rpt tingkatan 4

of 41/41
RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM ms 1 / 41 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUHIBBAH SANDAKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2016 SEJARAH

Post on 01-Feb-2016

46 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah tingkatan 4

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 4

MGTEMA/TAJUKHASIL PEMBELAJARANKONSEP/ISTILAHAKTIVITIKBKKUNSUR PATRIOTISMEBBM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUHIBBAH SANDAKANRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN2016SEJARAHTINGKATAN 4

1

5-8JAN 2016

2

11-15JAN2016

3

18-22JAN2016

4

25-29JAN2016

5

1-5FEB2016

6

7

15-19 FEB2016

8-9

10

7-11MAC2016

11

21-25MAC2016

12

28-31MAC

1APR2016

13

4-8APR2016

14

11-13APR2015

14-16

17

3-6MEI2016

18

9-13MEI2016

19

16-20MEI2016

20

23-27MEI2016

21

13-17JUN2016

22

20-24JUN2016

23

27-30JUN2016

1JUL2016

24

25

11-15JUN2016

26

18-22JUL2016

27

25-29JUL2016

28

1-5OGO2016

29

8-12OGO2016

30

15-19OGO2016

31

22-26OGO2016

32

29-31OGO2016

1-2 SEPT2016

33

5-9SEPT2016

33

6SEP2016

TEMA 7. TAMADUN AWAL MANUSIA

Bab 1: Kemunculan Tamadun awal Manusia

1.1.Pengenalan

1.2.Makna Tamadun

1.3.Ciri-ciri Tamadun

1.4.Proses pembentukan tamadun-Tamadun Mesopotamia -Proses -Ciri-ciri -Sumbangan-Tamadun Mesir Purba -Proses -Ciri-ciri -Sumbangan-Tamadun Indus -Proses -Ciri-ciri -Sumbangan-Tamadun Hwang Ho -Proses -Ciri-ciri -Sumbangan

1.5.Rumusan

Bab 2: Peningkatan Tamadun

2.1.Pengenalan

2.2.Latarbelakang Tamadun

2.3.Asepk Peningkatan tamadun(Yunani,Rom, India dan China)

2.4 Sumbangan tamadun. Yunani Rom India China

2.5. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia.

i. Agama - Hindu - Buddha - Kristian - Islam

ii. Ajaran - Confucianisme - Taoisme

Bab 3: Tamadun awal Asia Tenggara.

3.1. Pengenalan

3.2. Bentuk kerajaan awali. Kerajaan Agraria(Kerajaan Angkor) Pertanian sara diri Mengumpul hasil hutan Perdagangan

ii. Kerajaan maritim(Kerajaan Srivijaya) Perdagangan Menangkap ikan dan mengumpul hasil laut Ahli pelayaran Peranan pelabuhan awal

Tahun Baru Cina (16-20 Feb)

3.3. Pengaruh agama Hindu dan Buddha.

i. Sistem pemerintahan dan pentadbiran - Institusi beraja

ii. Kesenian dan kesusasteraan. - pembinaan candi - Kepentingan bahasa Sanskrit

TEMA 8.TAMADUN ISLAMDAN PERKEMBANGANNYA.

Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah.

4.1.Pengenalan

4.2.Masyarakat Arab Jahiliah. - Ciri-ciri dari aspek sosial nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama.

4.3. Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. sebelum dilantik menjadi Rasul 4.4.Kerasulan Nabi Muhammad

4.5.Penyebaran Islam di Makkah

4.6.Reaksi masyarakat Arab. - Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah.

Bab 5: Kerajaan Islam di Madinah

5.1. Pengenalan

5.2. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. - Kepentingan

5.3 Hijrah Konsep Sebab Kepentingan

5.4. Piagam Madinah - Kandungan - Kepentingan

5.5. Penyebaran Islam - Mempertahankan maruah dan hak.

Peperiksaan Penggal 1(14 - 29 April 2016)

Cuti Hari Buruh (1 MEI 2016)

5.6 Perjanjian Hudaibiah. - Kepentingan - Pembukaan semula Kota Makkah.

Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam dan sumbangannya.

