rpt tingkatan 5 2016 subjek fizik

Download RPT Tingkatan 5 2016 Subjek Fizik

Post on 26-Feb-2018

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 RPT Tingkatan 5 2016 Subjek Fizik

  1/13

  SUKATAN FIZIK TINGKATAN 5

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1.GELOMBANG

  ObjektifPembelajaran

  Cadanan Akti!iti Pembelajaran "a#il Pembelajaran I $ %"IN&

  1.1MemahamiGelombang

  Memerhati situasi untuk mendapat ideamengenai gelombang seperti getaran pada tali,spring slinki atau tangki riak.

  Menjalankan aktiviti menggunakan tangki riakdan spring slinki untuk menunjukkan:a) gelombang memindahkan

  tenaga tanpa memindahkanjirim,

  b) gelombang melintang dangelombang membujur,

  c) muka gelombangd) arah perambatan gelombang

  dan hubungannya denganmuka gelombang.

  Melihat simulasi komputer untuk mendapat ideamengenai:a) gelombang melintang dan

  gelombang membujur,b) muka gelombangc) arah perambatan gelombang dan hubungannya dengan

  muka gelombang

  Murid boleh :

  menghuraikan maksud

  gerakan gelombang

  mengenalpasti bahawa

  gelombang memindahkantenaga tanpa memindahkan

  jirim

  membanding gelombang

  melintang dan gelombangmembujur dan membericontoh setiap satunya

  menyatakan apakah maksud

  muka gelombang

  menyatakan arah

  perambatan gelombang danhubungannya dengan muka

  gelombang

  -eta okok-eta !uih

  Memerhati satu sistem ayunan seperti bandulringkas atau spring berbeban untuk mende"inisiamplitud, tempoh dan "rekuensi.

  Melihat simulasi komputer untuk mendapatke"ahaman mengenaia) amplitud #a)

  b) tempoh #T)c) "rekuensi #f)d) panjang gelombang #)e) laju gelombang #v)

  Membincangkan amplitud dan tempoh denganbantuan gra" sesaran-masa bagi suatugelombang.

  Membincangkan amplitud dan panjanggelombang dengan bantuan gra" sesaran-jarakbagi suatu gelombang.

  Membincangkan hubungan antara laju, panjanggelombang dan "rekuensi.

  Membincangkan penyelesaian masalahmengenai laju, panjang gelombang dan"rekuensi.

  Memerhati dan membincangkan kesan:a) pelembapan bagi satu sistem ayunanb) resonan bagi satu sistem ayunan seperti

  bandul !arton

  mende"inisi

  i. amplitud ii. tempoh iii. "rekuensi iv. panjang gelombang v. laju gelombang

  melakar dan menta"sir gra"

  sesaran-masa bagi suatugelombang

  melakar dan menta"sir gra"

  sesaran-jarak bagi suatugelombang

  mengesahkan hubungan

  antara laju, panjanggelombang dan "rekuensi

  menyelesaikan masalah

  mengenai laju, panjanggelombang dan "rekuensi

  menghuraikan pelembapan

  bagi satu sistem ayunan menghuraikan resonan bagi

  satu sistem ayunan

  -eta !ulatan-eta okok

  1.$Menganalisis

  pantulangelombang

  Menjalankan aktiviti untuk memerhati pantulan:

  a) gelombang satah di dalamtangki riak,

  b) cahaya,

  Murid boleh:

  menghuraikan pantulan

  gelombang dari segi suduttuju, sudut pantulan, panjanggelombang, "rekuensi, laju

  -eta !ulatan

  PANITIA FIZIK SMJK KATHOLIK 1

 • 7/25/2019 RPT Tingkatan 5 2016 Subjek Fizik

  2/13

  SUKATAN FIZIK TINGKATAN 5

  ObjektifPembelajaran

  Cadanan Akti!iti Pembelajaran "a#il Pembelajaran I $ %"IN&

  c) gelombang bunyi.

