rikasta ja rakasta oppimista · 2019-04-18 · 7 1.1.2 työssäoppimisen ohjausmalli...

36
RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA – uusia ideoita ammatillisen peruskoulutuksen toteutukseen Oppaat ja käsikirjat 2015:4

Upload: others

Post on 24-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA – uusia ideoita ammatillisen peruskoulutuksen toteutukseen

Oppaat ja käsikirjat 2015:4

Page 2: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

© Opetushallitus ja tekijät

Oppaat ja käsikirjat 2015:4

ISBN 978-952-13-6066-4 (pdf)ISSN-L 1798-8950ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Taitto: Grano Oy

www.oph.fi/julkaisut

Page 3: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

3

SISÄLTÖ

Esipuhe ...............................................................................................................5

1 Työelämäyhteistyö koulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä ............61.1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus........................................................ 6

1.1.1 Ohjaa ja opasta -kortit ............................................................................ 61.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli ................................................................ 71.1.3 DIANA-malli ............................................................................................ 71.1.4 Työvalmentajamalli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ............... 7

1.2 Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen ...................... 81.2.1 Työssäoppimisen ohjausverkosto .......................................................... 81.2.2 Palautteiden keräämisen ja hyödyntämisen käytäntöjä ........................ 81.2.3 Opiskelijat mukana ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisessä ........ 9

1.3 Työturvallisuutta edistäviä käytäntöjä ............................................................... 91.4 Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen ................................................. 10

1.4.1 Esimerkkejä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksista .................... 111.5 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunvarmistuksen käytäntöjä ............. 12

1.5.1 Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle ......................................... 13

2 Yksilölliset opintopolut ............................................................................142.1 Tavastian TopLaaja-ryhmämalli ........................................................................ 152.2 Pajaoppiminen osana ammattiin oppimista .................................................... 162.3 Monialainen valokuvanäyttely kone- ja metallialalla ...................................... 162.4 Kylpemällä kielitaitoa ....................................................................................... 172.5 Learning by doing – ammatin oppiminen tekemällä ...................................... 172.6 Yrittäjämäinen toimintatapa ............................................................................. 182.7 Urakointipaja ..................................................................................................... 19

3 Opiskelu tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen..................................213.1 Sosiaalinen media tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä ................ 213.2 eTutor-malli ....................................................................................................... 233.3 PEDASOS-malli ................................................................................................. 233.4 Kiltakoulut ja pintakilta .................................................................................... 233.5 Hoitotyön työvuoro verkossa ........................................................................... 243.6 Mobitop-mobiiliohjaus ..................................................................................... 253.7 Henkilökohtainen oppimisympäristö ............................................................. 253.8 Blogiverkosto ja some ..................................................................................... 263.9 Blogi yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opiskelun tukena –

uutispäiväkirja ................................................................................................... 273.10 QR-koodien ohjeet ........................................................................................... 27

4 Virtuaalimaailma ja pelit ammatillisessa koulutuksessa ..........................284.1 Virtuaalipanimo ................................................................................................ 284.2 Virtuaalinavetta ................................................................................................. 294.3 Case SIMPURA – rekkasimulaattori ................................................................. 294.4 Puimuri ja 3D .................................................................................................... 304.5 Lisätty todellisuus oppimisen tukena .............................................................. 304.6 Sandbox I/II ...................................................................................................... 31

Page 4: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

4

4.7 ASPASOME – asiakaspalvelun opiskelua pelaamalla ...................................... 314.8 Game Bridge ..................................................................................................... 314.9 LOL – Lievästi outoa liiketoimintaa ................................................................. 334.10 Kokkipeli ........................................................................................................... 33

Lähteet.................. ............................................................................................34

LIITE 1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammatti osaamisennäyttöjen kehittämishankkeita ..........................................................................35

Page 5: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

5

Esipuhe

Tämä julkaisu on suunnattu ammatillisen koulutuksen järjestäjille, opettajille sekä ohjaa-jina toimiville. Julkaisussa esitellään pääosin Opetushallituksen rahoittamia ja ohjaamia ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeita, jotka liittyvät työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen, laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tuloksiin. Tavoit-teena on antaa ideoita ammatillisen peruskoulutuksen opetusjärjestelyjen ja -menetelmi-en monipuolistamiseen. Lisäksi kerrotaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja ohjauksessa.

Ensimmäisessä luvussa on esimerkkejä käytännöistä, jotka tukevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työssäoppimisen) sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta. Käytännöt on koottu ja luvun tekstit kirjoitettu yhteistyössä TOP-patteri-hankkeen toimijoiden sekä mui-den työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäjien kanssa.

Toisen luvun teemana ovat opiskelijoiden yksilölliset työelämälähtöiset opintopolut. Luku sisältää esimerkkejä erilaisten opintopolkujen mahdollistamisesta. Lisäksi esitellään työ-kaluja, joiden avulla opiskelija voi luoda itselleen henkilökohtaisen oppimisympäristön, joka tukee opiskelua ja oppimista yksilöllisen polun mukaisesti. Luvussa on esimerkkejä tekemällä oppimisesta sekä yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen kasvattavista peda-gogisista valinnoista. Esimerkit perustuvat pääosin laajennetun työssäoppimisen kokeilu-hankkeisiin ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin.

Kolmannessa ja neljännessä luvussa kuvataan tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mah-dollisuuksia rikastaa ammatin oppimista sekä parantaa ohjauksen laatua (oikea-aikaisuus ja saavutettavuus) eri oppimisympäristöissä. Lukuun on koottu useita esimerkkejä sosiaali-sen median ja mobiililaitteiden hyödyntämisestä ammatin oppimisessa. Muita teemoja ovat virtuaaliset oppimisympäristöt, esittelyssä muun muassa Virtuaalipanimo, Virtuaalinavetta sekä 3D-puimuri. Lisäksi lukuun on koottu esimerkkejä lisätyn todellisuuden, pelien sekä pelillisyyden hyödyntämisestä ammatillisessa koulutuksessa.

Tässä julkaisussa esitetyt mallit ja esimerkit ovat syntyneet ammatilliseen peruskoulutuk-seen liittyvistä erilaisista kokeiluhankkeista. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää näitä malleja omassa toiminnassaan huolehtien kuitenkin aina siitä, että käytetyt mallit ja toi-mintatavat täyttävät voimassa olevat ja myös uudistuneet ammatilliseen koulutukseen liittyvät säädökset, määräykset ja ohjeet.

Julkaisussa on hyödynnetty Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palvelua ja eri kehittä-mishankkeiden raportteja. Julkaisun aineiston on koonnut ja toimittanut erityisasiantuntija Minna Taivassalo. Julkaisun jatkotyöstämisen ja viimeistelyn on tehnyt opetusneuvos Tuija Laukkanen.

Sirkka-Liisa KärkiYksikön päällikkö, opetusneuvos

Page 6: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

6

1 Työelämäyhteistyö koulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä

Koulutuksen järjestäjät ovat vuosien ajan kehittäneet työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Hanketoimijoiden yhteiset verkostotapaamiset, sosiaalisen median monipuolinen hyödyntäminen sekä Opetushallituksen Hyvät Käytännöt -palvelu edesauttavat kehittämishankkeissa syntyneiden mallien levittämistä.

Tähän lukuun on koottu esimerkkejä työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työssäoppimi-sen) ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksista. Käytänteet on koottu ja tekstit kirjoitet-tu yhteistyössä TOP-patteri -hankkeen toimijoiden sekä muiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäjien kanssa. Lisätietoa hankkeista löytyy liitteestä (Liite 1).

1.1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus Työpaikalla tapahtuva oppiminen (työssäoppiminen) on olennainen osa ammatillista pe-ruskoulutusta. Opettajat kehittävät työpaikkaohjaajien osaamista systemaattisesti yhdessä työnantajien kanssa.

Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja toteuttaminen sisältävät myös yksiköllisen ohjauksen. Teknologian hyödyntämismahdollisuudet ovat entistä monimuo-toisempia, ja ne ovat useimpien opiskelijoiden ja ohjaajien käytettävissä. Opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien yhteydenpito on mahdollista reaaliaikaisesti. Oppilaitoksissa käy-tetään blogeja, Facebook-ryhmiä ja verkkopäiväkirjoja.

Opetuksen suunnittelu, järjestäminen ja oppimisen ohjaus on entistä joustavampaa. Seu-raavassa on esimerkkejä erilaisista ohjauskäytännöistä. Sosiaalisen median työkalujen hyödyntämistä ammatin oppimisen ohjauksen tukena on kuvattu luvussa kolme.

1.1.1 Ohjaa ja opasta -kortitOhjaa ja opasta -kortit on laadittu työssäoppimisen toteutuksen tueksi työpaikkaohjaajalle, opiskelijalle ja opettajalle. Kortteja voidaan käyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoi-den ohjaamisessa, työpaikkaohjaajien koulutuksessa oppimateriaalina, opiskelijan työhön perehdytyksessä sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen opiskelussa. Ohjaa ja opasta -kortit sisältävät opettajan ohjekortin lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitoihin liittyviä kortteja. Korteissa käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita:

� Aloitekyky ja yrittäjyys -kortissa tuetaan mm. oma-aloitteisuutta. � Oppiminen ja ongelmanratkaisu -kortissa tuetaan ongelmanratkaisutaitojen kehitty-

mistä. � Terveys, turvallisuus ja toimintakyky -kortissa ohjataan turvalliseen työskentelyyn. � Yhteistyö-kortissa kerrotaan mm. siitä, kuinka opiskelija saadaan osaksi työyhteisöä

ja miten opiskelijalle annetaan palautetta. � Työssäoppija tutuksi -kortin avulla työssäoppija kertoo itsestään. � Kysy ja selvitä -kortin avulla työpaikkaohjaaja voi tutustua opiskelijaan ja hänen

tapaansa oppia.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1673/

Page 7: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

7

1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalliTyössäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa ja vastuunsa. Työpaikkaohjaaja on asiantuntija substanssialallaan, opiskelija oppimi-sessaan ja opettaja oppimisen ohjaamisessa ja osaamisen arvioinnissa.Opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan tehtäviä ja vastuita tarkastellaan seuraavissa työssäoppimisprosessin vaiheissa:1. Työelämäyhteistyön suunnitelma2. Suunnittelu ja valmennus työssäoppimiseen3. Työssäoppimisen aloitus4. Työssäoppimisen ohjaus työpaikalla5. Arviointi 6. Palaute ja kehittämistarpeet

Mallissa kuvataan kuhunkin vaiheeseen liittyvät pedagogiset ratkaisut, jotka sisältävät toimintaohjeita työpaikkaohjaajille ja opettajille opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen. Mukana on vinkkejä opettajille työpaikkaohjaajan tukemiseen ja mentorina toimimiseen.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1494/

1.1.3 DIANA-malliDIANA-toimintamallin kehittäminen alkoi Opetushallituksen käynnistämässä VETO-tutki-musprojektissa. Mallissa pyritään luomaan kokonaiskuvaa dialogisesta osaamisen rakenta-misesta erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten työssäoppimisessa. Mallia voidaan hyödyn-tää työelämän ja koulutuksen erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa. Mallin avulla saadaan toiminnallisia välineitä oppimisprosessin suunnittelemiseen ja käytännön työskentelyyn.

