rizik namire slobodne isporuke repo i reverse repo ugovori

37
Renko Fran 19.09.2003. Zagreb Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

Upload: raven-hess

Post on 03-Jan-2016

71 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori. Renko Fran 19.09.2003. Zagreb. Rizik namire. Rizik namire općenito Primjer Obrasci. Rizik namire: Općenito. Kada se javlja rizik namire? Kada druga ugovorna strana kasni s namirom Kada i kako se izračunava? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

Renko Fran19.09.2003. Zagreb

Rizik namireSlobodne isporukeRepo i reverse repo ugovori

Page 2: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Rizik namire općenito• Primjer• Obrasci

Rizik namire

Page 3: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kada se javlja rizik namire?– Kada druga ugovorna strana kasni s

namirom

• Kada i kako se izračunava?– Ukoliko transakcije u knjizi trgovanja nisu

namirene u roku od 5 ili više radnih dana od ugovorenog datuma (dana namire)

– Kapitalni zahtjev= osnovica × odgovarajući faktor sukladno varijanti A ili B

Rizik namire: Općenito

Page 4: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Varijanta A– Računa se razlika između tekuće tržišne

vrijednosti i ugovorene cijene namire uvećana za ispod navedeni faktor (pozitivne razlike)

– Poravnavanje radi profita od drugih transakcija vrijednosnica nije dozvoljeno

Rizik namire: Varijanta A

Broj radnih danaproteklih nakon

ugovorenog datuma(dan namire)

Faktor (%)

0 do 4 0%5 do 15 10%16 do 30 50%31 do 45 75%46 i više 100%

Page 5: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Varijanta B– Koristi se uz prethodno odobrenje HNB– Računa se ugovorena cijena namire uz

odgovarajuće čimbenike navedene ispod u tablici

– Od 46 dana nakon ugovorena datuma, kapitalni zahtjev se računa sukladno Varijanti A

Rizik namire: Varijanta B

Broj radnih danaproteklih nakon

ugovorenog datuma (dannamire)

Faktor (%)

0 do 4 0%5 do 15 0,5%

16 do 30 4%31 do 45 9%46 i više Varijanta A

Page 6: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Varijanta A– Kapitalni zahtjev=(Trenutna tržišna

vrijednost – Ugovorena cijena namire)×faktor A

• Varijanta B (Uz suglasnost HNB)– Kapitalni zahtjev=Ugovorena cijena

namire×faktor B

Rizik namire: Varijanta A i B zaključak

Page 7: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Banka sama odabire varijantu A ili B• Kasnija promjena dozvoljena je samo

od Varijante B prema A• Ukoliko banka koristi Varijantu B

kapital mora biti osiguran čak i ako se tržišna vrijednost vrijednosnice promijenila u korist banke nakon zaključivanja transakcije

Rizik namire: Varijanta A i B zaključak

Page 8: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Banka je kupila 500 dionica kompanije A po cijeni od 200 EUR po dionici, 1,000 dionica kompanije B po cijeni od 180 EUR po dionici do 03. kolovoza 2002., i obveznice A nominalne vrijednosti 1,000,000 EUR i cijenom od 102,32 (uključujući pripadajuću kamatu) do 15. kolovoza 2002. Nadalje, banka je stekla 500 dionica kompanije C po cijeni od 145 EUR do 05. svibnja 2002. godine, i obveznice B nominalne vrijednosti od 2,000,000 EUR po cijeni od 99,78 (uključujući pripadajuću kamatu) do 15. srpnja 2002. godine. Poslovni partneri nisu ispunili obveze vezano za ugovoren datum isporuke.

Rizik namire: Primjer

Page 9: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Na dan 24. kolovoza, dionice A su imale tržišnu vrijednost u iznosu od 180 EUR, dionice B su imale tržišnu vrijednost u iznosu od 220 EUR, dionice C su imale tržišnu vrijednost u iznosu od 170 EUR, obveznice A su imale cijenu 103,78 (uključujući pripadajuću kamatu), i obveznice B su imale cijenu 98,24 (uključujući pripadajuću kamatu).

Rizik namire: Primjer

Page 10: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kapitalni zahtjev za rizik namire sukladno Varijanti A (vrijednosti u EUR)

Rizik namire: Primjer

Vrijedno-snice

Ugovorenacijenanamire

Ugovorenidatumnamire

Trenutnatržišna

cijena na24.08.02.

