rpt sejarah

Author: cecupak

Post on 26-Feb-2018

256 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  1/22

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATA PELAJARAN PBSSEJARAH TINGKATAN 1

  2016

  Minggu

  Proses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

  Objektif

  Pembelajaran

  Cadangan Aktiviti

  Pembelajaran

  Hasil

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens Instrument

  SEJAAH DA! "I#A

  Minggu

  $%&

  '($()*$+

  ,

  )-($()*$+

  a("ema.iran

  Sejara.

  i( Definisi

  Sejara.

  ii/Ciri , 0iri

  sejara.

  Perbin0angan

  Mengumpul fakta

  Men1usun fakta

  Membina peta minda

  Murid bole. 2

  Meng.uraikan

  maksud sejara.

  daripada

  pelbagai sumber

  Men1enaraikan

  0iri%0iri sejara.

  B1D1

  Mengeta.ui

  kema.iran sejara.

  dan kepentingan

  sejara. dalam

  ke.idupan kita

  B2D1

  Mema.ami

  kema.iran sejara.

  dan kepentingan

  sejara. dalamke.idupan kita

  B4D1

  Ma.ir

  mengaplikasi

  kema.iran

  sejara. dalam

  mengkaji sejara.

  !egara

  B2D1

  Mema.ami

  kema.iran sejara.

  dan kepentingan

  sejara. dalam

  B1D1E1

  Men1atakan

  pengertian sejara.

  B1D1E2

  Men1atakan istila.

  3 konsep masa

  dalam sejara.

  4"PS/

  B2D1E4

  Menjelaskan

  istila. 3 konsepmasa dalam

  sejara.

  4"PS/

  B4D1E5

  Mengaplikasikan

  istila. 3 konsep

  masa dalam

  sejara. dengan

  ma.ir 4"PS)

  B2D1E1

  Menjelaskan 0iri%

  0iri sejara.

  B3D1E1

  % Memadankan

  nama sejara5an

  dengan

  pengertian

  sejaran

  %Melengkapkan

  jadual 0iri%0iri

  sejara.

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  2/22

  iii/ Sumber

  sejara.

  Menjana idea

  Perbin0angan

  Soal ja5ab

  Menjana idea

  Perbin0angan

  Soal ja5ab

  Membe6akan

  antara sumber

  pertama dan

  sumber kedua

  Menerangkan

  tiga kaeda.

  untuk

  ke.idupan kita

  B3D1

  Mengaplikasi

  kema.iran sejara.

  dalam mengkaji

  sejara. !egara

  B2D1

  Mema.ami

  kema.iran sejara.

  dan kepentingansejara. dalam

  ke.idupan kita

  B3D1

  Mengaplikasi

  kema.iran sejara.

  dalam mengkajisejara. negara

  B4D1

  Ma.ir

  mengaplikasi

  kema.iran

  sejara. dalam

  mengkaji sejara.

  !egara

  B2D1

  Mema.ami

  kema.iran sejara.

  dan kepentingan

  sejara. dalam

  Memberi 0onto.

  peristi5a penting

  dalam sejara.

  negara

  4"PS7 8P/

  B3D1E5

  Memberi 0onto.

  keja1aan negara

  1ang menjadikebanggaan kita

  48P/

  B2D1E2

  Menjelaskan

  sumber%sumber

  sejara. 4"PS/

  B2D1E3

  Menjelaskan

  kaeda. pengkajian

  sejara.

  B3D1E2

  Menggunakan

  sumber sejara.

  dalam mengkaji

  sejara.

  4"PS/

  B4D1E1

  Mengelas sumber

  sejara. dalammengkaji sejara.

  4"PS/

  Menjelaskan

  maksud sumber

  primer dan

  sumber sekunder

  % Mengisi tempat

  kosong dengan

  definisi dan

  0onto. 1ang

  tepat

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  3/22

  iv/"aeda.

  pengkajian

  sejara.

  b("epentinga

  n Sejara.

  i/#ujuan

  ii/ 9aeda.