6.1.Pengenalan

6.2.Zaman Khalifah al-Rasyidin i. Konsep Khalifah ii.Syarat dan cara pemilihan khalifah iii.Sumbangan Khalifah Al- Rasyidin.

6.3. Kerajaan Bani Umaiyyahi. Latar belakang.

ii. Sumbangan

6.4.Kerajaan Bani Abassiyah. i. Latarbelakang ii. Sumbangan

6.5. Kerajaan Turki Uthmaniah. i. Latarbelakang ii. Sumbangan iii. Faktor penyebaran Islam ke Eropah.

6.6.Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. i. Cara - Perniagaan - Diplomatik - Kebudayaan - Pusat Pengajian - Peperangan ii.Kesan - Perluasan empayar - Perkembangan Intelek - Kesenian dan kesusasteraan

Hari Muafakat (27 MEI 2016)

Pesta Menuai (30-31 MEI 2016)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (28-12 JUN 2016)

Bab 7: Islam di Asia Tenggara.

7.1. Pengenalan

7.2.Kedatangan Islam di Asia Tenggara.i.Teori dan bukti - Kedatangan Islam dari Arab. - Kedatangan Islam dari China - Kedatangan Islam dari India.

7.3.Penyebaran Islam di Asia Tenggara. i. Cara dan penerimaan. - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja-raja dan golongan bangsawan. - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan mubaligh - Pusat kebudayaan - Keistimewaan agama Islam

7.4.Pengaruh Islam di Asia Tenggara. i. Aspek pemerintahan dan pentadbiran. ii. Aspek sosialiii. Aspek ekonomi

Cuti Hari Raya (4-10 JULAI 2016)

Bab 8: Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat.

8.1.Pengenalan

8.2.Kesan kedatangan Islam terhadap politik i. Pemerintahan dan pentadbiran. - Institusi kesultanan - Konsep sultan - Konsep daulahii. Perundangan - Undang-undang tidak bertulis /Hukum Adat (Adat Temenggung dan Adat Perpatih) - Undang-undang Bertulis ( Hukum kanun melaka, Undang-undang laut melaka, Undang-undang 99 Perak)

8.3.Pengaruh kedatatangan Islam terhadap Sosiobudaya i. Pendidikan

ii. Kesenian

iii. Bahasa dan kesusasteraan.iv. Gaya hidup.

8.4 Ekonomi

i. Matawang.

ii. Percukaian.

iii. Perdagangan.

TEMA 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA.

Bab 9: Perkembangan di Eropah.

9.1. Pengenalan

9.2. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah.

i. Zaman Gelap Pengertian Ciri-ciri

ii. Renaissance Pengertian Kesan(Perubahan dalam idea dan institusi politik, system ekonomi dan sikap terhadap ilmu)

iii. Reformation

Pengertian Kesan

9.3.Penjelajahan dan penerokaan

i. Penemuan jalan laut dan dunia baru. - Sebab - Kesan

9.4.Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

i. Perkembangan bidang pertanian. - Pemilikan tanah persendirian - Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian. - Pertanian Komersial.

ii. Perkembangan dalam bidang industri. - Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan. - Pengkhususan pengeluaran - Penggunaan teknologi

iii. Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.- Pertanian sebagai punca ekonomi- Peningkatan perdagangan antarabangsa- Kemajuan bidang pengangkutan- Kemunculan golongan buruh dan majikan

9.5.Imperialisme Barat di Asia

i. Pengertianii. Faktoriii. Kesan

Bab 10. Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.

