rpt sivik (ting.5).doc

Download RPT SIVIK (TING.5).doc

Post on 20-Feb-2018

250 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 RPT SIVIK (TING.5).doc

  1/15

  RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

  TINGKATAN 5

  2015

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI

  1 1. Taklimat KhidmatMasyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti

  iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan

  A. Khidmat Masyarakatboleh dialankan secara ! i. "erpas#kan $% ahli& ata#ii. "erpasangan $' ahli& ata#

  iii. (ndivid#". )olio Khidmat

  Masyarakat dihasilkansecara individ#.

  A. Tema * ! +abaran Masa,epan$R##k teks P-K

  hal. 1 0 '1'&". 23 markah+. Meng#mp#l folio

  sebel#m mingg# 44

  '. TaklimatPenilaian Aspek

  Kemahiran dan 5ilaiP-K

  6#r# boleh menilai aspek ! i. aktiviti sepanang P7P.

  ii. sikap m#rid sepanangP7P.

  iii. nota m#rid.iv. dan sebagainya.

  A. -epanang P7P.". '%3 markah

  $8olistik&

  TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

  '95(T 1Pendidi!n Se"!n#!n$H!%!& Un&'

  Pe()!n$'n!n Ne$!*!

  i. menerangkan konsep pendidikan sepananghayat #nt#k pembang#nan negara

  ii. menelaskan ciri:ciri pendidikan sepanang

  hayat.iii. Mengh#raikan kepentingan pendidikan

  sepanang hanyat #nt#k pembang#nannegara

  iv. Memanfaatkan ilm# #nt#k pembang#nannegara

  v. "ertindak rasional dalam pelbagai sit#asivi. Menghargai kepentingan ilm#

  Meng#i minda $hal &

  AKT(;(T( 1AMen$+!%!&i K,n-e"

  Pendidi!n Se"!n#!n$

  H!%!&

  i. menerangkan konsep pendidikansepanang hayat #nt#k pembang#nannegara

  ii. "ertindak rasional dalam pelbagai sit#asi

  iii. Merealisasikan konsep pendidikansepanang hayat dalam kehid#pan

  iv. Menghargai kepentingan ilm#

  Memahami teks cerpen$hal %:*&Meng#i minda $hal

 • 7/24/2019 RPT SIVIK (TING.5).doc

  2/15

  v. sedar akan kepentingan pendidikan

  sepanang hayat

  AKT(;(T( 1,Pe()e!#!*!nSe"!n#!n$ H!%!&

  Me()en&' In-!n

  Te*)i!n$

  i. mengh#raikan kepentingan pembelaaransepanang hayat #nt#k pembent#kan insaneterbilang

  ii. menelaskan tabiat penimbaan ilm# #nt#k

  menana pembang#nan insane terbilangiii. memanfaatkan ilm# #nt#k pembang#nan

  5egaraiv. mem#p#k tabiat pembelaaran sepanang

  hayat #nt#k melahirkan insan cemerlang

  Menghasilkan "iografi$hal!1&

  4 95(T ' !Pe*ie(!n'-i!!n Ke

  A*!+ Ke-e#!+&e*!!n

  Ne$!*!

  i. menerangkan konsep perikeman#siaanmengh#raikan is#:is# keman#siaan

  ii. menelaskan kepentingan nilai:nilai

  perikeman#siaan kepada masyarakat

  iii. mengamalkan cara hid#p yangberperikeman#siaan

  iv. melibatkan diri scara aktif dalampembent#kan masyarakat penyayang

  v. prihatin terhadap is#:is# keman#siaan=vi. menghargai keseahteraan 5egara.

  "aca dan faham$hal!'&Meng#i minda

  $hal!'%&

  AKT(;(T( 'A

  E("!&i Se!*!

  Pe*,n$-i!n E(,-i

  i. menerangkan konsep empatiii. menelaskan kepentingan perasaan empati

  kepada mangsa bencana alam

  iii. melibatkan diri secara aktif dalampembent#kan masyarakat yang memahamiperasaan orang lain

  iv. prihatin terhadap is#:is# keman#siaan

  Meng#i minda$hal!'

 • 7/24/2019 RPT SIVIK (TING.5).doc

  3/15

  95(T 4!PERSIAPAN

  MEMBINA

  KELUARGA KE

  ARAH

  PEMBENTUKAN

  MASARAKAT

  MAPAN

  i. menerangkan persiapan membina

  kel#arga ke arah pembent#kan masyarakatmapan

  ii. menelaskan kepentingan memat#hiperat#ran perkah>inan mengik#t #ndang:#ndang negara

  iii. menyenaraikan ciri:ciri calon pasangan

  yang baikiv. mengh#raikan ciri:ciri calon pasangan

  yang baikv. mengh#raikan ciri:ciri ib# bapa cemerlangvi. mengamalkan peng#r#san ke>angan

  kel#arga yang cekap

  vii. melengkapkan diri dari segi fi?ikal danmental #nt#k membina kel#arga bahagia

  viii. bertangg#nga>ab terrhadap kel#argai@. menghargai rest# ib# bapa ata# penaga

  Meng#i minda

  $hal!'&

  AKT(;(T( 4A!

  RESTU IBU BAPA

  ATAU PENJAGA

  i. menerangkan persiapan membinakel#arga ke arah pembent#kan masyarakatmapan

  ii. mengambil tindakan yang >aar #nt#kmendapatkan rest# ib# bapa

  iii. menghargai rest# ib# bapa ata# penaga

  Lakonan$hal!4&

  % AKT(;(T( 4"!KESIHATAN

  3I4IKAL DAN

  MENTAL

  i. menerangkan persiapan membinakel#arga ke aah pembent#kan masyarakat

  mapan.ii. Melengkapkan diri dari segi fi?ikal dan

  mental #nt#k membina kel#arga bahagiaiii. "ertangg#nga>ab terhadap kel#arga

  Lengkapkan ad#al$hal!ab dalam membent#k

  kel#arga yang bahagia

  a>ancara$hal!:%2&

  * AKT(;(T( 4,!Ke!n$!n !n$

  S&!)i Men#!(in

  Ke)!+!$i!!n

  Ke'!*$!

  i. menelaskan cara:cara meng#r#skan

  ke>angan dengan baikii. mengamalkan peng#r#san ke>angan

  kel#arga yang cekapiii. bertangg#nga>ab terhadap kel#arga

  +abaran ,iri

  $hal!%4&

  AKT(;(T( 4B!Pe*!&'*!n

  Pe*!+in!n Men$i'&

  Und!n$.Und!n$

  Ne$!*!

  i. menelaskan kepentingan memat#hiperat#ran perkah>inan mengik#t #ndang:#ndang negara

  ii. mengamalkan perat#ran yang sah mengik#t#ndang:#ndang negara #nt#k membinakel#arga

  iii. memat#hi perat#ran negara dalampersiapan membina kel#arga

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI

  TEMA : HIDUP BERMASARAKAT

 • 7/24/2019 RPT SIVIK (TING.5).doc

  4/15

  < 95(T S'()!n$!n Te*+!d!"

  Pe()!n$'n!n

  M!-%!*!!& Me!'i

  Pen$i)!&!n A&i6

  D!!( A&i7i&i

  Ke(!-%!*!!&!n

  i. mengenalpasti agensi keraaan dan badan

  b#kan keraaan yang berkhidmat kepadamasyarakat

  ii. menerangkan kepentingan penglibatanaktif individ# dalam aktivitikemasyarakatan

  iii. menyatakan bent#k s#mbangan yang boleh

  diberikan oleh individ# dalam aktivitikemasyarakatan

  iv. memberi cadangan dan teg#ran yangmembina kepada agensi keraaan dalampembang#nan masyarakat

  v. me>##dkan perkongsian pintar dengan

  dengan pelbagai agensi keraaan dan badanb#kan keraaan dalam aktivitikemasyarakatan kepada golongan yangmemerl#kan

  vi. melibatkan diri dalam aktivitikemasyarakatan melal#i agensi:agensi

  keraaan dan b#kan keraaanvii. gembira dapat memberikan s#mbangan

  kepada anggota masyarakat yangmemerl#kan

  viii. bersedia memberikan s#mbangankemasyarakatan pada setiap masa

  Perbincangan

  AKT(;(T( A!

  DIARIKU

  i. menerangkan kepentingan penglibatan

  aktif individ# dalam aktivitikemasyarakatan.

  ii. Menyatakan bent#k s#mbangan yang bolehdiberikan oleh individ# dalam aktivitikemasyarakatan

  iii. Melibatkan diri dalam aktiviti

  kemasyarakatan

  iv. 6embira dapat memberi s#mbangankepada anggota masyarakat yangmemerl#kan

  v. "ersedia memberi s#mbangankemasyarakatan pada setip masa

  Perbincangan

  AKT(;(T( "!PERANAN AGENSI

  KERAJAAN DALAM

  AKTIVITI

  KEMASARAKATAN

  i. Mengenalpasti agensi keraaan yang

  berkhidmat kepada masyarakatii. Memberi cadangan dan teg#ran yang

  membina kepada agensi keraaan dalampembang#nan masyarakat

  iii. Menghargai s#mbangan agensi keraaandalam aktiviti kemasyarakatan

  Poster

  AKT(;(T( +!

  LAMAN WEB BADAN

  BUKAN KERAJAAN

  8NG9 ANG

  BERKHIDMAT

  KEPADA

  MASARAKAT

  i. Mengenalpasti badan b#kan keraaan yangberkhidmat kepada masyarakat

  ii. Menyatakan bent#k s#mbangan yang boleh

  diberikan oleh badan b#kan keraaan dalamaktiviti kemasyarakatan

  iii. Melibatkan diri dalam aktivitikemasyarakatan melal#i badan b#kankeraaan

  iv. "ersedia memberi s#mbangan

  kemasyarakatan pada setiap masa

  Menyediakan,ok#mentasi$hal!

 • 7/24/2019 RPT SIVIK (TING.5).doc

  5/15

  95(T %!SUMBANGAN

  PELBAGAI PIHAK

  TERHADAP

  PENGEKALAN

  WARISAN BUDAA

  MALASIA

  i. Menyenaraikan agensi keraaan dan badan

  b#kan keraaan yang terlibat dalampengekalan >arisan b#daya Malaysia

  ii. Mengh#raikan s#mbangan individ#Cagensikeraaan dan badan b#kan keraaanterhadap pengekalan >arisan b#dayaMalaysia

  iii. Menelaskan kepentingan mengekalkan>arisan b#daya Malaysia

  iv. Menyertai sebarang bent#k aktiviti >arisanb#daya yang dian#rkan oleh pelbagaipihak

  v. "angga akan ke#nikan >arisan b#daya

  Malaysiavi. Mengapresiasi s#mbangan pelbagai pihak

  dalam mengekalkan >arisan b#dayaMalaysia

  "#k# skrap

  AKT(;(T( %A!

  SUMBANGAN

  INDIVISU DALAM

  PENGEKALAN

  WARISAN BUDAA

  MALASIA

  i. Mengh#raikan s#mbangan individ#terhadap pengekalan >arisan b#dayaMalaysia

  ii. Menelaskan kepentingan mengekalkan>arisan b#daya Malaysia

  iii. Menyertai sebarang bent#k aktiviti >arisanb#daya yang dian#rkan oleh pelbagaipihak

  iv. "angga akan ke#nikan >arisan b#daya

  Malaysiav. Mengapresiasi s#mbangan pelbagai pihak

  dalam mengekalkan >arisan b#dayaMalaysia

  "#k# skrap

  12UJIAN BULANAN 1

  S,!!n d!*i Min$$'

  +in$$! Min$$' arisan b#daya

  Malaysiav. Mengapresiasi s#mbangan pelbagai pihak

  dalam mengekalkan >arisan b#daya

  Malaysia

  +ipta Logo/ +oganKata$hal!&

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI

 • 7/24/2019 RPT SIVIK (TING.5).doc

  6/15

  1' 95(T *!MEMPR9M9SIKAN

  WAISAN BUDAA

  MALASIA DI

  DALAM DAN DI

  LUAR NEGARA

  i. Menerangkan cara:cara mempromosikan

  >arisan b#daya Malaysia di dalam dan l#arnegara

  ii. Menelaskan peranan d#ta kecil dalammempromosikan >arisan b#daya Malaysia

  iii. Melibatkan diri dalam mempromosikan>arisan b#daya Malaysia melal#i media

  cetak dan elektronikiv. Memberikan sokongan terhadap #saha

  memp