saint fabiansaint-fabian.org/resources/november24.pdfsię silniejsza niż śmierć, gdyż miłość...

of 16/16
Our Mission is to be a Reflective and Active Presence of Jesus Christ in the Community. We are called by God as the Baptized Community of Saint Fabian to Embody the Risen Christ we Experience as Savior, Teacher, Healer, Peacemaker, Compassionate Lover Embracer of all Cultures and Ages, Celebrator, Comforter, Servant, Host, Entrance and Guide United in faith as Daughters and Sons, we live and celebrate God’s Presence SAINT FABIAN CATHOLIC COMMUNITY PARAFIA ŒWIÊTEGO FABIANA

Post on 18-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Our Mission is to be a Reflective and Active Presence

  of Jesus Christ in the Community.

  We are called by God as the Baptized Community of

  Saint Fabian to Embody the Risen Christ we Experience as

  Savior,

  Teacher, Healer,

  Peacemaker, Compassionate Lover

  Embracer of all Cultures and Ages, Celebrator, Comforter,

  Servant, Host,

  Entrance and Guide

  United in faith as

  Daughters and Sons, we live and celebrate

  God’s Presence

  SAINT FABIAN CATHOLIC

  COMMUNITY PARAFIA ŒWIÊTEGO

  FABIANA

 • PAGE 2 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  Resurrection Begins with Death

  The kingdom of Christ is a distant reality, but it is taking place right now. Theology gives hope that resurrection begins in death. Jesus did not say to the wrongdoer: "You will be in paradise at the end of time, but only TODAY! He did not mean a paradise that can be lost. We will not return to any old paradise. Jesus spoke about a completely new arrangement of close-ness between God and the people, in which there will be no place for any "snake"! Such a system, devoid of the possibility of sin and death, is possible, when in this life our choice of clinging to Jesus becomes irreversible like death. Revelation speaks of the blessing of those who are already dying in the Lord (14:13). It is about sticking to Jesus so much in love that it can only be compared to death. It is simply irreversible. Who does not remember these words from the Song of Songs: “Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm; for love is strong as death, jealousy is cruel as the grave” (8:6)? So there is such a love for Christ that even makes wrongdoers enter paradise TODAY! We can hope that the resurrection of the whole person, with his specific world, feelings, a wealth of experiences and thoughts, deeds, words, with self-awareness, and above all with his relationships of love, which he gained not only in relation to Christ, but also to his brothers and sisters. The event of resurrection will not take place until all have attained resurrection, when Heavenly Jerusalem, the new world of interpersonal relationships, arises. When God will be everything in everyone, meaning, when every-one will fulfill Him with the full capacity of their existence. The resurrection of the body on the day of death cannot be understood as the resurrection of the existing physicality of the body. Jesus appearing to Mary Magdalene in bodily form is not subject to the laws of physics. He Has a body that is beyond physicality. He can disappear, move from place to place, even penetrate walls and closed doors, speaking invisibly to Saul on a galloping horse near Damascus. Although he can also manifest hunger and eat fish, or even allow to touch his painless wounds. Such a non-physical body, as can be hoped, we can receive as well, when we cross the chasm of death, to fall into the arms of the One we have chosen on this Earth. The power of communion with Jesus will prove to be stronger than death, because love is powerful as death, and jealousy, or the relentless and invincible desire to not lose someone you love, will be stronger than dying. The more complete the resurrection, the more complete the communion, and I mean not only the communion with Jesus, but also with our brothers and sisters. To have a body is to be capable of having a communion of love. It is no accident that we experience Holy Communion when consuming the body of Christ.

  From the Pastor

 • PAGE 3 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  Zmartwychwstanie zaczyna się w śmierci

  Królestwo Chrystusa rzeczywistością odległą, ale dokonuje się teraz. Teologia pozwala mieć nadzieję, że zmartwychwstanie rozpoczyna się już w śmierci. Jezus nie powiedział do złoczyńcy: "na końcu czasów będziesz w raju", tylko DZIŚ! Nie miał na myśli raju utraconego. Do żadnego starego raju nie wrócimy. Jezus mówił o zupełnie nowym układzie bliskości między Bogiem a człowiekiem, w którym nie będzie miejsca dla żadnego „węża”! Taki układ, pozbawiony ewentualności grzechu i śmierci, jest możliwy, gdy w tym życiu nasz wybór przylgnięcia do Jezusa stanie się nieodwracalny jak śmierć. Apokalipsa mówi o błogosławieństwie tych, którzy już teraz w Panu umierają (14,13). Chodzi o tak silne przylgnięcie do Jezusa w miłości, że da się je jedynie porównać ze śmiercią. Jest ono po prostu nieodwracalne. Któż nie pamięta tych słów z Pieśni nad pieśniami: „połóż mnie jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol” (8,6)? Jest więc taka miłość do Chrystusa, która sprawia, że nawet złoczyńcy wchodzą do raju DZIŚ! Możemy mieć nadzieję, że zmartwychwstanie cały człowiek, ze swym konkretnym światem, uczuciami, bogactwem przeżyć i myśli, czynów, słów, ze świadomością siebie samego, a nade wszystko ze swymi relacjami miłości, na jakie się zdobył nie tylko w stosunku do Chrystusa, ale też do swych braci i sióstr. Wydarzenie zmartwychwstania dokona się całkowicie dopiero wtedy, gdy wszyscy osiągną zmartwychwstanie, gdy powstanie Niebieska Jerozolima, czyli nowy świat więzi międzyludzkich, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, to znaczy, gdy każdy wypełni się Nim całą pojemnością swego istnienia. Zmartwychwstania ciała w dniu śmierci nie możemy pojmować jako zmartwychwstania dotychczasowej fizyczności ciała. Jezus ukazujący się Marii Magdalenie w cielesnej postaci nie podlega prawom fizyki. Ma ciało, które jest ponad fizycznością. Potrafi znikać, przenosić się z miejsca na miejsce, nawet przenikać mury i zamknięte drzwi, przemawia niewidoczny do Szawła na galopującym koniu pod Damaszkiem. Choć też potrafi zamanifestować głód i spożywa rybę, albo pozwala dotykać nawet swe bezbolesne już rany. Takie niefizyczne ciało, jak można mieć nadzieję, otrzymamy i my, gdy przekroczymy przepaść śmierci, by wpaść w ramiona Tego, którego wybraliśmy na tej ziemi. Moc komunii z Jezusem okaże się silniejsza niż śmierć, gdyż miłość jest potężna jak śmierć, a zazdrość, czyli nieustępliwe i niezwyciężone pragnienie nieutracenia kogoś, kogo się kocha, będzie silniejsza niż umieranie. Tym pełniejsze zmartwychwstanie, im pełniejsza komunia, i mam na myśli nie tylko komunię z Jezusem, ale też z braćmi i siostrami. Mieć ciało to być zdolnym do komunii miłości. To nie przypadek, że Komunię świętą przeżywamy jako spożywanie ciała Chrystusa.