  Membincangkan ciri-ciri pantulan gelombangdari segi sudut pantulan, panjang gelombang,"rekuensi, laju dan arah perambatan gelombangdan hubungannya dengan gelombang tuju.

  Melihat simulasi komputer mengenai pantulangelombang

  dan arah perambatangelombang.

  melukis gambarajah untuk

  menunjukkan pantulangelombang.

  1.%Menganalisispembiasangelombang

  Menjalankan aktiviti untuk memerhati pembiasan:a) gelombang air satah di dalam tangki riakb) gelombang cahayac) gelombang bunyi

  Membincangkan ciri-ciri pembiasan gelombangdari segi sudut biasan, panjang gelombang,"rekuensi, laju dan arah perambatan gelombang

  dan hubungannya dengan gelombang tuju.

  Melihat simulasi komputer mengenai pembiasangelombang.

  Murid boleh:

  menghuraikan pembiasan

  gelombang dari segi sudut tuju,sudut biasan, panjang gelombang,"rekuensi, laju dan arahperambatan gelombang

  melukis gambarajah untuk

  menunjukkan pembiasangelombang

  -eta !ulatan

  1.&Menganalisispembelauangelombang

  Menjalankan aktiviti untuk memerhatipembelauan :a) gelombang air di dalam tangki riakb) gelombang cahayac) gelombang bunyi

  Membincangkan ciri-ciri pembelauan gelombangdari segi panjang gelombang, "rekuensi, laju,arah perambatan dan bentuk gelombang, danhubungannya dengan gelombang tuju.

  Melihat simulasi komputer tentang pembelauangelombang.

  Murid boleh:

  menghuraikan pembelauan

  gelombang dari segi panjanggelombang, "rekuensi, laju,arah perambatan dan bentukgelombang

  melukis gambarajah untuk

  menunjukkan pembelauangelombang

  -eta !ulatan

  1.'Menganalisisinter"erensgelombang

  Memerhati model mekanikal seperti spring slinkiuntuk mendapat idea tentang superposisi.

  Menjalankan aktiviti untuk memerhati corakinter"erens:a) gelombang air dalam tangki

  riakb) gelombang cahayac) gelombang bunyi

  Membincangkan inter"erens membina dan

  inter"erens memusnah.

  Membincangkan = ax D

  Murid boleh :

  menyatakan prinsip

  superposisi

  menerangkan inter"erens

  gelombang

  melukis corak inter"erens

  menta"sir corak inter"erens

  menyelesaikan masalah

  melibatkan = ax D

  -eta !ulatan

  1.(Menganalisisgelombang

  bunyi

  Membincangkana) penghasilan bunyi melalui sumber

  yang bergetarb) gelombang bunyi sebagai

  gelombang membujur yang

  Murid boleh :

  menghuraikan gelombang

  bunyi

  -eta iti

  PANITIA FIZIK SMJK KATHOLIK$

 • 7/25/2019 RPT Tingkatan 5 2016 Subjek Fizik

  3/13

  SUKATAN FIZIK TINGKATAN 5

  ObjektifPembelajaran

  Cadanan Akti!iti Pembelajaran "a#il Pembelajaran I $ %"IN&

  memerlukan medium untukperambatan

  Menonton simulasi komputer atau menjalankanaktiviti untuk memerhati kesan :a) amplitud ke atas kenyaringan,

  b) "rekuensi ke atas kelangsingan.

  Memerhatikan simulasi komputer ataumenjalankan aktiviti untuk mendapat ideamengenai aplikasi gelombang bunyi.

  Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasipantulan gelombang bunyi seperti sonar danpengimbas ultrasound.

  menerangkan bagaimana

  kenyaringan berhubungkaitdengan amplitud

  menerangkan bagaimana

  kelangsingan berhubungkaitdengan "rekuensi

  menghuraikan aplikasi

  pantulan gelombang bunyi

  menghitung jarak

  menggunakan pantulangelombang bunyi

  1.*Menganalisisgelombangelektromagnet

  Mengkaji dan melaporkan tentang komponenspektrum elektromagnet dari segi:

  a) pengurangan jarak gelombangdan pertambahan "rekuensi

  b) sumber-sumber

  Membincangkan ciri-ciri gelombangelektromagnet.

  Membincangkan aplikasi gelombangelektromagnet seperti:a) gelombang radio untuk penyiaran

  dan komunikasib) gelombang mikro untuk satelit dan

  tele"on selularc) sinaran in"ramerah dalam peralatan

  elektrik di rumah, kawalan jarak jauh danalat tinjau malam

  d) cahaya tampak dalam gentian optik dan"otogra"i

  e) sinaran ultraungu dalam lampupendar"luor dan pensterilan

  ") penggunaan sinar-+ di hospital danbidang kejuruteraan

  g) sinar gama dalam perubatan

  Mengkaji dan membuat laporan mengenai kesansampingan terhadap pendedahan yang

  berlebihan kepada komponen tertentu spektrumelektromagnet.

  Murid boleh

  menghuraikan spektrum

  elektromagnet

  menyatakan bahawa cahaya

  tampak merupakansebahagian daripadaspektrum elektromagnet

  menyenaraikan sumber

  gelombang elektromagnet

  menghuraikan ciri-ciri

  gelombang elektromagnet

  menghuraikan aplikasigelombang elektromagnet

  Menghuraikan kesan

  sampingan terhadappendedahan yang berlebihankepada komponen tertentuspektrum elektromagnet

  -eta !uih-eta !ulatan

  PANITIA FIZIK SMJK KATHOLIK %

 • 7/25/2019 RPT Tingkatan 5 2016 Subjek Fizik

  4/13

  SUKATAN FIZIK TINGKATAN 5

  ObjektifPembelajaran

  Cadanan Akti!iti Pembelajaran "a#il Pembelajaran I $ %"IN&

  PANITIA FIZIK SMJK KATHOLIK&

 • 7/25/2019 RPT Tingkatan 5 2016 Subjek Fizik

  5/13

  SUKATAN FIZIK TINGKATAN 5

  BIDANG PEMBELAJARAN : '. ELE&%RI&

  ObjektifPembelajaran

  Cadanan Akti!iti Pembelajaran "a#il Pembelajaran I(%"IN&

  $.1Menganalisismedan elektrik

  dan pengalirancas

  Membincangkan arus elektrik sebagai kadar pengaliran cas,iaitu I = Q

  t

  Menjalankan aktiviti melihat simulasi komputer untukmengkaji garis medan magnet untuk susunan cas yangberbea.

  Memerhati kesan medan elektrik ke atas:a) sebiji bola pingpong yang bersalut bahan

  konduktorb) nyalaan l ilin

  Membincangkan penyelesaian masalah melibatkan caselektrik dan arus.

  Murid boleh :

  menyatakan hubungan

  antara pengaliranelektron dan aruselektrik

  mende"inisikan arus

  elektrik

  menghuraikan medan

  elektrik

  melakarkan garis

  medan elektrik untukmenunjukkan arahmedan

  menghuraikan kesan

  medan elektrik ke atascas

  menyelesaikan masalah

  melibatkan cas elektrikdan arus

  -eta iti

  $.$Menganalisishubungan antaraarus elektrik danbea keupayaan

  Melihat simulasi komputer untuk memahami beakeupayaan.

  Murid boleh :

  Mende"inisi bea

  keupayaan

  Membincangkan bea keupayaan #V) sebagai kerja#W)

  yang dilakukan untuk menggerakkan 1 cas#Q) antara duatitik dalam medan elektrik, iaituV = W QMerancang dan menjalankan eksperimen untukmenentukan hubungan antara arus dan bea keupayaanbagi satu konduktor ohm.

  Membincangkan hukum /hm sebagai hubungan antarabea keupayaan dengan