riyazus salihin 2 cild

Download Riyazus Salihin 2 Cild

Post on 09-Nov-2015

317 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BidatlardanSaknmakBidatlardanveTemeliDineDayalOlmaksznSonradanOrtayakanlerdenSaknmak

  yiveyaKtrAanlar

  HayranclkEtmekDorulukveyaSapklaardaBulunmak

  yilikveTakvadaYardmlamak

  Nasihat

  yiliiEmirKtlktenNehiy

  yiliiEmirKtlktenNehyettiiHaldeSzleiBirbirineAykrOlanKiininAcklSonu

  EmanetiYerineGetirmek

  ZulmZulmnHaramlveHakszOlarakEldeEdileneyleriSahiplerineGeriVermeGerei

  MslmanlarnDokunulmazHaklarMslmanlarnDokunulmazHaklarnaSaygGstermek,HaklarnnAklanmasveOnlaraKarefkatveMerhametliOlmaGerei

  AyplarrtmekMslmanlarnAyplarnrtmekveZorunluOlmadkaOrtayakarmaktanSaknmak

  MslmanlarnhtiyalarnKarlamak

  efaat

  nsanlarnArasnBulmak

  GszMslmanlarleFakirlerinveAdSanAnlmayanlarnDeeriYetimleriveKimsesizleriKorumak

  Yetimleri,Kzocuklarn,Zayf,YoksulveGnlKrkKimseleriHoTutmak,OnlarayilikEdipefkatGstermek,KendilerineMtevaziDavranpKolKanatGermek

  KadnlarayiDavranmak

  KocannKarszerindekiHaklar

  AileninGeimi

  SevdiiDeerliMallarnfakEtmek

  AileninDinEitimiAilesine,ocuklarnavedaresiAltndaBulunanlaraAllahataatkrOlmayEmretmekveOnlarAllahaKarGelmektenSakndrmak,KendileriniEitmekveDininYasaklarndanUzaklatrmak

  KomuHakkveBununlalgiliTavsiyeler

  AnaBabayayilikveAkrabaZiyareti

  AnaBabayaKarGelmeninveAkrabalelgiKesmenin

 • Haramolduu

  BabaDostlarnakramAnaBabaDostlarna,Akrabaya,EinevekramaLaykKimselereyilikEtmeninFazileti

  EhliBeyteSaygHz.PeygamberinEhliBeytineSaygveOnlarnstnlkleri

  limlereSayglimlere,ByklereveFaziletSahibiKiilereSaygGstermek,OnlarBakalarnastnTutmak,ToplantlardanegeirmekvestnlkleriniBelirtmek,TakdirEtmek

  FazletSahipleriniZiyaretEtmekFazletSahipleriniZiyaret,OnlarlaBeraberOlupSohbetveMuhabbetEtmek,OnlardanZiyaretveDualarnstemekveMbarekYerleriZiyaretEtmek

  AllahinSevmekAllahinSevmenin,BunuTevikEtmeninFazileti,KiininSevdiiKimseyeSevdiiniSylemesiveSevildiinirenenKimseninSyleyeceiSzler

  -18

  BDATLARDANSAKINMAK

  BDATLARDANVETEMELDNEDAYALIOLMAKSIZINSONRADANORTAYAIKANLERDENSAKINMAK

  yetler

  1.Gereintesindesapklktanbakanevarki?Ynussresi(10),32

  Bu yeti kerme, hak ile dallet arasnda bir ba olmadn ortaya koymaktadr.Haktan ayrlanmutlaka dallete der, sapklk batana saplanr. Allahdan baka rab arayan, btl yollara dalar,uydurmailahlarainanr,tevhidakidesindenayrlarakirkesapar.

  Gereigren,bilenve tanyankimse,naslolurdasapkladeerveriponuterciheder?nsanayakan hakkn yannda ve hakta olmaktr. Her eit bidat ve temeli dine dayanmayan, sonradanuydurulmuhereysapklktr.Sapklnhertrreddedilmitir,makbuldeildir.

  2.Bizkitabdahibireyieksikbrakmadk.Enmsresi(6),38

  limler ve mfessirler, burada geen kitab dan maksadn ne olduunu farkl ekilde anlaypyorumlamlardr. Bir ksm, her eyin yazl olduu kitabdanmaksadn levhimahfz olduunu,nk btn mahlkatn ahvlinin yalnzca orada yazl bulunduunu sylemilerdir. Her eyi bilenAllahTelnnyarattklarndanbir tanesininbile rzknveynetiminiunutmasszkonusudeildir.lemde cereyan edecek olan hereyin hali, durumuve bilgisi tamamen ve btn ayrntlaryla levhimahfzdayazlolupAllahkatndabilinmektedir.

 • BirksmlimlerdekitabdanmaksadnKurnKermolduunusylemitir.nkKurandainsanln ihtiyac olan delil ve tekliflerden hibiri ihmal edilmemitir hepsi ya ksaca veya tafsiltlolarakbildirilmitir.Tabiikiuandacerayanedenveyailerdemeydanagelecekherhdiseyi,tekbanadnmekvebizzatkendilerifiilenyaamakisteyenler,hibiryetiokuyamaz,anlayamazlar.Ancakbuyndebakalarnaibretolurlar.Meselbirkimseninbanatayamasn,birinsanyldrmarpmasntekbanabirolayolarakgrmektehibir faydaszkonusuolamaz.KurnKermdekibtnferdvakalar buna kyas edebiliriz.Bununbir yet olmas veya bir kymet ifade etmesi, benzer olaylarnkendibanadagelebileceinidnerek,ondansaknmavekorunmayollararamasnabaldr.

  tebuanlamdaolmakzere,Kuranbizehereyisaym,herhangibireyieksikbrakmamtr.Hereyinbilgisi,delletiveyaiaretiKurandamevcuttur.

  Kinatbirkitapkabuledip,btnvarlklarokitabnkelimevedelletleri,nakvehatlarolarakgrenlerdevardr.Bunadakinatkitabdenilmitir.Ohaldekinattakihereydenalnacakbirders,biribretvardr.

  NeticedebizbunlarnherbiriniyineKurandanreniyoruz.

  3.Bireydeanlamazladerseniz,zmiin,AllahaveReslnebavurun.Nissresi(4),59

  Allah veReslnn llerine,Kuran ve Snnetin hakikatlerine uymayan zmler, insan vetoplumu zmszle gtrr. Kiiler ve hatt toplumlar baz kere en mkemmel zmn kendibulduklarveuyguladklaryollar,yntemlervesistemlerolduunainanrlar.Hattbakalarndabunainandrabilirler. Fakat, fikir ve dnceleri, sistemleri iflas edince, herkes, ne byk yanllklaryapldn,nekorkuninsanlksularilendiinigrr.Heyhat!itengemi,binlerce,milyonlarcainsanhederolmu,milletlerdinsizlemi, insanlkhasletlerindenuzaklam,lkeler trmrolmu,yeryznndengesibozulmutur.Onuyenidenraynaoturtmakhakkhakimklmaklaolur.

  Yukarda saylan olumsuzluklarn yaanmamas iin, yeryznde Allah ve Reslnn hkmyrrlkte olmal, karsndaki btn batllar, bidatlar, sapklklar ve yanllar ortadan kaldrlmal,iyiliklervegzelliklerhakimklnmaldr.

  BuyetintamamnnaklamasSnnetiKorumabahsindegemiti.

  4. te bu benim dosdoru yolumdur, ona uyun. SiziAllah yolundan ayrp, paralayacak

  yollarauymayn.Enmsresi(6),153

  Bu yeti kerimeden nce geen yetlerde, iman ve tevhid, emirler ve nehiyler, baz nemlihkmlerzikredilmitir.Dosdoruyoldiyetavsiyeedilenhususlarbunlardr.Saylanbuesaslarsemvkitaplarn hibirinde nesh edilip kaldrlmam, tam aksine btn dinlerde temel esaslar olarakkorunmutur.Bunlarirktensaknma,anababayaiyilik,yoksullukyzndenevladldrmemek,akvegizlihertrlfuhiyattanuzakdurmak,hakszyereinsanldrmemek,yetimmalyememek,lvetartytamtutmak,adlettenayrlmamaktr.tebunlardosdoruyololup,dininesasdr.

  Bunundndakibirokyollar,muhtelifdinler,mezhepler,bidatlervesapklklar, inananlarfrkafrka,grupgrupyappAllahyolundanayrrveparalar.

  Allaha gittii sanlan birok yollar vardr. Nitekim, Allaha giden yol, yaratlmlarnsaysncadrdenilmitir.FakatbtnbunlarniindegerektenAllahaulatranveAllahileresulleritarafndandavetolunanhakyolbirtanedir.Buyol,kendisinegirenleritoplayan,birletiren,datmayan,aldatmayan tevhid yoludur.Hak birdir, btl ise oktur. Tebli ve dvetmetodlarnn deiik olmas,hakkn da farkl ve deiik olduu eklinde anlalmamaldr. Tebli yollarnn her birinde hakknhkm bir olup, eit eit deildir. Bu ise Peygamberin tuttuu yoldur. Allahn yolunu bulmak

 • isteyenlerin Peygambere uymas zorunludur. Peygamberin yolu dndaki yollar, bidattr, dallettir,sapklktr.BusebeplePeygamberirehber,ndervernekedinmekhakyoluntemelidir.

