rpt sains tingkatan 4 2015

Click here to load reader

Post on 26-Dec-2015

142 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pengajaran Tahunan bagi Sains Tingkatan 4 2015 bagi SMK Serian, Sarawak

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015SAINS TINGKATAN 4

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINSBIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENYIASATAN SAINTIFIK

MINGGUKANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISELESAIKAN (SEBAB SEKIRANYA TIDAK TERLAKSANA)

112.01.201516.01.20151.1: Menganalisis kaedah penyiasatan saintifik Murid dapat : menerangkan langkah langkah dalam penyiasatan saintifik, menjalankan penyiasatan saintifik, menulis laporan penyiasatan saintifik, menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik.

1.2 : Menyedari kepentinganMengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik

Murid dapat: mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis, menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik, mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik.

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 1. KOORDINASI BADANMINGGUKANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISELESAIKAN (SEBAB SEKIRANYA TIDAK TERLAKSANA)

219.01.2015-23.01.20152.1 :Memahami koordinasi badan

Murid dapat: memerihalkan maksud koordinasi badan, mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan, menyatakan kepentingan koordinasi badan.

2.2 :Memahami sistem saraf manusia

Murid dapat: mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia, menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf, menyatakan maksud neuron, mengenal pasti bahagian neuron menyatakan fungsi bahagian dalam neuron, mengenal pasti perbezaan jenis neuron, menyatakan fungsi setiap jenis neuron, membandingkan danmembezakan jenis-jenis neuron.

MINGGUKANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISELESAIKAN (SEBAB SEKIRANYA TIDAK TERLAKSANA)

326.01.2015-30.01.20152.3 :Menganalisa koordinasi saraf

Murid dapat: menyatakan maksud reseptor dan efektor, menyatakan fungsi reseptor dan efektor, menerangkan dengan contoh tindakan refleks, memerihalkan tindakan refleks, mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks.

2.4 :Memahami peranan proprioreseptor dalamMengekalkan keseimbangan dan koordinasiMurid dapat: menerangkan maksud proprioreseptor, menerangkan kepentingan proprioreseptor

402.02.2015-06.02.2015

2.5 :Memahami otak manusia dankerencamannyaMurid dapat: mengenal pasti bahagian utama dalam otak manusia, menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia, menerangkan maksud tindakan terkawal, memberi contoh tindakan terkawal, menerangkan maksud tindakan luar kawal, menerangkan tindakan luar kawal, menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia

MINGGUKANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISELESAIKAN (SEBAB SEKIRANYA TIDAK TERLAKSANA)

509.02.2015-13.02.20152.6 :Memahami koordinasi kimiadalam badan.

Murid dapat: memerihalkan maksud hormon, memerihalkan maksud kelenjar endokrin, mengenal pasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan masing-masing dalam tubuh, menyatakan fungsi hormone yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin, memerihalkan kesan ketidak seimbangan hormon ke atas kesihatan

2.7 :Menganalisa koordinasi antarasistem saraf dengan sistemendokrin

Murid dapat: membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengan koordinasi kimia, menerangkan dengan contoh koordinasi di antara system saraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerakbalas terhadap sesuatu rangsangan

2.8:Menilai kesan penyalahgunaandadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan.

Murid dapat: mentakrifkan maksud dadah, menyenaraikan contoh-contoh dadah, menerangkan maksud penyalahgunaan dadah, memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan, memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan.

616. 02. 2015- 20. 02.2015

TAHUN BARU CINA

723.02.2015-27.02.20152.9:Menganalisa kesan pengambilan alkohol berlebihanterhadap koordinasi badan dankesihatan

Murid dapat: menyenaraikan contoh-contoh minuman beralkohol. memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan, memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan, mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol secara berlebihan.

2.10:Menyedari kepentingan mindayang sihat dan baik

Murid dapat: menyatakan maksud minda, mengenalpasti faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda, menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh memberi kesan terhadap minda, mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik.

