riyazus salihin 3 cild

Download Riyazus Salihin 3 Cild

Post on 24-Sep-2015

294 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AllahnKulunuSevmesi

  AllahnKulunuSevmesininGstergeleri,BunlarKazanmayaveHuyEdinmeyeTevikyilereEziyetEtmemek

  yilere,ZayflaraveFakirlereEziyetEtmektenSakndrmakGrneGreHkmVermek

  nsanlarnDGrnneBakarakHaklarndaHkmVermekveGizliHalleriniAllahaBrakmak

  AllahKorkusu

  AllahnRahmetinimitEtmek

  AllahnRahmetinimitEtmeninFaydas

  KorkuvemitArasndaYaamakAlamak

  AllahaDuyulanSaygveArzudanDolayAlamannDeeriZhdnstnl

  DnyayaKarZhdnFaziletiDnyalaDknlAzaltmayaTevikveFakirliinstnlAlnveSdeYaamannstnl

  Yiyecek,ecek,GiyecekveBunlarDndaNefsinHolandeylerdeOrtaYoluTutmannveeheviArzularTerketmeninstnlKanaatveTokgzllk

  KanaatveTokgzllk,GeimdeOrtaYoluSemeknfakEtmekveZordaKalmadkaDilenmeyiKtlemek

  DilenmeksizinveGzDikmeksizinSadakaAlmak

  ElininEmeiileGeinmekCmertlik

  Kerem,CmertlikveAllahaGvenerekHayrYollarnanfakEtmek

  CimrilikveAgzllktenSaknmak

  BakasnKendineTercihEtmek

  BakasnKendineTercihEtmek,Varn,YounuMuhtalaraVermekhireteHazrlanmak

  YarrcasnahireteHazrlanmakveokHayrYapmakkredenZengininFazileti

  MalHellindenKazanpSarfedilmesiEmredilenYerlereHarcamakSuretiylekredenZengininFazileti

  lmAnmak,NefsinArstekleriniDizginlemekKabirZiyareti

  ErkeklereKabirZiyaretininMstehapOlduuveZiyaretininNeDiyeceilmeyistemeninDoruBireyOlmad

  BaaGelenSkntSebebiylelmeyistemeninDoruBireyOlmad,FakatDiniYaamakZorlatndaByleBirArzununGnahSaylmad

  GnahtanSaknma,GnahaGtrebilecekDavranlardanKanmansanlardanUzakYaamak

  ZamanBozulduundaveyaDindarcaYaayamamaktanveHaramaDmektenKorkulduundaBirKeyeekilmeninyiOlaca

  nsanlarlaBirAradaYaamannDeeri

  TevazveMminlereKolKanatGermek

  KibirlenmeninveKendiniBeenmeninHaramOlduu

  GzelAhlk

  YumuakHuyluluk,Teenn,Kolaylk

  HatalarBalamakveCahillereUymamak

  -47

  ALLAHINKULUNUSEVMESALLAHINKULUNUSEVMESNNGSTERGELER,BUNLARIKAZANMAYAVEHUYEDNMEYETEVKETMEK

 • yetler

  1.DekisizAllahseviyorsanzbanauyunki,Allahdasizisevsinvegnahlarnzbalasn.Allahyarlaycdr,balaycdr.limrnsresi(3),31

  AllahTeltarafndansevilmek,dinimizinbiziulatrmakistediienycehedeftir.Herhedefeulamannyollarolduugibibubyksonucaerebilmekiinyaplmasgerekliilervetakibedilmesilzumluizlerdevardr.

  teyandan,birkuluAllahnsevdiinigstereniaretlerbulunmaktadr.tebuyettebuiaretlerinbandagelenhususunHz.Peygambereuymakolduuortayakonulmutur.

  Ycekitbmznbizebildirdiinegre,yahudilervehristiyanlar BizAllahnoullar ve sevdikleriyiz [Mide sresi (5), 18] diyorlard.Mrikler ise,Allahsevdiimiz iinbizionayaklatrsnlardiyeputlara tapyoruzdiyor,sapklklarnsavunuyorlard.Necrndangelenhristiyangrubda,BizAllahaolansevgimizdendolayMesihitanrolaraktanyoruzdemilerdi.MslmanlardandaVallahibizRabbimiziseviyoruzdiyeyeminedenlervard.Bu,kurubiriddiaileolacakeydeildi.Btnbusylenenleregereklikkazandrmannbiryoluolmalyd.teAllahTel,DekisizAllahgerektenseviyorsanzhemenbanauyunki,Allahdasizisevsin,gnahlarnzbalasnyetiylebtninangruplarnHz.Peygambereuymaya,onungsterdiiekildeyanisnnetiseniyyezereyaamayadavetettiveancakbylebiryaayn,kendisevgisinevemafiretinealmetolduunubildirdi.

  O halde, Allah Telnn kulunu sevdiinin ilk belirtisi, kulun Hz. Peygambere uymas, onun izinden ayrlmamas, gerek inan gerekse amel olarakMuhammedizgiyigcyettiincetakipetmeyealmasdr.Allahgerektensevenherkes,sveihaseneolanHz.Peygambereuyar.PeygambereuyanherkesideAllahsever.BylebirizgidenuzakkalanlariinAllahsevgisideAllahtarafndansevilmekdekurubiriddiaolmaktanbakabiranlamtamaz.

  2.Eyimanedenler!inizdenherkimdinindendnerse,Allahonakarlk,kendisininsevdiivekendisiniseveninsanlargetirir.Bunlarmminlerekar alak gnll, kfirlere kar zorludurlar. Allah yolunda savarlar, ayplayanlarn ayplamasndan ekinmezler. Bu, Allahn lutfudur ki, onudilediineverir.ZiraAllahnkeremigenitirveAllahonakiminlykolduunubilir.

  Midesresi(5),54

  Bu yeti kermede Allah Tel dinden kanlarn yerine yarataca insanlarn u drt vasfn bildirmektedir. Bunlar bir insann Allah Tel tarafndansevildiininiaretleridir:

  Mminlerekaralakgnllolmak,Kfirlerekarizzetlivezorludavranmak,Allahyolundacihadetmek,Ayplayanlarnayplamasndankorkmamak.

  Bu saylan zellikler kimin hayatnda varsa, Allahn sevgisini kazanm demektir. Kimde bu tavrlar yoksa veya bunlarn zdd varsa, Allahn sevgisinekavuabilmekiinhayatnbuizgiyegetirmektenbakaaresiolmadnbilmelidir.

  Mslmanlara kaba ve kat davrananlar, kfirler karsnda ise st dkm kedi gibi tavr alanlar, cihaddan uzak duranlar ve mslman olduklar iinkendilerineyneltilenbirtakmkaralamalarsineyeekipekingenlikgsterenler,tavrlarnyenidengzdengeirmelidirler.

  Hadisler

  : : : -387

  .

  . : . :

  387.EbHreyreradyallahuanhdenrivayetedildiinegre,Reslullahsallallahualeyhivesellem,AllahTelylebuyurmuturdedi:

  Herkimbirdostumadmanlkederse,benonakarharbilnederim.Kulum,kendisineemrettiimfarzlardan,bencedahasevimliherhangibireylebanayaknlksalayamaz.Kulumbana(farzlarailveteniledii)nfileibadetlerledurmadanyaklarnihyetbenonuseverim.Kulumusevincede(deta)benonuniitenkula,grengz,tutaneliveyryenayaolurum.Bendenneisterse,onumutlakaveririm,banasnrsa,onukorurum.

  Buhr,Rikak38

  Aklamalar

  96numarailegemibulunanbuhadsikudsdeAllahTelnnkulunusevdiineiaretsaylanbirkahusussralanmaktadr.nceliklebirkulunfarzolangrevlerineekolaraknafileibadetlerleAllahayaknlkkazandvesonundaAllahnsevgisineulatbelirtilmektedir.Demektirki,farzvenfilelerdedevamllkgstermek,Allahnsevgisineiaretolmaktadr.

  Heriindedrstlkgrlen,istekleriyerinegetirilen,tehlikelerdenuzaktutulankimseninbuhalideonunAllahTeltarafndansevildiinigsterir.nkAllahTelsevdikleriniyardmszbrakmaz.Zatenhadisimizdekiitenkula,grengz...olurumifadeleri,hibirzamanAllahTelnn,okulunvcudunagirecei(hulledecei)anlamnagelmez.Bubeynlar,ilhyardmnokulunbtnhayatnkapsayacaanlamndagzel,glvetatlbirmeczanlatmdr.

  SreklibirmchedeiindebulunmaksuretiyleAllahTelnnsevgisinivedostluunukazananbirmslmana,budrsthalidolaysyladmanlketmeyekalkacak olanlar da pek tabi olarak Allahn dmanl ile kar karya kalrlar. Allah Tel, dostlarn ve sevdiklerini, dmanlarna kar destekleyeceinibildirmektedir.Buda,AllahTelnnsevgisinikazanmakonusundakullariinokbykbirtevikolmaktadr.

  Hadistenrendiklerimiz

  1.Farzlarvenfileleredevametmek,Allahnkulunusevdiineiarettir.2.Allahbirkulusevdiizamanheriindebusevgiveyardmnetkisigrlr.3.DostlarnadmanlkedenlereAllahTelharbaacanbildirmitir.

  : : -388. :

 • : : : : :

  . :

  388.YineEbHreyreradyallahuanhdenrivayetedildiinegrePeygambersallallahualeyhivesellemylebuyurdu:

  AllahTelbirkulusevdiizamanCebrile:

  Allahfilanseviyor,onusendesev!diyeemreder.Cebrildeokulusever,sonragkhalkna:

  Allahfilangerektenseviyoronusizdeseviniz!diyehitbeder.

  Gktekilerdeokimseyiseverler.Sonradayeryzndekileringnlndeokimseyekarbirsevgiuyanr.Buhr,Bedlhalk6,Edeb41,Tevhd33Mslim,Birr157.Ayrcabk.Tirmiz,Tefsrusre(19),7

  Msliminrivyetinde(Birr157)Reslullahsallallahualeyhiveselleminylebuyurduukaydedilmektedir:

  AllahTelbirkulusevdiizamanCebrile:

  Benfilanseviyorumonusendesev!diyeemreder.Cebrilonusevervesonragkhalkna:

  Allahfilanseviyor,onusizdeseviniz,diyeseslenir.Gkhalkdaokimseyisever,sonrayeryzndekilerinkalbindeokimseyekarbirsevgiuyanr.

  AllahTelbirkulabuzettiizaman,Cebrile:

  Ben,filansevmiyorum,onusendesevme!diyeemreder.Cebrildeonusevmez.SonraCebrilgkhalkna:

  Allahfilankiiyisevmiyor,onusizdesevmeyin,der.Gktekilerdeokimseyisevmezler.Sonradayeryzndekilerdeokimseyekarbirkinvenefretuyanr.

  Aklamalar

  nceunoktaybelirtelimki,AllahTelnnkulunusevmesidemek,okuliinhayrmuradetmesi,onahidyetvenimetvermesidemektir.AllahTelnnbuzetmesidekulunazgnlnartrpazdetmesidemektir.

  Gkhalkveyasemehli,meleklerdir.BataCebrilaleyhisselmolmakzeremeleklerinbirkulusevmesi,okuliinduaveistifardabulunmalaranlamnagelir.

  HadisinikinciksmyanikinvenefretleilgiliblmBuhrdeyeralmamaktadr.NevevmerhumbusebeplenceBuhrileMslimarasndamterekolanksmvermi,sonradaMslimdekiilveyizikretmitir.

  Hadsierftenanlalmaktadrki,AllahTelbirkulusevdiizamanonumeleklereveinsanlaradasevdirir.AllahTelbirkulusevdiktensonraonuCebrilveinsanlarnsevipsevmemesiaslndahinemlideildir.AncakAllahTelsevdiikulunadahaziydeikramveiltifatetmekiinonumeleklereveslihinsanlaradasevdirmektedir.NitekimMeryemsresinin96.yetindeylebuyurulmaktadr:manedipyararlileryapanlaraRahmanolanAllah(gnllerde)sevgiuyandrr.AbdullahbniAbbasradyallahuanhmyettekibusevgiuyandrmay,Allahnonlarsevmesivesevdirmesieklindeyorumlamtr.Byleceyetilehadisimizarasndakiuyumtammnasylaortayakmbulunmaktadr.

  AynekildeAllahTelsevmediikiiyimeleklereveiyiinsanlarasevdirmez.Bununnaslgerekletiiise,hadisimizdeaklanmaktadr.Buradanusonucukarmamzpeknormaldir:Mslmanlararasndasevilenbirkiininbudurumu,onunAllahkatndadasevildiiningstergesidir.Aynekildeslihinsanlarnvemslmanlarnnefretettiikiininbudurumuda,onunAllahnbuzettiibirkiiolduunugsterir.

  Ohaldekimlerinkimlertarafndansevildiivekimlertarafndansevilmediisonderecebyknemarzetmektedir.

  Hadistenrendiklerimiz

  1.Allahnkulunusevmesigizlikalmaz.2.AllahTelsevdiikulunumeleklereveslihkullarnadasevdirir.3.nsanlar,toplumdakidurumlarnabakarak,Allahkatndakiyerlerininneolduunutahminedebilirler.

  } -389 : : {

  . :

  389.ieradyallahuanhdanrivayetedildiinegreReslullahsallallahualeyhivesellemashbtanbirkiiyiaskerbirblekomutantayinedipgazayagndermiti.Buzatblehernamazkldrnda(ikincirektta)hlssresiniokuyarakkraatnbitirirdi.Dnte,komutannnamazhlssresiilebitirmeyidetedinmiolduunuReslullahsallallahualeyhivesellemehaberverdiler.Oda:

  Niinbyleyaptnonasorunuz!buyurdu.Sordular.

  hlssresi,Rahmnnsfat