resum iii jornada municipi lector 2012

Download Resum iii jornada municipi lector 2012

Post on 26-May-2015

850 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. InformedelaIIIJORNADADEMUNICIPISLECTORS Barcelona,01dedesembrede2012

2. Llocdetrobada:seudelGremidEditorsdeCatalunya(C.Valncia,279,1rpis)Dia:01dedesembrede2012Participants: membres dels diferents Consell de Lectura de cada municipi (Almenar,Lli de Vall, Mollerussa, Sria) i la responsable de cultura de lAjuntament de SantCugatdelValls. Programa: 9,310h.Rebudadelsassistents 10 a 11,30h. Ponncia de Jaume Cela (escriptor i director de lEscoleta deBellaterra)iJuliPalou(professordelaUB)sobreComacostarlalecturaalsnensinenes:teoriaiprctica. 11,30a12h.Esmorzar 12 a 13,15h. Ponncia de Mireia Manresa (professora de lIOC i de la UAB)sobreLecturaiadolescents. 3. 13,15h a 14,30h. Presentacions dels diferents municipis de les activitats quecadascdesenvolupaenelseuentorn.Desenvolupamentdelajornada:JaumeCela.AquestreconegutescriptoridirectordelEscoletadeBellaterraensvaaportarelseupuntdevistaapartirdela preguntaperqullegir? Les respostes van ser diverses: per qu ens fa ms intelligents? Ms cultespotsers,pernonecessriamentmsintelligents.Perquensfamsfeliosomsbons?Elquesembladelcertsqueensfamenysinnocents.Lalecturaensobligaaplantejarnosdeterminadessituacionsi,enconseqncia,alconixerles, no podem allegar ignorncia. La lectura aix mateix ens evidencia quantsomdignorants. Acontinuaciensvaportarcapaaltresqestions:quanescremaunllibreescremalobjectecomataloelconeixementquecont?Isemblariaque,apartirdepresentarnoselllibreielfilmFarenheig451,amblacremadunllibreesvoleliminarelconeixement. Llegir ens presenta diferents experincies humanes que no viurem mai, unaportaqueelsparesimestresobrenamblesparauleshihaviaunavegada.Perper obrir aquesta porta cal que el lector es tanqui al soroll meditic quelenvolta,deixarqueelsilenciprenguiprotagonisme. 4. Juli Palou. Professor de didctica de lallenguailaliteraturaperlaUBvaenfocar elseudiscurscapadospuntsprincipals: Enprimerllocvaplantejarlanecessitatdecrearnovessituacions,novesformesdecomunicaci,unreenfocamentdeleducacibasatmsenlactivitatquenopas en el subjecte de la mateixa, i s per aix que es fa necessari que ensreplantegemlalecturaapartirdelasituaciquefaremviureelsubjectesobreaquestaquenopasalainversa.Nopodemparlardemotivacialalecturasiaquestamotivacinolhageneratelmateixnen/a,unamotivacigeneradaapartirdeprovocarunproblema. En segon lloc va aportar el plantejament de noves formes de comunicaci oncadauntinguiunaresponsabilitatsobrelactivitat:o 1noi1llibre,o 2nois4llibres,o 1noi10llibres,o totselsnoistotselsllibres,o totselsnoisunllibre 5. MireiaManresa.ProfessoradelInstitutObertdeCatalunyaidelaUAB,vaplantejarlasevatesiapartirde: La necessitat dacostament al lector adolescent, i s que noms quan sel coneixespotafinarblasevalectura:aquestacostamentespotferapartirde diarisdelectura,enquestes,qestionaris... Coneixentelsseushbitsscomespodendissenyarestratgiesadequadesal seuperfillector. El lector adolescent es caracteritza per la seva feblesa, inseguretat, inestabilitat, i vulnerabilitat. Adjectius observats a partir de lanlisi de dades dediferentsestudisdhbitsidelaprpiatesidelautora. Linici del declivi dels lectors joves s a partir dels 10 anys, quan sacaba laprenentatge formal de la lectura a les escoles i molt especialment en contextos socioculturals baixos. Accentuant el fet de ser socioculturals i no socioeconmics. Es pot, doncs, involucrar els lectors en el disseny de les prpiescampanyesiplansdelectura. Cal, per tal que la davallada sigui la menor possible, crear un entorn ple de lectures,unentornonlaccsalalectura(acasa,alescola,alentorn...)siguiel msfcilpossible.speraixquecalobservarambespecialcuraelsentornson aixnoesdonajaqueapartirdaquespodenminoritzarlesdifernciessocials derivadesdaquestamancadaccsalalectura. Calunreenfocamentdeleslecturesipensarenconixerallquellegeixenms quenomotivarperqullegeixinallqueensagradariaquellegissin. La diferncies entre lectors forts i febles sn importants, especialment en la sevamaneradacostarsealalectura: 6. o Les4debilitatsdellectorfort: Encasellament. Inestabilitat. Allament. Inseguretat. o Les4debilitatsdellectorfeble: Mancadereferents. Desorientaci. Frgil. Dificultatdelectura. El lector adolescent es demostra com a especialment social ja que estconstruintlasevapersonalitatapartirdallqueslasevacomunitat.Aquestacaractersticashadedemostrarcomlaportadentradaaleslectures:ellectoradolescentaInternetspromotordelectura. Algunesestratgies: o Crearvinclesemocionalsamblalectura. o Sermoltintencionalsenlesestratgies. o Personalitzarlesestratgies. o Serconstantsenlaplicacidelesestratgies,noespordiques. o Captarellectorfeble. o Aprofitarlaxarxasocialperfercomunicatlectora. o Obligaraestablirenllaosentrelectorifamlia.Enaquestenllaespotaccedireldocumentdesuportquevapassarenlasevasessi:http://www.slideshare.net/mireiamanresa/confernciajornadamunicipislectors 7. PresentacionsEls diferents municipis van presentar propostes innovadores i engrescadores de lesquetothomenvatreureideesinteressantsperaplicarenelseupropimunicipi.Lespresentacionsvanserlessegents:AlmenarII Jornada Almenar Lector: lectura, llibres i ordinadors. Es presenta la Jornadaressaltantne la bona acollida (ms de 100 persones) i la presncia de Carme Fenoll(Cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat), de Pasqual Izquierdo (alcaldedAlmenar)ideNeusArqu(escriptoraiblogairedepro,unadelesveusmsinfluentsde la xarxa). La jornada es celebr el dia 12 doctubre de 2012 a la sala Polivalent,annexaalLocalSocialdAlmenar,deles9delmatales13h. 8. LlideVall Espresenta,perpartdelaPilarColladoilaJulietaSunyol,bibliotecriesdelapoblaci,el seu Pla Lector a les escoles. El Pla Lector ha estat una proposta molt ben acollidapels centres educatius, haventse dampliar cap a cursos on inicialment no estavaprevistalasevaaplicaci.ElPlaLectorconsisteixenunapresentacianimada(mensoviatges,peraula,dellibresqueposteriormentesdeixenenprstecacadaclasseafiiefectequeelsinfantsijoveselsllegeixin. 9. MollerussaEnelmarcdelSaldelLlibreInfantiliJuvenildeCatalunya,celebrataMollerussa,esvafer la I Marat de Lectura en veualta. Per laMarat es va buscar un tema com delectura i enguany, aprofitant el tema de lexposici temtica del ClijCAT, es vanseleccionarllibresdanimals.Eldia10demaig,duranttoteldia,300lectorsvanllegirininterrompudament llibres, amb la participaci de nens i nenes de les escoles deMollerussa,maresipares,ialtresentitatsdelapoblaci.Esvacomptar,aixmateix,ambmsde900personesdepblic. 10. SriaUnmagnficreportatgeensmostraladiadadeSantJordi2012celebratalpoble.Unajornadadiferentoncalremarcarlaparticipacidenombrspblicenactivitatscomlabiblioteca al carrer, lectures en veu alta, etc. Lactivitat es valora molt positivamentespecialment per la implicaci de diverses entitats, aix com dels pares i mares queaconseguirennocarregardemsfeinaalesescoles,ansalcontrari.Isquelasumadesforosvaaconseguirunadiadadiferentimsdinmica.