Şaşırtan klasikler olgu sunumu - aşırtan-klasikler... · pdf filelp yapıld ı...

Click here to load reader

Post on 20-Aug-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • artan Klasikler OLGU SUNUMU

  Do. Dr. Filiz PEHLVANOLU Haseki Eitim ve Aratrma Hastanesi

  Enfeksiyon hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii

 • KE, 22 yanda erkek hasta

  renci, yurtta kalyor

  10 gndr ba ars ve bulant-kusma yaknmas var

  eitli merkezlere bavurmu

 • Fizik Muayene

  Genel durum orta, uur ak, oryante-koopere.

  Ate: 37C, TA: 120/70 mmHg,

  Ense sertlii ++,

  Bilateral solunum sesleri kaba,

  Batn rahat, defans yok, rebound yok.

  Dolam sistemi muayenesinde S1 ve S2 doal, ek ses yok, frm yok.

  KVAH bilateral yok

 • LP yapld

  BOS hcre says: 43 lkosit/mm3, eritrosit yok. Protein: 776 g/dl, glukoz: 26 mg/dl (e zamanl kan glukozu:128), LDH:239 IU/L, CL:105 mmol/L.

  Hastann BOS rneinden ARB boyama, Lwenstein ve MGIT gnderildi.

  Mikobakteri ve Herpes PCR istendi.

  Hasta menenjit tans ile interne edildi

 • Tedavi

  seftriakson 2x2 gr,

  vankomisin 2x1 gr

  PA akcier grafisinde kaviter lezyon? glukoz dkl ve protein ykseklii nedeniyle tbc menenjit de dnlen hastaya dekort, izoniazid, rifampisin, etambutol ve prazinamid baland.

 • PA Akcier grafisi

 • Akcier BT Sa akcier st lobta

  tomurcuklu aa grnm ile sa akcier st lobta periferik yerleimli yaklak 1 cm apnda kaviter lezyon izlenmitir.

 • Beyin MR

  Sol serebellumda kontrastlanma gsteren 3 mm apl nodler lezyon izlenmitir. Menenjit yks olan hastada lezyonun ayrc tansnda tberklom dnlmtr.

 • Tedavisinin 8. gnnde

  BOSdan gnderilen

  Mikobakteri PCR

  HSV 1-2 PCR

  negatif

 • Klinik izlem

  Hastann genel durumu orta. Ense sertlii devam ediyor ancak geriledi.

  ift grme ikayeti oldu.

  Kranial sinir muayenesi doal olarak deerlendirildi.

  Nroloji konsltasyonu istendi.

  Nroloji tarafndan hastann diplopisinin tbc menenjite bal olduu ve mevcut tedavinin devam nerildi.

  Hastann seftriakson ve vankomisin tedavisi 10. gnde stopland.

 • Hasta tedavinin 21. gnnde ikayetsiz ve sekelsiz olarak taburcu edildi.

  Hastadan T-SPOT TB test gnderildi. Sonucu negatif olarak geldi.

  Anti tb tedavisinin 18. gnnde. BOSdan gnderilen MGIT pozitif olarak bildirildi.

 • Hastann BOS MGIT kltrnde

  M.tuberculosis redi.

  Duyarllk sonucu:

  zoniazid direnli

  etambutol direnli

  rifampin duyarl

  streptomisin duyarl olarak bulundu.

 • Tedavi

  Kuvvetli klinik phe durumunda antitberkloz tedavi hemen balanmaldr

  Bakteriyolojik dorulamay bekleyerek gecikilmemelidir

  Erken evrede balanan tedavi mortalite ve morbiditeyi nemli oranda etkiler

 • D/YD-TB phesi olan hastalar

  Bu hastalarn tedavileri konusunda karar veren drt eitim tipi gs hastalklar hastanesinden birisine sevk edilir

  1. Ankara Atatrk,

  2. stanbul Yedikule,

  3. stanbul Sreyyapaa ve

  4. zmir Suat Seren Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi EAH

 • D DII LA DRENC DURUMLARINDA TEDAV

  S, E ya da SE direnci varlnda standart tedavi verilir.

  D-TB d H direncinde idame dneminde aadaki yaklamlardan birisi seilir :

  damede HRE kullanlr ve tedavi sresi 9 aya tamamlanr ya da

  HR ile idame verilir ve tedavi sresi 6 aya tamamlanr.

  Tberklozun Tan ve Tedavi Rehberi, 2011

 • Kontrol Taburcu olduktan 18 gn sonra bacaklarda uyuma

  ve idrar yapmada zorluk ikayeti ile tekrar bavurdu.

  Fizik muayenede

  Genel durumu iyi, uuru ak, koopere, oryante.

  TA:120/80, ate:36.7C, KTA:72

  Ense sertlii yok, meningeal irritasyon bulgusu yok. Solunum, dolam ve GS muayeneleri doal, turgor ve tonus normal olarak deerlendirildi.

  Bilateral alt ekstremite proksimalinde duyuda azalma tespit edildi.

 • Spinal MR

  T4 seviyesinden balayarak T9 vertebra seviyesine kadar devam eden posteriorda durada kalnlama ve diffz kontrast tutulumu ile T7 vertebra korpus hizasnda en kaln yerinde 8 mm kalnla ulaan ve T7 vertebra korpus hizasnda spinal korda posteriordan bas yaparak kordu anteriora doru deplase eden lezyon izlenmitir.

 • Spinal MR

 • Nroirurji konsltasyonu

  Bilateral alt ekstremitelerde TCRler hiperaktif. Motor-sfinkter kusuru yok.

  T6 seviyesi altnda parestezi mevcut.

  Tedavini devam ve nrolojik adan yakn takip nerildi.

 • Klinik Gzlem

  Hastann mevcut ikayetleri artt ve 1 hafta iinde ancak yardmla ve glkle yryebiliyor hale geldi.

 • Spinal MR (1 hafta sonra)

  T7 vertebra korpus seviyesinde lezyon spinal kordu posteriordan komprese etmektedir. Bu seviyede spinal kordda myelopatik sinyal art izlenmektedir. 1 hafta nce ekilen MR ile karlatrldnda bulgularda progresyon izlenmektedir.

 • Hasta tekrar nroirurji ile konslte edildi. Hastaya spinal dekompresyon amal operasyon nerildi.

  Nroirurji konsltasyonu

 • Nroirrji servisi

  Ameliyat notu:

 • Patoloji

  n Tan: T6-T8 seviyesinde dural kontrast tutan kitle

  TORAKAL APSE?

  GRANLOM?

  GLAL TM?

  TBC?

  Patoloji Raporu:

  Torakal 6,7,8 segmentinde lezyon iinden alnan rnek:

  non- kazeifiye granlomatz iltihap, gliozis

  Lezyonun periferinde medulla spinalise bas yaplan ksm:

  non- kazeifiye granlomatz iltihap

 • Hasta 10 gn sonra Nroirrji kliniinden taburcu edildi

  Tedavinin 5. aynda beyin MR normal olarak deerlendirildi

  Ayaktan poliklinik kontrolne kliniimize gelmektedir.

  4l anti-tb (I, R, E, Z) tedavisi devam etmektedir.

 • MSS Tberklozu

  Tberklozun en ar klinik formu

  Primer tberklozun erken ve ge komplikasyonu

  Basillerin hematojen yolla yaylmas

  Var olan tberklomlarn subaraknoid bolua

  almas sonucu oluur

 • 3 klinik formda grlr

  1. Tberkloz menenjit

  2. ntrakranyal tberklom

  3. Spinal tberkkoz araknoidit

  MSS Tberklozu

 • Prognozu kt ynde etkileyen faktrler

  leri ya, beslenme bozukluu

  Miliyer tberklozla birlikte olmas

  Altta yatan hastalk

  Hidrosefalus, kafa ii basncn artmas

  BOSda dk glikoz, yksek protein olmas

  HIV ile enfekte kiilerde CD4 saysnn

 • Spinal Tberkloz Araknoidit

  Tberklozun endemik olduu blgelerde sk grlr

  Bir veya birka seviyede spinal kord jelatinz ya da fibrz eksda ile kaplanr

  Sinir kklerine ve korda bas ile semptomlar oluur

  Ekstadural ve intradural tberklom ve epidural apse oluabilir

 • Mortaliteye etkili faktrler

  Ya

  Bilin deiiklii

  Altta yatan hastalk

  Lkositoz varl

  11 ylda 160 hasta

  %40 kltr pozitiflii

  3 hastada araknoidit

  %62 AC tbc

  %17 (27) hasta ex

  Evre 1de hi ex yok

 • 112 AC ve 117 AC d rnek

  E test ile I+R+E+S iin diren bakld

  AC neklerinde I ve R iin %7, S iin %3

  AC d rneklerde I, R ve S iin %1

  30 BOS rneinde 1 D izolat tespit edildi

 • 1993-2005 aras 1896 tbc menenjit hastas

  %6 izoniazid direnci mevcut

  BOS kltrnde reme olanlarda lm oran izoniazid duyarl olanlardan 2 kat yksek bulunmu

 • Tberkloz - nce Hastalk

  Bilinen en eski hastalklardan birisi

  Etken belli

  Tedavisi mmkn ???

  Korunulabilir bir hastalk

  Ancak halen dnyada en yaygn ve lmcl bulac hastalklardan biri

 • 24 Mart 2015 Dnya

  Tberkloz Gn

  WHO calls on the world to

  Gear up to End TB

 • Teekkr ederim.

View more