  Słowo Proboszcza

 • PAGE 4 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  READINGS FOR THE WEEK

  Monday: Dn 1:1-6, 8-20; Dn 3:52-56; Lk 21:1-4 Tuesday: Dn 2:31-45; Dn 3:57-61; Lk 21:5-11 Wednesday: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Dn 3:62 -67;Lk 21:12-19 Thursday: Dn 6:12-28; Dn 3:68-74; Lk 21:20-28 Thanksgiving Day, Suggested: Sir 50:22-24; Ps 145:2-11; 1 Cor 1:3-9; Lk 17:11-19 Friday: Dn 7:2-14; Dn 3:75-81; Lk 21:29-33 Saturday: Rom 10:9-18; Ps 19:8-11; Mt 4:18-22 Sunday: Is 2:1-5; Ps 122:1-9; Rom 13:11-14; Mt 24:37-44

  I rejoiced because they said to me, “We will go up to the

  house of the LORD.” — Psalm 122:1

  TREASURES FROM OUR TRADITION

  Today’s solemnity, the final feast of the Church year, is a youngster as feasts go. In 1925, Pope Pius XI was distressed by global political upheaval and the de-Christianizing of society. That year was a “Holy Year,” keyed to the sixteen hundredth anniversary of the Council of Nicaea, when the words “and of his kingdom there will be no end” were added to the Creed. The Pope explained that although most feasts had developed over many centuries, the Church sometimes provided a new feast to address new needs. He pointed to the Feast of the Sacred Heart of Jesus, showing Christ’s love and compassion in a time when many people embraced a cold and gloomy spirituality. Originally on the last Sunday of October, in the late 1960s the solemnity of Christ the King was moved to the last Sunday of the year. Fresh from baptism’s waters, we are anointed with chrism “as Christ was anointed priest, prophet, and king.” This feast is a key to our identity. On this feast, we recognize Christ as a king who breaks the usual mold of kingship, and who shapes his kingdom with our hands, our words, our deeds of love and service. —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

  On the first Sunday of each month, St. Fabian Parish offers a blessing for expectant mothers, fathers and their unborn children, immediately following the 10:00 a.m. Mass and we’ll meet in the Chapel. The blessing is given to strengthen mothers & fathers during the time of waiting and to pray for the health and

  safe delivery of their child. This blessing may be received monthly throughout the pregnancy. ~ Deacon Ron

  BLESSING OF EXPECTANT MOTHERS - NEXT SUNDAY - DECEMBER 1 2019

  ADORATION ADORATION of the of the

  BLESSED BLESSED SACRAMENTSACRAMENT

  Sing to the Lord with thanksgiving; make music to

  our God on the harp. He covers the sky with clouds; He supplies the earth with rain...and makes grass grow on the hills….He provides food for the cattle

  and for the young ravens when they call. (Psalm 147:7-9)

  Come visit Jesus in the Chapel anytime this Monday from: 12:00 Noon to 6:30 p.m.

  Benediction will be at 6:15 p.m.

  We want to wish each & everyone a very Blessed & Happy Thanksgiving,

  to your families and friends, as you gather in

  this special Holiday time. Be safe if traveling

  or staying at home.

 • OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  Thirty-Fourth Week of Ordinary Time

  Sunday is the Thirty-Fourth Sunday in Ordinary Time and the last week of the liturgical year. As always on this last Sunday, we celebrate the Solemnity of Christ the King. The readings remind us of God's faithfulness to us as he promises to shepherd the people of Israel. In Luke's Gospel we are taken to the crucifixion and Jesus being mocked as “King of the Jews.” The man crucified next to him asks Jesus to remember him when he gets into his Kingdom. Jesus replies, “Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

  In the US, Thursday is Thanksgiving Day, with its own set of readings. Saturday is the Feast of Saint Andrew, Apostle.

  The first reading this last week of the liturgical year is from the Book of Daniel. These apocalyptic and mystical read-ings were written to give encouragement to the Jewish peo-ple in the face of persecution.

  The stories in the Gospel of Luke this week offer a look at the meaning of generosity as the poor widow offers her two small coins. Jesus cautions against those who will come in his name promising salvation: “Do not follow them!” The cost of following his teaching is made clear, “You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed.” In a dramatic look at the end time, echoing the Daniel readings, Jesus says, “And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.” Jesus continues the “end time” message saying, “know that the Kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place.” He cautions, “Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap.”

  The First Sunday of Advent begins a new liturgical year and the beginning of a season filled with the riches of our scripture readings. For the next few weeks, the main focus will be on the first reading, with the gospel chosen to ac-company it. Isaiah offers the people of God a promise of peace: “They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks.” Matthew's gospel is the story of Noah and a caution from Jesus to prepare “for an hour you do not expect.”

  Daily Prayer This Week

  The old and the new come together this week as we bring this liturgical year to a close and look ahead to Advent, which begins Sunday. We reflect that Jesus is our Savior and King. This means we are called to help build up the kingdom by loving Jesus in our poorest brothers and sisters. We will en-counter readings about the generosity of a poor widow and the warning of the approaching end of time. This is meant to help us begin our preparations for Advent. The actual end of the world may not be at hand, but the Kingdom of God is always at hand for us. It takes focus and paying attention to notice the signs, the ways the Lord makes himself available to us in the midst of our busy days.

  We prepare for Advent this week when we can begin a small, but honest prayer, “Come, Lord, Jesus. Come into this place and into the conflict in my life. Let me be attentive and open to see the places where I am restless, distracted and too busy. Come into my real situation - not the way I present myself to others. Come to me - the real me that needs you.” We need this kind of preparation. These are challenging times. Holi-days stretch us and test us. Sometimes, under the stress of it all, we regress into behaviors that are bad and destructive, because they are familiar and what so many others are doing. Relationships get strained. Alcohol rarely brings cheer with-out at times risking bad patterns. So, praying these days - while very busy - praying out of our needs and even our pain - roots us in relationship with the One who always comes tosave us.

  For those of us in the U.S., we shouldn’t miss reflecting on the meaning of Thanksgiving Day. It is an important time to be grateful for what we have received and to accept our re-sponsibility for being good stewards of what we have, sharing God's gifts to us in loving service to others.

  For all of us, this is a week to be grateful and to experience the beginning of Advent on Sunday. We can prepare to walk into Church more alert, more ready to explore our longing. We can take advantage of the many resources offered on the “Praying Advent” pages.

  As we grow in our practice of con-necting with our Lord and friend in brief moments throughout each day, we can develop the habit of giving thanks each night for what we have received.

  “I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest; for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has

  offered her whole livelihood.” ~Luke 21

  Taken from the "Weekly Guide for Daily Prayer" on the Creighton University's Online Ministries web site:

  http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/online.html Used with permission.

  PAGE 5

 • PAGE 6 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  May 27, 2018 - Mass Survey Bulletin

  NEW MASS SCHEDULE NEXT SATURDAY...

  Beginning on the weekend of November 30th/December 1st, 2019

  the new St. Fabian Mass Schedule is:

  Saturday Sunday Sunday Sunday Sunday Sunday English Polish English English Polish Polish

  4:00 pm 7:00 am 8:30 am 10:00 am 11:30 am 7:00 pm

  INVITATION TO PRAYER Would you be interested in becoming a Minister of Praise? It’s the perfect ministry for seniors, the homebound, the chronically ill, and anyone who feels the power of prayer. A Minister of Praise prays for the people on our sick list and the special intentions we send you.

  If you’re interested, please contact Paula Daley, Ministry of Care Director, at 708-458-2562 to be added to our address list. You’ll receive a prayer book, a small rosary and a newsletter published four times a year with the names of the sick people in our parish and a list of special intentions to pray for. Think about it — PRAYER is a quiet — yet powerful force.

  “The Little Blue Book” An Advent Prayer Book

  Advent begins on Sunday, December 1st, which is just around the corner. By the way, “Happy New Year”, the first Sunday of Advent begins a new year for the Church based on the Church’s calendar. Advent is a time of preparation for and reflection upon the birth of Jesus. To aid in the prayerful preparation for Advent “The Little Blue Book” written by Bishop Untener of Saginaw Michigan offers a brief prayer for each day of Advent. “The Little Blue Book” will be available in the Narthex beginning November 18th. Please take one and use it for daily prayer during Advent. A donation of $2 is requested to pay for “The Little Blue Book”.

 • PAGE 7 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  Please return your Baby Bottle with your donation THIS WEEKEND,

  November 23rd & 24th.

  This is a simple, but crucial fundraising effort for The Women’s Centers. Please note the Baby Bottles cost almost $1.00 per bottle and are recycled afterwards so please return upon

  completion of the project. Thank you for helping defend life, and remember to keep all pro-life

  undertakings in your prayers.

  Also if you are making a donation by check, please make it payable to: The Women’s Center.

  Thank you!

  Catholic Campaign for Human Development

  This weekend is the collection for the Catholic Campaign for Human Development, which helps to address the root causes of poverty here in Cook and Lake Counties. Your generosity is greatly appreciated as we work together to sow tangible seeds of hope in marginalized communities.

  The Sharing Tree A St. Fabian Tradition...

  Next week the Church will begin in the Advent Season. The generous Parishioners of St. Fabian are once again asked to help bring Christmas

  cheer to someone in need. Our Sharing trees will be set up on the first weekend in Advent, Saturday, November 30th and Sunday, December 1st. They will be filled with colored tags bearing the names and ages of someone in need of cheer this Christmas. For those of you who like to shop early and take advantage of the great early Christmas bargains, below are some gift idea’s that are sure to be listed on a tag or two (or possibly many more!). Popular items are always Barbie dolls, Disney Princess dolls, baby dolls and doll accessories, Trans-formers, wrestling figures, action figures, basketballs, footballs, remote control vehicles (cars, Motorcycles or trucks), Slime kits and men’s or women’s clothing in XL, 2X, and 3X sizes. Hats, gloves and scarfs are popular as well. Many of these items will be on sale during the coming weeks. Please note: All items gifted must be new! When the trees appear in church, simply check the back of the tags and match them to the gift you’ve al-ready purchased. Many of you will choose to wait until you feel drawn to a tag and shop specifically for that person. Either way, know that your gift will brighten someone’s Christmas. For many of these people, your gift will be the only one they receive! If you can’t find the gift on the tag or are short of time, remember, Gift Cards to Wal-mart or Target are totally acceptable. With that being said, we must stress… IF YOUR GIFT IS NOT RETURNED TO US BY DECEMBER 15TH, THE PERSON WHO’S TAG YOU CHOSE WILL NOT RECEIVE YOUR GIFT.

