rup w zastosowaniu – ibm rational method composer · rup w zastosowaniu – ibm rational method...

of 12 /12
XIII Konferencja PLOUG .RFLHOLVNR 3D(G]LHUQLN RUP w zastosowaniu – IBM Rational Method Composer -DURVáDZàDJRZVNL IBM Polska [email protected] Abstrakt. IBM Rational Unified 3URFHVV GHILQLXMH V]NLHOHW SURFHVyZ VWHUXM F\FK Z\WZDU]DQLHP RSURJUDPRZDQLD +LVWRU\F]QLH ]RVWDá RSUDFRZDQ\ SU]H] ILUP Rational 6RIWZDUH L RILFMDOQLH RSXEOLNRZDQ\ Z $NWXDOQLH ZáD FLFLHOHP 583 MHVW ,%0 NWyU\ Z JUXSLH Rational prowadzi rozwój zarówno samego 583DMDNLQDU]G]LZVSRPDJDMF\FK,%0 Rational Method Composer jest oprogramowa- QLHP SR]ZDODMF\P ]DSR]QDü VL ] WHRUL 583 RUD] SU]\JRWRZ\ZDü ZáDVQ NRPSR]\FM SURFHVyZ SRSU]H] Z\NRU]\VWDQLH JRWRZ\FK Z]RUFyZ5HIHUDWPD]D]DGDQLHSU]HGVWDZLHQLHSRGVWDZWHRULL583RUD]]DSR]QDQLHVáXFKDF]\]GDUPRZ\PZZHUVMLWULDOQDU]G]LHP EGF\PSU]HZRGQLNLHPSRWHMPHWRG\FH Informacja o autorze. $EVROZHQW:\G]LDáX0DWHPDW\NL,QIRUPDW\NLL0HFKDQLNL8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR2GOLSFD ]DWUXGQLRQ\ Z ILUPLH 81,'$7$; MDNR SURJUDPLVWD Sy(QLHM MDNR DGPLQLVWUDWRU ED] GDQ\FK 2G JUXGQLD Z ,)6 Poland jako SURJUDPLVWDQDVWSQLHQDVWDQRZLVNXVSHFMDOLVW\GV Oracle. Od maja 2000 w IRM Polska jako Kierownik Asysty Technicznej. Od marca 2002 w IBM Polska jako z/OS Services (QJLQHHU$NWXDOQLHZ,%03ROVNDG]LDá,%0Technology Services, stanowisko: IT Advisory Specialist.

Author: hoangdang

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

XIII Konferencja PLOUG

RUP w zastosowaniu IBM RationalMethod Composer

IBM Polska

[email protected]

Abstrakt. IBM Rational Unified

!"# Rational $

%&''(!)# *+ ,-.#Rational prowadzi rozwj zarwno samego *+

!,-.Rational Method Composer jest oprogramowa- / *+#/ !* *+#

01

% !

Informacja o autorze. )%2. #, .+2

0&''1!3&'' +4,5)6)7 # % ! 3 &''8 ,9$Poland jako !Oracle. Od maja 2000 w IRM Polska jako Kierownik Asysty Technicznej. Od marca2002 w IBM Polska jako z/OS Services :!),-.#;,-.Technology Services, stanowisko: IT AdvisorySpecialist.

RUP w zastosowaniu IBM Rational Method Composer 153

1. Wprowadzenie

4 ,6,

154

Zasady Kluczowe (Key Principles):

>

0adapt the process)

>0balance competing stakeholders priorities)

> 0collaborate accross teams)

>

/0demonstrate value iterativelly)

> 0elevate level of abstraction)

>%/0focus continuously in quality)

Zasady Procesw (Process Essentials):

>2;0develop a vision)

Plan: planuj i pracuj zgodnie z planem (manage to the plan)

>*; 0mitigate risks andtrack related issues)

Biznes: rozpoznaj uzasadnienie biznesowe (examine the business case)

>);

0design a component ar-chitecture)

Prototyp: przyrostowo buduj i testuj produkt (incrementally build and test theproduct)

Ewaluacja: regularnie oceniaj wyniki (regularly assess results)

>C ;

(manage and control changes)

>2

;0deploy a usable pro-duct)

Proces: zaadoptuj proces do potrzeb projektu (adopt a process that fits yourproject)

2. Zestaw szablonw i uniwersalnych elementw dla budowania procesw wytwrczych

RUP definiuje framework# %/%%wol-ne ! 5 0RUP Tailor-ing1#A%%!

3.

Fundamentem RUPa jest meta-model architektury. Unified Method Architecture (UMA) me-A 0SPEM dla UML, IGS Method, RUP 2003). Podstawowe zasady UMA:

4/: 0##1

: ## %/ / !

Rodziny i wzorce Procesw

+.) # b-szary projektw wytwrczych. Wzorce procesw (Capability Patterns1 %#%a-

RUP w zastosowaniu IBM Rational Method Composer 155

dania projektowe (Migracja Aplikacji, Pisanie Oprogramowania na Zamwienie,Dopasowanie Typowego Oprogramowania na potrzeby Klienta). Gotowe wzorce %/!=

o-%# /%y-stania w podobnych projektach.

D

+.) ;wodospadowy (waterfall), ite-

#!* /o-/!

Widoki Procesw

UMA definiuje zestaw spjnych widokw dla danego modelu procesw:

Struktura Prac (Work Breakdown) prace wykonane/do wykonania

Produkty (Work Product Usage1>E

C0Team Allocation) role przypisane do prac, odpowiedzialne za wyniki

Elastyczna rozbudowa, mechanizm Plug-in

4 #/ Plug-in (w praktyce RMC jest plug-inem Eclipse, rozszerzalnym przez kolejneplug-iny)

2.2. Podstawowe cechy RMC

*.D 0 1/ d-ne z RUPem. Przygotowane jest w formie plug-inw i bibliotek :!2A IBM Rational Software Development Platform. Podstawowe ele-menty RMC to:

1. Samouczek Method Delivery Tool

*% "6.

RUPa. Na aplikacji Eclipse Process Frameworkoparty jest produkt Rational Method Composer.

156

3. Podstawowe elementy RUP w RMC

3RUPa jest realizowany jako meta-model nazwany Uni-fied Method Architecture! C *+B # +.) /Elementy (Method Content1 !: %/Anych procesach.

: # %/! : Dy!5% Adukcji oprogramowania.

# : 9!

C : +.)

wa-ny jamnikami RUPa.

Rys. 2. Jamniki RUPa

: ;

RUP w zastosowaniu IBM Rational Method Composer 157

Rys. 3. Elementy i Procesy Unified Method Architecture

3.1 Dyscypliny

5*.D!C

5Ascy###!2 5 !

5+.)!C Rational Method Compser.

Dyscyplina Wybrane cele Wybrane Produkty/Wynik

Business Mode-ling

C /%% 3d-%/%

3/ 3%

C/ e-0+w-nicy, Dostawcy, Odbiorcy, itp.)

+/ %o-wywanego oprogramowania

+/ oprogramowania z wymaganiami

Business Vision (Wizja Biznesowa)

Business Architecture (ArchitekturaBiznesowa)

Supplementary Business Specifica-tion (Dodatkowa Specyfikacja Biz-nesowa)

Business Rules / Business AnaysisModel (Model Biznesowy)

Business Glossary0$-e-sowy)

Requirements +/ 3%5zakres funkcjonalny tworzonego systemu

C/ o-jektantw i Programistw

+/

/

/

kosztu wytworzenia systemu

C/

o%+

Use Case Model (Model Przypad-+1

Requirements Attributes (Baza Atry-%2 1

Requirements Management Plan03%2 1

Software Requirements Specification0$2 3o-gramowania)

Supplementary Specification (Specy-2 5owych)

Vision (Wizja Systemu)

158

Dyscyplina Wybrane cele Wybrane Produkty/Wynik

Analysis andDesign

6

Przygotowanie oglnej architektury systemu

+i A0!j-/1

Component Architecture (Architek-tura Komponentowa)

Software Architecture (ArchitekturaOprogramowania)

System Architecture (ArchitekturaSystemu)

Implementation Definicja organizacji kodu systemu,z

Implementacja projektu (programowanie)

Przygotowanie i testowanie zaprojektowanychKomponentw jako jednostek

, 0%/ o-

1 o-wy

Implementation Model (Model Im-plemetacyjny)

Integration Build Plan (Plan Inte-gracji)

Test C/ /oprogramowania

3/ // wymaganiami

Test Plan (Plan Testw)

Test Cases (Przypadki do przetesto-wania)

Test Log (Dziennik Testw)

Workload Analysis Model (Model)3%1

Deployment C#

Deployment Plan (Plan Instalacji)

Deployment Units (Jednstki Instala-cji)

Release Notes

Training Materials0.Szkoleniowe)

Change Mana-gement

Kontrola i synchronizacja ewolucji elementwprodukowanego systemu

Change Request 0C any)

Configuration Management Plan0C

1

Project Manage-ment

Planowanie zasobw, kosztw i harmonogra-mw

C

C

Project Measusres 02o-jektu)

Software Development Plan (PlanWytwrczy)

Iteration Plan (Plan Iteracji)

Environment Cprojektowego

Development Infrastructure (Infra-struktura Wytwrcza)

Development Process (Proces Wy-twrczy)

Project-Specific Guideliness (Wska-zwki Specyficzne dla Projektu)

*.D0D*+15winAciem Dyscypliny Requirements.

RUP w zastosowaniu IBM Rational Method Composer 159

Rys. 4. Dyscypliny RUP UMA

3.2 Fazy

9 *.D! ? @RUPa ele- !9 !

9+.)!C Rational Method Compser.

Faza Opis

Inception

0*1

C !5 # !*#%#

#! %/ !

Elaboration

(Opracowanie)

Zasadniczym celem tej fazy jest przygotowanie punktu odniesienia dla projektu!2 a-# /#% !

Contruction

(Konstrukcja)

C > !

Transition

(Przeniesienie)

C w-!

160

*.D0D*+19 9Inception.

Rys. 5. fazy RUP UMA

4. Praca z RMC

Celem pracy w Rational Method Composer jest przygotowanie konfiguracji RUP dopasowanej ! 2

podstawowych RUP (role, procesy, tid.) w formie plug-inw :!: a-%%>!2!& &Fi-# ;

Classic RUP (for large projects)

RUP for small projects

System Engineering (SE)

4.1. Modelowanie

.%Eclipse. Z dostarczonych elementw (plug-inw ba-1% %/ !Mozna bu-/ 0##!1!

RUP w zastosowaniu IBM Rational Method Composer 161

;

Rys. 6. Modelowanie w RMC

4.2. Publikowanie

%% %/>/oku- "6.

162

Rys. 7. Publikowanie w RMC

3% /0%%

r-*.D1!2

# #/

!

RUP w zastosowaniu IBM Rational Method Composer 163

Rys. 8. Gotowa publikacja w RMC

5. Podsumowanie

Rational Unified % % %best practicess jest w natu-ralny sposb coraz bardziej popularny jako metodologia wytwarzania oprogramowania. Przedsta-wiony w tym referacie produkt IBM Rational Method D %/ *+#%#%? @!

1. http://www-306.ibm.com/software/rational/

2. IBM Rational Method Composer 7.1 Help