republika srbija ministarstvo rudarstva i energetike

of 468 /468
Republika Srbija MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE Ažuriran podacima za jul 2021. godine

Author: others

Post on 03-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE
Auriran podacima za jul 2021. godine
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE .................7
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA ............................................................................................ 13
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA ..........................................................................................................25
6. SPISAK NAJEŠE TRAENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAAJA ................................32
7. OPIS NADLENOSTI, OVLAŠENJA I OBAVEZA ......................................................................64
8. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLENOSTI, OBAVEZA I OVLAŠENJA ........................67
I SEKTOR ZA ELEKTROENERGETIKU ......................................................................................... 70
I 1. Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike ........................................... 70
I 2. Odsek za elektroenergetske i tehnike poslove .......................................................................... 71
II SEKTOR ZA ZELENU ENERGIJU ................................................................................................ 72
III SEKTOR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I TOPLANE ......................................................... 73
III 1. Odeljenje za unapreenje energetske efikasnosti, odrivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike .............................................................................................................................. 73
III 2. Grupa za pripremu i sprovoenje programa komunalne infrastrukture ................................... 74
IV SEKTOR ZA NAFTU I GAS ......................................................................................................... 75
IV 1. Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa .................................................. 75
IV 2. Odsek za tehniko-tehnološke poslove u oblasti nafte i gasa.................................................. 76
V SEKTOR ZA GEOLOGIJU I RUDARSTVO ................................................................................. 77
V 1. Odeljenje za geološka istraivanja i rudarstvo ..................................................................... 77
V 2. Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva .................................... 78
VI SEKTOR ZA MEUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE .......................... 79
VII SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ..................................................................................... 80
VII 1. Grupa za pravne i administrativne poslove u oblasti inspekcijskih poslova .......................... 80
VII 2. Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju ............................................................................. 80
VII 3. Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom ...................................................................... 81
VII 4. Grupa za energetsku inspekciju ............................................................................................. 81
VII 5. Odeljenje geološke i rudarske inspekcije ............................................................................... 81
VII 5.1 Odsek za geološku inspekciju .............................................................................................. 81
VII 5.1 Odsek za rudarsku inspekciju .............................................................................................. 82
VIII UE UNUTRAŠNJE JEDINICE IZVAN SEKTORA I SEKRETARIJATA ............................... 82
VIII 1. Odeljenje za upravljanje projektima i strateško planiranje u energetici ............................... 82
VIII 1.1 Odsek za upravljanje projektima ........................................................................................ 82
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
9. NAVOENJE PROPISA .....................................................................................................................84
Usluge koje prua Sektor za naftu i gas ............................................................................................... 97
Usluge koje prua Sektor za energetsku efikasnost i toplane ............................................................... 98
Usluge koje prua Sektor za zelenu energiju ....................................................................................... 99
Usluge koje prua Sektor za geologiju i rudarstvo ............................................................................. 112
11. POSTUPAK RADI PRUANA USLUGA ....................................................................................114
Sektor za naftu i gas ....................................................................................................................... 114
Sektor za energetsku efikasnost i toplane ....................................................................................... 118
Sektor za geologiju i rudarstvo ....................................................................................................... 119
Sektor za zelenu energiju ............................................................................................................... 201
12. PREGLED PODATAKA O PRUENIM USLUGAMA ................................................................209
TABELARNI PREGLED PRUENIH USLUGA U 2019. GODINI ........................................... 209
I SEKTOR ZA ELEKTROENERGETIKU ....................................................................................... 214
II SEKTOR ZA ZELENU ENERGIJU .............................................................................................. 217
III SEKTOR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I TOPLANE ....................................................... 219
III 1. Odeljenje za unapreenje energetske efikasnosti, odrivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike ....................................................................................................................................... 219
IV SEKTOR ZA NAFTU I GAS ....................................................................................................... 280
V SEKTOR ZA GEOLOGIJU I RUDARSTVO .............................................................................. 281
V 1. Odeljenje za geološka istraivanja i rudarstvo ....................................................................... 281
V 2. Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva .................................. 313
VI SEKTOR ZA MEUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE ........................ 325
VII SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR .................................................................................. 327
VII 1. Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju ........................................................................... 327
VII 2. Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom .................................................................... 328
VII 3. Odelenje geološke i rudarske inspekcije ............................................................................. 332
VII 3.1. Odsek za geološku inspekciju .......................................................................................... 332
VII 3.2. Odsek za rudarsku inspekciju ........................................................................................... 334
VIII UE UNUTRAŠNJE JEDINICE IZVAN SEKTORA I SEKRETARIJATA ........................... 336
VIII 1.1 Odsek za upravljanje projektima ...................................................................................... 336
VIII 1.2 Odsek za strateško planiranje u energetici........................................................................ 352
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ............................................................................................378
ZAKLJUENI UGOVORI U 2021. godini ................................................................................... 389
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
15. DRAVNA POMO I DRUGI OBLICI POMOI I PODSTICAJA .............................................407
PODACI O DRAVNOJ POMOI U 2021. GODINI ...................................................................... 407
PODACI O DRAVNOJ POMOI U 2020. GODINI ...................................................................... 420
16. PODACI O ISPLAENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ....................448
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA ................................................................................................451
18. UVANJE NOSAA INFORMACIJA...........................................................................................452
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA MINISTARSTVO OMOGUAVA PRISTUP ......................456
21. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ....................457
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
Naziv organa
Kralja Milana 36, 11000 Beograd
Matini broj
(Pisarnica Uprave za zajednike poslove republikih organa)
Lice odgovorno za tanost i potpunost podataka koje sadri Informator o radu
Prof. dr Zorana Z. Mihajlovi, potpredsednica Vlade
i ministarka
Lice koje se stara o objavljivanju i aurnosti Informatora o radu
Milanka Markovi,
Datum prvog objavljivanja Informatora o radu
22.10.2012. godine
jul 2021. godine
Gde se moe ostvariti uvid u Informator o radu i nabaviti štampana kopija
Kralja Milana 36, Beograd,
kancelarija 109 A, radnim danom od 7.30 do 15.30 asova
Veb-adresa Ministarstva rudarstva i energetike
www.mre.gov.rs
avgust 2021.
latinica: http://www.mre.gov.rs/latinica/informator.php
Lica koja obrauju zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog znaaja:
Za oblast energetike - Milanka Markovi (adresa
elektronska pošte: [email protected])
Za oblast geologije i rudarstva - Mihailo Miloševi (adresa elektronske pošte:
[email protected])
Lice ovlašeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od
javnog znaaja:
(takoe je i lice za zaštitu podataka o linosti)
Ministarstvo rudarstva i energetike poelo je da radi danom stupanja na snagu Zakona o
ministarstvima („Slubeni glasik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – drugi zakon i 62/17), odnosno 27. aprila 2014. godine.
U skladu sa odredbom lana 37. st. 11. i 12. Zakona o ministarstvima Ministarstvo
rudarstva i energetike preuzelo je od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite ivotne sredine (koje je prestalo da radi 26. aprila 2014. godine) zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadlenosti u oblasti energetike; a od Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (koje je prestalo da radi 26. aprila 2014. godine) zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadlenosti u oblasti rudarstva i prirodnih resursa.
Ministarstvo rudarstva i energetike je, u skladu sa lanom 39. Zakona o ministarstvima
(„Slubeni glasik RS”, broj 128/20), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, nastavilo rad, u skladu sa delokrugom utvrenim ovim zakonom.
Informator o radu Ministarstva rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Informator o
radu) sainjen je u skladu sa lanom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja („Slubeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa („Slubeni glasnik RS”, broj 68/10).
* Poverenik za informacije od javnog znaaja i zaštitu podataka o linosti, Rodolub Šabi, prilikom obeleavanja 28. septembra 2017. kao meunarodnog dana prava javnosti da zna, dodelio je Ministarstvu rudarstva i energetike priznanje za „Najboli informator o radu dravnih organa”.
avgust 2021.
ENERGETIKE
Pravilnikom o unutrašnjem ureenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike, na koji je Vlada dala saglasnost Zakljukom 05 Broj: 110-9292/2020 od 19. novembra 2020. godine, i koji je stupio na snagu 28. novembra 2020. godine, utvrene su unutrašnje jedinice, njihov delokrug i meusobni odnos; rukovoenje unutrašnjim jedinicama; ovlašenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica; nain saradnje organa sa drugim organima i organizacijama; broj dravnih sekretara i dravnih slubenika na poloaju i opis njihovih poslova; broj radnih mesta po svakom zvanju (za dravne slubenike) i svakoj vrsti (za nameštenike); nazivi radnih mesta; opisi poslova radnih mesta i zvanja, odnosno vrste u koja su radna mesta razvrstana; potreban broj dravnih slubenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za zaposlenje na svakom radnom mestu u Ministarstvu rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo). Pravilnik se moe preuzeti sa: https://www.mre.gov.rs/doc/PRAVILNIK_O%20SISTEMATIZACIJI_MRE_2020.pdf. Sastavni deo ovog pravilnika su i obrasci kompetencija. Za obavljanje poslova iz zakonom utvrenog delokruga Ministarstva obrazovane su sledee osnovne unutrašnje jedinice: 1. Sektor za elektroenergetiku
U Sektoru za elektroenergetiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu strunih osnova za izradu strategije razvoja energetike i programa ostvarivanja strategije u oblasti elektroenergetike odnosno elektrine energije; pripremu izveštaja o realizaciji navedenih strateških dokumenata; pripremu strunih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehnikih propisa iz ove oblasti i usklaivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; davanje mišljenja na akte iji su predlagai drugi dravni organi i organizacije; praenje rada energetskih subjekata u oblasti elektroenergetike i to: praenje nivoa gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mrei, praenje prikljuenja na prenosni i distributivni elektroenergetski sistem, praenje kvaliteta isporuene elektrine energije, praenje sigurnosti snabdevanja elektrinom energijom, koordinaciju poslova u vezi sa projektima i investicijama u oblasti elektroenergetike, praenje i uestvovanje u postupku reorganizacije javnih preduzea i društva kapitala iz oblasti elektroenergetike; realizaciju Posebnog akta Vlade kojim se javnim preduzeima iz oblasti elektroenergetike daju u svojinu nepokretnosti koje ne predstavljaju mreu u smislu Zakona o energetici; izradu akata koja proizlaze iz drugih zakona, a odnose se na svojinu i investitorska prava; pripremu predloga mera Vlade u sluaju poremeaja u radu elektroenergetskog sistema ili poremeaja na trištu elektrine energije; preduzimanje mera radi obezbeivanja uslova za sigurno snabdevanje elektrinom energijom; izdavanje energetskih dozvola za objekte za proizvodnju elektrine energije snage preko 10 MW; pripremu tenderske dokumentacije i sprovoenje tendera za izbor garantovanog i rezervnog snabdevaa; pripremu predloga rešenja o izuzeu od primene pravila za pristup sistemu; praenje i analizu propisa kojim se ureuje zaštita kupaca elektrine energije; izradu podzakonskih akata iz oblasti zaštite kupaca elektrine energije; praenje i analiza propisa kojima se ureuje zaštita kupaca elektrine energije i izrada akata po albama na prvostepena rešenja o statusu energetski ugroenog kupca; izradu predloga rešenja po albama na rešenja elektroenergetskih inspektora; pripremu odgovora na poslanika pitanja
avgust 2021.
