saavutettavuutta digiopetuksella - tampere 2020. 6. 12.¢  verkko-opetuksen...

Download SAAVUTETTAVUUTTA DIGIOPETUKSELLA - Tampere 2020. 6. 12.¢  Verkko-opetuksen ty£¶v£¤lineet ja k£¤yt£¤nteet-koulutus,

Post on 30-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SAAVUTETTAVUUTTA DIGIOPETUKSELLA

  LOPPURAPORTTI

  PROJEKTITIIMI: HEIDI SARAMÄKI, MARIA SUIKKANEN, ILPO TOLVANEN, TUULA VATANEN, SUSANNA YLIHÄRSILÄ

  12. KESÄKUUTA 2020

 • 1

  SAAVUTETTAVUUTTA DIGIOPETUKSELLA TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

  Sisällysluettelo

  1. TAUSTAA ...................................................................................................................................... 2

  1.1. Hankkeen lähtökohta ........................................................................................................... 2

  1.2. Taustaa: Opiston digitaalinen toimintaympäristö .................................................................. 3

  2. VERKKO-OPETUSRATKAISUJEN LUOKITTELU ................................................................................. 4

  2.1. Verkkoa hyödyntävä opetus ................................................................................................. 5

  a) Aikariippumaton verkko-opetus ......................................................................... 5

  b) Aikariippuva verkko-opetus ................................................................................ 5

  c) Muu verkkoa hyödyntävä opetus ....................................................................... 6

  2.2. Suoratoistolähetykset ja tallenteet ....................................................................................... 6

  2.3. Etäryhmäkurssit ................................................................................................................... 7

  3. HANKKEESSA OPPIMINEN JA KOKEILUKULTTUURI ........................................................................ 7

  3.1. Opettajien pedagoginen tuki ja digivalmennukset ................................................................. 8

  a) Lähikoulutus keväällä 2019................................................................................. 8

  b) Opettajien kesäverkkokoulu: Verkko-opetuksen työvälineet ja käytänteet .......... 8

  c) Muu valmennus ja koulutus ............................................................................. 11

  3.2. Verkkoa hyödyntävien koulutusten pilottikurssit ................................................................ 13

  3.3. Suoratoistoprosessin kehittäminen..................................................................................... 17

  3.4. Muut digitaalisuutta edistävät kokeilut ............................................................................... 19

  4. POHDINTAA SAAVUTETTAVUUDESTA ......................................................................................... 21

  5. POHDINTAA DIGISTRATEGIASTA ................................................................................................. 23

  5.1. Digistrategian lähtökohdat .................................................................................................... 23

  5.2. Digistrategia suhteessa hankkeen keskeisiin teemoihin ......................................................... 24

  a) Verkko-opetus ................................................................................................. 24

  b) Yleisluennot ja suoratoistot .............................................................................. 25

  c) Saavutettavuus ja markkinointi ........................................................................ 25

  d) Laitteet ja sovellukset....................................................................................... 25

  e) Tuntiopettajat digitaalisen opetuksen toteuttajina ........................................... 26

  5. YHTEENVETO .............................................................................................................................. 27

 • 2

  SAAVUTETTAVUUTTA DIGIOPETUKSELLA TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

  1. TAUSTAA

  1.1. Hankkeen lähtökohta

  Tampereen seudun työväenopisto toteutti Opetushallituksen rahoittaman Saavutettavuutta digiopetuksella - hankkeen 2.4.2018 - 31.12.2019.

  Lähtökohta hankkeen tavoitteille, toiminnalle sekä tuloksille oli määritelty hankehakemuksessa:

  Tavoite. Käyttövalmis sähköinen opetusympäristö. Tavoitteena on, että sähköinen oppimisympäristö laajenee oleelliseksi osaksi työväenopiston opetustarjontaa, erityisesti yleisluennoissa. Myös etäopiskelumahdollisuus erilaisilla kursseilla laajenee. Syvennetään edellisessä hankkeessa aloitettua pedagogiikan uudistamista yhdessä kokeillen ja kehittäen sekä toimintaan vieden.

  Toiminta. Etäosallistumisen mahdollisuus otetaan kiinteäksi osaksi yleisluentojen opetusprosessia. Sen takaamiseksi kehitetään luokan fyysistä ympäristöä, luodaan pysyviä toimintatapoja, tehdään ohjeita ja sopimuspohja sekä kirjataan toiminnan periaatteet ja kuvannetaan verkossa välitettävä opetusprosessi. Tuntiopettajien kanssa yhteistyössä kehitetään eri ainealueille kursseja, joissa koko kurssi tai osa kurssista tapahtuu verkon kautta. Toteutetaan digiklinikoita, joissa on mahdollisuus saada tukea ja ohjausta verkkoa hyödyntävän opetuksen suunnitteluun ja toteutuksen ongelmatilanteisiin.