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: 2. KETURUNAN DAN VARIASIMINGGUKANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISELESAIKAN (SEBAB SEKIRANYA TIDAK TERLAKSANA)

802.03.15 06.03.153.1 :Memahami proses pembahagian sel.

Murid dapat: menyatakan maksud gen, asid deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom, memerihalkan hubungkait antara gen, DNA dan kromosom, menyatakan maksud mitosis, memerihalkan proses mitosis, menyatakan maksudmeiosis, memerihalkan prosesmeiosis, membanding danmembezakan antara mitosis dan meiosis, menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis.

3.2 : Memahami prinsip dan mekanisme pewarisan

Murid dapat: menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif, mengenal pasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia, mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat menggunakan rajah skema, meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid.

3.3 :Memahami penentuan seksanak dan kejadian kembar padamanusia.

Murid dapat: menerangkan maksud kromosom seks, menerangkan mekanisme penentuan seks anak, menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras, membanding dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras, menerangkan mengenai kembar siam.

909.03.15 13.03.153.4 :Memahami mutasi

Murid dapat: menyatakan maksud mutasi, menyatakan jenis mutasi, menyenaraikan contoh mutasi, mengenalpasti faktor yang menyebabkan mutasi, menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi.

3.5 :Menilai kesan penyelidikangenetik terhadap kehidupan manusia

Murid dapat: menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang, menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan, menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan, memerihalkan teknologi digunakan dalam pembiakbakaan, mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik.

1016.03.15- 20.03.15

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

1123.03.15 27.03.15

3.6 :Menganalisa variasi dalamhidupan

Murid dapat: menyatakan maksud variasi, menyenaraikan variasi dalam manusia, mengelaskan variasi kepada variasi selanjar dan variasi tak selanjar, membanding dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar, mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan variasi, menerangkan kepentingan variasi.

3.7 :Menyedari kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetikMurid dapat: menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik boleh mengancam kehidupan memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat

TEMA : JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM DAN BAHANMINGGUKANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISELESAIKAN (SEBAB SEKIRANYA TIDAK TERLAKSANA)

1230.03.15 03.04.154.1Menganalisa perubahankeadaan jirimMurid dapat: menerangkan teori kinetik jirim, menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetic zarah dalam jirim, menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.

4.2Memahami struktur atom

Murid dapat: memerihalkan struktur atom, mengenalpasti zarah-zarah subatom, membanding dan membezakan zarah-zarah subatom.

4.3: Mengaplikasi idea tentang nombor proton dan nombornukleon dalam unsur

Murid dapat: menyatakan tentang nombor proton, menyatakan tentang nombor nukleon, menghubungkait bilangan proton, neutron dan elektron bagi satu atom dengan nombor proton dan nombor nukleon, membuat kesimpulan tentang bilangan proton, elektron dan neutron dalam atom bagi unsurunsur yang berlainan, mengitlakkan bilangan proton dan electron dalam atom bagi unsure-unsur yang berlainan, menyatakan tentang isotop, memberikan contoh-contoh isotop

1306.04.15-10.04.15

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 1

1413.04.2015-17.04.2015

4.4 Memahami pengelasan unsurdalam Jadual Berkala

Murid dapat: memerihalkan tentang penyusunan unsur-unsur dalam Jadual Berkala memerihalkan kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala mengenal pasti kedudukan unsur-unsur logam, bukan logam dan separa logam dalam Jadual Berkala menyatakan kepentingan Jadual Berkala

1520. 04. 2015- 24.04.20154.5Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnyaMurid dapat: memerihalkan atom, molekul dan ion mengenalpasti zarahzarah dalam bahan seperti atom, molekul dan ion, menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion, membanding dan membezakan bahanbahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan, menghubungkait sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan di antaranya.

1627.04.2015 - 30.04.20154.6Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam dan bukan logam

Murid dapat: menyenaraikan contoh logam dan bukan logam, menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan logam, menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian, membanding dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifatsifat fizikal, menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.

1704.05.2015- 08.05.20154.7