sandiás (nº 22)

Download Sandiás (Nº 22)

Post on 07-Apr-2016

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Boletín de Información Municipal con novas do Concello de Sandiás (Outono/Inverno 2014).

TRANSCRIPT

 • Servizos Sociais e Infraestruturas, captulos clave no orzamento de 2014. O Concello desenvolve proxectos de mellora da eficiencia enerxtica. Centos de persoas acudiron a honrar San Bieito da Uceira. A Carreira Popular da Torre, entre as citas sobranceiras da Limia.

  A mellora das infraestruturascentrou varios proxectos pro-movidos polo Concello de San-dis nos ltimos meses. Tamnse reformaron a praza do Con-cello, as escolas de Couso ePieira, e se adquiru un antigoedificio para uso municipal.

  A mellora do medio ambiente outra das prioridades do Conce-llo de Sandis. Realizronse ac-tuacins para eliminar vertedoi-ros incontrolados e, en colabo-racin coa Xunta de Galicia,estivo operativa unha brigada deincendios e traballos forestais.

  O Punto de Atencin Infancia a primeira escola dos misnovos e un paso importantepara a sa socializacin. Vintenenos e nenas comparten asinstalacins xestionadas poloConcello de Sandis, en cola-boracin coa Consellera deTraballo e Benestar.

  Mellora da rede viaria

  Brigada de incendios

  Atencin infancia

  www.sand ias . es

  Nmero 22 Boletn de informacin municipal Outono/Inverno 2014

  correo electrnico: concello.sandias@eidolocal.es

 • Sandis n 22 Editorial

  GASTOS 2014 INGRESOS 2014

  Gastos de persoal 329.159,79 Impostos directos 188.500,00

  Bens corr. e servizos 252.230,60 Impostos indirectos 10.000,00

  Gastos financeiros 10.440,00 Taxas e outros ingresos 129.040,72

  Transf. correntes 135.114,43 Transferen. correntes 450.355,20

  Investimentos reais 107.135,31 Ingresos patrimoniais 300,00

  Transferencias de capital 0,00 Alleamento de investim. 0,00

  Activos financeiros 0,00 Transf. de capital 65.512,24

  Pasivos financeiros 9.628,03 Act/pasivos financeiros 0,00

  TOTAL GASTOS 843.708,16 TOTAL INGRESOS 843.708,16

  O Partido Popular acadou o 50%dos votos emitidos o pasado 25de maio en Sandis, nas eleccinsao Parlamento Europeo. A consi-derable distancia quedaron oPSdeG-PSOE (27%), AGE (6,5%),UPyD (3%) e BNG (2%). A partici-pacin no noso concello foi do57,41 por cento, inferior a elec-cins anteriores, pero por riba damedia provincial.

  O Concello afrontou oexercicio econmico de2014 cun orzamento dealgo mis de 843 mileuros (o 5,2% mis queen 2013). Os captulosde gastos mis im-portantes son os de in-vestimentos en obras deinfraestruturas, e debens correntes e servi-zos, onde figuran, entreoutros, as instalacins detitularidade municipal eos servizos sociais, queaquiren especial relevan-cia na actual coxuntura.

  Visita dunha excursin de mulleres de Vigo igrexa e Casa da Lagoa de Antela

  Poucos concellos da nosa terra atesourana riqueza arquitectnica e medioambientalde que pode presumir Sandis. Centos devisitantes achganse ata eiqu para coe-celos de primeira man. A Casa da Lagoa un referente para centros escolares e aso-ciacins culturais e de vecios de todaGalicia interesados en indagar na historia enas lendas da nosa lagoa, e a Torre doCastro un dos emblemas histricos earquitectnicos de toda a comarca daLimia. Son elementos dos que nos debe-mos sentir orgullosos e que debemostransmitir s novas xeracins no mellorestado posible, fomentando ao mesmotempo polticas de sustentabilidademedioambiental.

  Pxina 2

 • Pxina 3

  Mato salientou que os obradoirosde emprego ofrecen "mltiplesvantaxes". En primeiro lugar, e o"mis importante", que permiteaos beneficiarios acceder a unposto de traballo. Ao mesmotempo, ofrcelles unha formacinterica e prctica de calidade.

  Reunin da conselleira de Traballo e Benes-tar, Beatriz Mato, cos alcaldes de Sarreaus,Trasmiras, Vilar de Barrio e Sandis.

  A conselleira de Traballo e Benestar,

  Beatriz Mato, visitou a comarca da Limia

  para impulsar novos proxectos de cola-

  boracin no eido laboral entre a Xunta e

  os concellos. O mis recente a crea-

  cin dun novo Obradoiro de Emprego

  Alta Limia 2, compartido por Sarreaus,

  Trasmiras, Vilar de Barrio e Sandis, que

  ofrece formacin e emprego a 20 perso-

  as nas especialidades de xardinera e

  albanelera.

  A Xunta e os Concellosanan novos esforzos napromocin do emprego

  O novo Obradoiro de Emprego Alta Limia 2, en vigor atafebreiro de 2015, conta con 20 alumnos e alumnas.Desenvolven a sa aprendizaxe en Sarreaus, Trasmiras,Sandis e Vilar de Barrio, nas modalidades de xardinera

  (na imaxe superior esquerda) e albanelera. Nesta espe-cialidade, a principal actuacin foi a renovacin e mellorada cuberta do centro social e vecial de Cardeita (imaxeda dereita).

  Seis persoas (5 operarios e unha capataz) realizarondurante tres meses tarefas de prevencin de incen-dios. Centrronse en zonas nas que prolifera a male-za, reas axardinadas, no entorno da Torre do Castro,etc. Foi unha nova actuacin de fomento do empre-go e, ao mesmo tempo, de mellora medioambientalna que colaboraron a Consellera de Medio Rural e doMar e o propio Concello de Sandis, que se alongoudurante tres meses (os contratos remataron a finaisde outubro).

  Brigada forestale contra incendios

 • Pxina 4

  O Obradoiro de Emprego Alta Limia axudoua 20 persoas a mellorar a sa cualificacin profesional

  M Concepcin Mndez Gndara partici-pou, xunto ao delegado territorial daXunta de Galicia en Ourense, Rogelio Mar-tnez, e os outros alcaldes, no acto declausura e de entrega de diplomas aosalumnos e alumnas que completaron osseis meses de formacin no Obradoiro deEmprego "Alta Limia". A alcaldesa de San-dis felicitounos persoalmente e desexou-lles sorte de cara ao futuro no seu accesoao mercado laboral.

  O Obradoiro de Emprego"Alta Limia" facilitou formacinlaboral e traballo a 20 paradose paradas da nosa comarca.Foi un proxecto compartidopola Consellera de Traballo eBenestar da Xunta de Galiciae os concellos de Sarreaus,Trasmiras e Sandis, inte-grantes do consorcio que xes-tionou este Obradoiro e outrosservizos comns.

  O proxecto formativo deseis meses contou cun orza-mento superior aos 170.000euros, aportados pola Xuntade Galicia (a esta cantidadehai que engadir os gastos demateriais das obras, sufraga-dos polos tres concellos).

  Os alumnos e alumnas dis-triburonse en dous mdulos:un de Xardinera, con 10

  alumnos, e outro de Forestal,con outros 10. Ademais dos20 alumnos, tamn se benefi-ciaron dun posto de traballo adirectora, dous monitores,unha administrativa e unhaprofesora de educacin com-pensatoria.

  Os alumnos traballadoresrealizaron en Sandis diver-sos traballos en zonas verdes,no contorno de edificios,reas recreativas, etc. Tamnasistiron a clases de informti-ca e de educacin compensa-toria, e a charlas sobre orien-tacin laboral.

  A alcaldesa, M ConcepcinMndez, valorou como "positi-vo, tanto o proceso de forma-cin e aprendizaxe, como ostraballos que se levaron acabo en distintas zonas".

  Para M Concepcin Mndez, estes Obra-doiros de Emprego son necesarios para oConcello, e moi importantes para tdalas per-soas que aspiran a mellorar a sa capacita-cin profesional e buscar emprego. A nosaintencin continuar colaborando nestas ini-ciativas de promocin laboral.

 • Pxina 5

  Os anteriores Obradoi-ros de Emprego realiza-ron tarefas de albanele-ra e medio ambiente. Oda Alta Limia cen-trouse nas reas re-creativas, nos espazospblicos, e no entornode edificios singulares.Merece a pena destacaras actuacins no con-torno da Casa do Con-cello, do albergue e docolexio.

  O proceso formativo do Obradoiro AltaLimia completouse cos traballos realiza-dos no entorno da Casa da Cultura e doCentro Social de Sandis, do conxuntoparroquial de Santo Estevo e nas rearecreativas do Souto de Sandis e dePieira de Arcos.

  O Obradoiro de Emprego "Alta Limia" esti-vo limitado a seis meses, tempo suficientepara acometer con eficacia os traballos depoda de rbores en estradas e avenidaspblicas, e de mellora esttica de espazos delecer de mbito municipal. Os dous mdulosrealizaron traballos complementarios envarias zonas de Sandis, que serviron aosalumnos e alumnas a adquirir experiencia ecoecementos nestas modalidades.C

  on

  cepto

  o

  rn

  am

  en

  tal

  Sandis

  O Concello de Sandis presta unha especial importancia labor de axuda spersoas desvalidas, comprometida dende o departamento de ServizosSociais. Unha das lias de actuacin preferencia cntrase no Servizo deAxuda no Fogar (SAF). Nos ltimos meses atendronse unha media de 43persoas ou familias: 16 a travs da Lei de Dependencia, e outras 27, de pres-tacin bsica ou de libre concurrencia. O Concello destina a este servizoimportantes recursos econmicos, que se complementan coas aportacinsque recibe da Xunta de Galicia, da Deputacin Provincial de Ourense e dospropios usuarios (nalgns casos realizan aportacins segundo o seu nivel derenda dispoible).

  Mis de 40 persoas benefciansedo Servizo de Axuda no Fogar Vacinacin antigripal

  Esta campaa de sade preventiva esten vigor dende o 20 de outubro ata o 20de decembro. A vacinacin realzase noCentro de Sade de Sandis e est espe-cialmente recomendada para todas aspersoas mairoes de 60 anos e as que per-tencen a grupos de risco (persoas concondicins crnicas de risco, embaraza-das, persoas ingresadas en institucinspechadas, entre outras). Tamn se reco-menda para o persoal sanitario.

 • Pxina 6

  Reforma das pistas daconcentracin parcelaria,a travs do Plan MARCO

  Esta actuacin da Xunta deGalicia, con aportacins daUnin Europea, a travs dosfondos FEADER e o Ministeriode Agricultura, Alimentacine Medio Ambiente, supuxo oinvestimento de 35.551 eu-ros. Empregronse no acondi-cionamento das pistas daconcentracin parcelaria deSandis a Vilario, de Pieira Lagoa, de Couso a Cerrede-lo e de Cardeita Ponte da Y.Os traballos realizados con-sistiron tanto no bacheo daszonas mis deterioradas,como