russell advocaten cliëntenbrochure

Download Russell Advocaten Cliëntenbrochure

Post on 29-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ontwerp en productie van de cliëntenbrochure van Russel Advocaten Amsterdam.

TRANSCRIPT

 • Russell AdvocatenMeesters in recht

 • Oog voor detail

 • Russell Advocaten 1

  Russell Advocaten

  Kantoorbrochure

  Inhoud

  Identiteit 3 Clinten 5Werkwijze 6Kennis 7Samenwerkingsverbanden 7Specialismen 9Honorarium 12

 • Russell Advocaten 3

  1. Identiteit

  Russell Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor dat zich richt op het bedrijfsleven. Door onze overzichtelijke omvang kunnen wij onze clinten persoonlijke aandacht en begeleiding bieden, wat resulteert in snelle, gedegen juridische advisering. In onze dienstverlening staan kwaliteit en snelheid centraal. Dit vereist een slagvaardige kantoororganisatie en goed gekwalificeerde medewerkers die professioneel advies geven.

  FocusHet succes van Russell Advocaten is mede gebaseerd op de vasthoudendheid en de vastberadenheid van haar optreden. Ons kernbegrip daarbij is focus. In de juridische dienstverlening mag geen enkel detail over het hoofd worden gezien. De letter van de wet kent veelal verschillende interpretaties. Elke punt en iedere komma kan van invloed zijn op de uitkomst van een zaak. Russell Advocaten is zich hiervan bewust. Daarom focussen wij ons op ieder nuanceverschil. Hoe complex een zaak ook is, Russell Advocaten zorgt voor helderheid en een optimaal resultaat.

 • Wij richten ons met name op vooraanstaande Nederlandse ondernemingen, in Nederland gevestigde buitenlandse ondernemingen, binnenlandse en buitenlandse overheden en in beperkte mate op (vermogende) particulieren. Met veel clinten onderhouden wij een jarenlange, prettige relatie.

  Wij werken voornamelijk voor:

  Midden- en grootbedrijf, waaronder familiebedrijven, met name in de navolgende sectoren:

  Retailbedrijven(food/nonfood) IT-sector Vastgoed-enmilieusector Luchtvaartbranche Kunstwereld (Buitenlandse)overheden

  Russell Advocaten 5

  2. clinten

  Persoonlijk contact

 • 6 Russell Advocaten

  Betrokkenheidbijenindividueleaandachtvoordeclintzijnvooronsvangrootbelang. Zo wordt een zaak altijd door twee advocaten behandeld. Dit zorgt naast diepgang en scherpte ook voor optimale bereikbaarheid voor onze clinten. Wanneer een zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, zetten wij advocaten in met toepasselijke specialisaties.

  Daarnaast hanteren wij het principe: voorkomen is beter dan genezen. Door onze clinten regelmatig vooraf te informeren door middel van op maat gesneden cursussen, seminars en publicaties trachten wij eventuele juridische problematiek vrteblijvenen/oftevoorkomendooropmaatgesnedencoaching.Indienuonverhoopt toch een geschil heeft, trachten wij eerst een (kostbare) gang naar de rechter te vermijden en er met beide partijen uit te komen. Mocht het desondanks toch nodig zijn om te procederen dan staan wij aan uw zijde en begeleiden wij u uiteraard van begin tot eind. Als het moet tot aan de Hoge Raad.

  3. Werkwijze

  Praktische, direct toepasbare oplossingen

 • Wij stellen hoge eisen aan de juridische kennis van onze medewerkers. Wij bevorderen deze kennis door professionele en intensieve (interne en externe) opleiding en begeleiding. Wij stimuleren iedere medewerker om zich te specialiseren.

  Onze advocaten zijn lid van gespecialiseerde verenigingen zoals onder andere de VerenigingHandelsrecht,deVerenigingArbeidsrechtAdvocaten,deVerenigingvan Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars, de Nederlandse Juristenvereniging,deVerenigingvoorMedia-enCommunicatierecht,deNederlandseVerenigingvoorProcesrechtenhetNederlandsMediationInstituut.

  NatIoNaalOnze interne kennisstructuur wordt actief ondersteund door een aantal deskun-digen en (externe) adviseurs. Wanneer de kwaliteit of snelheid van de juridische dienstverlening dit vereist, kunnen wij snel (externe) adviseurs en specialisten inschakelen.

  Russell Advocaten heeft langdurige zakelijke betrekkingen met vooraanstaande notarissen, fiscalisten, accountants, procureurs en deurwaarders. Indien nodig kunnen wij direct de externe specialisten inschakelen met wie wij in teamverband samenwerken.

  INterNatIoNaalBinnenEuropakunnenwijdoorverwijzennaareennetwerkvankantorendieborgstaanvoorkwaliteit.AlvelejarenwordtonskantoordoordeLegal500,httoon-aangevende netwerkboek van en voor juridische dienstverleners, aanbevolen op meerdere rechtsgebieden. Door jarenlange internationale samenwerking onderhouden wij wereldwijd in-tensieve contacten met corresponderende kantoren. Zodoende kunnen wij onze clinten wereldwijd toegang bieden tot gespecialiseerde juridische dienstverlening.

  OnzeadvocatensprekenondermeerEngels,Frans,Portugees,Spaansen/ofDuits.

  Russell Advocaten 7

  4. Kennis

  5. samenwerkingsverbanden

  3. Werkwijze

 • arbeIdsrecht

  INtellectueel eIgeNdomsrecht/INFormatIe eN telecommuNIcatIe

  BinnenRussellAdvocatenneemtdesectiearbeidsrechteenprominente plaats in. Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren clinten over alle facetten van het arbeidsrecht. Zij staan clinten bij tijdens onderhandelingen en het voeren van procedures. Russell Advocaten staat voornamelijk ondernemingen bij, onder meer op de volgende gebieden:

  WijadviserenonderandereIT-bedrijven,uitgeverijenenreclamebureaus bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. Het team advocatendatzichbezighoudtmetIE/ICTadviseertenprocedeert veelvuldig over:

  Russell Advocaten 9

  6. specialismen

  ONTSLAGRECHT CAO-RECHT OVERGANG VAN ONDERNEMING ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT MEDEZEGGENSCHAPSRECHT FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES AMBTENARENRECHT SOCIALEZEKERHEIDSRECHTZIEKTE EN RENTEGRATIEWERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEIDDETACHERING EN ARBEIDSMIGRATIEONDERNEMINGSRADEN

  HANDELSNAMEN MERKEN SOFTWARE- EN LICENTIE-OVEREENKOMSTEN MODELLEN COPYRIGHT BESCHERMING TEGEN INBREUK AUTEURSRECHT

 • 10 Russell Advocaten

  Een van de langjarige specialismen van ons kantoor is het recht betreffende kunst- en cultuurgoederen. Al decennia geniet het kantoor op dit gebied internationale bekendheid. Kunsthandelaren, verzamelaars en musea van over de hele wereld worden door ons bijgestaan in kwesties als:

  Onze zeer ervaren personen- en familierechtadvocaten treden veelvuldig op voor vermogende particulieren bij gecompliceerde echtscheidingen, waarbij veelal grote financile belangenen/ofeigenondernemingenbetrokkenzijn.Indezekwesties wordt veel samengewerkt met onze specialisten op ondernemingsrechtelijk gebied. Daarnaast beschikken wij over mediators, zodat ook bemiddeling tot de mogelijkheden behoort. In samenwerking met toonaangevende notarissen en belastingadviseurs begeleiden wij clinten op het hoogste niveau in kwesties omtrent:

  Onze advocaten op de sectie ondernemingsrecht hebben een uitstekende reputatie. Op alle fronten staan zij grote, middel -grote en kleine ondernemingen bij in hun dagelijkse bedrijfs-voering, zowel intern als extern. Clinten die te maken krijgen met zaken op het gebied van insolventie, kunnen wij met onze kennis van het insolventierecht optimaal bijstaan. Specialismen zijn onder meer:

  ECHTSCHEIDING HUWELIJKSE VOORWAARDEN ALIMENTATIE GEZAGS- EN OMGANGSREGELINGEN AFWIKKELING HUWELIJKS-VERMOGENSREGIME MEDIATION ECHTSCHEIDINGSCONVENANT BOEDELVERDELING PENSIOENVEREVENING TESTAMENTERFENISKWESTIESWAARDERINGEN VAN ONDERNEMINGEN

  ADVISERING BIJ DE OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN STATUTAIRE STRUCTUUR HERSTRUCTURERINGEN CORPORATE GOVERNANCE PROCESRECHTELIJK ONDERNEMINGSRECHT (ONDER MEER ENQUTERECHT, GESCHILLENREGELING,) BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDPARTICIPATIES BANK- EN EFFECTENRECHT INSOLVENTIERECHT, ONTVLECHTINGEN, JOINT VENTURES, FUSIES EN OVERNAMES, MEDEDINGINGSVRAAGSTUKKENONDERNEMINGSKAMERPROCEDURESBOARDROOM COUNSELLING

  KuNst eN recht

  PersoNeN- eN FamIlIerecht

  oNderNemINgsrecht

  KUNSTROOF (BIJVOORBEELD TIJDENS WO II) VALSE KUNST / VERKEERDE TOESCHRIJVINGENDWALING KOOP VAN KUNST OP AFBETALING OF VIA INTERNET WET BEHOUD CULTUURBEZIT VEILINGKOOP VERZEKERING (DIEFSTAL, SCHADE) UNIDROIT-CONVENTIE DROIT DE SUITE

 • De bestuurs- en milieurecht- en vastgoedadvocaten van Russell Advocaten combineren up-to-date kennis met ervaring. De werkzaamheden lopen uiteen van begeleiding van vastgoed-ontwikkeling tot Europees aanbestedingsrecht. Wij staan niet alleen particulieren en ondernemingen bij in relatie tot de Nederlandse overheid, maar ook overheden onderling.

  Daarnaastbeschikkenwijoverhuurrechtadvocaten.Bijdeontwikkeling van onroerend goed en bij huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte worden clinten optimaal bijgestaan.

  Totonzeclintenmogenwijgroteenmiddelgroteonderne-mingen, bouwbedrijven en projectontwikkelaars rekenen. Specialismen zijn onder meer:

  Een van de andere langjarige specialiteiten van ons kantoor is het (lucht)vervoersrecht. Wij adviseren en procederen voor (internationale) transportondernemingen, rederijen, Nederlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en internationale luchtvaartorganisaties op de volgende gebieden:

  Onze advocaten houden zich veelal bezig met het opstellen van contracten op een veelheid van gebieden. Ook stellen zij geregeld algemene voorwaarden op, beoordelen deze of procederen hierover. Daarnaast beschikken wij over veel ervaring op het gebied van verzekeringsrecht en aansprakelijkheid. Er wordt veel geadviseerd en, indien nodig, geprocedeerd. Onze advocaten houden zich bezig met geschillenbeslechting op een breed vlak, omdat de aard van een geschil zeer divers kan zijn. Aandachtspunten zijn:

  Russell Advocaten 11

  ONTEIGENINGRUIMTELIJKE ORDENINGBOUWVERGUNNINGEN, BESTEMMING-SPLANNEN, VRIJSTELLINGSPROCEDURES, RUIMTELIJK BELEID VERGUNNINGEN, SUBSIDIES, BELEID VAN OVERHEIDSINSTANTIES, WET OPENBAARHEID VAN BESTUURBESTUURSPROCESRECHTMILIEUREGELGEVING IN HET BOUW-PROCES, MILIEUVERGUNNINGEN, MILIEU-AANSPRAKELIJKHEIDSKWESTIES (EUROPESE) SUBSIDIEREGELINGEN