  REMEMBER TO SECURELY ATTACH THE COLORED TAG TO YOUR GIFT AND RETURN

  THEM ON THE WEEKEND OF DECEMBER 14 & 15, 2019.

  GIFTS RETURNED AFTER DECEMBER 15TH CAN NOT BE DELIVERED. Bless you for your continued generosity in making this tradition so successful every year!

  The Love of Christ ... Impels Us

  The Ministry Commission is offering many topics of interest to our parishioners. Since we pay a set fee to this Commission for our parishioners to use this service, there is no charge to you, but you must register at least one week in advance. Forms can be found on the Bulletin Board in the Church Entrance. Take advantage of some great spiritual sessions. Questions: Call the Ministry of Care Office at (708) 458-2562.

 • We are looking for people interested in helping with our celebration on The

  Feast Day of Our Lady of Guadalupe, Thursday,

  December 12th. Please attend our planning meeting on Tuesday,

  November 26th, 2019 at 7:00 p.m. in Room 8. All are welcome!

  “The fruit of silence is prayer, the fruit of prayer is faith, the fruit of faith is love, the fruit of love is

  service and the fruit of service is peace.” ~ ~ St. Teresa of Calcutta

  PAGE 8 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  Our Lady at St Germaine Annual Craft Fair..

  Sunday December 1, 2019 8925 Kostner Ave., Hometown

  From 9am to 3pm Stop and grab a bite to eat in Santa's Snack Shop

  There will be over 50 Vendors/Crafters from Avon, Tupperware, Handmade Blankets, Scentsy, Wooden Signs, Nail Street, Partylite, handmade ornaments, and many more. Also, Luscious Creations will have sweet

  Holiday treats for purchase, pretzels, cookies, cakes, and much more!

  Santa will be there as well for pictures with the kids, Bring your cameras! Hope to see you ALL there. Many Raffles as well.

  Open Your Bible

  Come join us for an exciting new parish bible study as we study and explore Scripture. The Bible expresses God’s love in action yesterday, today, and forever.

  We meet on Friday mornings in Room #9 right after the 9am Mass for about an hour. You can join our bible study at any time. We are a very welcoming group, we learn from each other and have meaningful, interesting and at times fun discussions. Our facilitators will be Deacon Joe Stalcup and Deacon Ken Zawadzki. Please call the parish office (599-1110) for more information and exact dates.

 • PAGE 9 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  The Society of St. Vincent de Paul

  The St. Vincent de Paul Society depends on your donations to keep our Food Pantry stocked throughout the year. Check your local papers… When you find a good sale on ANY non-perishable food items, please pick up a couple extra’s for our Food Pantry. This month’s needs: Boxed Stuffing, Cranberries, Canned Yams/Potato’s, Canned Veggies

  Please check expiration dates. We cannot accept items that are expired.

  November Food Pantry pick-up: 11/25/19 Hours: 10 a.m. - 12:00 noon

  Your continued support is very much appreciated!

 • PAGE 10 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  Jonathon Aguirre, Kenneth W. Annel, Junior Browren, Lauren Gardner,

  Anthony Gonzalez, Maria Gross, Troy Gryga, Joseph Klaus, Thomas Hummel,

  Michelle Klaus, Christopher Koutsis, David Leyden, Patrick Leyden,

  Wayne G. Lewen, Jr., David Malinowski, Kevin McEnaney,

  Ryan McHeffy, Michael Michalek, Heather Quinlan, Ryan R. Snaidauf, Sara M. Snaidauf, Mike Snee,

  Anthony Spear, Richard Stone, Christopher Thomas, Melanie Thomas, Steve Williams,

  Joel Winter, Cody Wolin

  LORD, HOLD OUR TROOPS IN YOUR LOVING HANDS. PRO-TECT THEM AS THEY PROTECT US. BLESS THEM FOR THE

  SELFLESS ACTS THEY PERFORM FOR US. AMEN

  PRAY FOR OUR FRIENDS AND RELATIVES IN THE MILITARY

  Luz Acevado Joseph Aniol Frankie Annel Betty Armstrong Danny Arp Katie Aston Bud, Theresa & Christina Baldwin David Bender Joan Berquist Fr. Ted Bojczuk Ron Boyce James Burian Lou Buttny John Ciciora Sam Clanton John Clark Matthew Coughlin Mary Jane Crowhurst D’Agostino Family Mary Daniels Judy Davis Carmen Di Miele Cathy Duska Mary Anne Dyer David & Robert Dziedzic Raymond Figura Nicholas Fillion Carol Fiore Michael Fox Karen Fulton Jim Galemb Rosalio Garcia, Sr. Patricia Gardner Gilbert Garza Eric Gefvert Geri Gestaut Eric Ginther Karen Gleasner Joanna Glow Jose Gomez Irene Graff Nancy Granato Aylene Guerrero Luna Beverly Hadley Randall Harding Rusty Harding Michael Herbert Jay Higginson Rachel & Thomas Hernandez Bob Horstmann

  Natalie Horvath Edward & Janina Hosaniak Wilma Hudson Stephanie Huskey Marilyn Jaborski-Borowy Walter Jachec Denise & Richard Jandura Eugene F. Janus Elmer Javier Anita Jelcic Diana Jones Nora Kazmierczak Roman Klepczarek Kim Kirchoff Madeline & Richard Kirn Bernadine Kolodziejczak Daniel Kobylarczyk Rose Kochanski Velta Kopacek Muriel Kowalski June Krzyston Lorraine Kubal Theresa Kulpa Joseph Lubas Angela Lukanus Bill & Whitney Luke Eileen & Michael McMillan Christine Madera Thomas Mahon Debra Major Graeniel Lance Manuel Joseph Martinez Maria C. Martinez Selva Martinez Kate Meade Grace Medina Robert J. Mercurio David Michaels Stacey Misicka Dennis & Denise Murphy Ron Mystek Paola Navarrete Joyce Netecke Linda Norcutt Carmella Smiley - Norvell Danuta Nowak Margareta Odehmal Erik Oller Joan Ormins Steve Otten Mary D. Owens Linda Panos

