rpt t5_bm sjk

Click here to load reader

Post on 24-Dec-2015

253 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

全年教学计划

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SJKMINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

15/1/15 - 9/1/15Tema :

Tajuk :

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan,frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,frasa dan ayatsecara mekanis dengan betul dan kemas

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. .

1.2.6 (k1)Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur yang betul dan tepat.

2.2.3 (k1)Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6 (k1)Menulis teks petikan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1.1Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks

EMK:

Nilai Murni-kesyukuran-kasih sayang-menjaga kesihatan-menghargai jasa

KP:

Interpersonal

Verbal-linguistik

Kontekstual

BCB-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB-menjana idea-menghubung kait-mengkategorikan

KBATPeta Buih

MINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

212/1/15 -16/1/15

Tema :

Tajuk :

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan,frasa dan ayat dengan betul.

2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,frasa dan ayatsecara mekanis dengan betul dan kemas

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 (k1). Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur yang betul dan tepat

2.2.3 (k1)Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6 (k1)Menulis teks petikan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1.1Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks

.

EMK:

Nilai Murni-kesyukuran-kasih sayang-menjaga kesihatan-menghargai jasa

KP:

Interpersonal

Verbal-linguistik

Kontekstual

BCB-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB-menjana idea-menghubung kait-mengkategorikan

KBATPeta BuihPeta Bulatan

MINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

319/1/15 -23/1/15Tema :

Tajuk:

1.3Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2Menulis huruf, suku kata, perkataan,frasa dan ayatsecara mekanis dengan betul dan kemas

5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 (k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul.

2.2.2 (k1)Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.7 (k1)Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul dan kemas.

5.1.2Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.

EMK:

Nilai Murni-mematuhi arahan-kerjasama-menghargai-kesopanan

KP:

Kontekstual-menghubungkaitkan

Interpersonal

Visual Ruang

Muzik

Strategi pdp:

KB-menghubungkaitkan-mengecam-menjana idea

KBATPeta BuihPeta Bulatan

MINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

426/1/15 -30/1/15Tema :

Tajuk:

1.3. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur..5.1 Memahami dan menggunakan golongan katadengan betul mengikut konteks.

1.3.1 (k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul.

2.2.3 (k1)Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.3.3 (k2)Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul.

4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan

5.1.1Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks.

EMK:

Ilmu-Sejarah

Nilai Murni-bersyukur-kesungguhan-gigih

KP:

KinestetikVerbal-linguistikBCB-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB-membuat gambaran mental-mengenal pasti-menghubungkaitkan-menyusun urutan-menjanakan idea

KBATPeta BuihPeta Bulatan

MINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

52/2/15 - 6/2/15Tema :

Tajuk:

1.3. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul..3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 (k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul.

2.2.3 (k1) Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.3.3 (k2)Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul.

4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan

5.1.1Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks.

EMK:

Nilai Murni- bersyukur-kesungguhan-gigih

KP:KMD-MeramalVerbal-linguistikMuzikKontekstual-mengalami

BCB-mendengar dengan cekap

Strategi pdp:

KB-menghubungkaitkan-menganalisis-mengecam-menjanakan idea

KBATPeta Titi

MINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

69/2/15 -13/2/15Tema:

Tajuk :

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. .2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

.

..

1.3.3 (k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul.

2.4.1 (k2)Membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul.

3.4.2 (k1)Menulis ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.

EMK:

Nilai Murni-kasih sayang-kesopanan-keprihatinan-bekerjasama

KP:

Kontekstual-mengaplikasikan-memindahkan

Konstruktivisme-menerangkan dan menjelaskan idea

Strategi pdp:

KB-membuat urutan-membuat andaian-menganalisis-menjanakan idea

KBATPeta Buih

MINGGU/TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

716/2/15 -18/2/15

CUTI TAHUN BARU CINA19/2/15 20/2/15Tema:

Tajuk:

1.3Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.3 (k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul.

2.3.1 (k1)Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta berjeda.

3.3.4(k2)Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dengan betul.

4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan

5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana