russell advocaten - meesters in recht

Download Russell Advocaten - Meesters in Recht

Post on 09-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kantoorbrochure Russell Advocaten Amsterdam

TRANSCRIPT

 • Russell Advocaten

  Kantoorbrochure

  Inhoud

  Identiteit 3Clinten 5Werkwijze 6Kennis 7Samenwerkingsverbanden 7Specialismen 9Honorarium 15

  Russell Advocaten

 • RussellAdvocateniseenmiddelgrootcommercieeladvocatenkantoor.Dooronzeoverzichtelijkeomvangkunnenwijonzeclintenpersoonlijkeaandachtenbegelei-dingbiedendieresulteertinsnelle,gedegenjuridischeadvisering.Inonzedien-stverleningstaatkwaliteitopdeeersteplaatsensnelheidopdetweede.Ditvereisteenslagvaardigekantoororganisatie,deugdelijkeadviezenengoedgekwalificeerdemedewerkers.

  FocusHetsuccesvanRussellAdvocatenismedegebaseerdopdevasthoudendheidendevastberadenheidvanhaaroptreden.Onskernbegripdaarbijis:focus.Indejuridischedienstverleningmaggeenenkeldetailoverhethoofdgezienworden.Delettervandewetkentechterveelalmeerdereinterpretaties.Enelkepunt,iederekommakanvaninvloedzijnopdeuitkomstvaneenzaak.RussellAdvocateniszichhiervanbewust,daaromfocussenwijonsopiederminiemnuanceverschil.Hoecomplexeenzaakookis,RussellAdvocatenzorgtvoorhelderheideneenzogoedmogelijkresultaat.

  Russell Advocaten 3

  1. Identiteit

  Oog hebben voor detail, daar komt het bij

  Russell Advocaten op aan

 • ;

 • WijrichtenonsmetnameopvooraanstaandeNederlandseondernemingen,inNederlandgevestigdebuitenlandseondernemingen,binnenlandseenbuitenlandseoverhedeneninbeperktemateopvermogendeparticulieren.Metveelclintenonderhoudenwijeenjarenlangerelatie.

  Wijwerkenvoornamelijkvoor:

  Midden-engrootbedrijf Retailbedrijven(food/nonfood) IT-sector Vastgoed-enmilieusector Luchtvaartbranche Kunstwereld (Buitenlandse)overheden Familiebedrijven

  Russell Advocaten 5

  2. clinten

  Russell Advocaten hecht grote waarde aan

  persoonlijk contact met haar clinten

 • 6 Russell Advocaten

  Directebetrokkenheidenindividueleaandachtvoordeclintzijnvooronsvangrootbelang.Zowordteenzaakaltijddoortweeadvocatenbehandeld.Ditzorgtnaastdiepgangenscherpteookvooroptimalebereikbaarheidvooronzeclinten.Wanneereenzaakeeninterdisciplinaireaanpakvereist,zettenwijadvocateninmettoepasselijkespecialisaties.

  Daarnaasthanterenwijhetprincipe:voorkomenisbeterdangenezen.Dooronzeclintenregelmatigteinformerenmiddelsopmaatgesnedencursussen,seminarsennieuwsbrievenproberenwijeventueleproblematiekvrteblijven.Indienuon-verhoopttocheengeschilheefttrachtenwijeenkostbaregangnaarderechtertevermijdenenermetbeidepartijenuittekomen.MochthetdesondankstochnodigzijnomteprocederendanstaanwijaanuwzijdeenbegeleidenwijuuiteraardvanAtotZ.DesnoodstotaandeHogeRaad.

  3. Werkwijze

  Wij staan clinten bij in het vinden

  van praktische, direct toepasbare oplossingen

 • Wijstellenhogeeisenaandejuridischekennisvanonzemedewerkers.Wijbevor-derendezekennisdoorprofessioneleenintensieve(interne)opleidingenbegelei-ding.Wijstimulereniederemedewerkeromzichtespecialiseren.

  Onzeadvocatenzijnlidvangespecialiseerdeverenigingen,zoalsdeVerenigingHandelsrecht,deNederlandseVerenigingvoorZee-enVervoersrecht,deEuropeanAviationClub,deVerenigingArbeidsrechtAdvocaten,deVerenigingvanFamilie-rechtAdvocatenenScheidingsbemiddelaars,deVerenigingvoorMedia-enCom-municatierechtenhetNederlandsMediationInstituut.