  Tulokset. Työväenopisto saa digistrategian kokeiltujen opetusratkaisujen myötä. Opisto vahvistaa pedagogiikkaa, jossa hyödynnetään digitaalisia muotoja, välineitä, kanavia ja yhteisöjä oppimisen ja opetuksen tukena. Tilat ja yhteistyötahojen kanssa tehdyt sopimukset mahdollistavat etätarjonnan laajentamisen. Verkkovälitteisten kurssien määrä kasvaa. Pääosa yleisluennoista välitetään suorana sähköisesti etäopiskelijoille, monista luennoista on katsottavissa tallenne. Digitaalinen tarjoama lähestyy 10 % tavoitetta. Opettajilla on selkeä kuva siitä, miten verkkoa hyödynnetään ja mitä se opettajalta vaatii.

  Hanke toteutuksessa voidaan nähdä kaksi vaihetta: ensimmäinen vaihe 2.4.2018 - 6.1.2019 ja toinen vaihe 7.1.2019 - 31.12.2019. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin hanketta, hoidettiin tiedottamista, suunniteltiin hankkeen ensimmäisiä pilotteja sekä selviteltiin ja tutustuttiin erilaisiin verkko-opetusympäristöratkaisuihin. Verkko-oppimisympäristöksi valittiin Peda.net, jonka käyttöön päätoiminen henkilöstö kouluttautui syksyn 2018 aikana.1 Ensimmäisen vaiheen lopulla rekrytoitiin hankkeelle projektisuunnittelija.

  Toisessa vaiheessa projektisuunnittelijana toimi Ilpo Tolvanen ja hankkeeseen nimettiin projektitiimi, jossa toimivat Heidi Saramäki (Sara Hildén -akatemian edustaja, kuvataideopettaja), Maria Suikkanen (Tampereen yksikön edustaja, koulutussuunnittelija) ja Susanna Ylihärsilä (Ylöjärven yksikön edustaja, suunnittelijaopettaja). Projektipäällikkönä toimi koko hankkeen ajan opiston apulaisrehtori Tuula Vatanen.

  Projektityöntekijät suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä muun henkilökunnan, tuntiopettajien ja yhteistyökumppanien kanssa projektin tarkemmat askeleet. Projektiryhmä kokoontui 15 kertaa. Tarvittaessa projektitiimin kokouksiin osallistui myös muita, kuten kuvataidekoulu Sara Hildén -akatemian rehtori Heli Tiainen. Hankkeen pedagogisia asioita käsiteltiin lisäksi järjestelmällisesti opiston pedagogisen tiimin kokouksissa, joka kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Pedagogiseen tiimiin kuuluvat opiston päätoimisesta henkilöstöstä koulutussuunnittelijat, päätoimiset opettajat, suunnittelijaopettajat sekä terveysliikunnanohjaaja.

  Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä myös opiston ulkopuolisten tahojen kanssa, erityisesti suoratoistojen kehittämisessä. Keväällä 2019 Tampereen kaupungilla käynnistyi työryhmä, jonka tehtäväksi tuli selvittää kaupungin suoratoistotarpeita ja toteutuksia. Kokouksiin osallistui toistakymmentä eri toimijaa, ja hankeajalle

  1 Tarkemmin hankkeen väliselvityksessä 40/560/2017.

 • 3

  SAAVUTETTAVUUTTA DIGIOPETUKSELLA TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

  opiston edustajaksi valittiin projektisuunnittelija Ilpo Tolvanen. Ryhmän koollekutsuja oli Smart Tampere Digiohjelman projektipäällikkö Heikki Aittala.

  Vaikka samaa työryhmää ei enää tätä kirjoitettaessa ole, niin toiminta jatkuu edelleen: tavoitteena on yhdistää resursseja sekä luoda kustannustehokkaat ja laadukkaat toimintamallit suoratoistolähetysten järjestämiseen ja mahdollisesti myös tallenteiden jakoon. Opiston osallistuminen on jatkunut sekä kaupungin suoratoistoyhteistyössä että Pirkanmaan liiton PiDiKe-hankkeessa, jossa tavoitteena on kerätä Pirkanmaan digitukea tarjoavat toimijat yhteen aktiiviseksi ja pysyväksi verkostoksi.

  1.2. Taustaa: Opiston digitaalinen toimintaympäristö

  Taustaa tälle hankkeelle ja opiston digitaaliselle toimintaympäristölle oli saatu jo opiston edellisen hankkeen aikana: opistolla oli tämän hankkeen alkaessa käytössään jo monenlaisia digitaalisia työkaluja sekä hallinnon, asiakkaiden että opettajien avuksi ja työn tueksi.

  Hallinnossa digitaalisuus näkyy jo lähes kaikessa palkanmaksusta arkistointiin, mutta uusia digihaasteita riittää. Tällä hetkellä sitä on esimerkiksi erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen. Toisaalta, ihan kaikkea ei myöskään haluta täysin digitalisoida, esimerkiksi asiakaspalvelussa on tarvetta monenlaiselle palvelulle: kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta.

  Opettajille edellinen hanke oli jo tuonut mukaan mm. sähköisen päiväkirjan ja Google+ -virtuaalisen opettajahuoneen sekä erilaisia lomakkeita sähköisestä matkalaskusta kurssin palautekyselyyn. Edellisen hankkeen jälkeen kaivattiin kuitenkin lisää digitaalisen toimintaympäristön jalk

Recommended

View more >