Mallin avulla opettajat ja opiskelijat hahmottavat osaamisen rakentamisen prosessina, jossa edetään autenttisesti ja dialogisin toimintatavoin. Toimintamallin luomisen ideana on ollut antaa opettajien ja opiskelijoiden käyttöön avain, jonka avulla osaamisen rakentaminen esimerkiksi virtuaalisessa ympäristössä on innostunutta ja yhteisöllistä.

Toimintamallin jatkokehityksen tuloksena on syntynyt Dialogilla syvätehoa oppimiseen –sivusto sekä DIALE-sivusto, jotka löytyvät HAMKin Internet-sivuilta. Sivustolla on julkais-tu mm. menetelmäkortit dialogiosaamisen sekä dialogisen oppimisen ja tiedonluomisen kehittämiseen.

1.1.4 Työvalmentajamalli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoilleErityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimisen tukena on työvalmentaja. Ennen työssäoppimista työvalmentaja keskustelee opiskelijaryhmää ohjaavan opettajan kanssa. Haastattelussa työvalmentaja arvioi opiskelijan työssäoppimisen tuen tarpeen yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa. Haastattelussa sovitaan myös työssäoppimisen vastuista ja työnjaosta. Työvalmentaja keskustelee opiskelijan kanssa työelämän pelisäännöistä ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa työtaitovalmennukseen.

Opiskelijoille tehdään HOJKS, jolloin selvitetään mm työssäoppimisen odotuksia, tavoittei-ta ja reunaehtoja. Työvalmentaja tutustuu tulevaan työssäoppimispaikkaan yhdessä opis-kelijan kanssa. Työvalmentaja osallistuu myös työpaikan laadunvarmennukseen yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi työanalyysimenetelmää.Työssäoppimisen aikana työvalmentaja tukee opiskelijoita tarpeen mukaan työmatkalla ja

Page 8: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

8

työpaikalla. Työssäoppimisen jälkeen työvalmentaja keskustelee opiskelijan ja opettajan kanssa työssäoppimisen onnistumisesta ja saaduista kokemuksista sekä osallistuu opis-kelijaryhmän työssäoppimisen purkupäivään. Työvalmentaja on sovittaessa läsnä ammat-tiosaamisen näytössä, mutta ei osallistu arviointiin.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1757

1.2 Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

Tähän lukuun on koottu esimerkkejä työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työssäoppimi-sen) sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen hyvistä käytännöistä. Luvun käytänteet on koottu ja tekstit kirjoitettu yhteistyössä TOP-patteri-hankkeen toimijoiden sekä muiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäjien kanssa.

Wiki-alustalla osoitteessa http://top-patteri.wikispaces.com/Palauteprosessit on saatavana lisää työpaikkaohjaajille, opettajille ja opiskelijoille suunnattuja työssäoppimisen ja am-mattiosaaminen näyttöjen palautekyselyjä sekä muita palautteen keruu- ja käsittelymal-leja. Sivustolta löytyvät myös työssäoppimisen palautteiden keräämiseen suunnitellut ja toteutuksessa olevat INKA-järjestelmän ja ISKUT-oppilaitosryhmittymän kysymyssarjat.

1.2.1 Työssäoppimisen ohjausverkostoTyössäoppimisen ohjausverkosto on asiantuntijaryhmä, joka vastaa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen oppilaitostasoisesta kehittämisestä, toiminnan koordinoin-nista, työssäoppimisen laadunvarmistuksesta sekä työpaikkaohjaaja- ja arvioitsijakoulutuk-sen koordinoinnista. Ohjausverkostossa on edustettuna oppilaitoksen johto, koulutusalat, hanketoiminta ja laadunhallinta.

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, toiminnan koordinointi, työssäoppimisen laadunvarmistus sekä työpaikkaohjaaja- ja arvioitsijakoulutus kuvataan prosesseina, joihin linkitetään asiakirja-, ohjeistus- ja sopimusasiakirja. Työssäoppimisen prosessikuvausten laadintatyössä hyödynnettiin kehittämisryhmän lisäksi opettajakunnan edustajia sekä työssäoppimispaikkojen edustajia.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1468

1.2.2 Palautteiden keräämisen ja hyödyntämisen käytäntöjä Systemaattinen palautteiden kerääminen eri osapuolilta on tärkeää työssäoppimisen toimin-tamallien kehittämisen, ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja laadun varmistamisen kannalta. Hankkeissa on kehitetty palautetiedon keräämiseen kysymyssarjoja ja testattu erilaisia teknisiä ratkaisuja palautetiedon keräämiseksi. Tiedon analysointiin on tuotettu malleja, joissa tarkastellaan tuloksia sekä laadullisesta että määrällisestä näkökulmasta.

Palautteiden käsittelyssä ja analysoinnissa on hyödynnetty yhteistä käsittelyä eri osapuol-ten kanssa. Eräät koulutuksenjärjestäjät ovat kokeilleet ryhmäkeskustelumallia palautteiden analysoinnissa opiskelijoiden kanssa. Kainuun ammattiopistossa opiskelijapalautteita on käsitelty työelämän edustajien ja eri alojen työpaikkaohjaajien yhteistyönä. Turussa työssä-oppimisen palautteet käsitellään palauteportaiden mukaisesti, kuten kuvassa 1 esitetään.

Page 9: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

9

Kuva 1. Työssäoppimisen palauteportaat

1.2.3 Opiskelijat mukana ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisessäOpiskelijoiden antaman palautteen pohjalta tehdyt yhteenvedot esitellään opiskelijoille ja heiltä pyydetään kehittämisehdotuksia annetun palautteen pohjalta. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin käsittelee opiskelijoiden kehittämisehdotukset ja antaa niiden pohjalta omat kehittämisehdotuksensa koulutuksen järjestäjälle. Koulutusalojen opettajat käsittele-vät opiskelijoiden ideat ja ehdotukset. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan heti tai tulevan lukuvuoden aikana.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1721/

1.3 Työturvallisuutta edistäviä käytäntöjä Turvallisuutta edistävien toimintamallien, turvallisuustiedon ja oikean asenteen myötä työpaikalle ja oppilaitoksen oppimisympäristöihin luodaan turvallisuuskulttuuri, joka on osa päivittäistä toimintaa. Hankkeissa on edistetty pitkäjänteistä toimintaa työturvallisuus-kulttuurin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Niissä on otettu käyttöön ja kehitetty toi-mintatapoja ja perehdytyslomakkeita. Hankkeissa on laadittu konekohtaisia kortteja ja esimerkiksi QR-koodilla avautuvia tiedostoja, jotka ohjaavat koneiden käyttöä ja toimivat turvallisuuteen perehdyttämisen tukena. Ohjaus on tuotu mobiililaitteilla työpaikkojen ja työsalien rakenteisiin ja työkoneisiin.

Lue lisää https://top-patteri.wikispaces.com/Ty%C3%B6turvallisuus

Page 10: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

10

Työssäoppimisen turvaportaat opastavat opettajaa, työpaikkaohjaajaa ja opiskelijaa laa-dukkaaseen ja turvalliseen työssäoppimisen toteuttamiseen (kuva 2). Turvaportaiden ppt-esitys löytyy linkistä.

Kuva 2. Työssäoppimisen turvaportaat

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1724

1.4 Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminenKehittämishankkeissa on kuvattu useita työpaikkaohjaajien koulutusmalleja, jotka järjes-tetään joko koulutuksenjärjestäjien omana tai usean verkostossa toimivan oppilaitoksen yhteisenä toimintana. Hankkeissa syntyi idea yhteisestä työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisfoorumista ja materiaalipankista, jonka kautta voitaisiin valtakunnallisesti orga-nisoida työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistä.

Opettajien työelämäjaksot, työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen sekä eri kehit-tämishankkeiden toteutuksen ja työssäoppimisen ohjauksen yhdistäminen on todettu toimiviksi käytännöiksi eri osapuolten osaamisen kehittämisessä (kuva 3).

Page 11: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

11

Kuva 3. Erilaisia tapoja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen

1.4.1 Esimerkkejä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksista Työpaikkaohjaajakoulutuksessa voidaan hyödyntää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti Mentorointi-mallia, Verkko-opiskelu-mallia tai Monimuoto-mallia, jotka soveltuvat kai-kille koulutusaloille sekä nuorten että aikuisten kanssa toimiville työpaikkaohjaajille. Toteutustavat soveltuvat myös työ- ja elinkeinoelämän eri aloille ja erikokoisiin yrityksiin. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen toteutetaan Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov -sisältöjen mukaan tai vaihtoehtoisesti päivityskoulutuksena ottaen huomioon työpaik-kaohjaajien aiempi osaaminen.

1. Mentorointi-malli � Koulutus toteutetaan työpaikalla siten, että esim. työelämäjaksolla oleva opettaja

opastaa tulevaa työpaikkaohjaajaa ohjaamaan työssäoppijaa. � Tuleva työpaikkaohjaaja osoittaa osaamisensa käytännön ohjaustilanteissa. � Mentorointi voidaan toteuttaa opettajan työelämäjaksolla, opettajan työssäoppimisen

ohjaus- ja arviointikäynnillä ja/tai opettaja resursoidaan erikseen ko. koulutukseen.

2. Verkko-opiskelu-malli � Verkko-opiskelu toteutetaan hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten sosiaa-

lista mediaa ja erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. � Koulutus voidaan toteuttaa joko osin tai kokonaan verkko-opiskeluna. � Verkko-opiskelun jälkeen osaaminen osoitetaan käytännön ohjaustilanteissa.

3. Monimuoto-malli � Koulutus toteutetaan erilaisin pedagogisin menetelmin, kuten lähiopetus, verk-

kokeskustelu sekä oppimis- ja kehittämistehtävät, niin itsenäisesti kuin ryhmässä toteutettuna.

� Työpaikkaohjaajan osaaminen osoitetaan käytännön ohjaustilanteissa.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1434/

Lisää esimerkkejä työpaikkaohjaajien koulutuksen toteutuksista:linkistä http://top-patteri.wikispaces.com/Ty%C3%B6paikkaohjaajakoulutus sekä Toplaa-ja-wikistä http://toplaaja.purot.net/2b_tyoelaman_tukemisen_keinoja

Page 12: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

12

Kuvassa 4 on Omnian työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli.

HakeutuminenEnnakkokysely,

osaamiskartoitus

Koulutus moduulit 4x0,5 pv (työpaikkakoulu­

tuksen suunnittelu, ohjaaminen ja ar­viointi, osaamisen

arviointi) Menetelmät

toiminnallisia ja osallistavia

Pienryhmä­tapaamiset

1x2 h (ohjaus, arviointi)

Välitehtävä omaan työ­yhteisöönYksilö­ tai

ryhmätehtävät

PalauteJatkokoulutus

Seminaarit

Lähipäivät/illat, pienryhmät ja verkkototeutus jatkuvasti tarjottimella kevät ja syksy

Kuva 4. Omnian työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen prosessi

Toteutusmallit pyritään rakentamaan joustaviksi malleiksi, jotka ovat muuttuvien kou-lutusrakenteiden ja tutkintojen perusteiden mukaisia sekä mahdollistavat monialaisen yhteistyön. Erilaisia malleja voidaan toteuttaa alakohtaisesti, mutta työpaikkaohjaajalle on annettava vapaus valita itselleen sopivin osaamisen kehittämismuoto. Työpaikkaohjaajan roolia ja merkitystä oleellisena osana opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien opintopolkua korostetaan entistä vahvemmin.

1.5 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunvarmistuksen käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työssäoppimisen) laatua arvioitaessa tarkastellaan kokonaisuutta, joka koostuu työssäoppimisen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Työssäoppimisen laadun kehittäminen on osa koulutuksen järjestäjän laadun kehittämisjärjestelmää, ja se liittyy ammattikoulutuksen järjestämiseen. Kuvassa 5 on esitetty Jyväskylän ammattiopiston laatutyön kokonaisuus.

Page 13: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

13

Jyväskylän ammattiopiston laatutyö EQAVET-ympyrässä

Jyväskylän ammattiopisto, Hanna Rajala 2013

ArviointiPalautteet opiskelijoilta ja työelämän edustajiltaSisäiset auditoinnitKehittämisideat henkilöstöltäVertaisarvioinnitOppimistuloksetKansalliset arvioinnitTilinpäätös + toimintakertomus

ToteutusOpetus, ohjaus ja arviointiOpettajien työelämäjaksotYrittäjyyskasvatusKv­jaksot ja ­vierailutKehityskeskustelutHenkilöstökoulutukset

KehittäminenOpettajakokouksetJohtoryhmätJohdon katselmuksetNäyttötoimikuntaLaatutiimiHenkilöstön kehittämistiimi

SuunnitteluProsessikuvaukset ja toimintaohjeetToiminta­ ja taloussuunnitelmaTutkintojen opsit ja toteutussuunnitelmatOpettajien vuosityösuunnitelmatLaatutiimin toimintasuunnitelmaHenkilöstön kehittämissuunnitelmat

Kuva 5. Esimerkki koulutuksen järjestäjän laatutyön kokonaisuudesta

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäjät ovat kartoitta-neet työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja, toimijoita sekä prosessien seurantaa ja arviointia tukevia työkaluja. Seuraavassa on joitain esimerkkejä kehittämistyön tuloksista.

Lue lisää http://top-patteri.wikispaces.com/Ty%C3%B6ss%C3%A4oppimisen+ja+ammattiosaamisen+n%C3%A4ytt%C3%B6jen+prosessimalleja.

1.5.1 Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalleLaatukriteereissä arvioitavia asioita ovat työssäoppimisen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Luokittelu perustuu eurooppalaiseen ammatillisen koulutuksen laadun-hallintasuositukseen (EFQM). Laatukriteereiden avulla voidaan arvioida ja kehittää (esi-merkiksi kerran vuodessa) työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista työpaikalla. Kriteeristöä voidaan tarkastella kokonaisuutena tai osina. Laatukriteeristö sopii myös koulutuksen järjestäjälle työssäoppimispaikkojen laadun arviointiin. Se toimii myös uuden työntekijän perehdytyksessä.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1432/

Page 14: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

14

2 Yksilölliset opintopolut

Yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut työelämälähtöiset opintopolut motivoivat opiske-lijoita ja tehostavat läpäisyä. Opiskelu käytännön työtä tehden motivoi useimpia opis-kelijoita. Opintojen kesto, työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun rytmitys, opintojen sisällöt ja ohjaus suunnitellaan opiskelijan tarpeet huomioiden. Opettajien yh-teistyö opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollistaa yksilöllisten opintopol-kujen toteuttamisen. Yksilöllisten, työelämälähtöisten opintopolkujen mahdollistaminen edellyttää opetusjärjestelyjen toteutuksen tarkastelua eri näkökulmista. Alla on tiivistettynä Levi-Instituutissa tehtyä tarkastelua ja keskeisiä kysymyksiä:

� Opettajien vahvuudet ja ammatillisen substanssin osaaminen – Millaisia opettajien työelämäverkostot ja yhteistyötaidot ovat? – Miten opettajien pedagoginen osaaminen ja oppimisympäristöjen hyödyntämis-

osaaminen näkyy oppilaitoksen toiminnassa? – Miten koulutuksen järjestäjän rakenteet tukevat jaetun opettajuuden toteuttamista? – Millä tavoin mahdollistetaan aidosti työprosessilähtöisen ammattikoulutuksen

toteuttaminen, miten opettajia tuetaan tässä työssä? � Oppilaitoksen työjärjestysten tekeminen (lukujärjestykset, aikataulutukset)

– Miten opettajat ja johto tulkitsevat tutkinnon perusteita? Nähdäänkö tutkinnon perusteiden mahdollisuudet?

– Millä tavalla työprosessit ja työtehtäväkokonaisuudet sijoitetaan työjärjestykseen opiskelijoille tarjottavaksi (työprosessilähtöinen toiminta – opiskelijan vai opetta-jan näkökulmasta mielekäs)?

– Miten edistetään ja varmistetaan työprosessien opiskelun sijoittaminen työelä-män ”aikataulujen” mukaan; mm. mitkä kuukaudet tai ajankohdat sopivat kysei-sen työprosessin toteuttamiseen ja siten työelämäyhteistyöhön

~ Miten työelämäyhteistyötä hyödynnetään yksilöllisissä opintopoluissa? ~ Miten opettajille mahdollistetaan työelämälähtöisten oppimisprosessien

suunnittelu ja toteuttaminen ~ Toteutuuko jaettu opettajuus ja miten se on mahdollistettu?

– Soveltuvatko opintorekisteri- ja lukujärjestysohjelmat sekä muut tarvittavat verk-kopohjaiset ohjelmat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen ja tukevatko ne yksilöllistä opintojen etenemisen suunnittelua ja dokumentointia?

Esimerkki opettajan tehtävänkuvastaKehittämishankkeissa toimineiden kokemusten mukaan yksilöllisten työelämälähtöisten opintopolkujen toteuttaminen edellyttää opettajien tehtävänkuvien uudelleentarkastelua. Seuraava esimerkki opettajan tehtävänkuvasta on muokattu Levi-Instituutin tekemän työn pohjalta:

� Opiskelijan yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen suunnittelu, tukeminen ja mahdollistaminen yhteistyössä työelämän kanssa – Opiskelijoiden erilaisten oppimisvalmiuksien ja mahdollisten tukitoimien kartoi-

tus (niihin liittyvät tehtävät ja alueellisten / kansallisten / kansainvälisten toimi-joiden kanssa tehtävä yhteistyö)

– HOPSaus – Opetussuunnitelmaosaaminen ja oman alan tutkinnon perusteiden tuntemus

Page 15: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

15

� Jaetun opettajuuden toteuttaja ja yhteisöllinen toimija – Tutkinnon osien osaamisen tavoitteiden yhteissuunnittelu opiskelijoiden, opetta-

jien ja työelämän edustajien kanssa – Turvallisen ja myönteisen oppimisilmapiirin ja oppimisympäristöjen luominen

(motivaatio, asenne, yhteistyökyky) – Oppimissisältöjen ja aineistojen yhteissuunnittelu ja -tuottaminen – Sisältöjen integroiminen (yhteiset tutkinnon osat ja ammatilliset tutkinnon osat)

� Opetus/oppimisen ohjaus – HOPSien seuraaminen ja päivitykset – Opiskelijalähtöinen riittävä ja oikea-aikainen oppimisen ohjaus ja arviointi eri

ympäristöissä (mukaan lukien työssäoppiminen) – Erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen oppimisen

ohjauksessa (mukaan lukien avoimet, sähköiset ympäristöt) � Osaamisen arviointi

– Ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus ja arvioinnit sekä työpaikkaohjaajien ohja-us ja tuki (tehtävänkuvassa määritellään vastuu opiskelijaryhmittäin, opintopo-luittain)

– Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen � Opettajan oma kehittyminen ja työelämäosaamisen kehittäminen sekä työelämän

kehittämisosaaminen – Oman työn ja työelämän kehittäminen, osallistuminen pedagogisiin kehittämis-

hankkeisiin ja/tai koulutuksiin – Työelämäjaksoille osallistuminen – Työpaikkaohjaajien ohjaus ja koulutus – Työelämäverkostojen ylläpito ja luominen – Kehityskeskusteluissa laaditaan kehittymis- ja kouluttautumissuunnitelma yhteis-

työssä lähiesimiehen kanssa. � Muut erityistehtävät

– Esim. Kansainväliset tehtävät, kilpailutoiminnan vastuutehtävät

Eri kehittämishankkeissa on testattu hyvin tuloksin jaettua opettajuutta, opettajien erilaisia toimenkuvia ja otettu joustavat opiskelujärjestelyt myös muussa koulutuksen järjestä-jän toiminnassa huomioon. Seuraavissa alaluvuissa 2.1–2.7 on esimerkkejä yksilöllisistä opintopoluista, tekemällä oppimisesta sekä yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen kasvattavista tavoista toteuttaa ammatillista koulutusta. Esimerkit perustuvat Opetushalli-tuksen rahoittamiin laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeisiin ja oppimisympäris-töhankkeisiin. Esimerkkejä eri alojen opintopoluista löytyy myös Opetushallituksen Edu.fi-palvelusta.

2.1 Tavastian TopLaaja-ryhmämalliAmmattiopisto Tavastia käyttää opetuksessaan ryhmämallia, jossa opiskelijat ovat työssä-oppimassa 72 ov. Mallia käytetään rakennusalan ja kiinteistöpalveluiden sekä liiketalou-den perustutkinnoissa. Työssäoppiminen ja lähiopetukseen osallistuminen vuorottelevat noin viiden viikon jaksoissa: neljän viikon työssäoppimista seuraa viikon lähijakso op-pilaitoksessa, jolloin opiskellaan yhteisiä tutkinnon osia ja ammatillisia tutkinnon osia.

Lue lisää http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=tavastian_top_laaja_tyomalli

Page 16: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

16

2.2 Pajaoppiminen osana ammattiin oppimista Alueen työpajat toimivat oppimisympäristöinä koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille ja ammatillisia opintoja suunnitteleville nuorille. Tässä mallissa pajatyöskentely on opin-nollistettu ja työpajoilla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on kehitetty yhteistyössä paja- ja projektitoimijoiden kanssa. Pajaoppiminen soveltuu opiskelijalle, joka tarvitsee tiiviimmän ohjauksen ja toiminnallisen oppimisympäristön oppimisensa tueksi ja on motivoitunut työntekoon. Työssäoppimisjaksot toteutetaan erikseen.

Oppilaitos määrittelee oppimistavoitteet pajajaksolle (ammatilliset, ammattitaitoa täydentävät ja vapaasti valittavat tutkinnon osat). Lisäksi oppilaitos seuraa sovittujen tavoitteiden toteutu-mista ja varmistaa oppimisen. Oppilaitos tarjoaa opiskelijalle opiskelijapalveluita opiskelun tueksi sekä arvioi osaamista ja kirjaa suoritukset. Oppilaitoksen henkilöstö on perehdytetty pajaoppimisen mahdollisuuksiin ja opiskelijoiden ohjausprosessien rakentamiseen.

Lue lisää https://wiki.lamk.fi/display/pajaoppiminen/Pajaoppimisen+esittelymateriaali ja http://www.salpaus.fi/pajaoppiminen-osana-ammatillisia-opintoja/Sivut/default.aspx.

2.3 Monialainen valokuvanäyttely kone- ja metallialallaAmmatillisten tutkinnon osien opiskelu on hyvin käytännönläheisiä, joten opiskelijoiden voi olla haasteellista motivoitua yhteisten tutkinnon osien opiskeluun. Esimerkissä yhdis-tetään kone- ja metallialan opiskelijoiden taiteen ja kulttuurin tutkinnon osat ammatillisiin tutkinnon osiin siten, että opetuksessa ja ohjauksessa on mukana sekä ammatinopettaja että taiteen ja kulttuurin opettaja.

Opiskelijat kuvaavat tekemiään kone- ja metallialan töitä. Kuvat siirretään Google Dri-ve -pilvipalveluun, mistä opiskelijat lataavat omat kuvansa Google+:aan muokattavaksi kuvanmuokkaustyökalulla. Kun kuvat on muokattu, opiskelijat julkaisevat ne opettajalle arvioitaviksi. Taiteen ja kulttuurin opettaja arvioi kuvat sanallisesti sekä numeroin astei-kolla 1–3. Lisäksi ammattiaineen opettaja kommentoi, mikäli löytää kuvien perusteella esimerkiksi työturvallisuusriskejä tai esimerkillisen hyvin hoidettuja töitä. Taiteen ja kult-tuurin opettaja valitsee jokaiselta opiskelijalta 1–3 parasta kuvaa ja tulostaa ne värillisenä A4-kokoisiksi. Opiskelijat signeeraavat kuvansa, minkä jälkeen kuvat laminoidaan.

Yhteistyön tuloksena syntyy valokuvanäyttely, jonka toteuttamiseen osallistuu myös muita yhteisten tutkinnon osien ja monien eri koulutusalojen opiskelijoita:

� Levyseppähitsaajaopiskelijat harjoittelevat vesileikkauskoneen käyttöä siten, että he leikkaavat sopivan kokoiset valokuvakehykset kaikille kuville metallista.

� Puuseppäopiskelijat pystyttävät valokuvanäyttelyn metalliosaston yhteen teoria-luokkaan.

� Englanninopettaja osallistuu pystytykseen ja kyselee opiskelijoilta englanniksi asioi-ta työstä sekä eri laitteiden ja työtapojen nimiä.

� Merkonomiopiskelijat laativat kutsut avajaisiin. Kutsun laatiminen on samalla sekä äidinkielen että asiakaspalvelussa toimiminen -kurssin tehtävä.

� Avajaistarjoilun hoitavat kokki- ja tarjoilijaopiskelijat.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/?Module=practice&File=practice&Action=View&ID=1714&q=e7c95e55e15c637a6ab58fb5ec3857b0

Page 17: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

17

2.4 Kylpemällä kielitaitoa

Mallin tarkoituksena on mahdollistaa kielen oppiminen aidoissa vuorovaikutus-, opiske-lu- ja työtilanteissa. Kielikylpysessiot voidaan toteuttaa erikokoisissa yrityksissä tai oppi-laitoksen tiloissa Suomessa tai ulkomailla. Kylvyissä periaatteena on, että oppilaitoksen opiskelija ja/tai yrittäjä/yrityksen henkilöstö menee tekemään töitä joko kotimaassa tai ulkomailla toimivaan yritykseen ja käyttää sekä opiskelee kieltä työnteon yhteydessä. Kylpyryhmässä on aina oltava vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia. Menetelmässä yh-distyvät kielen, kulttuuritietouden, yritystoiminnan ja ammattitaidon oppiminen luonnol-lisissa oppimistilanteissa.

Ryhmän kokoonpano voi vaihdella ryhmäläisten oppimistavoitteiden mukaan. Opiske-lijan oppimisen ohjauksesta vastaa opiskeltavan sisällön opettaja yhdessä ammatinopet-tajan kanssa ja/tai työpaikkaohjaaja. Kylpemällä kielitaitoa -menetelmää hyödynnettä-essä on tyypillistä, että opiskelijoiden roolit vaihtuvat tilanteiden mukaan. Koulutuksen järjestäjät voivat soveltaa menetelmää kielten opetuksen integroinnissa ammatillisiin tutkinnon osiin, henkilöstönsä kieli- ja kulttuurikoulutuksessa sekä opettajien työelä-mäjaksojen yhteydessä.

Lue lisää http://www.oph.fi/julkaisut/2010/oppimisymparistoja_avartamassa

2.5 Learning by doing – ammatin oppiminen tekemälläKyseessä on ilmiöperusteinen oppiminen, tekemällä oppiminen ja kokemuksellinen op-piminen. Esimerkissä ammatillinen koulutus toteutetaan työvaltaisesti. Ammatillisia ja tutkinnon yhteisiä osia opiskellaan käytännön työtehtävissä ja oppilaitoksessa työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä, kuten autohallissa, kahviossa, rakennuksilla ja tapahtu-missa. Opettajan rooli on olla oppimistilanteiden järjestelijä, valmentava ohjaaja, kannus-tava rinnalla kulkija, motivoija ja oppimisen mahdollistaja. Esimerkissä opiskelijan koke-muksilla on keskeinen rooli. Oppiminen on yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa tapahtuva aktiivinen prosessi:1. Opiskelija toimii ja kokee.2. Opiskelija reflektoi eli pohdiskelee kokemuksia käymällä dialogia joko sisäisesti tai

ryhmässä.3. Opiskelija käsitteellistää oppimaansa.

Esimerkissä ammattiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan kokonaisuuksina aidoissa asiayh-teyksissään. Tavoitteiden mukaisia tietoja ja taitoja opiskellaan perinteiset oppiainerajat ylittäen, mikä on huomioitu opetussuunnitelmassa (kuva 6).

Page 18: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

18

Kuva 6. Learning by doing -sisältö tiivistettynä

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1703/

2.6 Yrittäjämäinen toimintatapaTOY-mallissa ammatilliseen perustutkintoon sisältyvä työssäoppiminen toteutetaan toimi-malla yrittäjänä (kuva 7). Opiskelija opiskelee ja työskentelee useimmiten oppilaitoksen yhteydessä toimivassa osuuskunnassa omaa yrittäjyyttä, palveluita ja tuotteita myyden, toteuttaen ja kehittäen. Työtehtävät eivät ole valmiiksi annettuja, vaan opiskelijat hankki-vat itse asiakkaat, joille tekevät toimeksiantoja, ja vastaavat työstään suoraan asiakkaalle. Opiskelija saa palkkaa työstään osuuskunnassa.

Reflektio yksin ja ryhmässä pohdintaan onnistumisia, kehittämistarpeita – yrityksen ja erehdyksen kautta

Oivaltava oppiminen; toistojen, onnistumisten ja myönteisten oppimiskokemusten kehä yhteistoi­minnallisesti ja yhteisvastuullisesti.

Vastuullisuus ryhmälle, yhdessä jaettuja oppimiskokemuksia. Päämäärät saavutettavissa olevia.

Motivoivaa ja mielekästä tehdä oikeita asioita, oikeille asiakkaille autenttisessa oppimisympäristössä.

Tiedon tarve herää tekemisen myötä, tuotetaan itse sisältöä, syvennetään osaamista. Meta­taidot kehittyvät.

Positiivinen kannustava ilmapiiri, ryhmähenki, yhteinen tekeminen ja tavoite.Toimintaympäristössä, jossa voi käyttää eri aisteja, kokea

Työelämän kaltaiset oppimisym­päristöt, Piece of cake – kahvio harjoitus yritys, autohalli, opetus­keittiö, tapahtumat, työpaikat

Oppimistekoja ovat käytännön työtehtävät asiakaspalvelu kahviossa, kassa­koneen käyttö, ruuan valmistus, leipominen, työympäristön

Tiimityöskentely yhdessä ryhmänä toisten opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien, ammatillisten ohjaajien, vertaisohjaajien ja opettajan ohjauksessa.

Page 19: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

19

Kuva 7. TOY-mallin toimijat ja roolit

Lue lisää TOY-mallista linkistä http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=toy_osuuskun-nasta_oppia

Osuuskunta on juridinen yksikkö liiketoiminnan harjoittamiseen. Se tarjoaa mm. hallinto- ja kirjanpitopalveluja sekä markkinointitukea ja yhteyksiä asiakkaisiin ja mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen (esim. kokeneemmat neuvovat). TOY-malli on erilainen tapa oppia. Se vaatii oppijalta, oppijatiimiltä, valmentajalta ja oppilaitoksen johdolta innostusta ja uskallusta kokeilla. Malli haastaa oppimaan sekä opiskelijat että valmentajat.

2.7 UrakointipajaEsimerkissä yrittäjyyden ja yritystoiminnan opiskelu integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin ja tutkinnon yhteisten osien opiskeluun. Osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu ns. urakointipajassa, jossa opiskelijat toimivat vuorollaan erityyppisissä tehtävissä opettajien ja työnjohtajana toimivan ammattimiehen ohjauksessa. Oppimisympäristöjä ovat oppilai-toksen luokkahuoneet, verkko, työsalit ja oppilaitoksen ulkopuolinen urakointipaja sekä urakointikohteet. Yrittäjyysosaamisen oppiminen ajoittuu koko tutkinnon ajalle.

Esimerkin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvän osaamisen kehittymistä. Tavoitteena on kehittää sisäistä yrittäjyyttä ja vastuullista toimin-

Page 20: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

20

taa. Oppimisesta ja hyvästä työstä palkitaan siten, että opiskelija pääsee luokasta ja/tai työsalista töihin urakointipajaan ja lopulta työssäoppimaan oppilaitoksen ulkopuolelle. Tavoitteena on myös, että opiskelijat oppivat kustannustietoisuutta ja saavat kokonaisval-taisen käsityksen yritystoiminnasta, tiedostavat oman roolinsa sekä kasvavat yrittäjämyön-teiseen toimintatapaan. Esimerkki on kehitetty Turun ammatti-instituutissa. Kuvassa 8 on esitetty oppimisympäristön kokonaisuus.

Kuva 8. Urakointipaja oppimisympäristönä

URAKOINTITILA KAUPAN- JA HALLINNON YKSIKKÖ

YHTEISTYÖKUMPPANIT SISÄLTÖJEN INTEGROINTI

Ammattimies

Työssäoppija ”omassa pajassa”

Päättötöitä projektin tiimoilta

Useita urakointikohteita

MATEMATIIKKA

Tarjouslaskenta

Kustannuslaskenta

Palkkalaskenta

Alv­laskenta

Tuotehinnoittelu

TYÖSALIHARJOITTEET

Harjoitustöitä ”Yrittäjämäisesti”

Kustannustietoisuus/luottavuus

Aikataulutietoisuus

AMMATTITEORIA

Oman työn suunnittelu

Piirustusten lukeminen

Asennusmääräykset

Ammatillinen neuvottelukunta HANKE­esittely kokouksessa

TULVI

Turun alueen LVI­yrittäjät HANKE­esittely

Tutun Sanomien artikkeli

KOLME KUMMIOPISKELIJAA

Yritysluennot

Kirjanpito

Päättötyöt

Page 21: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

21

3 Opiskelu tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

Sähköisten oppimisympäristöjen sekä mobiililaitteiden ansiosta opettajalla on mahdolli-suus ohjata opiskelijan oppimista eri ympäristöissä. Visuaalisen aineiston tuottaminen voi motivoida opiskelijoita uudella tavalla. Kokemukset ovat osoittaneet, että kun opiskelijat saavat valita dokumentointitavaksi äänityksen, kuvauksen ja/tai videoinnin kirjoittamisen sijaan, he nostavat aktiivisemmin esiin esimerkiksi työprosesseihin liittyviä keskeisiä asioita ja osaamista. Myös vuorovaikutus ohjaavien opettajien ja opiskelijan välillä kasvaa. Koke-musten perusteella sosiaalisen median palvelut ja mobiililaitteet mahdollistavat seuraavaa:

Opiskelijoille: � tavoitteellisen oppimisen tuen ja ohjauksen eri ympäristöissä � työkalut oppimisen ja osaamisen kehittymisen dokumentointiin � työkalut osaamisen läpinäkyväksi tekemiseen.

Opettajille ja ohjaajille: � oppimisen ohjaus- ja arviointityökalut � tavan dokumentoida ohjaus ja tehdä se läpinäkyväksi.

Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa, erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa, on kehitetty mm. erilaisia tapoja hyödyntää mobiilioppimista ja -ohjausta sekä sosiaalista mediaa. Tässä luvussa kuvataan parhaita käytänteitä ja esimerkkejä eri osa-alueilta.

Nykytekniikan hyödyntämiseen liittyviä laitteisto- ja infrastruktuurivaatimuksia on kuvattu enemmän Ammattipeda-sivuston osiossa Mobiilioppiminen.

3.1 Sosiaalinen media tieto- ja viestintäteknologian hyödyntä-misessä

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeissa on kartoitettu, miten ja missä vaiheessa sosiaalisen median työkaluja ja tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää osana työssäoppimista. Sosiaalista mediaa ja TVT:tä voidaan hyödyntää

� yhteydenpitoon � oppimisprosessin dokumentointiin, näkyväksi tekemiseen � ohjaukseen � oppimistehtäviin � yhteisölliseen työskentelyyn ja vertaistukeen � materiaalien kokoamiseen ja luomiseen � kyselyihin ja palautteisiin � opiskelijalähtöisyyden lisäämiseen � osaamisen arviointiin ja ammattiosaamisen näyttöihin � työelämän avaintaitojen oppimiseen � työelämän edustajien kouluttamiseen � työelämäyhteistyöhön.

Kuvasta 9 käy ilmi, että hyödyntämismahdollisuuksia on paljon.

Page 22: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

22

Tiedottaminen ja vuoropuhelu

Työssäoppimisen portaali: Tietoa, hyviä käytän­töjä ja esimerkkejä

Linkitys: edu.fi, työssäoppimaan.fi

Vuorovaikutteisuus: Usein kysyttyä, keskustelu, chat

Mahdollisuuksien esittely ja yhteistyö: Infot, hankkeet, koulutus, tukihenkilöt, kollegat, opiskelijat

Ohjauksen ja yhteydenpidon toimintatapojen sopiminen

Valitut toimintatavat: Yhteydenpito ja toiminta ryhmässä yksilötasolla verkossa, mobiilisti puhelin käynnit

Valitut välineet: wiki blogi Facebook, Edmodo Kyvyt.fi videopuhelu, Skype oppimisalusta, Moodle ajanvaraus, Doodle muu _________

Kommunikoinnin tiheys eHops Oppimishallintojärjestelmät Ammattiosaamisen näytöt

Sovitun dokumentointi ja välineiden käyttöönotto sekä perehdytys

Ohjauksen ja yhteydenpidon aloittaminen sovitusti

Kaikkien mukaan pääsyn varmistaminen

Ohjaus verkkoa hyödyntäen

Oppimistehtävät ryhmässä yksilötasolla Oppimisprosessin dokumentointi verkkoon Oppimisen arviointi verkossa

Ammattiosaamisen näytöt Näyttösuunnitelmat ja ohjeistukset Suoritusajankohdan sopiminen Näytön dokumentointi suorituksen aikana Arviointi verkossa

Arviointikeskustelu dokumentoitua hyödyntäen

Palautteen kerääminen ja dokumentointi

Palautteen käsittely ja kehittämistoimet

Tieto­ ja viestintätekniikan ja Sosiaalisen median käytön arkipäiväistäminen

Kuva 9. Sosiaalinen media työssäoppimisen tukena

Kuvan 9 listojen tarkoitus on toimia työkaluina, jotka nostavat esille olemassa olevat mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Lista on jaoteltu työssäoppimisen toteutuksen vaiheiden mukaan.

TopLaaja/some/tvt Hanna Toijala ja Tomi Vesterinen 2012

Page 23: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

23

3.2 eTutor-malliMallin tavoitteena on tukea uusien toimintatapojen käyttöönottoa, jotta käyttöön saataisiin yhtenäiset toimintatavat ja opetusteknologioita voitaisiin kehittää hallitusti. eTutorit vali-taan tukemaan yksikön opettajia opetusteknologian mielekkäässä käyttöönotossa. eTutor tuntee organisaation TVT-strategian ja työvälineet sekä osallistuu eTutor-verkoston toi-mintaan ja yhteiseen kehittämiseen.

eTutorin toimenkuva: � tuntee välineiden käytön omassa yksikössä (verkko-oppimisympäristö ja luokka-

huoneen opetusteknologia – aktiivitaulut) � pedagoginen ja perustason tekninen osaaminen välineiden käytössä � yksikön tukihenkilö ongelmatilanteissa � juurruttaa opetusteknologioiden käyttöä arjen opetustilanteisiin � kehittämis- ja koulutustarpeiden kokoaminen yksiköstä.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1550/

3.3 PEDASOS-malliMallin keskeisenä ajatuksena on tukea vertaismentoroinnilla sosiaalisen median käyttöön-ottoa ja kehittämistä opetus- ja ohjaustyössä. Malli sisältää vertaismentorointi-koulutuksen, mentori-aktoritoiminnan ja tarvittavan tausta-aineiston. Opettajien some-osaaminen ja pedagogisesti joustavien mallien hyödyntäminen lisääntyvät toiminnan myötä.

Mentorien tehtävänä on esitellä aktoreille sosiaalisen median käyttöä verkkoyhteisöissä ja online-palavereissa. Tavoitteena oli pienin askelin ja käytännönläheisesti jalkauttaa tieto- ja viestintätekniikan sekä avoimien ympäristöjen hyödyntäminen osaksi opettajien arkityötä.

Vertaismentorointi on erinomainen osaamisen jakamisen ja kehittämisen väline, jota voi-daan soveltaa myös muussa osaamisen kehittämisessä. Koulutettujen mentoreiden osaa-mista voidaan edelleen hyödyntää oppilaitoksen eri aloilla. Malli tukee verkko-opetusta ja -ohjausta sekä mahdollistaa erilaiset opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1490

3.4 Kiltakoulut ja pintakiltaKoulutuskeskus Tavastia on kehittänyt pedagogisen mallin, jossa yhdistyvät opiskelija-keskeisyys, vertaisoppiminen, yhteisöllinen tiedon jakaminen, opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun sekä tavoitteellinen oppimisen tuki. Kilta tarkoittaa opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä koskevaa toimintatapaa. Mallissa hyödynne-tään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (kuva 10).

Page 24: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

24

Kuva 10. Pintakilta; wiki, blogi, some ja mobiililaitteet

Pintakilta on avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämi-seen. Pintakilta-toimintamallissa tutkinnon perusteissa olevat ammattitaitovaatimukset on purettu työtehtäviksi. Opiskelijan ammattitaito ja osaaminen kehittyvät työtä tekemällä ja blogiin reflektoimalla. Myös työprosessin vaiheet dokumentoidaan.

Pintakillan pedagogista mallia on jatkokehitetty ja levitetty Kiltakoulut.fi-hankkeessa. Eri ammattialat soveltavat pedagogista mallia omien kiltojensa puitteissa alansa erityispiir-teisiin sopivaksi. Sivustolla http://www.kiltakoulut.fi/ esitellään toimintaa ja annetaan ohjeita, joiden avulla Kiltakoulut-mallin voi ottaa käyttöön omassa opetuksessa.

Lisäksi on kehitetty opiskelijoille suunnattu KeikkailuExtra-sivusto http://keikkailuextra.wix.com/keikkailuextra2, jossa on ohjeita siitä, millä tavalla omaa osaamista voi doku-mentoida ja tehdä läpinäkyväksi erilaisia sosiaalisen median työkaluja hyödyntämällä.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1685/

3.5 Hoitotyön työvuoro verkossaHoitotyön työvuoro verkossa -kokonaisuus sopii lähihoitajan perustutkintoon osaksi hoi-don ja huolenpidon opiskelua. Opiskelija voi tutustua lähihoitajan työhön verkossa mo-biililaitetta käyttämällä. Verkossa on tarjolla seitsemän realistista työvuoroa. Niiden avulla opiskelija voi syventyä hoitosuunnitelman tekemiseen, päivittäisten toimintojen tukemi-seen, potilasohjaukseen sekä oman ammatillisen osaamisensa arvioimiseen.

Page 25: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

25

Työvuoroissa opiskelija käy läpi seuraavat asiasisällöt: � Hoitotyön arvot ja periaatteet: potilaan hoitotyön tarpeen tunnistaminen, hoidon

suunnittelu ja hoitotyön tavoitteiden saavuttamisen arviointi � Keskeiset elintoiminnot: hengittäminen ja verenkierto, ongelmat ja hoitotyön autta-

mismenetelmät � Ravitsemustila: syöminen ja juominen, ongelmat ja hoitotyön auttamismenetelmät � Erittäminen: virtsaaminen, ulostaminen, ongelmat ja hoitotyön auttamismenetelmät � Ihon hoito ja iho-ongelmien hoitomenetelmät hoitotyössä � Potilaan seksuaalisuus ja hoitotyö � Henkiset ja hengelliset tarpeet, ongelmat ja hoitotyön auttamismenetelmät � Kuolevan potilaan hoitotyö, kuolema � Hoidon päättyminen ja hoitotyön jatkuvuuden varmistaminen.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1761http://virtuaalisairaala.edu.turku.fi/ ja http://taisotemobiili.wordpress.com/about/hoito-tyon-perusteet/.

3.6 Mobitop-mobiiliohjausOpiskelijoilla on käytössään joko oppilaitokselta lainatut tai omat mobiililaitteet, joi-den avulla he täyttävät päivittäin sähköistä oppimispäiväkirjaa. Ohjaava opettaja seuraa reaaliaikaisesti päiväkirjaa, kommentoi sitä sovitusti ja puuttuu nopeasti asiaan, jos opis-kelussa ilmenee asioita, joihin opiskelija toivoo apua.

Ohjauksessa hyödynnetään videopuhelu- ja neuvottelumahdollisuuksia esim. Skype-, Lync- ja AC-toimintoja. Opiskelijat pitävät blogia työssäoppimisen aikana. He käyttävät blogeissaan kuvia, videoita, tekstejä tai vaikkapa kuunnelmia. Opiskelijat voivat hyödyn-tää erilaisia mobiililaitteiden työkaluja, kuten sarjakuvaa. Vapaa ideointi blogialustalle on toivottua, sillä opiskelijoiden ideoista voi syntyä uusia työtapoja.

Blogit ja päiväkirja tekevät opiskelijan osaamisen näkyväksi ja helpottavat arviointia. Osaa-misen arviointia voidaan tehostaa kuvaamalla ammattiosaamisen näyttöjä. Niitä voidaan seurata sähköisten yhteyksien välityksellä tai nauhoittaa. Näyttöjä voidaan ainakin osin toteuttaa blogien avulla. Arviointikeskustelussa tehdään mobiililaitteiden avulla tarvittavat merkinnät Wilmaan samalla, kun arviointikeskustelua käydään. Arviointikeskustelun yhtey-dessä voidaan samalla ottaa sähköiset palautteet sekä opiskelijalta että työpaikkaohjaajalta.

Parhaimmillaan työpaikkaohjaaja näkee sähköisen päiväkirjan ja blogin ja voi niiden avulla seurata ja ohjata oppimista. Tässä työskentelytavassa korostuu opettajan antama aito ohjaus ja palaute.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1737/

3.7 Henkilökohtainen oppimisympäristö PLE:llä (Personal Learning Environment) tarkoitetaan oppimisympäristöä, jonka opiskelija suunnittelee, kokoaa ja ylläpitää Internetissä sosiaalisen median palveluja hyödyntäen. Ympäristöjen rakentamisessa käytetään mm. blogeja, wikejä ja yhteisö- ja kuvanjakamis-palveluja. Opiskelija määrittelee oppimisympäristönsä avoimuuden.

Page 26: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

26

Rakentaessaan oppimisympäristöään opiskelija perehtyy tutkinnon rakenteeseen ja orientoituu tuleviin opintoihinsa. Oppimisympäristöjen rakentaminen alkaa ohjatusti tieto- ja viestintätekniikan opinnoilla. Tuntien aikana perehdytään sosiaalisen median palveluihin, nettietikettiin sekä tekijänoikeuksiin liittyviin asioihin. Opiskelijan itsear-viointitaidot kehittyvät ympäristössä olevan oppimispäiväkirjan kirjoittamisen myötä. Opintojen henkilökohtaistamisessa opiskelija arvioi omia vahvuuksiaan ja oppimisen tarvetta. Oppimisympäristössä näkyy opiskelijan oppimisen eteneminen. Opettaja seu-raa oppimisympäristön rakentumista ja antaa opiskelijalle palautetta oppimisympäristös-sä osana normaalia opiskelijan ohjausta ja oppimisen arviointia. PLE tukee yhteisöllistä oppimista, kun opiskelijat jakavat oppimisympäristöjään. Opiskelija jakaa oppimispäi-väkirjansa myös työssäoppimisen ohjaajan kanssa. Työssäoppimisen ohjaaja lukee ja kommentoi opiskelijan oppimispäiväkirjaa. Opettaja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä työs-säoppimisen ohjaajan kanssa.

PLE:llä opiskelija tekee näkyväksi osaamisensa ja prosessit, joilla osaaminen on hankittu. PLE:tä käytetään opiskelijan oppimisen arvioinnin välineenä, ja se on osa opiskelujen henkilökohtaistamista. Ympäristöjen avulla opiskelijat verkostoituvat keskenään, jolloin osaaminen on helposti jaettavissa ryhmän kesken (yhteisöllinen oppiminen). Opettaja on yksi verkoston jäsenistä ja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessin hallinnassa ja osaamisen osoittamisessa. PLE edistää myös työelämäyhteistyötä.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1602/

3.8 Blogiverkosto ja some Esimerkki sisältää käytäntöjä, joilla sosiaalisen median työkaluja hyödynnetään opetuk-sessa. Tarjolla olevista työkaluista koostetaan helppokäyttöinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö. Lisäksi esitellään tähän ympäristöön soveltuvia opetus- ja oppimis-käytäntöjä.

Esimerkissä blogi on opiskelijan henkilökohtainen tila ja vuorovaikutuksen mahdollistava verkosto. Toisaalta siinä korostuu opiskelijoiden itsenäinen työ, toisaalta tiedon yhteisöl-linen jakaminen ja tuottaminen. Tavoitteena on blogien avulla yhdistää parhaat puolet itsenäisestä ja yhteisöllisestä oppimisesta. Malli on tarkoitettu joustavaksi rakenteeksi, josta voidaan tilanteen mukaan poistaa/lisätä osia.

Oppimisen eteneminen blogiympäristössä:1. johdanto (opettaja)2. tehtävät, ongelmat ja kysymykset (opettaja)3. tiedonhankinta (opiskelijat + opettajan ennalta keräämät resurssit)4. blogiartikkelin luonnoksen kirjoittaminen (opiskelijat)5. kommentointi, keskustelu ja palaute (opiskelijat + opettaja)6. blogiartikkelin muokkaus (opiskelijat)7. tuloksien yhteenveto (opettaja).

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1485/

Page 27: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

27

3.9 Blogi yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opiskelun tukena – uutispäiväkirja

Kehitetty menetelmä on tarkoitettu yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opiskeluun. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tiedonhakutaitoja ja ohjata aktiivisena kansalaisena toimimiseen. Menetelmää voidaan käyttää sekä lähiopetukseen että verkko-opetukseen kuuluvana tehtävänä.

Opiskelijat seuraavat uutisia haluamaansa mediaa käyttäen ja raportoivat blogiin tietyn määrän sellaisia uutisia, joita he pitivät mielenkiintoisina tai merkittävinä. Opiskelijat voivat pitää joko henkilökohtaista blogia tai opiskelijaryhmän yhteistä uutisblogia, jonne kaikkien merkinnät tallennetaan ja jossa myös kommentoidaan uutisia.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1608/

3.10 QR-koodien ohjeetPuualan opiskelussa on käytetty apuna QR-koodeja jakkaran valmistuksessa. Tämän oh-jeistuksen ovat toteuttaneet 1. lukuvuoden opiskelijat. Ohjeiden avulla voidaan valmistaa yksinkertainen jakkara, ja samalla perehdytään useisiin puuntyöstön perustyömenetel-miin. Tavoitteena on, että uudet opiskelijat voivat ohjeita hyödyntämällä valmistaa harjoi-tustyön aiempaa itsenäisemmin. Näin opettajalle jää enemmän aikaa itse työmenetelmien, koneiden käytön ja työturvallisuusasioiden opettamiseen.

Ohjeiden julkaiseminen on toteutettu niin, että jakkaran osat ovat seinään kiinnitettyinä eri työvaiheissa. Jokaista erillistä työvaihetta varten on QR-koodi, jonka avulla pääsee työvaiheen ohjeisiin. Käytäntö on luotu osana Kiltakoulut.fi-hanketta.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1655/

Page 28: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

28

4 Virtuaalimaailma ja pelit ammatillisessa koulutuksessa

Virtuaalimaailmat tarjoavat ammatillisessa koulutuksessa edullisen vaihtoehdon jäljitellä prosesseja, jotka ovat reaalimaailmassa kalliita tai haasteellisia toteuttaa. Erilaiset tilan-nesimulaatiot (esim. asiakaspalvelutilanteet, kielten opetus), jotka eivät vaadi mittavaa ympäristön rakentamista, soveltuvat kokemusten mukaan hyvin virtuaalimaailmoihin.

Virtuaalimaailmassa käyttäjä uppoutuu kolmiulotteiseen maisemaan ja vuorovaikutukseen keskittyen samalla annettuihin tehtäviin. Opetustilanteita pystytään rikastamaan, ja esi-merkiksi ryhmädynamiikkaan liittyviä ilmiöitä voidaan havainnollistaa ja testata erilaisten toiminnallisten tehtävien ja kilpailujen avulla. Koska virtuaalimaailma pyrkii jäljittelemään mahdollisimman paljon reaalimaailmaa, useimmat perinteiset ohjaus- ja arviointimenetelmät soveltuvat myös virtuaalimaailmoi-hin. Virtuaalisessa ympäristössä toimimisen lisäksi oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää perinteisiä e-oppimisympäristöjä tai sosiaalisen median palveluita.

Pelejä ja pelillisyyttä halutaan hyödyntää entistä enemmän opetuksessa. Pelien viihteellisyys ja hauskuus sitouttavat opiskelijaa peliin ja ennen kaikkea oppimisprosessiin. Oppimispelien ja etenkin 3D-simulaatioiden tavoitteena on harjoitella miltei sellaisinaan reaalimaailmaan siirrettävissä olevia taitoja ja toimintamalleja autenttisessa maisemassa, turvallisesti ja kustan-nustehokkaasti. Lisäksi pelien on todettu kehittävän muun muassa opiskelijan käden ja sil-män koordinaatiota, sosiaalisia taitoja, strategista ajattelua, luovuutta sekä keskittymiskykyä. Seuraavassa on esimerkkejä virtuaalimaailmojen ja pelien hyödyntämisestä opetuksessa.

4.1 Virtuaalipanimo Virtuaalipanimo-hankkeessa on rakennettu, testattu ja otettu opetuskäyttöön avoin Second Life (3D) -panimoympäristö. Panimoympäristöä esitellään muille koulutuksen järjestäjille ja annetaan käyttötukea. Lisäksi on kehitetty yhteistyötä panimoalan työpaikkaohjaajien kanssa sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus-, menetelmä- ja arviointiosaamista. Oluen valmistusprosessin opetus on jaettu kolmeen osa-alueeseen:1. oluen teko käsin prosessihallissa2. oluen teko virtuaalipanimossa3. oluen teko osaston pienpanimossa.

Oluen teko aloitetaan tekemällä olutta keittokattilassa (10 l) prosessihallissa. Sen jälkeen tutustutaan oluen tekoon virtuaalipanimossa, jossa työvaiheet simuloivat pienpanimon työvaiheita. Toisin sanoen opiskelija ajaa mäskäyksen, siivilöinnin ja humalakeiton virtu-aalipanimolla useampaan kertaan niin, että viimeisillä ajokerroilla hän tarvitsee ainoastaan yksinkertaiset ajo-ohjeet. Virtuaalipanimoon on kytketty opetusvideoita ja tehtäviä, joita tekemällä syvennetään oppimista.

Virtuaalipanimoajojen jälkeen opiskelija (1–2 opiskelijaa kerrallaan) pääsee tekemään panimonhoitajan ohjauksessa olutta osaston pienmittakaavaisessa (60 l) panimossa. 

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1672/

Page 29: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

29

4.2 Virtuaalinavetta Virtuaalinavetta on web-pohjainen virtuaalinen 3D-ympäristö. Virtuaalinavetta simuloi kou-lutilan todellista navettaa (kuva 11). Virtuaalinavetassa opiskelija voi tutustua opetusnavet-taan ja oppia tuntemaan, mitä eläimiä, koneita ja laitteita navetassa on. Alan viimeisimpään tietoon opiskelija pääsee tutustumaan virtuaalinavetan kirjaston avulla. Ympäristössä voi liikkua vapaasti, ja se sisältää erilaisia tietopisteitä ja linkkejä ulkopuolisiin tietolähteisiin.

Kuva 11. Virtuaalinavetta

Katso video virtuaalinavetasta: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WuDey59izxc

Virtuaalinavetta mahdollistaa sen, että opiskelija kyseenalaistaa, vertaa ja miettii virtuaali-sen navetan ja oikean navetan toiminnallisuutta ja eroja. Opiskelutapana virtuaalinavetan käyttö on nykyaikainen ja tämän päivän nuorille helppo ja tuttu tapa liikkua pelimäisesti. Se on rakenteeltaan valmis pohja, jonne voidaan koostaa erilaisia oppimistehtäviä ja ma-teriaaleja. Oppimistehtävät rakentuvat kokonaisuuksiksi, jotka vaikuttavat kokonaisval-taisesti eläimen hyvinvointiin, tuottavuuteen, turvallisuuteen ja siihen laitekantaan, jota nykyaikaisessa navettaympäristössä käytetään.

4.3 Case SIMPURA – rekkasimulaattoriTavoitteena on ollut tehostaa ja monipuolistaa logistiikka-alan simulaatio-oppimisym-päristöjen käyttöä verkoston toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa kaikissa on käytössä joko kiinteä tai liikuteltava rekkasimulaattori. Tuloksena syntyi simulaatio-opetukseen soveltuvia ja sitä tukevia uusia oppimispelejä ja pelimäisiä pedagogisia toi-mintamalleja ja -ohjelmia. Esimerkkinä on mm. oppimispeli, jossa opitaan logistiikan perustutkinnon yhdistelmäajoneuvokuljetuksia koskevaan tutkinnon osaan sisältyviä yhdistelmäajoneuvokytkentöjä. Pelin pelaaminen nopeuttaa yhdistelmäajoneuvon kyt-kennän oppimista käytännössä. Lisäksi oppimispelillä tehostetaan käytössä olevien si-

Page 30: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

30

mulaatio-oppimisympäristöjen käyttöä. Oppimispeli on ladattavissa Internetistä, ja sen pelaamiseen tarvitaan tietokone, jossa on Internet-yhteys.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1597

Lue lisää simulaatioista http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=simulaatiot

4.4 Puimuri ja 3D3D-ympäristön tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan puintityön aloittami-seen liittyvät keskeisimmät työprosessit, jotka tulee tehdä ennen puimurin käyttöönottoa. Opiskelijalle tarjotaan virtuaalinen ympäristö, jossa voi oppia puimurin huoltokäytänteitä ennen käytännön harjoittelua. Näin valmiudet käytännön tekemiseen paranevat. Etu-käteistutustuminen parantaa myös oppijan työturvallisuutta, kun hän hallitsee asiat jo ennen käytännön harjoitusta. Opiskelijat ovat kokeneet virtuaaliympäristön täydentävän reaalimaailmassa tapahtuvaa opetusta, mutta ei täysin korvaavan sitä. Ympäristön vuoro-vaikutteisuutta tulee vielä kehittää.

Oppijalle on myös tarjolla ympäristö, johon voi tuottaa/ohjelmoida lisää 3D-elementtejä ja toiminnallisuutta. Ympäristöön on tarkoitus kehittää myös puimurin huoltoon, säätöihin ja ajoon liittyviä harjoitteita. Ympäristössä on myös ominaisuuksia, jotka tuovat lisäarvoa virtuaaliympäristössä pidettyyn oppituntiin (puhe, chat, materiaalin jako jne.).

Oppimisen tueksi on rakennettu verkkosivusto.

4.5 Lisätty todellisuus oppimisen tukenaLisätty todellisuus voi elävöittää perinteistä oppikirjaa. Kirjan sivuihin upotettujen mark-kereiden avulla kirjaan voidaan lisätä interaktiivista virtuaalista ja/tai audiovisuaalista sisältöä. Markkereita voidaan käyttää myös työsalissa, työssäoppimispaikassa tai muussa reaalimaailman kohteessa antamaan lisätietoa ja simuloimaan eri toimintavaihtoehtoja tai -ohjeita, joita oppija voi tilanteessa hyödyntää.

VIREAALI 2 -hankkeessa on kehitetty käyttäjäystävällinen Lisätyn todellisuuden (Aug-mented Reality, AR) -alusta, joka toimii ”drag and drop” -periaatteella. Kun 3D-malli on valittu alustan varastosta, se tuodaan AR-alustaan integroituun sovellusosaan. Lisätyn todellisuuden sovellus saadaan tämän jälkeen toimimaan joko suoraan AR-alustassa tai 3D-malli voidaan tulostaa ja hyödyntää myöhemmin webkameran avulla.

Lue lisää osoitteesta http://salpro.salpaus.fi/vireaali2/help.html

Muita esimerkkejä lisätyn todellisuuden sovelluksista ovat mm. Hakijan opas, Platonin kappaleet, Kasveja ranskaksi, Maapallon rakenne ja Rakennusalan esineitä. Katso lisätie-toja osoitteesta http://salpro.salpaus.fi/salpausAR/index.htm.

Lue lisää Lisätty todellisuus.

Page 31: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

31

4.6 Sandbox I/IIPelejä ja pelillisyyttä halutaan hyödyntää entistä enemmän opetuksessa. Pelien viihteel-lisyys ja hauskuus sitouttavat opiskelijaa peliin ja ennen kaikkea oppimisprosessiin. Op-pimispelien, ja etenkin 3D-simulaatioiden, tavoitteena on harjoitella miltei sellaisinaan reaalimaailmaan siirrettävissä olevia taitoja ja toimintamalleja autenttisessa maisemassa, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Edellä mainitun lisäksi pelien on todettu kehittävän muun muassa opiskelijan käden ja silmän koordinaatiota, sosiaalisia taitoja, strategista ajattelua, luovuutta sekä keskittymiskykyä.

Sandbox on kehitetty 3D-oppimispeli rakennusalan ammatilliseen koulutukseen. Peli toimii RealXtend-virtuaaliympäristössä, jossa opiskelijat pääsevät avattarina tutustumaan rakennusalan teoriaan. Pelin kohderyhmänä ovat rakennusalaa opiskelevat oppilaat ja opettajat sekä rakennusalasta kiinnostuneet henkilöt. Pelejä voidaan pelata yksin tai parin kanssa. Peliin voi myös liittyä tarkkailijoita seuraamaan pelaajien suoritusta.

Pelien tavoite on havainnollistaa pelaajalle talonrakentamisen eri päävaiheet. Vaiheessa I ra-kennetaan talon perustukset, ja vaiheessa II talo valmistuu. Talonrakentaminen kolmiulottei-sessa ympäristössä on hyvä tapa oppia, mitä omakotitalon rakentaminen vaatii. Pelistä löytyy 11 vaihetta, jotka käydään läpi yksitellen. Kuvitteellisessa ympäristössä on myös turvallista tehdä virheitä ja oppia niistä ennen oikealle työmaalle lähtemistä. Pelien tavoitteena on tuot-taa elämyksellisiä yhteistoimintatilaisuuksia pitkäjänteisesti vuorovaikutteisuuden keinoin.

Katso video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ej992-vUrSA

Pelit ovat vapaasti ladattavissa osoitteista http://salpro.salpaus.fi/sandbox sekä http://salpro.salpaus.fi/sandbox2/

4.7 ASPASOME – asiakaspalvelun opiskelua pelaamalla ASPASOME on roolipeli, jossa käsitellään asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia, yhteis-kuntavastuuta ja kestävää kehitystä. Peliä voidaan hyödyntää merkonomi-opiskelijoiden koulutuksessa.

Pelin tarkoituksena on työskennellä tavaratalon eri osastoilla ja kohdata tavaratalossa sekä sosiaalisessa mediassa eteen tulevia jokapäiväisiä pienempiä ja suurempia haasteita, jot-ka liittyvät tavaratalon toimintaan ja kehittämiseen. Tavaratalon eri osastojen tulee tehdä yhteisiä päätöksiä ja ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta tavaratalon toiminta ei suistuisi kaaokseen. Pelissä vaaditaan yhteistyötä sekä kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä ja sopia tehtävistä toimenpiteistä.

Lue lisää https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1484/

4.8 Game BridgeGame Bridge on verkossa pelattava 3D-peli, joka on tarkoitettu kohtaamispaikaksi opis-kelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien käyttöön. Pelissä yhdistyvät työpaikalla ta-pahtuva oppiminen, viimeisin tietämys yhteisöllisestä oppimisesta sekä uusin tieto- ja viestintätekniikka. Pelin teemojen ja tilanteiden taustalla on pedagoginen käsikirjoitus,

Page 32: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

32

jonka tavoitteena on varmistaa oivaltava, syvällinen oppimiskokemus ja korkeatasoinen yhteisöllinen ryhmätyöskentely.

Game Bridge kehittää työpaikalla tarvittavia taitoja ja haastaa opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa tutustumaan uuteen toimintaympäristöön. Pelissä pelaaja joutuu pohti-maan, kuinka työnteko onnistuu muiden tuella niin, että voimat riittävät. Sen tapahtumat sijoittuvat festivaalialueelle, jossa pelin osallistujat ovat festivaalien talkoolaisia.

Kuva 12. Game Bridge

Game Bridgen tehtävissä korostuu inhimillinen kestävyys, ammatillinen osaaminen ja yhteistyö. Tehtävät on laadittu niin, ettei pelistä selviä ilman toisten pelaajien apua. Kah-den tunnin peliä pelataan 4–5 hengen ryhmissä. Peli koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat pelattavissa myös erikseen.

Pelin käyttöönottoa tuetaan opettajille ja työpaikkaohjaajille suunnatulla kirjalla sekä verk-koon tulevilla ohjeilla, esimerkeillä ja tapauskuvauksilla. Peli on osa laajempaa kehitys-työtä, jossa pelin opetuskäytön tueksi tuotetaan pedagogista materiaalia ja keskustelufoo-rumeja, joissa työpaikkaohjaajat ja opettajat voivat jakaa kokemuksiaan. Peli on tarjolla oppilaitoksille maksuttomasti, mutta sen ylläpito vaatii palvelimen.

Katso video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3efDgNmaGrM

Page 33: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

33

4.9 LOL – Lievästi outoa liiketoimintaaLOL-pelissä opiskelijat ja yrittäjät muodostavat Facebookissa yhteisön, jossa yrittäjät esitte-levät liiketoiminnan haasteita, ”saumoja”, Youtube-klippeinä ja opiskelijat tarjoavat luovia ratkaisuja pelaamalla LOL-peliä. Pelaajat pyrkivät tiimeinä tuottamaan mahdollisimman luovia ratkaisuja yritysten kuvaamiin saumoihin. Yritykset osallistuvat pelaajien kehittä-mien ratkaisujen arviointiin ja antavat palkinnot aineettomien, kehitysmaiden yrittäjyyttä tukevien lahjojen muodossa.

Peli synnyttää uusia verkostoja, innostaa yrittäjyyteen ja antaa yrittäjille luovia ratkaisu-malleja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Lue lisää https://www.facebook.com/lievastioutoaliiketoimintaa?ref=hl

4.10 KokkipeliKokkipeli on asiakaspalvelua käsittelevä verkkopeli hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Pelin tavoitteena on ravintolan raken-taminen ja erilaisiin kysymyksiin vastaaminen. Pelaajalla on mahdollisuus hankkia eri-hintaisia kalusteita ja ravintolan sisustukseen käytettäviä elementtejä. Pelaaja voi hankkia ravintolaansa myös tarjoilijoita ja asiakkaita. Ravintolan hankinnat kasvattavat ravintolan asiakaspaikkojen määrää. Pelaajan saamat tulot määräytyvät hänen ravintolansa asiakas-paikkojen määrän perusteella, eli mitä enemmän ravintolassa on kalusteita, sitä enemmän tuloja pelaaja saa.

Kokkipeliä on mahdollista pelata myös kaksinpelinä, jos opiskelijaryhmän opettaja on käynyt hallintajärjestelmän kautta lisäämässä opiskelijaryhmän peliin. Kaksinpelissä pa-noksina toimivat pelaajien pelissä keräämät rahat, ja pelaajat kisaavat toisiaan vastaan nopeudessa ja tarkkuudessa.

Lue lisää http://www11.edu.fi/kokkipeli/files/kokkipeli_esite.pdf

Page 34: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

34

LÄHTEET

Ammattipeda-sivusto www10.edu.fi/ammattipeda/

Frisk, Tarja (toim.): Oppimisympäristöjä avartamassa. Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2010:1. Opetus-hallitus.

Karusaari, Riitta: Levi-Instituutin kokemukset opetusjärjestelyjen ja -menetelmien kehit-tämisestä 2013.

Marika Koramo (toim.): Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä. Kan-sallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010. Oppaat ja käsikirjat 2012. Ope-tushallitus.

Kiltakoulujen sivut: www.kiltakoulut.fi

Koulutuksen järjestäjien Opetushallitukseen toimittamat oppimisympäristöhankkeiden loppuraportit vuosilta 2009–2011.

Koulutuksen järjestäjien Opetushallitukseen toimittamat laajennetun työssäoppimisen ko-keilujen loppuraportit vuosilta 2009–2011.

Koulutuksen järjestäjien Opetushallitukseen toimittamat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen loppuraportit vuosilta 2009–2011.

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen verkkosivustot: http://toplaaja.wikispaces.com/

Opetushallituksen Hyvät Käytännöt -sivusto https://hyvatkaytannot.oph.fi/

Opetushallituksen työpaikkaohjaajien koulutusta käsittelevä alasivusto http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutus

Opetushallituksen julkaisemat alakohtaiset oppimisympäristöjen turvallisuusoppaat http://www.oph.fi/haku?searchtext=turvallisuusopas

Top-patteri-hankkeen wiki-sivusto http://top-patteri.wikispaces.com/

Page 35: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

35

LIITE 1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammatti-osaamisennäyttöjen kehittämishankkeita

AO-näyttöihin avaintaitojen arviointi, laadullinen ja määrällinen kehittäminen ja ECVET

HANDY- handledning av yrkeslärare, arbetsplatshandledare och studerande - Axxell Ut-bildning Ab

Kehitämme ja kehitymme - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

LAPE ja NUVA VAIHTARIT

LUMIA-ohjaus 1 -hanke

Osaava Ohjaus

TOP ja AON 2012 - Yhteistyöllä laatua - Kainuun ammattiopisto

Topnet II ja Topnet - Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

TOP-kumppanuus

TOP-ohjausverkko - Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

TOP-patteri, valtakunnallinen koordinaatiohanke

TOPPAN, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

TOPPI

TOPTEN - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, InnoOmnia

TOP-Välkky - Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä

TOY-verkosto - Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä

TurvaPeda - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

TutKIVA oppiminen verkossa

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämishanke - Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry

Työssäoppimisen ja näyttöjen laatuhanke Pohjois-Karjala

Työssäoppimisen ja näyttöjen laatuhanke - Turun kaupunki

VALU, Vaihtoehto luokkaopetukseen - Työtehoseura ry

W.O.R.K. -työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen yhteisöllinen kehittä-minen

Yhteistyöllä TOP-laatua ja osaamista

Page 36: RIKASTA JA RAKASTA OPPIMISTA · 2019-04-18 · 7 1.1.2 Työssäoppimisen ohjausmalli Työssäoppimisen ohjausmallissa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja tiedostavat roo-linsa

36

Opetushallituswww.oph.fi/julkaisut

VerkkojulkaisuISBN 978-952-13-6066-4ISSN 1798-8969