10.1.Pengenalan

10.2.Ekonomi tradisional - Ciri-ciri

10.3.Ekonomi perdagangani. Sistem pertanian komersialii. Industri perlombonganiii. Penggunaan tenaga buruh luar.iv. Institusi kewangan dan insuran

10.4.Dasar British terhadap pertanian

i. Undang-undang berhubung tanah.- Akta Simpanan Melayu, Land Order, land settlement Order dan Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi i.Dasar British terhadap pekebun kecil.

Padi Getah

Cuti Hari Kebangsaan (31 ogos 2016)

10.5.Kesan-kesan dasar ekonomi.

i. Pembandaran

ii. Pembentukan masyarakat berbilang kaum

iii. Sistem pendidikan vernacular

iv. Sektor perkilangan

v. Sistem pengangkutan dan perhubungan

vi. Perkhidmatan kesihatan

CATATAN :Tajuk,Bab dan Sub topik yang dihitamkan untuk penggunaan Minimun Adequate Syllabus(MAS)dalam pengajara

Peperiksaan Akhir Tahun2016 Ting 4 (6 SEPT 30 SEPT 2016)Memahami pembentukan tamadun awal manusia.

Aras 11.1 Menerangkan konsep tamadun1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun1.3 Menyatakan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir , Indus dan Hwang Ho.

Aras 22.1 Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun.

Aras 33.1 Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal.

Menganalisis peningkatan tamadun dan sumbangannya.

Aras 11.1 Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani.1.2 Menyenaraikan sumbangan tamadun India, China, Ron dan Yunani.

Aras 22.1 Membandingkan aspek peningkatan tamadun Rom dan Yunani.2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun.

Aras 33.1 Membandingkan system demokrasi Yunani dengan system demokrasi Malaysia hari ini.3.2 Menjelaskan ciri-ciri pemimpin berwibawa.

Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia.

Aras 11.1 Menyetakan pengertia agama dan ajaran.1.2 Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia.1.3 Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia.

Aras 22.1 Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia.2.2 Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia.

Aras 33.1 Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan.

Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.1.2 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan agraria.1.3 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim.

Aras 22.1 Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim.2.2 Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agrarian dankerajaan maritim.

Aras 33.1 Menghubungkaitkan kedudukan geografi kerajaan agrarian kerajaan Angkor dan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi.3.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara.

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.1.2 Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha dalam Kerajaan awal di Asia Tenggara.

Aras 22.1 Menghuraikan pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran.2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian.

Aras 33.1 Mewajarkan monument perlu dikekalkan sebagai khazanah negara.

Peperiksaan Pertengahan Penggal 1 ( 22 FEB- 04 MAC)

Memahami masyarakat Arab Jahiliyah

Aras 11.1 Menerangkan maksud jahiliyah.1.2 Menyenaraikan ciri masyarakat Arab Jahiliyah

Aras 22.1 Menghuraikan cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah

Aras 33.1 Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada system kabilah.

Cuti Pertengahan Penggal 1 (14 - 20 Mac 2016)

Memahami perkembangan Islam di Makkah.

Aras 11.1 Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad S.A.W. sehinggan dilantik menjadi Rasul.1.2 Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W.1.3 Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah.

Aras 22.1 Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad S.A. W.2.2 Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah

Aras 33.1 Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah al Alaq 3.2 Menjana idea agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sejak Nabi adam AS.3.3 Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam.

Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam

Aras 11.1 Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah.

Aras 22.1 Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam.2.2 Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah.

Aras 33.1 Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan kesannya.

Aras 11.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua.1.2 Menerangkan maksud hijrah dalam Islam1.3 Menyenaraikan sebab-sebab nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.1.4 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam.

Aras 22.1 Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan kedua.2.2 Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah2.3 Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam.

Aras 33.1 Membuat justifikasi pendapat orientaslis yang mengtakrifkan hijrah sebagai melarikan diri.3.2 Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan masa kini.

Memahami kepentingan Piagam Madinah.

Aras 11.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah.1.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah.1.3 Menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah.

Aras 22.1 Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah.2.2 Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah.2.3 Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW

Aras 33.1 Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum.3.2 Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang.3.3 Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam.

Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula Kota Makkah

Aras 11.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah.1.2 Menyatakan proses pembukaan Kota Makkah.

Aras 22.1 Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah.

Aras 33.1 menjana idea kepentingan pembukaan semula Kota Makkah

Memahami system pemerintahan Khalifah al Rasyidin.

Aras 11.1 Menyatakan maksud khalifah.1.2 Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah.1.3 Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah.1.4 Menyatakan tugas khalifah.1.5 Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al rasyidin.

Aras 22.1 Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah al rasyidin2.2 Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-rasyidin.

Aras 33.1 Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, baiah kea rah pemantapan pemerintahan masa kini.

Memahami latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyyah, Bani Abbasiyah dan Turki uthmaniah serta sumbangannya

Aras 11.1 Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani abbasiyah,dan Turki Uthmaniah.1.2 Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani abbasiyah dan Turki Uthmaniah.1.3 Menyatakan factor yangmembolehkan kerajaan Turki uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah.

Aras 22.1 Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Uthmaniah dari segi politik, ekonomi dan sosial.2.2 Menghuraikan factor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah.

Aras 33.1 Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat.

Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Aras 11.1 Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam.1.2 Menyatakan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.1.3 Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Aras 22.1 Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dubia.2.2 Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Aras 33.1 Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi.

Memahami kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam Ke Asia Tenggara.1.2 Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Aras 22.1 Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan.

Aras 33.1 Membahaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan.

Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Aras 22.1 Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara.

Aras 33.1 Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam.

Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara.1.2 Menyenaraikan Kerajaan Islam di Asia Tenggara.

Aras 22.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara.2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara.

Aras 33.1 Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara.

Memahami perubahan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan.

Aras 11.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam system pemerintahan dan pentadbiran.1.2 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan.

Aras 22.1 Menghuraikan pengaruh Islam dalam system pemerintahan dan pentadbiran.2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam Undang-undang Tidak bertulis (Hukum Adat) dan Undang-undang Bertulis.

Aras 33.1 Membincangkan kepentingan mendaulatkan undang-undang negara.

Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.

Aras 11.1 Menyatakan pengaruh islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.

Aras 22.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.

Aras 33.1 Menjelaskan dengan contoh penerusan system pendidikan agama islam sehingga masa kini.3.2 Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identity negara.

Mengiktisarkan perkembangan di Eropah.Aras 11.1 Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap.1.2 Menyatakan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas Zaman Gelap.1.3 Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation.1.4 Menyatakan kesan-kesan Renaisance dan Reformation.

Aras 22.1 Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku selepas zaman.2.2 Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation.

Aras 33.1 merumuskan sikap sanggup menerima perubahan kea rah kemajuan.3.2 Menghubungkaitkan unsur-unsur renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini.3.3 Membandingkan system feudal di eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional.

Memahami perkembangan penjelajahan dan penerokaan.

Aras 11.1 Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan.1.2 Melakarkan laluan penjelajahan kuasa-kuasa Barat.1.3 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat.1.4 Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat.

Aras 2 2.1 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat.2.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial.

Aras 33.1 Menghubungkait semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat dengan slogan Malaysia Boleh .

Memahami perkembangan Revolusi Pertanian dan revolusi Perindustrian dan kesannya ke atas Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyenaraikan factor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.1.2 Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

Aras 22.1 Menghuraikan factor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.2.2 Mengklasifikasikan kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

Aras 33.1 Membahaskan perkembangan ciptaan baru membawa kepada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

Memahami perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara.

Aras 11.1 Menyatakan maksud imperialisme1.2 Menyatakan factor-faktor imperialisme Barat ke Asia .1.3 Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia.

Aras 22.1 Menjelaskan dengan contoh, factor imperialisme Barat ke Asia.2.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia.

Aras 33.1 Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi tarikan imperialisme Barat.3.2 Menjustifikasikan pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai beban orang putih dan Tugas menyebarkan tamadun

Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.Aras 11.1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.1.2 Menyenaraikan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.1.3 Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan.1.4 Menyenaraikan jenis pertanian dagangan.1.5 Menyatakan peranan institusi kewangan dan insurans.1.6 Menyatakan cara kemasukan imigran Cina dan India.Aras 22.1 Menjelaskan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.2.2 Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan.2.3 Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah.2.4 Menerangkan dasar British industri perlombongan.2.5 Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India.2.6 Menghuraikan peranan institusi kewangan dan insurans.Aras 33.1 Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan .3.2 Menjelaskan dengan contoh keistimewaan negara kita yang menarik kedatangan imigran Cina dan India.

Memahami dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu , Sarawak dan Sabah.Aras 11.1 Menyenarikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di tanah Melayu , Sarawak dan Sabah.1.2 Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung dengan tanah.1.3 Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil.1.4 Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil.Aras 22.1 Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan British di Tanah Melayu, Sarawak dan sabah.2.2 Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah.2.3 Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil.Aras 33.1 Menjustifikasi keberkesanan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British.3.2 Menganalisis sebab penduduk peribumi kekal dalam ekonomi tradisional.

Menganalisi kesan-kesan dasar ekonomi British.

Aras 11.1.Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara.1.2.Menyatakan kemunculan Bandar baru.1.3.Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum.1.4.Melakar rangkaian system pengangkutan.1.5.Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan.1.6.Menyatakan factor kemunculan Bandar baru dan kesannya.1.7.Menyatakan perkembangan sector perkilangan.1.8.Menyatakan perkembangan system pendidikan vernacular.

Aras 22.1.Membincangkan factor kemunculan Bandar baru dan kesannya.2.2.Menghuraikan perkembangan sector perkilangan.2.3.Menghuraikan factor perkembangan pengangkutan dan perhubungan.2.4.menghuraikan perkembangan system pendidikan.2.5.Menjelaskan proses pembentukan masyarakat berbilang kaum.2.6.Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan

Aras 33.1.Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha usaha ke arah perapduan kaum.3.2.menilai kesan dasar ekonomi British terhadap Bandar lama.

ULANGKAJI

Prasejarah

Arkeologi

Nomad

Tamadun

Polytheistic

Raja

Monarki

Teokrasi

Mutlak

Dinasti

Demokrasi

Republik

Colosseum

Agama

Ajaran

Kepercayaan

KerajaanAgraria

KerajaanMaritim

Pemerintahan

Pentadbiran

OrdeKosmos

Devaraja

Kesenian

Monumen

Candi

Kesusasteraan

Stupa

Dharma

Jahiliah

Asabiyah

Kabilah

Al amin

Wahyu

Dakwah

Nabi

Rasul

Perjanjian

Hijrah

Muhajirin

Ansar

Orientalis

Piagam/sahifah

Baiah

Khalifah

Baiah

Murtad

Syura

Wali

Gabenor

Syiah

Khawarij

SistemWarisan

Monarki

Baitulmal

Kharaj

Revolusi

Mujedars

Yena Cheri/Janissari

Intelek

Empayar

Bait ul Hikmah

Asimilasi

Teori

Mubalihg

Inskripsi

Sufi

Kesultanan

Mufti

Wali

Pesantren

Pondok

Jihad

Zakat

Ulama

Tok guru

Mudir

Daulah

Amirul-Mukminin

Sultan

Naubah

Syariah

Kanun

Kadi

Madrasah

Sekolah pondok

Feudal

Zaman gelap

Renaissance

Inkuiri

Humanisme

Reformation

Gelap

Penjelajahan

Penerokaan

Revolusi

Pengkhususan

Pengeluaran

Ladang

Imperialis

Penjajahan

Colonial

Sara diri

Komersial

Dwi ekonomi

System kangcu

System kontrak

Sistem kangani

Tiket kredit

Kongsi gelap

Sin Kheh

Imigran

Akta

Comprador

Dasar pecah dan perintah

Tanah Simpanan Melayu

Enakmen

Proklamasi

Pribumi

Masyarakat berbilang kaum

Vernacular

Membina garis masa.Tamadun awal dunia.

Kajian gambar.Pyramid, Tembok Besar China.

Melabel peta:Lokasi tamadun awal pada peta (Mesir, Sumeria, Indus, dan Hwang Ho)

Melabel peta:Lokasi tamadun Yunani, China, Rom dan India.

Pengurusan grafik:Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal.

Sumbangan peningkatan tamadun India, China, Rom dan Yunani.

Melabel peta:Kemunculan agama dan ajaran utama dunia.

Kajian teks:Sejarah kemunculan agama dan ajaran utama dunia.

Pengurusan grafik:Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia.

Melabel peta: Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama dunia.

Perbincangan:Ciri-ciri kerajaan agraria.

Pengurusan grafik:Mebandingkan kerajaan agrarian dan maritime.

Kajian gambar:Candi Borobudur, Angkor watt, Pelabuhan, sawah padi.

Melabel peta:Pusat pentadbiran kerajaan maritime dan agrarian.

Perbincangan: kumpulan: contoh kerajaan amritim dan kerajaan agrarian.

Kajian gambar:Monumen Angkor Watt, Candi Borobudur.

Kajian buku teks:Pengaruh agama hindu dan Buddha dalam system pentadbiran.

Melabel peta:Pusat pentadbiran kerajaan maritime dan agrarian.

Perbincangan:Ciri-ciri masyarakat jahiliyah.

Bercerita:Kelahiran nabi Muhammad SAW dan sifat keperibadian baginda.

Mengkaji carta:Salasilah Nabi Muhammad SAW.

Kajian Teks:Penyebaran Islam di Makkah

Ayat Al-Alaq.

Perbincangan:Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah.

Peta Minda:Sebab penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah.

Kajian Peta Semenanjung Tanah Arab:Hijrah Nabi Muhammad SAW.

Pengurusan Grafik:Mengklasifikasikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam.

Kajian teks:Kandungan Piagam Madinah

Pengurusan grafik:Perbandingan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam.

Peta minda:Kepentingan perjanjian Hudaibiyah.

Perbincangan:Syarat kelayakan khalifah.

Sumbangsaran:Cara pemilihan dan perlantikan khalifah.

Membina carta aliran:Khalifah-khalifah al-rasyidin mengikut kronologi.

Kajian Peta:

Empayar Islam Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Pengurusan Grafik:Membandingkan sumbanga kerajaan-kerajaan Islam.Membina Garis Masa:Perkembangan Kerajaan Islam.

Melakar peta:Kawasan Kerajaan bani Umaiyah.

Kajian peta dan kajian teks:Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Kajian peta:Teori kedatanganIslam di Asia Tenggara.

Pengurusan Grafik:Membandingkan teori kedatangan Islam.

Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara.

Membina peta minda:Cara penyebaran Islam.

Sumbangsaran:Kesan-kesan penyebaran Islam ke Asia Tenggara.

Perbincangan Kumpulan:Kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara.

Pengurusan Grafik:Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara.

Kajian Risalah:Pengaruh Islam dalam system kewangan.

Perbincangan kumpulan:Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia.

Lawatan:Sekolah pondok, mahkamah syariah.

Membina carta perbandingan.Fungsi istana dahulu dan sekarang.

Lawatan:Muzium Kesenian Islam, sekolah Pondok, Mahkamah Syariah.

Pengurusan Grafik:Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam sosiobudaya dan ekonomi.

Melengkapkan jadual:Undang-undang Tidak Bertulis (Hukum Adat), Undang-undang Bertulis.

Kajian risalah:System kewangan Islam.

Membina carta:Struktur masyarakat feudal.

Pengurusan grafik:Membandingkan ciri-ciri masyarakat Eropah Zaman Feudal dengan Zaman Renaissance.

Kajian Teks:Kesan Renaissance dan Reformation.

Sumbangsaran:Perkembangan ilmu masa kini.

Pengurusan grafik:Membandingkan system feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional.

Melakar peta:Arah laluan penjelajahan.

Peta Minda;Sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat.

Pengurusan grafik:Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial.

Perbincangan kumpulan:Kesan revolusi Pertanian dan Perindustrian kea tad Asia Tenggara.

Projek:Menghasilkan buku skrap. Hasil ciptaan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

Pengurusan Grfaik;Mengklasifikasi kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

Melabel peta:Kawasan jajahan Imperialis Barat.

Sketsa:Faktor kedatangan imperialis.

Menonton Filem:Tun Fatimah

Pengurusan Grafik;mengklasifikasikan kesan-kesan imperialism eke Asia Tenggara.

Pengurusan grafik:Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan.

Membina peta minda:Perkembangan pertanian dan perlombongan.

Lawatan:Ke lading getah dan lombong.

Membina carta aliran:Cara kemasukan imigran Cina dan India.

Kajian teks:Institusi kewangan dan insuran serta peranannya.

Perbincangan:Undang-undang British berhubung tanah dan dasar British terhadap pekebun kecil.

Peta minda:Undang-undang berhubung tanah.

Perbincangan:Konsep masyarakat berbilang kaum dan sebab kemunculan.

Lawatan:Ke Bandar-bandar lama seperti Jugra, Lukut, Bruas, Tumpat, Kuala Berang dan Elopura.

Melabel peta:Kedudukan Bandar-bandar baru.

Melabel peta:System pengangkutan- jalanraya dan jalan keretapi.

Mencirikan

Menjelaskan

Membanding & membezakan

Menilai

Membuat urutan

Mengumpul & mengelaskan

Menerangkan

Membanding & membezakan

Mengumpulkan

Mengelaskan

Melabel peta

Menganalisa

Mengenalpasti idea utama

Mengumpul & mengelaskan

Melabelkan peta

Menerangkan

Mencirikan

Membanding dan membezakan

Menyampaikan maklumat

Menghubung-kaitkan

Menjelaskan

Membuat inferens

Menyenaraikan

Memberi pandangan

Menyenaraikan

Mencirikan

Menjelaskan

Membuat urutan

Menyusun maklumat

Mengumpul dan mengelaskan

Menghurai

Menghubung-kait

Memberi sebab

Mencirikan

Membuat urutan

Menerangkan sebab

Menjana idea

Mengumpul maklumat

Menyampaikan maklumat

Menjelaskan

Membanding-kan

Menjelaskan

Menghubung-kaitkan

Menjana idea

Menjelaskan

Membuat urutan

Membanding dan membezakan

Mengumpul dan mengelaskan

Menjelaskan

Menyenarai

Memilih

Menghurai

Menghubung-kaitkan

Menjelaskan

Menghurai

Menganalisis

Menjelas

Menghurai

Mengumpul dan mengelaskan

Menyenarai

Menerangkan

Menjana idea

Menjelaskan

Menyenarai

Menilai

Menjelaskan

Menghurai

Menjana idea

Menganalisis

Membuat inferens

Menjelaskan

Mengumpul dan mengelaskan maklumat

Menyusun mengikut keutamaan

Menjelaskan

Menghuraikan

Menghubung-kaitkan

Menganalisa

Menjelaskan

Menghubung-kaitkan

Melabel peta

Menyenarai

Menghurai

Mengklasifikasi

Mengumpul dan mengelaskan

Menjana idea

Menjelaskan

Mengklasifikasi

Menjustifikasi

Menilai

Menjelaskan

Membanding dan membezakan

Mencirikan

Menghubung-kaitkan

Menyenarai

Menerangkan

Menghurai

Menyenarai

Menghurai

Menganalisis

Menilai

Kepimpinan berwibawa.* Bersikap kepimpinan cemerlang

Masyarakat berorganisasi.* Bersatu dalam organisasi.

Berinovatif dalam perancangan.* bersikap kreatif dan inovatif.

Kemakmuran dan kegemilangan negara.* bersama membina kegemilangan negara.

Keharmonian dan kesejahteraan .* patuh kepada peraturan dan undang-undang.

Kejituan idea membentuk negara.* boleh menjana idea.

Kepatuhan kepada Tuhan.* taat kepada Tuhan.

Berbangga degan aset negara.* memanafaatkan kurniaan Tuhan.

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara.* bersikap kepimpinan cemerlang.

Keunggulan warisan bangsa.* menghargai dan memelihara warisan bangsa

Menghayati kewibawaan pejuang islam dahulu

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah.* mencontohi pemimpin agung.

Kecekalan menegakkan kebenaran* berpegang teguh kepada nilai sejagat.

Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara.* hidup bersatu padu.

Keluhuran perlembagaan kita. mendaulatkan perlembagaan kita.

Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara.* bersikap pemimpin cemerlang.

Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia* memanfaatkan kecemerlangan tamadun Islam.

Kebijaksanaanmenyusun strategi untuk kestabilan negara.* membuat perancangan yang bijak.* berupaya menerapkan pembaharuan

Keunggulan ilmu membina kgemilangan negara.* membudayakan ilmu.

Intergrasi budaya memperkayakan warisan negara.* membudayakan ilmu.

Kepercayaan kepada Tuhan.* taat kepada Tuhan.

Kesediaan menerima perubahan.* bijaksana dan berhemah dalam tindakan.

Sinar dan kemasyhuran tamadun Islam di negara kita.* tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan.

Bertanggung-jawab menjamin keharmoian.* menghormati pemimpin negara.

* mematuhi peraturan dan undang-undang.

Sistem pendidikan agama warisan bangsa kita.* menghargai system pendidikan negara.* memanfaatkan penggunaan tulisan jawi.

Kemapanan system ekonomi negara.* bekerjasama memakmurkan negara.

Keyakinan diri membuat pembaharuan.* sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan.

Semangat inkuiri untuk kecemerlangan diri.* peka dengan wawasan negara.

Kegigihan dan keberanian bangsa.* menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara

Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara.* sentiasa bersikap kreatif dan inovatif.

Mengantarabangsakan produk negara.* berusaha menghasilkan produk berkualiti .

* sentiasa meningkatkan kualiti hasil kerja.

Bersemangat patriotic.* bersedia mempertahankan kedaulatan negara.

* memperkasakan jati diri.

Khazanah negara kebangaan bersama.* memanafaatkan kekayaan negara.

Keberanian mengambil risiko.* berupaya menangani risiko.

* berdaya saing.

Memelihara jati diri bangsa.* berwaspada dalam menerima perubahan.

Perubahan membawa kemajuan.* sedia berubah kea rah kemajuan.

Pendidikan teras perpaduan.* bersatu berharmoni.

Peta

Gambar

Buku teks

Buku teks

Carta

Peta minda

Peta

Buku teks

Grafik

Grafik

Gambar

Peta

Gambar

Buku teks

Peta

Peta minda

Bahan cetak

Carta

Buku teks

Buku teks

Bahan edaran

Peta minda

Peta

grafik

Buku teks

Grafik

Peta minda

Carta aliran

PetaMinda

Peta

Grafik

Peta minda

Carta

Peta

Buku teks

Peta

Grafik

Peta minda

Grafik

Peta minda

Carta

Peta minda

Grafik

Peta minda

Carta

Grafik

Buku teks

Peta

Peta minda

Grafik

Grafik

Peta mnda

Buku skrap

Peta

Video

Grafik

Grafik

Peta minda

Peta minda

Buku teks

Peta

Peta

carta

ms 28 / 28