rrooddzziinnnniiaakk - parafia pw. Świętej rodziny

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VVII NNIIEEDDZZIIEELLAA ZZWWYYKKAA WW CCIIGGUU RROOKKUU
-RRooddzziinnnniiaakk-
www.parafia-stogi.pl
WALENTYNKI?
Z jednej strony greccy bracia z IX w. mnich Cyryl i biskup Metody, którzy podjli si ewangelizacji Sowian, dziki czemu ogoszono ich Patronami Europy. A z drugiej mczennik z III w., biskup Walenty o którego yciu wiadomoci s do skpe, a jednak zyska rozgos dziki temu, e patronuje zakochanym oraz chorym na nerwic i epilepsj.
A moe wanie o to chodzi, by poczy wszystkich trzech i podzikowa Bogu za to, e uczy nas mioci, któr przeywa trzeba
z odpowiedzialnoci za tych, których kochamy.
14. LUTEGO
faszywie przysiga!”
Dlaczego Pan Jezus wybiera akurat te trzy przykazania Dekalogu sporód
wszystkich dziesiciu? Mona próbowa poda najróniejsze powody. Mona
próbowa znale jakie ukryte powizanie…
Ale mona te po prostu zapyta, do czego te zakazy nas – wybranych
przez Boga na swoich uczniów – zapraszaj. Bo czy mówic: „Walcz o ycie!”,
„Walcz o czysto!”, „Walcz o prawd i odpowiedzialno” nie dotykamy tych
samych treci, o których Jezus wygasza swoje pouczenia?
ycie, czysto i prawda z odpowiedzialnoci to sprawy, z którymi
wspóczesny czowiek ma chyba najwicej problemów. Na tych paszczyznach
naszej codziennoci najczciej moemy si potkn, pogubi. A co gorsza – i
w zaparte e jest inaczej. Rezygnujemy tak czsto z podejmowania wysiku,
by pozosta wiernym Prawu Boemu, które staje si dla nas trudne.
A Jezus wzywa, bymy byli bardziej sprawiedliwi ni uczeni w Pimie
i faryzeusze, bymy kadego dnia wypeniali Dekalog z radoci, traktujc go
jako wskazówk w drodze do nieba, a nie system zakazów i nakazów.
Nie próbujmy nic do przykaza dodawa i nic z nich ujmowa, eby si
czasem nie okazao, e dobro przestaniemy nazywa dobrem, warto
wartoci, a grzech grzechem.
Jezus powiedzia do swoich uczniów: «Jeli wasza sprawiedliwo nie bdzie wiksza
ni uczonych w Pimie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Syszelicie, e powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by si dopuci zabójstwa,
podlega sdowi. A Ja wam powiadam: Kady, kto si gniewa na swego brata, podlega
sdowi.
Syszelicie, e powiedziano: „Nie cudzoó”. A Ja wam powiadam: Kady,
kto podliwie patrzy na kobiet, ju si w swoim sercu dopuci z ni cudzoóstwa.
Syszelicie równie, e powiedziano przodkom: „Nie bdziesz faszywie przysiga,
lecz dotrzymasz Panu swej przysigi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysigajcie.
Niech wasza mowa bdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Zego pochodzi».
(Mt 5, 17 - 37)
Zadanie 1. Rozwi krzyówk, aby dowiedzie si jak inn nazw okrela
si 10 Przykaza Boych. Uzupenij brakujce wyrazy w przykazaniach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3. IV: Czcij ojca swego i … swoj
4. II: Nie bdziesz bra imienia Pana Boga swego …
5. IX: Nie podaj ony … swego
6. VI: Nie…
7. I: Nie bdziesz mia … cudzych przede Mn.
Zadanie 2. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przestrzeg swoich uczniów, e nie
wejd do królestwa niebieskiego, jeli ich sprawiedliwo nie bdzie wiksza
od czyjej sprawiedliwoci? Rozszyfruj o kim mówi Jezus, posugujc si
specjalnym kodem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
O F Z P S W I C A N E U R Ó H Y M
12-8-3-1-10-17-8-16 6 4-7-13-18-7-11 7 2-9-14-17-3-11-12-5-3-15-6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
amigówek w naszym biuletynie trwaa ju wystarczajco dugo. Wreszcie
nadszed jej kres.
Zapraszamy do zmierzenia si z przygotowanymi zadaniami, a na rozwizania
czekamy tradycyjnie w przysz niedziel, 19 lutego przed Msz wit o godzinie 11.oo.
Nie zapomnijcie podpisa odpowiedzi imieniem i nazwiskiem.
WWIITTOO
cioa, lecz dla rozwoju kultury europejskiej w ogóle.
Goszc Dobr Nowin w jzyku zrozumiaym przez Sowian zostali
przyjci z aprobat i zjednywali dla Kocioa coraz wicej ludzi.
Misjonarska podró Cyryla zakoczya si w Rzymie, skd Metody
wyruszy ju sam po mierci modszego brata w 869 r., by zosta
biskupem diecezji w Panonii (dzisiejsze Wgry) i legatem papieskim
Sowian.
Jednak popad w konflikt z niemieckim klerem, trafi na 2 lata
do wizienia, a po uwolnieniu nie uzyska akceptacji obejmujcego
wadz na Morawach witopeka i powróci do Rzymu. Stamtd zosta
wysany z powrotem na misje i podj dalsz prac nad przekadem
Pisma witego, pism liturgicznych i dzie Ojców Kocioa. Jego podró
i prac przerwaa mier w 886 r.
