resursĂ educaŢionalĂ deschisĂ · factorii cauzali fundamentali se situează, însă, în acele...

of 38 /38
RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Ghid metodologic ,,ETIOLOGIA SPECIFICĂ ȘI FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE ÎN DEFICIENȚA DE INTELECT” Autor: BUCIU LORENȚA-DANIELA Unitatea de învăţământ: CSEI Balş Domeniul: Psihopedagogie specială Scopul materialului propus: didactic

Author: others

Post on 28-Dec-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ

  Denumire: Ghid metodologic ,,ETIOLOGIA SPECIFICĂ ȘI

  FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE ÎN DEFICIENȚA DE

  INTELECT”

  Autor: BUCIU LORENȚA-DANIELA

  Unitatea de învăţământ: CSEI Balş

  Domeniul: Psihopedagogie specială

  Scopul materialului propus: didactic

 • BUCIU LORENȚA-DANIELA

  ETIOLOGIA SPECIFICĂ

  ȘI

  FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE

  ÎN

  DEFICIENȚA DE INTELECT

  SUBIECTE REZOLVATE DIN PROGRAMA PENTRU

  EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN

  ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC II

  - PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ -

  - GHID METODOLOGIC PENTRU CADRE DIDACTICE -

 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

  Psihopedagogie specială

  PROGRAMA NAȚIONALĂ PENTRU

  examenul de definitivare în

  învățământ

  obținerea gradului didactic II

 • PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENTULUI

  DE INTELECT

  TEMATICA PENTRU DEFINITIVAT ȘI GRADUL II

  MODUL I - Problematica generală a psihopedagogiei

  deficientului de intelect

  1. Stadialitate și evoluție

  2. Handicapul de intelect

  Concepte, definiții, frecvența, terminologie. Sistemul actual de

  asistență, educație specială și recuperare pentru deficienţii de intelect (în

  țara noastra și străinătate).

  Obiective generale și specifice ale acestui sistem.*

  Tendinte moderne în conceperea și organizarea asistenței, educației

  speciale și recuperării deficienţilor de intelect.

  Modalități variate de realizare în practică a ideilor de “integrare”,

  “școlarizare

  3. Etiologia specifică în deficienţa de intelect.

  Clasificarea deficienţilor de intelect după etiologie, gravitate,

  forme de manifestare. Caracterizarea principalelor sindroame

  oligofrenice.

  4. Factorii dezvoltării psihice

  Specificul relației și interacțiunii între ereditate – mediu – educație

  la persoanele cu handicap de intelect.

  Raportul învățare – dezvoltare – compensare la aceste persoane.*

  5. Comun şi specific în manifestarea tulburărilor de limbaj

  Consecințe ale acestor particularități în activitatea de educație

  specială și de recuperare.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • 6. Dezvoltarea compensatorie. Specificul relaţiei învăţare –

  dezvoltare la elevii cu deficienţă mentală.

  - conceptual de compensare şi de dezvoltare compensatorie;

  - conceptual de învăţare;

  - elemente specifice ale relaţiei învăţare – dezvoltare:

  - întârziere, dizarmonie, înţelegere parţială sau trunchiată;

  - rigiditate,inerție,fragilitatea personalității, fragilitatea și

  labilitatea conduitei verbale;

  - trasături temperamentale și de caracter

  7. Afectivitate și procesele volitive la deficienţii de intelect.

  Particularități ale afectivității și procesele volitive: instabilitate,

  rigiditate, dezechilibru de autoreglaj, insuficiența, mobilizare, etc.

  Consecințe ale acestor particularități în activitatea de educație

  specială și recuparare. Modalități de prevenire și combatere a

  consecințelor negative.

  8. Temperamentul și caracterul la deficienţii de intelect.

  Particularități ale acestora. Consecințe în activitatea de educație

  specială și recuperare.

  9. Modificările de ansamblu în structura personalității la

  deficientul de intelect.

  Interacțiunea dintre personalitate, conduita verbală și

  comportament.

  Modelarea compensatorie a personalității în procesul de educație

  specială și recuperare a deficienţilor de intelect.

  10. Diagnosticul diferențial la deficienţii de intelect

  Metode, procedee, tehnici, instrumente, în perspectiva elaborării

  programelor individuale de recuperare complexă și a inițierii măsurilor de

  orientare – reorientare școlară și profesională . *

  Specificul diagnozei și prognozei în psihopedagogia specială.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • MODULUL II – Problematica aplicativă a psihopedagogiei deficientului de intelect

  1. Perioade optime sensitive şi zonele dezvoltării

  2.Teorii ale învăţării cu aplicaţii la deficientul mental.

  3.Organizarea si formele procesului de instruire și educațional- recuperator pentru deficienţii de intelect.

  - clasa, grupa de educație, grupa de pregătire practică și grupa de

  corectare-principalele structuri organizatorice ale procesului instructiv- educativ-terapeutic, desfășurat în unitățile speciale pentru deficienţii de intelect;

  - forme de activitate diferențială (pe grupe de nivel) și individualizată (programe terapeutice individuale); *

  - specificul relației educat-educator în contextul activităților de grup și individuale, organizate cu elevii deficienţi de intelect . *

  4. Obiectivele și conținutul procesului de instruire și recuperativ-

  educațional pentru deficienţii de intelect.

  - obiectivele generale comune cu școala obișnuită (instructiv- cognitive și aplicativ practice);*

  - obiective generale specifice, educaţiei speciale;*

  - curriculumul educației speciale. *

  5. Specificul metodicii predări/învăţării în activitătile de instruire, educație și recuperare a deficienţilor de intelect. *

  - obiectivele de referinţă şi cele operaţionale;

  - conţinuturile învăţării şi proiectarea acestuia pe tipuri de activități, cu precizarea standardelor de realizare;

  - modele de proiectare, planificare şi de proiecte didactice;

  - adaptarea principiilor didacticii; valorizarea principiilor specifice educaţiei speciale;

  - mijloace didactice şi materiale specifice;

  - metode, procedee, exerciţii, tehnici de lucru etc.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • MODULUL III – Aspecte concrete privind metodica în activitatea cu deficienţii de intelect

  1. Metodologia predarii – învățării cunoștintelor elementare în

  cadrul ariei curriculare “limbă şi comunicare”

  - greutăți aparte întampinate de elevii deficienţi mental în procesul

  învățării limbii române, ca disciplina școlară; explicarea cauzelor

  (psihologice) ale acestor dificultăți și alegerea demersului metodologic

  vizând depășirea dificultăților în:

  - utilizarea metodei fonetice analitico-sintetice, în activitatea de instruire a

  citit-scrisului;

  - exersarea citirii, corecte, conștiente și expresive și a capacității de redare

  cu cuvinte proprii a celor citite;

  - exersarea scrierii lizibile (caligrafice) și corecte (ortografice);

  - exersarea exprimării corecte (oral și în scris) respectând regulile

  gramaticale elementare;

  - lărgirea și dezvoltarea vocabularului, accentuarea expresivității orale,

  consolidarea pronunției corecte, etc.

  2. Metodologia activităților de stimulare și corectare a

  limbajului în activitatea cu deficienţii de intelect.

  Contribuția activităților obișnuite instructiv-educative la stimularea

  dezvoltării și corectarea limbajului.

  Metodologia activităților de corectare individuală sau grupuri

  restrânse în cabinet. *

  3. Metodologia activităților de stimulare și corectare a psihomotricității deficiienţilor de intelect in cadrul activităților

  instructiv-educative obișnuite (îndeosebi al activităților de

  educație fizică, desen, îndeletniciri manuale etc.) cât și la cabinet.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • 4. Metodologia predarii-învățării cunoștințelor elementare în cadrul

  ariei curriculare „matematică şi ştiinţe” a elevilor cu deficienţă mentală.

  Dificultățile întampinate de elevii cu deficienţă de intelect în

  procesul învățării cunoștintelor elementare de aritmetică și geometrie.