  Gladys Patterson Eileen M. Pawlak Michael A. Pawlak Andrzej Pawlica Chester Perczynski Virginia Petri Dolores Polkow Marie & Richard Pollak Ken Porter Cindy Poynter Millie Purpura Iracema Galvani Quinete Meg A. Radcliff Adam Raj Mary Margaret Riccio Irena Rolak Austreberto Saucedo Nicolas Saucedo Terry J. Scott Justin Sewers Mary Sherman Michael Patrick Shilney Alfred Skrobot Rose Szumal David Sterling Joyce Stover Lillian Stricker George Sylvester Mary Tadda Julie Teninty Barbara Thomas Judy Venard Maci Villareal Alice Wagner Denise Warda Jack Wasielewski George Wasinski David Weaver Iza Weisenritter Joan & Chester Wiczek Melanie Williams Robert Wilson Pamela Wojdyla Patrick J. Woods Benedict Yerkes Jerome Zaccaro Ronald Zajac Helena Zeglin Tom Zielinski Rachel Zimmer Tommy Zimmer

  REMEMBER THE SICK OF OUR PARISH IN YOUR PRAYERS

  Weekly Collection

  July 1, 2019 - June 30, 2020 Weekly Goal: $11,250.00

  November 17, 2019 $9,408.14

  Mass 5:00 p.m. $1,287.13

  6:30 a.m. $1,053.00

  8:00 a.m. $1,045.00

  9:30 a.m. $1,892.00

  11:00 a.m. $1,750.00

  12:45 p.m. $1,107.00

  7:00 p.m. $1,028.01

  Mailed in: $ 246.00

  Total: $9,408.14 Weekly Deficit: $1,841.86

  Year-to-date Deficit: $42,557.03

  ~ Quips from Deacon Charlie ~ Prayer for the Week: God, thank You for Your provision and faithful presence in my life. Help me to live in a contented way, exhibiting true gratefulness to You.

 • PAGE 11 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  MASS INTENTIONS FOR THE WEEK

  11-30-19 12-01-19 12-01-19 12-01-19 12-01-19 12-01-19

  4:00 PM (E) 7:00 AM (P) 8:30 AM (E) 10:00 AM (E) 11:30 AM (P) 7:00 PM (P)

  Lector 1 M. Urbanek I. Slota A. Milewski J. Pawlicki J. Mateja A. Cison

  Lector 2 R. Holz T. Wroblewska K. Surwillo C. Golesz A. Swietoslawski J. Stafiera

  Lector 3 E. Jedynasty A. Kulach

  Host 1 J. Tipperreiter E. Jedynasty M. Guerrero M. Oates K. Tylka J. Stafiera

  Host 1A J. Dokey I. Slota L. Barnes A. Swietoslawski A. Cison

  Host 3 A. DuPraw J. Salinas P. Swiatkowski M. Bobek

  Host 4 D. Fierke R. Kavales J. Westphal

  Wine 1 E. Nathan L. Sheehan D. Moriarty

  Wine 1A M.A. Moisan J. Poynton

  Wine 2 Deacon Deacon Deacon

  Wine 3 M. Carpenter S. Salinas J. Latona

  Wine 4 J. Schultz L. Guerrero C. Shubert

  P. Kroll P. Kroll V. Kudlinski M. Vogel V. Maka A. Michalik

  A. & D. Toczek V. Hadowski

  K. Moskala J. Zeglen

  Sunday, November 24, 2019

  6:30 AM Stanislaw Krzywosz, Julia I Wladyslaw Stobievski, Jan Kwasnik, Edward Dlugopolski, Jozef Obrochta, Stanislaw Styrczula, Jozef Zielinski, Jozef, Bronislawa i Franciszek Rafacz, Tadeusz i Alojzy Bugayski, Tadeusz Kantor, Anna Janczy, Jan i Anna Janczy

  8:00 AM Albert & Rose Zygadlo, John Peregrym, Stanley Lach, Jessica Salas 9:30 AM Deceased Members of the Sroka Family, Adolf Urbanowicz, Matthew

  Lukaszczyk, Anne & John Leyden 11:00 AM Stanislaw Para, Jim & Anita Jelcic (61st Wedding Anniversary), Elizabeth (15th Birthday Blessing) 12:45 AM Pawel Lojek, Jan Koscielniak, Dorota Potoczny, Jan i Teresa Rol, Zofia,

  Stanislaw i Anna Maka, Robert Janik, Richard i Frank Grodz, Jozef Truty, Franciszek Mendala, Maria i Stanislaw Nedza (35th Wedding Anniversary), Cierpiace Dusze w Czysccu, Jan Szuba i syn Wojciech Szuba, Ryszard Swiedrych, Wladyslaw, Maria i Wladyslaw (syn) Skubisz, Antoni, Anna i Wladyslaw Zubek, Jozef Jankowicz, Jozef Klikuszowian, Edmund Janiszewski, Eugenia i Stanislaw Paliwoda , Aleksandra Parzadka, Jacenty i Maria Parzadka

  7:00 PM Jozefina i Augustyn Albertusiak, Stefan i Maria Mazanka Monday, November 25, 2019

  9:00 AM Virginia Costello

  Tuesday, November 26, 2019

  9:00 AM Sophia Muzik, Cindy Schlesser & Paula Daley (Birthday Blessings)

  Wednesday, November 27, 2019

  9:00 AM Deacon Charlie Tipperreiter (77th Birthday Blessings Criselda Hatton (Birthday Blessings)

  Thursday, November 28, 2019 - Thanksgiving 9:00 AM Wladyslaw Brzezniak, Anne & John Leyden, Ellen & Patrick Fitzgerald