W 1980 r., tysic lat po mierci w. Cyryla i Metodego, papie Jan
Pawe II przypomnia niewtpliwe zasugi dla tworzenia podwalin
chrzecijaskiej Europy, nadajc braciom tytu Patronów Europy.
wici Kocioa katolickiego i prawo-
sawnego, misjonarze, apostoowie So-
wród sowiaskich pogan i dotarli z ni
na Krym, na Pówysep Arabski, do Bu-
garii i na Morawy.
r., imi zakonne Cyryl) i Micha (ur. ok. 815 r.,
zm. 6 kwietnia 885 r., imi zakonne Metody) –
pochodzili z Salonik (sowiaska nazwa Sou;
dzisiejsze greckie Tesaloniki). Obaj dobrze znali
jzyk sowiaski.
Msze wite: * w niedziel: 7.oo, 9.3o, 11.oo, 12.3o, 18.oo
* w tygodniu: 6.3o, 7.3o, 17.oo i 18.oo.
Adres parafii: 80 – 658 Gdask, ul. Rozogi 4,
Tel. (58) 307-30-60; (58) 307-04-15 NUMER DYURNY 608-585-386
Kancelaria parafialna czynna: * poniedziaek 9.oo-11.oo,
* roda i pitek 9.oo-11.oo i 16.oo – 17.45
Konto parafialne – 23 1090 1098 0000 0001 1638 6163
Redakcja – ks. Karol Wnuk, Dorota Winiewska, Jakub Truszczyski.
1. Witamy wszystkich parafian i goci nawiedzajcych nasz wityni.
2. W kalendarzu liturgicznym biecego tygodnia obchodzimy: wtorek: WITO w. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy roda: Wspomnienie B. Michaa Sopoko, prezbitera
3. Wznawiamy nauki przedmaeskie dla narzeczonych we wtorki o godzinie 19.oo w salce przy plebanii.
4. Zapraszamy na Katechezy przygotowujce do Pierwszej Komunii witej:
- kl. II a i „reszta wiata” w niedziel po Mszy w. o godzinie 11.oo
- kl. II b i c w poniedziaek o godzinie 16.oo. Katechezy dla dzieci odbywaj si w kociele.
5. Natomiast kandydatów do bierzmowania zapraszamy na katechezy w poniedziaek i czwartek w ustalonych grupach o godzinie 18.3o do salki pod plebani.
6. Chopców, którzy chcieliby zosta ministrantami zapraszamy na zbiórk w sobot o godzinie 10.oo do kocioa.
7. Przy wyjciu z kocioa do nabycia Go Niedzielny, Niedziela oraz nasz biuletyn parafialny RRooddzziinnnniiaakk, a w nim polecamy dzia dla dzieci z zadaniami
konkursowymi.
8. W minionym tygodniu do wiecznoci odeszli: p. Henryk Bocian, l. 76; p. Zofia Baszczak, l. 87; p. Teresa Wróblewska, l. 66;
Wieczny odpoczynek racz im da Panie…
OOGGOOSSZZEENNIIAA PPAARRAAFFIIAALLNNEE VVII NNIIEEDDZZIIEELLAA ZZWWYYKKAA
12. lutego 2017 roku
7.3o 1). + Zmarli z rodziny Grzywaczów
2). + Eugenia Dembek - int. od siostry Teresy z rodzin i dziemi
17.oo + Andrzej Gawroski (greg. 14)
18.oo + Marta, Bernard, Eugenia, Jan i zmarli z obojga stron
WTOREK
7.3o + Helena, Zdzisaw, Wadysaw oraz zmarli z rodziny i ssiedzi
17.oo + Andrzej Gawroski (greg. 15)
18.oo 1). + Syn Wiesaw ukasiewicz - 1 rocz. m.
2). + Bronisawa Szymczuk - int. od rodziny Spólnik z Ropy
RODA
6.3o + Kazimierz Przywara (greg. 15)
7.3o O opiek Matki Boe i Dary Ducha witego dla dzieci: Danusi, Agnieszki, Adama i siostry Stanisawy
17.oo + Andrzej Gawroski (greg. 16)
18.oo Za Ojczyzn, Koció, naszych Pasterzy, Radio Maryja i jego zaoyciela, TV Trwam, za czonków Koa Przyjació RM i ich rodziny
CZWARTEK
6.3o + Kazimierz Przywara (greg. 16)
7.3o + Andrzej Gawroski (greg. 17)
17.oo Jadwiga - 88 rocznica urodzin o wszelkie potrzebne aski i Boe bog.
18.oo + Sabina i Stanisaw Piekarek oraz zmarli z obojga stron
PITEK
6.3o + Kazimierz Przywara (greg. 17)
7.3o + dusze w czycu cierpice
17.oo + Andrzej Gawroski (greg. 18)
18.oo + Jadwiga i Bolesaw piewak i zmarli dziadkowie z obojga stron
SOBOTA
7.3o + Kazimierz Przywara (greg. 18)
17.oo + Andrzej Gawroski (greg. 19)
18.oo + M Józef - 4 rocz. m, rodzice: Helena i Jan oraz szwagier Edward
VII NIEDZIELA
7.oo + Kazimiera(K) Zabrocka
9.3o 1). + Jan Wojtyniak oraz rodzice i rodzestwo z obojga stron
2). + Kazimierz Przywara (greg. 19)
11.oo + Magorzata, Sylwester Stachewicz i rodzice z obojga stron
12.3o 1). + zmarli z rodzin Makohon i Dbkowskich oraz Ryszarda(K) i zmarli z rodziny
2). + Daniel - 21 rocz. m., córka Teresa - 1 rocz. m. oraz rodzice i rodzestwo z obojga stron i dziadkowie: Micha i Franciszka(K)
18.oo + Andrzej Gawroski (greg. 20)
IINNTTEENNCCJJEE MMSSZZAALLNNEE 1133.. –– 1199.. 0022.. 22001177 rr..