  5. De ki: Eer Allah seviyorsanz, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve sularnz

  balasn.limrnsresi(3),31

  Allah sevgisi, birmmin iin enstnduygularn bandagelir. nsanolu, sevmektendaha oksevilmeyiarzueder.BusebepleAllahnsevgisinikazanmak,ulalabilecekenstnseviyedir.nkbuseviyeyeulaandanAllahhonutverazolmudemektir.Allahnkendisindenrazolduukimseise,dnyavehirettesadetenilolur,enkymetlinimetlerekavuur.Cennetivecemlullahmhedeyihakeder.Bunlarhayatngayesidirvehiretinenbyksadetleridir.BtnbunimetlerenilolmakiinAllahn Reslne uymamz gerektiine bu yet dellet ediyor. Allahn kulunu sevmesi, kulunpeygamberetbiolma,uyma,onunyolunuveizinitakipetmeartnabalanmbulunmaktadr.nksevgisadeceszledeilsevenkimseninsevdiininemrine,arzuveisteklerineuymasylaolur.

  Bidatlardanvedindeaslolmayanbirtakmbtlveyanlyollarasapmaktankurtulmannaresi,rnekvenderimizbulunanResliEkremEfendimizinhakvedoruolanaydnlkyolunauymaktanibarettir.yetinaklamasSnnetinOrtayaKoyduuEdebleriKorumabahsindedegemiti.

  Hadisler

  : -171.

  . :

  171.ie radyallahu anhdan rivyet edildiine gre, Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem

  ylebuyurdu:

  Kimbizimbudinimizdeondanolmayanbireyortayakarrsa,oeykabuledilmez.

  Msliminbirrivayetiyledir:

  Kimbizimdinimizdeolmayanbireyyaparsaomerduttur,makbuldeildir.Buhr,Sulh5Mslim,Akdiye17,18.Ayrcabk.bniMce,Mukaddime2

  Aklamalar

  Buhadis,slmnennemlitemellerindenbirinitekileder.KitabveSnnetesasnadayanmayanher ey merdut, yani kabul edilemez niteliktedir. Byle bir ey dinden saylmaz ve btl olarakadlandrlr.

  RiyzsslihninbalangcndageenAmellerniyetleregredirhadisi,yaptmz ibadetlerinve ilerin sevap veya cezasnda, kalb bir amel olan niyetin nemini bize retmiti. Bu hadiste ise,ibadetvetatlerdedahil,yaptmzheriingrntebiledine,KuranveSnnetesaslarnauymasgerektiibizeretilmitir.AllahveReslnnizinvermediihibireyindindensaylmayacanbuhadisinzlifadesindengayetakbirekildeanlamoluyoruz.

  Dinde asl olmayan bir eyin sonradan ortaya konulmas, dinimizde bidat diye adlandrlr.Esasen bir ok yeti kerime ve sahih hadis, bu veciz kelmda ifadesini bulmutur. Biraz nce ksaaklamalarnvermeyealtmzyetler,bunlardansadecebirkadr.

  Hz. Peygamber, bu hadisleriyle, dinde haddi ap ileri gidenlerin arlklarn, btl yollara sappdinitahrifedenlerintahrifatndinolarakkabuletmemekgerektiinedikkatimiziekmektedir.Bunlarn

 • herbiribidatolaraknitelenmitir.

  Daha dindar olabilmek veya yle grnmek iin Kuranda ve Resli Ekremin snnetindebulunmayan birtakm ibadetler veya Allaha yakn olmaya vesile saylabilecek baz ameller ortayakartan kimse daha dindar deil, dine ilavelerde bulunan bir bidatidir. Kendisi ve yapt ii aslakabuledilemez.Bununaksine,dindebulunupdaKuranveSnneteuygunolanibadetveamelleriyoksayan,noksanlatranveyadeitiren,bylecedinitahrifedenbtlehlidebidatdr.Onlarveamellerimerdutolup,aslakabuledilemez.

  Buhusus,Peygamberimizinbirsonrakihadislerindendahanetbirbiimdeanlalmaktadr.nkorada, sonradan ortaya karlan her eyin bidat, her bidatn da dallet, sapklk olduu beyanbuyurulmaktadr. Bidat, Kuran ve Snnete dayal bir temeli ve bu ynde mmetin uygulamasbulunmayan eydir. Burada ise dinde delili olmakszn ortaya konulan yenilikler anlamndakullanlmaktadr.

  Herbidatdallettirszbirgenellemeifadeetmekteisede,slmlimleribuszleekseriyetinkastedildiihkmnevarmlardr.Ziraonlaragrebidat,vcip,mendub,haram,mekruhvembahksmlarnaayrlr.

  Mesel gnmz sistematiine gre delilleri ortaya koyarak dinsizlere cevap vermek, slmsav