romska naselja u vojvodini

Download Romska naselja u Vojvodini

Post on 02-Jul-2015

1.035 views

Category:

Investor Relations

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pokrajinski ombudsman pristupio je prikupljanju podataka o romskim naseljima u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem da i ova institucija u okvirima svojih nadlenosti da svoj doprinos sveobuhvatnom i detaljnom sagledavanju stanja u vezi sa ostvarivanjem jednog od osnovnog ljudskog prava, prava na jednak pristup stanovanju, to podrazumeva stambeni smetaj odgovarajueg standarda i za pripadnike romske zajednice.

TRANSCRIPT

  • 1. Romska naselja u Vojvodiniwww.ombudsmanapv.orgoffice@ombudsmanapv.org 1 StranaPokrajinski ombudsman

2. Romska naselja u VojvodiniSADRAJ:1. UVOD ...................................................................................................................42. OSNOVNI PODACI .............................................................................................53. DODATNE INFORMACIJE ................................................................................ 164. REZIME ............................................................................................................... 195. PRILOZI .............................................................................................................. 20 2 Strana Pokrajinski ombudsman 3. Romska naselja u VojvodiniISTRAIVANJE SE ZASNIVA NA PODACIMA DOSTAVLJENIM OD STRANEJEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA TERITORIJE AP VOJVODINE, A NAOSNOVU POPUNJENIH UPITNIKA.POKRAJINSKI OMBUDSMAN NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA EVENTUALNUNETANOST IZNETIH PODATAKA.3Strana Pokrajinski ombudsman 4. Romska naselja u VojvodiniUVODPokrajinski ombudsman pristupio je prikupljanju podataka o romskim naseljimau jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem da iova institucija u okvirima svojih nadlenosti da svoj doprinos sveobuhvatnom idetaljnom sagledavanju stanja u vezi sa ostvarivanjem jednog od osnovnogljudskog prava, prava na jednak pristup stanovanju, to podrazumevastambeni smetaj odgovarajueg standarda i za pripadnike romskezajednice.Optepoznata je injenica da veliki broj Roma, bilo da stanuje u gradu ili naselu, ivi u veoma loim stambenim uslovima. Naselja u kojima ive imajupravno neregulisan status, nedovoljno su opremljena infrastrukturom,prenaseljena su, veoma je mali broj stambenih jedinica, okruenje jesiromano, a udaljenost od osnovnih drutvenih sadraja i servisa velika. Poredtoga, veina Roma ne poseduje odgovarajuu dokumentaciju o vlasnitvuna svojim domovima ili zemljitu, to dodatno komplikuje problemestanovanja Roma. Jedan deo njih ivi u tuim objektima ili na tuem zemljitu,najee nekadanjem "drutvenom".Istraivanje je sprovedeno od decembra 2010. do februara 2011. godine.Podaci su prikupljani putem pismenog upitnika koji je konstruisan za ovoistraivanje od strane istraivaa. Upitnik se sastojao iz 28 pitanja. Uz svakiupitnik je bila priloena i mapa regiona (Baka, Banat, Srem) na kojoj jetrebalo ucrtati priblinu lokaciju romskog naselja.Nakon prijema odgovora na dostavljene upitnike, utvreno je da od 45jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u njih 28 postoji romskonaselje, dok na teritoriji preostalih 17 jedinica ne postoje izdvojena romskanaselja za koja bi se mogli dati podaci zatraeni putem upitnika. 4 StranaPokrajinski ombudsman 5. Romska naselja u Vojvodini IOSNOVNI PODACIIstraivanjem su obuhvaene sve jedinice lokalne samouprave sa teritorije APVojvodine, ukupno 45. Na osnovu popunjenih upitnika, obraeni su podaci zaukupno 93 romska naselja. Na teritoriji jednog broja jedinica lokalnihsamouprava ne postoje izdvojena romska naselja, ve postoje delovi u kojimapreteno ivi romsko stanovnitvo. Podaci takvog tipa prikazani su uposebnom delu izvetaja. Tabela 1. Spisak jedinica lokalnih samouprava sa brojem romskih naselja Naziv mesta Broj romskih Naziv mesta Broj romskih naseljanaseljaAda 4Plandite1Alibunar1Ruma 1Apatin2Senta4Ba 3Sombor 1Baka Palanka 3Srbobran 2Beej 4Sremska Mitrovica4Beoin3Sremski Karlovci 2Irig2Stara Pazova 2Kanjia 7Subotica 2Kikinda 7Vrbas7Mali Io 1Vrac1Novi Sad4Zrenjanin3Odaci4abalj 4Opovo 1UKUPNO: 93Panevo14Kao to se iz tabele 1 moe videti, ukupno 28 jedinica lokalnih samouprava nasvojoj teritoriji ima najmanje jedno romsko naselje, to ini 62% od ukupnogbroja jedinica lokalnih samouprava. Broj romskih naselja kree se od najmanjejednog (Ruma, Plandite, Opovo, Vrac, Alibunar i Mali Io) do najvieetrnaest, koliko ima na teritoriji Paneva. Broj romskih naselja po regionima52 60Banat 40 28Baka 14 Srem 20 50 StranaGrafikon 1. Broj romskih naselja po regionimaPokrajinski ombudsman 6. Romska naselja u Vojvodini Prema prikupljenim podacima o vremenu naseljavanja romskih naselja, najstarije je naseljeno oko 1850. godine, dok je poslednje naseljeno 2000. godine. Najvei broj romskih naselja naseljen je izmeu 1915. i 1980. godine. Prikupljajui podatke o okvirnom broju stanovnika, a prema procenama predstavnika jedinica lokalnih samouprava koji su dostavili podatke, ukupan broj stanovnika u romskim naseljima mogao bi biti preko 21,000. Najmanji broj stanovnika je oko 10, a najvei preko 3,200.1. Poloaj romskog naselja rezultati pokazuju da je najvei broj romskih naselja, u odnosu na naseljeno mesto, lociran na iroj teritoriji naselja (47 naselja, odnosno 51.1%), neto manji broj se nalazi na uoj teritoriji naselja (34 naselja, odnosno 37%), dok je najmanji broj lociran van granica naselja (11 naselja, odnosno 12%). Lokacija romskog naselja11 na uoj teritoriji naselja na iroj teritoriji naselja47 (predgrae i sl.)34 odvojeno od teritorije naselja (van granica teritorije naselja) Grafikon 2. Lokacija romskog naselja2. Prikupljeni podaci o sredstvima namenjenim za reavanje stambenih potreba Roma u budetima jedinica lokalnih samouprava ukazuju na to da u 17.4% jedinica lokalnih samouprava ne postoje odvojene pozicije, ali postoje sredstva za te namene; u ak 41.3% ne postoje nikakva sredstva za te namene, dok u 19.6% postoje odvojene pozicije za te namene i to od:2010. godine u 3.3%2009. godine u 15.2% i2005. godine u 1.1% jedinica lokalne samouprave U dostavljenim podacima mogu se uoiti i drugi vidovi izvora finansiranja za unapreenje stanovanja u ovim naseljima: Putem konkursa koje raspisuje lokalna samouprava iz oblasti socijalne zatite, ekologije i drugih programskih aktivnosti NVO (Sremska Mitrovica)6 Uprkos nepostojanju odvojenih pozicija, sredstva se koriste iz stavaStrana podsticaj za razvoj (Opovo); Pokrajinski ombudsman 7. Romska naselja u VojvodiniDelovi romskog naselja se opremaju infrastukturom kao i drugi delovinaselja (Vrbas);Ne postoji odvojena pozicija ali su odreeni infrastrukturni projektisprovedeni asfaltiran put, uvedena elektrina energija i vodovod(Ba).II Drugi deo upitnika odnosio se na infrastukturalnu i komunalnu opremljenost, odnosno uslove stanovanja u ovim naseljima. Ovi podaci treba da pokau koliko su romska naselja infrastrukturno opremljena, kakvi su ivotni uslovi i ta je to to najvie ugroava stanovanje u ovim naseljima.3. U upitniku je predloena tipologija romskog naselja (4 tipa) i mogunost navoenja posebnog tipa, ukoliko navedeni tipovi ne odgovoraju odreenom romskom naselju. Najvei broj romskih naselja, njih 37, odnosno 41.1%, svrstan je u kategoriju slama - nekvalitetnog fonda.1 U uslovno kvalitetno naselje svrstano je 21 naselje, odnosno 23.3%, u siromano naselje svrstano je 19 naselja, odnosno 21.1%, dok je najmanji broj naselja svrstan u kvalitetno naselje, 13 naselja, odnosno 14.1%.Tip naselja:3740 kvalitetno naselje3019 21 uslovno kvalitetno2013 siromano naselje10 slam 0 Broj naselja Grafikon 3. Tip romskog naselja4. Podaci o stambenim jedinicama u naselju, odnosno o materijalu od kojih su u najveem broju one izgraene prikazani su na grafikonu 4. Najvei broj stambenih jedinica izgraen je od cigala (63%), zatim od naboja (70.7%), erpia (68.5%), improvizovanih objekata (26.1%), dok je najmanji broj izgraen od drvenih baraka (7.6%). 1 Slam (eng. slum) je izraz za naselja koja su sagraena nekontrolisanom gradnjom, bez adekvatnog urbanistikog plana i potrebnih odobrenja. Izgraena su od raznog otpadnog7 materijala (dasaka, kartona lima...) Ova naselja nastaju neplanirano, spontano, vrlo su estoStrana prenaseljena i bez osnovne komunalne infrastukture, odvoza smea, higijenskih uslova, bez vode, kanalizacije, struje itd. Pokrajinski ombudsman 8. Romska naselja u Vojvodini Od kakvih stambenih jedinica je u najvedem broju izgraeno romsko naselje? (u %) kude od cigala 80 68,5 70,763 drvenih baraka 60 neuslovnih, 4026,1improvizovanih objekata kude od erpida 20 7,60kude od nabojaGrafikon 4. Stambene jedinice u romskom naselju5. Kada je re o infrastrukturnoj opremljenosti romskog naselja dobijeni su podaci koji su prikazani grafikonom 5. Romska naselja opremljena su: putnom infrastrukturom 78 7980 kanalizacijom70 sistemom za odvodnjavanje6054 atmosferskih voda60 vodom za pide50 javnom rasvetom40 tehnikom vodom30 20elektrinom energijom16 1620 136grejanjem10 uopte nisu opremljena 0 Grafikon 5. Opremljenost romskih naseljaPrikupljeni podaci ukazuju na to da u najveem broju naselja postojisprovedena elektrina energija, voda za pie, javna rasveta i putnainfrastuktura. Iako je, prema prikupljenim podacima, relativno velik brojnaselja koja su opremljena navedenim, pravo stanje i kvalitet potrebno jeutvrditi na licu mesta. esto je elektrina energija iskljuena zbog dugova,voda neispravna za pie, a putna infrastruktura nekvalitetna i dotrajala.Podaci pokazuju da veoma mali broj naselja ima sprovedenu kanalizacionumreu, samo 13 naselja, odnosno 14.1%; tek 16 naselja, odnosno 17.4% ima 8sistem za odvodnjavanje atmosferskih voda; isti broj naselja ima sprovedenu Strana Pokrajinski ombudsman 9. Romska naselja u Vojvodini neku vrstu grejanja; tek 20 naselja, odnosno 21.7% ima pristup tehnikoj vodi, dok 6 naselja, odnosno 6.7% ne postoji nita od navedenog.6. Podaci o oblasti investicija jedinica lokalnih samouprava u romska naselja, pokazuju da su investirale u renoviranje kua (4 jedinice lokalne samouprave), vodovod (16), kanalizacionu mreu (7), elektrifikaciju naselja (4), javnu rasvetu (16), putnu infrastukturu (21). U izgradnju stambenih jedinica prema prikupljenim podacima nije investirano, dok je u smetajne kontejnere investirano u jednom naselju. Tabela 2. Oblast i iznos investiranja u romska naselja Oblast investiranjaIznos (u dinarima) Infrastruktura (asfaltiranje puteva, ulica, trotoara) 77.488.069,00 Javna rasveta687.509,00 Elektrifikacija naselja5.433.772,00 Vodovod8.202.148,00