sanayi ve ticaret anonim ¤œirketi anadolu isuzu otomotiv sanayi ve ticaret anonim...

Download Sanayi ve Ticaret Anonim ¤Œirketi Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ¤Œirketi 1 Ocak ¢â‚¬â€œ

Post on 07-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Anadolu Isuzu Otomotiv

  Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi

  1 Ocak – 30 Haziran 2008

  Hesap Dönemine Ait

  Konsolide Finansal Tablolar Ve

  Bağımsız Denetçi Ġnceleme Raporu

 • ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

  30 HAZĠRAN 2008 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 )

  ĠÇERDĠKLERĠ

  ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

  DENETÇĠ RAPORU............................................................................................................... .....................

  KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR ................................................................................................................... 1-2

  KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI .......................................................................................................... 3

  KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI ............................................................................................. 4

  KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI ........................................................................... 5

  KONSOLĠDE MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR .......................................................................... 6-37

 • ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU

  ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ

  YÖNETĠM KURULUNA;

  Giriş

  ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ’ nin ekte yer alan 30 Haziran 2008

  tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide öz sermaye

  değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca

  incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca

  yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim

  sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

  İncelemenin Kapsamı

  İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak

  yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden

  bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı

  Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına

  göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya

  çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü

  açıklanmamıştır.

  Sonuç

  İncelememiz sonucunda, ara dönem konsolide finansal tablolarının, ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE

  TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ’ nin 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal pozisyonunu, altı aylık döneme

  ilişkin konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal

  raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa

  rastlanılmamıştır. ( İstanbul, 14 Ağustos 2008 )

  AGD BAĞIMSIZ DENETĠM VE DANIġMANLIK S.M.M.M. A.ġ.

  METĠN ETKĠN

  Sorumlu Ortak BaĢdenetçi

 • ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Sayfa No: 1

  30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT KONSOLĠDE

  FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI No:29 )

  BĠLANÇO (YTL) Ġncelemeden Bağımsız

  Denetimden

  (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmiĢ GeçmiĢ

  Dipnot

  Referansları 30.06.2008 31.12.2007

  VARLIKLAR

  Dönen Varlıklar 274.625.530 244.813.859

  Nakit ve Nakit Benzerleri 6 100.157.592 83.947.315

  Finansal Yatırımlar 7 0 0

  Ticari Alacaklar 10 59.016.326 94.609.968

  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0

  Diğer Alacaklar 11 7.902.059 2.509.599

  Stoklar 13 102.180.135 62.677.694

  Canlı Varlıklar 14 0 0

  Diğer Dönen Varlıklar 26 5.369.418 1.069.283

  (Ara Toplam) 274.625.530 244.813.859

  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0

  Duran Varlıklar 67.812.819 68.201.046

  Ticari Alacaklar 10 169.253 21.862

  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0

  Diğer Alacaklar 11 80.723 76.785

  Finansal Yatırımlar 7 3.898 3.898

  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0

  Canlı Varlıklar 14 0 0

  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 0 0

  Maddi Duran Varlıklar 18 62.533.844 65.127.798

  Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1.985.188 629.666

  Şerefiye 20 2.340.995 2.340.995

  Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 0 0

  Diğer Duran Varlıklar 26 698.918 42

  TOPLAM VARLIKLAR 342.438.349 313.014.905

  İlişik Açıklayıcı Notlar Bu Konsolide Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.

 • ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Sayfa No: 2

  30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT KONSOLĠDE

  FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI No:29 )

  BĠLANÇO (YTL) Ġncelemeden Bağımsız

  Denetimden

  (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmiĢ GeçmiĢ

  Dipnot

  Referansları 30.06.2008 31.12.2007

  KAYNAKLAR

  Kısa Vadeli Yükümlülükler 125.544.920 103.836.501

  Finansal Boçlar 8 10.157.965 14.983.176

  Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0

  Ticari Borçlar 10 102.465.868 73.022.458

  Diğer Borçlar 11 5.212.398 9.987.338

  Finans Sektörü Faal.den Borçlar 12 0 0

  Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0

  Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 2.633.713 0

  Borç Karşılıkları 22 4.884.000 5.463.653

  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 190.976 379.876

  (Ara toplam) 125.544.920 103.836.501

  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara 34 0 0

  İlişkin Yükümlülükler 0 0

  Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.198.126 9.535.747

  Finansal Borçlar 8 0 0

  Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0

  Ticari Borçlar 10 0 0

  Diğer Borçlar 11 0 0

  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0

  Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0

  Borç Karşılıkları 22 0 0

  Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 6.890.721 6.481.154

  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 1.254.566 1.979.892

  Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 1.052.839 1.074.701

  ÖZKAYNAKLAR 27 207.695.303 199.642.657

  Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 207.686.166 199.632.537

  Ödenmiş Sermaye 25.419.707 25.419.707

  Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0

  Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 86.901.880 86.901.880

  Hisse Senedi İptal Karları 1 1

  Değer Artış Fonları 0 0

  Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0

  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.781.687 12.945.322

  Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 59.827.952 49.159.213

  Net Dönem Karı/Zararı 21.754.939 25.206.414

  Azınlık Payları 27 9.137 10.120

  TOPLAM KAYNAKLAR 342.438.349 313.014.905

  İlişik Açıklayıcı Notlar Bu Konsolide Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.

 • ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Sayfa No: 3

  30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT KONSOLĠDE

  FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI No:29 )

  GELĠR TABLOSU (YTL) Ġncelemeden Ġncelemeden Ġncelemeden

  Ġncelemeden

  (XI-29 KONSOLĠDE)

  GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ

  Dipnot

  Referansı

  01.01.2008-

  30.06.2008

  01.04.2008-

  30.06.2008

  01.01.2007-

  30.06.2007

  01.04.2007-

  30.06.2007

  SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER

  Satış Gelirleri 28 288.457.723 136.141.223 205.239.454 118.516.986

  Satışların Maliyeti (-) 28 (235.562.785) (111.646.845) (171.177.987) (97.782.824)

  Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 52.894.938 24.494.378 34.061.467 20.734.162

  Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0

  Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0

  Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0 0

  BRÜT KAR/ZARAR 52.894.938 24.494.378 34.061.467 20.734.162

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (23.055.813) (11.518.439) (15.833.847) (9.128.827)

  Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (

View more