rokusova fizika

Download Rokusova fizika

Post on 30-Mar-2016

313 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog gradiv za fiziko v osnovni šoli

TRANSCRIPT

 • Rokusova fizika

  O L S K O L E T O 2 0 1 0 / 1 1

  znanje nas dela

  velike

  V OSNOVNI OLI

  Zakaj se dogaja?Sile in energija 8DELOVNI ZVEZEK za fiziko v osmem razredu osnovne ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  EKKOOLLOKKOOGGRRAADDIVO

  Zakaj se dogaja?Gibanje in elektrika 9DELOVNI ZVEZEK za fiziko v devetem razredu osnovne ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  EKKOOLLOKKOO GGRRAADDIVO

  Zakaj se dogaja?Sile in energija 8UBENIK za fiziko v osmem razredu osnovne ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  EKKOOLLOKKOOGGRRAADDIVO

  Zakaj se dogaja?Gibanje in elektrika 9UBENIK za fiziko v devetem razredu osnovne ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  EEKOLOKO GRADIVO

  Zakaj se dogaja?Gibanje in elektrika 9PRIRONIK ZA UITELJE

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  Zakaj se dogaja?Sile in energija 8PRIRONIK ZA UITELJE

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

 • Zakaj je nebo modro? Ta in podobna vpraanja smo vsi neko postavljali svojim starem, starejim bratom in uiteljem. eleli smo razumeti svet okoli sebe in poteiti svojo radovednost. Natanko temu je namenjen nov ubeniki komplet, kar je razvidno e iz njegovega naslova Zakaj se dogaja? Pogosto se sploh ne zavedamo, da je fi zika povsod okoli nas in da kroji naa ivljenja! Z njo se sreamo, e ko zazvoni budilka, ko prigemo lu, odpremo vodo, si popeemo toast, poljemo sporoilo SMS, se z avtobusom odpeljemo v olo Prav zato smo se pri snovanju novega ubenikega kompleta odloili za konceptualni pristop, ki temelji na vsakdanjih izkunjah in preprostih poskusih, ki omogoajo preprost in povsem naraven vstop v arobni svet fi zike.Izkunje kaejo, da se tevilnim uencem ne uspe prebiti skozi zahtevne razlage in zapletene raune, kar jih kljub radovednosti in vedoeljnosti odvrne od spoznavanja sveta okoli sebe. Zato na ubeniki komplet temelji na preprostih razlagah s im manj teorije in raunanja ter na tevilnih aktivnostih, namenjenih preverjanju in utrjevanju razumevanja naravnih pojavov. Kljub tevilnim odgovorom ubenik odpira e ve vpraanj. Kaj je temna snov? Obstajajo ve kot tri dimenzije? Morda bo odgovore na ta in podobna vpraanja uspelo najti prav komu od vaih uencev in morda bo k temu pripomoglo tudi nae gradivo. No, nae poslanstvo bo izpolnjeno e, e bodo uenci razumeli svet okoli sebe, ga eleli raziskovati in ohranjati

  Kako nastane mavrica?

  Zaljubljen v fi ziko,Vasja Kouh

 • ZAKAJ SE DOGAJA

  Ubenik Vsaka tema je predstavljena z vsakdanjimi pojavi in dogajanji, ki jih uenci poznajo ali pa si jih zlahka predstavljajo. Razlage so kratke in zanimive, napisane so v preprostem in razumljivem jeziku, hkrati pa didaktino zelo izdelane in strokovno neoporene. Vsebine so do-datno podkrepljene s tevilnimi fotogra jami in z zelo premiljenimi tehninimi risbami.

  Za dodatno sproenost in duhovitost poskrbijo ilustrirani liki zi-kov. Velik poudarek je tudi na sodobnosti, privlanosti in pregle-dnosti oblikovanja.

  Ubenik je zasnovan na izhodiih prenove unih nartov, tako da so tudi poglavja v ubeniku za 8. in 9. razred razvrena po no-vem, eprav prenova al e ni zaivela. Da pa uitelji in uenci do uveljavitve novih unih nartov ne bi imeli teav, smo obema ube-nikoma dodali snopia z manjkajoima poglavjema.

  Delovni zvezek Delovni zvezek dopolnjuje in nadgrajuje ubenik. Izbor razlinih de-javnosti in nalog je dobro premiljen, tako da zajame vse une cilje in taksonomske ravni ter razvija razline spretnosti. Poudarek je na uenju skozi zabavo, zato je delovni zvezek privlaen, raznolik in zanimiv. Na koncu vsakega poglavja se uenci sreajo e z razlinimi tehnika-mi kreativnega in kritinega miljenje ter aktivnega branja.

  Gradivo za uitelje Da bi z naim gradivom im bolj olajali pouevanje zike, smo pri-pravili tudi tevilna dodatna gradiva za uitelje. Ta trenutek je na voljo obseen prironik za uitelje in letna priprava za 8. razred, v prvi polovici avgusta pa bosta na voljo tudi prironik za uitelje in letna priprava za 9. razred. Pripravljamo tudi knjiico s podrobnim opisom vseh poskusov. Gradiva bodo pripravljena v formatu PDF in jih boste lahko prenesli na svoj raunalnik s spletne strani www.devetletka.net.

  Ubenik Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 je nominiran za nagrado za najbolji evropski ubenik za leto 2010, ki jo bo Evropsko zdruenje olskih zalonikov podeljevalo okto-bra letos.

  Ekoloko gradivo

  Gradivo je natisnjeno na ekolokem papirju posebnem pa-pirju s certi katom FSC. Certi kat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

  Zakaj se dogaja?Gibanje in elektrika 9DELOVNI ZVEZEK za fiziko v devetem razredu osnovne ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  EEKOLOKO GRADIVO

  tom FSC. ijo novo.

  Zaka

  j dog

  aja?

  Sile

  in e

  nerg

  ija

  UB

  ENIK

  Zakaj se dogaja?

  Sile in energija 8DELOVNI ZVEZEK

  za fiziko v osmem razredu osnovn

  e ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii

  , Vasja Kouh in Valentina Mlaka

  r

  EKKOOLLOKKOO GGRRAADDIVO

  VesoljeD.1 Kratka zgodovina asa in prostora D.2 Raziskovanje vesoljaD.3 Zvezde in planeti

  Seveda smo bili vsi tam, je izjavil stari Qfwfq, kje pa naj bi bili? Nihe e ni vedel, da bi lah-ko obstajal prostor. Tudi as ne: kaj pa naj bi, stisnjeni kot sardine, poeli s asom?'Stisnjeni kot sardine' sem rekel zato, da sem uporabil knjievno prispodobo: v resnici ni bilo prostora niti za stiskanje. Vsaka toka na vsakem izmed nas je sovpadala z vsako toko na vseh drugih v eni sami toki, v tisti, kjer smo bili vsi. Skratka, niti nadleni si nismo bili, e izvzamem znaajske posebnosti, kajti kadar ni prostora, je nadvse motee, e ima vedno pod nogami zoprnea, kot je bil gospod Pbert Pberd.

  Imeli smo tudi snailko klicali so jo Odgovor-na za vzdrevanje eno samo za vse vesolje, e upotevamo, da je bil prostor tako majhen. Po resnici povedano, ni imela ves dan nobene-ga dela, e prahu ji ni bilo treba brisati, v toko ne prodre niti najmanji drobec prahu zato si je dajala duka z nenehnim opravljanjem in javkanjem.

  odlomka iz knjige Kozmokomine Itala Calvina

  6 Trdno in tekoe6.1 Tlak in gosto

  ta

  6.2 Tekoine

  6.3 Plavanje

  6.4 Ozraje in vreme

  Aprila 1912 se je Titanik

  podal na svojo prvo plovbo. Z do

  lino

  treh nogometnih igri in viino

  Ljubljanskega

  nebotinika je bil najveja ladja

  tistega asa. V vseh

  pogledih je bil izjemen tehnolo

  ki doseek med drugim

  je bil zasnovan tako, da se po m

  nenju inenirjev sploh ne bi

  smel potopiti. Zato tudi ni nena

  vadno, da je bilo na krovu obu

  tno

  premalo reilnih olnov. Na alo

  st ledena gora, ki mu je tiri dn

  i

  pozneje razparala bok, vsega te

  ga ni vedela. Titanik je v vsem s

  vojem

  bliu in z ve kot tiso potniki

  na krovu v nekaj manj kot treh u

  rah

  potonil v globine Atlantika. Trag

  ina zgodba je ostala zavita v ta

  nico

  skrivnosti vse do leta 1985, ko

  so s posebnimi podmornicami n

  a dnu

  Atlantika nali razbitine mogon

  e ladje.

  Aprila 1912 se je Titaanik

  podal na svojo prvo plovbo.. Z do

  lolinno

  treh nogometnih igri in viino o

  Ljublljannskeega

  nebotinika je bil najveja ladja

  tisstega assa. VV vseh

  pogledih je bil izjemen tehnolo

  ki dosseekk mmedd drugim

  je bil zasnovan tako, da se po m

  nenju iinennirjevev spsploh ne bi

  smel potopiti. Zato tudi ni nena

  vadno, da je billo nna kkrovu obu

  tno

  premalo reilnih olnov. Na alo

  st ledenaa gorara, kiki mu je tiri dn

  i

  pozneje razparala bok, vsega te

  ga ni vedelaa. Titaanikk je vv vsem s

  vojem

  bliu in z ve kot tiso potniki

  na krovu v v nekajaj mamanj kot treh

  urah

  potonil v globine Atlantika. Trag

  ina zgodbaa je oostalala zazavita v ta

  nico

  skrivnosti vse do leta 1985, ko

  so s posebniimi ppodmmorrnicami n

  a dnu

  Atlantika nali razbitine mogogon

  ee laddje.

  Zakaj se dogaja?

  Sile in energija 8UBENIK za fiziko v osmem

  razredu osnovne ole

  Ambro Demar, ulijana Jurii

  , Vasja Kouh in Valentina Mlaka

  r

  EKKOOLLOKKOO GGRRAADDIVO

  V nastajanju je tudi prvi oblikovno in slogovno prilagojen ubenik z raunalniko zgoenko za otroke s posebni-mi potrebami, ki bo na voljo e avgusta 2010.

  Zakaj se dogaja?Gibanje in elektrika 9PRIRONIK ZA UITELJE

  Ambro Demar, ulijana Jurii, Vasja Kouh in Valentina Mlakar

  Zakaj se dogaja?

  Sile in energija 8PRIRONIK ZA U

  ITELJE

  Ambro Demar, ulijana Jurii

  , Vasja Kouh in Valentina Mlaka

  r

  D.2 RazD.3

  Seveveda ssmo bilii vsi tam, kje ppa najaj bi i bilili?? Nihe e ko obbstajaal prrosttor. Tudi asstisnjnjeni kokot ssarddine, poeli 'Stisnnjeni kkot sarrdine' sem reuporarabil knknjievnno prispodobbilo pprostoora nniti za stiskanjevsakeem izmzmedd naas je sovpadana vseseh drrugihih v eni sami tobili vssi. Skrkratkka, nniti nadleni izvzamamem znaaajsjske posebnoni proostoraa, jee naddvse motee,pod nnogammi zzoprnrnea, kot je bPberdd.

  Imeli smo tuddi snnailko klicalna zaa vzdrrevavanjee eno samo ze uppotevvammo, dda je bil prostoPo resesnici povvedaano, ni imela vega deela, ee prrahu u ji ni bilo treba ne prorodre nniti i najjmanji drobec si je ddajalaa duukaa z nenehnim opjavkaanjemm.

  odlommka izz knnjigee Kozmmokomminne Itatala Calvina

  Zaka

  j se

  doga

  ja?

  Gib

  anje

  in e

  lekt

  rika

  UB

  ENIK

  9