  Explicarea cauzelor (psihologice) și alegerea demersului metodologic

  vizând depășirea dificultăților în:

  - însușirea numerației orale și a numerației scrise;

  - efectuarea operațiilor aritmetice;

  - rezolvarea unor probleme simple;

  - utilizarea practică a unităților de măsură (exerciții cu numere

  concrete).

  - cunoașterea mediului înconjurător (natural, geografic și social);

  5. Metodologia învăţării în cadrul ariilor curricluare arte şi

  tehnologii

  - abilitate manuală și pregătire pentru muncă;

  - educaţie estetică (educaţie muzicală, plastică etc.)

  - organizarea timpului liber (autoservire, joc, activități sportive,

  vizionări de spectacole, vizite, excursii, întreceri etc.).

  6. Metodologia ergoterapiei, ca element al procesului de recuperare

  complexă a deficienţilor de intelect.

  Rolul terapeutic al activităților de instruire practică, manuală.

  Limite și contradicții ale sistemului actual de orientare și pregătire

  cuprinse în activitatea de muncă a deficienţilor de intelect (cu forme

  medii si lejere).

  Aspecte sociale multiple ale integrării în muncă a deficienţilor de

  intelect, în regim obișnuit sau protejat.

  Specificul activităților de instruire practică elementară, de educație

  terapeutică și de formare a deprinderilor simple de autoservire și

  comportament la persoanele cu deficienţă severă si profundă.

 • 7. Orientări actuale în evaluarea complexă a elevilor cu deficienţe

  mentale

  - aspecte generale ale evaluării diagnostice;

  - psihodiagnoza şi procesul de evaluare a elevilor;

  - orientarea formativă în evaluarea cazurilor de deficienţă mentală;

  - tipuri de evaluare: iniţială, continuă, sumativă, periodică,

  finală,predictiv

  -rolul profesorului în evaluarea continuă a elevului deficient

  mental.

  8. Factori care participă la procesul de educație specială și de

  recuperare a deficienţilor de intelect. *

  Rolul dirigintelui clasei, al psihopedagogilor, al psihologului, al

  educatorului, al părinților etc.

  Forme concrete si modalități de colaborare între acești factori.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • SUBIECTUL I – Etiologia specifică în deficienţa de intelect

  Factorii cauzali ai deficienței mintale

  Clasificări ale factorilor cauzali ai deficienței mintale

  Factori genetici sau ereditari ai deficienței mintale

  Factorii extrinseci

  Clasificarea deficienței mintale după gravitate

  Sindroame ale deficienței mintale

  Maladia Down

  Sindromul lui Klinefelter

  Oligofrenia fenilpiruvică (fenilcetonuria)

  Categoria disendocriniilor

  Sindroamele deficienţei mintale cu etiologie genetică

  SUBIECTUL II - Factorii dezvoltării psihice

  Ereditatea

  Mediul

  Educația

  Specificul relației și interacțiunii între ereditate – mediu – educație

  la persoanele cu handicap de intelect

  BIBLIOGRAFIE

 • SUBIECTUL I – Etiologia specifică în deficienţa de intelect

  Factorii cauzali ai deficienței mintale

  Cea mai extinsă categorie şi care prezintă dificulăţi majore în procesul de

  dezvoltare a personalităţii şi integrării eficiente sociale este categoria

  deficienţelor mentale şi intelectuale.

  Într-o definiţie mai recentă, Ioan Druţu (1995) arata că deficienţa mintală

  reprezintă „o insuficienţă globală şi un funcţionament intelectual semnificativ

  inferior mediei, care se manifestă printr-o stagnare, încetinire sau o lipsă de

  achiziţie în dezvoltare, determinate de factori etiologici - biologici şi/sau de

  mediu - care acţionează din momentul concepţiei până la încheierea maturizării

  şi care au consecinţe asupra comportamentului adaptativ" .

  Etiologia deficienţei mintale este extrem de variata, agentul patogen fiind un

  “mozaic de factori” (Muşu, I., 1997). Etiologia handicapului mintal prezintă

  importanţă întrucât, cu cât se vor cunoaşte mai bine cauzele, cu atit pot deveni

  mai eficiente măsurile de profilaxie, de tratament medical, precum vor creşte şi

  diferenţele de diagnosticare şi tratare diferenţiată psihopedagogică a diferitelor

  moduri de manifestare ale handicapului mintal.

  Stabilirea precisă a cauzelor este de multe ori dificilă rezultând şi din faptul

  că în cazul handicapului mintal relaţia cauză-efect este diferită în cazurile

  individuale.

  În unele cazuri relaţia dintre etiologie şi deficienţă mintală este directă, iar în

  alte cazuri asistăm la faptul că efectul factorului etiologic este în raport de

  momentul onto-genetic în care aceasta acţionează. De multe ori, handicapul

  mintal este o consecinţă a acţiunii sumate a mai multor factori care acţionează

  simultan sau succesiv, sau de multe ori putem asista la coincidenţa acţiunii a doi

  factori fără ca între ei să existe vreo legătură cauzală directă.

 • Factorii cauzali fundamentali se situează, însă, în acele sectoare de

  bază, care determină, în general, evoluţia socio-umană a oricărui individ :

  Zestrea genetică (ereditatea), adică ceea ce el a moștenit de la

  predecesori;

  Mediul, ca factor al dezvoltării umane, este constituit din

  totalitatea elementelor cu care individul interactionează,

  direct sau indirect pe parcursul dezvoltării sale;

  Educația reprezintă elementul activ, care dinamizează,

  organizează și orientează acțiunea mediului asupra individului

  în cauză

  La baza deficienţei mintale se află, de fapt, o polietiologie; de cele

  mai multe ori, deficiența mintală reprezintă efectul însumării mai multor

  cauze, care acționează concomitent sau succesiv (ex: este greu de precizat

  dacă o infecție suferită de mama în timpul sarcinii, reprezintă cauza

  nemijlocită a deficienței mintale la viitorul copil sau este o cauza indirectă,

  prin alterarea organismului mamei, care nu mai poate asigura, in

  continuare, condiții optime pentru dezvoltarea intrauterina a fătului);

  O primă clasificare sistematică a cauzelor deficienţei mintale, în literatura

  psihopedagogică româneasca, ne-o oferă Mariana Roşca (1967).

  Iniţial, autoarea subliniază împrejurările care fac dificilă precizarea

  factorilor determinanţi ai deficienţei mintale, la un individ sau altul, aceste

  împrejurări constând în următoarele:

  - aceiaşi factori etiologici pot avea efecte diferite, în funcţie de momentul în

  care acţionează;

  - factori etiologici diferiţi pot duce la aceleaşi manifestări, dacă acţionează

  în aceeaşi etapă a dezvoltării ohtogenetice;

  - de cele mai multe ori, deficienţa mintală reprezintă efectul însumării mai

  multor cauze, care acţionează concomitent sau succesiv;

  - este greu de precizat, dacă, de exemplu, o infecţie suferită de mamă, în

  timpul sarcinii, reprezintă cauza nemijlocită a deficienţei mintale la viitorul

 • copil sau este o cauză indirectă, prin alterarea organismului mamei, care nu

  mai poate asigura, în continuare, condiţii optime pentru dezvoltarea

  intrauterină a fătului;

  - coincidenţa în timp a doi factori, între care, de fapt, nu există o legătură

  cauzală; de exemplu, la deficienţii mintal, prematuritatea este mai frecventă

  decât în situaţii obişnuite. Reprezintă, oare, prematuritatea o cauză a

  deficienţei mintale?

  Mariana Roşca subliniază, de asemenea, că există multiple clasificări ale

  cauzelor întârzierii mintale, şi anume, în funcţie de natura acestor cauze

  (agenţi infecţioşi, mecanici ş.a.), de relaţia dintre ereditate şi mediu (factori

  endogeni sau exogeni) sau în funcţie de momentul acţiunii factorilor

  cauzativi (s.n.) - factori prenatali, perinatali şi postnatali.

  În funcţie de momentul în care acţionează factorii cauzali există:

  - cauze prenatale - cele care acţionează în perioada intrauterină, când

  dezvoltarea fătului este, nemijlocit, dependentă de starea organismului

  mamei, inclusiv de starea psihică a acesteia;

  - cauze perinatale, care acţionează în scurta, dar plină de şocuri şi chiar de

  traumatisme pentru copil, perioadă cât durează naşterea propriu-zisă;

  - cauze postnatale, care acţionează după naştere, de regulă în mica copilărie.

 • Clasificări ale factorilor cauzali ai deficienței mintale

  Factori genetici sau ereditari ai deficienței mintale

  I A .Factori genetici nespecifici (poligenici):

  Debilitatea endogenă, sau subculturală, sau familială. l B Factori genetici

  specifici:

  I B -1. Sindroame datorate unei aberaţii cromozomiale

  l B -1 a) Aberaţia unui cromozom sexual:

  - sindromul lui Turner sau aplasia gonadică;

  - sindromul lui Bonneville Ulrich;

  - sindromul lui Klinefelter;

  - hermafroditismul.

  I B -1 b) Aberaţia unui cromozom autosom:

  - mongolismul sau sindromul lui Down.

  I B - 2. Sindroame datorate unei deficienţe specifice a genelor

  l B - 2 a) Ectodermoze congenitale:

  - scleroza tuberoasă a lui Bourneville;

  - neurofibromatoza sau boala lui Reckhlinghausen;

  - angiomatoza cerebrală sau boala lui Sturge-Weber-Dimitri.

  I B - 2 b) Disfuncţii metabolice sau dismetabolii:

  1. Dislipoidoze:

  - idioţia amaurotică (diverse varietăţi: boala lui Tay Sachs, boala lui

  Spielmayer, Voget etc.);

  - boala lui Niemann Pick;

  - boala lui Gaucher;

  - boala lui Hurler sau gargoilismul.

  2. Disproteidoze:

  - fenilcetonuria sau oligofrenia fenilpiruvică;

 • - sindromul lui Hartnup;

  - boala lui Wilson sau degenerescenta hepatolenticulară;

  - boala lui Low sau boala cerebro-oculo-renală;

  - boala siropului de arţar.

  3. Dismetaboliile hidraţilor de carbon:

  - galactosemia;

  - hipoglicemia idiopatică.

  l B - 2 c) Disendocrinii:

  - hipotiroidism;

  - hipoparatiroidism;

  - cretinism familial cu guşă;

  - diabet insipid nefrogen.

  I B - 2 d) Anomalii craniene familiale:

  - microcefalii;

  - sindromul lui Apert;

  - hidrocefalie;

  I C Sindroame la care este posibilă prezenţa unui proces genetic

  -epilepsia.

  Factori progenetici

  Aceștia sunt reprezentați de studiul fondului genic al patrimoniului ereditar

  al unei populaţii, precum şi studiul cauzelor evoluţiei sale şi al influenţelor

  mutagene la care este supus acest fond (la nivelul cuplului, al familiei, al

  individului).

 • Factorii extrinseci

  Acești factori se referă la acele cauze externe care duc la tulburarea

  activității cerebrale, fie sub forma lezării structurilor anatomice, fie sub

  forma tulburării mecanismelor biochimice ale sistemului nervos.

  În raport de momentul acțiunii aceşti factori pot fi clasificaţi în:

  1. Factori prenatali

  Infecţii de natură virotică (Ex. rubeola)

  Infecţii de natură bacteriană (Ex. sifilis)

  Infecţii cu protozoare (Ex. taxoplasmoză congenitală)

  Incompatibilitatea factorului RH

  Cauze chimice şi hormonale

  Vârsta părinţilor

  Emoţii foarte puternice

  Radiaţiile

  2. Cauzele perinatale ale deficieţei mintale

  Dintre factorii patogeni legaţi de procesul naşterii care pot fi

  incriminaţi în etiologia deficienţelor mintale amintim: prematuritatea,

  postmaturitatea cu greutatea prea mare a fătului la naştere, naşterea prin

  cezariană, expulzia prea rapidă, travaliul prelungit, suferinţa fetală,

  traumatismele mecanice, infecţiile, sindromul neuro-vascular. Aceşti

  factori, care pot să apară la naştere, ne interesează în măsura în care duc

  fie la anoxie sauhipoxie şi deci la oxigenarea anormală a sistemului nervos

  central., fie la producerea unor leziuni sau hematoame la nivelul acestuia,

  determinând o nedezvoltare normală ulterioară.

  3. Cauzele postnatale ale deficienţei mintale

  În această perioadă ne interesează acei factori care prin intervenţia lor

  pot afecta direct sau indirect sistemul nervos central. Printre factorii care

  pot acţiona asupra sistemului nervos central şi a căror consecinţe pot

  determina apariţia handicapului mintal de grade diferite sunt:

 • neuroinfecţiile (meningite, encefalite), intoxicaţiile (cu CO, cu plumb,

  etc.), leziunile cerebrale post traumatice, accidentele vasculare cerebrale,

  encefalopatiile de post imunizare, bolile organice cronice, subalimentaţia,

  alimentaţia neraţională, condiţiile neigienice.

  Clasificarea deficienței mintale după gravitate

  Pe plan mondial, după cum subliniază Ioan Druţu (1995), în prezent este

  acceptată de majoritatea cercetătorilor, precum şi a practicienilor,

  următoarea clasificare a deficienţei mintale :

  deficienţă mintală profundă – C.I. = 0 –20/25;

  deficienţă mintală severă – C.I. =20/25–35;

  deficienţă mintală moderată – C.I. =35–50/55;

  deficienţă mintală uşoară – C.I. =55–70/75;

  intelectul de limită – C.I. =70–85;

  Intelectul de limită defineşte o categorie eterogenă de forme şi grade de

  manifestare a căror trăsătură comună constă în fenomenul decompensării

  şcolare la vârsta de 11-12 ani (adică plafonare în dezvoltarea psiho-

  intelectuală a elevului la nivelul clasei a V-a sau a VI-a), urmată de unor

  reacţii nevrotice şi comportamentale consecutive insuccesului şcolar. Putem

  astfel vorbi de acei copii de graniţă, a căror posibilităţi intelectuale,

  afective, de adaptare socială, sunt mai reduse. Astfel copilul liminar se află

  la limita inferioară a normalităţii şi s-ar putea spune la limita superioară a

  debilităţii mintale.

  Unii autori arată că incidenţa liminarilor depistaţi creşte odată cu vârsta în

  anii şcolarizării, ajungând de la 4-5% depistaţi la vârsta de 8 ani la 14 % la

  diagnosticaţi la vârsta de 16 ani, după care incidenţa scade foarte mult,

  pentru ca la vârsta adultă aceştia să intre în rândurile populaţiei normal

  adaptate profesional şi social.

 • Tabloul clinic şi psihopatologic al liminarului

  Debilitatea mintală – Termenul sinonim cu insuficienţa mintală, introdus

  în literatura de specialitate în 1909 de Dupre, al cărui înţeles acoperă

  intervalul cuprins între imbecilitate şi intelectul liminar (psihometric se

  defineşte coeficientul de inteligenţă cuprins între Q.I.=50-69, corespunzător

  mecanismelor operaţionale ale gândirii specifice vârstei mintale de 7-9 ani).

  Subiecţii din această categorie sunt capabili de achiziţii şcolare

  corespunzătoare vârstei lor mintale şi pot ajunge la un grad de autonomie

  socială, însă fără posibilitatea asumării totale a responsabilităţii conduitelor

  lor, fiind incapabili să anticipeze urmările şi implicaţiile acestora.

  Cognitiv Afectiv Comportamental

  -Hipoactivitate

  intelectuală generală

  (cerebrastenie,astenie)

  - Hiperactivitate motorie

  - Anomalii ale fluxului

  ideativ (încetineală în

  gândire, vid mintal

  baraje,lapsusuri)

  -Dificultăţi în insuşirea

  scris-cititului şi

  calculului

  - Rezolvarea sarcinilor

  şcolare doar până la un

  anumit nivel de

  abstractozare şi

  complexitate

  - Imaturitate social-

  afectivă

  -Instabilitate

  emoţională

  - Infantilism afectiv

  -Incapacitate de a stabili

  contacte sociale, de a se

  integra în grupuri

  sociale

  - Dificultăţi de

  colaborare

  - Lipsa de stăpânire

  - Autocontrolul şi

  autoreglarea sunt

  nesigure

  - Hiperactivitate

  emotivă specifică

  copilului timid,

  emotiv,inhibat

  -Teamă de insucces

 • Tabloul clinic şi psihopatologic al debilului mintal

  Cognitiv Afectiv Comportamental

  -Predomina funcţiile de

  achiziţie comparativ cu

  funcţiile de elaborare

  - Lipsă de flexilbilitate a

  activităţii cognitive

  - Gândire reproductivă şi

  nu creativă; concretă şi

  practică, faţă de gândirea

  normală, abstractă

  -Deficienţe în realizarea

  operaţiilor complexe de

  generalizare şi

  abstractizare dar şi a

  operaţiilor elementare-

  analiză, sinteză,

  comparaţie

  -Stabileşte mai uşor

  asemămările decât

  deosebirile

  -Limbajul se dezvoltă cu

  întârziere sub toate

  aspectele sale

  -Capacităţi amnezice

  reduse, în special a celei

  voluntare

  Capacitate scăzută de

  organizare şi coordonare a

  acţiunilor în conformitate

  cu o comandă verbală

  - Imaturitate social-

  afectivă

  -Manifestări

  emotive

  puternice

  - Trairi afective

  explozive şi haotice

  cu efecte distructive

  - Capacitate redusă

  de

  control a expresiilor

  emoţionale, adesea

  foarte puternice,

  care îi afectează

  negativ relaţiile

  sociale

  -Capacităţi reduse de a

  stabili contacte sociale,

  de integrare în grupuri

  sociale

  - Comportament

  euforic,apatic, sau

  iritabil;

  - Manifestări emotive

  exagerat de

  puternice,frici

  nejustificate,

  mânie,reacţii agresive

  faţă de

  cei din jur, distrugerea

  obiectelor, lovirea

  propriului corp

  -Anxietate în legătură cu

  acceptarea de către alţi

  copii, dar şi de către

  adulţi

  - Ostilitate faţă de adulţi

 • Imbecilitatea – este o deficienţă mintală gravă care se situează sub raportul

  gradului între debilitatea mintală şi idioţie. Vârsta mintală se situaează între

  2 şi 7 ani, corespunzător unui I.Q. care variază între 20-50. Cel afectat de

  imbecilitate este, parţial educabil şi perfectibil. În literatura de specialitate

  sunt definite un oarecare număr de tipuri clinice, nu numai după etiologie,

  ci şi după trăsăturile comune ale aspectelor clinice şi de evoluţie. Dintre

  aceste tipuri amintim : mongolismul, întârzierea cu note autistice (arieraţia

  autistică), cretinismul, imbecilii prodigioşi („idioţii savanţi”)

  În virtutea unui anumit grad de realativitate, formează grupa deficienţilor

  recuperabili din punct de vedere profesional şi social. Sunt integrabili în

  societate în condiţii protejate sau obişnuite, în funcţie de exigenţele

  comunităţii.

  Tabloul clinic şi psihopatologic al imbecilului

  Cognitiv Afectiv Comportamental

  - Gândire concretă,

  situaţională, limitată la

  rezolvări mecanice

  -Nu inţeleg relaţiile

  spaţiale şi nu însuşesc

  noţiunea de număr

  - Vocabular restrâns la

  cuvinte uzuale, vorbire

  imperfectă

  -Nu işi pot însuşi scris

  cititul, poate doar printr-

  o deprindere mecanică

  -Atenţie instabilă,

  memorie diminuată,

  uneori poate apare

  hipermnezia (cazul

  „idioţilor savanţi”)

  -Imaturitate şi

  labilitate afectivă,

  manifestate prin

  crize de

  plâns,negativism faţă

  de

  anturaj,indiferenţă,

  izolare

  - Ataşament exagerat

  faţă de persoanele

  care se ocupă de

  ei,cu o mare nevoie

  de securitate

  -Infantilism afectiv

  - Conduite reactive pe

  fondul cărora se dezvoltă

  structuri mintale

  obsesive,fobice sau

  hipocondrice, deliruri de

  revendicare sau de

  persecuţie

  - Depresii anxioase, care

  pot culmina cu acţiuni

  autoagresive(suicid), sau

  heteroagrseive (crime)

  - Emotivitate puternică şi

  rău controlată

  - Comportament de

  evitare a situaţiilor de

  eşec

  - Comportamente

  aberante

 • Idioţia – reprezintă forma cea mai garvă de deficienţă mintală , şi defineşte

  persoana incapabilă să se autoconducă, să se apere de eventualele pericole

  sau chiar să se hrănească, având o permanentă nevoie de îngrijire şi

  supraveghere. Este definit printr-un nivel mintal inferior vârstei de 2 ani şi

  un coeficient de inteligenţă de 20 I.Q. Datorită slabei lor rezistenţe la

  infecţii şi alţi agenţi patogeni, mortalitatea în rândul acestei categorii de

  deficienţi este foarte mare, media lor de viaţă fiind de aproximativ 19-20

  ani, faţă de cea imbecililor care este de aproximativ 25-30 ani. Persoanele

  cu deficienţă mintală severă au grad mare de dependenţă, sunt irecuperabili,

  fără şanse de profesionalizare, potenţial foarte scăzut de integrare şi

  adaptare socială.

  Tabloul clinic şi psihopatologic al idiotului

  Cognitiv Afectiv Comportamental

  -Structură psiho-motrică

  rudimentară,

  nediferenţiată, evidenţiată

  în special prin balansări

  uniforme, grimase,

  contorsiuni, impulsuri

  motrice subite

  -Nu poate comunica prin

  limbaj cu cei din jur

  - Cunoştinţele sale nu

  depăşesc prima copilărie

  -Afectivitatea

  redusă doar

  la trăirea

  impulsurilor

  primare cu crize

  acute de

  plâns autoerotism

  -Emoţii bruşte

  (plâns sau

  râs)apar ca simple

  acte automate sau

  reflexe

  -Instincte

  primitive,

  brutale de aderenţă

  narcisica la corp,

  sau zone erogene

  - Instincte primitive,

  brutale de aderenţă

  narcisica la corp, sau

  zone erogene

  - Comportamente

  apatice, maleabilitate

  - Comportament alcătuit

  din acte pur reflexe

 • Sindroame ale deficienței mintale

  Maladia Down

  Denumită după numele celui care a descris-o, Langdon Down - este

  un sindrom determinat de aberaţia unui cromozom autosom, la indivizii cu

  această anomalie apărând, în nucleul celulelor, un cromozom în plus, în

  perechea 21, fapt pentru care se mai numeşte «Trisomia 21».

  În ceea ce priveşte etiologia Trisomiei 21, există părerea că ea s-ar

  putea datora vârstei mai înaintate a mamei, frecvenţa naşterilor unor astfel

  de copii fiind semnificativ mai ridicată la femeile în vârstă de peste 45 de

  ani. De asemenea, uneori este incriminată şi vârsta înaintată a tatălui sau

  diferenţa mare de vârstă între cei doi părinţi, precum şi acţiunea unor

  factori nocivi în timpul sarcinii: oboseală intensă şi de lungă durată a

  gravidei, stări fizice şi afective trauma-tizante ale acesteia etc. încercând să

  găsim în toate aceste situaţii un element comun, care ar putea fi, eventual,

  considerat factor etiologic al Trisomiei 21, se pare că ar trebui să ne

  referim la «slăbirea funcţiilor reproductive ale părinţilor, îndeosebi la

  extenuarea organismului mamei.

  Fiind cea mai frecventă aberaţie cromozomială, care se detectează foarte

  de timpuriu, datorită unei dismorfii caracteristice, observabilă chiar de la

  naştere, această maladie marchează individul din momentul concepţiei şi

  pe întregul parcurs al vieţii sale, atât în ceea ce priveşte caracteristicile

  dezvoltării organismului, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea psihică,

  mintală.

  Aspectele structurale cele mai caracteristice sunt - după E. Verza (1998,

  p. 28) - craniul mic şi brahicefalic, protuberanta occipitală neconturată,

  fantele palpebrale oblice şi orientate spre exterior, limba fisurată, având un

  aspect lat şi hipotonic sau îngust şi ascuţit, buzele groase şi fisurate

  transversal, frecvente anomalii ale maxilarelor şi dinţilor, degete scurte şi

 • prezentând, uneori, sindactilie etc. Autorul citat subliniază un lucru

  deosebit de important şi anume că aceste caracteristici structurale sunt

  tipice pentru sindromul Down numai daca se găsesc în combinaţie la

  acelaşi individ; izolat, ele pot fi observate şi la persoane cu alte deficienţe

  sau chiar la persoane cu o dezvoltare normală.

  Având o capacitate imunitară foarte scăzută, mulţi dintre copiii cu

  sindrom Down mureau de timpuriu, fiind vulnerabili mai ales la infecţii.

  Situaţia s-a schimbat, însă, semnificativ, după punerea la punct a

  tratamentelor cu antibiotice.

  De asemenea, au fost elaborate programe de intervenţie timpurie,

  psihopedagogică şi terapeutică, punându-se accent pe colaborarea între

  specialişti - psihologi, pedagogi, medici, lucrători sociali - şi pe implicarea

  masivă a familiei, îndeosebi, a mamei.

  De regulă, copiii cu maladie Down se situează la nivelul deficienţei

  mintale severe şi chiar al celei profunde, cazurile de deficienţă mintală

  moderată sau uşoară fiind rare. De asemenea, ei prezintă accentuate

  întârzieri în dezvoltarea limbajului, numeroase tulburări de pronunţie,

  dificultăţi majore în însuşirea citit-scrisului, accentuate tulburări ale

  psihomotricităţii etc.

  Aceste afirmaţii se referă, mai ales, la situaţiile în care copiii cu maladia

  Down nu beneficiază, de timpuriu, de o abordare terapeutică şi educativă

  corespunzătoare.

  Baza genetică a maladiei Down nu poate fi schimbată în ontogeneză,

  aberaţia cromozomială - Trisomia 21 - rămânând pentru întreaga viaţă.

  Orientarea individuală şi dezvoltarea într-o direcţie pozitivă este însă

  posibilă, în condiţiile enumerate mai sus, dar şi datorită unor particularităţi

  de care dau dovadă chiar copiii respectivi: ei sunt, de regulă, afectuoşi,

  veseli, dornici de compania altor persoane şi se deprind relativ uşor să

  convieţuiască într-un grup tolerant.

 • De aici importanţa pregătirii, a educării grupului social căruia îi

  aparţine, la un moment dat, copilul cu maladie Down, pentru a-l accepta,

  a-l ajuta şi a-l încuraja în manifestările sale de apropiere şi afecţiune.

  Sindromul lui Klinefelter

  Face parte din categoria aberaţiilor unui cromozom sexual, cariotipul

  majorităţii bolnavilor fiind 47 XXY şi afectând doar sexul masculin.

  Indivizii cu acest sindrom prezintă o serie de caracteristici ale dezvoltării

  fizice, dintre care amintim: în copilărie - talie înaltă, testicole mici,

  necoborâte în scrot, în timp ce, la pubertate, se accentuează unele trăsături

  de tip feminin: şolduri late, musculatură slab dezvoltată, pilozitate săracă.

  La aceşti indivizi este afectată, de regulă, dezvoltarea intelectuală,

  gravitatea afecţiunii fiind în funcţie de numărul cromozomilor X , cu cât

  numărul acestora este mai mare, cu atât mai afectat este intelectul. Sunt

  prezente şi unele tulburări afectiv-comportamentale, ca timiditate, stări

  accentuate de inhibiţie, complexe de inferioritate, perversiuni sexuale,

  după cum pot exista şi tulburări neurologice de tipul epilepsiei sau al

  atacsiei cerebrale.

  Pe lângă supravegherea medicală şi tratamentele de specialitate, în cazul

  indivizilor cu acest sindrom sunt necesare: exerciţii adecvate de educaţie

  fizică, antrenarea sistematică a operaţiilor intelectuale şi a capacităţilor

  mnezice, consolidarea deprinderilor de comportament corect şi inhibarea

  celor neadecvate etc.

  Oligofrenia fenilpiruvică (fenilcetonuria)

  Maladie descrisă de Foling în 1934 - face parte din categoria

  dismetaboliilor determinate genetic, în speţă, din subcategoria

  disproteidozelor, acest sindrom caracterizându-se prin lipsa din sânge a

  acelei enzime, care,în situaţii obişnuite, asigura transformarea fenilalaninei

  în tirocsină. Când acest proces nu are loc, fenilalanina se transformă în

 • acid fenilpiruvic, toxic pentru organism şi cu influenţe nocive grave asupra

  sistemului nervos central. Faptul că prezenţa acestui acid poate fi

  depistata, prin analize de laborator, foarte de timpuriu, are o importanţă

  deosebită, deoarece dă posibilitatea instituirii unei diete speciale, lipsită de

  elementul toxic, prin aceasta prevenindu-se apariţia fenomenelor de

  retardare mintală accentuată.

  «După o anumită vârstă - menţionează I.Druţu (1995) - dieta poate fi

  întreruptă şi, cu toate că dismetabolia se menţine, aceasta nu mai afectează

  sistemul nervos, în lipsa aplicării dietei necesare, aceşti copii prezintă o

  deficienţă mintală gravă: 65% sunt deficienţi mintal profunzi, 31 % sunt

  deficienţi mintal sever sau moderaţi şi numai 4 % sunt deficienţi mintal

  uşor).

  Deşi în primele luni după naştere copilul pare normal, curând vor

  apărea primele semne ale bolii - iritabilitate crescută şi crize convulsive.

  Sunt observate, treptat, şi anumite caracteristici morfologice: ochi albaştri,

  piele fină, părul blond etc. Autorul citat menţionează, de asemenea,

  întârzierea achiziţiilor psihomotrice şi prezenţa stereotipiilor în plan motor,

  rigiditatea musculară, reflexe osteotendinoase vii, manifestări convulsive,

  trasee EEG de tip encefalopat etc.

  În cazul acestui sindrom - ca, de altfel, şi în cazul altor dismetabolii -

  importanţa hotărâtoare aparţine măsurilor de depistare cât mai timpurie -

  prin analize medicale adecvate - a procesului maladiv şi instituirea unui

  regim alimentar sever, deci a unei diete apte să elimine intoxicarea

  organismului cu substanţe nocive, şi astfel să prevină afectarea sistemului

  nervos central şi instalarea unei deficienţe mintale accentuate.

  Afirmaţia de mai sus este valabilă şi în cazul galactosemiei, maladie

  care face parte tot din categoria dismetaboliilor, în speţă fiind determinată

  de perturbarea metabolismului carbonului. Absenţa unei anumite enzime

  din sânge provocă incapacitatea organismului noului născut de a

  transforma corespunzător galactoza din laptele cu care este hrănit copilul.

 • Un tratament adecvat al acestuia din primele zile de viaţă, în condiţiile

  eliminării totale a laptelui din regimul alimentar, este capabil sa prevină

  sau să diminueze o serie de afecţiuni grave, cum sunt: insuficienţe ale

  dezvoltării somatice, tulburări hepato-digestive, tulburări neurologice şi

  instalarea deficienţei mintale.

  Categoria disendocriniilor

  Adică a sindroamelor datorate unor tulburări ale funcţionării glandelor

  cu secreţie internă -amintim doar hipotiroidismul, în cele două variante ale

  sale: cretinismul endemic şi cretinismul sporadic, datorate dereglării

  funcţiei normale a glandei tiroide.

  În cazul cretinismului endemic, care apare, îndeosebi, în anumite zone

  geografice, lipsite de iod, dezvoltarea organismului este afectată încă din

  perioada prenatală, ca urmare a insuficienţei iodului şi dereglării

  procesului de sinteză a hormonilor tiroidieni. în cazul cretinismului

  sporadic, glanda tiroidă, fie că rămâne nedezvoltată, fie degenerează,

  insuficienţa endocrină consecutivă acestei stări afectând puternic

  dezvoltarea, inclusiv dezvoltarea intelectuală.

  Pe aceşti indivizi îi caracterizează: o statură mică, un craniu relativ mare,

  pielea uscată şi gălbuie, păr aspru, abdomen diform şi cu hernii. Psihic, ei

  sunt apatici, au mişcări şi mimică sărace, o reactivitate redusă şi

  insuficienţă intelectuală accentuată. Diagosticul foarte timpuriu şi

  administrarea unor preparate tiroidiene, însoţite de vitamina B, duc la

  ameliorări psihice, dar mai ales somatice.

 • Sindroamele deficienţei mintale cu etiologie genetică

  Pot fi grupate şi după alte criterii, decât cele la care s-a făcut apel în

  clasificarea de mai sus.

  Reproducem, ca exemplu, schema utilizată în acest sens de reprezentanţi ai

  şcolii psihopedagogice clujene: M. Roşca (1967), I. Druţu (1995) ş.a.:

  Deficienţa mintală, însoţită de anomalii cromozomiale:

  - autosomale - sindromul Down,

  - a cromozomilor sexuali - sindromul Turner, Klinefelter şi her-

  mafrodismul.

  Deficienţa mintală însoţită de tulburări metabolice (eredopatii metabolice):

  - oligofrenia fenilpiruvică (sau fenilcetonuria - lipsa enzimei care

  transformă fenilalanina în tiroxină);

  - sindromul Harinup:

  - degenerescenta hepatolenticulară (tulburarea metabolismului cuprului);

  - galactosemia (galactozuria - lipsa unei enzime, care asigură

  metabolismul galactozei);

  - fructozuria;

  - idioţiile amaurotice - forma Tay Sacn şi forma Spielmayer-Vogt

  (tulburarea metabolismului lipidelor);

  - maladia Niemann Pick (acumulare de lipide);

  - boala Gauch (cerebrozidoza sau lipidoza cu cerebrozide);

  - maladia Hurler (cantităţi crescute de mucopolizaharide acide).

  Formele disostozice ale deficienţei mintale (sunt incluse formele

  deficienţei mintale, însoţite de anomalii evidente ale sistemului osos):

  - arahnodactilia (degetele lungi şi subţiri, craniul îngust, cutia toracică

  adâncă etc.);

  - gargoilismul (statura subnormalâ, gâtul şi membrele scurte, craniul lărgit

  etc);

  - microcefalia (exogenă sau endogenă);

 • - hipertelorismul (craniu brahicefalic, ochi depărtaţi, anomalii ale boitei

  palatine);

  - sindromul Aperi sau acroencefalosindactilia (craniu-turn, nas de

  papagal, bolta-ogivală, polidactilia etc.);

  - hidrocefalia (diferite forme, cu mărirea perimetrului cranian etc.).

  Formele xerodermice ale deficienţei mintale (displazii, neuroecto-dermice

  congenitale):

  - sindromul Rud (piele uscată, galben-cenuşie, cu plăcuţe, părul creşte greu

  etc.);

  - sindromul Sturge-Weber (pete roşiatice sau violacee pe piele);

  - scleroza tuberoasă Bourneville (adenoame sebacee în zona nasului, de

  culoare gălbuie-roşiatică sau neagră).

  Formele endocrine ale deficienţei mintale (datorate tulburării activi¬tăţii

  glandelor cu secreţie internă):

  - hipotiroidismul, cu cele două forme de manifestare ale sale:

  - cretinismul endemic (datorat lipsei de iod);

  - cretinismul sporadic (datorat nedezvoltării sau degenerării tiroidei)

  Deficienţa mintală asociată unor tulburări neurologice:

  - sindromul Marinescu Stogren (mişcări involuntare, tremor intenţional,

  nistagmus, tulburări de echilibru, hipotonie muscu¬lară etc.);

  - oligofreniile cu nedezvoltarea unor regiuni din encefal (şi tulburări de

  conduită);

  - paralizia cerebrală (dezechilibru în dezvoltarea funcţiilor psi¬hice).

  Prezentând şi această enumerare schematică a sindroamelor, însoţită de

  deficienţă mintală, am ţinut să ilustrăm, o dată în plus, faptul că ele sunt

  deosebit de numeroase, în realitate numărul lor depăşind cu mult cifra de

  100. De asemenea, trebuie menţionat, că, în marea lor majoritate,

  sindroamele enumerate reprezintă cazuri de deficienţă mintală accentuată

  (severă şi chiar profundă), inclusiv tulburări neurologice şi psihice

 • complexe. Aşa însă - cum, de altfel, am mai spus - numărul indivizilor

  care se nasc cu aceste sindroame este relativ mic.

  Datorită dificultăţilor însemnate, pe care le întâmpină în procesul

  adaptării - inclusiv în instruirea elementară - doar o mică parte dintre ei

  beneficiază, în prezent, de şcolarizare. Condiţia fundamentală a unei

  eventuale reuşite în terapia complexă o reprezintă abordarea cât mai de

  timpuriu posibil, în programe adaptate, personalizate, în care tratamentele

  medicale corespunzătoare - transfuzii, dietă severă, administrare de

  substanţe hormonale etc. - trebuie să se îmbine cu măsuri de organizare a

  mediului familial şi educativ terapeutic.

 • SUBIECTUL II - Factorii dezvoltării psihice

  Ereditatea

  Printre cauzele prenatale ale deficienţei mintale, M. Roşca menţionează,

  în primul rând, ereditatea. Acest punct de vedere este justificat, dacă ne referim

  strict la cronologia acţiunii factorilor cauzali. După acest criteriu, ereditatea

  este factorul etiologic premergător tuturor celorlalte cauze posibile. Se ştie însă

  că manifestarea consecinţelor factorului ereditar poate avea loc şi ulterior, în

  etapele mai târzii ale ontogenezei, iar formele respective de manifestare pot

  reprezenta tablouri distincte ale deficienţei mintale.

  De altfel, chiar autoarea citată subliniază că «prin ereditate nu se

  transmite întârzierea mintală ca atare, ci anumite particularităţi anatomo-fizio-

  logice, care vor influenţa relaţiile copilului cu mediul» ,această influenţare

  petrecându-se, desigur, pe tot parcursul dezvoltării ontogenetice şi nu doar în

  perioada prenatală.

  Trebuie subliniată interrelaţia strânsă dintre factorii ereditari şi cei

  ambientali, în etiologia şi evoluţia deficienţei mintale.

  Ereditatea este însuşirea fundamentală a materiei vii de a transmite, de la

  o generaţie la alta, mesajele de specificitate (ale speciei, ale grupului, ale

  individului) sub forma codului genetic.

  Luminiţa Iacob - autoarea acestei definiţii -adaugă şi o altă idee, interesantă

  mai ales pentru domeniul psihopedagogie speciale: «In stadiul actual al

  cunoaşterii şi stăpânirii mecanismelor eredităţii se poate afirma că rolul său în

  dezvoltare, mai ales în dezvoltarea psihică, este de premisă naturală. Această

  premisă, cu acţiune probabilistă, poate oferi individului o şansă (ereditatea

  normală) sau o neşansă (ereditatea tarată). Prima poate fi ulterior valorificată

  sau nu, iar cea de-a doua, în funcţie de gravitate, poate fi compensată în

  diverse grade sau nu" .

 • De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că unul şi acelaşi factor

  nociv - de exemplu, un traumatism cerebral - poate acţiona asupra

  organismului, inclusiv asupra sistemului nervos central al copilului, devenind,

  astfel, o cauză posibilă a instalării deficienţei mintale -dar şi a altor deficienţe

  şi/sau incapacităţi - în oricare din etapele amintite, atât prenatal, cât şi perinatal

  sau postnatal. Consecinţele acţionării aceluiaşi factor nociv asupra dezvoltării

  psihice a copilului vor putea fi, însă, foarte diferite în raport de momentul în

  care acţionează asupra organismului acestuia, precum şi de interacţiunea cu alţi

  factori nocivi, dar şi cu mecanismele recuperatorii de care dispune

  orga¬nismul în cauză.

  Se evidenţiază, de pildă, faptul că factorii care acţionează în primele 3

  luni ale sarcinii - deci în prima treime a prenatalităţii - duc la consecinţe dintre

  cele mai grave, întrucât, în această perioadă, apar şi se diferenţiază organele

  separate ale fătului, iar ţesuturile, inclusiv cele din care se formează sistemul

  nervos, au o vulnerabilitate crescută (Radu Gh, 1999).

  De asemenea, în cadrul unor investigaţii asupra cazurilor de îmbolnăvire

  a viitoarelor mame, în timpul sarcinii, cu rubeolă - maladie provocată de o

  infecţie virotică - s-a constatat apariţia ulterioară a unor cazuri de retardare

  mintală, mai mult sau mai puţin accentuată, într-un procent de 47%, la copiii ai

  căror mame au suportat îmbolnăvirea în prima lună a sarcinii, de 20%, în luna

  a doua şi de numai 7%, în luna a treia (dupăVerza E., 1996).

  Se menţionează, de asemenea, asocierea retardului mintal, în unele

  dintre aceste cazuri, cu instabilitatea psihomotorie, cu reacţii impulsive,

  tulburări senzoriale (auditive), cardiace şi ale creşterii, întrucât rubeola

  distruge rezervele de vitamina A din organismul afectat, se recomandă -

  desigur, de către medicul care asistă gravida bolnavă de rubeola -

  administrarea unui tratament care include şi vitamina A.

 • Alte forme de infecţie virotică a gravidelor, infecţii care pot acţiona

  nociv asupra fătului şi pot determina apariţia (după naştere) a unor cazuri de

  deficienţă mintală, dar şi a altor deficienţe, sunt gripa infecţioasă, hepatita

  virotică, pojarul, oreionul ş.a.

  O grupă de factori care acţionează prenatal o reprezintă şi infecţiile de

  natură bacteriană. Dintre acestea sunt amintite :

  - tuberculoza congenitală, care, dacă acţionează din primele luni ale

  sarcinii, poate determina, fie un avort spontan, fie afectarea dezvoltării psihice

  ulterioare, inclusiv afectarea dezvoltării mintale a copilului;

  - sifilisul congenital, în care există situaţii de dezvoltare aparent

  normală, în primii ani de viaţă, pentru ca ulterior să se producă de-teriorări

  evidente ale capacităţii mintale şi ale conduitei adaptative.

  Uneori, se produc şi anomalii somatice: dentiţie deformată, nas în şa,

  keratite etc.

  Infecţiile cu protozoare au ca reprezentant principal toxoplasmoza

  congenitală, provocată de un protozor (toxoplasma) preluat de la animale. Deşi

  pentru mama însărcinată, această maladie nu prezintă pericole deosebite,

  desfăşurarea ei putând fi confundată cu o stare gripală obişnuită (dureri de cap,

  temperatură), afectarea fătului cu toxoplasma are consecinţe grave, cu atât mai

  accentuate, cu cât infecţia s-a produs mai de timpuriu, deficienţa mintală a

  copilului asociindu-se, ulterior, cu diverse afecţiuni somatice, cu microcefalie

  sau cu hidrocefalie, alterări ale ţesutului nervos, cu modificări pato-logice

  oculare etc.

  Este evident că în cazul acestei maladii, care poate fi luată de copil şi

  după naştere, prin contact direct cu agentul purtător al infecţiei - şi atunci se

  desfăşoară ca o encefalită - măsura cea mai eficientă o reprezintă prevenirea

  îmbolnăvirii.

 • Alte cauze posibile ale deficienţei mintale, care acţionează, uneori,

  asupra fătului în perioada intrauterină, sunt:

  - incompatibilitatea factorului Rh, care se produce atunci când o mamă

  cu Rh negativ - deci a cărei sânge nu conţine Rh - este purtătoare a unui făt cu

  Rh pozitiv (moştenit de la tată), în asemenea situaţii, organismul mamei

  produce «anticorpi», care pot afecta şi sistemul nervos al viitorului copil;

  - vârsta înaintată a părinţilor este invocată, de asemenea, ca factor

  prenatal al deficienţei mintale; de fapt, aşa cum am mai spus, este vorba,

  probabil, de o pierdere prin epuizare a capacităţii de procreaţie a organismului

  părinţilor;

  - iradierea mamei (cu raze X, de exemplu) în primele 5 luni de sarcină.

  Ca şi orice altă proprietate a organismului, ereditatea este determinată

  structural şi are o bază materială. Unitatea materială elementară a eredităţii o

  reprezintă gena. Genele sunt situate în cromozomi, aceştia fiind nişte structuri

  alungite, vizibile la microscop, situate în nucleul celular. Cea mai importantă

  componentă, specifică, a cromozomilor o constituie acidul dezoxiribonucleic

  (ADN). Porţiuni ale acestui acid, caracterizate printr-o anume succesiune a

  substratului azotic şi printr-o structură complexă, reprezintă genele.

  Ca purtătoare ale «codului genetic», genele au o serie de proprietăţi, parţial

  amintite mai sus:

  - transmisibilitatea de la o generaţie la alta;

  - modificabilitatea, într-un proces de schimbare a structurii chimice, numit

  «mutaţie»; ea poate afecta o singură genă, dar şi un lanţ întreg de cromozomi,

  purtători a numeroase gene, în acest caz având loc o aberaţie cromozomială;

  - capacitatea de funcţionare specifică, adică de control asupra biosintezei

  fermenţilor specifici.

 • Genele se transmit urmaşilor prin celulele sexuale, având loc un proces complex

  de sinteză a cromozomilor X şi Y, conform unor legi descoperite de G.J.

  Mendelh

  - legea caracterului uniform al hibrizilor sau legea predominării caracteristicilor

  unuia din părinţi - la prima generaţie;

  - legea disocierii, într-un raport de 3 la 1, în a doua generaţie;

  - legea disocierii neregulate şi combinării întâmplătoare, când părinţii se

  deosebesc între ei prin mai mult de două particularităţi de bază.

  Întrucât se transmit ereditar doar genele, iar trăsăturile individuale se formează

  sub controlul lor în ontogeneză (sub influenţa mediului), este important să facem

  distincţie între genotip (totalitatea genelor organismului în cauză) şi fenotip,

  acesta constând în totalitatea trăsăturilor exterioare ale organismului, formate în

  ontogeneză. Pe parcursul vieţii unui individ, genotipul său înnăscut nu poate fi

  modificat.

  Dezvoltarea fenotipului, însă, poate fi influenţată pozitiv, prin organizarea

  corespunzătoare a condiţiilor de mediu şi printr-o educaţie adecvată.

  Mediul

  ,, Mediul, ca factor al dezvoltării umane, este constituit din totalitatea

  elementelor cu care individul interacţionează, direct sau indirect, pe parcursul

  dezvoltării sale” (Druţu l.,1995).

  Caracterului complex al mediului influenţează puternic procesul dezvoltării

  psihice al oricărui copil, în cazul copiilor cu diferite afecţiuni - inclusiv al celor

  cu afectarea dezvoltării mintale - interacţiunea spontană dintre mediu şi

  particularităţile organismului afectat determină acele dereglări ale procesului de

  structurare a personalităţii.

  După Luminiţa Iacob (1988):,,deşi apare ca principal furnizor al materialului ce

  stimulează potenţialul ereditar, acţiunea mediului, pe ansamblu aleatoare, poate

  fi în egală măsură o şansă a dezvoltării (un mediu favorabil), dar şi o frână sau

 • chiar un blocaj al dezvoltării (un mediu substimulativ, ostil, insecurizant sau

  alienant)”.

  O asemenea situaţie, când mediul reprezintă o frână sau determină un blocaj în

  calea dezvoltării, când un eventual potenţial ereditar pozitiv nu este valorificat la

  nivelul său real, copilul rămânând mult în urma parametrilor obişnuiţi ai

  dezvoltării pentru vârsta dată, o întâlnim, frecvent, în cazul copiilor cu

  pseudodeficienţă mintală, în astfel de situaţii, datorită limitelor pe care le

  impune un mediu familial şi/sau instituţional viciat - generator de stres şi frustări

  afective permanente - copiii respectivi nu-şi valorifică suficient un posibil

  genotip favorabil, dezvoltarea lor fiind distorsionată şi evoluând într-o direcţie,

  mai mult sau mai puţin apropiată cu cea pe care o determină o ereditate tarată

  şi/sau o afectare patologică a sistemului nervos central.

  Este foarte important de ştiut că o intervenţie timpurie, în sensul normalizării

  condiţiilor de mediu, în primul rând ale mediului socio-familial, poate determina

  revenirea spre o stare obişnuită şi spre o adaptare eficientă a copiilor cu abateri

  iniţiale de la traseul normal al acestui proces.

  Educația

  Întrucât influenţele eredităţii şi ale mediului asupra procesului dezvoltării

  personalităţiiumane sunt aleatorii, probabilistice, societatea a elaborat un

  mecanism de creştere a controluluiasupra dezvoltării ontogenetice, denumit

  generic educaţie.

  Din perspectivă pragmatică, educaţia presupune identificarea predispoziţiilor

  native, a potenţialităţilor genetice ale individului şiorganizarea şi dirijarea

  influenţelor modelatoare ale mediului socio-uman asupra sa. Ea are rol

  demediator, de interfaţă între individ şi mediul său înconjurător, precum şi rol

  de factor dearmonizare a interacţiunii dintre ereditate şi mediu.Educaţia este o

  formă deliberată, organizată, sistematică şi continuă de formare

  şimodelare a personalităţii umane, conferindu-i omului o a doua "natură" – cea

 • axiologică, strânslegată de dimensiunea socială şi culturală a matricii sale

  existenţiale.

  Prin intermediul "naturii"axiologice, individul îşi extinde existenţa dincolo de

  limitele biologice, devenind personalitate.Personalitatea este individualitatea

  recunoscută şi confirmată de comunitatea socială în interiorulcăreia trăieşte

  pentru a-i îmbogăţi şi multiplica .

  Educaţia nu poate fi izolată de condiţiile de mediu, ea reprezentând elementul

  activ, care dinamizează, organizează şi orientează acţiunea mediului asupra

  individului.

  Citându-l pe E. Faure (1974), L. Iacob (1997) subliniază că educaţia trebuie

  definită ca «activitate specializată, specific umană, care mijloceşte şi diversifică

  raportul dintre om şi mediul său, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul

  societăţii şi a societăţii prin intermediul omului»

  În continuare, se arată că educaţia face medierea între ereditate, adică «ceea ce

  s-ar putea, sub aspectul conţinutului, momentului, nivelului, intensităţii, duratei,

  formei, mijlocului etc.», şi mediu, adică «ceea ce se oferă».

  Deficienţii mintal se caracterizează, atât prin îngustimea proximei dezvoltări,

  cât şi printr-o zonă largă a posibilului regres, ceea ce face ca obiectivele

  educaţiei formative, la această categorie de copii, să se împletească strâns cu

  obiectivele unei profilaxii şi terapii complexe.

  De aici rezultă că, în activitatea cu şcolarii handicapaţi mintal, dezideratul

  orientării terapeutic-compensatorii a întregului proces educativ dobândeşte

  valoarea unui principiu specific.

  Specificul relației și interacțiunii între ereditate – mediu – educație la

  persoanele cu handicap de intelect

  Referindu-ne la raportul şi interacţiunea dintre factorii care influenţează

  hotărâtor procesul dezvoltării personalităţii umane, Radu Gheorghe arată, într-o

  lucrare - preluând, desigur, unele idei susţinute în literatura de specialitate -,, că

 • factorul biologic este determinat genetic, ereditar, dar creşterea biomorfologică

  în ontogeneză depinde, totuşi, şi de condiţiile de mediu”. Factorul

  psihofuncţional şi, deci, procesul de maturizare psihică este influenţat, într-o

  mult mai mare măsură, de mediul în care se dezvoltă individul, aspectele psihice

  bâzâie (temperamentele, de exemplu) având, totuşi, şi o componentă moştenită,

  în schimb, socializarea este acel aspect al dezvoltării, care se realizează sub

  influenţa hotărâtoare a mediului sociocultural.

  Din interacţiunea obişnuită, normală, a factorilor cauzali, rezultă dezvoltarea

  obişnuită, normală a marii majorităţi a indivizilor, în condiţii aparte însă, adică

  în condiţii defavorabile, între factorii genetici şi influenţele de mediu (inclusiv

  influenţele educative) are loc o interacţiune neobişnuită, anormală, care poate da

  naştere unei deficienţe, deteminând:

  tabloul etiologic sau constelaţia cauzală a deficienţei respec¬tive şi

  o anume simptomatologie, proprie fiecărui tip de deficienţă;

  evoluţia fiecărui individ cu deficienţe, adică perspectivele şi

  limitele dezvoltării sale, direcţia, ritmul şi intensitatea acestei

  dezvoltări.

  Orice trăsătură psihică este o unitate a interacţiunii dintre factorul genetic şi

  cel de mediu.Factorul genetic se află într-o stare potenţială, dar sub

  influenţa factorului de mediu setransformă într-o stare manifestă, devenind

  fenomen psihic, care va depinde atât de direcţiaimprimată de factorul ereditar,

  cât şi de forţa declanşatoare a factorului de mediu.Rolul educaţiei este acela de a

  stimula potenţialul ereditar, de a acţiona asupra tuturor componentelor ce vor

  alcătui personalitatea, de a interveni în ameliorarea condiţiilor de mediu, în

  anihilarea unor influenţe negative exercitate din partea unui mediu

  nefavorabil şi în crearea unui climat educaţional favorabil, cu multiple

  influenţe educative benefice asupra personalităţii.

  Fiecare dintre cei trei factori are rolul său specific, dezvoltarea nefiind posibilă

  fără acţiunea unuia sau altuia; ereditatea este premisa, "temelia",

 • "fundamentul" edificiului, mediul este cadrul, iar educaţia este liantul, care

  corelează acţiunile celorlalţi doi factori, deţinând rolul conducător în dezvoltarea

  psihică a deficientului mintal.

  BIBLIOGRAFIE

  1. Druţu l. (1995), „Psihopedagogia deficienţilor mintal (lecţii)”, Univ.

  Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

  2. Golu P. (1985), „Învăţare şi dezvoltare”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,

  Bucureşti.

  3. Muşu l. (1991), „Problematica curriculumului pentru învăţământul

  special”, în: Revista de Educaţie Specială, nr.1, Bucureşti.

  4. Muşu l., Taflan A. (coord., 1997), „Terapia educaţională integrată”, Ed.

  «Pro-Humanitate», Bucureşti.

  5. Popescu-Neveanu P. şi colab. (1987), „Psihologie şcolară”, Universitatea

  din Bucureşti

  6. Radu Gh. (1999), „Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap”,

  E.D.P.-R.A., Bucureşti.

  7. Radu Gh. ( 2000), „Introducere în psihopedagogia şcolarilor cu

  handicap”, Ed. «Pro-Humanitate», Bucureşti

  8. Roşca M. (1967), „Psihologia deficienţilor mintal”, E.D.P., Bucureşti.

  9. Verza, E., -Psihopedagogie specială, , Editura Didactică și Pedagogică,

  București, 1996