riyazus salihin 1 cild

Download Riyazus Salihin 1 Cild

Post on 17-Dec-2015

346 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.youtube.com/ozkulersin

TRANSCRIPT

 • nszGiriHADSSNNET

  ATarifler1.Hadis2.Snnet

  BPeygamberveSnneteOlanhtiya

  CSnnet'lelgiliBazMeseleler1.SnnetinKayna2.SnnetinDindekiYeri3.SnnetinBalaycl4.SnnetinEvrenselBtnl5.SnnetinKorunmuluu6.SnnetinKurtarcl

  DSnneteYneltilentirazlar1.HadislerKelimesiKelimesineAynenmiRivayetEdilmitir?2.ifhiRivyeteGvenilebilirmi?3.HadisilerSadeceSenetlemiMegulOlmulardr?

  EBazSorular1.SahihHadislerinSaysNeKadardr?2.SahihHadislerSadeceKtbiSittedemiBulunur?3.erhsizHadisOkumakDorumudur?

  MAMNEVEV,HAYATIVEESERLER

  ADoumuveocukluuBTahsiliCHocalarDTalebeleriElmiFGrnveYaayGYneticileriUyarmasHVefatIHakkndaSylenenlerJHakkndaYazlanEserlerKEserleri

  1.HadislelgiliEserleri2.fiFkhylalgiliEserleri3.KuranlalgiliEserleri4.DillelgiliEserleri5.MuhtelifKonularaDairEserleriRYZSSLHN

  AYazlGayesiBNevevninRiyzsslihn'iYazarkenGzettiiPrensiplerCTertibiDHadislerinGvenilirliiEerhleri

 • FMuhtasarlarGeitliNeirleriHTercmeleriKAYNAKLAR

  MSLMANINHAYATLLERBLMMellifinMukaddimesihlsveNiyetTvbeSabrDoruSzllk(Sdk)AllahnKullarDenetlemesi(Murkabe)TakvTereddtszmanveAllahaTamGven(YaknveTevekkl)Doruluk(stikamet)HayrllereKomakMchedemrnSonlarndaHayrArtrmayaTevikHayrYollarnnSayszlAllahnEmirlerineUymadallOlmakbadetleriveHayrlleriSrekliYapmakSnnetiKorumakAllahnHkmneBoyunEmek

  RiyzsSlihn

  mm NevevPeygamberimizdenHayatlleri

  Prof.Dr.M.YaarKANDEMR

 • Prof.Dr.smailLtfiAKAN

  Yrd.Do.Dr.RaitKK

  Bu alma,Erkam Yaynlar tarafndan 8 cilt olarak yaymlanm bulunan RiyzsSlihn:PeygamberimizdenHayatlleri (Tercmeveerh:Prof.Dr.M.YaarKandemir,Prof. Dr. smail Ltfi akan, Yrd. Do. Dr. Rait Kk stanbul 2001) isimli eserin hadismeallerindenolumaktadr.MetinlerErkamYaynlarndansalanm,sayfadzeniEdam(EitimDanmanl ve Aratrmalar Merkezi) tarafndan yaplmtr. Gsterdii kolaylk, yardm veibirliiiinErkamYaynlarna,katklarndandolayEdamateekkrederiz.

  NSZAllahahamd,ResliEkremine,onunlveashbnasaltselmolsun.

  mm Nevevnin Riyzsslihni necip milletimizin din kltrnde ncelikli yeri olan hadiskitablarnnbandagelir.ZiraCumhuriyetdnemiTrkiyesinde,SahhiBuhrMuhtasarTecrdiSarhTercemesiveerhindensonra,merhumHasanHsnErdemveKvmddinBurslantarafndandilimizetercme edilerekDiynet leri Bakanlnca yaymlanan ikinci hadis kitabRiyzsslihn olmutur.Uzunyllarbutercmevstasylakendisindenistifdeedileneser,grdrabetsebebiylesonsenelerdebirka tercmeye veDelllflihn adndaki erhinden yaplan tercme bilgilere dayanan ksa bir erhalmasnakavumubulunmaktadr.

  Zenginmuhtevsvemkemmel tertibi iledikkatekenbudeerlieser,dier slmlkelerindedahaziydekelimelerininaklanmastarzndakiilmneirlerledaimagncelliinikorumutur.slmlkelerininpek ounda, eitli seviyedeki din retim kurumlarnn ders proramlarnda okunmasnn yanndabilhassavaazveiradfaaliyetlerinindevazgeilmezelkitabhviyetiylegenibirkullanmalannasahipolmutur.Giderekderinlikkazanansnnetkltrmz,uzuncabirzamandanberidierhadiskaynaklarnnyannda bu deerli eserin de yeni ve doyurucu bir erhe kavuturulmas ihtiyacn hissettirmekteydi.zellikledinhizmetiverenlerin,cemaatlarnaydnlatmaktakendisindengvenlefaydalanacaklarbirerheolanihtiyalardahadabykt.

  Gzel yurdumuzda her geen gn biraz daha gelien tebli ve irad alanlar ve yeni yeni siyaszgrlklerinekavuanOrtaAsyaTrkCumhuriyetlerindekimslmanlarnihtiyalardikkatealndndaRiyzsslihn gibi bir esere daha fazla grev dt kabul edilecektir. Bu dnce ve tesbitlerdenhareketle,ncelikledinhizmetiverenmfti,viz,imamvehatiplerimizin,aynzamandaslmrenmekve uygulamaya koymak isteyen niversite ve lise talebelerinin ve slm konularda bilgilenme ihtiyacduyanhalkmznbuihtiyalarnkarlayacakbir tercmeveortabyklktebirerhalmasyapmayakararverdik.Uzunbirhazrlkdneminden sonra,her seviyedeki insanmzn istifdesinikolaylatrmayesasalanbutercmeveerhiyazmayabaladk.

  Tercmeveerhinmhiyetindenkaynaklananglklere,komisyonalmalarnntabivekanlmazglklerideeklenince,igerektendahauzunbirzamanvemesgerektirdi.Mtercimverihlerolarakaramzdagelitirdiimizprensipler listesininzamldeuygulanabilmesi iinbirimizinyapt tercmeveerh,dierleritarafndanbatansonaokunupkontroledildi.ylemidediyoruzki,buyollahemslptabelli bir yaklam salanm hem de kanlmas mmkn olmayan hatalar en aza indirme imknyakalanmoldu.

  Bu almamz mtalaa buyuracak aziz okuyucularmzn dikkatlerini ekeceini sandmz baz

 • uygulamalarmzylecesralamakmmkndr:

  1.Konubalklareldengeldiinceksavezlyazlm,dahasonratamtercmesiverilmitir.

  2.Konubalarndakiyetlerksacaaklanmtr.

  3. Hadis metinlerinden sonra, Nevevye ait baz aklamalar Arapametinden karlm, ancak bubilgilererhesnasndadikkatealnmtr.

  4.Hadislerinsahbrvileri,ilkgetikleriyerdehadisintercmesindenhemensonraksacatantlmtr.

  5.Hadislerin,elMucemlmfehreslielfzlhadsinnebevesasalnarakKtbiSitteerevesindetahriciyaplmancakNevevningstermediikaynaklarAyrcabk.diyerekverilmitir.

  6.Hadislerinkitapiindetekrarlandyerlereiaretedilmitir.

  7.Hadislerhergetiiyerde,zellikleokonuylailgiliynleriasndanerhedilmitir.

  8.erhtegnmznartlarveihtiyalargznndebulundurulmu,hadislerinbuadanihtivettiimnalar,anlalrbirdilleifadeedilmeyeallmtr.

  9. Aklamalar esnasndaKtbi Sitte erhleri yannda Ali elKrninMirktlmefth adl pekdeerliMiktlMesbherhidaimagznndebulundurulmutur.

  10. erhte bir konu hakkndaki farkl grler iinden genellikle biri tercih edilerek verilmi, bunlarayrcatartlmamtr.

  11. Yazmda genellikle Diyanet Vakf slm Ansiklopedisinin (DA) imls esas alnm, ahsisimlerinin yazmnda Arapa gramer kurallarna deil, Trke syleyie uyulmutur. Mesel Zeyd b.Abdillahismi,ZeydbniAbdullahdiyeyazlmtr.

  12.Soncilt,arananherkonununkolaylklabulunabileceiokynlvebilimselbirfihristcildiolarakdnlmtr. nallah bu fihrist yardmyla kitaptan shhatli ve sratli olarak yararlanma imkn teminedilmiolacaktr.

  lediikonularadairyetlerveKtbiSittedenseilmihadislerihtivedenRiyzsslihnin hertrl bilimselmesye lyk bir hadis kitab olduu aktr. Biz gerekletirdiimiz bu tercme ve erhalmasnn, snnet kltrmze katkda bulunacan mid ediyoruz. Kkleri gemiin karanl ileemperyalistlerinslmcorafyasntalanitihasndayatan,mslmanlarninan,amelvedncebirliiniykmay ve mmet uurunu ortadan kaldrmay hedefleyen, snnet aleyhindeki almalarn yazlpkonuulduubirsradabylebireseringnyznekmasbizimiinayrbirsevinvekrkonusudur.

  Mslman milletimize hizmet etmek arzusuyla orta hacimde, sade, anlalr bir erh olarak kalemealdmzbualmann,yceRabbimizinrzsnavesevgiliPeygamberimizinefaatinevesleolmasndileriz.

  Ayrca eserin yaymn stlenerek hi bir fedakrlktan kanmadan en gzel ekilde nerinigerekletirenErkamYayneviyetkililerine,zelliklehazrlksafhasndabizeyardmcolanHadisAnabilimDalAratrmaGrevlisiAynurUralere,hadismetinlerinibykbirzenledizenHasanAlioluna,eseriyayna hazrlama ve tashihte gsterdii titizlik ve ciddiyetten dolay muhterem Mustafa Erie ve herkademedeemeigeendiergrevlilereteekkrederiz.

  Mtercimverihler10Eyll1996

 • GRHADSSNNET,NEVEVVERYZSSLHN

  I

  HADSSNNET

  Gzel dinimizin iki temel kayna vardr. Bunlar yce kitabmz Kurn Kerm ve PeygamberEfendimizinSnnetidir.

  Ashbkirm,slmdinini,KurnKerm,Hz.Peygamberinahsveonunszlveyafiilteblivetlimtdemekolansnnetindenmeydanagelenbirbtnolaraktand.

  Hz. Peygamberin vefatndan sonra slm dini, Kitap ve Snnetin ortaya koyduu esaslarerevesindeanlaldveyaanmayaalld.

  DahailkhalfeHz.EbBekirzamanndaKuranyetleribirarayatopland.BizzatHz.Peygamberinizniylekendidevrindebalayansnnetiezberlemeveyazarakderlemealmalarise,zamaniindegiderekhzveyaygnlkkazand.lkbirbuukasrdatamamenyazlhalegetirilmiolansnnetbilgivebelgeleri,ikinci ve zellikle nc hicr yzylda byk hadis kitaplarnda topland. Bugn bizim hadiskitaplarndagrdmzbuyazlmetinler,birersnnetbelgesiolarakhadisadylaanlageldi.

  A.Tarifler

  l.Hadis

  Hadisin terim anlam, Hz. Peygamberin sz, fiili, ashbnn yaptn grp de reddetmediidavranlar (takrir) ve onun yaratl veya huyu ile ilgili her trl bilgi demektir. Hadis, Hz.Peygamberi dinleyen sahbden balayarak onu rivyet edenlerin adlarnn yazl olduu sened ileHz.Peygamberin sz, fiil veya takrrinin yazld metindenmeydana gelir.Yani hadis deyince, sened vemetinden oluan bir yazl yap anlalr. Ancak Riyzsslihnde hadis metinlerinin kolay okunuprenilmesiiinsahbdndakirvilerynisenedksmmelliftarafndankarlmtr.

  Hadislmiikianablmeayrlr:

  a.Rivyetlhadsilmi.Hz.Peygamberinsz,fiili,takriri,hallerivebunlarnrivayetvezabtediliiile alkal bir bilim daldr.Hadismetinlerini ihtiva eden kitaplar, bu dala ait kaynaklardr.Bu ilim dalhadisnaklindehatadanuzakkalmatemelizerindeyaplmalmalaryanstr.

  b.Diryetlhadsilmi.HadisIstlahlarlmidiyedeanlr.Hadisinyapsnmeydanagetirensenedvemetni anlamaya imkn veren birtakm kaideler ilmidir. Bu kaideler yardmyla bir hadisi kabul veyareddetmekmmknolur.Hadisuslileilgilieserlerbuilminkaynaklardr.

  Bu ilmin hedefi, Hz. Peygamberin hadislerini baka szlerle kartrlmaktan, deitirilmekten,bozulmaktan ve iftiraya uramaktan ilm yollarla korumaktr. Hz. Peygambere nisbet edilen szngerektenonaaitolupolmadbuilminkurallarylaanlalr.

  Hadisilminingayesi,rivayetlerinsahihvedoruolanlarnsahihvedoruolmayanlarndanayrmaktr.Bir baka ifade ile Hz. Peygamberin sylemedii bir sz ona syletmemek, yapmad bir ii onayaptrmamak,yanisnnetiaslberrakliindekorumaktr.

  Herikidalylabirliktehadisilminingelimesi,Hz.Peygambereyalanisnadetmemedikkativetebligrevininyerinegetirilmesisyesindegereklemitir.Bukonudailkveendeerligayret,sevgiliPeygamberimizin en hayrl nesil olarak takdir ve takdimbuyurduu ashb kirma aittir. Rivayetlhads ilminin kurucular olduklar gibi, diryetlhads ilminin temellerini atanlar da onlardr. Allahkendilerindenrazolsun.

  Ashb, sahb kelimesinin ouludur. Sahb, mslman olarak Hz. Peygamberi gren ve o imanzerelenkimseyedenir.Herhangibirsahbilegrmeimknbulankimseyedetbiadverilir.

  2.Snnet

 • Snnet, szlkte yol demektir. Yolun iyisine de ktsne de snnet denir. Yaln halde sylendiizamangzelyolanlamndadr. KurnKermdebukelime,devamldet,kintndzenindegeerliolan tabi kanunlar, gidilen yol gibi anlamlarda kullanlr. Bir de snnetullah terimi vardr.Bu,Allahnkoyduukurallar,top