  Friday, November 29, 2019

  9:00 AM Czeslaw Zapotoczny, Maria Betty Scurek Saturday, November 30, 2019 4:00 PM Anna Binkowski Sunday, December 1, 2019

  7:00 AM Edward Dlugopolski, Jozef Obrochta, Stanislaw Styrczula, Stanislaw Komperda, Michalina i Felix Lesnicki, Franciszek Lesnicki, Leopold i Maria Komperda, Tadeusz Kantor, Maria, Kazimierz i Andrzej Drozdowski, Elzbieta i Marian Miodonski, Anna Janczy, Maria i Antoni Kowalczyk

  8:30 AM Trudy Lavery 10:00 AM John Mularski, Matthew Lukaszczyk, Cosmo Manna, Karen Endicott 11:30 AM Pawel Lojek, Robert Janik, Franciszek Mendala, Zbigniew Lukanus,

  Emma Kopec (4th Birthday Blessings), Cierpiace Dusze w Czysccu, Jan Szuba i syn Wojciech Szuba, Franciszek Cholew (100th Birthday Blessings), Czeslawa Szwajnos (Health & Blessings)

  7:00 PM Jozefa i Augustyn Albertusiak, Stefan i Maria Mazanka

  MASS & SACRAMENTAL SCHEDULE

  SUNDAY EUCHARIST: [English] 8:30 & 10:00 AM (Saturday 4:00 PM) [Polish] 7:00, 11:30 AM & 7:00 PM DAILY EUCHARIST: 9:00 AM (Monday - Friday) HOLY DAY EUCHARIST: Scheduled prior to the holy day.

  RECONCILIATION: Saturday: 3:00 – 3:45 PM First Friday: 6:00—7:00 PM MARRIAGE: Contact Fr. Greg 6 months in advance. BAPTISM: English - 1st Sunday at 2p.m.; Polish - Every Sunday at 11:30 Mass. Come to the Parish Office to schedule. Birth Certificate Required. ANOINTING: Call the Parish Office when serious illness occurs.

 • PAGE 12 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  PIERWSZE CZYTANIE

  2 Sm 5,1-3 Namaszczenie Dawida na króla

  Czytanie z Drugiej Ksiêgi Samuela

  Wszystkie pokolenia izraelskie zesz³y siê u Dawida w Hebronie i oœwiadczy³y mu: „Oto my, koœci twoje i cia³o. Ju¿ dawno, gdy Saul by³ królem nad nami, ty wyprawia³eœ siê i powraca³eœ na czele Izraela. I Pan rzek³ do ciebie: »Ty bêdziesz pas³ mój lud, Izraela, i ty bêdziesz wodzem dla Izraela«”. Ca³a starszyzna Izraela przyby³a do króla do Hebronu. I zawar³ król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaœcili wiêc Dawida na króla nad Izraelem. Oto S³owo Bo¿e.

  PSALM RESPONSORYJNY:

  Ps 122,1-2.4-5

  Ucieszy³em siê, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pana”. Ju¿ stoj¹ nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem. Do niego wstêpuj¹ pokolenia Pañskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbiæ imiê Pana. Tam ustawiono trony sêdziowskie, trony domu Dawida.

  DRUGIE CZYTANIE

  Kol 1,12-20 Bóg przeniós³ nas do królestwa swojego Syna

  Czytanie z Listu œwiêtego Paw³a Aposto³a do Kolosan

  Bracia: Dziêkujcie Ojcu, który was uzdolni³ do uczestnictwa w dziale œwiêtych w œwiat³oœci. On uwolni³ nas spod w³adzy ciemnoœci i przeniós³ do królestwa swego umi³owanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec ka¿dego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchnoœci, czy W³adze. Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest G³ow¹ Cia³a, to jest Koœcio³a. On jest Pocz¹tkiem, Pierworodnym spoœród umar³ych, aby sam zyska³ pierwszeñstwo we wszystkim. Zechcia³ bowiem Bóg, by w Nim zamieszka³a ca³a Pe³nia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednaæ wszystko ze sob¹: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy¿a. Oto S³owo Bo¿e.

  ŒPIEW PRZED EWANGELI¥:

  Por. Mk 11,10

  B³ogos³awiony, który przybywa w imiê Pañskie; b³ogos³awione Jego królestwo, które nadchodzi.

  EWANGELIA

  £k 23,35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

  S³owa Ewangelii wed³ug œwiêtego £ukasza

  Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady drwi¹co mówili: „Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli On jest Mesjaszem, Wybrañcem Bo¿ym”. Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi¹c: „Jeœli Ty jesteœ królem ¿ydowskim, wybaw sam siebie”. By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: „To jest król ¿ydowski”. Jeden ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: „Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas”. Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: „Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê ponosisz? My przecie¿ sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za nasze uczynki, ale On nic z³ego nie uczyni³”. I doda³: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedzia³: „Zaprawdê powiadam ci: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju”. Oto s³owo Pañskie.

  CZYTANIA NA NIEDZIELÊ

 • PAGE 13 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE NOVEMBER 24, 2019