  Sumbangsaran

  :er0erita

  Membina peta minda

  mendapatkan

  sumber

  Men1atakan

  tujuan dan

  faeda.

  mempelajari

  sejara.

  ke.idupan kita

  B3D1

  Mengaplikasi

  kema.iran sejara.

  dalam mengkaji

  sejara. negara

  B4D1

  Ma.ir

  mengaplikasikema.iran

  sejara. dalam

  mengkaji sejara.

  !egara

  B1D1

  Mengeta.ui

  kema.iran sejara.

  dan kepentingan

  sejara. dalam

  ke.idupan kita

  B2D1E3

  Menjelaskan

  kaeda. pengkajian

  sejara.

  B3D1E3

  Menggunakan

  kaeda. pengkajian

  sejara. dalam

  mengkaji sejara.

  4"PS/

  B4D1E1

  Mengelas sumber

  sejara. dalam

  mengkaji sejara.

  4"PS/

  B4D1E3

  Mengelaskan

  kaeda. pengkajian

  sejara. dengan

  tepat dalam

  mengkaji sejara.

  4"PS/

  B4D1E4

  Menggunakan

  kaeda. pengkajiansejara. dengan

  tepat dalam

  mengkaji sejara.4"PS/

  Men1enaraikan

  tujuan dan faeda.

  mempelajari

  sejara.

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  4/22

  B1D1E3

  Men1enaraikan

  tujuan belajar

  sejara. 48P/

  TEMA 1: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

  Minggu

  ;%ipatan

  Perbin0angan di Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B3D2

  Menerangkan

  =aman

  Prasejara.7kerajaan a5al di

  Asia

  #enggara dan

  keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B2D2

  Mema.ami

  =aman

  Prasejara.7kerajaan a5al di

  Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B3D2

  Menerangkan

  =amanPrasejara.7

  kerajaan a5al di

  Asia#enggara dan

  keagungan

  pada 6aman

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  4"PS7 8P/

  B3D2E9

  Menerangkan 0irikepimpinan 1ang

  memba5a kepada

  kegemilangan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  48P/

  B2D2E5

  Menjelaskan

  strukturpentadbiran Sistem

  Pembesar

  Empat >ipatan

  B3D2E3

  Menerangkanperanan pembesar

  dalam pentadbiran

  Sistem PembesarEmpat >ipatan

  menjelaskan

  se0ara ringkas

  struktur Pembesar

  Empat >ipatan

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  10/22

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B4D2

  Meng.uraikan

  perkembangan

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5aldi Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B4D2E3

  Membandingkan

  peranan pembesar

  berempat

  dalam pentadbiran

  "esultanan

  Mela1u Melaka4"PS/

  Minggu

  $+%)$

  )&(&()*$+

  %$+(+()*$+

  ii( Pusat

  Perdaganga

  n%faktor

  geografi

  %faktor di

  Melaka 2

  %pentadbiran

  %kemuda.an

  pelabu.an

  %0uka

  perdaganga

  n

  %mata 5ang

  %ba.asa

  Soal ja5ab

  Melafa6kan dialog

  "ui6

  Membina peta

  minda

  % men1enaraikan

  faktor%faktor 1ang

  men1umbang keara. kemun0ulan

  Melaka sebagai

  pusat perdagangan

  B2D2

  Mema.ami

  =amanPrasejara.7

  kerajaan a5al di

  Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B3D2

  Menerangkan

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al di

  Asia

  #enggara dankeagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B5D1

  :ole.

  B2D2E6

  Menjelaskan

  faktor kemajuanperdagangan di

  Melaka

  B3D2E4

  Menerangkan

  faktor kemajuan

  perdagangan di

  Melaka

  B5D1E1

  Menilai

  kegemilangan

  perdagangan

  %mengisi tempat

  kosong berkaitan

  faktor kemajuanperdagangan di

  Melaka

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  11/22

  meng.ubungkait

  perkembangan

  sejara. negara

  dengan dunia

  serta mengambil

  iktibar

  antarabangsa

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  4"PS/

  iii(Pusat"egiatan

  Intelektual

  %Peranan

  istana sebagai

  pusat kegiatan

  intelektual

  %Peranan

  pemerinta.