Potencijalnigubitak/

dobit Faktor

Kapitalnizahtjev

500 Adionica 200 03.08.02. 180 10,000 0.5 01,000 Bdionica 180 03.08.02. 220 -40,000 0.5 20,000500 Cdionica 145 05.05.02. 170 -12,500 1 12,5001mobveznicaA 102,325 15.08.02. 103.78 -14,600 0.1 1,4602mobveznicaB

99,78 15.07.02. 98.24 30,800 0.75 0

Page 11: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kapitalni zahtjev za rizik namire sukladno Varijanti B (vrijednosti u EUR)

Rizik namire: Primjer

Vrijedno-snice

Ugovorenacijenanamire

Ugovorenidatumnamire

Trenutnatržišna

cijena na24.08.02.

Potencijalnigubitak/

dobit Faktor

Kapitalnizahtjev

500 Adionica 200 03.08.02. 180 10,000 0.04 4,0001,000 Bdionica 180 03.08.02. 220 -40,000 0.04 7,200500 Cdionica 145 05.05.02. 170 -12,500

VarijantaA 12,500

1mobveznicaA 102,325 15.08.02. 103.78 -14,600 0.005 5,1162mobveznicaB

99,78 15.07.02. 98.24 30,800 0.09 179,604

Page 12: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

Rizik namire: ObrasciHrvatska narodna banka Naziv banke:

Republika Hrvatska MBR banke:

Oznaka izvješća:

Obrazac: RNA - Kapitalni zahtjev za rizik namire Datum:

Broj dana kašnjenja Ugovorena

cijenaTržišna cijena Razlika

Koeficijent A

Kapitalni zahtjev

Transakcije s dužničkim instrumentima - 5 do 15 radnih dana 101 201 301 0,10 401

- 16 do 30 radnih dana 102 202 302 0,50 402

- 31 do 45 radnih dana 103 203 303 0,75 403

- preko 45 radnih dana 104 204 304 1,00 404

Ukupno 105 205 305 405

Transakcije s vlasničkim instrumentima - 5 do 15 radnih dana 106 206 306 0,10 406

- 16 do 30 radnih dana 107 207 307 0,50 407

- 31 do 45 radnih dana 108 208 308 0,75 408

- preko 45 radnih dana 109 209 309 1,00 409

Ukupno 110 210 310 410

Druge transakcije - 5 do 15 radnih dana 111 211 311 0,10 411

- 16 do 30 radnih dana 112 212 312 0,50 412

- 31 do 45 radnih dana 113 213 313 0,75 413

- preko 45 radnih dana 114 214 314 1,00 414

Ukupno 115 215 315 415

SVEUKUPNO ## 216 316 ##

Page 13: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

Rizik namire: ObrasciHrvatska narodna banka Naziv banke:

Republika Hrvatska MBR banke:

Oznaka izvješća:

Obrazac: RNB - Kapitalni zahtjev za rizik namire -varijanta B Datum:

Broj dana kašnjenja Ugovorena

cijenaKoeficijent B

Kapitalni zahtjev

Transakcije s dužničkim instrumentima - 5 do 15 radnih dana 101 0,10 201

- 16 do 30 radnih dana 102 0,50 202

- 31 do 45 radnih dana 103 0,75 203

Ukupno 104 204

Transakcije s vlasničkim instrumentima - 5 do 15 radnih dana 105 0,10 205

- 16 do 30 radnih dana 106 0,50 206

- 31 do 45 radnih dana 107 0,75 207

Ukupno 108 208

Druge transakcije - 5 do 15 radnih dana 109 0,10 209

- 16 do 30 radnih dana 110 0,50 210

- 31 do 45 radnih dana 111 0,75 211

Ukupno 112 212

SVEUKUPNO ## ##

Page 14: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Rizik slobodne isporuke općenito• Primjer• Obrasci

Slobodne isporuke

Page 15: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Odnosi se na aktivnosti trgovanja u kojima je banka izvršila plaćanje ili isporuku, ali isporuka ili plaćanje druge ugovorne strane još nije izvršeno.  

• Slobodne isporuke postoje odmah čim je banka platila vrijednosnice koje nije primila ili je isporučila vrijednosnice prije nego što je primila uplate, te je prošlo jedan ili više dana od plaćanja ili isporuke.

Slobodne isporuke - Općenito

Page 16: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kako bi se izračunao protekli broj dana, potrebno je početi od datuma od kada je transakcija počela vrijediti.

• Kapitalni zahtjev iznosi 10% umnoška tekuće tržišne vrijednosti isporučene vrijednosnice ili izvršenog plaćanja i odgovarajućeg pondera kreditnog rizika navedenog u točki 4.2 Odluke.

Slobodne isporuke - Općenito

Page 17: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Rizik namire i rizik slobodne isporuke mogu se pojaviti simultano. To je slučaj ukoliko transakcija nije bila namirena u ugovoreno vrijeme, a jedna od dvije ugovorne strane je izvršila slobodnu isporuku. U tom slučaju izračunavaju se kapitalni zahtjevi i za rizik namire (od petog dana nadalje) i rizik slobodne isporuke.

Slobodne isporuke - Općenito

Page 18: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

•  01. kolovoza, banka A kupuje 3,000 dionica po cijeni od 500 EUR po dionici od banke B (inozemna banka s odgovarajućom kreditnom sposobnošću). Datum procjene je 03. kolovoza. Na dan 03. kolovoza, banka A vrši isplatu kao što je dogovoreno, međutim, banka B ne uspijeva isporučiti dionice. Na dan 06. kolovoza, isporuka još nije bila izvršena, a cijena dionice je porasla na 560 EUR. Kamatna stopa na kredite s rokom do opoziva je 3%.

• Kapitalni zahtjev sa tada računa kako slijedi:

• EUR 3,000×500×(1+0.03×3/360)×0.2×0.1=EUR 30,007

Rizik slobodne isporuke - Primjer

Page 19: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• 01. kolovoza, banka A prodaje obveznice nominalne vrijednosti 1,000,000 EUR po cijeni od 101.12 (uključujući pripadajuću kamatu) trgovačkom društvu B. Datum procjene je 03. kolovoza. Na dan 03. kolovoz, banka A isporučuje obveznice kao što je dogovoreno, međutim, trgovačko društvo B ne uspijeva platiti ugovoreni iznos. Na dan 06. kolovoza, plaćanje još nije bilo izvršeno; cijena obveznice je 100.89 (uključujući obračunatu kamatu) na taj datum.

• Kapitalni zahtjev sa tada računa kako slijedi:

• EUR 10,000×100.89×1.00×0.1=EUR 100,890

Rizik slobodne isporuke - Primjer

Page 20: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• U prethodnim primjerima nije računan kapitalni zahtjev za rizik namire, zato što je manje od 5 dana proteklo od dana ugovorene isporuke.

• Primjer rizika namire i kumuliranog rizika slobodnih isporuka

• Na dan 01. kolovoza, banka A kupuje 3,000 dionica po cijeni od 500 EUR po dionici od banke B (inozemna banka s odgovarajućom kreditnom sposobnošću). Datum procjene je 03. kolovoza. Na dan 03. kolovoza, banka A vrši isplatu kao što je dogovoreno, međutim, banka B ne uspijeva isporučiti dionice. Na dan 29. kolovoza isporuka još nije bila izvršena, a cijena dionice je porasla na 590 EUR. Kamatna stopa na kredite s rokom do opoziva je 3%.

Rizik slobodne isporuke - Primjer

Page 21: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kapitalni zahtjev sa tada računa kako slijedi:

• Slobodna isporuka:• 3,000×500×(1+0.03×26/360)×0.2×0.1=EUR 30,065

• Rizik namire:• Varijanta A:• 3,000×(590-500)×0.5=EUR 135,000 ili•  Varijanta B (pojednostavljena procedura):• 3,000×500×0.04=EUR 60,000

• Kumulativni kapitalni zahtjev tada iznosi EUR 165,065 ili EUR 90,065 zavisno o tome da li je rizik namire izračunat po varijanti A ili varijanti B.

Rizik slobodne isporuke - Primjer

Page 22: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• 01. kolovoza, banka A prodaje obveznice nominalne vrijednosti 1,000,000 EUR po cijeni od 101.12 (uključujući pripadajuću kamatu) trgovačkom društvu B. Datum procjene je 03. kolovoz. Na dan 03. kolovoz, banka A isporučuje obveznice kao što je dogovoreno, međutim, trgovačko društvo B ne uspijeva platiti ugovoreni iznos novca. Na dan 29. kolovoza, plaćanje još nije bilo izvršeno; cijena obveznice na taj datum je 99.89 (uključujući pripadajuću kamatu).

 • Kapitalni zahtjev sa tada računa kako slijedi:

• Slobodna isporuka:• 10,000×99.89×1.00×0.1=EUR 99,890

Rizik slobodne isporuke - Primjer

Page 23: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Rizik namire:

 

• Varijanta A:

• 10,000×(-99.89-(-101.12))×0.5=EUR 6,150 ili 

• Varijanta B:

• 10,000×101.12×0.04=EUR 40,448

 

• Kumulativni kapitalni zahtjev u ovom slučaju iznosi EUR 106,040 ili EUR 140,338 ovisno o tome da li je rizik namire računat po varijanti A ili varijanti B.

Rizik slobodne isporuke - Primjer

Page 24: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Općenito• Primjer• Obrasci

Repo i reverse repo ugovori

Page 25: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• U svrhu računanja kapitalnih zahtijeva za rizik druge ugovorne strane iz transakcija proizišlih iz repo ugovora ili reverse repo ili ugovora o posuđivanju vrijednosnica nije potrebno diferencirati između repo i reverse repo transakcija i transakcija posuđivanja

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 26: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Repo ugovori/ugovori o posuđivanju vrijednosnica drugoj strani

– U slučaju repo posla i posudbe vrijednosnica drugoj strani u kojima banka posuđuje vrijednosnice i u zamjenu dobiva određen iznos novca ili kolateral, kapitalni zahtjevi za rizik druge ugovorne strane se računa u dva koraka:

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 27: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Računanje tekućeg iznosa viška kolaterala - Tekuća vrijednost viška kolaterala jednaka je tekućoj tržišnoj vrijednosti (uključujući kamatu, ukoliko postoji) vrijednosnice posuđene drugoj strani umanjenoj za iznos primljenog novca ili tekuće vrijednosti (uključujući kamatu, ukoliko postoji) primljenog kolaterala

• Kapitalni zahtjev - Kapitalni zahtjev iznosi 10% od umnoška pozitivnog iznosa viška kolaterala i odgovarajućeg pondera kreditnog rizika navedenog u točki 4.2. Odluke.

 

• Ukoliko je iznos viška kolaterala negativan – kapitalni zahtjev se ne računa.

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 28: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Reverse repo ugovori/ugovori o posuđivanju vrijednosnica od druge strane

 • U slučaju reverse repo ugovora i posuđivanja vrijednosnica,

kada banka posuđuje vrijednosnice od druge strane i za uzvrat daje određen iznos novca ili kolateral, kapitalni zahtjev za rizik druge ugovorne strane računa se kako slijedi:

 • Računanje tekućeg iznosa viška kolaterala -

Tekući iznos viška kolaterala jednak je iznosu posuđenog novca drugoj strani (uključujući kamate, ukoliko ih ima) ili danom kolateralu umanjenom za tekuću tržišnu vrijednost (uključujući kamatu, ukoliko postoji) primljenih vrijednosnica.

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 29: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kapitalni zahtjevi za rizik druge ugovorne strane - Kapitalni zahtjev iznosi 10% od umnoška pozitivnog iznosa viška kolaterala i odgovarajućeg pondera kreditnog rizika navedenog u točki 4.2. Odluke.

 • Ukoliko je iznos viška kolaterala negativan –

kapitalni zahtjev se ne računa. • Pozitivan iznos viška kolaterala garantiran od tijela

kojima je, sukladno točki 4.2 Odluke o adekvatnosti kapitala, dodijeljen ponder od 0% ne uključuju se u izračun kapitalnih zahtjeva za rizik druge ugovorne strane.

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 30: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• U slučaju repo ugovora, specifična vrsta rizika druge ugovorne strane ovisi o tome da li se u ugovoru radi o pravoj prodaji i repo transakciji ili se transakcija odnosi na prodaju sa repo opcijom.

• U slučaju prave prodaje i repo ugovora (primatelj transfera obavlja radnje kako bi vratio sredstva primljena od pošiljatelja transfera, te ne bi morao izvršiti plaćanje određenog iznosa novca), rizik druge ugovorne strane postoji i za primatelja i pošiljatelja transfera

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 31: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• U slučaju prodaje s repo opcijom (primatelj transfera je naslovljen, ali nije obvezan retransferirati njemu transferirana sredstva radi plaćanja određenog iznosa novca), za razliku od prije navedenog, samo rizik druge ugovorne strane koji se javlja kod primatelja transfera mora biti uzet u obzir.

• U slučaju repo i reverse repo ugovora i posuđivanju vrijednosnica od i prema drugoj strani, baziranim na vrijednosnicama uključenim u knjigu trgovanja, kapital mora biti dostatan ne samo za rizik druge ugovorne strane, već također i za opći i specifični pozicijski rizik transferiranih vrijednosnica ili iznosa novca ili primljenog kolaterala za uzvrat.

Repo i reverse repo ugovori- Općenito

Page 32: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Banka A (iz RH) zaključuje slijedeći ugovor sa inozemnom bankom B (koja nema odgovarajuću kreditnu sposobnost).

• Repo ugovor s dospijećem od 7 dana• Pošiljatelj: banka A• Primatelj: banka B

• Na dan 01. kolovoza, banka A posuđuje obveznice Ministarstva financija RH nominalne vrijednosti EUR 10 milijuna (6,875% kupon, vrijeme do dospijeća 6,2 godine) banci B i za uzvrat prima novčanu uplatu u iznosu od 10 milijuna EUR. Na dan 01. kolovoza cijena (čista) obveznice je 102.34. Do 04. kolovoza tržišna vrijednost obveznice se pomakla na 102.65, a obračunata kamatna iznosi 250,000 EUR. Pripadajuća kamata na taj dan iznosila je EUR 84,000.

Repo i reverse repo ugovori- Primjer

Page 33: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Kapitalni zahtjev za pokrivanje rizika druge ugovorne strane za svaku od ove dvije banke do dana 04. kolovoza može se vidjeti u slijedećim tablicama:

• Kapitalni zahtjevi za repo ugovore i posuđivanje vrijednosnica (banka A)

Repo i reverse repo ugovori- Primjer

  Tržišna vrijednost

potraživanja

Tržišna vrijednost kolaterala

Trenutni iznos viška

Kapitalni zahtjev za rizik druge ugovorne

strane

Stvarna prodaja i repo ugovori

10,515,000 10,084,000 431,000 34,480

Prodaja s repo opcijom

10,515,000 

10,084,000 431,000 Sukladno točki 7.3.3. Odluke

Page 34: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

Repo i reverse repo ugovori- Primjer

• Kapitalni zahtjevi za repo ugovore i posuđivanje vrijednosnica (banka B)

• Bez obzira na rizik druge ugovorne strane, repo ugovori i posuđivanje vrijednosnica također zahtijevaju izračun kapitalnih zahtjeva za opći i specifičan pozicijski rizik.

  Tržišna vrijednost kolaterala

Tržišna vrijednost

potraživanja

Trenutni iznos viška

Kapitalni zahtjev za rizik druge ugovorne

strane

Stvarna prodaja i repo ugovori

10,515,000 10,084,000 -431,000 0

Prodaja s repo opcijom

10,515,000 

10,084,000 -431,000 Sukladno točki 7.3.3. Odluke

Page 35: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Ostale pozicije u knjizi trgovanja su, u stvari, izloženosti u obliku naknada, komisija, kamata, dividendi i marži po ugovorenim futuresima i opcijskim ugovorima.

• Kapitalni zahtjev = 10% × Izloženost × ponder kreditnog rizika*

– *Ponder kreditnog rizika naveden u točki 4.2. Odluke o adekvatnosti kapitala

Ostali rizici druge ugovorne strane

Page 36: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

• Primjer: – Banka ima potraživanja u obliku marži

po forward ugovorima i opcijama u iznosu od 100,000 EUR od priznate burze. Kapitalni zahtjev za ta potraživanja se računa kako slijedi:

• 0.10×1×EUR 100.000=EUR 10,000

Ostali rizici druge ugovorne strane

Page 37: Rizik namire Slobodne isporuke Repo i reverse repo ugovori

Obrazac RDSHrvatska narodna banka Naziv banke:Republika Hrvatska MBR banke: Oznaka izvješća:

Obrazac: RDS Kapitalni zahtjev za rizik druge ugovorne strane Datum:

Potraživanje od osoba kojima se dodjeljuje

Tržišna vrijednost VP / robe

Tržišna vrijedno

st kolater

ala

Razlika / Vrijednost

potraživanja

Ponder

Ponderirana

vrijednost

Kapitalni zahtjev

1. "Repo" i "reverse repo" ugovori, sporazumi o pozajmljivanju vrijednosnih papira ili robe i sporazumi o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe - ponder od 0% kreditnog rizika 101 201 301 0% 401 501

- ponder od 20% kreditnog rizika102 202 302 20% 402 502

- ponder od 50% kreditnog rizika103 203 303 50% 403 503

- ponder od 100% kreditnog rizika104 204 304 100% 404 504

Ukupno 105 205 305 405 505

2. Slobodne isporuke - ponder od 0% kreditnog rizika 306 0% 406 506

- ponder od 20% kreditnog rizika 307 20% 407 507

- ponder od 50% kreditnog rizika 308 50% 408 508

- ponder od 100% kreditnog rizika 309 100% 409 509

Ukupno 310 410 510

3. Ostali rizici druge ugovorne strane - ponder od 0% kreditnog rizika 311 0% 411 511

- ponder od 20% kreditnog rizika 312 20% 412 512

- ponder od 50% kreditnog rizika 313 50% 413 513

- ponder od 100% kreditnog rizika 314 100% 414 514

Ukupno 315 415 515

SVEUKUPNO 316 416 516