  W ci¹gu ca³ego roku porz¹dek Mszy œw. w niedziele w jêzyku polskim jest nastêpuj¹cy: 6:30 am, 12:45 pm i 7:00 pm. ♦ Biuro parafialne czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9:00 rano - 7:00 wieczorem przerwa na lunch od godz. 1 pm-2pm sobota 9:00 rano - 12:00 po po³udniu niedziela - nieczynne ♦ W pierwszy pi¹tek miesi¹ca: Msza œw. z nabo¿eñstwem I-pi¹tkowym o godz. 7:00 pm. SpowiedŸ od godz. 6:00 pm-7:00 pm. ♦ Sakrament Chrztu œw. w jêzyku polskim: W ka¿d¹ niedzielê miesi¹ca w czasie Mszy œw. o godz. 12:45pm. Przygotowania rodziców i rodziców chrzestnych s¹ obowi¹zkowe; odbywaj¹ siê w niedzielê poprzedzaj¹c¹ datê Chrztu o godz. 2:00 pm, w budynku „Kash Hall”. Zg³oszenia na chrzest przyjmowane s¹ w biurze parafialnym osobiœcie lub telefonicznie (708) 599-1110. ♦ Œlub w jêzyku polskim Prosimy zg³aszaæ szeœæ miesiêcy wczeœniej. ♦ SpowiedŸ œw. w ka¿d¹ sobotê W godz. od 4:00 pm do 4:45 pm. ♦ Polska Szko³a Katolicka im. œw. Fabiana Zajêcia: czwartek & pi¹tek (5 pm-9 pm); sobota (11:30 pm-3:30 pm). Tel. (708) 458-9120. ♦ WSZYSTKIE INTENCJE NA MSZE ŒW. MO¯NA ZAMAWIAÆ NA PLEBANII I W ZAKRYSTII.

  INFORMACJE DOTYCZ¥CE DUSZPASTERSTWA W JÊZYKU POLSKIM ORAZ GODZINY URZÊDOWANIA BIURA PARAFIALNEGO

  ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU

  PrzyjdŸ odwiedziæ Jezusa w kaplicy

  w ka¿dy poniedzia³ek od godz: 12:00 p.m.

  do 6:30 p.m. B³ogos³awieñstwo o godz. 6:15 p.m.

  Proszê przynieœæ, wype³nione datkami „Baby Bottle” do koœcio³a, w weekend 23 i 24 listopada.

  Jest to prosta a niezmiernie wa¿na ofiara dla Centrum Kobiet.

  Poniewa¿ koszt butelki to ok. $1.00 i mo¿na je wykorzystaæ ponownie, prosimy o zwrot zarówno

  wype³nionych jak i pustych butelek po zakoñczeniu projektu.

  Dziêkujemy za pomoc i prosimy o modlitwê w intencji wszystkich anga¿uj¹cych siê w ochronê ¿ycia

  poczêtego.

  Donacje w formie czeku proszê wypisaæ na : The Women’s Center.

  Dziêkujemy!

 • 000590 St Fabian Church (B) www.jspaluch.com For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

  John Hann Sr. & John Hann Jr.

  BEATA I. STYKA, MDINTERNAL MEDICINE / GERIATRICS

  Accepting New Patients12130 S. Harlem, Ste. B Palos Heights 708.448.5500Graduating from Catholic grade

  school, high school and law school has provided me the foundation of

  social justice I’ve relied upon the last 20 years helping injured

  people like you and your family members. I hope you call me for a

  F R E E CO N S U LTAT I O N .–Matt Belcher

  BEZPŁATNY NUMER PO BEZPŁATNĄ PORADĘ™

  www.1-800-ADWOKAT.com1-800-239-6528

  BELCHERLAW OFFICE

  POLSKI DENTYSTADr. Agnieszka Knobloch

  Family & Cosmetic Dentistry• Laser Whitening • Cosmetic Dentures• Crowns • Fillings • Deep Cleanings

  6949 W. 79th St. 708.746.0007Burbank, Illinois www.MagnumDentalIllinois.com

  • Sales • Service • Installation

  708.563.2388www.climatechangeinc.net

  Heating & ACResidential & Commercial

  MowimyPo Polsku

  $89.95 Furnace Cleanand Check

  One coupon per system. Must present

  coupon at time of service. Not valid

  with any other offers or discounts.

  Stop In & See Us!

  OPEN 7 DAYS6:30AM TO 3PM

  4710 W. 95th St., Oak LawnCoral Plaza 708.424.6890

  www.eatflapjacks.com

  Potrzebni Maszynisci na duze obrabiarki CNC

  Najwyzsze stawki

  Wszystkie swiadczenia

  Duzo godzin nadliczbowych

  Dzienna I nocna zmiana

  PRODUCTION TOOL CORP. 773.218.9227

  Grow in your faith,find a Mass, and

  connect with yourCatholic Community

  with OneParish!

  Download Our Free App or Visit

  MY.ONEPARISH.COM

 • 000590 St Fabian Church (A) www.jspaluch.com For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

  STRENGTH IN FAMILY SERVICE SINCE 1962.

  BURBANK7909 STATE RD.(708) 636-2320

  ORLAND PARK TINLEY PARK7732 W. 159TH ST. 17909 94TH AVE.

  (708) 429-3200 (708) 532-3100

  WWW.LAWNFH.COM

  RESTAURANTBREAKFAST • LUNCH • DINNER

  COCKTAILS • CARRY OUTSOPEN 24 HOURS

  8930 S. Harlem, Bridgeview708.599.9101

  8995 W. 95 StreetPalos Hills, Il 60465

  (708) 344-1000www.illinoisbrick.com

  Owned & Operated by the Oremus Family

  ED THE PLUMBERED THE CARPENTER

  Best Work • Best Rate

  Satisfaction Guaranteed As

  We Do All Our Own WorkLic# 055-026066

  $$ Parishioner Discount $$

  708-652-1444

  8705 S. Ridgeland 7730 W. 95th St. Oak Lawn Hickory Hills Open 24 Hrs Open 6am-3pm 708.599.7990 708.233.0333 708.599.9824 fax 708.233.0344 fax

  RESTAURANT AND BAR7750 W. 95th Street, 708.599.2333

  Open 11am-2am

  MAPLE-N-JAMSCAFE

  Serving Breakfast & Lunch7 Days, 7am to 3pm

  6814 W. 87th St. 708.237.1600

  $1 OFF purchase of$10 or More

  Mon through Frionly w/ad

  000590 F

  Dentistry for Children • Orthodontics • InvisalignJanice A. Lubas, DDS • Sukhjit Kaur, DDS • Gary W. Gruendeman, DDS, PC

  6305 W. 95th Street • Oak Lawn

  KOZY HEATING & AIR COND.

  S I N C E 1 9 8 9

  JOE CANTELEOWNER

  EMERGENCY SERVICE

  708.514.1591

  HEATING and AIR CONDITIONING$40 OFF All Repairs

  708.952.1400 • 773.767.6700 8646 S. Roberts Rd., Justice

  24 HOUR EMERGENCY SERVICE

  James J. KashKASH LAW OFFICES, LLC

  •773-586-1050

  Wills • Trusts • Real Estate

  And Other Legal Services

  6545 WEST ARCHER AVE., CHICAGO

  We Take Service PersonallyContact us today for a customized, reliable

  waste management, recycling, or dumpster quote.

  630-261-0400

  Quality Work – Reasonable Prices

  DEMMISPLUMBING

  & SEWERAsk for a

  PARISHIONERDISCOUNT

  708.420.0806www.demmisplumbing.com

  EMERGENCYSERVICE

  Lic# 102246

  For All of YourPlumbing Needs

  STANKUS PLUMBING

  Lic #16442Sewer & Drain CleaningAsk for a Parishioner Discount

  708.485.0100

  PROTEZYDENTYSTYCZNETECHNIK

  NAPRAWAGWARANCJA JAKOSCI!!

  773.481.5686 8695 S. Archer Willow Springs

  Say Good-bye to Clogged Gutters!• LeafGuard®

  is guaranteed never to clog or we’ll clean it for FREE*

  • Seamless, one-piece system keeps out leaves, pine needles, and debris

  • Eliminates the risk of falling off a ladder to clean clogged gutters

  • Durable, all-weather tested system not a flimsy attachment

  Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

  CALL NOW 708-462-6373 Get it. And forget it.®*Guaranteed not to clog for as long as you own your home, or we’ll clean your gutters for free.

  Receive a $25 Lowe's Gift Card with FREE in-home estimate!

  All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit

  one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,

  both cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be legally able to enter into a contract.

  The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company

  in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United States Mail within 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not

  sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice prior to reservation. Expires 3/31/20.

  CALL BY 12/31 TO RECEIVE75% 50% OFF

  LABOR**After 12/31/19 customer will be

  eligible for 50% off labor. Does notinclude cost of material.

  Offer expires 3/31/20.

  x

  Sales - Service - InstallationInsured, Licensed, Bonded

  • Furnaces • Air Conditioners• Boilers • Humidifiers

  708.485.7827www.4AdvancedHVAC.com

  PARISHIONERDISCOUNT

  SZPERLAK CONSTRUCTIONRoofing • Siding

  • Gutters • Soffit • Fasciawww.szperlakconstruction.comAndy - 708-670-4133

  Free Estimates

  John Ligas• Buying?• Selling?• Investing?

  OFFICE 708.233.9600CELL 708.341.1388

  [email protected] W. 87th St., Burbank

  Mowie Po

  Polsku

  Guess Who’s SellingMedicare Plans?

  Czy Wiesz Ze Medicare Nie Pokrywa Wszystkiego W 100%?

  AGATA CZERWOSZ

  773.600.7474708.876.8484

  9525 S. 79th Ave. #202, Hickory Hills

  (708) 424-8889LIC#13458

  PLUMBING & SEWER CO.

  Parishioner Discount

  VIKING ROOFINGLICENSEDINSURED 708.425.8786

  IF IT’S NOT LEVEL WE WILL RAISE IT!

  CONCRETE RAISINGAT IT’S BEST!

  MOUNTAIRY PRODUCTS, [email protected]

  The Most CompleteOnline National

  Directory ofCatholic ParishesCheck It Out Today!

  Catholic Cruises and Tours and The Apostleshipof the Sea of the United States of America

  Take your FAITH ON A JOURNEY.Call us today at 860-399-1785 or [email protected]

  www.CatholicCruisesandTours.com

  Saint MargaretSunday MissalAn ideal companionfor personal prayer.

  In Stock & Ready to Order Today.CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

  800-566-6150 • www.wlpmusic.com

  Thank you for advertising inour church bulletin.

  I am patronizing your businessbecause of it!

  Please Cut Out This “Thank You Ad”and Present It The Next Time YouPatronize One of Our Advertisers

 • www.saint-fabian.org e-mail: [email protected]

  St. Fabian Catholic Community Pastor: Rev. Gregory Warmuz

  8300 S. Thomas Avenue - Bridgeview, IL 60455

  Parish Office Hours: Monday – Friday 9:00 a.m. – 7:00 p.m. (Closed from 1-2 p.m. for Lunch) Saturday 9:00 a.m. – 12:00 p.m. (Closed Sundays)

  Parish Office 708-599-1110 Religious Education 708-458-6150 Parish FAX 708-599-0673 Religious Education FAX 708-458-2698 Music Director 708-594-7540 Polish School 708-458-9120

  Pastoral

  Pastor - Rev. Grzegorz Warmuz Weekend Associate: Rev. Marek Smolka Diaconal Ministry - Deacon Ron & Pam Zielinski Deacon Tom & Rhonda Hyde Deacon Joe & Linda Stalcup Senior Deacon Charles & Janet Tipperreiter

  Administrative Secretary - Mary Harvey Office & Business Manager - Monica Lassak Receptionist - Bozena Swiatek Night Crew - Ewelina Soltys, Patrick Swiatek

  RCIA - (Rite of Christian Initiation of Adults)

  Ministry of Care - Director - Paula Daley 708-458-2562 Religious Education : English Program - Coordinator - Cindy Schlesser (M-W-F 9:00 am - 3:30 pm) Polish Program - Director - Rev. Grzegorz Warmuz Administrator: Maria Pocica (Czwartek & Piatek 5:00 - 9:00 pm; Sobota 11:30–3:30 pm) Music Ministry – English & Polish Director - Grazyna Bogutyn Maintenance Ramon Plascencia

  8300 S. Thomas Avenue Bridgeview, IL 60455

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects true /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice