rituali u djeČjem vrtiĆu primjeri rituala u vjerskoj skupini

36
RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI PRIPREMILE: PRIPREMILE: Bonita Žagar-Kavran i Darinka Malnar Bonita Žagar-Kavran i Darinka Malnar odgajateljice u vjeri DV Rijeka, CPO Potok odgajateljice u vjeri DV Rijeka, CPO Potok 12. ožujak, 2011. 12. ožujak, 2011.

Upload: dinos

Post on 16-Jan-2016

84 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI. PRIPREMILE: Bonita Žagar-Kavran i Darinka Malnar odgajateljice u vjeri DV Rijeka, CPO Potok 12. ožujak, 2011. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI U DJEČJEM VRTIĆURITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINIPRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

PRIPREMILE:PRIPREMILE:

Bonita Žagar-Kavran i Darinka MalnarBonita Žagar-Kavran i Darinka Malnarodgajateljice u vjeri DV Rijeka, CPO Potokodgajateljice u vjeri DV Rijeka, CPO Potok

12. ožujak, 2011.12. ožujak, 2011.

Page 2: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

“ “ Ako budete djeca, nećete Ako budete djeca, nećete biti zabrinuti. Djeca u tren biti zabrinuti. Djeca u tren oka zaboravljaju oka zaboravljaju neugodnosti i vraćaju se neugodnosti i vraćaju se svojim uobičajenim igrama. svojim uobičajenim igrama.

Stoga se ni za što ne treba Stoga se ni za što ne treba brinuti, ako ste se Njemu brinuti, ako ste se Njemu prepustili, jer vaš je počinak prepustili, jer vaš je počinak u Ocu.”u Ocu.”

Josemaria Escriva " Josemaria Escriva " Put"Put"

Page 3: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUAL JUTARNJEG POZDRAVARITUAL JUTARNJEG POZDRAVA Primjer ritala koji svakodnevno provodimo u našoj vjerskoj Primjer ritala koji svakodnevno provodimo u našoj vjerskoj

grupigrupi

Page 4: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

ZNAČENJE RITUALAZNAČENJE RITUALA

RITUAL RITUAL = (lat. Rituale) knjiga o vjerskim i = (lat. Rituale) knjiga o vjerskim i crkvenim običajima i obredima (agenda); knjiga crkvenim običajima i obredima (agenda); knjiga koja sadrži propise o vršenju određenih koja sadrži propise o vršenju određenih ceremonija;ceremonija;

RitualRitual= ob-red; tradicija – običaj= ob-red; tradicija – običaj

Stind.rtahStind.rtah = primjereno pravo = primjereno pravo

Karl GabrielKarl Gabriel: “To su stilizirane, ponovljive radnje : “To su stilizirane, ponovljive radnje na tipičnim prijelazima i lomovima suvremene na tipičnim prijelazima i lomovima suvremene svakodnevnice” (radnje u koje su uključene svakodnevnice” (radnje u koje su uključene geste, simboli, riječi, pjesme …)geste, simboli, riječi, pjesme …)

Page 5: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

ZAŠTO DIJETE TREBA RITUALE?U čemu mu pomažu?U čemu mu pomažu?

Ob-red: unose red i Ob-red: unose red i strukturu u dječji životstrukturu u dječji život

Pomažu djeci da se oslobode Pomažu djeci da se oslobode straha od nepoznatog, da se straha od nepoznatog, da se osjećaju sigurno, voljeno, da osjećaju sigurno, voljeno, da pripadaju grupi, da steknu pripadaju grupi, da steknu povjerenje u odgajatelja i povjerenje u odgajatelja i druge odrasle osobe u vrtićudruge odrasle osobe u vrtiću

Pomažu djetetu u njegovom Pomažu djetetu u njegovom odrastanju odrastanju

Utemeljuju identitet djeteta i Utemeljuju identitet djeteta i zajednički (grupe)zajednički (grupe)

Pomažu djetetu da se Pomažu djetetu da se poveže sa sobom, drugima, poveže sa sobom, drugima, prirodom i Bogomprirodom i Bogom

Pomažu djetetu da se lakše Pomažu djetetu da se lakše prilagodi na vrtić i suživot s drugom prilagodi na vrtić i suživot s drugom djecomdjecom

Povezuju djecu međusobno, Povezuju djecu međusobno, stabiliziraju i solidariziraju grupustabiliziraju i solidariziraju grupu

Pomažu djeci da se osjećaju Pomažu djeci da se osjećaju posebnima kao ljudska bića, i kao posebnima kao ljudska bića, i kao Božja djecaBožja djeca

Omogućuju djetetu kontrolirano i Omogućuju djetetu kontrolirano i primjereno ophođenje s emocijamaprimjereno ophođenje s emocijama

Spajaju suprotnostiSpajaju suprotnosti (mir-uzbuđenje, autonomija –(mir-uzbuđenje, autonomija –

suradnja…)suradnja…) Omogućuju djetetu da si olakša Omogućuju djetetu da si olakša

prijelaz iz jednog duševnog stanja u prijelaz iz jednog duševnog stanja u drugo (iz aktivnosti u pasivnost, drugo (iz aktivnosti u pasivnost, kontroliranog stanja u kontroliranog stanja u nekontrolirano)nekontrolirano)

Page 6: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI U DJEČJEM VRTIĆURITUALI U DJEČJEM VRTIĆU

SVAKODNEVNI RITUALISVAKODNEVNI RITUALI

SITUACIJSKI RITUALISITUACIJSKI RITUALI

GODIŠNJI RITUALIGODIŠNJI RITUALI

RITUALI KROZ GODINU-koji slijede promjene RITUALI KROZ GODINU-koji slijede promjene u u

prirodi i liturgijsku godinuprirodi i liturgijsku godinu

Page 7: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

SVAKODNEVNI RITUALISVAKODNEVNI RITUALIjutarnji prijem djece, pozdravljanje, zahvala za jutarnji prijem djece, pozdravljanje, zahvala za jelo, odlazak na popodnevni odmor tzv. laku jelo, odlazak na popodnevni odmor tzv. laku

noć ritualinoć rituali

Page 8: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

SITUACIJSKI RITUALISITUACIJSKI RITUALIdolazak novog djeteta u grupu, polazak dolazak novog djeteta u grupu, polazak

u vrtiću vrtić

Danijel: “Želim da se Filip lijepo igra s novim prijateljima u našoj grupi i da ne bude tužan”

Page 9: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

SITUACIJSKI RITUALISITUACIJSKI RITUALI rođenje brata ili sestre, opraštanje i rođenje brata ili sestre, opraštanje i

pomirenjepomirenje

“Kako želite da ljudi vama čine činite i vi njima” Lk 6,31

“Ljubite jedni druge”

Ana: “Želim da Vita bude zdrava, vesela i dobra kao njezin brat Martino”

Lana: “Neka bude dobra i neka pomaže mami kada naraste velika”

Natalie: “Želim da mala Vita, bude lijepa i uvijek nasmijana”

Page 10: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

GODIŠNJI RITUALIGODIŠNJI RITUALI

rođendani, imendani, ispraćaj djece koja odlaze u rođendani, imendani, ispraćaj djece koja odlaze u školuškolu

Page 11: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji prate godišnje doba – promjene u koji prate godišnje doba – promjene u

prirodiprirodi

Page 12: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinu koji slijede liturgijsku godinu

Dani kruha, Dani zahvalnosti za Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove Zemljeplodove Zemlje

Page 13: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinu Sv. Martinkoji slijede liturgijsku godinu Sv. Martin

Page 14: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinu- Sv. koji slijede liturgijsku godinu- Sv.

MartinMartin

SVEN 6g:SVEN 6g: “ “Da sam ja bio na mjestu Sv.Martina uzeo bih siromaha Da sam ja bio na mjestu Sv.Martina uzeo bih siromaha na konja, predao bih pismo. Ako bi imao novca kupio bi mu kruha, na konja, predao bih pismo. Ako bi imao novca kupio bi mu kruha, salame i sira i doveo bi ga svojoj kući.”salame i sira i doveo bi ga svojoj kući.”

ANA 6ANA 6 g.: “ g.: “Ja bih išla u pekaru, kupila bi mu kruh i povela ga u svoju Ja bih išla u pekaru, kupila bi mu kruh i povela ga u svoju kuću.» «Ja mogu u susjedstvu pomoći Lari. Ona ima šest godina kao kuću.» «Ja mogu u susjedstvu pomoći Lari. Ona ima šest godina kao i ja, a brat je često tuče. Onda se Lara dođe kod mene igrati jer i ja, a brat je često tuče. Onda se Lara dođe kod mene igrati jer živimo u istoj kući, a bratu kažem da to više ne čini.”živimo u istoj kući, a bratu kažem da to više ne čini.”

NATALINATALI 6 god: “ 6 god: “Uzela bih siromaha na konja, ponudila bi mu da se Uzela bih siromaha na konja, ponudila bi mu da se okupa i dala mu čistu odjeću,a za to vrijeme ja bih spremila nešto za okupa i dala mu čistu odjeću,a za to vrijeme ja bih spremila nešto za večeru. Ja kao djevojčica mogu pomoći baki i djedu na način da im večeru. Ja kao djevojčica mogu pomoći baki i djedu na način da im donesem večeru koju skuha moja mama, jer žive u prizemlju.”donesem večeru koju skuha moja mama, jer žive u prizemlju.”

KARLO KARLO 6 g.: “6 g.: “Ja bih da sam bio Sv. Martin odnio pismo u grad, Ja bih da sam bio Sv. Martin odnio pismo u grad, vratio se po siromaha i stavio ga kraj peći. Ja pomažem Franku u vratio se po siromaha i stavio ga kraj peći. Ja pomažem Franku u mom susjedstvu na način da ga pozovem u svoj dom”mom susjedstvu na način da ga pozovem u svoj dom”

Page 15: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinu – Sv. koji slijede liturgijsku godinu – Sv.

LucijaLucija

Page 16: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinukoji slijede liturgijsku godinu

Došašće, BožićDošašće, Božić

Page 17: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinu-koji slijede liturgijsku godinu-

KorizmaKorizma

Page 18: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

RITUALI KROZ GODINURITUALI KROZ GODINU koji slijede liturgijsku godinu koji slijede liturgijsku godinu

Uskrs, Isusovo krštenjeUskrs, Isusovo krštenje

Page 19: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

Imendani i rođendani u vrtićuImendani i rođendani u vrtiću

• međusobno se po imenu poznajemomeđusobno se po imenu poznajemo• ime je znak naše osobnostiime je znak naše osobnosti• ime nas određuje za cijeli životime nas određuje za cijeli život• Bog nas je darovao mami i tati i jako nas voliBog nas je darovao mami i tati i jako nas voli• svatko od nas je važan i dragocjensvatko od nas je važan i dragocjen• imena su nam dali roditelji, braća, sestre, izabrali su imena su nam dali roditelji, braća, sestre, izabrali su

ga s ljubavljuga s ljubavlju• svatko ima svoje ime i svoje mjesto na kugli svatko ima svoje ime i svoje mjesto na kugli

zemaljskoj, a za svakoga je njegovo ime najljepšezemaljskoj, a za svakoga je njegovo ime najljepše• Bog nas je darovao mami i tati i on nas poznaje po Bog nas je darovao mami i tati i on nas poznaje po

imenu i jako nas voliimenu i jako nas voli

Page 20: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

Bog svakome od nas zna imeBog svakome od nas zna ime

Svatko je od nas Bogu najvažniji:Svatko je od nas Bogu najvažniji:

““Ja imam svoje imeJa imam svoje ime I ponosim se njime!I ponosim se njime!

Ja imam svoje mjesto Ja imam svoje mjesto U vrtiću i maloj školi.U vrtiću i maloj školi. Pa osjećam ja često Pa osjećam ja često

Da Bog me jako voli”Da Bog me jako voli”

Page 21: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

IMENA PO SVECIMAIMENA PO SVECIMA

- to su bili ljudi koji su živjeli slično kao i Isus, to su bili ljudi koji su živjeli slično kao i Isus, oko sebe su širili ljubav i dobrotu;oko sebe su širili ljubav i dobrotu;

- štite nas i pomažu da budemo sigurni i sretni štite nas i pomažu da budemo sigurni i sretni u životu;u životu;

- ime smo dobili na krštenju;ime smo dobili na krštenju;- krštenjem smo postali djeca Božja;krštenjem smo postali djeca Božja;- slavimo imendane i rođendane radosno i slavimo imendane i rođendane radosno i

svečano darujući slavljenika ljubavlju, lijepom svečano darujući slavljenika ljubavlju, lijepom riječju, osmijehom, poklonom, pjesmom…riječju, osmijehom, poklonom, pjesmom…

Page 22: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

Potražili smo značenje imena Potražili smo značenje imena koje smo dobili...koje smo dobili...

- BLAŽ- BLAŽ – zaštitnik bolesti grla – zaštitnik bolesti grla- KATARINAKATARINA –čista,pomoćnica teškog govora –čista,pomoćnica teškog govora- KARLOKARLO –zaštitnik vrijednih ljudi –zaštitnik vrijednih ljudi- ANA ANA –mila, blaga,zaštitnica majki–mila, blaga,zaštitnica majki- LUKALUKA –zaštitnik liječnika –zaštitnik liječnika- VINKO VINKO – pomagao svima u nevolji– pomagao svima u nevolji- MARTINMARTIN – zaštitnik siromašnih – zaštitnik siromašnih- DANIELDANIEL – zaštitnik istinitosti – zaštitnik istinitosti- PATRIKPATRIK- zaštitnik Irske, onih koji se boje zmije- zaštitnik Irske, onih koji se boje zmije- GABRIELGABRIEL – Božji čovjek,zaštitnik pismonoša – Božji čovjek,zaštitnik pismonoša- MARIJA MARIJA – Isusova majka, ona koju Bog voli– Isusova majka, ona koju Bog voli- PETARPETAR –Isusov učenik, zaštitnik ribara –Isusov učenik, zaštitnik ribara- FILIP FILIP – Isusov učenik, zaštitnik slastičara– Isusov učenik, zaštitnik slastičara- JOSIP-SVENJOSIP-SVEN-uzor obiteljskog života-uzor obiteljskog života- TOMA TOMA – Isusov učenik, zaštitnik znanja, učenja– Isusov učenik, zaštitnik znanja, učenja- LOVROLOVRO- zaštitnik knjižničara, studenata, - zaštitnik knjižničara, studenata,

kuharakuhara

Page 23: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

Blaževa mama ispričala nam je kako je Blaževa mama ispričala nam je kako je dala ime svojoj djeci…dala ime svojoj djeci…

Page 24: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

POTICAJI PO CENTRIMAPOTICAJI PO CENTRIMA

DUHOVNI CENTARDUHOVNI CENTAR GLAZBENI CENTARGLAZBENI CENTAR CENTAR POČETNOG ČITANJA I CENTAR POČETNOG ČITANJA I

PISANJAPISANJA CENTAR DRUŠTVENIH IGARACENTAR DRUŠTVENIH IGARA OBITELJSKI CENTAROBITELJSKI CENTAR

Page 25: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

DUHOVNI CENTARDUHOVNI CENTARIsusove izreke, male molitve (A. Hoblaj), plakati Isusove izreke, male molitve (A. Hoblaj), plakati

svetaca, molitva za slavljenika-svijeća, šešir svetaca, molitva za slavljenika-svijeća, šešir željaželja

Page 26: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

GLAZBENI CENTARGLAZBENI CENTAR izmišljamo stihove, pjevamo i sviramoizmišljamo stihove, pjevamo i sviramo

Page 27: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

CENTAR POČETNOG ČITANJA I PISANJACENTAR POČETNOG ČITANJA I PISANJA pokrivaljke sa imenima, labirintipokrivaljke sa imenima, labirinti

Page 28: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

LIKOVNI CENTARLIKOVNI CENTARprigodne bojanke, čestitkeprigodne bojanke, čestitke

Page 29: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

CENTAR DRUŠTVENIH IGARACENTAR DRUŠTVENIH IGARAdomino, loto, memory, torta s pokretnim domino, loto, memory, torta s pokretnim

igramaigrama

Page 30: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

OBITELJSKI CENTAROBITELJSKI CENTARuređivanje lutaka za proslavu, pečenje uređivanje lutaka za proslavu, pečenje

kolačića…kolačića…

Page 31: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

PRIMJERI PROSLAVE PRIMJERI PROSLAVE IMENDANA I ROĐENDANAIMENDANA I ROĐENDANA

Page 32: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI
Page 33: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

ŠTO SU DJECA POŽELJELA MARTINU ZA ŠTO SU DJECA POŽELJELA MARTINU ZA ROĐENDAN I IMENDANROĐENDAN I IMENDAN

NATALI: «Želim da budeš dobar i da imaš puno NATALI: «Želim da budeš dobar i da imaš puno prijateljaprijatelja..««

LANA: «Da čuvaš svoju sestru Vitu i da budeš jako, jako LANA: «Da čuvaš svoju sestru Vitu i da budeš jako, jako dobardobar..««

SVEN: «Želim da budeš zdrav i nasmijanSVEN: «Želim da budeš zdrav i nasmijan..« «  KARLO:«Da svima budeš prijatelj i da se i dalje sa KARLO:«Da svima budeš prijatelj i da se i dalje sa

svima igrašsvima igraš..« «  ANA:«Da lijepo provedeš ovaj dan sa svojim ANA:«Da lijepo provedeš ovaj dan sa svojim

prijateljimaprijateljima..« «  ANA MARIA:«Da budeš veseo i da mami pomogneš ANA MARIA:«Da budeš veseo i da mami pomogneš

čuvati bebučuvati bebu..« «  KATARINA: «Budi sretan, dobar i veseoKATARINA: «Budi sretan, dobar i veseo..«« DANIEL: «Želim da pomažeš mami i tati.«DANIEL: «Želim da pomažeš mami i tati.«

Page 34: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

PRIMJERI PROSLAVE PRIMJERI PROSLAVE IMENDANA I ROĐENDANAIMENDANA I ROĐENDANA

Page 35: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

ISUS I DJECAISUS I DJECA

““I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime,

mene prima.”mene prima.”

MATEJ 18,5MATEJ 18,5

Page 36: RITUALI U DJEČJEM VRTIĆU PRIMJERI RITUALA U VJERSKOJ SKUPINI

HVALA NA PAŽNJI!HVALA NA PAŽNJI!

Neka nam dragi Bog podari puno Neka nam dragi Bog podari puno strpljenja u obavljanju našeg posla… strpljenja u obavljanju našeg posla…