ÖĞretmenlİk uygulamasi dersİ bİlgİlendİrme kilavuzu€¦yapacakları Öğretmenlik...

of 50/50
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞUBAT 2019 ERZİNCAN

Post on 06-Feb-2020

8 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

  BİLGİLENDİRME KILAVUZU

  ŞUBAT

  2019

  ERZİNCAN

 • ÖNSÖZ

  Bu kılavuz, 2018-2019 öğretim yılında Erzincan İlinde Öğretmenlik Uygulaması

  dersini yürütecek olan öğretmen ve öğretim üyelerine yönelik hazırlanmıştır. Bu kılavuz ile

  Öğretmenlik Uygulaması dersinin işlenişi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İlk olarak

  Öğretmenlik Uygulaması dersinin amacı, uygulamada görev alanların sorumlulukları ve

  MEBBİS sistemi kullanımı ilgili açıklamalara yer verilmiş, uygulamada dikkat edilecek

  noktalar aktarılmıştır. Öğretmenlik Uygulaması dersini verecek öğretmen ve öğretim

  üyelerinin dersle ilgili ortak bir anlayış geliştirmelerine olanak yaratması ve böylece öğretmen

  adaylarına daha nitelikli öğrenme yaşantıları sunulması açısından bu kılavuzu önemli buluyor

  ve uygulama sürecinde sizlere rehberlik edeceğini umuyoruz.

  Başarı dileklerimizle…

 • 1

  İÇİNDEKİLER GİRİŞ .................................................................................................................................................................................................. 2

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR........................................................................................... 5

  Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde Yer Alanların Görev ve Sorumlulukları ................................................................. 6

  Amaç, Kapsam,Dayanak: ............................................................................................................................................................... 6

  Uygulama Öğretim Elemanı .......................................................................................................................................................... 7

  Uygulama Kurum Müdürü ve Koodinatör ..................................................................................................................................... 8

  Uygulama Öğretmeni: ................................................................................................................................................................... 9

  Uygulama Öğrencisi: ................................................................................................................................................................... 10

  Uygulama Gerçekleşme Zamanı ve Süresi .................................................................................................................................. 11

  MEBBİS UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ .......................................................................................................... 13

  1.Uygulama Öğrencisi Fotoğraf Ekleme ...................................................................................................................................... 13

  Uygulama Öğrencisi Fotoğraf Ekleme İşlemi yapılırken dikkat edilecek hususlar: ................................................................. 13

  2. Uygulama Öğretmeni ve Akademisyen Ekleme: ..................................................................................................................... 14

  3. Akademisyen Haftalık Devamsızlık İşlemleri ........................................................................................................................... 15

  Haftalık Devamsızlık İşlemleri yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar: ....................................................................................... 15

  4. Akademisyen Günlük Devamsızlık İşlemleri ............................................................................................................................ 16

  Akademisyen Günlük Devamsızlık İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar: ................................................................. 16

  5. Öğrenci Çalışma Haftası Ekleme İşlemleri ............................................................................................................................... 17

  Öğrenci Çalışma Haftası Ekleme İşlemi Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar: ......................................................................... 17

  6. Öğrenci Günlük Devamsızlık İşlemleri ..................................................................................................................................... 18

  Öğrenci Günlük Devamsızlık İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar: ........................................................................... 18

  7. Öğrenci Günlük Değerlendirme İşlemleri ................................................................................................................................ 19

  Günlük Değerlendirme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:.............................................................................................. 20

  8. Öğrenci Genel Değerlendirme İşlemleri .................................................................................................................................. 21

  Genel Değerlendirme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar: ................................................................................................ 27

  KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ (KDM) NEDİR? ................................................................................................................................ 28

  KDM BASAMAKLARINDAN GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA SÜRECİNDE KULLANILAN TEKNİKLER: .................................................... 29

  1. Öğretmen-Öğrenci Diyalogları ................................................................................................................................................ 29

  2. Sözel Akış ................................................................................................................................................................................. 29

  3. Dersteki Öğrenci Davranışlarının Kodlanması ......................................................................................................................... 29

  4. Sınıf Trafiği .............................................................................................................................................................................. 29

  SON GÖRÜŞME SIRASINDA KULLANILAN TEKNİKLER ..................................................................................................................... 30

  1) Uygulama öğrencisi ile Arasında Güven Oluşturma ............................................................................................................... 30

  2. Soru Sorma: ............................................................................................................................................................................. 30

  3. Gerekçelendirme İstemi .......................................................................................................................................................... 30

  4. Destekleme: ............................................................................................................................................................................ 30

  GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA SÜRECİNDE KULLANILABİLECEK ÖRNEK ............................................................................................ 31

  FORMLAR ........................................................................................................................................................................................ 31

 • 2

  GİRİŞ

  Öğretmen yetiştiren fakültelerde okuyan veya pedagojik formasyon eğitimine katılan uygulama

  öğrencileri; öğretmenlik mesleğine hazırlanırken öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür,

  özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları gerçek bir

  eğitim-öğretim ortamı içinde “Öğretmenlik Uygulaması Dersi” ile kazanmaları amaçlanmaktadır.

  Öğretmenlik uygulaması; 1998 yılında Fakülte-Okul İş birliği adı altında, Yükseköğretim Kurulu

  ile Millî Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen bir düzenleme çerçevesinde yapılmaktadır.

  Fakülte-Okul iş birliğine bağlı olarak da Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına

  Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve Yükseköğretim

  Kurulu Başkanlığının Pedagojik Formasyon Usul ve Esasları hazırlanmıştır.

  Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında

  Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik

  Formasyon Usul ve Esaslarına göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkili ve verimli bir şekilde

  yürütülebilmesi, uygulama öğrencilerinin aktif katılımının sağlanması ve sürecin kontrol

  edilebilmesi için, MEBBİS üzerinden “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi” 10.10.2016

  tarihinde uygulamaya açılmıştır.

 • 3

  Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi;

  • Öğretmenlik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik kurumlar arasında etkin bir

  koordinasyonu sağlamak,

  • Planlama, uygulama ve değerlendirmede belirlenen ilkeler çerçevesinde ulusal bir

  standart oluşturmak,

  • Eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasındaki iş birliğini geliştirerek bilgi alışverişini

  artırmak,

  Eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasındaki eğitim ve öğretim sürecinde etkileşimi en

  üst düzeye çıkarmak,

  • Kuramın uygulamaya, uygulamanın kurama aktarılmasında yaşanan/yaşanacak

  olumsuzlukları gidermek,

  • Deneyim sahibi nitelikli öğretmenleri yetiştirmek,

  • Öğrenci performanslarının aday öğretmen alımlarındaki mülakatta kullanılmasını

  sağlamak amacıyla;

  “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi” geliştirilmiştir.

  Şekil -1 Öğretmenlik Uygulamasının İşleyişi

 • 4

  Uygulama Öğrencisi

  Değerlendirme Sistemi

  Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders

  Okutma Esasları, Yönerge ve

  Pedagojik Formasyon Usul ve

  Esaslara göre işletilmektedir.

  Fakülte uygulama koordinatörü,

  Bölüm uygulama koordinatörü,

  Uygulama öğretim üyesi,

  İl uygulama koordinatörü,

  Uygulama okul koordinatörü,

  Uygulama öğretmeni,

  Uygulama öğrencisi

  İl Uygulama Koordinatörü

  Uygulama Okul Koordinatörü

  Uygulama Öğretmeni

  Fakülte Uygulama Koordinatörü

  Bölüm Uygulama Koordinatörü

  Uygulama Öğretim Üyesi

 • 5

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL

  AÇIKLAMALAR 1. İlgili dönem başında resmi yazı ile okullara gönderilen Öğretmenlik Uygulaması Takviminde

  belirlenen tarihlerde uygulama kurum koordinatörü öncülüğünde uygulama öğretmeni ve uygulama

  öğrencileri oryantasyon, planlama toplantıları vb. çalışmaları yapıp takvim de belirtilen tarihte

  uygulama başlangıç tarihini uygulama öğretmeninin MEBBİS e işlenmesi gerekmektedir.

  2. Öğretmen adayları, uygulama okullarında her hafta en az bir ders saatini kendileri uygulamak

  (ders anlatımı yapmak) üzere en az altı saat okulda bulunmak zorundandır.

  3. Üniversitenin öğretmenlik uygulamasına yönelik hazırlamış olduğu plan doğrultusunda her

  öğrencinin istenilen düzeyde ders anlatımı yapabilmesi için kurum koordinatörü ve uygulama

  öğretmeni tarafından yapılan planlama doğrultusunda öğrenciler sınıflara 2 kişi olacak şekilde

  dağıtılmalıdır. (1 öğrenci dersi anlatan diğeri dersi dinleyen olacak şekilde).

  4. Her uygulama öğrencisi için tüm uygulama boyunca Uygulama Öğretmeni MEBBİS e en az 4 kez

  Günlük değerlendirme girişi yapmak zorundadır.(Genel Değerlendirmenin açılması için şarttır.)

  5. Genel değerlendirmenin gerçekten uzak olmaması için uygulama öğretim elemanının uygulama

  öğrencisinin ders anlatımlarına en az 4 kez katılması ve günlük değerlendirme sistemine

  görüşlerini aktarması istenmektedir.

  6. Uygulama dersinde öğretmen adaylarının mazeretsiz devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.

  7. Mazerete dayalı(belgelendirilmiş) devamsızlığın telafisinin yapılması istenilen durum olup, telafisi

  yapılamayacak durumlarda( son haftalarda yapılan devamsızlık, uygulama öğretmeninin ders

  programından kaynaklanan durumlar, uygulama öğretmeninin rapor, izinli olduğu durumlar, resmi

  tatiller vb.) uygulama öğrencisinin mazeretli olarak sisteme işlenmesi yeterlidir.

  8. Telafi aynı hafta içinde başka bir gün ya da bir başka hafta daha fazla gün gidilerek telafi

  yapılmalıdır. Bu durumun dersin sorumlu öğretim üyesinin ve uygulama öğretmeni bilgisi dâhilinde

  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  9. Uygulama öğrencileri, telafi durumları dışında, aynı hafta içinde birden fazla gün uygulama okuluna

  giderek 12 haftalık sürede belirtilen tarihten önce uygulamasını bitiremez.(Yoğunlaştırılmış program

  yapılamaz).

  10. Her uygulama öğrencisinin 72 saatlik uygulama yapması istenilen düzey olup, telafi yapılması

  olanaksız olan durumlarda uygulama öğrencisinin mazeretli olarak sisteme işlenmesi yeterlidir

  değerlendirilmesi katıldığı haftalara göre yapılacaktır.

 • 6

  Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde Yer Alanların

  Görev ve Sorumlulukları

  Amaç, Kapsam,Dayanak:

  1. Yönergemizde belirtildiği gibi Öğretmenlik Uygulaması son sınıf

  öğrencileri ve mezun formasyon öğrencilerine öğretmenlik

  mesleğine daha iyi hazırlanmaları ve öğretmenlik mesleğiyle

  ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları gerçek bir eğitim

  öğretim ortamında kazanmalarını amaçlamaktadır.

  :

 • 7

  Uygulama Öğretim Elemanı

  1. Uygulama öğretim elemanı uygulamanın her aşamasında gerekli rehberlik,

  danışmalık, devam devamsızlık takibi yapar.

  2. Uygulama öğretim elemanı her uygulama öğrencisinin dersine en az dört kez fiilen

  katılarak uod.meb.gov.tr adresinde yer alan günlük değerlendirmeler kısmına

  görüşlerini bildirecektir. 12 haftanın tamamlanmasının ardından uygulama

  öğretim elemanı uod.meb.gov.tr adresinde yer alan genel değerlendirme kısmına 33

  puan üzerinden değerlendirmesini yapacaktır. Uygulama öğretim elemanı

  uygulama öğrencisinin mazeretsiz devamsızlığı var ise uygulama öğrencisi

  devamsızlıktan kalmıştır seçeneğini işaretleyerek sisteme kayıt edecektir.

 • 8

  Uygulama Kurum Müdürü ve Koodinatör

  1. Uygulama kurum koordinatörü uygulamanın etkili ve verimli

  bir şekilde yürümesi için gerekli önlemleri ve yazışmaları yapar.

  Uygulama öğrencilerinin fotoğraflarını sisteme yükler.

  Uygulama öğretmenlerini sisteme kayıt ederek, uygulama

  öğretmeni- uygulama öğrencisi- uygulama öğretim elemanı

  eşleştirmesini yapar. Ayrıca uygulama öğretim elemanının

  devam devamsızlık işlemlerinin MEBBİS sistemine işler.

 • 9

  Uygulama Öğretmeni:

  1. Uygulama öğretmeni uygulama öğrencisinin devam devamsızlık

  durumunu MEBBİS sistemine kaydeder. Uygulama öğretmeni

  uygulama öğrencisinin 12 hafta boyunca en az dört kez ders

  anlatım sürecini MEBBİS günlük değerlendirme modülünde

  değerlendirir ve sisteme kayıt eder. 12 Haftalık süreç sonunda

  genel değerlendirme işleminin yapıp ıslak imzalı olarak

  uygulama eğitim kurumuna teslim eder.

 • 10

  Uygulama Öğrencisi:

  1. Uygulama öğrencisi eğitim kurumunda bulunduğu sürede

  öğretmenlerin uymak zorunda olduğu tüm kurallara uymak

  zorundadır. Öğretmenlik uygulaması kapsamında yapılan tüm

  çalışmaları ve raporları öğretim elemanı ve uygulama

  öğretmenine teslim eder.

 • 11

  Uygulama Gerçekleşme Zamanı ve Süresi

  1. Öğretmenlik uygulaması sürecinde uygulama öğrencisi haftada 6

  (altı) ders saati okulda bulunmak zorundadır. Uygulama

  öğrencisinin fiilen anlatacağı ders saatleri yönergeyle belirlen

  saatlere göre planlanarak anlatılan derslerin en az 4’ü MEBBİS

  günlük değerlendirme sisteminde değerlendirilerek kayıt

  edilmelidir.(Genel Değerlendirme yapılabilmesi için şarttır.)

  2. Uygulama öğrencilerinin ders bazında dağılımı 2 öğrenciyi

  geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.(Bir Öğrenci ders dinleyen

  diğeri ders anlatan olacak şekilde).Öğretmen ders programının

  uygunluğuna göre öğrencilerin farklı gün ve saatlerde ders

  anlatımı ve idari konulardaki görevlerini yapabilecek şekilde

  planlama yapılmalıdır.

 • 12

  3. Uygulama öğrencilerinin yasal mazeretleri olmaksızın

  devamsızlık hakkı yoktur. Mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci

  sistemden ilişiği kesilerek başarısız sayılır.

  4. Mazeretli yapılan devamsızlık (vize haftası ve resmi tatiller

  dahil) sonunda imkân varsa (ders programı ve planlamaya

  uygunsa) diğer haftalarda veya aynı hafta içinde farklı günde

  telafi uygulaması yaptırılabilir.

  5. Öğretmenlik uygulaması sonunda her öğrenci için ulaşılması

  istenilen uygulama saati 72 saat olmasına karşın resmi tatiller,

  mazeretler ve telafi yapılması imkânsız durumlar karşısında

  uygulama saati branşa ve öğrencilere göre farklılık gösterebilir.

 • 13

  MEBBİS UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME

  SİSTEMİ

  1.Uygulama Öğrencisi Fotoğraf Ekleme

  Okul idaresi tarafından Kurum MEBBİS sayfasından yapılacaktır.

  Uygulama Öğrencisi Fotoğraf Ekleme İşlemi yapılırken dikkat edilecek hususlar:

  Dosya boyutu 100 KB dan büyük olmamalıdır.

 • 14

  2. Uygulama Öğretmeni ve Akademisyen Ekleme:

  Okul idaresi tarafından Kurum MEBBİS sayfasından yapılacaktır.

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sisteme eklenmiş olan uygulama öğrencilerini kurumda

  kadrolu olarak görev yapan ve Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursunu

  Başarı ile tamamlayan öğretmenlere eşleştirmesi okul idaresi tarafından yapılır.

  Uygulama öğrencisinin yanında bulunan dosya klasörü tıklanarak her öğrenci için

  belirlenmiş olan uygulama öğretmeni seçilip kaydet butonuna basılır. Bu işlem her öğrenci

  için ayrı ayrı yapılmalıdır.

  Uygulama Öğretmeni Ekleme İşlemi yapılırken “Öğrenci ve Danışman

  Öğretmenin branşı aynı olmalıdır” kuralı unutulmamalıdır. Ayrıca sistemde sadece

  Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Belgesi olan öğretmenlere görünecektir.

 • 15

  Uygulama akademisyeni de aynı uygulama öğretmeni ekleme işleminde olduğu gibi

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş olan listeden seçilerek kaydedilecektir

  3. Akademisyen Haftalık Devamsızlık İşlemleri

  Haftalık Devamsızlık İşlemleri yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

  Hafta başlangıç günü pazartesi olmalıdır!

  Hafta bitiş günü cuma olmalıdır!

  Hafta bitiş tarihi ileri bir tarih olamaz!

 • 16

  Başlangıç ve bitiş tarihi aynı haftaya ait olmalıdır!

  Hafta başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz!

  4. Akademisyen Günlük Devamsızlık İşlemleri

  Akademisyen Günlük Devamsızlık İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

  Uygulama Yapılan Günlerde Akademisyenini geldiği günlere GELDİ katıldığı ders saatini

  diğer günlere Uygulama Yok seçilerek kaydedilecektir.

 • 17

  5. Öğrenci Çalışma Haftası Ekleme İşlemleri

  Öğrenci Çalışma Haftası Ekleme İşlemi Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

  Hafta başlangıç günü pazartesi olmalıdır!

  Hafta bitiş günü cuma olmalıdır!

  Hafta bitiş tarihi ileri bir tarih olamaz!

  Başlangıç ve bitiş tarihi aynı haftaya ait olmalıdır!

  Hafta başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz!

 • 18

  6. Öğrenci Günlük Devamsızlık İşlemleri

  Öğrenci Günlük Devamsızlık İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

  Uygulama Yapılan Günlerde Öğrencinin geldiği gün/günlere GELDİ katıldığı ders saatini,

  diğer günlere Uygulama Yok seçilerek kaydedilecektir. Eğer uygulama öğrencisi Mazeret

  izinli ya da raporlu ise ilgili seçenek seçilir açıklama kısmına getirdiği belgenin tarih ve sayı

  numarası yazılır. Uygulama günü resmi tatil ise ilgili seçenek seçilir. Uygulama öğretmeni

  raporlu ise Uygulama Yok seçilerek ilgili günün açıklama kısmına Uygulama Öğretmeni

  Raporlu yazılır.

 • 19

  7. Öğrenci Günlük Değerlendirme İşlemleri

  Uygulama Öğrencisi ders anlattıktan sonra Uygulama Öğretmeni tarafından doldurulacak

  olan Günlük Değerlendirme İşlemleri en erken 3. Hafta itibariyle başlar. Sınıf, Öğrenci

  Sayısı, Tarih ve Konu sisteme işlendikten sonra ders anlatımı ile ilgili değerlendirme

  yapılarak hesapla ve kaydet butonları ile işlem tamamlanır. Uygulama Öğretim Elemanına ait

  görüşler sistemden kaldırıldığı için bu kısımda Uygulama Öğretim Elemanı için yapılacak bir

  işlem kalmamıştır.

 • 20

  Günlük Değerlendirme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

  a) Branş bilgisi eksik olan uygulama öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz.

  b) Danışman öğretmen atanmayan uygulama öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz.

  c) Devamsızlık hafta işlemlerinde başlangıç ve/veya bitiş tarihi boş olan uygulama

  öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz.

  d) Günlük Değerlendirme her hafta değil sadece öğrenci ders anlattığı hafta doldurulacaktır.

  e) Üniversite programında ilk 2 hafta uyum haftası olduğundan ders anlatımları en erken 3.

  haftadan itibaren başlayacağı için günlük değerlendirmeler de 3. Haftadan itibaren

  başlayabilir.

  f) Genel değerlendirmenin açılabilmesi için sisteme minimum 4 defa günlük değerlendirme

  girişi yapılmalıdır. 4 defadan fazla giriş yapılabilir.

 • 21

  8. Öğrenci Genel Değerlendirme İşlemleri

  Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun %67’sini

  uygulama öğretmeni, %33’ünü ise uygulama akademisyenin verdiği

  not oluşturmaktadır.

 • 22

 • 23

 • 24

  Uygulama Öğretim Elemanı uod.meb.gov.tr adresinden

  aşağıda gösterilen formu dolduracaktır. Öğretim Elemanı

  Değerlendirmesini yapmadan Uygulama Öğretmeni değerlendirme

  yapamayacaktır.

 • 25

 • 26

  Öğrenci eğer devamsızlıktan kalmış ise Uygulama Öğretim

  Elemanı Öğrenci Devamsızlıktan kalmıştır butonunu seçerek

  kaydetme işlemi yapacaktır. Uygulama öğretim elemanı ve

  uygulama öğretmeni notlarını verdikten sonra her öğrenci için 2

  nüsha çıktı alınarak imzalanıp birisi öğretim elemanında diğeri

  okulda arşivlenmek üzere dosyalanacaktır.

 • 27

  Genel Değerlendirme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

  Branş bilgisi eksik olan uygulama öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz.

  Danışman öğretmen atanmayan uygulama öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz.

  Akademisyen atanmayan uygulama öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz.

  Devamsızlık işlemlerinde durumunda GELMEDİ bulunan uygulama öğrencisinin

  değerlendirilmesi yapılamaz.

  Devamsızlık hafta işlemlerinde başlangıç ve/veya bitiş tarihi boş olan uygulama öğrencisinin

  değerlendirilmesi yapılamaz.

  Günlük değerlendirmesi dörtten az olan uygulama öğrencisinin değerlendirilmesi yapılamaz!

  Uygulama öğrencisinin katıldığı ders saati sayısı uygulama süresinin %80 den az olursa

  öğrencinin genel değerlendirmesi yapılamaz.

 • 28

  KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ (KDM) NEDİR? 1970’li yılların başında Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde geliştirilmiştir, Bu

  model öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında öncelikle eğitim fakülteleri içerisinde ve

  uygulama okullarında belirli bir standardizasyon sağlayarak, sistemde görev alan kişilerin

  ortak ve etkin katılımını sağlayan bir öğretmenlik uygulaması modelidir.

  Klinik Danışmanlık Modeli Döngüsü

  1. Ön Görüşme: Bu süreçte uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni ile birlikte anlatacağı

  dersin genel çerçevesini belirler. Derste uygulama öğrencisinin kullanacağı ders planı belirli

  açılardan gözden geçirilir.

  2. Gözlem ve Veri Toplama: Bu süreç öğretim elemanının ve uygulama öğretmeninin

  uygulama öğrencisi ders anlatırken dikkatli bir biçimde gözlem yaptıkları süreçtir. Derse

  hiçbir şekilde müdahale etmeden uygulama öğrencisinin kullandığı yöntem ve teknikler,

  öğrencilerin katılımı, uygulama öğrencisinin güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri ve varsa

  önerilerini önündeki defterine not alır.

  3. Veri Analizi: Bu süreç öğretim elemanının uygulama öğrencisinin performans kayıtlarını

  ve dersle ilgili toplanan tüm verileri ele alıp düzenlediği, dersin güçlü yanlarını tespit edip,

  Ön Görüşme

  Gözlem ve Veri

  Toplama

  Veri Analizi

  Son Görüşme

  Yansıtma

 • 29

  geliştirilmesi gereken yönleri ve önerilecek stratejilerin neler olabileceğini belirlediği

  süreçtir.

  4. Son Görüşme: Bu süreç üçlü (dörtlü) paydaşların birlikte katıldığı ve sistematik olarak uygulama öğrencisine dersi hakkında çok yönlü dönüt verdikleri bir süreçtir.

  -Eylem Planı: Görüşme sonunda geliştirmesi gereken yönlerin neler olduğu, daha sonra anlatacağı derslerde dikkat etmesi gereken noktalar paydaşlar tarafından ortak

  olarak belirlenir ve ders gözlem formunun bir köşesine açık bir biçimde not edilir. Bir

  sonraki derste uygulama öğrencisinin bu noktalara dikkat edip etmediği öğretim

  elemanı/uygulama öğretmeni tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Ayrıca

  uygulama öğrencisi kendinde belirlediği eksiklikleri ve/veya gözlemlenmek istediği

  alanları öğretim elemanına/uygulama öğretmenine bildirerek «eylem planını»

  oluşturur.

  5. Yansıtma: ( Öz değerlendirme) En son adım olan yansıtma sürecine gelindiğinde hem

  uygulama öğrencisi hem de uygulama öğretmeni anlatılmış olan dersi mümkün olduğunca

  detaylı bir biçimde değerlendirmiş, daha etkili bir ders için uygulama öğrencisinin bundan

  sonra alması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olmuş biçimde KDM döngüsünü

  tamamlamış olurlar.

  KDM BASAMAKLARINDAN GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA

  SÜRECİNDE KULLANILAN TEKNİKLER: 1. Öğretmen-Öğrenci Diyalogları: Uygulama öğrencisinin sorduğu her sorunun ya da

  öğrencilerin verdiği her cevabın uygulama öğretmeni tarafından kaydedilmesi şeklinde

  gerçekleşir.

  2. Sözel Akış: Cinsiyete göre hangi öğrencinin kaç kez cevap verdiği, hangi öğrencilerin

  sıklıkla söz alıp, hangilerinin hiç söz almadığı gibi ayrıntıların kroki üzerinde gösterilmesidir.

  Bu teknikte Güçlü ve Eksik yönlerde not alınabilir.

  3. Dersteki Öğrenci Davranışlarının Kodlanması: Bu teknikte UÖ, öğrencilerin dersle ne

  kadar ilgilendiklerinin, konuşan, dersin huzurunu bozan öğrencilerin belirlenmesine yönelik

  veriler toplar, notlar alır.

  4. Sınıf Trafiği: Bu teknik ile ÖE sınıfta öğretmenin genel olarak nasıl hareket ettiğini

  detaylı bir biçimde kaydeder. Oklar kullanılarak yapılabilir. Ders başlamadan önce sınıfın

  oturma krokisi ya da planı bir kâğıda çizilir.

  5. Etkileşim Analizi: Bu tekniği kullanan bir öğretmenin sınıfta öğrencilerden gelen cevaplara nasıl cevap ya da tepki verdiğini kaydeder.

  6. Genel Değerlendirme/Gözden Geçirme: Bu yöntem sınıfta ders sırasında gerçekleşen

  olayların genel olarak gözlemlenmesi biçiminde gerçekleşir.

 • 30

  SON GÖRÜŞME SIRASINDA KULLANILAN TEKNİKLER 1) Uygulama öğrencisi ile Arasında Güven Oluşturma:

  - Yakınlık /Ahenk/ Uyum Oluşturma: 3 şekilde yapılır.

  a. Öğretmen adayının söylediği bir cümleyi başka bir şekilde dolaylı bir biçimde yeniden

  tekrar etmek

  b. Öğretmen adayının ifadesini verdiği cevap ile tekrar yinelemesini sağlamak

  c. Aday ile paralel pozisyonda oturmak ve ona benzer biçimde yanıt vermek

  - Olumlu İfade Kullanımı:

  2. Soru Sorma:

  3. Gerekçelendirme İstemi: 2 şekilde gerçekleşir.

  - İfadenin Netleştirilmesi

  - Yeniden İfadelendirme

  4. Destekleme: 3 şekilde gerçekleşir

  - Seçenek Üretme

  a. Öğretmen adayının (ÖA) daha önce anlatmış olduğu derslerde kullandığı tekniği/teknikleri

  hatırlatır ve benzer yöntemi burada da kullanabileceğini söyler.

  b. UÖE öğretmen adayına sınıfta karşılaştığı problemleri çözmede öğrenci gözü ile bakmayı

  öğretmeye çalışır

  c. UÖ Uygulama Öğrencisine daha önceki başka bir öğrencinin yanlış davranışına nasıl bir

  ceza /ödül yöntemi bulduğunu sorar ve aynı çözümü bu duruma da uygulayıp

  uygulayamayacağını sorar.

  - Uygulama Öğrencisine Sorumluluk Verme

  - Uygulama Öğrencisini Teşvik Etme

  SONUÇ OLARAK

  Uygulama öğretmenleri Uygulama öğrencilerine;

  Anlattıkları ders hakkında kendi kendine düşünmeleri,

  Kendi derslerini tek başına analiz etmeleri,

  Derslerini kendilerinin değerlendirmeleri,

  Karar verme sürecinde kendilerine güvenmeleri gerektiği konularında rehber olmaya

  çalışmalıdırlar.

 • 31

  GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA SÜRECİNDE

  KULLANILABİLECEK ÖRNEK

  FORMLAR

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

  Öğretmen- Öğrenci Diyalogları:

  Sözel Akış:

  MASA TAHTA

  Dersteki Öğrenci Davranışlarının Kodlanması:

  Sınıf Trafiği:

  MASA TAHTA

 • 48

  Güçlü Yönler:

  Eksik Yönler:

  Etkileşim Analizi: Öğretmen, Öğrencinin verdiği cevabı,

  o Güçlendiriyor. o Duymazdan geliyor. o Dinliyor o Kritik ediyor.

  Öğrenciyi, o Cesaretlendiriyor. o Eleştiriyor

  Cevaba, o Yeni bir soru ile cevap veriyor.

  Öğrencinin cevabında verdiği bilgiyi, o Başka bir soruda kullanıyor. o Yanlış buluyor. o Doğru bilgiyi sunuyor. o

  Genel Değerlendirme:

  Eylem Planı:

  2