riktlinje fأ¶r utredning, diagnostik, behandling och ... till logoped fأ¶r fأ¶rdjupad...

Download Riktlinje fأ¶r utredning, diagnostik, behandling och ... till logoped fأ¶r fأ¶rdjupad utredning av sprأ¥k-,

Post on 05-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Riktlinje för utredning, diagnostik, behandling och stöd till barn och unga 0-18 år med språkstörning i Örebro län

 • 2

  Innehållsförteckning Inledning ............................................................................................................................................................................................... 3 Aktuella verksamheter inom kommun och landsting ............................................................................................................................. 3 Syfte ..................................................................................................................................................................................................... 4 Mål ........................................................................................................................................................................................................ 4 Viktiga styrdokument ............................................................................................................................................................................ 4 Beskrivning av målgruppen .................................................................................................................................................................. 4 Ansvar .................................................................................................................................................................................................. 6 Barn- och elevhälsa – ett gemensamt ansvar ....................................................................................................................................... 6 Kommunens ansvar .............................................................................................................................................................................. 7 Landstingets ansvar ............................................................................................................................................................................. 8 Implementering, uppföljning och revidering ........................................................................................................................................ 10 Ansvarsfördelning - Vem ansvarar för vad? ........................................................................................................................................ 11 Bilaga 1: Arbetsgrupp ......................................................................................................................................................................... 21 Bilaga 2: Flödesschema ..................................................................................................................................................................... 22

  Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet

  Sidan 2 av 23 Riktlinje för utredning, diagnostik, behandling och stöd till barn och unga 0-18 år med språkstörning i Örebro län

  Landstingets hälso- och sjukvård samt förskola, skola, elevhälsa och skol- hälsovård inom Örebro läns kommuner

  Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

  Se bilaga 1 Vilgot 2012-10-01 Ansvarig för revidering (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Version nr Reviderad datum

  Vilgot 1

 • 3

  Riktlinje för utredning, diagnostik, behandling och stöd till barn och unga 0 – 18 år med språkstörning i Örebro län Inledning Denna riktlinje är antagen av tjänstemannagruppen Vilgot den 21 september 2012 och gäller verksamheter för barn och unga 0- 18 år inom kommuner och landsting i Örebro län. En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner (länsdel samt Örebro kommun) och aktuella verksamheter inom landstinget (bilaga 1) har ansvarat för att ta fram underlag till riktlinjen. Verksamhetschef Håkan Hjelm, Barn- och ungdomshabiliteringen har varit ordförande och verksamhetsutvecklare Kerstin Brandell, Habilitering och hjälpmedel, ÖLL, har varit sekreterare i arbetsgruppen. Arbetet har bedrivits hösten 2011 – våren 2012. Underlag utgörs av lagar, förordningar och andra styrinstrument för aktuella verksamheter inom hälso- och sjukvården och förskola/skola samt interna styrande dokument för utformning av innehåll i utredning, diagnostik, behandling och stöd till barn och unga med språkstörning. Tidigare framtagna dokument/riktlinjer som berör samverkan specifikt för denna målgrupp och som använts som underlag/referensmaterial är:  Riktlinjer för handläggning av neuropsykiatriska tillstånd och

  närbesläktade funktionsnedsättningar hos barn och unga upp till 18 år i Örebro län, Barncentrum, ÖLL, 2008

   Hjälpredan – Örebro län, Guide till stöd och insatser för barn

  och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, område Tal, språk och kommunikation.

  Aktuella verksamheter inom kommun och landsting De verksamheter som berörs är i första hand: Inom landstinget  Barnhälsovården(BHV)  Barn- och ungdomsmedicinska kliniken(BUM)  Logopedi- och foniatri/logopedmottagningar(USÖ, Kga,

  Lindesberg)  Barn- och ungdomshabiliteringen(BUH)

  Inom kommunen  Förskola och skola  Elevhälsa  Skolhälsovård (medicinsk kompetens inom elevhälsan)

  Som ett komplement till kommunens egna resurser finns Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning genom:

  • specialpedagogiskt stöd • undervisning i specialskolor • tillgängliga läromedel • statsbidrag

  SPSM:s, liksom socialtjänstens insatser till barn, unga och föräldrar har inte inkluderats i dessa riktlinjer.

 • 4

  Syfte  Säkerställa att insatserna och deras genomförande motsvarar

  barnets/ungdomens och familjens behov  Utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i arbetet med

  att fullfölja sina uppdrag  Säkerställa att insatserna samordnas mellan huvudmän och

  verksamheter på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt  Bidra till att skapa en helhetsbild av utrednings-,

  behandlings- och stödprocessen Mål Barn och unga med språkstörning bosatta i Örebro län ska, utifrån sina individuella behov, erbjudas samordnade insatser av god kvalitet, så att de tillförsäkras en uppväxt på lika villkor. Barn och unga med språkstörning bosatta i Örebro län ska ges lika möjligheter som andra barn och unga till framtida goda levnadsförhållanden och ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet. Viktiga styrdokument Förutom Hälso- och sjukvårdslagen och Skollagen (2010:800) styrs landstingets och kommunernas verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning av:  Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (t ex

  målen om full delaktighet och jämlikhet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning)

   FN:s Barnkonvention  Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka

  barns rättigheter i Sverige  SKL:s handlingsplan för att stärka implementeringen av FN:s

  konvention om barnets rättigheter  Regionalt program för social välfärd 2012 - 2015

  Beskrivning av målgruppen Målgrupp för denna riktlinje är barn och unga 0 – 18 år med språkstörning bosatta i Örebro län. Språkstörning kan enligt Nettelbladt/Salameh (2007) beskrivas och graderas utifrån tre olika nivåer, lätt språkstörning, måttlig språkstörning och grav/mycket grav språkstörning:  Lätt språkstörning – innebär uttalsproblem, vilka ofta men

  inte alltid är av övergående natur  Måttlig språkstörning – innebär mera uttalade problem med

  fonologi (språkljud) och lätta till måttliga problem med grammatik

   Grav/mycket grav språkstörning – innebär omfattande problem inte bara med fonologi och grammatik utan också problem med ordförråd och språkförståelse. Om barnet har problem med språkförståelse brukar även barnets förmåga att samspela med andra påverkas. Mycket grav språkstörning innebär ett mycket begränsat tal och stora svårigheter att förstå språk.

 • 5

  Generell språkstörning är det begrepp som används i diagnosmanualen (ICD-10) för att beskriva barn med en grav problematik som omfattar både språkförståelse och språklig uttrycksförmåga. Ca 2 % av alla barn i en årskull har en grav eller generell språkstörning. Barn med språkstörning är inte är någon homogen grupp. De språkliga svårigheterna kan yttra sig på olika sätt hos olika individer. Hos en del barn ligger tyngdpunkten främst på den expressiva sidan medan andra barn kan ha stora svårigheter med att tolka och bearbeta verbal information. Språkstörningen kan också ändra karaktär över tid men den underliggande problematiken finns ändock kvar. En grav språkstörning är bestående ända upp i vuxen ålder. Det är ett osynligt funktionshinder som fortfarande är relativt okänt för många. Språkstörning innebär ofta en komplex problematik med olika tilläggssvårigheter Barn med språkstörning kan exempelvis ha svårigheter med motorik, perception, arbetsminne och koncentrationsförmåga. Många barn med språkstörning får senare

Recommended

View more >