  Murid bole. 2

  men1enaraikanperanan istana

  sebagai pusat

  intelektual

  B2D2

  Mema.ami=aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al di

  Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B3D2

  Menerangkan

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al di

  Asia

  #enggara dan

  keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B4D2

  Meng.uraikan

  perkembangan=aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al

  di Asia #enggara

  dan keagungan

  B2D2E9

  Menjelaskanperanan istana

  sebagai pusat

  Intelektual

  B3D2E7

  Menerangkan

  peranan istana

  sebagai pusat

  intelektual

  B4D2E5

  Meng.urai

  peranan Melaka

  dalam pen1ebaranIslam di Asia

  #enggara

  Menerangkanperanan istana

  sebagai pusat

  intelektual pada

  6aman "esultanan

  Mela1u Melaka

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  12/22

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  Minggu

  )'

  )+(+()*$+

  %

  '*(+()*$+

  iv( Perluasan

  kuasa

  % 0ara

  perluasan

  kuasa%peranan

  pemimpin

  % kesan

  perluasan

  kuasa

  Membuat gambaran

  Mengumpulkan danmengelakan(

  Meng.ubungkaitkan

  Men0irikan

  Membandingkan dan

  membe6akan

  Menganalisis

  Membuat gambaran

  Mengumpulkan dan

  mengelakan(

  Meng.ubungkaitkan

  Murid bole.2

  % Men1enaraikan

  0ara%0ara

  perluasan kuasa% Men1atakan

  peranan

  pemimpin dalam

  melauskan kuasa

  Melakar danmelabel empa1ar

  melaka

  B2D2

  Mema.ami

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al diAsia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B4D2

  Meng.uraikan

  perkembangan

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5aldi Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B3D2

  Menerangkan

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al di

  Asia

  #enggara dan

  keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B2D2E10

  Menjelaskan 0ara

  perluasan kuasa

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B4D2E7

  Menganalisis 0iri

  kepimpinan 1ang

  memba5a

  kepada

  kegemilangan

  "esultananMela1u Melaka

  4"PS7 8P/

  B3D2E8

  Melakar dan

  melorek ka5asan

  jaja.an empa1ar

  Melaka

  4"PS/

  B4D2E6

  Menjelaskan '

  0ara perluasan

  kuasa

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  13/22

  Men0irikan

  Membandingkan dan

  membe6akan

  Menganalisis

  B4D2

  Meng.uraikan

  perkembangan

  =aman

  Prasejara.7

  kerajaan a5al

  di Asia #enggara

  dan keagungan"esultanan

  Mela1u Melaka

  B5D1

  :ole.

  meng.ubungkait

  perkembangan

  sejara. negara

  dengan dunia

  serta mengambil

  iktibar

  Menganalisis

  kesan perluasan

  kuasa "esultanan

  Mela1u Melaka

  4"PS/

  B5D1E5

  Menilai ketoko.an

  pemimpin

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  1ang mendapat

  pengiktirafan

  negara luar

  4"PS78P/

  Minggu

  )&%)+

  '(

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  14/22

  % Sebab

  kedatangan

  %Serangan ke

  atas Melaka

  Membina peta

  minda

  #enggara dan

  keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  B4D2

  Meng.uraikan

  perkembangan

  =aman

  Prasejara.7kerajaan a5al

  di Asia #enggara

  dan keagungan

  "esultanan

  Mela1u Melaka

  Mela1u Melaka

  B4D2E8

  Menganalisis

  sebab kejatu.an

  Melaka pada kurun

  ke%$+ 4"PS/

  TEMA 2 : KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI

  Minggu

  )

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  15/22

  Jo.or

  ii("ebangkita

  n A0.e.

  iii(Persaingan

  Jo.or dengan

  A0.e. dan

  Portugis

  b( "egemilan

  gan

  kerajaan

  Jo.or

  menguku.

  kan

  "esultana

  n Mela1u

  i(Pusat

  perdagangan

  ii(Perkemban

  gan

  persuratan

  Mela1u

  0( "emerosot

  an Jo.ori( Perebutan

  kuasa

  ii(Penglibata

  Mengumpul

  maklumat

  Men1usun

  maklumat

  Sumbang saran

  Mengumpulkan dan

  mengelaskan(

  % meng.ubun

  gkaitakan

  "erajaan Jo.or 7

  A0.e. dan

  Melaka

  %Mema.ami

  "emerosotan

  "erajaan Jo.or

  %memeri.alkan

  perebutan kuasa

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B4D3

  Menganalisis

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B4D3

  Menganalisis

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini danlatar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B5D1

  Menjelaskan

  pengasasan

  kerajaan Jo.or

  B4D3E2

  Menganalisis

  persaingan Jo.or7A0.e. dan

  Portugis

  4"PS/

  B4D3E3

  Menganalisisfaktor

  kemerosotan

  kerajaan Jo.or

  4"PS/

  B5D1E6

  Menilai tindakan

  pemimpin Jo.or

  dalam meng.adapi0abaran kuasa luar

  4"PS7 8P/

  Mengisi tempat

  kosong sebab%

  sebab ketiga%tigakuasa men1erang

  antara satu sama

  lain(

  Melengkapkan

  raja. perkaitan

  perang tiga segi

  Meng.uraikanfaktor%faktorkemerosotan

  Jo.or

  Menja5ab soalan

  esei

  Men1atakan nilai%

  nilai patriotisme

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  16/22

  n :ugis

  dalam

  pemerinta.an

  Jo.or

  iii(Pengaru.

  S1arikat

  Hindia #imur:elanda

  Meng.ubungkaitka

  n

  1ang

  men1ebabkan

  kemerosotan Jo.or

  :ole.

  meng.ubungkait

  perkembangan

  sejara. negara

  dengan dunia

  serta mengambil

  iktibar

  B5D1E8

  Sentiasa

  mengamalkan

  unsur patriotisme

  B5D1E9

  Mengambil iktibar

  daripada peristi5a

  sejara. 48P/

  )()>atar

  belakang

  pembentukan

  kerajaan%

  kerajaan

  Mela1u

  a( "erajaan%

  kerajaan

  1ang tua

  i "eda.

  ii Pa.ang

  iii Perak

  b("erajaan%kerajaan

  Mela1u 1ang

  baru

  Membuat gambaran

  Mengumpulkan dan

  mengelaskan(

  Meng.ubungkaitka

  n

  Men0irikan

  Membandingkan

  dan membe6akan

  Menganalisis

  %men0eritakan asal

  usul nama

  kerajaan%kerajaan

  Mela1u

  % men0eritakan

  pengasasan

  kerajaan%kerajaan

  Mela1u tua dan

  Mela1u baru

  B2D3

  Mema.ami

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadiasas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakangSara5ak dan

  Saba.

  B3D3

  Menerangkan

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini danlatar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B2D3E4

  Menjelaskan latar

  belakang kerajaan

  Mela1u 1ang

  tua dan kerajaanMela1u 1ang baru

  B2D3E5

  Menjelaskan

  sistem

  pemerinta.an dan

  pentadbiran

  di !egeri%negeri

  Mela1u

  B3D3E2

  Menerangkan

  keistime5aan

  kerajaan Mela1u1ang tua

  dan kerajaan

  Mela1u 1ang baru

  48P/

  Memadankan

  negeri dan latar

  belakang

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  17/22

  i

  #erengganu

  ii "elantan

  iii Selangor

  iv !egeri

  Sembilan

  Minggu

  '$%'-

  )$(-()*$+

  %

  )*($*()*$+

  )(' ?arisan

  "esultanan

  Mela1u

  a(Sistem

  pemerinta.an

  dan

  pentadbiran

  i(!egeri%

  negeriMela1u

  ii(!egeri

  Sembilan

  b(Sistem

  Perundanga

  n

  i(8ndang%

  undang #idak

  bertulis

  Menganalisis

  Men1usun

  mengikut

  keutamaan

  Men0irikan

  Membuat urutan

  Menbandingkan

  dan membe6akan

  Men0irikan

  Memeri.alkan

  sistem pentadbiran

  !egeri Sembilan

  Men0eritakan

  tentang latar

  belakang Adat

  #emenggung dan

  Adat Perpati.

  % men1enaraikan

  prinsip%prinsip

  dalam .okum

  B3D3

  Menerangkan

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak danSaba.

  B4D3

  Menganalisis

  "esultanan

  Mela1uMelaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini danlatar belakang

  Sara5ak dan

  B3D3E3

  Menerangkan

  sistem

  pemerinta.an dan

  pentadbiran di

  !egeri%negeri

  Mela1u

  B3D3E4

  Menerangkan

  sistem

  perundangan

  kerajaan Mela1u

  B4D3E6

  Membandingkan

  sistemperundangan

  bertulis dan

  tidak bertulis4"PS/

  Melengkapkan

  lembaran

  pengurusan

  Menjelaskan

  maksud Adt

  Perpati. dan Adat

  #emenggung

  Membuatperbandingan

  undang%undang

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  18/22

  ii(Adat

  #emenggung

  iii(Adat

  pepati.

  iv(8ndang%

  undang

  :ertulis

  0("egiatan

  ekonomi

  i(Sara diri

  %ber0u0uktanam

  %menangkap

  ikan

  %mengumpul

  .asil .utan

  ii(Perlombon

  gan

  iii("raftanga

  n

  Membandingkan

  dan membe6akan

  Menganalisis

  men1usun

  maklumat

  Melengkapkan

  jadual

  Membina peta

  minda

  kanun Melaka7

  8ndang%undang

  >aut Melaka7

  8ndang%undang @@

  Perak7 8ndang%

  undang "eda. dan

  sistem

  perundangan di"elantan

  Mendefinisikan

  konsep sara diri

  Mengumpulkan

  maklumat tentang

  kegiatan

  perlombongan7

  kraftangan danperdagangan

  Menerangkan

  amalan .idupbermas1arakatuntuk

  keseja.teraan

  Saba.

  B5D1

  :ole.

  meng.ubungkait

  perkembangan

  sejara. negara

  dengan duniaserta mengambil

  iktibar

  B2D3

  Mema.ami

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakangSara5ak danSaba.

  B3D3

  Menerangkan

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B1D3

  Mengeta.ui

  "esultanan

  B5D1E8

  Sentiasa

  mengamalkan

  unsur patriotisme

  B5D1E9

  Mengambil iktibardaripada peristi5a

  sejara. 48P/

  B2D3E7

  Menjelaskan

  kegiatan ekonomi

  sara diri di

  !egerinegeri

  Mela1uB3D3E5

  Menerangkan

  kegiatan ekonomi

  tradisional di

  negeri%negeri

  Mela1u

  bertulis dan tidak

  bertulis

  Soalan esei

  Melengkapkan

  lembaran grafik

  kegiatan ekonomi

  sara diri di negeri%

  negeri Mela1u

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  19/22

  iv(Per0ukaian

  v(Perdaganga

  n

  d( Sosiobuda

  1a

  i(Strukturmas1arakat

  tradisional

  %susun lapis

  mas1arakat

  dan

  fungsin1a

  ii(ga1a .idup

  golonganbangsa5an

  dan rak1at

  biasa

  iii(kegiatan

  sosiobuda1a

  mas1arakat

  mela1u

  tradisional

  %kegiatan

  masa lapang

  %kar1a

  Main peranan

  Soal ja5ab

  Mengumpul dan

  men1usun

  maklumat

  Melengkapkan

  jadual

  Mengumpul

  maklumat tentang

  kesenian rak1at

  dan adat resam

  Men1atakan jenis

  pendidikan

  mas1arakat

  Mela1u tradisional

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B2D3

  Mema.ami"esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B1D3E6Men1atakan

  kesenian rak1at

  mas1arakat

  Mela1u

  tradisional 48P/

  B2D3E8

  Menjelaskansistem pendidikanmas1arakat

  Mela1u

  tradisional

  Memadankan

  per1ataan

  Melengkapkan0arta aliran

  berkaitan

  pendidikan formal

  dan tidak formal

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  20/22

  persuratan

  %kesenian

  rak1at

  %adat resam

  %pendidikan

  Minggu

  '@%&)

  )'($*()*$+

  %

  $atar

  belakang

  sejara.

  Saba. dan

  Sara5ak

  %Pertalian

  Saba. dan

  Sara5ak

  dengan

  "esultanan

  :runai dan

  "esultanan

  Sulu

  b("eadaan

  mas1arakat

  %kumpulan

  etnik dan

  penempatan

  Membina peta

  minda

  Perbin0angan

  Soal ja5ab

  Men1atakan lokasi

  petempatan

  kumpulan etnik di

  Saba. dan

  Sara5ak

  Men1atakan latar

  belakang sejara.

  Saba. dan

  Sara5ak

  meng.ubungkaitka

  n ka5asan

  penempatan

  kumpulan etnik di

  B1D3

  Mengeta.ui

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaanmasa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B2D3

  Mema.ami

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini danlatar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  B1D3E7

  Men1enaraikan

  kumpulan etnik di

  Sara5ak

  B1D3E8

  Men1enaraikankumpulan etnik di

  Saba.

  B2D3E9Menjelaskan latar

  belakang sejara.

  Sara5ak

  B2D3E10

  Menjelaskan latar

  belakang sejara.

  Saba.

  B2D3E11

  Menjelaskan 0ara

  .idup dan buda1akumpulan etnik

  di Sara5ak 48P/

  B2D3E12

  Menjelaskan 0ara

  Melengkapkan

  raja.

  di ba5a. dengan

  kumpulan etnik

  senaraikan

  kumpulan etnik di

  Saba. denganmenggunakan

  maklumat 1ang

  diberikan

  Menjelaskan latar

  belakang Sara5ak

  Menerangkanlatar belakang

  Saba.

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  21/22

  0("egiatan

  sosiobuda1a

  %0ara .idup

  dan buda1a4pendidikan7

  peraturan7

  kesenian7

  adat resam7

  agama dan

  keper0a1aan/

  Perbin0angan

  Main peranan

  Sara5ak dan

  Saba. dengan 0ara

  .idup7 buda1a dan

  kegiatan ekonomi

  menjelaskan

  dengan 0onto.ke5ujudan

  kepelbagaian

  buda1a 1ang

  menunjukkan

  keistime5aan

  mas1arakat

  Mala1sia

  B3D3

  Menerangkan"esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakang

  Sara5ak dan

  Saba.

  .idup dan buda1a

  kumpulan etnik

  di Saba. 48P/

  B3D3E7

  Menerangkan

  kegiatan

  sosiobuda1a dan

  sosioekonomikumpulan etnik di

  Sara5ak 48P/

  B3D3E8

  Menerangkan

  kegiatan

  sosiobuda1a dan

  sosioekonomi

  kumpulan etnik di

  Saba. 48P/

  d("egiatan

  ekonomi

  %sara diri

  Perlombonga

  n

  %perdagangan

  %sistem

  pertukaran

  barang

  Membina peta

  minda

  B4D3

  Menganalisis

  "esultanan

  Mela1u

  Melaka menjadi

  asas kerajaan

  masa kini dan

  latar belakangSara5ak dan

  Saba.

  B4D3E7

  Mengelaskan

  kegiatan

  sosiobuda1a dan

  sosioekonomi

  mengikut

  kumpulan etnik di

  Sara5ak4"PS7 8P/

  B4D3E8

  Mengelaskan

  kegiatan

  sosiobuda1a dan

  sosioekonomi

 • 7/25/2019 rpt sejarah

  22/22

  %eksport

  seperti sagu7

  sarang

  burung dan

  timun laut

  5D1

  :ole.

  meng.ubungkait

  perkembangan

  sejara. negara

  dengan dunia

  serta mengambil

  iktibar

  mengikut

  kumpulan etnik di

  Saba.

  4"PS/

  B5D1E8

  Sentiasa

  mengamalkan

  unsur patriotismeB5D1E9

  Mengambil iktibar

  daripada peristi5a

  sejara. 48P/

  Minggu

  &'

  )*($$()*$+

  %

  )&($$()*$+

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN