdürülebilirli¤insa¤lanması ve verimlili¤inartırılmasına yönelik faaliyetlergerçeklefltirilecektir.Performans Hedefi 2011 yılındasektörde kifli baflı 250.000$ ciro ortalamasına ulaflılacaktır.

Hedef 2.3

Savunma sanayiinde KOB‹ veyan sanayi entegrasyonugelifltirilecektir.Performans HedefiSözleflmeler kapsamında yerliyan sanayiye en az %20 ifl payıverilecektir.

Hedef 2.4

Ar-Ge Yol Haritası veMÜKNET’lerin etkin olarakçalıflması sa¤lanacaktır.Performans Hedefi Ar-Ge veMÜKNET’ler için her yıl düzenlikaynak ayrılması sa¤lanacaktır.

Stratejik Amaç

Uluslararası iflbirli¤inigözeten çok taraflı sanayi,savunma ve güvenlikprojelerine aktif katılımsa¤lamak

Hedef 3.1

Sektörde uzmanlaflmanın teflvikive firmalarımızın uluslararasıtedarik zincirlerinde yer almasıadına stratejik iflbirliklerigelifltirilecektir.Performans Hedefi Sanayinetworkleri kapsamında 2011yılına kadar en az 3MoU/Stratejik ‹flbirli¤i anlaflmasıimzalanacaktır.

Hedef 3.2

NATO savunma projelerindeTürk savunma sanayii payınınartırılmasına yönelik faaliyetlergerçeklefltirilecektir.Performans Hedefi 2011 yılınakadar NATO Ajansları ihalelerikapsamında, inflaat faaliyetlerihariç olmak üzerekazanım/harcama dengesi 1’inüzerine çıkarılacaktır.

Hedef 3.3

Savunma ve havacılık ihracatınınartırılması teflvik edilecek vedesteklenecektir.Performans Hedefi 2011 yılında1 milyar $ savunma&havacılıkcirosu gerçeklefltirilecektir.

Stratejik Amaç

Kurumsal yapıyıetkinlefltirmek

Hedef 4.1

Yüksek nitelikli personelin iflealınması, üretkenlik ortamınıngerektirdi¤i altyapı vee¤itimlerin sa¤lanması ileyetiflmifl personelin eldetutulması amaçlarına yönelikolarak Stratejik ‹nsan Kaynaklarıyaklaflımı uygulanacaktır.Performans HedefiPersonelin%80’inin konusuyla(hizmet alanı) igili 30 saat e¤itimalması sa¤lanacaktır.

Hedef 4.2

Müsteflarlıkta veriler vehedeflerle yönetim anlayıflı vestratejik yönetim sistemati¤ikurumsallafltırılacaktır.Performans Hedefi StratejikPlan (Uygulama Stratejisi) karnenotu her yıl en az 80 olacaktır.

Hedef 4.3

Müsteflarlıkta üretilen bilgininyönetimi, paylaflımı, güvenli¤ietkinlefltirilecektir.Performans Hedefi 2011 yılınakadar Bilgi Yönetimi Stratejisioluflturulacaktır.

1 2 3 4

Page 25: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 23

B. TEMEL POL‹T‹KAVE ÖNCEL‹KLER

Dokuzuncu Kalkınma Planı

IX. Kalkınma Planında (2007-2013)“Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,bilgi toplumuna dönüflen ve AB’ye üyelikiçin uyum sürecini tamamlamıfl bir Türki-ye” olarak belirlenen vizyona ulaflmakiçin stratejik amaçlar ve hedefler belirlen-

mifltir. Temel ilkeler ise, düzenleme vedenetleme ifllevlerinin güçlendirilmesive politikalar oluflturulurken kaynak kıstıgöz önünde bulundurularak önceliklen-dirme yapılması olarak tespit edilmifltir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın ekonomikve sosyal geliflme eksenleri arasında yeralan

• rekabet gücünün artırılması,• kamu hizmetlerinde kalite ve etkinli¤inartırılmasıbafllıkları Müsteflarlı¤ımız Stratejik Planı’nda da yerini almıfltır. Bu çerçevede bah-se konu bafllıklar ile ilgili olarak gelifltirilenstratejiler izleyen paragraflarda sunulmufl-tur.

Page 26: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 27: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 25

fiekil 7 IX. Kalkınma Planı Stratejisi -SSM Stratejik Plan ‹liflkisi

9. KALKINMAPLANI STRATEJ‹S‹

‹stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaflan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgitoplumuna dönüflen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlam›fl bir Türkiye

EKONOM‹K VE SOSYAL GEL‹fiME EKSENLER‹

1 Makroekonomik ‹stikrar›nKal›c› Hale Getirilmesi

2 ‹fl Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi

3 Ekonomide Kay›td›fl›l›¤›nAzalt›lmas›

4 Finansal SisteminGelifltirilmesi

5 Enerji ve Ulaflt›rmaAltyap›s›n›n Gelifltirilmesi

6 Çevrenin Korunmas› veKentsel Altyap›n›n Gelifltirilmesi

7 Ar-Ge ve Yenilikçili¤inGelifltirilmesi

8 Bilgi ve ‹letiflimTeknolojilerininYayg›nlaflt›r›lmas›

9 Tar›msal Yap›n›nEtkinlefltirilmesi

10 Sanayi ve HizmetlerdeYüksek Katma De¤erli ÜretimYap›s›na Geçiflin Sa¤lanmas›

1 ‹flgücü Piyasas›n›n Gelifltirilmesi

2 E¤itimin ‹flgücü TalebineDuyarl›l›¤›n›n Art›r›lmas›

3 Aktif ‹flgücü Politikalar›n›nGelifltirilmesi

1 E¤itim SistemininGelifltirilmesi

2 Sa¤l›k SistemininEtkinlefltirilmesi

3 Gelir Da¤›l›m›n›n‹yilefltirilmesi, Sosyal ‹çermeve Yoksullukla Mücadele

4 Sosyal Güvenlik SistemininEtkinli¤inin Art›r›lmas›

5 Kültürün Korunmas›,Gelifltirilmesi ve ToplumsalDiyalo¤un Güçlendirilmesi

1 Bölgesel GeliflmePolitikas›n›n Merkezi DüzeydeEtkinlefltirilmesi

2 Yerel Dinamiklere ve ‹çselPotansiyele Dayal› GeliflmeninSa¤lanmas›

3 Yerel Düzeyde KurumsalKapasitenin Art›r›lmas›

4 K›rsal Kesimde Kalk›nman›nSa¤lanmas›

1 Kurumlar Aras› Yetki veSorumluluklar›nRasyonellefltirilmesi

2 Politika Oluflturma veUygulama KapasitesininArt›r›lmas›

3 Kamu Kesiminde ‹nsanKaynaklar›n›n Gelifltirilmesi

4 e-devlet Uygulamalar›n›nYayg›nlaflt›r›lmas› veEtkinlefltirilmesi

5 Adelet Sisteminin‹yilefltirilmesi

6 Güvenlik HizmetlerininEtkinlefltirilmesi

Befleri Geliflme ve SosyalDayan›flman›n Güçlendirilmesi‹stihdam›n Art›r›lmas› Bölgesel Geliflmenin

Sa¤lanmas›Kamu Hizmetlerinde Kalite veEtkinli¤in Art›r›lmas›Rekabet Gücünün Art›r›lmas›

V‹ZYON

20072013

Page 28: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

26

Rekabet Gücünün Artırılması

Rekabet gücünün artırılması stratejikamacının altında yer alan “‹fl Ortamının‹yilefltirilmesi” hedefinde, baflta KOB‹’lerolmak üzere iflletmelerde kurumsalyönetiflimin gelifltirilmesi ve KOB‹’lerinuygun koflullarda çeflitlendirilmifl finans-man imkanlarına erifliminin kolaylafltırıl-ması öngörülmektedir. Ulusal savunmasanayiinin gelifltirilmesi görevini yerinegetirmekle yükümlü olan Müsteflarlı¤ımız;savunma ihtiyaçlarının yurtiçi imkanlarlakarflılanma oranını 2010 yılına kadar%50’ye çıkarmayı hedeflemifltir. Bu hedefistikametinde, savunma projeleri kapsa-mında minimum %50 sanayi katılımı veoffset yükümlülü¤ü getirmenin yanı sıra,KOB‹’lere ifl payı verilmesi zorunlulu¤unada teklife ça¤rı dosyalarında yer verilmek-tedir.

Aynı stratejik amaç altında yer alan “Ar-Ge ve Yenilikçili¤in Gelifltirilmesi” hedefikapsamında; sanayi ve hizmet sektöründeyüksek katma de¤erli üretim yapısınageçiflin sa¤lanması hedeflenmektedir.Sektörün rekabet gücünü artırmak vedünya savunma pazarından daha fazlapay alabilmelerini sa¤lamak üzere, yüksekkatma de¤erli mal üretiminin artırılmasıve firmaların özgün tasarım ve markayaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi vekurumsallaflmıfl bir yapıya dönüflmesi içinyönlendirilmesi ve desteklenmesi plan-lanmaktadır. Ayrıca ileri teknoloji ürünleri-nin yurt içinde üretimini gerçeklefltirmeküzere Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesive Ar-Ge harcamalarının gayri safi millihasıla içindeki payı ve bu payın içindeözel sektörün a¤ırlı¤ını artırmaya yöneliktedbirler alınması öngörülmüfltür. Bukapsamda; Müsteflarlı¤ımızın yürüttü¤üprojelerde özgün gelifltirmeye dayalıproje modellerine ve Ar-Ge faaliyetlerineöncelik verilmesi hedeflenmektedir. Ana

sistem projesi ile iliflkilendirilebilecekTeknoloji Kazanımı projelerini gerçeklefl-tirmek üzere, ana sistem projeleri kapsa-mında Teknoloji Kazanım yükümlülü¤ügerçeklefltirilmesi takip edilmektedir.Ayrıca; savunma sanayiinin özgün yurtiçiçözümler sunacak ve uluslararası alandarekabet edecek flekilde gelifltirilmesineyönelik faaliyetlere yıllık programlardayer verilmektedir.

Kamu Hizmetlerinde Kalite veEtkinli¤in Artırılması

Bu stratejik amaç altında yer alan “PolitikaOluflturma ve Uygulama KapasitesininArtırılması” hedefi ile kamu idarelerindepolitika oluflturma, maliyetlendirme, uy-gulama, izleme ve de¤erlendirme süreç-lerinin kalitesinin artırılması amaçlanmıfltır.

Kuruldu¤u günden bu yana de¤iflime vegeliflime açık bir yapısı olan Müste-flarlı¤ımız, yürüttü¤ü çalıflmaların planlıve sonuç odaklı olarak sürdürülebilmesiniteminen stratejik yönetim yaklaflımınıfırsat olarak de¤erlendirmifl ve 2007–2011dönemini kapsayacak flekilde stratejikplanlarını hazırlayan pilot ve öncü kurulufl-lardan birisi olmufltur. Stratejik yönetimyaklaflımının baflarılı olabilmesi için ölçme,izleme ve de¤erlendirme süreçlerininoluflturulması gere¤inden hareketle,Müsteflarlı¤ımız faaliyetlerini ve perfor-mans programı kapsamında belirlenenperformans göstergelerinin izlenmesi içinbilgi teknolojisi imkanlarının azami olarakkullanıldı¤ı bir bilgi sistemi kurulmasıçalıflmaları; “e-Devlet UygulamalarınınYaygınlafltırılması ve Etkinlefltirilmesi”hedefine yönelik olarak bafllatılan e-Savunma Sanayii projesi kapsamındayürütülecektir.

“Kamu Kesiminde ‹nsan KaynaklarınınGelifltirilmesi” hedefine yönelik olarak,

Müsteflarlı¤ımızda geleneksel personelyönetimi yaklaflımı terk edilerek, arzu-lanan vizyona ulaflılmasını ve kurumsalyapının etkinlefltirilmesini teminen, 2010yılı süresince ifle alım ve oryantasyon,performans yönetimi, yetkinlik gelifltirme,çalıflanların geliflimi ve e¤itim konuları,stratejik insan kaynaklarını temel alan birperspektif ile ele alınmıfltır.

2010 yılında Uzman Yardımcısı alımı içinbir kez sınav açılmıfltır. Yapılan sınav neti-cesinde, Müsteflarlı¤ımıza 3 yeni UzmanYardımcısı personel istihdamı gerçek-lefltirilmifltir. ‹fle yeni giren personel içindüzenlenen ve kurumun iç ve dıfl paydafl-larının tanıtımı, memuriyet ve çalıflmahayatı ile ilgili temel bilgilendirmeler veyetkinlik arttırıcı kiflisel geliflime yönelike¤itimlerin yanı sıra, Müsteflarlı¤ın yakınçalıflma orta¤ı olan kurumlara ziyaretleriiçeren oryantasyon programı ile hemkurum kültürüne hem de memuriyet ha-yatlarına adaptasyonları hedeflenmifltir.

Müsteflarlık personeline yönelik olarak2010 yılı e¤itim ihtiyaçları da, öncekiyıllarda oldu¤u gibi, bir plan dahilindekarflılanmıfltır. Mesleki e¤itimler, kifliselgeliflim e¤itimleri ve yöneticilere yönelike¤itimlerden oluflan e¤itim planı, tümbirimlerin ihtiyaçlarının yanı sıra Müste-flarlı¤ımız görev tanımları da dikkatealınarak oluflturulmufltur.

Ayrıca; Sanayi ve Hizmetlerde YüksekKatma De¤erli Üretim Yapısına GeçiflinSa¤lanması hedefi ve Politika Oluflturmave Uygulama Kapasitesinin Artırılmasıkapsamında Savunma Sanayii Müsteflar-lı¤ının kuruluflunu düzenleyen yeni birkanun tasarısı hazırlanmıfltır. Kanuntasarısı hakkında ilgili kurumlardangörüfller alınmıfltır. Görüfller do¤rultu-sunda gözden geçirme çalıflmalarıtamamlanmıfltır.

Page 29: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 27

2010 Yılı Hükümet Programı

2010 Yılı Hükümet Programı kapsamında,Müsteflarlı¤ımız sorumlulu¤unda yürütül-mesi öngörülen faaliyetlere ve bunlarıngerçekleflme durumlarına iliflkin bilgilerafla¤ıda verilmektedir:

Eksen Tedbir No Tedbir Yapılacak ‹fllem ve Açıklama Gerçekleflmeler

Sanayi veHizmetlerdeYüksek KatmaDe¤erli ÜretimYap›s›na GeçiflinSa¤lanmas›

133 Savunma SanayiiMüsteflarlı¤ının

kuruluflunudüzenleyen yenibir kanun tasarısı

hazırlanacaktır.

136 Savunma sanayiistrateji ve

politikalarınıizleme ve

de¤erlendirmesistemi

oluflturulacaktır.

3238 sayılı Kanunun yerineyeni bir Kanun tasarısı

hazırlanarak TBMM’ye sevkedilecektir.

Savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçinden karflılanma oranı

artırılacaktır. Bu maksatlahazırlanan Savunma Sanayii

Stratejisi, Alt Sektör Stratejileri ileSavunma Ar-Ge Yol Haritası ve

Teknoloji Kazanım Planıuygulamaya konulacak ve bunların

takibi yapılacaktır.

Kanun tasarısı hakkında ilgili kurumlardangörüfller alınmıfltır. Görüfller do¤rultusunda

gözden geçirme çalıflmaları tamamlanmıflolup, tasarının 2011 yılı içerisinde

Baflbakanlık’a gönderilmesi öngörülmektedir.

SSM Stratejik Planı 3 aylık Gerçekleflmetoplantıları ile takip edilmektedir. Ayrıca,

tamamlayıcı nitelikteki strateji belgelerininprojelerde uygulamaya aktarılmasına yönelik

olarak Proje Yönetim Planlarıoluflturulmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporuaracılı¤ıyla gerçekleflmeler kamuoyu ile

paylaflılmaktadır.

134 Savunma sanayiineyönelik KOB‹

Danıflma Merkezioluflturulacaktır.

Savunma sistem projelerinde anave alt yüklenicilerin KOB‹

yeteneklerinden etkin flekildeyararlanabilmesi için KOB‹

danıflma merkezi oluflturulacaktır.

Sözkonusu hedef çerçevesinde OST‹M’deKOB‹ Danıflmanlı¤ı Merkezi (KDM) kurulmufl

olup, KDM Çalıflma Esasları Dokümanıhazırlıklarına bafllanmıfltır.

135 Savunmasanayiinde çevreye

iliflkin deneyyeteneklerini

içeren bilgi havuzuoluflturulacaktır.

Savunma sanayiinde çevreyeiliflkin deney yetenekleri bilgi

havuzu oluflturularak,sözleflmelerdeki tüm ihtiyaçlaracevap veren, belgelendirilmifl bir

altyapıya kavuflturulacaktır.Deney olanaklarının sektör

tarafından kullanımına iliflkinçalıflma yapılacaktır.

Savunma sanayi çevresel test kabiliyetleriarafltırılarak envanteri çıkarılmıfltır. TÜB‹TAKUME’nin gerçeklefltirdi¤i benzer faaliyetlerdikkate alınarak TUSAfi yerleflkesinde hava

platformlarının girebilece¤i EMI/EMClaboratuvarı kurulmasına iliflkin teknik

ihtiyaçlar ve alt yapıya yönelik teknik bir raporhazırlanmıfltır.

Tablo 1 2010 Yılı Hükümet Programı kapsamında SSM Faaliyetleri

Page 30: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

28

Tablo 2 SSM Tedarik Yaklafl›m›

YAKLAfiIM HEDEF

Yurtiçi Gelifltirme

Ortak Gelifltirme ve Konsorsiyum

Yurtdıflından Hazır Alım

Ulusal pazar için gelifltirmenin maliyet etkin olmadı¤ı durumlarda ortakgelifltirme veya konsorsiyumlara ortak olma, tasarım ve risk orta¤ı olma

potansiyelinin gelifltirilmesi.

Yukarıdaki önceliklerin sa¤lanamaması durumunda Yurtdıflından HazırAlım yoluna gitme ve bu tür projelerde ortak imalat ve offset yoluyla

ulusal sanayimize ifl imkanları yaratılması.

Öncelikle yurt içi gelifltirme modellerinin uygulanması ve savunma sanayiiürün portföyünün zenginlefltirilmesi,

Küçük ve orta boy iflletmelere (KOB‹) verilen ifl payının, sözleflme ileteminat altına alınması,

Yan sanayide, ana sistem üreticileri tarafından kalifiye edilmifl tafleronsayısının artırılması için “Yan Sanayii Bütünlefltirme Esasları” oluflturulması,

“Teknoloji Kazanım Planı” kapsamında öncelikli alt sistem, bileflen veteknoloji gelifltirmeyi içeren Ar-Ge projelerinin ve bu projelerin yürütülmesi

için mükemmeliyet a¤larından faydalanılması

SSM Tedarik Yaklaflımı

Müsteflarlı¤ımız tarafından ulusal savun-ma sanayii altyapısının güçlendirilmesive TSK’nın modernizasyon ihtiyaçlarınınkarflılanması hedefleri do¤rultusundahayata geçirilen projelerde yurt içitasarım, üretim ve teknoloji kazanımı gibihususlara önem verilmektedir. TSK ihti-yaçlarının yurt içinden karflılanma oranınıartırmak amacıyla, tedarik yaklaflımınıntemelini oluflturan unsurlar afla¤ıdadır:

Page 31: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 29

1990Haz›r Al›m Ortak

ÜretimTasar›m ve

‹hracat

• Hürkufl E¤itim Uça¤›• Milgem Korveti• ‹HA Sistemleri• Altay Tank›

• Meltem Deniz Keflif Uça¤›• Couger Helikopteri• Z›rhl› Muharebe Arac›• May›n Avlama Gemisi

• Bafllang›ç E¤itim Uça¤›• Genel Maksat Helikopteri• IR Jammer Tedari¤i

20001990 2000

fiekil 8 Tedarik Yaklaflımlarının Dönemsel Geliflimi

Page 32: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 33: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

FAAL‹YETLERE‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

A. MAL‹B‹LG‹LER

31

SSM 2010 Mali Yılı Özel Bütçesi’nin (‹dari Bütçesi) uygulamasonuçları ve açıklamalar afla¤ıdasunulmufltur.

Özel Bütçe UygulamaSonuçları

Müsteflarlık 2010 yılında tahsis29.252.000 TL’lik bafllangıç öde-ne¤ine 6.704.050 TL’lik ödenekekleme ifllemi yapılmıfl, bunun31.891.979 TL’si harcanmıfltır.

Gider türleri itibariyle harca-maların da¤ılımı yandaki tablodasunulmufltur.

Tablo 3 Özel Bütçe Uygulama Sonuçları

Kodu Aç›klama Kesinleflen Ödenek Harcama Kesinleflen Bütçe TahminiBütçe Ödene¤i Ekleme Bütçe Ödene¤i

2010 2011 2012 201301 Personel Giderleri 15.172.000 1.837.700 15.959.606 18.177.000 19.680.000 21.173.00002 SGK’ya Devlet Primi Giderleri 1.455.000 203.700 1.552.616 1.766.000 1.909.000 2.037.00003 Mal ve Hizmet Al›m Giderleri 9.900.000 3.942.150 11.490.311 10.474.000 11.029.000 11.558.00004 Faiz Giderleri 0 0 0 0 0 005 Cari Transferler 525.000 86.200 577.750 552.000 577.000 605.00006 Sermaye Giderleri 2.200.000 635.000 2.311.696 1.045.000 0 007 Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0 008 Borç Verme 0 0 0 0 0 009 Yedek Ödenekler 0 0 0 0 0 0

Genel Toplam 29.252.000 6.704.050 31.891.979 32.014.000 33.195.000 35.373.000

TL

III.

Page 34: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

32

2010 yılı mal ve hizmet alım giderleritertibinde yer alan ödenek, araç kiralama,hizmet binası kiralama, personel servishizmeti kiralama iflleri baflta olmak üzereelektrik, su, temizlik malzemesi ile yolluk-lar ve e¤itim hizmetlerinin tedariki ama-cıyla kullanılmıfltır.

Cari transferler tertibinde yer alan ödenekise, memurların ö¤le yeme¤ine yardımgideri ile ilgili mevzuat gere¤i sosyalgüvenlik kurumuna ödenen yönetimgiderlerine katılım payından ibarettir.

Sermaye Giderleri tertibinde “KurumsalKaynak Yönetimi Yatırım Projesi”kapsamındaki mamul mal alımları ve gayrimaddi hak alımları bulunmaktadır.

Savunma Sanayii DesteklemeFonu Gelir-Gider Durumu

3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile,TSK’nın modernizasyonunun sa¤lanmasıve Türkiye’de modern savunma sanayiininkurulması için gerekli kayna¤ın, genelbütçe dıflında devamlı ve istikrarlı birflekilde temini amacıyla Türkiye Cumhu-riyet Merkez Bankası nezdinde ve Müste-flarlık emrinde SSDF kurulmufltur. SSDFkaynakları, Baflbakan, GenelkurmayBaflkanı ve Milli Savunma Bakanı’ndanteflekkül olan Savunma Sanayii ‹cra Komi-tesi tarafından alınan kararlar çerçeve-sinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin moderni-zasyonu ve savunma sanayiinin geliflti-rilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nungelirlerin da¤ılımı ile Fondan yapılanharcamaları gösteren gider da¤ılımı özetolarak afla¤ıda verilmektedir:

2008-2010 yıllarında sözleflmeye ba¤la-nan büyük tutarlı projelerin ödemelerininbafllaması nedeniyle giderler yönündenönceki yıllara göre bir artıfl e¤ilimi sözkonusudur. Grafikte görülen rakamlaradi¤er kurum/kurulufl bütçelerindenaktarılan kaynakla karflılanan projegiderleri ile Hazine Müsteflarlı¤ı tara-fından sa¤lanan dıfl finansman kredigiderleri dahil de¤ildir.

Di¤er taraftan, Fon hesaplarına giriflyapan kaynak açısından son yıllardagörülen düflmenin nedeni, Fon gelirleri-nin azalması de¤il, tahakkuk etmifl Fonalacaklarının Hazine tarafından aktarılma-mıfl olmasıdır. Mevcut nakit kaynaklarkullanılarak nakit yönetimi açısındanetkinlik sa¤lanmıfltır. Halihazırda FonunHazine nezdinde tahakkuk etmiflaktarılmayı bekleyen yaklaflık 4 MilyarABD Doları kadar kayna¤ı vardır.

2010

138

1832

2009

587

1461

2008

1889

1670

2007

1256

1194

2006

1134

1044

2005

1237

929

2004

1199

983

2003

1322

981

2002

1464

1083

2001

845

589

2000

1306

1092

fiekil 9 SSDF Gelir-Gider Durumu (milyon $)

GelirGider

Page 35: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

2010 yılı içerisinde gerçeklefltirilenfaaliyetlere iliflkin bilgiler Stratejik Plandayer alan dört stratejik amaç altında vebelirlenen hedefler çerçevesinde grup-landırılarak afla¤ıda özetlenmektedir:

Kullanıcı ihtiyaçlarına veendüstriyel hedeflere uygunolarak tedarik faaliyetlerininetkinlefltirilmesi

Tedarik Süreci ‹yilefltirme Faaliyetleri

Tedarik yönetim sistemlerinin ve kullanı-lan araçların sürekli iyilefltirilmesi, bütünpaydaflları kapsayacak flekilde eflgüdümve iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve mevcutyapının yarının ihtiyaçlarına özgün çözüm-

ler üretebilen bir organizasyona dönüfltü-rülmesi hedefleri esas alınmıfltır.

Bu hedefler do¤rultusunda, afla¤ıdakiana faaliyet alanlarında çalıflmalargerçeklefltirilmifltir;• Yönetim Sistem Dokümanlarının olufltu-rulmasına yönelik olarak Müsteflarlık ‹çDüzenleyici Dokümanlarının (Kanun,Bakanlar Kurulu Kararı, Yönergeler,Rehber ve Standart Dokümanlar) hazır-lanması/güncellenmesi ve bu dokuman-ların Kurum içinde paylaflılması veuygulamalarda standardizasyon amacıylatüm personele e¤itimler verilmifltir,• Standart Sözleflme iyilefltirmeçalıflmaları,• e-Savunma Sanayii Projesi,

• Biliflim sistemi alt yapı çalıflmaları,• Tedarik Lojisti¤i ve Entegre LojistikDestek,• NATO-AC-327 Ömür Devri YönetimGrubu faaliyetleri,• Mühendislik ve Danıflmanlık Hizmetleritedariki,• Yapılabilirlik (Fizibilite) Etüdleri,

Yönetim Sistem Dokümanları

Paydafllarla uyum ve kurum içi uygulama-larda standardizasyon sa¤lamak amacıyla;2009 yılında hazırlanan afla¤ıdakidokümanlar 2010 yılı içinde uygulamayaalınmıfl ve uygulamada alınan geribeslemelerle güncelleme süreci bafllatıl-mıfltır.

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 33

B. FAAL‹YETB‹LG‹LER‹

Page 36: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

34

Standart Sözleflme Faaliyetleri

Standart Sözleflme revizyon faaliyetlerikapsamında farklı alt sektörlerden AnaYüklenici konumundaki 11 firma ile Mart-Haziran döneminde toplantılar gerçeklefl-tirilmifltir. Aynı dönemde Kurum içi koor-dinasyon da sa¤lanmıfl olup, çalıflmalarson aflamasına getirilmifltir. Yurt içi Ge-lifltirme Projelerinde özgün olarak üreti-lecek sistemlerdeki risklerin yüklenicilerile paylaflılması, maliyetlerin etkin birflekilde takip edilebilmesi, maliyetveritabanı oluflturulabilmesi amaçlarıdo¤rultusunda, hazırlanan Maliyet ArtıYurt ‹çi Gelifltirme Standart SözleflmesiÖzgür (Görev Bilgisayarı) projesi içinuygulanmaya bafllamıfltır.

Müsteflarlı¤ımız tarafından yürütülenprojelerde taslak sözleflmelerin hazır-lanması ve sözleflmelerin yürütülmesisırasında ihtiyaç duyulan de¤iflikliktaleplerinin de¤erlendirilmesi faaliyet-lerine devam edilmifl, bu kapsamda 13adet taslak sözleflme ve 72 adet sözleflmede¤ifliklik talebi cevaplandırılmıfltır.

Tedarik Lojisti¤i ve EntegreLojistik Destek

13 Kasım 2009 tarihinde, TSK, TSKGV,SASAD, arafltırma kurumları, ünivesitelerve savunma sanayii firmalarının katılımıile Müsteflarlı¤ımız tarafından düzenlen-mifl olan 1. Tedarik Lojisti¤i Kurultayı’nınsonuçları ve kurultayı müteakip yapılankoordinasyon toplantıları çerçevesinde;• Yurt içi gelifltirme projeleri ile TSKenvanterine kazandırılacak savunmasistemlerinde, tedarik ve kullanımdönemlerini bir bütün halinde ele alanömür devri yönetimine geçifl sa¤lanması,• Entegre Lojistik Destek konseptininbelirli bir disiplin içinde yaygınlafltırılmasıve uygulanması amacıyla, ihtiyaç sahibimakamlar, tedarik makamları ve yükleni-ciler arasında bilgi paylaflımını sa¤lamak

üzere Savunma Sanayii ELD Platformu’nun oluflturulması,

• Sözleflmelerimizde garanti dönemin-deki bakım onarımların yüklenicilertarafından yapılabilmesini sa¤layacakdüzenlemelerin yer alması,

• Yüklenicilerin savunma sistemlerininkullanım dönemindeki performansındanve lojistik deste¤inin sa¤lanmasındansorumlu olaca¤ı “Performansa DayalıLojistik” modelleri gelifltirilmesi ve bumodellerin sistemlerin idame-iflletme-bakım konseptine ba¤lı olarak uygulana-bilirli¤inin ortaya konulması,

• Ömür devri yönetimi içinde milli firma-larımıza daha fazla ifl imkanı sunularak,savunma sistemlerinin tedari¤inde velojistik deste¤inin sa¤lanmasında milliekonomi açısından yatırım maliyetlerininazaltılması, savunma sistemlerinin perfor-mans etkinli¤inin arttırılması, savunmasektörüne lojistik destek sa¤lama kabili-yeti kazandırılması ve sektörün kendisiniidame ettirebilece¤i ve gelifltirebilece¤ibir alan açılması

için ihtiyaç duyulan fikri alt yapı çalıflmalarıgerçeklefltirilmifltir. Bu amaçla, geliflmiflülkelerdeki uygulamalar incelenmifl,muhtelif ortamlarda brifingler verilmifl vebildiriler sunulmufltur. Yapılan hazırlıkçalıflmalarını müteakip, 2012-2016 döne-minde uygulamaya geçilmesi planlan-maktadır.

• SSM Teflkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Tasarısı

• ‹ç Düzenleyici Dokümanları Hazırlama

Yönergesi

• Teklif De¤erlendirme Yönergesi

• Standart Sözleflme Yönergesi

• Fon Yönetimi Yönergesi

• Güvenlik ‹fllemleri Yönergesi

• Biliflim Güvenli¤i ve Yönetimi Yönergesi

• Uluslararası Fuarlara Katılım Yönergesi

• SK/O Yönergesi

• Proje Kodlama Yönergesi

• Savunma Sanayii Destek Kredisi Yönergesi

• Rehber B‹D

• Rehber Fizibilite

• ‹hale ‹lan Formatı

• Rehber PYP

• Görev Tanımları

• 4734 3.b) kapsamında güncellenen

Bakanlar Kurulu Kararı

• Proje Yönetim Yönergesi

• SS‹K Toplantı Yönergesi

• Ürün ve Hizmet Kabul ‹fllemleri Yönergesi

• Arfliv Yönergesi

• Son Kullanıcı Belgesi Yönergesi

• Dosyalama Yönergesi

• Yapılabilirlik Etüdü Yönergesi

• SSM Ofisi Yönergesi

• Resmi Yazı Hazırlama Yönergesi

• Kimlik Kartı Yönergesi

• Tez Hazırlama Yönergesi

• Rehber TÇD

• Rehber Berat

• PYP Sunum Formatı

• SSM Sunum Formatı

Tablo 4 Yönetim Sistemi Dökümanlar›

Page 37: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

NATO-AC-327 Ömür DevriYönetimi Grubu faaliyetleri

NATO AC/327 Ömür Devri YönetimiGrubu, CNAD (Ulusal SilahlanmaYöneticileri Konferansı)’na ba¤lı olarakfaaliyet göstermektedir. NATO AC/327Ömür Devri Yönetimi Grubunun sorumlu-luk alanı, NATO’nun ömür devri, kaliteve karflılıklı kullanılabilirlik konularındakiihtiyaçlarının karflılanabilmesi için sistem-lerin tedari¤i, kullanımı, desteklenmesive elden çıkarılmasına iliflkin NATO politi-kalarının, yöntemlerinin ve prosedürleri-nin hazırlanmasıdır.

• Tedarik Yönetimi Daire Baflkanlı¤ıncakatılım sa¤lanan “WG/1 NATO ProgramSüreçleri Çalıflma Grubu” tarafından 2010yılı içinde;• “Çok Uluslu Savunma Sistemi Proje-lerinde Entegre Lojistik Destek Rehberi(ALP-10)” dokümanı güncellenmifltir.ALP-10 dokümanının 2011 yılı içindeonaylanarak, yayınlanması beklenmek-tedir.• Çok Uluslu Savunma Sistemi Projele-rinde Entegre Lojistik Destek Rehberi(ALP-10) dokümanının daha iyi anlaflıla-bilmesi ve daha kolay uygulanabilmesiiçin detaylı bir sunum hazırlanmıfltır. Sözkonusu sunumun 2011 yılı içinde yayınlan-ması planlanmaktadır.• “PAPS - Safhalı Silahlanma Program-lama Sistemi (AAP-20)” dokümanıhazırlanmıfltır. Söz konusu dokümanNATO bünyesinde kullanıma girmiflbulunmaktadır.• “NATO Sistem Ömür Devri Safhalarıve Süreçleri (AAP-48)” dokümanınıngüncellenmesi çalıflmalarına devamedilmifltir.• AAP-48 dokümanında yer alan genelprosedürlerin ve teknik süreçlerinyazılması çalıflmalarına devam edilmifltir.

Savunma sanayiinin özgün yurtiçi çözümler sunabilecek veuluslararası alanda rekabetedebilecek flekildeyapılandırılması

Sanayileflme Yönetimi Faaliyetleri

Müsteflarlı¤ımız, ulusal savunma sana-yiinin gelifltirilmesi amacıyla uluslararasıalanda ortaya çıkan de¤iflim ve teknolojikgeliflmeler paralelinde sektöre rehberliketme görevinin bilinciyle proje faaliyet-lerini sanayileflmeye yönelik birimlerinproje gruplarına aktif katılımı ile yürüt-mektedir. Böylece bir taraftan TSK’nınihtiyaç duydu¤u modern savunma teçhi-zatı tedarik edilirken di¤er taraftanülkemiz savunma sanayiinin gelifltirilmesimümkün olmaktadır.

Sanayi Katılımı / Offset (SK/O)

Projeler kapsamında, yerli sanayi firma-larının imkan ve kabiliyetlerinin kullanıl-ması, ihracat yoluyla uluslararası rekabetgüçlerinin artırılması ve teknolojik iflbirli¤i,yatırım ve Ar-Ge imkanları sa¤lanmasıamacıyla sanayi katılımı/offset faaliyetleriplanlanmakta ve gerçeklefltirilmektedir.2009 yılında de¤ifltirilen “SanayiKatılımı/Offset De¤erlendirme Formülü”ile KOB‹’lere ve yerli tasarıma verilenönem artırılmıfltır.

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 35

‹mzalanan Toplam SK/O Sözleflmesi Sayısı 134

Tamamlanan Sözleflme Sayısı 41

Devam Eden Sözleflme Sayısı 93

De¤erlendirmesi / Müzakeresi Süren Sözleflme Sayısı 13

Tablo 5 SK/O Sözleflmeleri

2009 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/OYükümlülü¤ü9,60 Milyar ABD Doları

2010 Yılı ‹çerisinde Alınan SK/OYükümlülü¤ü3,66 Milyar ABD Doları

2010 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/OYükümlülü¤ü13,26 Milyar ABD Doları

2009 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/OGerçekleflmesi4,61 Milyar ABD Doları

2010 Yılı ‹çerisinde Gerçekleflen SK/OMiktarı686 Milyon ABD Doları

Sanayi Katılımı30 Milyon ABD Doları‹hracat514 Milyon ABD DolarıTeknolojik ‹flbirli¤i142 Milyon ABD Doları

2010 Yılı Sonu ‹tibariyle Toplam SK/OGerçekleflmesi5,30 Milyar ABD Doları

2010 Yılı Sonu ‹tibariyle Kalan SK/OYükümlülü¤ü7,97 Milyar ABD Doları

Sanayi Katılımı2,09 Milyar ABD Doları‹hracat5,09 Milyar ABD DolarıTeknolojik ‹flbirli¤i793 Milyon ABD Doları

Page 38: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

36

Savunma SanayiininYönlendirilmesi

2010 yılında gerçeklefltirilen bafllıcaetkinlikler afla¤ıdadır:

• 07 Ocak 2010; FNSS tarafından düzen-lenen “Çözüm Ortakları Konferansı”nakatılım,• 12-14 Ocak 2010; Stockholm/ ‹sveç’tegerçeklefltirilen “Avrupa Savunma Sana-yinde Faaliyet Gösteren KOB‹’lerin Güç-lendirilmesi” konulu konferansa katılım,• 14 Ocak 2010; SSM-ASO ‹flbirli¤içerçevesinde Sincan 1. Organize SanayiBölgesine ziyaret,• 16 Ocak 2010; Ostim Savunma YanSanayi Kümesi Genel Kurul toplantısınakatılım,• 11 fiubat 2010; Türkiye-‹ngiltereEndüstri Gününe katılım,• 17-19 fiubat 2010; Türk Hava YollarıGenel Müdürlü¤ü’ne ziyaret, offseteiliflkin bilgilendirme,• 25-26 fiubat 2010; Sinerjitürk Savunma2010 etkinli¤ine kurumsal katılım,• 9-11 Mart 2010; THY Teknik Malzemesergisine katılım,• 18 Mart 2010; OST‹M OSB’de, SASADYan Sanayi Danıflma Kurulu toplantısınakatılım,• 23 Mart 2010; TOBB Savunma SanayiiSektör Meclisi toplantısına katılım,• 13 Nisan 2010; SASAD Yan SanayiDanıflma Kurulu (KOB‹DAK) toplantısınakatılım,• 14 Nisan 2010; Denizcilik Kümelenmesiile ilgili olarak AD‹K, SEDEF, RMKMARINE, YONCA ONUK, ÇEL‹K TEKNE,DESAN Denizcilik Ana Yüklenici firmalarıile ön toplantı,• 16 Nisan 2010; TOBB Savunma SanayiMeclis Toplantısına katılım,• 06-07 Mayıs 2010; Konya’da gerçek-lefltirilen Otomotiv Kümelenmesi Sem-pozyumuna katılım,• 17 Mayıs 2010; OTOKAR Yan SanayiBuluflması Konferansına katılım,• 1-4 Haziran 2010; Hollanda OffsetKonferansına katılım,

• 15-17 Haziran 2010; Brunssum-Hollanda’da NAPMA Endüstriyel Fayda TavsiyeGrubu toplantısına katılım,• 21 Haziran 2010; Sn. Müsteflarınbaflkanlı¤ında bir heyet ile Bakanlar Kuru-lu’nda Kamu Alımlarında Offset Uygula-masına iliflkin sunum,• 23 Haziran 2010; Savunma TeknolojileriKonferansına katılım, “inovasyon”oturumunda “Tersine Beyin Göçü” konu-lu sunum,• 24 Haziran 2010; Gebze’de düzenlenenSSM-TAYSAD ‹flbirli¤i Gününe katılım,• 6-8 Ekim 2010; ‹zmir’de gerçeklefltirilen2. Küresel Havacılık ve Offset Konferansı’na katılım,• 15 Ekim 2010; Baflbakanlık ‹dareyiGelifltirme Baflkanlı¤ı’nda kamu alımların-da offset uygulamalarına iliflkin Dıfl TicaretMüsteflarlı¤ı’nın katılımı ile toplantı,• 26 Kasım 2010; Simülatör Çalıfltayı’nakatılım,• 1 Aralık 2010; TEI’ye ziyaret,• 6 Aralık 2010; Dıfl Ticaret Müsteflar-lı¤ı’nda Demir-Çelik Sektörü Çalıfltayınakatılım,• Altay Projesi kapsamında tedarikiöngörülen Hidrolik Serbest Dövme PresiTesisi Projesi’nde de¤erlendirme çalıflma-ları.

Savunma Sanayii 25 Çalıflması

Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlıbir yükselifl trendi yakalamıfl ve dikkatçeken bir performans sergilemifltir.Sözkonusu performansın sürdürülebilirli¤iiçin bundan sonraki dönemde dahahassas analizlere ve tespitlere ihtiyaçolaca¤ı de¤erlendirilmektedir. Bu itibarla,savunma sanayi alanında faaliyet göste-ren ve SASAD üyesi olan 45 firmamızdanson 5 yıla ait veriler ile onaylı bilançolartalep edilmifl; 41 firmadan veri toplan-mıfltır. Alınan veriler çerçevesinde yapılananalizlerin yanı sıra, iki kriter esas alınarakTÜRK‹YE’N‹N ÖNDE GELEN 25 SAVUN-MA SANAY‹ KURULUfiU (SavunmaSanayii 25) tespit edilmifltir:

1 “Ciroları içerisinde savunma ve havacılıkpayı” %20’nin üzerinde olan firmalarsavunma sanayiinin karakteristi¤ini tespitederken daha sa¤lıklı sonuçlar verecektir.

2 Firmalar “üretimden savunma vehavacılık satıflları” esas alınarak büyüktenküçü¤e sıralanmıfl ve ilk 25 firma listeyealınmıfltır.

Her yıl aynı kriter çerçevesinde yenidenbelirlenecek olan 25 savunma sanayikuruluflunun verilerine dayanarak savun-ma sanayinin performansı ölçülecek vegeliflmeler önceki yıllarla mukayeseedilebilecektir.

Bu veriler ve analizler ıflı¤ında; sanayininSSM stratejik planında öne çıkarılanhedefler çerçevesinde yönlendirilmesive teflvik edilmesini teminen, afla¤ıdabelirlenen ödül kategorilerinde plaketverilmesi öngörülmüfltür. “SektörÖdülleri” ilk kez olarak bu yıl 2009 verileriçerçevesinde verilmifltir.

Kategori 1 - Verimlilik

Firmaların ülke ekonomisi için yarattı¤ıde¤eri en iyi ölçen gösterge “iflgücüverimlili¤i” olarak de¤erlendirilmektedir.“Yaratılan Net Katma De¤erin ‹stihdamaOranı” olarak formüle edilen iflgücüverimlili¤i, kifli baflına yaratılan net katmade¤erdir. Bu çerçevede, iflgücü verimlili¤iaçısından savunma sanayiinin en baflarılıfirması FNSS olmufltur.

Kategori 2 – Net ‹hracat

‹hracat, ekonomik anlamda taflıdı¤ıde¤erin yanı sıra, savunma sanayimizinelde etti¤i kazanımları ve yetkinliklerinisürdürebilmesi için de önemli bir araçolarak de¤erlendirilmektedir. “‹hracat-ithalat” farkı olarak tanımlanan “netihracat”, cari dengeyi destekleyici birrolü de bünyesinde barındırmaktadır.Net ihracat açısından savunma sanayiininen baflarılı firması TAI olmufltur.

Page 39: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 37

Kategori 3 - Yan Sanayi Kullanımı

Belirli bir olgunluk düzeyine ulafltı¤ıde¤erlendirilen savunma sanayimizin,bundan sonraki dönemde en fazlagündemini meflgul edecek konularınbaflında sürdürülebilirlik ve verimlilik yeralacaktır. Bu itibarla, ana yüklenicifirmalarımızın nitelikli bir yan sanayitarafından desteklenmesi ve sektördederinlik yaratılması büyük önem taflımak-tadır. Yan sanayi kullanımı açısından 2009yılı birincisi HAVELSAN firması olmufltur.

Kategori 4 - Teknoloji-‹novasyon

Önümüzdeki yıllarda ödül kategorilerine“teknoloji ve inovasyon” alanının ilaveedilmesi öngörülmektedir. Oluflturul-maya çalıflılan tasarım kültürü ve ortamıiçin bu alanda verilecek her türlü teflvi¤inbüyük önem taflıdı¤ını de¤erlendir-mektedir. Bu çerçevede 2011 yılındanitibaren, sektör temsilcilerinin dekatılımıyla oluflturulacak jüri eliyle“teknoloji-inovasyon” ödülü verilmesiöngörülmüfltür.

Teknoloji Yönetimi Faaliyetleri

2010 Yılı Hükümet Programında yer alanMüsteflarlı¤ımız faaliyetleri arasında“Savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçinden karflılanma oranı artırılacaktır. Bumaksatla hazırlanan Savunma SanayiiStratejisi, Alt Sektör Stratejileri ileSavunma Ar-Ge Yol Haritası ve TeknolojiKazanım Planı uygulamaya konulacak vebunların takibi yapılacaktır.” ifadesi yeralmaktadır.

Bu kapsamda, 4734 sayılı Kamu ‹haleKanunu 3.b) istisnası 2009 yılındagüncellenmifl olup Ar-Ge projeleriBakanlar Kurulu Kararı’na istinadenMüsteflarlı¤ın teklifi ve Savunma Sanayii‹cra Komitesi kararı ile de bafllatılabile-cektir.

Savunma sanayiini özgün yurt içi çözüm-ler sunabilecek ve uluslararası alandarekabet edebilecek flekilde yapılandırmakhedefinin ve TSK ihtiyaçlarına çözümüretecek ürün odaklı bir yaklaflımınbenimsendi¤i AR-GE ve TeknolojiYönetimi çalıflmalarında afla¤ıda belirtilenüç ana kriter göz önünde bulundurulmak-tadır:

• Ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaç-ları ile uyum• ‹leriye dönük teknoloji altyapısınıoluflturma hedefi• Sanayi, üniversite, arafltırma enstitülerive KOB‹’ler arasında iflbirli¤i içermesi

Bu çerçevede halihazırda sözleflmeyeba¤lanmıfl 35 adet ve sözleflme hazırlıkaflamasında olan 40 adet olmak üzeretoplam 75 Ar-Ge projesine iliflkin çalıfl-malar devam etmektedir.

Ayrıca 2010 yılı içerisinde,• Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarıdo¤rultusunda yurt içi gelifltirme yoluylatedariki planlanan silah sistemlerinin/platformlarının ihtiyaç duydu¤u teknolojikaltyapının kazanılması amacıyla olufltu-rulan Savunma Ar-Ge Yol Haritası gün-celleme çalıflmaları tamamlanmıfltır.

2009-2010 yılları Savunma Ar-Ge YolHaritası projelerinin tamamı sözleflmeyeba¤lanmıfltır.Buna ilaveten 2011-2012 yılları içinGenelkurmay Baflkanlı¤ı ile koordineliolarak belirlenen alt sistem/bileflen/teknoloji projelerini gerçeklefltirmeküzere, belirlenen projeler için bafllatmakararı alınmıfltır.• SSM Proje Daireleri ve TEI koordi-nasyonunda “Turbojet Motor Geliflti-rilmesi” konusunda Teknoloji KazanımYol Haritasının hazırlanması çalıflmalarıgerçeklefltirilmifltir.• Türk Silahlı Kuvvetlerini ileri teknolojiürünlerle modernize etmek üzere ihtiyaç

duyulan kritik alt sistem/bileflen/tekno-lojilerin azami ölçüde yurt içinden karflı-lanması ve dıfla ba¤ımlılı¤ın azaltılmasıamacıyla, savunma sanayinin ihtiyaçduydu¤u teknolojik tabanın oluflturul-masını hedefleyen Teknoloji YönetimStrateji Dokümanı nihai hale getirilmifltir.• Teknoloji Kazanım Yükümlülü¤ü Yöner-gesi Eylül 2010 itibariyle yürürlü¤e girmiflolup, Teknoloji Kazanım Projeleri buyönergeye göre takip edilmeye bafllan-mıfltır.• AB Çerçeve Programlarına katılım sa¤-lanmasına yönelik olarak takip ve teflvikçalıflmalarına devam edilmifltir. Bukapsamda;

• 23 Kasım 2010 tarihinde ASD, REAve Avrupa Komisyonu temsilcilerininkonuflmacı olarak katıldı¤ı “GüvenlikArafltırma ve Teknolojileri konusundaAvrupa Teflvikleri” konulu bir Bilgi Günüdüzenlenmifltir.

• 7 Aralık 2010 tarihinde EuropeanOrganization for Security (EOS) /(AvrupaGüvenlik Organizasyonu) yetkilileri ilegüvenlik alanında faaliyet gösteren Sa-vunma Sanayii firmalarımızı bir arayagetirip, olası iflbirli¤i konularını görüflmekve EOS’u sanayimizin imkan ve kabi-liyetleri hakkında bilgilendirmek amacıylabir etkinlik düzenlenmifltir.• Avrupa Havacılık, Uzay ve SavunmaSanayi Teflkilatı (ASD) toplantılarınakatılım sa¤lanmıfltır.• Yeni Fikirler Yeni ‹fller (YFY‹) YarıflmasıSavunma Sanayii Özel Ödülü verilmifltir.• Mükemmeliyet A¤ları konusunda bilgipaylaflımını artırmaya yönelik olarak SSMAr-Ge Portali oluflturma çalıflmalarınabafllanmıfltır.• ‹lgi alanlarında düzenlenen Kongre,Seminer ve Konferanslara katılım sa¤-lanmıfltır.• Ortak Çalıflma Grupları Faaliyetleri(Gnkur. Bflk.lı¤ı, MSB ve SSM ‹flbirli¤i)gerçeklefltirilmifltir.• NATO RTO Panellerine katılım sa¤-lanmıfltır.

Page 40: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

38

Kalite-Test ve SertifikasyonFaaliyetleri

Endüstriyel Kalite

Savunma Sanayiinde faaliyet gösterenfirmaların kalite ve konfigürasyon yönetimsistemlerinin ulusal/uluslararası standart-lara uygun bir flekilde yapılandırılması vebu sistemlerin etkin bir flekilde uygulan-ması; Müsteflarlı¤ımızca yürütülenprojelerde yer alan firmaların Kalite veKonfigürasyon Yönetim Sistemleri veSanayi Güvenli¤i uygulamalarının Müste-flarlı¤ımız gereksinimleriyle uyumlu olupolmadı¤ının tespit edilmesi için “Firma‹nceleme ve De¤erlendirme” faaliyetlerigerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda2010 yılında; Adik, Yonca-Onuk, RMKMarine, Dearsan, Otokar, Roketsanfirmalarında inceleme ve de¤erlendirmefaaliyetleri gerçeklefltirilmifl, RMK Marinefirmasına Proje Kalite Uyumluluk veSanayi Güvenli¤i Uyumluluk Sertifikalarıverilmifltir. Di¤er firmalar için takipfaaliyetleri görevli Kalite Güvence Temsil-cileri aracılı¤ıyla sürdürülmektedir.

Uluslararası kalite faaliyetleri

NATO AC/327 Ömür Devri YönetimiGrubu bünyesinde faaliyet gösterenKalite Çalıflma (Working Group 2) grubuve bu grup altında faaliyet gösterenfaaliyet grubu toplantılarına katılımsa¤lanmıfltır. Bu kapsamda Kalite Güven-ce Yol Haritasının Belirlenmesi ve Konfi-gürasyon Yönetimi Faaliyet Gruplarınakatılım sa¤lanmıfltır. Kalite Güvencesi YolHaritasının Belirlenmesi Faaliyet Grubuçalıflmalarında belirlenmifl olan yeniFaaliyet Gruplarından: AQAP 2110(Tasarım, Gelifltirme ve Üretim için NATOKalite Güvence Gerekleri) dokümanındanyola çıkılarak AQAP-2310 (KarmaflıkSistemler için Kalite Yönetim Sistemi

Gerekleri) dokümanının oluflturulması veAQAP 160 (Yazılım için Ömür DevriBoyunca Birlefltirilmifl NATO KaliteGereksinimleri) yerine Sözleflme Tipi birYazılım AQAP’ının ve Rehberinin Gelifl-tirilmesi faaliyetlerine katılım sa¤lanaca¤ıplanlanmıfltır.

Devlet Kalite Güvencesi (DKG) faaliyetleri

Müsteflarlı¤ımızca OTO Melara S.p.A. ileyürütülmekte olan 76 mm Bafl TopTedariki Projesi kapsamında söz konusufirmaya atanmak üzere ‹talya Hükümeti’ne DKG talebinde bulunulmufltur.

Müsteflarlı¤ımızca ASELSAN ve HAVEL-SAN ‹fl Ortaklı¤ı ile yürütülmekte olanM‹LGEM Savafl Sistemleri Projesi 2. Gemikapsamında ASELSAN’ın alt yüklenicisiolarak görev yapan RAMSYS firmasınaatanmak üzere Almanya Hükümeti’neDKG talebinde bulunulmufltur.

Sertifikasyon

SSM’de uluslararası standartlarda UçuflaElverifllilik Sertifikasyon alt yapısınınoluflturulması ve savunma sanayi kurulufl-larında, ürün kabulü için uluslararası stan-dartlarda tasarım ve üretim alt yapısınınoluflturulması amacı ile çalıflmalar gerçek-lefltirilmifltir. Bu kapsamda,

• “Uçufla Elverifllilik Sertifikasyonu”na aitstandart sözleflme maddeleri, ilgili ilavetanımlar ve bu kapsamda etkilenen“Madde 17. Test, Muayene ve Kabuller”maddesine yapılan ilaveler, StandartSözleflmede yapılacak revizyonda yeralmak üzere Tedarik Daire Baflkanlı¤ı’nailetilmifltir.

• UE Sertifikasyon faaliyetlerinin sevk veidaresi ile ilgili toplam 71 adet süreç,talimat ve form’un de¤erlendirme ve

onay çalıflmalarına bafllanmıfltır.

• “STANAG 4671: ‹nsansız Hava AraçlarıUçufla Elverifllilik Gereksinimleri” ve “‹HAEmniyet Disiplini” konusunda 30 Mart2010 tarihinde, Savunma Sanayi Müste-flarlı¤ı Konferans Salonunda bilgilendirmeamacı ile bir Sempozyum ve Çalıfltaygerçeklefltirilmifltir.

• ERC‹YES, ARI, ATAK, JSF, HÜRKUfi,HAVA SOJ, TAKT‹K IHA Gelifltirme,Genel Maksat Helikopteri ve ÖZGÜRprojelerinde program ve organizasyonayönelik faaliyetler sürdürülmüfl olup,Projelere ait Sertifikasyon Stratejileri, Ser-tifikasyon Planları hazırlama çalıflmalarınadevam edilmifltir.

• Proje Panellerinde görevli TSK persone-line, uzmanlık alanlarında birifing vee¤itimler verilmifltir (Örn: 7-8 Nisan 2010,JSF PROJES‹ SERT‹F‹KASYON STRATE-J‹S‹ ve GENEL SERT‹F‹KASYON E⁄‹T‹M‹)

• Savunma Sanayii Firmalarını sertifi-kasyon süreçleri konusunda bilgilen-dirmek amacı ile 7 Mayıs 2010 tarihinde,“UÇUfi ‹ZN‹ VE UÇUfi TESTLER‹ SÜREC‹”Bilgilendirme Çalıfltayı gerçeklefltirilmifltir.

• Savunma Sanayii Firmalarını ve TürkSilahlı Kuvvetleri temsilcilerini sistememniyeti konusunda bilgilendirmekamacı ile 12 Kasım 2010 tarihinde,“S‹STEM EMN‹YET‹ ve ORGAN‹ZASYONONAYLARI SEMPOZYUMU” gerçeklefl-tirilmifltir.

• Uçufla Elverifllilik Sertifikasyonu konu-sunda, NATO Airworthiness WorkingGroup (AWWG) gibi uluslararası çalıfl-malar takip edilmifltir.

• Türkiye Askeri Havacılık OtoritesiKuruluflu ve Kanun Tasla¤ı çalıflmalarınadestek verilmifltir.

Page 41: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 39

Uluslararası iflbirli¤ini gözeten çok taraflı sanayi, savunma vegüvenlik projelerine aktif katılım sa¤lamak

Uluslararası ‹flbirli¤i Faaliyetleri

Savunma fuarları, ihracat ziyaretleri ve endüstri günleri

ÜLKE AÇIKLAMA TAR‹H

‹NG‹LTERE UKTI DSO (Londra) Sempozyumunda Sn. Müstefların Sunuflu 03 Kasım 2010AB AB Bilgi Günü (SSM) 23 Kasım 2010F‹NLAND‹YA Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayii Toplantısı 27 Nisan 2010ÜRDÜN SOFEX 2010 Fuarı (SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım) 10-13 Mayıs 2010KATAR DIMDEX 2010 DOHA 2nci Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı 29-31 Mart 2010

(SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım)MALEZYA DSA 2010 Kuala Lumpur/Malezya (SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım) 19-23 Nisan 2010PAK‹STAN UIDB baflkanlı¤ında firmalarla yapılan ‹hracat Ziyareti 15-19 Mart 2010fi‹L‹ FIDAE 2010 Havacılık Fuarı (SSM Önderli¤inde Ulusal Katılım) 22-26 Mart 2010‹NG‹LTERE Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarına Müstefların Katılımı 19-21 Temmuz 2010‹NG‹LTERE Türkiye-‹ngiltere Savunma Sanayi Endüstri Günleri (Ankara) 11-12 fiubat 2010AZERBAYCAN Azerbaycan Serhat Koflunları Komutanı’nın ziyaretinde gündeme 23-26 Haziran

gelen savunma sanayi iflbirli¤i konularının çalıflıılması amacıyla 14-15 ve 25-26 TemmuzUIDB baflkanlı¤ında yapılan bir dizi ziyaret.

AZERBAYCAN Sayın Cumhurbaflkanının Ziyaretine Efllik (Müsteflar ve UIDB) 16-17 A¤ustos 2010KAZAK‹STAN Sn. Cumhurbaflkanımızın Kazakhistan Defence Expo 2010 Fuarı 23-29 Mayıs 2010

Ziyaretine efllik (Sanayi Hiz. Müst Yrd.).KAZAK‹STAN Ortak Yatırım fiirketi kuruluflu amacıyla Kazakistan Engineering firmasına 18-23 Aralık 2010

UIDB baflkanlı¤ında yapılan ziyaret.LÜBNAN Genelkurmay Baflkanı Korgeneral Jean Kahwagi davetlisi olarak UIDB 14-15 Mayıs 2010

baflkanlı¤ında Lübnan’a yapılan ziyaret.SUR‹YE Ordu Tedarik Bürosu’nun davetlisi olarak UIDB baflkanlı¤ında firmalarla 16-18 Mayıs 2010

yapılan ‹hracat Ziyareti.KATAR Katar Genelkurmay Bflk.’na yapılan ziyaret 25-26 Haziran 2010ABD Türk Amerikan ‹fl Konseyi Toplantısı (Washington DC) 10-13 Ekim 2010ABD SSM Ofisinin Ön Açılıflı ve ABD firmalarıyla görüflmeler yapmak üzere 2-6 A¤ustos 2010

UIDB baflkanlı¤ında ziyaretBELÇ‹KA Defense Exports Konferansında UIDB tarafından ‹hracat Çalıflmaları 3-5 Ekim 2010

hakkında yapılan sunum

Page 42: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

40

ÜLKE AÇIKLAMA TAR‹H

BAE AFCEA International Baflkan Yardımcısı 12 Ocak 2010(E)Korg. John A. Dubai’nın Ziyareti

SUR‹YE Suriye Tedarik ve Endüstri Genel Müdürü Tümg. Dr. ‹brahim Daoud 12 Ocak 2010Daoud’un Ziyareti

PAK‹STAN Pakistan Savunma Bakan Yrdc. (E) Korg. Syed Athar Ali’nin Ziyareti 13 Ocak 2010‹SRA‹L ‹srail Savunma Bakanlı¤ı Sibat Direktörü Tümg. Udi Shani’nin Ziyareti 12 Ocak 2010ABD Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın Ziyareti 08 fiubat 2010L‹MA- T.C. Lima Büyükelçisi Güner Erpul ve T.C. Kolombiya Büyükelçisi 09 fiubat 2010KOLOMB‹YA Cemil Karaman’ın ZiyaretiKORE Kore Deniz Kuvvetleri Komutanı Daewoo Internatıonal 15-19 fiubat 2010

Carporation-Hanjin Heavy ZiyaretiALMANYA Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Uluslararası ‹flbirli¤i 22 fiubat 2010

Merkezi (DLR) Müdürü Dr. Cornelia Riess’in ZiyaretiNAMSA Genel Müdürü Antonios Chatzidakis’in Ziyareti 19 fiubat 2010AZERBAYCAN Azerbaycan ÜDADT Heyeti Baflkanı 22 fiubat 2010

Tümg. Çimgiz MEMMEDOV’un ZiyaretiSENEGAL Senegal Genelkurmay Baflkanı Korg. Abdoulaye FALL’ın Ziyareti 23 fiubat 2010NATO NATO Savunma Yatırımları Genel Sekreter Yardımcısı 16 Mart 2010

Peter Flory’nin ZiyaretiMISIR Mısır Savunma Bakan Yardımcısı 23 Mart 2010

Tümgeneral Tallal Mohamad Abboud’un ZiyaretiPAK‹STAN Pakistan Savunma Bakanlı¤ı Tedarik Direktörü 24 Mart 2010

Tümgeneral Kingriwi’nin ZiyaretiPAK‹STAN Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Air Chief 16 Haziran 2010

Marshal Rao Qamar Suleman’ın ZiyaretiÇHC ÇHC Donatım Baflkanı Org. Chi Wanchun ve 17 Haziran 2010

Beraberindeki Heyetin ZiyaretiAZERBAYCAN Azerbaycan Devlet Serhat Hizmetleri Komutanı 18 Haziran 2010

Tümg. Elçin Quliyev’in ZiyaretiUMMAN Umman Kara Kuvvetleri Komutanı Tümg. Said Bin 28 Haziran 2010

Nassir Bin Süleiman Al-SALMI’nın ZiyaretiKAMERUN Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı 30 Haziran 2010

Edgard Alain Mebe Ngo’o’ Nun Ziyareti‹TALYA ‹talya Genelkurmay Baflkanı Orgeneral Vincenzo Camporini’nin Ziyareti 08 Temmuz 2010URUGUAY Uruguay Kara Kuvvetleri Komutanı 5 Temmuz 2010

General Jorge W. ROSALES’in ZiyaretiRUSYA Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Vladimir S. VYSOTSKIY’nin Ziyareti 20 Temmuz 2010IRAK Irak Savunma Bakanı Abdülkader Mohammed 28 Eylül 2010

Jassim Al-Mafraji’nin ZiyaretiSUR‹YE Suriye Cumhurbaflkanı 1nci Yardımcısı Hasan Türkmani’nin Ziyareti 28 Eylül 2010S. ARAB‹STAN Suudi Arabistan Özel Kuvvetler Komutanı 25 Ekim 2010

Tümg. Fahed Bin Turqi Bin Abdulaziz’in Ziyareti‹TALYA ‹talya Savunma Bakan Yardımcısı Guıdo Crosetto’nun Ziyareti 11 Kasım 2010KONGO Kongo Savunma Bakanı Charles Mwando Nsimba’nın Ziyareti 23 Kasım 2010N‹JERYA Nijerya Savunma Bakanı Prens Adetokunbo Kayode’nin Ziyareti 24 Kasım 2010PAK‹STAN Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı 25 Kasım 2010

Korg. Mohammad Hassan’ın ZiyaretiLETONYA Letonya Savunma Bakanlı¤ı Müstefları Janis Sarts’ın Ziyareti 21 Aralık 2010AZERBAYCAN Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı 01-04 Kasım 2010

Korgeneral Sefer AB‹YEV Ziyareti.

Müsteflarlı¤a yapılan ziyaretler

Page 43: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 41

Avrupa Birli¤i Müzakereleri

03 Ekim 2005 tarihinde bafllayanmüzakere sürecinde Müsteflarlı¤ımızınkatılım sa¤ladı¤ı fasıllar olan KamuAlımları, ‹flletmeler ve Sanayii Politikaları,Mali Hizmetler, Dıfl ‹liflkiler, SermayeninSerbest Dolaflımı, Dıfl, Güvenlik ve Savun-ma Politikaları fasılları çerçevesindefaaliyetler sürecin baflından itibarenAvrupa Birli¤i Çalıflma Grubu bünyesindegerçeklefltirilmektedir. Bugün gelinennokta itibariyle yavafllayan müzakeresürecinin bundan sonraki safhasında‹flletmeler ve Sanayi Politikası faslınınMüsteflarlı¤ımızı ilgilendirebilecek fasılolarak öne çıkaca¤ı de¤erlendirilmek-tedir.

Kurumsal yapıyı etkinlefltirmek

Stratejik ‹nsan Kaynakları Uygulamaları

2010 yılında, Müsteflarlı¤ımızda kurumsalhedeflere uygun olarak nitelikli insangücünün ifle alınması, oryantasyonu, çalı-flanların geliflimi ve e¤itim konuları, per-formans yönetimi, özlük ifllemlerininyürütülmesi, takdir konuları, stratejik insankaynaklarını temel alan bir perspektif ileele alınmıfl ve uygulamaya geçirilmifltir.

• 2010 yılında Uzman Yardımcısı alımıiçin 1 sınav açılmıfltır. Yapılan sınavlarneticesinde, Müsteflarlı¤ımıza 3 UzmanYardımcısı ile yeni personel istihdamıgerçeklefltirilmifltir.• Müsteflarlık personeline yönelik olarak2010 yılı e¤itim ihtiyaçları da, öncekiyıllarda oldu¤u gibi, bir plan dahilindekarflılanmıfltır. Güçlü ve de¤iflime yönveren insan kayna¤ına sahip olunmasıamacıyla; Kurum çalıflanlarının yetkinlik-lerini gelifltirmek, Kurum çalıflanlarınınperformansının artmasını sa¤lamak ve

Kurum çalıflanlarının mesleki bilgileriniarttırmak hedeflenmifltir.

SSM 2010 E¤itim Planı hedeflerido¤rultusunda;• Mesleki Geliflim E¤itimleri (yurtiçi veyurtdıflında icra edilen konferans, seminerve e¤itimler)• Kiflisel Geliflim E¤itimleri• Uzman Yardımcısı ve Proje Mühendisi/Bilgi Yönetimi Uzmanı/KTS Uzmanı veSözleflmeli Personel için 3 yıllık e¤itim• Uzmanlık Gelifltirme E¤itimleri,• Orta Kademe Yönetici E¤itimleri,• Üst Yönetici E¤itimleri,• Müsteflarlı¤ımız Yönergelerini içerenSSM Yönetim Sistemi DokümanlarıE¤itimi,• Yurtdıflı Yüksek Lisans• NATO Koleji Kıdemliler Kursu’na katılımgerçeklefltirilmifltir.• Stratejik insan kaynakları yönetimininönemli adımlarından biri olarak, 2008yılında ilk uygulaması bafllatılan “360Derece Performans De¤erlendirmeSistemi” 2010 yılında da uygulanmıfltır.Sistem, ilk iki senelik uygulamada tespitedilen geliflim alanlarına yönelik olarakyeniden revize edilmifltir. Bu kapsamda,hazırlanan performans de¤erlendirmesisteminde, Müsteflarlı¤ımız çalıflanlarıiçin önemli olan yetkinlikler ölçülmüfltür.• Müsteflarlı¤ımızda üniversite ö¤renci-lerine yönelik olarak, ilki 2009 yılındagerçeklefltirilen “Tanıtım ve Ö¤renciBilgilendirme Programı” 26-30 Temmuz2010 tarihleri arasında düzenlenmifltir.Toplam 62 ö¤rencinin katıldı¤ı buprogramda, Müsteflarlı¤ın görev vefaaliyetlerinin yanısıra bugüne kadarhayata geçirilen projelerden baflarıhikayelerine de yer verilmifltir.• Kamuoyunda kurumun bilinirli¤ini artır-mak ve tercih edilen bir kurum olmakamacıyla, 2010 yılında da daha önceki

yıllarda oldu¤u gibi, üniversitelerin kariyergünlerine katılım sa¤lanmıfltır. Bu kap-samda, Bilkent Üniversitesi, BaflkentÜniversitesi, ‹TÜ, Yıldız Teknik Üniver-sitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,TOBB Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversi-tesi’nde gerek stand açılarak, gereksesunumlar yapılarak, Müsteflarlı¤ımızülkemizin önde gelen üniversitelerindekiö¤rencilere tanıtılmıfltır.• Müsteflarlı¤ımızın kuruluflunun 25. yılımünasebetiyle, Müsteflarlı¤ımzın 25 yıllıkserüvenini anlatan “SSM 25 Yaflında”konulu SSM Projeleri maket sergisi, CERModern’de açılmıfl ve bilahare ResimHeykel Müzesinde halka sunulmufltur.• Kurum kültürünün oluflturulması vegelifltirilmesine yönelik olarak olufl-turulansosyal komiteler 2010 yılında da çeflitlietkinliklere imza atmıfltır. KültürelFaaliyetler Komitesi, Spor FaaliyetleriKomitesi ve Çalıflma Ortamını ‹yilefltirmeKomitesi tarafından yıl içerisinde tiyatro,sinema, konser, gezi, tavla, satranç,bowling turnuvaları gibi birçok sosyaletkinlik hayata geçirilmifltir. Spor Faaliyet-leri Komitesi tarafından 25. yıl kapsamın-da sektör temsilcilerinin de yer aldı¤ıortak turnuvalar gerçeklefltirilmifltir.• Müsteflarlı¤ımız tarafından Milli E¤itimBakanlı¤ı’nın “E¤itime % 100 Destek”Kampanyası kapsamında bir sosyalsorumluluk projesi olarak 30 Nisan 2010tarihinde düzenlenen Kermesten eldeedilen gelirlerle Ankara ili Akyurt ilçesiCücük Köyü ‹lkö¤retim Okulu ile Mamakilçesi Köflklüdere ‹lkö¤retim Okulu’nunbakım ve onarımı gerçeklefltirilmifltir.• TEMA Vakfı ve Çevre ve Orman Bakan-lı¤ı A¤açlandırma ve Erozyon KontrolüGenel Müdürlü¤ü ile koordineli olarakKuzey Çevreyolu Hatıra Ormanı sahasın-da düzenlenen Savunma Sanayii Müste-flarlı¤ı Çalıflanları Hatıra A¤açlandırması’nın gerçekleflmeleri takip edilmifltir.

Page 44: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

42

Bilgi ve Süreç Yönetimi

e-Savunma Sanayii Projesi

• Müsteflarlık ifl süreçlerini elektronikortama geçirerek faaliyetlere etkinlik vehız kazandırmak,• Kurum verilerini toplamak, düzenlemekve kayıt altına almak;• Verileri yararlı bilgi haline getirerekbunlara do¤ru zamanlarda, do¤ru kimse-lerin ulaflabilmesini sa¤lamak,• ‹fl süreçleri standardizasyon düzeyinive izlenebilirli¤i arttırmak,hedeflerine hizmet eden bir bilgi yönetimsistemi oluflturmak amacıyla; Evrak-Doküman-Arfliv ve Süreç Yönetim SistemiProjesi’nde (EDASYS) kurum evrak akıflı-nın elektronik imzalı olarak tamamenelektronik ortamda gerçeklefltirilmesisa¤lanmıfltır. Aynı zamanda ifl akıfllarınınotomasyonuna yönelik analiz çalıflmalarıyürütülmüfl paydafl portallerinin de kur-gulandı¤ı Proje Yönetim Bilgi Sistemitedarik modeli belirleme çalıflmalarıyapılmıfltır.

Biliflim sistemi alt yapı çalıflmaları

Gizli gizlilik dereceli verilerin ifllenmesive depolanması amacıyla, ‹nternettentamamen yalıtılmıfl, yüksek güvenlikönlemleri alınmıfl güvenli yerel alan a¤ıuygulamaya alınmıfltır. BTK ve TÜB‹TAKkoordinasyonunda düzenlenen UlusalBilgi Güvenli¤i Tatbikatı öncesinde altyapı hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.WEB sitesi ve Portal güncelleme çalıflma-ları yapılmıfltır. Donanım ve a¤ altyapı-sında gerekli iyilefltirmeler yapılmıfl vebirimlerin ihtiyaç duydukları di¤erdonanım ve yazılımlar tedarik edilmifltir.

Savunma Sanayii Gündemi Dergisi

Sektörümüze iliflkin görüfl ve de¤erlendir-

meleri ortak bir platformda paydafllarımızile paylaflmak amacıyla yayımlananSavunma Sanayii Gündemi Dergisi;• Modelleme Simülasyon• ‹nsansız Araçlar• Savunma Sektörünün 25 Yılıtemaları olmak üzere 3 sayı olarakyayımlanmıfltır.

Di¤er Hizmet ve Faaliyetler

Mevcut mevzuat hükümleri ve SSM GörevTanımları Dokümanı do¤rultusunda, ‹darive Mali ‹fller Daire Baflkanlı¤ı tarafındanMüsteflarlı¤ın ana faaliyetlerini herhangibir aksaklı¤a mahal vermeden, zamanın-da ve en iyi flekilde yerine getirebilmesiniteminen ihtiyaç duyulan destek hizmetlerikapsamında gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerafla¤ıda özetlenmifltir:• Danıflma ve Ziyaretçi Yönlendirme Per-soneli, Temizlik, Özel Güvenlik, PersonelÖ¤le Yeme¤i, Personel Servis, SürücülüBinek Araç ihaleleri gerçeklefltirilmifltir.• Elektronik Güvenlik Sistemlerinin ba-kım-onarım sözleflmesi imzalanmıfltır.• Savunma Sanayi Gündemi Dergisiihalesi yapılarak tedarik edilmifltir.• Müsteflarlı¤ımız 5188 sayılı “ÖzelGüvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”çerçevesinde 15 Özel Güvenlik Personeliile güvenlik sa¤lanmıfltır.• Temizlik hizmetleri 40 personel tarafın-dan yürütülmüfltür.• Ulafltırma hizmetleri; envanterimizdebulunan 1 adet araca ilave olarak, ihaleyoluyla kiralanan 14 adet özel firma araçlaile yerine getirilmifltir. Bu hizmetler 15floför ile yürütülmüfltür.• Personelin mesaiye gidifl-geliflleri ihaleyoluyla kiralanan araçlarla sa¤lamıfl,toplam 21 güzergâhta yüklenici firmatarafından bu hizmet yürütülmüfltür.• Müsteflarlı¤ımız personelinin ö¤leyeme¤i özel bir firma tarafından karflılan-mıfltır.• Yeni hizmet binasının yaptırılmasına

yönelik olarak bafllatılan proje kapsamın-da Yüklenici Firma ile Sözleflme imzalana-rak inflaat faaliyetlerine bafllanılmıfltır. 31Aralık 2010 tarihi itibarıyla inflaatta gerçek-leflme yaklaflık % 35’tir.• Kurum lojmanlarının kontrolü bakım veonarımları ile tahsis sırasına göre çalıflan-lara da¤ıtılması “Kamu Konutları Yönet-meli¤i” çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir.• Kullanımımızda bulunan jeneratör,klimalar, asansör, kalorifer sistemi, yangınalgılama sistemleri için ilgili firmalarlabakım ve tamir sözleflmeleri yapılmıfltır.• Müsteflarlı¤ımız kullanımında bulunandi¤er makine ve araç gereçlerin bakımve idamesi hizmetleri temin edilmifltir.• Müsteflarlı¤ımız personelinin tedavihizmetleri Daire Tabibi vasıtası ile yerinegetirilmifltir.• Çalıflanların ihtiyaç duydu¤u kırtasiye,araç, gereç ve malzemelerin temini ileilgili satın alma hizmetleri Kamu ‹haleKanunu çerçevesinde piyasadan veyaDevlet Malzeme Ofisi’nden teminedilmifltir.• ‹stanbul Pendik Kurtköy bölgesindebulunan taflınmaz üzerindeki yatırımlarile Müsteflarlı¤ın ‹SG Konsorsiyumu ileimzalamıfl oldu¤u havaalanı iflletme veyatırımları sözleflmelerinde yer alantaahhütlerin yerine getirilmesi takipedilmifltir.• Sabiha Gökçen Havalimanı’nda II.Pistinflasına yönelik olarak Teknik fizibiliteçalıflması tamamlanmıfl ve Pistin Projelen-dirme çalıflmalarına bafllanılmıfltır. II. Pistiçin gerekli ilave arazi için kamulafltırmafaaliyetleri TOK‹ ile koordineli olaraksürdürülmüfltür.• Projeler kapsamında firma, kurum vekurulufllarda bulunan Devlet Malı Teçhizat(DEMAT) ve Devlet Malı Malzeme (DEM-AM) listeleri güncellenmifltir.• Mülkiyeti Müsteflarlı¤a ait tüm taflınmaz-ların envanteri çıkartılmıfltır.• Teknopark Projesi kapsamında yürütü-len çalıflmalara destek sa¤lanmıfltır.

Page 45: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 43

Müsteflarlı¤ımızca yürütülen projelerinbafllangıç noktasını Kuvvet Komutanlık-ları’nın Genelkurmay Baflkanlı¤ı’na intikalettirdi¤i harekât ihtiyaçları oluflturmak-tadır. Genelkurmay tarafından On YıllıkTemin/Tedarik Programına (OYTEP) dâhiledilen bir proje;

“büyük ölçüde yatırımı gerektirmesi,müflterek ihtiyaç olması, mevcut yurt içiimkân, kabiliyet ve yatırımların kullanımınaimkân tanıması, SSM tarafından tedarikedilmifl önceki yıllara ait bir projenindevamı niteli¤inde veya benzer niteliklertaflıması ve milli yazılım gelifltirilmesigerektirmesi” durumlarından biri mevcutise SSM’ye devredilmektedir. Projelerözetle afla¤ıda verilen süreçler izlenerekyürütülmektedir:

PTD-TÇD Süreci: Genelkurmay Baflkanlı¤ıtarafından Proje Talep yazısının Müsteflar-lı¤ımıza gönderilmesi ile bafllar ve TÇD’nin yayımlanması ile sona erer.

Sürecin ilk adımı olarak Proje Beratı hazır-lanır ve projeyi yürütecek olan DaireBaflkanlı¤ı, Genelkurmay Baflkanlı¤ı veilgili Kuvvet Komutanlı¤ı temsilcilerininyer aldı¤ı “Proje Grubu” oluflturulur.Proje Grubu tarafından Proje YönetimPlanı hazırlanır ve üst yönetim onayı alın-dıktan sonra, projenin bafllatılmasınayönelik SS‹K kararı ile Müsteflarlık, tedariksürecinin sorumlulu¤unu almak üzereyetkilendirilir. SS‹K bafllangıç kararısonrasında Proje Grubu TÇD hazırlıkçalıflmalarına bafllar.

TÇD’lerde yer alan bölümler afla¤ıdaverilmifltir:

Bölüm I: ‹dari ve Ticari fiartlarBölüm II: Taslak Sözleflme ve ekleri• Teknik ‹stekler Dokümanı• ‹fl Tanımı• Sanayi Katılımı ve Offset• Teknoloji Kazanımı Yükümlülü¤ü2010 Aralık sonu itibarı ile SSM tarafındanyürütülen projelerin modellerine göreda¤ılımı yanda verilmektedir.

SSM tarafından yürütülen ve sözleflmesiimzalanmıfl 126 adet tedarik projesinintoplam 38.097.036.621 TL olan sözleflmebedelinin proje modellerine göre da¤ılı-mı yanda verilmektedir.

SSM tarafından yürütülen ve sözleflmeyeba¤lanmıfl 35 adet Ar-Ge projesininyaklaflık sözleflme bedeli tutarı376.916.055 TL’dir. Bu çerçevede, SSMtarafından yürütülen toplam 269 projedensözleflmeye ba¤lanmıfl 161 projeninyaklaflık sözleflme bedeli tutarı38.473.952.676 TL’dir.

Müsteflarlı¤ımız bünyesinde yürütülenprojelere iliflkin detaylı bilgiler izleyenbölümde tablolafltırılmıfltır:

fiekil 10 Adet Baz›ndaProje Modellerinin Da¤ılımı

fiekil 11 Sözleflme Bedeli BazındaProje Modeli Da¤ılımı

Yurtiçi Gelifltirme %42

Ar-Ge %29

Konsorsiyum %1

Ortak Üretim %14

Haz›r Al›m %14

Konsorsiyum %8Ar-Ge %1

Yurtiçi Gelifltirme %24

Yurtd›fl›ndan Al›m %14

Otak Üretim %53

C. PROJEYÖNET‹M‹

Page 46: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

44

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

AR-GEPROJELER‹

Sıra No

123456789

1011121314151617181920212223

SS‹K Kararları Tarih ve Numaraları

17 .07. 1998, 98/817 .07. 1998, 98/817 .07. 1998, 98/8

25.01.1992-92/122.06.2005-281

14 .05. 2004-24714 .05. 2004-247/22 .06. 2005-281

22.06.2005-28114.05.2004-25622.06.2005-28422.06.2005-28422.06.2005 -28422.06.2005-28422.06.2005 -28422.06.2005 -284

22.06.2005- 284/06.01.2010-50922.06.2005- 284

30.03.2007-362/06.01.2010-50930.03.2007-36212.12.2006 -35018.12.2008-45218.12.2008-45206.01.2010 -506

Proje Kodu-Adı

A.07.10 MODS‹M-SAMMOS-1 (Satıhta Konufllu Aktif Hava Savunma Harekatı’nın Modellenmesi ve Simülasyonu)A.07.11 MODS‹M-MGKMOS (Müflterek Görev Kuvveti Harekatının Modellenmesi ve Simülasyonu)A.07. 13MODS‹M JTLS (Joint Theatre Level Simulation) Yazılımına ‹liflkin “Yazılım Bakım-Onarım-Hizmet ve Sürüm Yenileme Sözleflmesi”A.10 A400M Teknik Güvenlik Çalıflma Grubu (A400M-TGÇG)A.14 M‹LGEM TB-SH 05 Sualtı Telefonu Üretim ve EntegrasyonuA.15 M‹LGEM Milli Sonar Deniz Birimleri Üretim ve EntegrasyonuA.17 M‹LGEM Elektromanyetik Uyumluluk ve Etkileflimin AzaltılmasıA.18 M‹LGEM Degaussing (D/G) Sistemi Üretimi ve EntegrasyonuA.20 Radar Video Plot Çıkartma Sistemi Tasarım ve ÜretimiA.21.01 Fiber Optik Kablo Denetim SistemiA.21.03 Milli PAP (ROV) Cihazı GelifltirilmesiA.21.06 Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (TKKBS) GelifltirilmesiA.21.08 Milli Sonoboy Gelifltirilmesi ve ÜretilmesiA.21.09 Deniz Harp Oyunu Simülasyonu Altyapısı (DEHOS)A.21.10 SAR Teknolojileri GelifltirilmesiA.21.16 Görüntü Analizi ve Otomatik Hedef TanımaA.21.24 Tümü Elektrikli Gemi (TEG)A.21.25 Güdümlü Mermi Bafllıklı Simülatörlerin (RF/IR) GelifltirilmesiA.21.26 Kara Araçlarının Modellenmesi ve Simülasyonu (KAMS)A.22 Kaska Entegre Kumanda Sistemi (AVCI)Yakıt Pilleri Gelifltirilmesi ProjesiFiber Lazerlerin Gelifltirilmesi ProjesiMilli AUV Cihazı Projesi

Page 47: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

45

Ana Yüklenici

METEKSAN S‹STEM-C2TECHODTÜ-HAVELSAN

ROLANDS&ASSOCIATES CORP.TÜB‹TAK-UEKAETÜB‹TAK-MAMTÜB‹TAK-MAM

TÜB‹TAK-UEKAETÜB‹TAK-MAM Enerji Enstitüsü

ESDAfiTÜB‹TAK-UEKAE

TÜB‹TAK-MAM- EESTM

TÜB‹TAK MAM BTEMeteksan Savunma

ASELSAN, SDTHAVELSAN, ASELSAN, SDT

---

ASELSANTR TEKNOLOJ‹ ve VESTEL SAVUNMA SAN. A.fi.

METEKSAN SAVUNMA SAN. A.fi.GATE ELEKTRON‹K A.fi.

Proje Kayna¤ı

SSDFSSDF

Milli BütçeSSDFSSDFSSDFSSDFSSDFSSDF

TÜB‹TAKTÜB‹TAKTÜB‹TAKTÜB‹TAKTÜB‹TAKTÜB‹TAK

SSDFTÜB‹TAK

SSDF + Milli BütçeTÜB‹TAK

SSDFSSDFSSDFSSDF

Proje Aflaması

Üretim ve TeslimatÜretim ve TeslimatÜretim ve Teslimat.Üretim ve TeslimatÜretim ve TeslimatÜretim ve TeslimatÜretim ve TeslimatÜretim ve Teslimat

Prototip DönemiÜretim ve TeslimatÜretim ve TeslimatÜretim ve Teslimat

Prototip DönemiPrototip DönemiPrototip DönemiTasarım DönemiModel Belirleme

Sözleflme GörüflmeleriModel Belirleme

Üretim ve TeslimatTasarım DönemiTasarım DönemiTasarım Dönemi

2010 Geliflmeleri

Nihai Kabul Testleri öncesi hazırlık çalıflmaları yapılmıfltır.Test faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.Bakım onarım faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.16.Dönem Proje çalıflmalarına devam edilmifltir.SAT M‹LGEM ana takvimine uygun olarak gerçeklefltirilecektir.Teknik Veri Paketi ve Üretim Veri Paketi’ne iliflkin nihai görüfller oluflturulmufltur.12. dönem proje çalıflmalarına devam edilmifltir.SAT M‹LGEM ana takvimine uygun olarak gerçeklefltirilecektir.Nihai Kabul Testleri Hazırlık çalıflmaları tamamlanmıfltır.Saha Kabul Testleri gerçeklefltirilmifltir.Fabrika Kabul Testi (FAT) bafları ile tamamlanmıfltır.Ön Kabul Testleri tamamlanmıfltır. Platform entegrasyonu çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.Test faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.Prototip kurulumu gerçeklefltirilmifltir. Faz I testleri ve kurulumu gerçeklefltirilmifltir.Mühendislik prototip uçufl testleri bafllamıfltır.Proje Sözleflmesi 18.06.2010 tarihinde imzalanmıfltır.Kaynak beklenmektedir.Kaynak de¤iflikli¤i yapılmıfltır.Kaynak beklenmektedir.Kritik tasarım safhası bafları ile tamamlanmıfl olup; prototip gelifltirme faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.A-1: FAT testlerine hazırlık aflamasındadır. A-2: Kritik tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.Proje Ön Tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.Proje Ön Tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.

Page 48: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

46

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

HAVA ARAÇLARI PROJELER‹

Proje Kodu-Adı

H.02 S-70A Blackhawk Helikopteri Depo Seviyesi Bakımı (DSB(S))H.03 A400M Ulafltırma Uça¤ıH.04 AS 532 Cougar Helikopteri Depo Seviyesi Bakım/Onarım Kabiliyetinin Kazandırılması

H.06 S-70B Sea Hawk Deniz Helikopteri TedarikiH.07 Taarruz Taktik Keflif Helikopteri (ATAK)

H.08 Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol (HIK) Sistemi

H.09 F5 Modernizasyonu

H.11 Sahil Güvenlik Helikopteri (SGH)

H.12 Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Keflif Karakol Uçakları Platform Tedariki (MELTEM-1)H.14.01 Özgün T‹HA (MALE) GelifltirmeH.14.02 2.Paket T‹HA (MALE) Do¤rudan AlımH.14.04 Mini ‹HA

H-14 Taktik ‹HA (Acil / Hazır)H-14 Taktik ‹HA (Katapult/Paraflüt) Gelifltirme ProjesiH.15 Müflterek Taarruz Uça¤ı (JSF)

H.22 Deniz Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uça¤ı (MELTEM-3)H.23 Temel E¤itim Uça¤ı (TEU)H.28 S-70B Sea Hawk Deniz Helikopteri Tedariki (II. Paket)H.30 Türk Bafllangıç ve Temel E¤itim Uça¤ı GelifltirmeH.32 Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Uçakları GörevEkipmanları Tedarik ve Platform Birlefltirme (MELTEM-2)

H.33 C-130E/B Aviyonik Modernizasyonu (ERC‹YES)H.35 Özel Kuvvetler UH-60 Modernizasyonu (YARASA)H.37 Yük Helikopteri TedarikiH.38 T-38 Tekamül E¤itim Uça¤ı Aviyonik ModernizasyonuH.39 ‹lave F-16 Tedariki (Peace ONYX IV)H.41 Jandarma Helikopter ModernizasyonuH.42 Komuta Kontrol Uça¤ıH.43 Kara Kuvvetleri Komutanlı¤ı E¤itim Uça¤ıH.44 Dikey Rüzgar TüneliH.45 Mi–17 Helikopterleri Depo Seviyesi Bakımı (Mi–17 DSB)

H.47 F-16 Modernizasyon Seri Montaj

Sıra No

010203

0405

06

07

08

09101112

131415

1617181920

21222324252627282930

31

SS‹K Kararları Tarih ve Numaraları

21.09.1992 92/828.02.1993-55 - 20.07.2001-196

17 .04. 2002-214

21.06.1995 / 95/4 - 24.08.1998 - 98/1314.05.2004/245 - 30.06.2006/309 - 12.12.2006/33130.03.2007/352 - 16.06.2010/523 - 15.12.2010/550

17.05.2002-218

7.10.1996-96/3 - 31 .12.1997-97/16

15.11.1997-97/11-A - 08 .10.1999-99/2824 .11.2004-255 - 18 .05.2006-308

27.01.1998-98/1914.05.2004/24314.05.2004/243

30.06.2006-310 - 04.12.2008-451

22.01.2008-40314.05.2004-243 - 06.01.2010-495

12 .12.2006-331

27 .11.2001-2001/10 - 19 .01.2005-26219 .01. 2005-260 - 20 .06.2007-366

22.06.2005-28019 .01. 2005-260

27.01.1998-98/19 - 27.11.2001-2001/10

01 .07. 1999-99/19 - 21 .12.2001- 2001/14 - 17 .02 2006 -29507.10.1996-96/3 - 21.07.2000-2000/22 - 08.05.2002-216

22.06.2006-317 - 01.07.2009-47430 .06 2006-31812 .12. 2006-332

12 .12. 2006 - 33312 .12. 2006-344 - 30 .10.2008-42712 .12. 2006-343 - 09.04.2008-405

12 .12. 2006-33605.12.2007-390 - 01.07.2009-466

09 .04.2008 - 421 - 01.07.2009 - 465 (firma seçimi)

Proje Modeli

Yurtdıflından Hazır AlımKonsorsiyumOrtak Üretim

Yurtdıflından Hazır AlımOrtak Üretim

Ortak Üretim

Ortak Üretim

Yurtdıflından Hazır Alım

Ortak ÜretimYurt ‹çi Gelifltirme

Hazır AlımYurt ‹çi Gelifltirme

Hazır AlımYurt ‹çi Gelifltirme

Konsorsiyum

Yurtdıflından Hazır AlımOrtak Üretim

Yurtdıflından Hazır AlımYurt ‹çi Gelifltirme

Ortak Üretim

Yurt ‹çi GelifltirmeYurt ‹çi Gelifltirme

Yurtdıflından Hazır AlımYurt ‹çi Gelifltirme

Ortak ÜretimYurt içi Gelifltirme

Yurtdıflından Hazır AlımYurtdıflından Hazır Alım

Yurt ‹çi GelifltirmeYurtdıflından Hazır Alım

Yurt ‹çi Gelifltirme

Tedarik Miktarı

188 adet tamirlik ünitenin bakım/onarım kabiliyeti10 adet

Kabiliyetin bütünüyle kazanılması

8 adet50 + 41 Opsiyon

4 adet Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol (H‹K)Uça¤ı ve 1 adet Yer Destek SistemiToplam 48 adet F/NF-5 A/B uça¤ı

modernize edilecektir15 (birinci paket 5 + ikinci paket 4 +üçüncü paket 5 + dördüncü paket 1)

9 adet1 Sistem (3 Uçak)

3 Sistem (10 Uçak)19 Sistem (76 Hava Aracı) (Teslimatı

tamamlanan) 18 Sistem (72 Hava Aracı)1 Sistem (3 Hava Aracı)1 Sistem (6 Hava Aracı)‹lk Planlama 100 (CTOL)

10 adet40 (+15 Opsiyon)

17 Helikopter + (5 Helras Sonarı Opsiyon)4 adet prototip ve Teknik Veri Paketi

6 Adet Deniz Karakol, 3 Adet Sahil Güvenlik Uça¤ı Görev Ekipmanı ve Yer Sistemleri ile

Meltem-3 platformu için 10 set Görev Ekipmanı tedariki13 Adet C-130E/B Uça¤ı

4 adet6 adet (KKK.lı¤ı) 4 adet opsiyon (ÖzKK.lı¤ı)

55 adet (+14 adet opsiyon)30 Adet

26 adet S-70 ve 13 adet AB2052 adet

46 adet1 adet

18 (14+4)

166 adet (97 Adet Blok 40, 69 Adet Blok 50)

Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler

Page 49: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

47

Ana Yüklenici

Sikorsky Ops. Int., Inc.AMSL (Airbus Military Konsorsiyumu)

GATE (Aviyonik), EUROCOPTER (Yapısal) ,TURBOMECA (Motor)

SikorskyTUSAfi

BOEING (sistem)

IAI-Elbit-Singapore Technologies Aerospacekonsorsiyumu-1.H‹BM.Komutanlı¤ı

AgustaWestland

EADS-CASATUSAfiTUSAfi

Kalekalıp Baykar Makina

Aeronautics/‹srailVestel SavunmaLockheed Martin

Alenia AeronauticaKAI

Sikorsky Int. Ops., Inc.TUSAfi

Thales Systémes / Aéroportés (TAS)

TUSAfiTUSAfi

ABD Kara KuvvetleriTUSAfi-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.fi.

Lockheed MartinASELSAN

GulfstreamCessna

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.fi.Oboronprom

TUSAfi

Sözleflme Bedeli

37.440.992 $1.490.000.000

Yapısal: 14.800.000 Aviyonik: 27.900.000 Motor: 11.000.000

317.402.797 $3.247.274.306 $

1.516.000.000 $

130.000.000 $

162.500.000 $

147.000.000 $104.500.000 $182.973.667 $

4.419.721 $246.110$- 4.187.103 $

15.500.000 $24.000.000 $ (Faydalı Yük, Veri Link Sistemi, IFF hariç)

10.700.000.000 $

218.682.313 $357.000.000 $557.269.757 $92.000.000 $

390.000.000 $

119.950.000 $94.400.000 $

982.000.000 $ (Mevcut LOA-14 hel.)84.276.800 $

1.720.000.000 $37.120.790 $

115.000.000 $36.000.000 $4.983.769 $

42.167.657 $

135.000.000 $

Proje Aflaması

GarantiTasarım Dönemi

Üretim ve Teslimat

GarantiTasarım Dönemi

Üretim ve Teslimat

Garanti

Üretim ve Teslimat

GarantiTasarım Dönemi

Üretim ve TeslimatÜretim ve Teslimat

Garanti SüreciÜretim ve Teslimat

Tasarım Dönemi

Tasarım DönemiÜretim ve TeslimatÜretim ve Teslimat

Tasarım DönemiÜretim ve Teslimat

Prototip DönemiÜretim ve Teslimat

YürürlükÜretim ve Teslimat

Tasarım DönemiTasarım Dönemi

Üretim ve TeslimatÜretim ve Teslimat

GarantiSözleflme yürürlük

Sözleflme Yürürlük

2010 Geliflmeleri

Malzeme/E¤itim/Teknik yayın teslimatları ve yedek parça siparifl hesabı tamamlanmıfltır.4 adet test uça¤ı test uçufllarına devam edilmifltir. Sözleflme De¤iflikli¤i metni üzerinde taraflar mutabık kalmıfltır.Aviyonik DSB: Sözleflme de¤iflikli¤i çalıflmaları yapılmıfltır. Yapısal DSB: Teslimatlar devam etmifltir.Motor DSB: Adım 1 ve Adım 2 kabiliyet kazanımı tamamlanmıfl, Adım 3A e¤itimleri alınmıfltır. Daha detay onarımı içeren Adım3B için çalıflmalara bafllanmıfltır. Yedek Parça ve Destek cihazları kabulleri büyük ölçüde tamamlanmıfltır.Yedek parça kabul faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.9 adet EDH (erken duhûl helikopteri) tedarikine yönelik Sözleflme imzalanmıfltır. Kritik tasarım gözden geçirme tamamlanmıfltır.P3 prototip helikopterinin nihai montajı AW’de, P4 prototip helikopterinin nihai montajı ise TUSAfi’ta bafllamıfltır.Boeing Firması ile teknik konulardaki müzakereler tamamlanmıfl Teknik Ana Hat MOAimzalanmıfltır. Ana proje Test Faaliyetlerine bafllanmıfltır. EDT sistemi tasarım do¤rulama testleri tamamlanmıfltır.Garanti kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yüklenici firmalara gerekli bildirimler yapılmıfltır.

Toplam 9 adet helikopter teslimatı tamamlanmıfltır.

Garanti takibatına ve kredi geri ödemelerine devam edilmifltir.Yer ve uçufl testleri bafllamıfltır.Sistemlere iliflkin kabul faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.‹lave alt sistem ve yedek parça tedarikine iliflkin Sözleflme De¤iflikli¤i imzalanmıfl, bu kapsamda Öz.K.K.lı¤ı teslimatları tamamlanmıfltır.Jn.Gn.K.lı¤ı teslimatları ise bafllatılmıfltır. Ayrıca, Jn.Gn.K.lı¤ı için tedarik edilecek 4 sistem için Sözleflme De¤iflikli¤i imzalanmıfltır.Aerostar B için 1. grup kabulleri gerçeklefltirilmifltir.Sözleflme imzalanmıfltır.SDD ve PSFD Evreleri devam etmektedir. 2010 yılı içerisinde ABD tarafından programın kapsamlı bir teknik de¤erlendirmesi(TBR) gerçeklefltirilmifltir. Uçak test faaliyetlerinden kaynaklı olarak ötelenme mevcuttur.Kritik Tasarım Gözden Geçirme açık ifllem maddelerinin takibatına devam edilmifltir.5 adet uça¤ın teslimatı gerçekleflmifl, di¤er uçakların üretim ve montajı devam etmifltir.‹lk 5 helikopter envantere alınmıfltır. Cezaların bir kısmı karflılı¤ında 1 adet daha helikopter alınması sözleflmeye ba¤lanmıfltır.Üretim ve montaj faaliyetleri devam etmifltir. Test Hazırlık Evresi içerisinde yer ve uçufl testleri için planlama çalıflmaları yürütülmüfltür.Standstill Anlaflması imzalanmıfltır. Sözleflme De¤iflikli¤i No.7 ve No.10 görüflmeleri gerçeklefltirilmifltir.

Gelifltirme, yazılım ve sertifikasyon faaliyetleri devam etmifltir. Gelifltirme Uçufllarının 3 Faz fleklinde gerçeklefltirilmesi kararlafltırılmıfltır.4ncü helikopterin geçici teslimatı yapılmıfltır.LOA, KKK.lı¤ı ihtiyacı 6 helikopter için 7 Eylül 2010 tarihinde imzalanmıfltır.Birinci prototip uça¤ın ilk uçufl testleri gerçeklefltirilmifltir.TUSAfi’ta montaj ifllemleri devam etmifltir.Kritik Tasarım Süreci tamamlanmıfltır. Aselsan’a teslim edilen S-70 ve AB-205 helikopterleri üzerinde entegrasyon çalıflmalarına devam edilmifltir.Her 2 uça¤ın teslimatı tamamlanmıfltır. Garanti kapsamındaki faaliyetler yürütülmüfltür.Uçak teslimatları tamamlanmıfltır.Garanti kapsamındaki faaliyetler yürütülmüfltür.Sözleflme imzalanarak yürürlü¤e girmifl; JGK envanterindeki 5 helikopter depo seviyesi bakım yapılması amacıyla Rusya’yasevkedilmifl, halihazırda Rusya’da bulunan 4 helikoptere iliflkin yenileme/depo seviyesi bakım/onarım ifllemleri bafllamıfltır.H‹BM Personeli E¤itimleri tamamlanmıfltır. DEMAM kapsamında Grup A-Grup B kitlerinin teslimatı devam etmifltir.

Page 50: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 51: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

HAVA ARAÇLARI PROJELER‹

49

1 H-14 Taktik ‹HA (Pist) 14.05.2004-243 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 Sistem (12 Hava Aracı) Teklif De¤erlendirme Fiili uçufllu gösterim faaliyeti ve teklif 06.01.2010-494 + 1 Sistem (6 Hava Aracı) de¤erlendirme çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.

Opsiyon2 Milli Görev Bilgisayarı Gelifltirme Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet Sözleflme Öncesi Firma seçimi yapılmıfltır.

(ÖZGÜR) Projesi3 H.27 Genel Maksat Helikopteri 05 .12. 2007-389 Ortak Üretim K.K.K. : 20 Adet Teklif De¤erlendirme Teklif de¤erlendirme süreci tamamlanmıfl

Hv. K.K. : 6 Adet sonuçlar SS‹K’e sunulmufltur. SS‹K KararıDz. K.K. : 6 Adet çerçevesinde tekliflerin iyilefltirilmesiO.G.M. : 20 Adet çalıflmalarına devam edilmifltir.GES K. : 2 Adet

J. Gn. K. : 30 AdetÖ.K.K. : 11 AdetEGM. : 20 Adet

4 H.46 S–92 Helikopteri 01 .11. 2007-371 Yurtdıflından Hazır Alım 3 Adet Sözleflme Görüflmeleri Fiyat müzakerelerine devam edilmifltir.29 .11. 2007-372

5 Jet E¤itim Uça¤ı ve Muharip Uçak 15.12.2010 Yurt içi Gelifltirme - Kavramsal Tasarım SS‹K Kararı alınmıfltır.(FX-TX) Kavramsal Tasarım Projesi

6 Hedef Uçak Projesi 06.01.2010-517Yurtdıflından Hazır Hizmet Alımı Sözleflme Görüflmeleri Dz.K.K.lı¤ı ihtiyacı için SS‹K Kararı alınmıfltır.15.01.2010-544 Yurt içi Gelifltirme TÇD yayımlanmıfltır. Hv.K.K.lı¤ı için SS‹K15.06.2010-532 Kararı alınmıfltır. Hv.K.K.lı¤ı ve Dz.K.K.lı¤ı

ihtiyaçlarının birlefltirilmesine yönelik SS‹Kkararı alınmıfltır. TÇD hazırlık faaliyetleriyürütülmüfltür.

7 Orta Sınıf Ulafltırma Uça¤ı Projesi Yurtdıflından Hazır Alım 6 Sözleflme Görüflmeleri Amerikan hükümetinin üçüncü tarafatransfer izninin yayınlanması beklenmektedir.

8 Hafif Sınıf Özgün Helikopter 15.06.2010 / 533 Yurt ‹çi Gelifltirme Yapılabilirlik Etüdü Projenin bafllatılmasına yönelik SS‹K Kararıalınmıfl, Yapılabilirlik Etüdü çalıflmalarınabafllanmıfltır.

9 Bafllangıç E¤itim Uça¤ı 15.12.2010-566 - B‹D Hazırlı¤ı SS‹K Kararı alınmıfltır. Proje Müsteflarlı¤a(BEU) Tedariki Projesi intikal etmifltir.

Sıra Proje Kodu / Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik Miktarı Proje Aflaması 2010 GeliflmeleriTarih ve Numaraları

Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler

Page 52: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

50

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

KARA ARAÇLARI PROJELER‹

Sıra Proje Kodu / Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik MiktarıTarih ve Numaraları

01 K.04 Altay Projesi 14.05.2004-242 Yurt ‹çi Gelifltirme - 1 Adet MTR (Hareket Kabiliyeti Testi Ön Prototipi)30.03.2007-353 - 1 Adet FTR (Atıfl Testi Ön Prototipi)20.06.2007-367 - 1 Adet BH&T (Balistik Gövde ve Kule Prototipi) 20.09.2007-370 - 2 Adet Türk Ana Muharebe Tankı Prototipi

- Teknik Veri Paketi02 K.04 Altay Projesi için Zırh Sistemi Gelifltirilmesi ve Balistik Koruma Merkezi Kurulması 20.09.2007 Yurt ‹çi Gelifltirme Zırh Sistemi Prototipi

Balistik Koruma MerkeziTeknik Veri Paketi

03 K.04Altay Projesi için 120 mm 55 cal. Ana Silah Sistemi Prototipi Üretimi 20.06.2007 Teknoloji Transferi Teknik Veri PaketiYoluyla Yurt ‹çi Üretim Üretim Veri Paketi

1 Adet Referans silah3 Adet Ana Silah Prototipi (FTR, PV1, PV2 için)

04 K.05 Leopard 1 A1/A1A4 ‹yilefltirme 02.06. 2000-00/18 Yurt ‹çi Gelifltirme 171 Adet

05 K.06 M60 A1 Tank Modernizasyonu 02.06.2000-00/19 24.12.2001-01/18 15.03.2002-210 Ortak Üretim 170 Adet06 K.16 Nükleer Biyolojik Kimyasal (NBC) Koruyucu Elbise Takımı 12.05. 2003-231/12.12. 2006-337 Yurt ‹çi Gelifltirme 161,102 adet NBC Koruyucu Elbise Takımı

(NBC Koruyucu Elbise, Bot Kılıfı ve Eldiven)07 K.17 Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü 12.12.2006-338 Yurt ‹çi Gelifltirme 4 Set (600m) (kullanım) + 50 m (e¤itim)08 K.18 Tank Atıfl Alanları Elektronik Hedef Sistemi/Kaynarca 22.06.2005-283 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 set Tank Atıfl Kontrol Sistemi09 K.19 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane 22.06.2005-270 /05.12.2007-381 Ortak Üretim 1 adet 30 yataklı Seyyar

Cerrahi Hastane ve Mobil ‹lk Yardım ‹stasyonu10 K.26 Tank Atıfl Kontrol Sistemi 14.05.2004-242 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 set Tank Atıfl Kontrol Sistemi11 K.28-01 TTA Mayına Karflı Korumalı Araç 30.03.2007-359 Yurt ‹çi Gelifltirme 468 Adet

18.12.2008-42812 K.28-02 TTA 3/4 Ton Komuta Kontrol ve Personel Aracı 30.03.2007-359 Ortak Üretim 861 (413 adet ton Komuta

18.12.2008-428 Kontrol Aracı, 448 adet ton Yük-Personel Aracı)13 K.28-03 TTA 2 1/2 Ton Yük ve Personel Aracı 30.03.2007-359 Yurt ‹çi Gelifltirme 706 Adet

18.12.2008-42814 K.28-04 TTA 5-10 Ton Yük Araçları 30.03.2007-359 Yurt ‹çi Gelifltirme 403 adet 10 ton Yük Aracı)

18.12.2008-428 685 adet (282 adet 5 ton Yük Aracı,15 K.29 Amfibi Zırhlı Muharebe ‹stihkam ‹fl Makinası (AZM‹M) 05.12.2007-399 Yurt ‹çi Gelifltirme 12 Adet

18.12.2008-42916 K.31 Tank Taflıyıcı Araç ve Römorku (TTAR) 05.12.2007-401 Ortak Üretim 45 adet tank taflıyıcı araç ve römorku 01.07.2009-47217 K.32 KBRN Mobil Arazi Laboratuvarı 09.04.2008-422 Ortak Üretim 1 Adet

06.01.2010-500

Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler

Page 53: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

51

Ana Yüklenici Sözleflme Bedeli Proje Aflaması 2010 Geliflmeleri

Otokar 494.000.000 $ Aflama II (Detaylı Tasarım) Aflama I (Kavramsal Tasarım) tamamlanmıfltır.devam etmektedir.

ROKETSAN 135.000.000 Detaylı Tasarım BKM nin açılıflı gerçeklefltirilmifltir. Kavramsal Tasarım tamamlanmıfltır.

MKE 28.100.000 MKE tarafından FTR için Ana Teknik Destek Sa¤layıcı ROTEM firması tarafından Teknik Veri Paketi ve Üretim Veri Paketi Teslim edilmifltir.Silah Ptototipi üretilmesi

ASELSAN 160.000.000 $+ek sözleflme Garanti Dönemi Garanti süreci faaliyetleri devam etmifltir. bedeli 3.275.000 $

IMI 687.500.000 $ Garanti Dönemi Teslimatlar tamamlanmıfltır. Garanti süreci faaliyetleri bafllamıfltır.ÇAN Ortak Giriflimi 48.747.507 Prototip Dönemi Kalifikasyon Testlerine devam edilmifltir.

FNSS Savunma Sistemleri A.fi. 130.272.113 $ Prototip Dönemi Alt Sistem Kalifikasyon Testleri tamamlanmıfltır. Sistem Kalifikasyon Testleri hazırlıklarına devam edilmifltir.ASELSAN 7.400.000 Garanti Dönemi Garanti süreci faaliyetleri devam etmifltir.

GAMA 17.221.705 Garanti Dönemi Sistem Nihai Kabulü yapılmıfl, TSK Sa¤lık Komutanlı¤ı’na teslim edilmifltir.

ASELSAN 22.000.000 $ Prototip Entegrasyonu ve Prototip üretim faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. 115.650.066 Performans Test Dönemi Pilot Üretim Dönemi tamamlanmıfl olup, Seri Üretim Dönemine geçilmifltir.

Seri Üretim DönemiOTOKAR Otobüs Karoseri A.fi. 34.730.944 Garanti Dönemi Teslimatlar tamamlanmıfltır.

BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. 62.837.767 Seri Üretim Dönemi Seri Üretim Dönemi çalıflmaları devam etmifltir. 284 adet (7 parti) aracın kabulü gerçeklefltirilmifltir.

BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. 100.269.891 Seri Üretim Dönemi Seri Üretim Dönemi çalıflmaları devam etmifltir. 344 adet (6 parti) aracın kabulü gerçeklefltirilmifltir.

FNSS 30.161.400 $ Tasarım ve Ön tasarım faaliyetleri tamamlanmıfltır. Detaylı tasarım çalıflmaları bafllatılmıfltır. Gelifltirme Dönemi

HEMA ENDÜSTR‹ A.fi. 17.600.000 Gelifltirme Dönemi 2010 yılı içerisinde Prototip sistemin Kalifikasyon Testlerine bafllanmıfltır.

INDRA Sistemas S.A. 3.925.000 $ Tasarım/Uyarlama Dönemi Ön Tasarım onaylanmıfl olup, Kritik Tasarım Gözden Geçirme çalıflmaları devam etmektedir.

Page 54: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 55: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

KARA ARAÇLARI PROJELER‹

53

1 K. Araca Monte Multi-Spektral Sis Cihazı 01.07.2009-488 Belirlenmemifl 19 Adet TÇD Hazırlık TÇD hazırlıkları tamamlanmıfl olup,Gnkur.Bflk.lı¤ından bütçe için teyitbeklenmektedir.

2 K.25 Özel Maksatlı Taktik 30.06.2006-324 Yurt ‹çi Gelifltirme 336 Adet Teklif De¤erlendirme Teklif de¤erlendirme çalıflmaları tamamlanmıflTekerlekli Zırhlı Araç olup, KKK nın ihtiyaç analizi nedeniyle

çalıflmalar durdurulmufltur.3 K.27 Silah Taflıyıcı Araç 12.12.2006-346 Yurt ‹çi Gelifltirme 1075 Adet ‹ptal Edilmifltir. Teklif de¤erlendirme çalıflmaları

tamamlanmıfltır. Ancak; ihtiyaçta meydanagelen de¤ifliklik sebebiyle proje iptal edilmifltir.

4 K.33 Mayın Temizleme Sistemleri 18.12.2008-455 Yurt ‹çi Gelifltirme 50 Adet TÇD Hazırlama TÇD hazırlama çalıflmaları yapılmıfltır.

Sıra Proje Kodu/Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik Miktarı Proje Aflaması 2010 GeliflmeleriTarih ve Numaraları

Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler

Page 56: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

54

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

DEN‹Z ARAÇLARI PROJELER‹

Sıra Proje Kodu / Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik MiktarıTarih ve Numaraları

01 D.01 Mayın Avlama Gemisi 8.04.1999 - 8 Ortak Üretim 6 adet mayın avlama gemisi, 1 adet sahil simülatörü02 D.03 90 Tonluk Sahil Güvenlik Botu 30.11.1995/6 Yurt ‹çi Gelifltirme 22 adet 90 Tonluk Sahil Güvenlik Botu03 D.12 Sualtı Taarruz Timleri Harekatı için ‹ntikal Botları (SAT) 22.06.2005 - 275 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet SAT Botu04 D.07 SAR-35 Botu 19.01.2005 - 269 Modernizasyon 4 adet SAR-35 Botu’nun ana

tahrik sisteminin modernize edilmesi05 D.02.07. Süratli Müdahale Devriye Botu 17.02.2006- 304 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet06 D.02.08 25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu 05.12.2007 - 382 Yurt ‹çi Gelifltirme 17 adet07 D.04 Denizaltı Savunma Harbi ve Keflif Karakol Gemisi (M‹LGEM) Bu bilgi alt proje bafllıkları Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet

altında mevcuttur.

08 D.04.01-M‹LGEM Projesi Prototip Gemi Klaslama Hizmeti Tedariki 14.05.2004 - 247 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet22 .06.2005 - 281

09 D.04.03- M‹LGEM Projesi Prototip Gemi ve ‹kinci Gemi Ana Tahrik Sistemi Tedariki 14.05.2004 - 247 Ortak Üretim 2 adet22.06.2005 - 28117.11.2006 - 32809.04.2008 - 407

10 D.04.04-M‹LGEM Projesi Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri 14.05.2004 - 247 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 gemi için bir kısım dizayn hizmeti ile platformPlatform ‹nfla Donatım Malzeme ve Hizmetleri Tedariki 22.06.2005 - 281 infla donatım malzeme ve hizmetlerinin tedariki

17.02.2006 - 30309.04.2008 - 407

11 D.05 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri 14.05.2004 - 249 Ortak Üretim 4 adet30.06.2006 - 314

12 D.08 Yeni Tip Karakol Botu 19.01.2005 - 266 Yurt ‹çi Gelifltirme 16 adet Yeni Tip Karakol Botu13 D.08 Yeni Tip Denizaltı 22.06.2005 - 271 Ortak Üretim 6 adet

12.12.2006 - 34822.07.2008 - 426

14 D.15 Süratli Amfibi Gemi (LCT) 30.06.2006 - 326 Yurt ‹çi Gelifltirme 8 adet18.12.2008 - 438

Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler

Page 57: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Ana Yüklenici Sözleflme Bedeli Proje Aflaması 2010 Geliflmeleri

55

Abeking & Rasmussen-Fr. Lürssen Werft 625.000.000 $ Üretim ve Teslimat 6. Gemi’nin kesin kabulüne yönelik çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir.Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı 157.000.000 $ Teslimatlar tamamlandı. 20, 21 ve 22. Botların Kesin Kabulü gerçeklefltirilmifltir.Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı 8.666.000 Garanti süresi devam ediyor. SAT-1 ve SAT-2 Botu’nun Geçici Kabulü gerçeklefltirilmifltir.

‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla San. A.fi. 18.525.000 Modernizasyonlar tamamlandı TCSG-71 Botu’nun Kesin Kabulü gerçeklefltirilmifltir.

Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı 5.000.000 Teslimatlar tamamlandı. Yunus-1 Botu’nun Kesin Kabulü gerçeklefltirilmifltir.Yonca-Onuk Adi Ortaklı¤ı 49.989.146 Üretim ve Teslimat Sözleflme görüflmeleri gerçeklefltirilmifl ve Sözleflme imzalanmıfltır.

Bu bilgi alt proje bafllıkları Bu bilgi alt proje bafllıklar Prototip Dönemi 2 Kasım 2010 tarihinde Prototip Gemi (HEYBEL‹ADA)’nın seyir testlerine bafllanmıfltır.altında mevcuttur. altında mevcuttur. Platform sistemlerine yönelik ilk seyir testlerinin bafları ile tamamlanmasını

müteakip gemi kuru havuza alınarak silah ve elektronik sistemlerin entegrasyonuna bafllanmıfltır.‹kinci Gemi (BÜYÜKADA)’nın blok infla ve donatım faaliyetleri devam etmifltir.

Türk Loydu Vakfı ‹ktisadi ‹flletmesi 228.000 $ Üretim ve Teslimat Resim ve doküman onaylarında tamamlanma aflamasına gelinmifltir.

MTU Motor Türbin San. ve Tic. A.fi. 62.686.000 Üretim ve Teslimat Prototip Gemi (HEYBEL‹ADA) Ana Tahrik Sistemi Liman Kabul ve Seyir Kabul testleri bafları ile tamamlanmıfltır.‹kinci Gemi (BÜYÜKADA) Ana Tahrik Sistemi üretimi ve Fabrika Kabul Testleri tamamlanmıfltır. Alt sistemlerin ‹stanbul Tersanesi’ne sevkiyatları büyük oranda gerçekleflmifltir.

STM Savunma Teknolojileri 127.800.000 $ Üretim ve Teslimat Prototip Gemi (HEYBEL‹ADA) malzeme ve hizmet tedariki büyük oranda tamamlanmıfl olup, Fabrika KabulMühendislik ve Ticaret A.fi. ve Liman Kabul Testlerine devam edilmifltir. ‹kinci Gemi (BÜYÜKADA) malzeme ve hizmet tedarikine

devam edilmifl olup, bir kısım sistemlerin Fabrika Kabul Testleri gerçeklefltirilmifltir. Prototip Gemi(HEYBEL‹ADA) için imzalanan 40 kadar alt sözleflme ‹kinci Gemi (BÜYÜKADA)’yı da içerecek flekilderevize edilmifltir.

RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve 352.500.000 Üretim ve Teslimat 9 Haziran 2010 tarihinde birinci gemi, 17 Aralık 2010 tarihinde ikinci gemi denize indirilmifltir. ÜçüncüDeniz Taflımacılı¤ı ‹flletmesi A.fi. geminin gövde inflaatı tamamlanarak donatım faaliyetlerine devam edilmifl, dördüncü geminin ise

blok infla faaliyetlerine devam edilmifltir. Birinci geminin Liman Kabul Testlerine bafllanmıfltır.DEARSAN Gemi ‹nflaat Sanayi A.fi. 402.000.000 Üretim ve Teslimat Tuzla (P-1200) Botu’nun Geçici Kabulü gerçeklefltirilmifltir.

HDW-MFI Ortak Giriflimi 2.060.000.000 Sözleflme Yürürlük Sözleflme yürürlük ön flartlarından Kredi Anlaflmalarının imzalanması aflaması dıflında tüm flartlar yerinegetirilmifl olup, yıl boyunca Hazine Müsteflarlı¤ı ve Bankalar arasında geçen anlaflma görüflmelerikonusunda koordinasyon sa¤lanmıfltır. 31.12.2010 tarihinde bahse konu anlaflmalar imzalanmıfl olup,Bakanlar Kurulu onay süreci bafllamıfltır.

AD‹K A.fi.-Fultrans Denizcilik A.fi.- 99.750.478,01 Üretim ve Teslimat 1. Gemi 2.10.2010, 2. Gemi 15.Aralık 2010 tarihinde denize indirilmifltir. 3.,4. Gemilerin inflalarına devamFultrans Gemi ‹nfla A.fi. Ortak Giriflimi edilmekte olup, 5. ve 6.,7, ve 8. geminin sac kesimine yıl sonunda bafllanmıfltır. Bütün Fabrika

kabul Testleri (FAT) lar tamamlanmıfltır. HAT Yönergeleri onaylanmaya bafllanmıfltır.

Page 58: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 59: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

DEN‹Z ARAÇLARI PROJELER‹

57

01 D.11 Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi 22.06 2005 - 274 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet Sözleflme Görüflmeleri Teklif de¤erlendirme çalıflmaları15.06.2010 - 527 tamamlanmıfl ve 15 Haziran 2010 tarihli

SS‹K Kararına istinaden ‹stanbul DenizcilikGemi ‹nfla Sanayi ve Tic. A.fi. ilesözleflme görüflmelerine bafllanmıfltır.

02 D.13 Acil Müdahale ve Dalıfl E¤itim Botu 22.06.2005 - 276 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet TÇD Hazırlık TÇD hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.03 D.14 Kurtarma ve Yedekleme Gemisi 30 .06. 2006 - 325 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet Sözleflme Görüflmeleri Teklif de¤erlendirme çalıflmaları tamamlanmıfl ve

15.06.2010 - 528 15 Haziran 2010 tarihli SS‹K Kararına istinaden‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi ve Tic. A.fi. ilesözleflme görüflmelerine bafllanmıfltır.

04 D.11.01 Sismik Arafltırma Gemisi Tedariki 18.12.2008 - 442 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 Adet Teklif De¤erlendirme Teklife Ça¤rı Dosyası 28 Mayıs 2010 tarihindeYüklenici Adaylarına iletilmifl ve teklifler 03 Aralık 2010tarihinde sunulmufltur.

05 D.17 Yelkenli Okul Gemisi 05.12.2007 - 396 Belirlenmemifl 2 adet TÇD Hazırlık TÇD Hazırlık Çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.06 D.18 TF 2000 05.12.2007 - 398 Belirlenmemifl 4 adet Fizibilite Çalıflması Fizibilite çalıflmaları kapsamında yurt dıflında hâlihazırda

kullanılmakta veya üretilmekte olan eflde¤er ürün vesistemler incelenmifl, 15 Ocak 2010 tarihinde 7 adetkritik sisteme yönelik Bilgi ‹stek Dokümanı yayımlanarakDünya üzerindeki uygulamalar hakkında bilgi toplanmıfl,4000-7000 Grubu Silah ve Elektronik sistemlere yönelikolarak yurt içinde faaliyet gösteren firmalarla bilgi paylaflımıgerçeklefltirilerek, bu firmalardan proje kapsamındaüretim/gelifltirme yapabilecekleri sistemlerin bilgileritoplanmıfltır. Tüm bu bilgiler tek bir Fizibilite Dokümanıaltında birlefltirilerek sonuç ve öneri raporu ile birlikteGenelkurmay Baflkanlı¤ı ve Deniz KuvvetleriKomutanlı¤ı görüfllerine arz edilmifltir.

07 D.19 Denizde ‹kmal Muharebe Destek Gemisi 05.12.2007 - 397 Belirlenmemifl 1 adet PYP Hazırlama PYP Hazırlık Çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.08 D.16 Amfibi Gemi (LST) 12.12.2006 - 347 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet Sözleflme Görüflmeleri 22 Nisan 2010 tarihinde bafllayan Sözleflme

06.01.2010 - 497 Görüflmeleri devam etmektedir.09 D.10 Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) 22.06.2005 - 273 1 adet Teklif Bekleme 22 fiubat 2010 tarihinde TÇD yayınlanmıfl olup;

Teklif verme süresi 16 Mayıs 2011 tarihinde sonlanacaktır.10 Yüzer Birlikler Sistem Cihaz Donanım 15.12.2010 - 561 Modernizasyon 5 adet PYP Hazırlama Proje kapsamında PTD gelmifl ve 15 Aralık 2010 tarihli

Modifikasyonu ve Yenilefltirme Projesi SS‹K Kararı ile; ‹stanbul Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi veTic. A.fi. tarafından Yüzer Birlikler Sistem Cihaz DonanımModifikasyonu ve Yenilefltirmesinin gerçeklefltirilmesikararı alınmıfltır.

11 600 sınıfı Sahil Güvenlik Botları 15.12.2010 - 560 Yurt ‹çi Gelifltirme 8 adet PYP Hazırlama Proje kapsamında PTD gelmifl ve 15 Aralık 2010 tarihliSS‹K Kararı ile; 600 sınıfı Sahil Güvenlik Botlarının tedarikedilmesine iliflkin çalıflmaların yürütülmesi kararı alınmıfltır.

12 Mayın Tarama Gemisi Projesi - Belirlenmemifl 6 adet Fizibilite Çalıflması Fizibilite Çalıflmaları devam etmifltir.13 Liman Kıyı Romörkörü Projesi - Belirlenmemifl 3 adet Fizibilite Çalıflması Fizibilite Çalıflmaları devam etmifltir.14 Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC) - Belirlenmemifl 1 adet Fizibilite Çalıflması Fizibilite Çalıflmaları tamamlanarak Üst Yönetime

arz edilmifltir.15 Türk Tipi Hücumbot - Belirlenmemifl - Fizibilite Çalıflması Fizibilite Çalıflmaları devam etmifltir.

Sıra Proje Kodu/Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik Miktarı Proje Aflaması 2010 GeliflmeleriTarih ve Numaraları

Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler

Page 60: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

01 E.01.02 Radar Network 05.07.1989-89/4 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet Radar A¤ı02 E.02.05 MEFORS Yazılım Destek ve Bakım-‹dame 28.02.1993-93/2 Yurt ‹çi Gelifltirme Bakım-idame faaliyetleri03 E.07 Uzun Ufuk Yer Sistemleri (IMSS) 23.5.1997-97/4 Yurt ‹çi Gelifltirme 4 adet Radar, 3 adet R-ESM

7.11.2003-236 (Radar-Elektronik Destek Teçhizatı) ve Haberleflme Sistemleri04 E.20 TSK X-BAND Uydu Haberleflme Sistemleri (X-BAND) 01.09.1999-99/23 Ortak Üretim1 ASKM, 1 YSKM, 1 Sabit, 16 (7+9) Gemi, 19 Araç ve 32 Sırt05 E.32 TSK Bilgi Sistemi (TBS) 28 .02. 1993-93/2 Yurt ‹çi Gelifltirme97 adet modül yazılımı ve TSK kurumsal veri tabanını oluflturmak06 E.36 Gemi Entegre Savafl ‹dare Sistemi (GENES‹S) 24.11.2004-256 Yurt ‹çi Gelifltirme8 adet G-Sınıfı firkateyn için Savafl ‹dare Sistemi Modernizasyonu07 E.36-1 Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemi (OTOHETTS) 24 .11. 2004-256 Yurt ‹çi Gelifltirme 8 gemi için Otomatik Hedef Takip Sistemi08 E.36-2 Çok Amaçlı Veri Link ‹letiflim Sistemi (ÇAVL‹S) 24 .11. 2004-256 Yurt ‹çi Gelifltirme8 gemi için Link 11-Link 16 sistem modernizasyonu (4 gemi opsiyon)09 E.37 Su Üstü ve Su Altı Tespit Sistemi (AKSAZ) 19.01.2005-268 Ortak Üretim Aksaz ve Foça’da konufllu 2 adet sistem

05.12.2007-37410 E.38 Askeri Sa¤lık Sistemi Otomasyonu (ASOS) 09.12.2004-257 Yurt ‹çi Gelifltirme 17 Askeri sa¤lık teflkilinin otomasyonu ve

15.12.2010-556 bunların entegrasyonunu sa¤layacak yazılımın gelifltirilmesi11 E.39 GÖKTÜRK 22.06.2005-277 Yurtdıflından Hazır Alım 1 adet12 E.45.02 Hedefleme Podu Tedariki 22 .06. 2005-282 Yurt ‹çi Gelifltirme 4 adet Prototip ASELPOD

13 E.47.01 L‹NK-16 Terminal Tedariki 17.02.2006-291 Yurtdıflından Hazır Alım (FMS) 165 adet Link-16 Terminal tedariki,A¤ Yönetim Sisteminin gelifltirilmesi

14 E.47.02 Link-16 Birlikte Çalıflabilirlik Projesi 05 .12. 2007-375 Yurt ‹çi Gelifltirme Link 16 Kabiliyetine Haiz Platformlar ‹çin için birlikteçalıflabilirli¤in sa¤lanması ve Danıflmanlık Hizmeti

15 E.48 EO/IR Taktik Keflif Sensörü ve SAR Sensörü Tedarik ve Entegrasyonu 17 .02.2006-290 Ortak Üretim 4 adet EO/IR Sensörü, 2 adet SAR Sensörü16 E.50 Milli Deniz Top Atıfl Kontrol Sistemi (76 mm TAKS) 22.06.2005-270/285 Yurt ‹çi Gelifltirme 3 adet prototip TAKS17 E.52 M‹LGEM Savafl Sistemi Tedariki 22.06.2005-281 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet prototip18 E.53 TSK Çok Bantlı Sayısal Müflterek Telsiz 12.12.2006-339 / 18.12.2008/444 / 06.01.2010/510 Yurt ‹çi Gelifltirme 11 Prototip kapsamında 1.604 adet telsiz

19 E.57 Yangın-Yarasavunma E¤itim Simülatörleri 30.06.2006-319-320 / 18.12.2008-431 / 06.01.2010 / 511 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 Adet Yangın Simülatörü,1 Adet Yarasavunma Simülatörü,1 Adet Helikopter Yangın Simülatörü

20 E.58 Helikopter Simülatörleri (HELS‹M) 19.01.2005-264 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet blackhawk, 1 adet seahawk tam görev;1 adet blackhawk 1 seahawk kısmi görev simülatörü

21 E.59 Temel E¤itim Uça¤ı Simülatörü (TES‹M) 19.01.2005-260 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet sistem22 E.62 Mesaj ve Evrak Da¤ıtım Sistemi (MEDAS2) 30.03.2007-361 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet sistem23 E.65 TKRS Radar Sistemi Anten Yayın Elemanları (RLS) Modifikasyonu 05.12.2007-377 Ortak Üretim 14 adet24 E.66 Ay Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme 05.12.2007-391 / 09.04.2008-418 / 05.12.2010-546 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 Denizaltı25 E.67 F-16 E¤itim Simülatörü Tedariki 09 .04.2008-419 / 18 .12. 2008-443 Ortak Üretim 1 adet sistem26. E.70 Yeni Ana Silah Sistemlerine Ait Bilgi Sistemlerinin HVBS ile Bütünleflmesi 18.12.2008-459 Yurt ‹çi Gelifltirme Bilgi sistemleri bütünlefltirme27. E.71 Üç Boyutlu Arama Radarı 18.12.2008-457 Ortak Üretim 8 adet G Sınıfı Fırkateyn28. E.74 T-38 Tekamül E¤itim Uça¤ı Simülatörü (ARIS‹M) 19.01.2005-260 / 21.04.2009-463 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet T-38 Tekamül E¤itim Uça¤ı

Operasyonel ve Aletli Uçufl E¤itim Simulatörü29. TSK Akıllı Kart Projesi 4.12.2003/238 Yurt ‹çi Gelifltirme Geçifl Kontrol Sistemi, ‹flletme Yönetimi Sistemi,

Park Yönetim Sistemi Yazılımları ve 2 adet kart basma makinesi30. Hazır Alım Seyrüsefer Ve Hedefleme Podları Tedarik Projesi PO-IV Projesi kapsamında tedarik edilecektir FMS 30 Adet Seyrüsefer, 30 Adet Sniper Hedefleme podu

58

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

MEBS PROJELER‹

Sıra Proje Kodu / Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik MiktarıTarih ve Numaraları

Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler

Page 61: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

AYESAfi 2.893.350 $ Garanti -STM 570.000 $ Proje kapandı 6. Altı Aylık ve son kabuller tamamlanmıfltır.

TNNL (Hollanda) 64.000.000 $ Garanti Mevzi kabulleri tamamlanmıfltır.

ASELSAN 164.324.840 $ Garanti Mevzi kabulleri tamamlanmıfltır.KOÇ S‹STEM 6.000.000 $ Garanti Ek Sözleflme 5 imzalandı

HAVELSAN 101.241.941 $ Üretim ve Teslimat 5nci ve 6ncı Gemi kabulü gerçeklefltirilmifltir.AYESAfi 5.707.000 $ Üretim ve Teslimat 5nci ve 6ncı gemilerde kullanılan OTOHETTS Sisteminin kabulü yapılmıfltır.M‹LSOFT 23.000.000 $ Üretim ve Teslimat Sürüm-2 yazılım gelifltirme faaliyetleri tamamlanmıfltır.ASELSAN 55.100.000 Tasarım Dönemi Her iki üste inflaat faaliyetleri devam etmektedir. Donanım klasifikasyon testleri sürmektedir.

TEPE Teknolojik Servisler 7.000.000 $ Garanti ASOS yazılımını 25 Askeri hastaneye daha yaygınlafltırılmasına yönelik SS‹K kararı alınmıfltır.Kesin Kabul ifllemleri tamamlanmıfltır.

Tele Spazio S.p.A 261.500.000 Tasarım Dönemi SRR toplantısı gerçeklefltirilmifltir.ASELSAN 51.550.000 $ Prototip Üretim Test Dönemi Prototip üretim ve test faaliyetleri bafllamıfltır. Yer Titreflim Testleri tamamlanmıfltır. Sistem Entegrasyon

faaliyetleri için alt yapı ve ekipman tedari¤ine devam edilmifltir.ViaSAT ve SSC-A 26.925.904 $ Teslimat LOA imzalanmıfl ve teslimatlara devam edilmifltir.

STM 19.950.000 $ Tasarım Dönemi Laboratuarların ortamlarının kurulumu gerçeklefltirilmifltir. Doküman üretimi ve e¤itimlere devam edilmifltir.

ASELSAN 165.000.000 $ Tasarım Dönemi SRR ve PDR onaylanmıfltır. CDR toplantıları yapılmıfltır. Bakım binası onay ifllemleri tamamlanmıfltır.ASELSAN 7.300.000 $ Proje tamamlanmıfltır. Proje tamamlanmıfltır.

ASELSAN-HAVELSAN ‹fl Ortaklı¤ı 87.957.742 Üretim ve Teslimat M‹LGEM 1nci Gemisi HAT ve SAT Testleri yapılmaktadır. 2nci Gemi ile ilgili faaliyetler devam etmektedir.ASELSAN 77.734.503 $ Üretim/Teslimat PR1 ve PR2’ye ait 937 Telsizin teslimatı yapılmıfl, di¤er prototiplerin tasarım faaliyetleri devam etmifltir.

Prototip DönemiMETEKSAN A.fi. 18.287.471 $ Sözleflme Yürürlük Sözleflme De¤iflikli¤ine yönelik SS‹K Kararı alındı

HAVELSAN 89.803.000 $ Üretim ve Teslimat HELS‹M DzKK.lı¤ı simülatörü açılıfl töreni gerçeklefltirildi

HAVELSAN 33.935.845 $ Sözleflme Yürürlük SRR / PDR / CDR safhaları tamamlanmıfltır.Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.fi. 6.049.053 $ Garanti Proje tamamlanmıfltır.

HTR A.fi. 3.990.000 Tasarım Dönemi PDR gerçeklefltirilmifltir.STM 33.443.853 Sözleflme Yürürlük Sözleflme imzalanmıfltır.

HAVELSAN 105.000.000 $ Sözleflme Yürürlük SRR / PDR safhaları tamamlanmıfltırHAVELSAN 7.950.000 $ Üretim teslimat Sözleflme ve Ek Sözleflme 1 imzalandı.ASELSAN 85.000.000 Tasarım Dönemi Kritik Tasarım-1 toplantısı gerçeklefltirlmifltir.

HAVELSAN 21.179.735 $ Sözleflme Yürürlük SRR / PDR safhaları tamamlanmıfltır

GATE 17.017.017,17 TL Sözleflme Yürürlük Sözleflme imzalanmıfltır.

FMS 125.600.000 $ Üretim Entegrasyon Erken entegrasyon kapsamında ilk podların entegrasyonu tamamlanmıfltır. Müteakip podların üretiminedevam edilmifltir.

Ana Yüklenici Sözleflme Bedeli Proje Aflaması 2010 Geliflmeleri

59

Page 62: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 63: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

MEBS PROJELER‹

61

01 E.51 TKRS Modernizasyonu 15.12.2010-559 Yurt ‹çi Gelifltirme Bir adet sabit bir adet mobil Model Belirleme Daha önceki SS‹K kararları iptal edilmifltir. Kontrol ‹hbar Merkezinin kurulumu Proje yeni bir isim ve SS‹K kararıyla yeniden

ve Gelifltirme Ortamının tedariki bafllatılmıfltır.02 E.54 Sahil Gözetleme Radar Sistemi 12.12.2006-340 Yurt ‹çi Gelifltirme SGK Deniz Gözetleme Sistemi Teklif Talep edilmesi TÇD hazırlanıp yayınlanmaya hazır hale

(1. AfiAMA) getirildi (1. AfiAMA ‹Ç‹N)03 E.55 Türk Silahlı Kuvvetleri Uydu 12.12.2006-341 Ortak Üretim UHF, X, EHF Bandlarda Model Belirleme TÜRKSAT A.fi. ile T4A protokolü imzalanmıfltır.

Muhabere Sistemi çalıflan Uydu Aktarıcıları04 E.60 Denizaltı Dalıfl Simülatörü 30.03.2007-360 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet simülatör TÇD Hazırlık TÇD hazırlanmıfltır.05 E.64 Yavuz Sınıfı Fırkateyn Yarı 05.12.2007-392 Yurt ‹çi Gelifltirme 4 adet Yavuz Sınıfı Fırkateyn Model Belirleme Model belirleme çalıflmaları

Ömür Modernizasyonu gerçeklefltirilmifltir.06 E.68 Hava Savunma Telsiz A¤ı 09.04.2008-420 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet telsiz a¤ı kurulumu TÇD Hazırlık PTD revizyonu çalıflmaları devam etmifltir.

(Telsiz Network)07 E.70.02 Barıfl Kartalı Sistemlerinin 18.12.2008-459 Yurt ‹çi Gelifltirme Bilgi sistemleri bütünlefltirme TÇD Hazırlık SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.

HVBS ile Bütünleflmesi (HvBS-BU-ENT)08 E.72 TSK Taktik Data Link Harekat 18.12.2008-456 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet harekat merkezi kurulumu TÇD Hazırlık PTD revizyonu çalıflmaları devam etmifltir.

Merkezi Kurulumu Projesi09 E.75 ATAK Helikopter Simülatörü 15.06.2010-534 Yurt ‹çi Gelifltirme ATAK Helikopteri TÇD Hazırlık SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.

E¤itim simülatörü10 E.76 Orman Yangınları ile 15.06.2010-529 Yurt ‹çi Gelifltirme Yangın E¤itim Simülatörü TÇD Hazırlık SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.

Mücadele E¤itim Simülatörü11 E.77 Atıfl E¤itim Simülatörü 15.12.2010-558 Yurt ‹çi Gelifltirme Atıfl E¤itim Simülatörü TÇD Hazırlık SS‹K bafllangıç kararı alınmıfltır.12 Zırhlı Araç Mürettebatı Kompozit 06.01.2010-515 Yurt ‹çi Gelifltirme 27.207 adet Zırhlı Araç TÇD Hazırlık TÇD çalıflmaları sürdürülmüfltür.

Bafllık Projesi Mürettebatı Kompozit Bafllı¤ı,11,204 adet iç bafllık tedariki

13 A¤ Destekli ve Çok Sensörlü Sualtı Keflif 06.01.2010-516 Yurt ‹çi Gelifltirme 1+3 PTD Revizyon B‹D yayımlanmıfltır. B‹D incelemesiSistemi (AHTOPOT) Projesi tamamlanmıfltır. Alınan bilgiler neticesinde

PTD revizyon çalıflmalarına bafllanmıfltır.14 Muharebe Sahası Tanıma 15.12.2010-548 Yurtiçi Gelifltirme 2 adet prototip Sözleflme Görüflmeleri Sözleflme görüflmeleri devam etmifltir.

Tanıtma Sistemi Projesi15 Gece Görüfl Dürbünü Tüp Projesi 15.06.2010-535 Lisans altında üretim 10.000 adet Tüp TÇD Hazırlık TÇD Hazırlık çalıflmalarına devam edilmifltir.

Yabancı tüp üreticileriyle görüflmeler yapılmıfl,tesisleri incelenmifltir.

16. Deniz Taktik Telsiz A¤ı (DETTA) Projesi 22.06.2005-284 Yurtiçi Gelifltirme 1 adet sistem SS‹K 1 PTD revizyonu beklenmektedir.30.03.2007-362

Sıra Proje Kodu/Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik Miktarı Proje Aflaması 2010 GeliflmeleriTarih ve Numaraları

Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler

Page 64: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

62

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

ELEKTRON‹K HARP VE ALGILAYICILARI PROJELER‹

Sıra Proje Kodu / Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik MiktarıTarih ve Numaraları

01 EH.01 HEWS Füze ‹kaz Sistemleri (MWS-TU) 07.10.1996/96-3 Yurt ‹çi Gelifltirme 305 adet Füze ‹kaz Sistemi 08.10.1997/97-8 24.12.2001/01-17

02 EH.02 Karflı Tedbir Atma Sistemi/Mühimmat 08.10.1997-97/8 /04.12.2001-2001/11/ Yurt ‹çi Gelifltirme 340 adet Sistem, 77.150 adet mühimmat30.03.2007-365 05.12.2007-384

03 EH.03 RWR, RF JAMMER, LWR ve SCPU Tedariki ve Entegrasyonu 08.10.1997-97/8 10.12.2001 2001/13 Yurt ‹çi Gelifltirme 217 adet LWR ve 217 adet SCPU sistemleri217 adet RWR, 143 adet RFJ,

04 EH.04 ‹kinci Paket F-16 Elektronik Harp Sistemleri (SPEWS-II) 04.04.2002-212/17.02.2006-300 Ortak Üretim Radar ‹kaz Alıcısı (RWR) ve Radar Karıfltırıcısı’ndan (RF Jammer) oluflan 60 adet elektronik harp sistemi

05 EH.06.01 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (EHTES) B2 Tedarik 17.02.2006-299 Yurtdıflından Hazır Alım 1 adet06 EH.06.01 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (EHTES) K2 Tedarik 22.07.2008-425 Yurtdıflından Hazır Alım 1 adet

07 EH.06.01 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (EHTES) K1-K3 Tedarik 22.07.2008-425 Yurtdıflından Hazır Alım 1’er adet08 EH.06.03 Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahası (Entegrasyon) 17.02.2006-299 Yurt ‹çi Gelifltirme -

09 EH.07.01 Kara Konufllu Uzaktan ED/ET Kabiliyeti Kazanımı 06.03.2000-2000/09/05.12.2007/379 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 (bir) adet prototip sistem10 EH.08 Radar Elektronik Destek Ve Elektronik Taarruz Sistemleri 25.12.1998-98/29/01.09.1999-99/24 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet Radar ED ve 1 adet Radar ET

(RADAR ED/ET)11 EH.09 HF Kestirme (DF) Dinleme Sistemi (M‹LKED-4A) 25.12.1998-98/29/01.09.1999-99/24 Yurt ‹çi Gelifltirme 2 adet M‹LKED-4A Mobil HF D/K Sistemi

12 EH.09.01 V/UHF Karıfltırma Sistemi 25.12.1998-98/29/01.09.1999-99/24 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet prototip13 EH.11 Müflterek Elektronik Harp Simülasyon Sistemi (MEHS‹M) Tedariki 03.10.2003-234 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 adet simülasyon sistemi

14 EH.13 LR-100 Elektronik Harp Programlama ve Simülasyon 19 01. 2005-265/17.02.2006-302/01.07.2009-483 Yurt ‹çi Gelifltirme LR-100 Elektronik Destek Ölçüm (ESM) sistemi için Merkezi (EHPSM) Elektronik Harp Programlama ve Simülasyon Sistemi

15 EH.14 Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezi 08.10.1997-97/8/09.04.2008/409 Yurt ‹çi Gelifltirme -Mühendislik Hizmet Alımı Projesi (HEWS-HEHDEM)

16 EH.16.01 Sayısal Hesaplamalı Elektronik Taarruz Teknikleri (SAHET) 22.06.2005-284 AR-GE 1 Adet Kavram Gösterim Sistemi 17 EH.16.02 Elektronik Destek Sistemleri Elektronik Harp Veritabanlarının Birlefltirilmesi 22.06.2005-284 AR-GE -18 EH.16.03 AN/ALQ-178(V)3 EH Sistemi Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı 22.06.2005-284 AR-GE 1 adet

Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler

Page 65: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Ana Yüklenici Sözleflme Bedeli Proje Aflaması 2010 Geliflmeleri

63

ASELSAN 193.526.200 Üretim ve Teslimat Sistem teslimatları (yedekler hariç) tamamlanmıfltır. Sistem entegrasyonları devam etmektedir.

ASELSAN 101.694.992 $/34.689.000 TL Üretim ve Teslimat PC SIM teslimatı yapılmıfltır. Mühimmatların pilot üretimleri yapılmıfltır. Sistem teslimatları ve entegrasyonlarıdevam etmektedir.

ASELSAN 482.981.877 $ Tasarım Dönemi Sistem Tasarım çalıflmaları ve birinci grup helikopterler için entegrasyon tasarım çalıflmaları tamamlanmıfltır.LRU Do¤rulama ve Çevre Testleri devam etmektedir.

ASELSAN 228.330.000 $ Prototip Test ve Do¤rulama Testleri (LVT) tamamlanan ilk 3 prototipin kabulü gerçeklefltirilmifltir.Seri Üretim Dönemi

OERLIKONCONTRAVES S.p.A. 9.900.000 Garanti Garanti dönemi faaliyetleri devam etmifltir.OST Ltd. 18.980.000 Sistem Garanti HITL Opsiyonu imzalanmıfltır.

HITL Takvim Yürürlü¤üIRMAX 45.922.116 Takvim Yürürlü¤ü Sözleflme yürürlük aflaması devam etmifltir.

HAVELSAN 3.659.126 B2 ve IHAWK Garanti B2 ve IHAWK entegrasyonu garanti dönemi faaliyetleri ile K2 entegrasyonu tasarım faaliyetleri devamK2 Tasarım etmifltir.

ASELSAN 82.158.614 TL/15.034.330 $ Tasarım Dönemi SGÖD Dokümanı onaylanmıfltır. 3 Aralık 2010 tarihinde 1.Evre tamamlanmıfltır.ASELSAN 26.000.000 $ Garanti Sistemlerin arızalı oldukları dönemler dikkate alınarak garanti süresi uzatılacaktır. Seri üretim sözleflmesine

iliflkin K.K.K.lı¤ı görüflleri beklenmektedir.ASELSAN 21.250.000 Garanti Sistemlerin Geçici Kabul’ü yapılmıfl ve Birlik Denemeleri gerçeklefltirilmifltir. Garanti Süresi Mayıs 2013

tarihinde sona erecektir. ‹lave kabiliyetler için Kabul Muayene ve Test faaliyetleri gerçeklefltirilecektir.ASELSAN 14.800.000 $ Tasarım Dönemi Sistem Gerekleri Gözden Geçirme Toplantısı gerçeklefltirilmifltir.M‹LSOFT 10.800.000 Tamamlandı Bakım Onarım Destek Sözleflmesi ihalesi sonuçlanıncaya kadar idamesinin sa¤lanması ve farkın SSM’ye

firma tarafından geri ödenmesi hususlarını ihtiva eden Protokol imzalanarak yürürlü¤e girmifltir.M‹LSOFT 17.780.000 Üretim ve Teslimat EHPSM Sistemi Geçici Kabulü gerçeklefltirilmifltir. Yeni Nesil LR-100(LOT II)ye yönelik çalıflmalar devam

etmifltir.TÜB‹TAK-B‹LGEM 36.688.096 TL Sözleflme Yürürlük Sözleflme imzalanmıfltır.

TÜB‹TAK UEKAE 6.771.957 TL Tasarım Dönemi Tasarım çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.TÜB‹TAK-UEKAE 3.584.467 TL Üretim ve Teslimat Geçici kabule yönelik çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir.TÜB‹TAK–UEKAE 1.969.792 TL Garanti Garanti süreci devam etmifltir.

Page 66: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 67: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

ELEKTRON‹K HARP VE ALGILAYICILARI PROJELER‹

65

Sıra Proje Kodu/Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik Miktarı Proje Aflaması 2010 GeliflmeleriTarih ve Numaraları

01 EH.07.02 Hava Konufllu Uzaktan 06.03.2000/170 Yurt içi gelifltirme 4 adet Hava TÇD Hazırlık TÇD Hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.ED/ET Teçhizatı 01.07.2009/481 Hazır alım (platform) Platformunda Uzaktan

15.06.2010/530 ED/ET Sistemi02 EH.10 Genelkurmay Radar Karıfltırma 01.07.2009-486 Yurt ‹çi Gelifltirme 1 (bir) adet radar ve 1 (bir) TÇD Hazırlık TÇD hazırlık çalıflmalarına bafllanmıfltır.

Aldatma Simülatörü ve Muhabere Karıfltırma adet muhabere aldatma ve TÜB‹TAK B‹LGEM ile Teknik HizmetAldatma Simülatörü Tedariki karıfltırma simülatörü Protokol’ü imzalanması amacıyla çalıflmalar

yürütülmüfltür.03 EH.14 Helikopter Elektronik Harp 08.10.1997-97/8 Yurt ‹çi Gelifltirme Hizmet Sözleflmesi Sözleflme Görüflmeleri Sözleflme imzalanmıfltır.

Destek Merkezinin Kurulması ve Teknik 09.04.2008/408Destek Hizmeti Tedariki (HEWS-HEHDEM)

04 EH.16.05 Do¤rudan Dizi Genifl Spektrumlu 22.06.2005-284 AR-GE - P‹TD Hazırlık 10. SAVTEK ÇG toplantısı do¤rultusundaElektromanyetik Sinyallerin Tespiti ve DDGS Projesi’nin TÜKA kaynaklı TSK projesiKarıfltırılması Projesi (DDGS) olarak devam edilmesi kararı alınmıfltır.

05 EH.16.06 Sahte Hedef EH Teçhizat 30.03.2007-362 AR-GE ‹lk aflamada 1 (bir) adet Fizibilite Çalıflması P‹TD Dokümanı nihai hale getirilmifltir.Prototip sistem gelifltirilmesi

planlanmaktadır.06 EH. Yavuz Sınıfı Fırkateyni Milli 05.12.2007-392 Yurt ‹çi Gelifltirme 4 (dört) adet Milli EH süiti TÇD Hazırlık TÇD Hazırlık çalıflmaları gerçeklefltirilmifltir.

Elektronik Harp Suiti 06.01.2010-508 (Revizyon) 1 (bir) adet Mühendislik Prototipi07 EH. GÜRZ projesi 30.03.2007-362 AR-GE 2 (iki) adet prototip Fizibilite Çalıflması SAVTEK ÇG toplantısı kararları çerçevesinde

proje Müsteflarlı¤ımıza devredilmifltir.08 Seri Üretim Radar Elektronik Destek Ve Elektronik Yurt ‹çi Gelifltirme - Fizibilite Çalıflması

Taarruz Sistemleri (RADAR ED/ET)09 Yakından Karıfltırma Projesi (‹HA Platformu) - - - PTD Beklenmektedir10 HF Karıfltırma Sistemleri Tedari¤i - - - Bafllangıç 11 EH.ALTAY Tankı Aktif Koruma Sistemi 15.12.2010-563 Yurt ‹çi Gelifltirme ‹lk aflamada Merkezi Yönetim TÇD TÇD yayımı gerçeklefltirilmifltir. Teklif

(AKKOR) Projesi Alt Sistemi gelifltirilmesi, bekleme aflaması devam etmektedir.üretimi ve entegrasyonu

12 EH.AN/ALQ-178(V)3 P/R EH Sistemi 22.06.2005-284 AR-GE 1 adet TÜB‹TAK–UEKAE P‹TD çalıflmaları ve teklif alınmasına yönelikGörev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı faaliyetler yürütülmüfltür.

13 EH.F-16 Elektronik Harp Kendini 30.03.2007-362 AR-GE ‹lk aflamada 1 (bir) adet Prototip Teklif De¤erlendirme ASELSAN A.fi. teklifi alınmıfltır.Koruma Podu Projesi (EH PODU) sistem gelifltirilmesi planlanmaktadır.

14 EH.Kızıl Ötesi (IR) Tabanlı Füze ‹kaz Sistemi - AR-GE - Fizibilite Çalıflması P‹TD çalıflmaları yürütülmüfltür.Gelifltirilmesi Projesi

15 EH.Enstürmante Edilmifl IR Güdümlü - AR-GE - Fizibilite Çalıflması P‹TD çalıflmaları yürütülmüfltür.Silah Gelifltirilmesi Projesi

Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler

Page 68: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

66

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

ROKET, FÜZE VE MÜH‹MMAT PROJELER‹

Sıra Proje Kodu / Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik MiktarıTarih ve Numaraları

01 R.02 Uzun Menzilli Tanksavar Füze 07.11.2003-237 Yurt ‹çi Gelifltirme Seri üretim dönemi öncesinde belirlenecektir.

02 R.03 Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi 07.11.2003-237 Yurt ‹çi Gelifltirme Seri üretim dönemi öncesinde belirlenecektir.

03 R.04 Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi 30.06.2006-323/09.04. 2008-410 Yurtdıflından Hazır Alım 80 adet silah, 860 adet mühimmat04 R.05 Kaideye Monteli Stinger (KMS) 07.10.1996-4/07.10.2002-225 Yurt ‹çi Gelifltirme 158 adet KMS Sistemi (70 adet Atılgan, 88 adet Zıpkın)05 R.06 Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi 17.02.2006-287/15.06.2010-524 Yurt ‹çi Gelifltirme 45 adet Çekili, 45 adet Kunda¤ı Motorlu (Otonom) Sistem

06 R.08 Kunda¤ı Motorlu Namlulu Alçak ‹rtifa Hava Savunma Silah 17.02.2006-289/09.04.2008-413/01.07.2009-469 Yurt ‹çi Gelifltirme 42 adet Silah Sistemi, 14 adet Komuta Kontrol SistemiSistemi (KMNA‹HSSS)

07 R.15 Penguin MK2 Mod7 G/M 05.12.2007-383/09.04.2008-411 Yurtdıflından Hazır Alım 16 adet ilave G/M, 24 adet G/Miçin depo seviyesi bakım hizmeti

08 R.17 Modern Piyade Tüfe¤i 05.12.2007-394/18.12.2008-436 Yurt ‹çi Gelifltirme 191.471 adet

09 R.18 Modern Makineli Tüfek 05.12.2007-395/15.06.2010-526 Yurt ‹çi Gelifltirme 5042 adet10 R.19 40 mm Çift Namlulu Bafl Top Tedariki 22.01.2008-402 Yurtdıflından Hazır Alım 4 adet11 R.20 Havadan Taflınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs 09.04.2008-416/01.07.2009-470 Yurt ‹çi Gelifltirme 106 adet

12 R.24 76 mm Bafl Top Tedariki 09.04.2008-407 Yurtdıflından Hazır Alım 1 adet13 R.23 35 mm Oerlikon Atefl ‹dare Cihazı Modernizasyonu ve Tedariki 09.04.2008-414/01.07.2009-469 Yurt ‹çi Gelifltirme 57 adet

14 R.25 35 mm Oerlikon Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki 18.12.2008-460/06.01.2010-498 Yurt ‹çi Gelifltirme 118 adet 35mm çekili topun modernizasyonu15 R.26 Sahil Güvenlik Botları Silah ve Silah Sistemleri Modernizasyonu (STAMP) 18.12.2008-461/01.07.2009-471 Yurt ‹çi Gelifltirme 21 adet

Sözleflmesi ‹mzalanm›fl Projeler

Page 69: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Ana Yüklenici Sözleflme Bedeli Proje Aflaması 2010 Geliflmeleri

67

ROKETSAN 76.688.476 Prototip Dönemi Alt Sistem Gelifltirme ve Test Aflaması faaliyetlerine devam edilmifltir.(Gelifltirme Dönemi) (Gelifltirme Dönemi)

ROKETSAN 43.448.750 TL Prototip Dönemi Tasarım Dönemi baflarıyla tamamlanmıfl ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.+ 42.210.119 (Gelifltirme Dönemi)

Rosoboronexport/Rusya Federasyonu 99.982.515 $ Üretim ve Teslimat/Garanti Silah ve mühimmat teslimatları tamamlanmıfltır.ASELSAN 283.109.710 $ Üretim ve Teslimat/Garanti 22 adet Zıpkın Sistemi teslim edilmifltir.

ROKETSAN (Çekili A‹HSFS Tasarım 54.095.500 Tasarım Dönemi (Çekili Aselsan A.fi. ile A‹HSFS Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesine iliflkin müzakereye bafllanılmıfltır.Dönemi Sözleflmesi) (Çekili A‹HSFS Tasarım A‹HSFS) Sözleflme

Dönemi Sözleflmesi) Müzakeresi (A‹HSFS)ASELSAN 120.326.449 Tasarım ve Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.

Gelifltirme DönemiKongsberg Defence & Aerospace 283.394.343 NOK Üretim ve Teslimat Üretim faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.

AS/NorveçMKEK 9.639.970 $+8.972.416 $ Tasarım ve Ön Tasarım Aflaması baflarıyla tamamlanmıfl, Kritik Tasarım Aflaması çalıflmalarına devam edilmifltir.

(opsiyon bedeli) Gelifltirme DönemiMKEK 19.798.326 TL + 2.952.233 $ Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.

Oto Melara/‹talya 15.200.000 Üretim ve Teslimat/Garanti 2 adet Bafl Top teslim edilmifltir.MKEK 35.288.606 $+13.450.208 $ Tasarım ve Kavramsal Tasarım Aflaması baflarıyla tamamlanmıfl, Sistem Tasarım Aflaması ve Ön Tasarım

(Opsiyon bedeli) Gelifltirme Dönemi Aflaması faaliyetlerine devam edilmifltir.Oto Melara/‹talya 5.880.000 Üretim ve Teslimat Üretim faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.

ASELSAN (KMNA‹HSSS Projesi Tasarım Tasarım ve Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır. (KMNA‹HSSS Projesi Tasarım ve Gelifltirme ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi Gelifltirme Dönemi Dönemi Sözleflmesi kapsamında ele alınmıfltır.) Bedeli içerisinde yer almaktadır.)

ASELSAN 71.354.693 TL+10.586.401 Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Tasarım ve Gelifltirme Dönemi Sözleflmesi imzalanmıfltır.ASELSAN 9.500.000 Üretim ve Teslimat 1 adet STAMP Sistemi teslim edilmifltir.

Page 70: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 71: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

ROKET, FÜZE VE MÜH‹MMAT PROJELER‹

69

Sıra Proje Kodu/Adı SS‹K Kararları Proje Modeli Tedarik Miktarı Proje Aflaması 2010 GeliflmeleriTarih ve Numaraları

01 Tek Er Tarafından Kullanılan Orta 06.01.2010-518 Yurt ‹çi Gelifltirme Seri üretim dönemi TÇD Hazırlık Yapılabilirlik Etüdü hazırlanmıfltır.Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı öncesinde belirlenecektir.

02 R.09 Uzun Menzilli Bölge Hava ve 30.06.2006-321 Yurtdıflından Hazır Alım 4 batarya Teklif De¤erlendirme Teklif De¤erlendirme çalıflmalarına devamFüze Savunma Sistemi edilmifltir.

03 R.10 Orta ‹rtifa Hava Savunma 30.06.2006-322 Yurtiçi Gelifltirme 1 adet Tabur Karargahı Sözleflme Müzakeresi Aselsan A.fi. ile O‹HSFS Tasarım veFüze Sistemi 06.01.2010-504 + 3 adet Batarya Gelifltirme Dönemi Sözleflmesine iliflkin

15.06.2010-525 müzakereye bafllanılmıfltır.4. R.16 Otomatik Bomba Atar 05.12.2007-393 Yurt ‹çi Gelifltirme 545 Adet - ‹ptal edilmifltir.

06.01.2010-519

Sözleflmesi ‹mzalanmam›fl Projeler

Page 72: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

70

‹leri Teknoloji Endüstri Parkı veHavaalanı Projesi

Sabiha Gökçen Havaalanı 2010 yılında;7.665.021 iç hat, 3.933.005 dıfl hat olmaküzere toplam 11.598.026 yolcuyu a¤ırla-mıfltır. Havaalanı, bu trafik rakamları ileTürkiye havalimanları arasında iç hatlardaikinci, dıfl hatlarda ise üçüncü sırayayükselmifltir. Havaalanı ve Teknoparkbirimlerine iliflkin Master Plan çalıflmasıSivil Havacılık Genel Müdürlü¤ü tarafın-dan onaylanmıfltır. Master Plan öngörülerido¤rultusunda II. pistin inflasına yönelikolarak, teknik fizibilite çalıflması tamam-lanmıfl olup, pistin projelendirilmesinebafllanılmıfltır. Havaalanı’nın mevcut havatarafı kapasitesinin artırılması amacıyla,hava tarafı çevre yolu inflası tamamlanmıflolup, ilave apron, hızlı çıkıfl taksi yollarıve küçük uçak hangarı projelendirmeçalıflmalarına bafllanmıfltır.

THY Teknik-Pratt Whitney ortaklı¤ındakurulan Türk Motor Merkezi (TEC) Ocak2010 tarihinde faaliyete geçmifltir. 2010yılı Mart ayında THY Teknik tarafındanHavacılık Bakım ve Onarım Merkezi’nininflaatına bafllanılmıfltır.

TEKNOPARK ‹STANBUL

8 Ekim 1987 tarih ve 87/6 sayılı ve 3 Mayıs1999 tarih ve 99/10 sayılı Savunma Sanayii‹cra Komitesi Kararları ile temelleri atılanTeknopark ‹stanbul, ‹leri Teknoloji En-düstri Parkı Projesi (‹TEP)’nin en önemlibileflenidir.

Teknopark ‹stanbul Yönetici fiirketi, 4691sayılı Teknoloji Gelifltirme Bölgelerikanunu kapsamında, Savunma SanayiiMüsteflarlı¤ı (SSM), ‹stanbul Ticaret Odası(‹TO), ‹stanbul Ticaret Üniversitesi (‹T‹CÜ),Havaalanı ‹flletme ve Havacılık EndüstrileriA.fi. (HEAfi) ve Savunma Teknolojileri

Mühendislik ve Ticaret A.fi. (STM) ortaklı-¤ında 4 Mart 2010 tarihinde kurulmufltur.

Teknopark ‹stanbul’da yer alması düflü-nülen hedef endüstriler:

• Uzay ve Havacılık teknolojileri• Gemi ‹nflaat ve Denizcilik Teknolojileri• Savunma Teknolojileri• Elektronik • Telekomünikasyon • Aviyonik • Deniz Elektroni¤i • Mikro-ifllemciler• Nano ve Mikro Malzemeler• Otomasyon ve Robot Teknolojileri• Enerji• Bio-Teknoloji• Otomotiv Teknolojileri

‹lk katılımcılarını 2011 yılı içinde kabuletmeye bafllayacak olan Teknopark‹stanbul’un, ileriye dönük hedeflerininbaflında, 25 yıllık bir geliflme süresi so-nunda yaklaflık 720.000 m kapalı alandatoplam 900’ün üzerinde firma ile 18.000’den fazla uzman Ar-Ge ve nitelikli perso-nelin çalıflması yer almaktadır. Bu süreçiçinde ileri teknoloji alanında en az %10’uüretime dayanan 10 milyar ABD Dolarıde¤erinde yerel katkı yaratılması amaç-lanmaktadır.

2010 yılı içerisinde,

• Teknopark ‹stanbul A. fi. SavunmaSanayii Müsteflarlı¤ı (SSM), ‹stanbulTicaret Odası (‹TO), ‹stanbul TicaretÜniversitesi (‹T‹CÜ), Havaalanı ‹flletme veHavacılık Endüstrileri A.fi. (HEAfi) veSavunma Teknolojileri Mühendislik veTicaret A.fi. (STM) ortaklı¤ında 4 Mayıs2010 tarihi itibariyle faaliyete bafllamıfltır.

• Teknopark ‹stanbul’un altyapı veüstyapısının oluflturulması çalıflmalarına

bafllanmıfltır. Bu kapsamda, Teknopark‹stanbul alanının altyapısının kurulmasınayönelik çalıflmalar için Kamu ‹hale Mevzu-atı ile ihale hazırlıkları yapılmıfltır.

• ‹lk Ar-Ge ve ‹dari Binası için MimariProjesi Yarıflması düzenlenmifl, mimariproje seçilmifltir. Seçilen binanın uygula-ma projeleri hazırlanmıfltır.

• Ekolojik, yeflil, enerji verimli teknoparkoluflturulması amacıyla Teknopark ‹stan-bul alanının ekolojik olarak de¤erlen-dirilmesi amacıyla çalıflmalar yapılmıfltır.Bu çerçevede, Teknopark ‹stanbulalanının, ekolojik, yeflil, enerji verimliteknopark oluflturulması amacıyla yerle-flim planları hazırlanmıfltır.

• www.teknoparkistanbul.com internetsayfası yayına bafllamıfl olup online firmabaflvuruları alınmıfltır.

• 12 Kasım 2010 tarihinde Genel MüdürTurgut fiENOL göreve bafllamıfltır.

• Organizasyon yapısı oluflturulmayabafllanmıfl, 2010 sonu itibariyle 5 personelgöreve bafllamıfltır.

• Teknopark ‹stanbul Dünya TeknoparklarBirli¤i (IASP)’ne üye olmufltur.

• Teknopark ‹stanbul, Güney KoreDaedeok Innopolis’de 23-26 Mayıstarihlerinde gerçeklefltirilen 27. DünyaTeknoparklar Birli¤i konferansına katıl-mıfltır.

• 7-8 Aralık 2010 tarihlerinde ‹stanbulSanayi Odası’nın düzenledi¤i 9. SanayiKongresi ve ‹novasyon sergisinde Tek-nopark ‹stanbul tanıtılmıfltır.

• Teknopark ‹stanbul Türkiye TeknolojiGelifltirme Bölgeleri Derne¤i üyesiolmufltur.

Page 73: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 71

D. 2010 YILIPERFORMANS SONUÇLARI

SSM 2010 yılı faaliyetlerinin, PerformansProgramı kapsamında belirlenen performansgöstergelerine iliflkin gerçekleflmeler afla¤ıdaverilmifltir:

Dıfla ba¤ımlılık ve SilahlıKuvvetlerimizin caydırıcılı¤ına iliflkingöstergeler

2003

%25 fiekil 12 TSK ‹htiyaçlarının

Yurtiçinden Karflılanma Oranı

0

10

20

30

40

50

60

2006

%36.7

2007

%41.6

2008

%44.2

2009

%45.7

2010

%52.1

2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-200905

101520253035

6.9. 9. 9. 8.

11.

27. 29.24. 22. 21. 21.

‹hracat s›ralamas› ‹thalat s›ralamas›

fiekil 13 5 Yıllık Birikimli VerilerleTürkiye’nin ‹hracat-‹thalatSıralaması(Kaynak: SIPRI)

Page 74: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Türk savunma sanayiinin rekabetgücüne yönelik göstergeler

72

1.000

2.50020

031.3

01

0

500

1.500

2.000

3.000

2004

1.337

2005

1.591

2006

1.720

2007

2.010

2008

2.317

2009

2.319

2010

2.733

milyon$

fiekil 14 Türk SavunmaSanayii Firmalarının ToplamDolaysız Cirosu

2003

331

2004

196

2005

337

2006

135

352

2007

195

420

2008

208

576

2009

162

670

2010

219

634

Savunma ürünleri ihracat› Savunma d›fl› havac›l›k sanayi ihracat›

2010

topl

am S

&H

ihra

cat›

853.5

mily

on $

fiekil 15 Türk Savunma Sanayiinin‹hracat Performansı(Kaynak: SASAD ve SSM Anketi)

2003

58

0

200

400

600

2004

64

2005

79

2006

90

2007

120

2008

2009

2010

345

228

510

206

505

143

666

Özkaynaktan Ar-GE Toplam Ar-GE harcamas›

fiekil 16 Türk Savunma SanayiiFirmalarının GerçeklefltirdikleriAr-Ge Harcamaları(Kaynak: SASAD)

Page 75: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 73

Tedarik faaliyetlerine yönelikgöstergeler

fiekil 17 Sözleflmesi ‹mzalanmıflProjelerin Toplam Bedeli

2003

7.448

0

5.000

15.000

20.000

2004

7.957

2005

9.687

2006

10.22

1

2007

17.44

5

2008

18.92

3

2009

23.26

6

2010

24.46

2

milyon$

10.000

25.000

2002

5.448

0

2005

2006

2007

292

2008

2009

2010

413 49

1 577

506

365

298

497

Ortalama PTD-TÇD süresi Ortalama TÇD sözleflme süresi

278

227

319

821

100

200

300

400

500

600

700

800

Gün

fiekil 18 Tedarik ProjelerindeSüreler

Yay›mlanan TÇD say›s› ‹mzalanan sözleflme say›s›

fiekil 19 Yayımlanan TÇD ve‹mzalanan Sözleflme Sayısı

21 20

2515 16

26

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10 11

16 181611

10

20

30

2004

6 8

Page 76: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 77: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 75

Gösterge Ölçü Birimi 2006 2007 2008 2009 2010

Savunma sanayi firmalarının Milyar $ 1,720 2,010 2,317 2,319 2,733dolaysız cirosu (SASAD anketi)TSK ihtiyaçlarının yurt içi Oran %37 % 41,7 % 44,2 % 45,7 %52,1imkanlarla karflılanma oranıSavunma ürünleri ihracat Milyon $ 352,0 420,0 576,3 670 633,5tutarı (SASAD anketi)Savunma harici havacılık Milyon $ 134,9 195,4 207,6 162 219,3sanayii ürünleri ihracatıSavunma harici havacılık Oran 94,7% 93,8% 60,7% % 58,4 % 59,3sanayii ihracatında offsetin payıToplam “savunma ve Milyon $ 486,9 615,4 783,9 832 853,5havacılık” ihracatıToplam savunma ihracatında Oran %37 %45 %38,8 % 41,3 % 60,2offsetin payıBugüne kadar alınan offset Milyar $ - - 8,2 12,4 13,26taahhüdüBugüne kadar gerçekleflen Milyar $ - - 3,95 4,49 5,3offsetBugüne kadar taahhüdü alınmıfl Oran % 108 % 112 % 112 % 113 VYoffset yükümlülüklerinde gerçekleflmeHalen taahhüdü alınmıfl Milyar $ - - 4,2 7,9 7,97offset yükümlülükleri (backlog)Sözleflmeye ba¤lanan Adet 7 9 0 5 3Ar-Ge proje sayısıSözleflmeye ba¤lanan TL 31.527.412 134.670.304 0 30.508.463 29.692.573Ar-Ge projelerinin tutarıFuarlar için harcanan tutar Milyon $ 1,78 2,68 2,90 2,56 2.8Uçufla elverifllilik sertifikasyon Adet 3 4 5 6 5çalıflması yürütülen proje sayısıKalite güvence temsilcisi Adet 10 20 22 30 28görevlendirilen firma sayısıFirmaların uluslararası Adet VY 14 13 25 VYAr-Ge projelerine katılımbaflvurusu

STRATEJ‹K AMAÇ 2 Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek veuluslararası alanda rekabet edebilecek flekilde yapılandırmak

Tablo 7 Sanayi ve Teknoloji Yönetiminin Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri

Page 78: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

76

STRATEJ‹K AMAÇ 3 Uluslararası iflbirli¤ini gözeten çok taraflı sanayi, savunma vegüvenlik projelerine aktif katılım sa¤lamak

Gösterge Ölçü Birimi 2006 2007 2008 2009 2010

‹htiyaçların efllefltirilmesi sonucu katılım Adet 1 6 4 2 1için resmi giriflimde bulunulan uluslararası projeler‹cra komitesi kararı alınmıfl Adet 2 1 1 - -uluslararası iflbirli¤i projeleriNATO savunma ihalelerine Saat 32 50 128 3 CNAD 72iliflkin yapılan e¤itim-toplantı toplantısı,

4 adet firmabilgilendirme

aktivitesiNATO savunma ihalelerine Adet 112 212 VY VY 16yerli firmaların verdi¤i teklifNATO savunma ihalelerini Adet 61 36 VY VY 1kazanan yerli firma sayısıNATO savunma ihaleleri Milyon $ 31 19 VY VY 27kapsamında alınan ifl tutarı

Tablo 8 Uluslararası ‹flbirli¤inin Gelifltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri

Page 79: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 77

Gösterge Ölçü Birimi 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam alınan e¤itim Saat 1.933 11.645 6702 5525 9216(e¤itim) (e¤itim)

534 1050(konferans) (konferans)

E¤itim için harcanan tutar TL 70.118 236.868 272.558 795.884 467.593Kifli baflına düflen e¤itim süresi Saat VY 42 23 15 28Çalıflan baflına biliflim TL 4.000 4.537 2.500 4174 4388altyapısı maliyetiKurum lehine sonuçlanan Adet 10 12 11 1 8dava sayısıKuruma yeni açılan dava sayısı Adet 5 4 3 5 5SSM personeli tarafından Adet VY 25 18 13 10yazılan makale sayısıElektronik ‹mza ile Adet - - 1.269 1.510 21.048Üretilen Evrak Sayısı

STRATEJ‹K AMAÇ 4Kurumsal yapıyı etkinlefltirmek

Tablo 9 Kurumsal Yapının Etkinlefltirilmesine Yönelik Performans Göstergeleri

Page 80: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 81: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

KURUMSALKAB‹L‹YET VEKAPAS‹TEN‹N

DE⁄ERLEND‹RMES‹

79

Kurumsal yetkinli¤i de¤erlendirmenin ensa¤lıklı yönteminin sonuç bazlı yaklaflımoldu¤undan hareketle, Müsteflarlı¤ımızınçıktıları afla¤ıda rakamsal veriler ile des-teklenmek suretiyle özetlenmifltir:

• Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonihtiyaçlarının yurtiçinden karflılanma oranı(Y‹KO) 2010 yılı itibarıyle %52,1’e ulaflmıfl-tır. Sözkonusu gösterge hem teknolojikaçıdan dıfla ba¤ımlılı¤ı, hem de ekonomikaçıdan kaybımızı göstermesi açısındanönem taflımaktadır.• Dolaysız sektör cirosu bir önceki yılakıyasla %17,8 artıflla 2,73 milyar ABD Do-ları olarak gerçekleflmifltir. Keza firmala-rımız arasındaki iflbirli¤ini ölçen dolaylısektör cirosu da bir önceki yılın %27 üze-

rinde bir performans göstererek 755milyon ABD Doları olarak gerçekleflmifltir.• Sektörün sürdürülebilirli¤i açısındankritik önem taflıyan savunma ürünleri ihra-catı ise küçük bir düflüfl göstererek 634milyon $ olmufltur. Bu rakama, savunmasektörünün bir yan ürünü olarak ortayaçıkan savunma dıflı havacılık sanayiinin209 milyon $’lık ihracat performansı dadahil edildi¤inde toplam “savunma vehavacılık ihracatı” 853,5 milyon dolar ilebir önceki yılın üzerine çıkabilmifltir.• Özellikle 2004 yılından itibaren Müste-flarlı¤ımızın ifl yükü sürekli bir artıfl göster-mektedir. 2010 yılına gelindi¤inde yürür-lükteki proje sayımız 269’a, yönetti¤imizbütçe (sözleflmeye ba¤lanmıfl proje bedel-leri toplamı) 38 milyar TL’ye ulaflmıfltır.

• 2010 yılı içerisinde Müsteflarlı¤ımızca7 adet ve yaklaflık 62 milyon TL bedelliAr-Ge projesi imzalanmıfltır. Bununla bir-likte standart sözleflme formatlarındayapılan de¤ifliklik ile projelere kısıtlı daolsa bir Ar-Ge yükümlü¤ü ilave edilmifltir.Di¤er taraftan firmalarımızın özkaynakla-rıyla gerçeklefltirdikleri Ar-Ge yatırımları143 milyon $; dıfl finansman dahil gerçek-lefltirdikleri toplam Ar-Ge harcamaları666 milyon $ olarak gerçekleflmifltir.• 2010 yılı içerisinde gerçekleflen offsetmiktarı 686 milyon $ olmufltur. 2010 yılsonu itibarı ile halen 7,97 milyar $ tutarın-da bir SK/O yükümlülü¤ü bulunmakta vesavunma firmalarımızın gelecekteüstlenebilecekleri bir iflyükü oluflturmak-tadır.

IV.

Page 82: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 83: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

• Yıl içerisinde toplamda 9216 saat e¤itimve 1050 saat konferans katılımı gerçek-leflmifl; personel baflına ortalama 28 saate¤itim alınmıfl; bu alana harcanan toplamtutar 467.593 TL olarak gerçekleflmifltir.• Projelerin tasarım sürecinin, üretimfaaliyetlerinin, test ve kabul ifllemlerininyüklenici tesislerinde ve sürekli takipedilmesi amacıyla, savunma firmalarındakalite güvence temsilcisi bulundurulmak-tadır. Bu çerçevede halen 28 yüklenicifirma tesisinde 43 personel görev yap-maktadır.• ‹lk kez 2008 yılında pilot uygulamasıgerçeklefltirilen 360 derece performansde¤erlendirme sistemi iyilefltirilerek 2010yılında da uygulanmıfltır.• Sektör performansının bilimsel yakla-flımlarla takibine yönelik hazırlık çalıfl-maları tamamlanmıfl; ilk kez olarak 2010yılında Savunma Sanayii 25 Analiz Çalıfl-ması gerçeklefltirilmifltir. Bu çalıflma çer-

çevesinde veri toplama sistemati¤ioluflturulmufl, firmaların mali analizlerigerçeklefltirilmifltir. Analizler neticesinde,SSM Stratejik Planında öne çıkarılankonular esas alınarak ödül kategorileribelirlenmifl ve firmalarımıza plaket veril-mifltir.• Savunma Sanayii Gündemi Dergisi 2010yılında “Modelleme-Simülasyon”,“‹nsansız Araçlar” ve “Savunma Sektö-rünün 25 Yılı” temaları ile üç sayı olarakyayımlanmıfltır.• Müsteflarlı¤ımızda üniversite ö¤ren-cilerine yönelik olarak, ilki 2009 yılındagerçeklefltirilen “Tanıtım ve Ö¤renciBilgilendirme Programı” 26-30 Temmuz2010 tarihleri arasında düzenlenmifl; 62ö¤renci katılım sa¤lamıfltır.• Kamuoyunda kurumun bilinirli¤iniartırmak ve tercih edilen bir kurum olmakamacıyla, 2010 yılında Bilkent Üniversitesi,Baflkent Üniversitesi, ‹TÜ, Yıldız Teknik

Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniver-sitesi, TOBB Üniversitesi ile Kırıkkale Üni-versitesi’nde stand açılarak ve sunumlaryapılarak ö¤rencilerle paylaflım sa¤lan-mıfltır.• Müsteflarlı¤ımız tarafından Milli E¤itimBakanlı¤ı’nın “E¤itime % 100 Destek”Kampanyası kapsamında bir sosyalsorumluluk projesi olarak, 30 Nisan 2010tarihinde düzenlenen Kermesten eldeedilen gelirlerle Ankara ili Akyurt ilçesiCücük Köyü ‹lkö¤retim Okulu ile Mamakilçesi Köflklüdere ‹lkö¤retim Okulu’nunbakım ve onarımı gerçeklefltirilmifltir. Aynıokul ö¤rencileri 23 Nisan Ulusal Egemen-lik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretedilmifltir.

Di¤er taraftan Müsteflarlı¤ın güçlü vegelifltirmeye açık yönlerine iliflkin de¤er-lendirmelerimiz afla¤ıda özetlenmifltir:

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 81

Üstünlükler

• Savunma sistemleri tedariki ve projeyönetimi konusunda Müsteflarlı¤ın 25yıllık tecrübesi ve uzmanlaflmanınsa¤lanması• 3238 sayılı Savunma Sanayii HakkındaKanun ile kurulan etkin tedarikmekanizması• Sürekli bir finansman kayna¤ı olarakSavunma Sanayii Destekleme Fonu• Geliflmeye açık yönetim anlayıflı ve üstyönetici liderli¤i• Yürütülen projelerin ülke savunması ileTSK’nın modernleflmesine vecaydırıcılı¤ına sa¤ladı¤ı katkı• Strateji gelifltirme kapasitesiningüçlenmesi; yazılı hedeflerle veperformans göstergelerine dayalı stratejikyönetim yaklaflımının uygulanması

Geliflmeye Açık Yönler

• Yürütülen projeler ve gerçeklefltirilen

faaliyetler dikkate alındı¤ında hizmetlerin

sınırlı sayıda personel ile

gerçeklefltirilmesi

• Proje gruplarında mali-finansman

yönetim kültürü eksikli¤i

• Proje gruplarında iflyükü paylaflımı

sistemati¤i eksikli¤i

• ‹hracat ve Ar-Ge’nin teflviki için düzenli

kaynak yaratılamaması

• Mükemmeliyet a¤larının ve Ar-Ge

konseptinin uygulamaya aktarılamayıflı

• Savunma Sanayi Destekleme Fonunun

kullanımına iliflkin planlama eksikli¤i

• Kurumiçi birimler arasında iletiflim

problemleri

• Üst yönetici liderli¤ine duyulan ihtiyacın

sürmesi

Page 84: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 85: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu

ÖNER‹ VETEDB‹RLER

83

SSM, stratejik yönetim yaklaflımına geçiflkonusunda gerekli organizasyonel düzen-lemelerini gerçeklefltirmifl, tespit etti¤iamaç ve hedeflere iliflkin gerçekleflme-lerin takibi amacıyla ihtiyaç duyulan altya-pıyı oluflturmufltur. Stratejik yönetim süre-cinde geride kalan 4 yılın sonunda, üstyönetici liderli¤ine ba¤ımlılı¤ın büyükoranda devam etti¤i; bununla birliktestratejik yönetim kültürünün yerleflmeyebaflladı¤ı de¤erlendirilmektdir.

Artan ifl yüküne paralel olarak personelsayısında yıllar içerisinde arzu edilenartıflın sa¤lanamaması sebebiyle bugüngelinen noktada, yaklaflık maliyeti 25milyar dolara ulaflan proje portföyü, sondönemdeki personel artıflına ra¤men,hala sınırlı sayıda personel ile yürütül-mektedir. Bu çerçevede, nitelikli personelsayısının artırılması amacıyla düzenli

olarak personel alımını sa¤layacak önlem-lerin alınması elzemdir.

Kurumun gelece¤inin inflası adına niteliklipersonelin ifle alınması, bu kiflilerin gereklidonanıma kavuflturulması, üretkenlikleri-nin sa¤lanması ve elde tutulması içingerekli stratejik insan kaynakları yönetimiçabalarının sürdürülmesi ve bunun bilim-sel temellere dayandırılması büyük önemtaflımaktadır. 2007 yılından itibarengerçeklefltirilen uzman yardımcısı istihda-mında hedeflenen niteliklerde personelinifla alımı sa¤lanmıfl olmakla birlikte, bunla-rın önemli bir bölümü henüz üç yılını dol-durmadan iflten ayrılmıfl, di¤er kamukurumlarında göreve bafllamıfltır. Bu du-rumun, SSM’nin sa¤ladı¤ı özlük haklarıile iliflkisi oldu¤u de¤erlendirilmektedir.3238 sayılı Kanun, ülkemizde özel sektörve teknoloji katkısını da sa¤layarak bir

savunma sanayii kurulmasını hedeflemiflve bu görevi Müsteflarlı¤ımıza tevdi et-mifltir. Söz konusu Kanun, savunma sana-yiimizin kurulufl dönemine yönelik olarakvizyoner ve günümüzde dahi geçerli olanhükümler getirmifltir. Bununla birlikte,TSK ihtiyaçlarının daha iyi karflılanabilmesive bugün tasarım ve ihracat yapabilecekyetene¤i haiz savunma sanayimizin gelifl-mifllik seviyesine uygun olarak yenidenkaleme alınması hem sektör hem de Si-lahlı Kuvvetlerimiz açısından kritik de¤ertaflımaktadır.

Söz konusu de¤erlendirmeler ıflı¤ında,3238 sayılı Kanun’un içeri¤inin güncel-lenmesine ve çalıflanların özlük haklarınınbenzeri seviyedeki kurumlar ile eflit halegetirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

V.

Page 86: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve do¤ru oldu¤unu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler içinbütçe ile tahsis edilmifl kaynakların,planlanmıfl amaçlar do¤rultusunda veiyi mali yönetim ilkelerine uygun olarakkullanıldı¤ını ve iç kontrol sisteminin,ifllemlerin yasallık ve düzenlili¤ine iliflkinyeterli güvenceyi sa¤ladı¤ını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahipoldu¤um bilgi ve de¤erlendirmeler, içkontroller, iç denetçi raporları ileSayıfltay raporları gibi bilgimdahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, Müsteflarlı¤ınmenfaatlerine zarar veren herhangi birhusus hakkında bilgim olmadı¤ınıbeyan ederim.

Ankara07/03/2011

Murad BAYARMüsteflar

Mali hizmetler birim yöneticisi olarakyetkim dahilinde;

Savunma Sanayii Müsteflarlı¤ı’nda,faaliyetlerin mali yönetim ve kontrolmevzuatı ile di¤er mevzuata uygunolarak yürütüldü¤ünü, kamukaynaklarının etkili, ekonomik ve verimlibir flekilde kullanılmasını temin etmeküzere iç kontrol süreçlerinin iflletildi¤ini,izlendi¤ini ve gerekli tedbirlerinalınması için düflünce ve önerileriminzamanında üst yöneticiyeraporlandı¤ını beyan ederim.

Müsteflarlı¤ımızın 2010 yılı FaaliyetRaporunun “III/A- Mali Bilgiler”bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve do¤ru oldu¤unu teyit ederim.

Ankara07/03/2011

Dr. O¤uz HAMfi‹O⁄LUStrateji Gelifltirme Daire Baflkanı

MAL‹ H‹ZMETLER B‹R‹M YÖNET‹C‹S‹N‹NBEYANI

‹Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI

Page 87: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma
Page 88: SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu › content › upload › document-files › ... · SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I 2010 Faaliyet Raporu 11 Savunma

SAVUNMA SANAY‹‹ MÜSTEfiARLI⁄I2010 Faaliyet Raporu

www.ssm.gov.tr