  NatIoNaalOnzeinternekennisstructuurwordtactiefondersteunddooreenaantaldeskun-digenen(externe)adviseurs.Wanneerdekwaliteitofsnelheidvandejuridischedienstverleningditvereistkunnenwijsnel(externe)adviseursensuperspecialisteninschakelen.

  RussellAdvocatenheeftlangdurigezakelijkebetrekkingenmetnotarissen,fisca-listen,accountants,procureurs,deurwaarders,adviseurs,leveranciersenanderederdenenmaaktdeeluitvaninternationalesamenwerkingsverbanden.Indiennodigkunnenwijdirectgespecialiseerdefiscalisten,accountantsofbuitenlandseadvocateninschakelenmetwiewijinteamverbandsamenwerken.

  INterNatIoNaalBinnenEuropakunnenwijdoorverwijzennaareennetwerkvankantorendieborgstaanvoorkwaliteit.Doorjarenlangeinternationalesamenwerkingonderhoudenwijwereldwijdindebelangrijkstejurisdictiesintensievecontactenmetcorres-ponderendekantoren.Zodoendekunnenwijonzeclintenwereldwijdetoegangbiedentotgespecialiseerdejuridischedienstverlening.

  OnzeadvocatensprekenEngels,Frans,SpaansofDuits.

  Russell Advocaten 7

  4. Kennis

  5. samenwerkingsverbanden

  3. Werkwijze

 • arbeIdsrecht

  INtellectueel eIgeNdomsrecht/INFormatIe eN telecommuNIcatIe

  KuNst eN recht

  BinnenRussellAdvocatenneemtdesectiearbeidsrechteenprominenteplaatsin.Onzearbeidsrechtadvocatenadviserenclintenoverallefacettenvanhetarbeidsrecht.Zijstaanclint-enbijtijdensonderhandelingenenhetvoerenvanprocedures.RussellAdvocatenstaatvoornamelijkondernemingenbij,ondermeeropdevolgendegebieden:

  Wijadvisereno.a.IT-bedrijven,uitgeverijenenreclamebureausbijhundagelijksebedrijfsvoering.HetteamadvocatendatzichbezighoudtmetIE/ICTadviseertenprocedeertveelvuldigover:

  Eenvandenichesvanonskantooriszondermeerdespeciali-satieophetgebiedvanrechtbetreffendekunst-encultuurgoe-deren.Kunstenrechtisaldecennianvanonzespecialiteiten.Hetkantoorgenietopditgebiedinternationalebekendheid.Kunsthandelaren,verzamelaarsenmuseavanoverdehelewe-reldwordendooronsbijgestaanbijkwestiesals:

  Russell Advocaten 9

  6. specialismen

  Ontslagrecht caO-recht Overgang van Onderneming arbeidsOvereenkOmstenrecht medezeggenschapsrecht Flexibele arbeidsrelaties ambtenarenrecht sOciaal zekerheidsrechtziekte en rentegratiewerkgeversaansprakelijkheiddetachering en arbeidsmigratie

  handelsnamen merken sOFtware- en licentie-OvereenkOmsten mOdellen cOpyright bescherming tegen inbreuk

  auteursrecht

  kunstrOOF (bijvOOrbeeld tijdens wO ii) valse tOeschrijvingen, dwaling kOOp van kunst Op aFbetaling OF via internet wet behOud cultuurbezit veilingkOOp verzekering (dieFstal, schade) unidrOit-cOnventie drOit de suite

 • 10 Russell Advocaten

  Onzeadvocatenopdesectieondernemingsrechthebbeneenuitstekendereputatie.Opallefrontenstaanzijgrote,middelgroteenkleineondernemingenbijinhundagelijksebedrijfsvoering,zowelinternalsextern.Ooktredenonzeadvocatenregelmatigopalscurator.Clintendietemakenkrijgenmetzakenophetgebiedvaninsolventie,kunnenwijmetonzekennisvanhetin-solventierechtoptimaalbijstaan.Specialismenzijnondermeer:

  Onzezeerervarenpersonen-enfamilierechtadvocatentredenveelvuldigopvoorvermogendeparticulierenbijgecompliceerdeechtscheidingen.Daarnaastbeschikkenwijovermediatorszodatookbemiddelingtotdemogelijkhedenbehoort.Insamenwer-kingmetnotarissenenbelastingadviseursbegeleidenwijclin-tenophetallerhoogsteniveaubijkwestiesomtrent:

  advisering bij de Oprichting van ven-nOOtschappen statutaire structuur herstructureringen cOrpOrate gOvernance vraagstukken prOcesrechtelijk Ondernemingsrecht (Onder meer enquterecht, geschillenregeling, bestuurder-saansprakelijkheid) participaties bank- en eFFectenrecht insOlventierecht, Ontvlechtingen, jOint ventures, Fusies en Overnames, mededingingsvraagstukkenOndernemingskamerprOcedures

  echtscheiding huwelijkse vOOrwaarden alimentatie gezags- en Omgangsregelingen aFwikkeling huwelijksvermOgensregime mediatiOn echtscheidingscOnvenant bOedelverdeling pensiOenverevening

  testament

  oNderNemINgsrecht

  PersoNeN- eN FamIlIerecht

 • Debestuurs-enmilieurecht-envastgoedadvocatenvanRus-sellAdvocatencombinerenup-to-datekennismetervaring.Dewerkzaamhedenlopenuiteenvanbegeleidingvanvastgoedon-twikkelingtotEuropeesaanbestedingsrecht.WijstaannietalleenparticulierenenondernemingenbijinrelatietotdeNederlandseoverheid,maarookoverhedenonderling.

  Daarnaastbeschikkenwijoverhuurrechtadvocaten.Bijdeontwikkelingvanonroerendgoedenbijhuurenverhuurvanwoon-enbedrijfsruimtewordenclintenoptimaalbijgestaan.

  Totonzeclintenmogenwijgroteenmiddelgroteondernemingen,bouwbedrijvenenprojectontwikkelaarsrekenen.Specialismenzijnondermeer:

  Eenvandespecialiteitenvanonskantoorisonzekennisophetgebiedvanhet(lucht)vervoersrecht.Wijadviserenenproce-derenvoor(internationale)transportondernemingen,rederijen,Nederlandseenbuitenlandseluchtvaartmaatschappijeneninter-nationaleluchtvaartorganisatiesopdevolgendegebieden:

  Wijbeschikkenoverveelervaringophetgebiedvanverzeke-ringsrechtenaansprakelijkheid.Erwordtveelgeadviseerden,indiennodig,geprocedeerd.Onzeadvocatenhoudenzichbezigmetgeschillenbeslechtingopeenbreedvlak,omdatdeaardvaneengeschilzeerdiverskanzijn.Aandachtspuntenzijn:

  Russell Advocaten 11

  Onteigeningruimtelijke OrdeningbOuwvergunningen, bestemming-splannen, vrijstellingsprOcedures, ruimtelijk beleid vergunningen, subsidies, beleid van Overheidsinstanties, wet Openbaarheid van bestuurbestuursprOcesrechtmilieuregelgeving in het bOuwprOc-es, milieuvergunningen, milieu-aansprakelijkheidskwesties (eurOpese) subsidieregelingen, cOntracten met de Overheid (zOwel privaatrechtelijk als bestu-ursrechtelijk) (eurOpees) aanbestedingsrecht, planschade huurprijsaangelegenheden Ontruimingen kOOp-, pacht en explOitatie-cOntracten huurcOntracten

  lading-, bagage- en passagiersclaims verzekeringen vervOers- en distributieOvereenkOmsten charters (internatiOnaal) cOntractenrecht

  verzekering en aansprakelijkheidpersOnenschade berOeps- en bedrijFsaansprakelijkheid prOductaansprakelijkheid cOntractuele aansprakelijkheid

  Vastgoed eN bestuurs- eN mIlIeurecht

  (lucht)VerVoersrecht

  algemeeN coNtractrecht

  echtscheiding huwelijkse vOOrwaarden alimentatie gezags- en Omgangsregelingen aFwikkeling huwelijksvermOgensregime mediatiOn echtscheidingscOnvenant bOedelverdeling pensiOenverevening

  testament

 • .)10 Russell Advocaten

 • TenzijandersovereengekomenzalhethonorariumwordenbepaaldaandehandvanhetaantalgewerkteurenvermenigvuldigdmethetdoorRussellAdvocatenvoordebetreffendeopdrachtvasttestellenuurtarief.Daarnaastisdeopdracht-gevertevensverschuldigdhetbedragdatgemoeidismetverschotten(griffie-rechten,deurwaarderskosten,re