rpt p.i ting 3 shukri

Download Rpt p.i Ting 3 Shukri

Post on 26-Feb-2018

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Rpt p.i Ting 3 Shukri

  1/27

  Page 1

  Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.3

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN ISLAMTINGKATAN TIGA

  MINGGU BIDANG/TAJUKPEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P PBS ALAT BANTUMENGAJAR PENERAPAN NILAI

  Minggu1

  4-8 Jan2016

  PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM / PENGGUNAAN BUKU NTA DAN LATI!AN PENERANGAN PBS TINGKATAN "

  Minggu2

  11-1# Jan2016

  Tilawah (Kefahaman)

  Al-A'raf : 23

  Memohon keampunan

  dan rahmat Allah

  -Terjemahan ayat

  - maksud alim dan

  jenisnya

  - !ara-"ara mendapat

  dan rahmat Allah

  #$ %elajar tahu maksud ayat

  satu demi satu

  #$ %elajar dapat menjelas

  kan maksud alim2$ %elajar dapat meneran&

  kan "ara-"ara mendapat

  keampunan Allah

  3$%elajar dapat men&eluar

  kan pen&ajaran ayat

  - eri terjemahan maksud

  ayat satu demi satu

  - er"erita latar elakan&

  ayat- %eneran&an maksud dan

  jenis alim

  - latihan topikal

  Kaset ayat

  kefahaman

  uku kisah naiAdam

  ertolak ansur

  e&era ertauat apaila

  melakukan kesalahan

  A*idah

  Ketaatan kepada rasul

  - %en&ertian +ai dan

  rasul

  - Tu&as-tu&as rasul

  %en&ukuhan atau

  %emulihan

  A*idah

  Ketaatan kepada rasul

  #$ upaya pelajar dapat

  memeakan di antara

  nai dan rasul

  2$%elajar dapat menyenarai

  kan tu&as-tu&as rasul

  #$%elajar dapat menjelaskan

  kepentina&an rasul diutus

  in"an& dalil waji

  eriman den&an rasul

  - uman& saran tu&as-

  tu&as rasul

  ,atihan topi"al

  - ji pemahaman pelajar

  Kertas edaran

  latihan topi"al

  uku "erita

  Men&enai kisah

  .akin mentaati rasul

  ererti

  Mentaati Allah

  Men"ontohi keperiadian

  mulia rasulullah

 • 7/25/2019 Rpt p.i Ting 3 Shukri

  2/27

  Page 2

  Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.3

  kan kepada manusia

  2$%elajar dapat menjelaskan

  "iri kepimpinan rasul

  dalam semua aspek

  kehidupan

  - er"erita men&enai

  sifat-sifat kepimpinan

  rasulullah

  rasulullah

  Minggu"

  18-22Jan 2016

  /adis

  Amalan Mukmin

  !emerlan&

  - enarai amalan - amalan

  mukmin "emerlan&

  - Keleihan amalan

  terseut

  #$%elajar dapat memeri maksud hadis perkataan

  demi perkataan

  2$%elajar dapat menjelas

  keleihan amalan

  terseut

  3$%elajar dapat men&hurai

  pen&ajaran hadis

  - 0uru perden&ar a"aan hadis

  - Murid mema"a hadis

  dan memahami

  maksud hadis

  - in"an& maksud hadis

  - ,atihan topikal

  oran& semakamalan keajikan

  harian pelajar

  1sti*amah melakukanamalan keajikan

  1adaholat ketika sakit

  -Maksud solat ketika

  sakit

  -Kaifiat solat

  -%ereaannya den&an

  solat musafir

  #$%elajar dapat menjelas kan malsud solat

  ketika sakit

  2$%elajar dapat memeri

  pereaan diantara

  solat ketika sakit dan

  solat ketika musafir

  - ji pen&etahuan sedia ada pelajar

  - eri peneran&an "ara solat

  ketika sakit

  - eri nota hikmat rukhsah

  solat

  ! "ara solatketika sakit

  Taah menerima ujianAllah

  Taat pada perintah Allah

  %en&ukuhan dan

  pemulihan$

  olat ketika sakit

  - Kaifiat solat (amali)

  - ea perlu solat ketika

  sakit

  #$%elajar dapat melaku

  kan solat ketika sakit

  2$%elajar dapat menjelas

  kan kepentin&an solat

  ketika sakit

  - Melihat pelajar melaku

  kan solat ketika sakit

  - ersoal jawa den&an

  pelajar

  - ,atihan topikal

  Mentaati perintah Allah

 • 7/25/2019 Rpt p.i Ting 3 Shukri

  3/27

  Page 3

  Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.3

  Minggu4

  2#-2$Jan 2016

  irah dan Tamadun

  1slam(Tokoh)

  aidatina atimah

  A-4ahrah

  - 5iwayat hidup

  - ifat periadi- uman&an

  #$%elajar dapat men"erita

  kan riwayat hidup

  atimah

  2$%elajar dapat menjelas

  kan keperiadian

  atimah untuk di"ontohi

  - ji pen&etahuan sedia ada

  pelajar

  - eri nota sifat-sifat mulia

  atimah dan in"an&

  - uat latihan den&an "ara

  peta minda

  !ontoh peta minda

  uku "erita kisah

  atimah

  aar den&an du&aan

  Allah

  ertan&&un&

  jawa

  Ada

  Ada menerima dan

  Melayan tetamu

  - Ada terhadap

  tetamu

  - atas-per&aulan

  den&an tetamu

  - Keleihan melayantetamu dan akiat

  uruk tidak erada

  #$%elajar dapat menjelas

  kan maksud tetamu

  2$%elajar dapat meneran&

  ada dan atas per&aulan

  den&an tetamu

  3$%elajar dpat men&hurai

  keleihan melayan

  tetamu den&an aik dan

  keurukan disealiknya

  - uman& saran

  - %erin"an&an kumpulan

  dan pementan&an oleh

  setiap kumpulan$

  - ,atihan Topikal

  Keratan akhar

  6/%

  Men&hormati tetamu

  Menja&a maruah diri

  A*idah

  5asul yan& 7aji di

  Ketahui

  -ejarah rin&kas 28

  oran& rasul

  -5asul ulul-ami dan "iri-"irinya

  #$%elajar dapat menyenarai

  kan 28 oran& rasul

  2$%elajar dapat menyenarai

  rasul-rasul ulul-ami dan

  "iri-"irinya

  3$%elajar dapat er"erita

  eerapa kisah pararasul se"ara rin&kas

  - %erden&arkan nasyid

  men&enai nama-nama

  rasul

  - er"erita tentan& kisah

  nai

  - in"an& men&enai rasul

  ulul-ami dan "iri-"irinya

  Kaset

  Kertas manila

  erakhlak mulia

  Taat pada

  unnah rasul$

 • 7/25/2019 Rpt p.i Ting 3 Shukri

  4/27

  Page 4

  Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.3

  Minggu#

  #-8e

  29#

  A*idah

  ifat-sifat rasul dankesan

  eriman den&an rasul

  -ifat waji;mustahil

  danharus a&i 5asul

  - Kepentin&anmen"ontohi

  sifat rasul

  - Akiat menolaksunnah

  5asul

  #$%elajar dapat memea

  di antara sifat waji; mustahil dan harus a&i

  rasul

  2$%elajar dapat menjelas kepentin&an men"ontohi

  sifat rasul3$%elajar dapat meneran&

  kan akiat menolaksunnah 5asul

  - in"an& dan

  senaraikan sifat-sifat rasul

  - uman& saran dan

  soal - jawa

  - ,atihan topikal

  !arta

  Kad manila

  Men"ontohi

  akhlak 5asulullah

  entiasa

  men&amalkan sunnah

  rasul

  1adah

  olat unat Aidil itridan Aidil Adha

  - Maksud solat

  - %ersediaan seelum menunaikan solat

  - Kaifiat solat

  #$%elajar dapat meneran&

  pereaan maksud solat hari raya Aidil itri dan

  Aidil Adha2$%elajar tahu kaifiat

  solat terseut3$%elajar dapat meneran&

  kan hikmat solat hari raya

  -ji pen&etahuan sedia

  adapelajar

  - in"an& "ara-"arasolat

  - %elajar uat notarin&kas

  men&enai amalansunat

  seelum solat dan

  hikmat

  solat

  0amar

  suasana hariraya

  ! solat 5aya

  ersyukur den&an

  rahmat Allah

  Menyakini /ari

  Kean&kitan

  -ukti kekuasaanAllah

  -%erandin&an oran&

  yan&ersyukur den&an

  #$%elajar tahu maksud ayat satu persatu$

  2$%elajar dapat meneran&

  ukti kekuasaan Allah3$%elajar dapat memuat

  perandin&an di antara oran& yan& ersyukur

  den&an tidak ersyukur

  - in"an& maksud ayat satu demi satu

  perkataan

  - in"an& uktikekuasaan

  Allah- eri nota dan

  penjelasan

  - ,atihan pemahaman

  Ka&umden&an

  keesaran

  Allah

  ersyukur

  0amar alamsemulajadi

 • 7/25/2019 Rpt p.i Ting 3 Shukri

  5/27

  Page 5

  Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.3

  oran&

  yan& tidak esyukur

  A*idahsmatul 5asulan

  Mukjiat

  -Maksud usmatul

  rasul-/ikmah rasul

  ersifatmaksum

  -ea rasul dilantik

  dari kalan&an manusia

  -Maksudmukjiat;1rhas;

  Karamah;ihir;Mauna

  h

  an 1stidraj- ?enis mukjiat dan

  tujuan dieri mukjiat

  #$%elajar dapat meneran& kan maksud usmatul

  rasul dan mukjiat2$%elajar dapat menyenarai

  hikmat usmatul rasul dan

  tujuan mukjiat dikurnia kan kepada rasul

  3$%elajar tahu maksud ke semua perkara luar iasa$

  @$%elajar dapat menjelas

  jenis-jenis mukjiat$

  eri peneran&anmaksud

  usmatul rasul danmukjiat

  - uman& saran

  men&enaimukjiat rasul dan

  eaden&an perkara luar

  iasa

  yan& lain$- uat peta minda

  jenis-jenismukjiat dan maksud

  sihir Karamah;1rhas dll$

  - ,atihan pemahaman

  0amar-&amar perkara

  luar iasa

  Kertas "ontoh

  peta minda

  .akin den&an

  kekuasaan Allah

  Menjauhi peruatanyan& keji dan sia-sia

 • 7/25/2019 Rpt p.i Ting 3 Shukri

  6/27

  Page 6

  Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.3

  Minggu(

  22-26%&' 2016

  A*idah

  eriman en&an /ariKiamat

  Kematian dan alamarakh satu

  kepastian

  - Maksud mati danalam

  arakh

  - /ukum erimanden&an

  alam arakh- Kehidupan di alam

  arakh

  #$%elajar tahu maksud mati dan alam arakh

  2$%elajar dapat

  menjelaskan hukum eriman den&