salmedin mesihović, amra Šačić, edin veletovac - historija ilira

Download Salmedin Mesihović, Amra Šačić, Edin Veletovac - Historija Ilira

Post on 25-Dec-2019

79 views

Category:

Spiritual

20 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Salmedin Mesihović, Amra Šačić, Edin Veletovac - Historija Ilira Štamparija Fojnica (2015)

TRANSCRIPT

 • HISTORIJA ILIRA Salmedin Mesihović / Amra Šačić

  Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, 2015.

  Prof. dr. Rajko Bratož Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Rokopis učbenika, ki je v pripravi za tisk, priporočam za objavo. Prepričan sem, da bodo študentje zgodovine na univerzi v Sarajevu in na drugih univerzah v Bosni in Hercegovini dobili solidno, po pomenu pionirsko delo, ki jim bo omogočilo zanesljiv in globinski vpogled v antično dobo.

  Doc.dr. Milan Lovenjak , Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani Udžbenik Historija Ilira, originalno, stručno i jezično odlično napisan, pruža uvid u najvažnija poglavlja historije Ilira i centralnobalkanskog prostora u predantičko i antičko doba. Studenti, pa i šira zainteresirana stručna i laička javnost, kojima jezik ne predstavlja barijeru, dobijaju prvoklasni priručnik, koji na najbolji mogući način upućuje u brojna manje ili više kompleksna pitanja vezana za Ilire, njihove suparnike ili protivnike, u jednom od najuzbudljivijih perioda prošlosti čovječanstva.

  H IS T O R IJ A I L IR

  A Sa

  lm ed

  in M

  es ih

  ov ić

  A

  m ra

  Š ač

  9 789958 600654

 • Salmedin Mesihović Amra Šačić

  HISTORIJA ILIRA

  Knjiga je nastala u okviru Tempus projekta „Curricular Reform of Heritage Sciences in Bosnia and Herzegovina“ (BIHERIT) (2012-3014/001-001) (Broj projekta: 530755-TEMPUS- 1-2012-1-BA-TEMPUS-JPCR), koji je finansiran od strane Evropske

  komisije.

  Ova knjiga prikazuje gledišta autora i ne predstavlja mišljenje Komisije. Evropska komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija

  koje se ovdje nalaze.

 • Historija Ilira Izdavač :

  Univerzitet u Sarajevu

  Za izdavača Prof. dr. Muharem Avdispahić dr.h.c., Rektor

  Urednik Adnan Kaljanac

  Recenzenti : Akademik prof. dr. Rajko Bratož

  Doc. dr. Milan Lovenjak

  Stručni saradnik za razdoblje kasne antike : Edin Veletovac

  Stručni saradnik za engleski jezik : Samra Čebirić

  Vizualni identitet naslovnice : Tijana Križanović

  Štampa : ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica

  Tiraž : 300 primjeraka

  ------------------------------------------------------------- CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 904(497=291.6)(075.8) MESIHOVIĆ, Salmedin Historija Ilira / Salmedin Mesihović, Amra Šačić. - Sarajevo : Univerzitet, 2015. - 365 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija: str. 309-318. - Registar. - Summary. ISBN 978-9958-600-65-4

  COBISS.BH-ID 22405894 ------------------------------------------------------------- ©Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2015, www.unsa.ba. Nijedan dio ove knjige se ne smije umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez izdavačevog ili autorovog pisanog odobrenja.

 • SALMEDIN MESIHOVIĆ AMRA ŠAČIĆ

  HISTORIJA ILIRA

  Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, 2015.

 • 5

  Salmedin Mesihović / Amra Šačić

  SADRŽAJ

  UVOD ............................................................................................................................ 9 HISTORIJAT ISTRAŽIVANJA ................................................................................ 13 ILIRI U ANTIČKOJ MITOLOGIJI I HISTORIOGRAFIJI .................................. 21 Grčki mitovi i legende kao izvor za ilirsku historiju .............................................. 21 BIBLIOGRAFIJA ........................................................................................................ 34 Iliri i njihova zemlja u antičkim pisanim vrelima .................................................. 37 BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................... 108 Latinska epigrafija kao izvor za historiju Ilira ...................................................... 112 DODATAK ................................................................................................................ 121 (primjeri čitanja latinskih natpisa sa prostora antičkog Ilirika) ......................... 121 BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................... 126 ODNOS ILIRA I GRKA PRIJE 230. GODINE P. N. E. ....................................... 128 Prvi ilirski vladari ..................................................................................................... 128 Ilirija u vrijeme kralja Bardileja i njegovih nasljednika ....................................... 129 Klit i Glaukija ............................................................................................................ 131 BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................... 134 Kolonizacija istočne obale Jadranskog mora ........................................................ 136 Epidamno i Apolonija .............................................................................................. 137 Herakleja .................................................................................................................... 139 Korkyra Melaina (Crna Korkira) ............................................................................ 140 Narona ....................................................................................................................... 140 Issa ................................................................................................................... 141 Pharos ......................................................................................................................... 143 Dim(os) ...................................................................................................................... 144 Epetion i Tragurion .................................................................................................. 145 Buthoe ........................................................................................................................ 146 BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................... 147 ILIRSKA DRŽAVA ................................................................................................... 148 Agronova vladavina ................................................................................................. 148 Regentkinja Teuta ..................................................................................................... 149 Prvi ilirski rat ............................................................................................................ 151 Ilirska država u razdoblju od 219 – 181. god. p. n. e. (Drugi ilirski rat) ........... 153 Posljednji ilirski kralj Gencije (Treći ilirski rat) ................................................... 157 BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................... 163

 • HISTORIJA ILIRA

  6

  ZEMLJE ANTIČKOG ILIRIKA I RIM ................................................................. 165 Uspostava rimske vlasti ........................................................................................... 165 Ratovi protiv Histra .................................................................................................. 165 I delmatski rat 156–155. god. p. n. e. ..................................................................... 167 Konačni slom Ardijejaca 135. god. p. n. e. ............................................................ 168 Japodi i II. delmatski (118. god. p. n. e.) i III. delmatski rat (78. – 76. god. p. n. e.) .............................................................................................. 170 Vrijeme Cezarovog prokonzulata i početak IV delmatskog rata ....................... 171 Rat sa Ilirima Zapadnog Balkana kao dio II građanskog rata ............................ 173 Odnosi sa ilirskim narodima nakon martovskih ida 44. god. p. n. e. (Iliri u okvirima prvih godina III rimskog građanskog rata) ............................. 176 Rimsko – italski ratovi na centralnom Balkanu ................................................... 178 Konačno zaposjedanje ilirskog područja .............................................................. 179 Oktavijanove kampanje u periodu 35. – 33. god. p. n. e. .................................... 180 Uspostava provincijskog sistema u ilirskim zemljama ........................................ 190 Pohod Marka Licinija Krasa na centralni Balkan 29. – 28. god. p. n. e. ............ 195 Osvajanja i ratovi 27. – 9. god. p. n. e..................................................................... 197 Administrativno – pravno uređenje Ilirika prije Velikog ilirskog ustanka ....... 201 Veliki Ilirski ustanak od 6. – 9. god. n. e. .............................................................. 207 BIBLIOGRAFIJA ...................................................................................................... 231 ILIRIK U PERIODU KASNE ANTIKE ................................................................ 235 Uspostava i glavne karakteristike sistema dominata ........................................... 235 Zemlje antičkog Ilirika u kasnoantičkim izvorima .............................................. 238 Amijan Marcelin ....................................................................................................... 238 Notitia Dignitatum ................................................................................................... 239 Jordanes ........