8
i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja u oblasti elektroenergetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora. Ue unutrašnje jedinice u Sektoru: • Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike; • Odsek za elektroenergetske i tehnike poslove; 2. Sektor za zelenu energiju
U Sektoru za zelenu energiju obavljaju se poslovi koji se odnose na: korišenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: OIE); pripremanje strategija razvoja, akcionih planova, nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata kojima se oblikuje politika Vlade u oblasti korišenja OIE i vrši usklaivanje sa propisima Evropske unije; praenje i utvrivanje stanja u oblasti korišenja OIE i prouavanje posledica utvrenog stanja radi preduzimanja odgovarajuih mera u oblasti korišenja OIE u sektoru elektroenergetike, toplote i transporta; rešavanje u upravnim stvarima, voenje evidencija, izdavanje javnih isprava i preduzimanje upravnih radnji; podsticanje i usmeravanje razvoja oblasti korišenja OIE prema politici Vlade; pripremanje i praenje sprovoenja projekata iz oblasti korišenja OIE koji se finansiraju iz fondova EU i donacija meunarodnih institucija; uestvovanje u meunarodnoj saradnji u oblasti OIE; prikupljanje i prouavanje podatka u oblasti korišenja OIE; sainjavanje analiza, izveštaja, informacija i drugih materijala koji su od vanosti za postizanje rezultata u oblasti korišenja OIE; postupanje u drugostepenom postupku po albama na rešenje energetskih inspektora u oblasti korišenja OIE; vršenje drugih strunih poslova kojima se doprinosi razvoju oblasti korišenja OIE, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora. 3. Sektor za energetsku efikasnost i toplane U Sektoru za energetsku efikasnost i toplane obavljaju se poslovi koji se odnose na: energetiku Republike Srbije na sistemskom nivou; usklaivanje razvoja energetskih sektora na nacionalnom i lokalnom nivou; pripremu strunih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklaivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehnikih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanika pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja u ovoj oblasti; komunalnu energetiku; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; klimatske promene u oblasti energetike i zaštite ivotne sredine; analizu infrastrukturnih potreba i planiranje i izradu predloga programa lokalne komunalne infrastrukture; saradnju i komunikaciju sa meunarodnim razvojnim i finansijskim institucijama koje se bave finansiranjem lokalnih komunalnih projekata; koordinaciju aktivnosti uesnika u projektima lokalne komunalne infrastrukture, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora. Ue unutrašnje jedinice u Sektoru: • Odeljenje za unapreenje energetske efikasnosti, odrivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike; • Grupa za pripremu i sprovoenje programa komunalne infrastrukture.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
9
4. Sektor za naftu i gas U Sektoru za naftu i gas obavljaju se poslovi koji se odnose na: naftnu i gasnu privredu; pripremu strunih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklaivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehnikih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanika pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja u ovoj oblasti; izradu energetskog bilansa Republike Srbije u ovoj oblasti; pripremu predloga mera Vlade u sluaju poremeaja u snabdevanju i ugroavanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom, operativne rezerve nafte i derivata nafte; markiranje i monitoring kvaliteta derivata nafte; cevovodni transport gasovitih i tenih ugljovodonika; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte i gasa i opreme pod pritiskom; izdavanje energetskih dozvola za energetske objekte u oblasti nafte i gasa, izdavanje saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe, obezbeivanje uslova za funkcionisanje preduzea u oblasti naftne i gasne privrede; koordinaciju poslova u vezi sa projektima i investicijama u oblasti nafte i gasa; praenje ostvarenja strategije energetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora. Ue unutrašnje jedinice u Sektoru: • Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa; • Odsek za tehniko - tehnološke poslove u oblasti nafte i gasa. 5. Sektor za geologiju i rudarstvo
U Sektoru za geologiju i rudarstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: rudarstvo i geološka istraivanja; izradu Strategije i sprovoenje politike razvoja prirodnih resursa i rudarstva; pripremu strunih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehnikih propisa iz ove oblasti i usklaivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanika pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog znaaja u oblasti; geološka istraivanja i eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa; izradu godišnjih i srednjoronih programa detaljnih istranih radova u oblasti prirodnih resursa i oblasti geoloških istraivanja u vezi sa eksploatacijom mineralnih sirovina i obezbeivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; izradu bilansa mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa; izradu normativa i standarda za izradu geoloških karata, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora. Ue unutrašnje jedinice u Sektoru: • Odeljenje za geološka istraivanja i rudarstvo; • Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva. 6. Sektor za meunarodnu saradnju i evropske integracije
U Sektoru za meunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se
odnose na: izradu, usaglašavanje i zakljuivanje meudravnih dokumenata kojima se stvara dravno-pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje meunarodne saradnje u oblasti rudarstva i
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
7. Sektor za inspekcijski nadzor
U Sektoru za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski
nadzor prema zakonu kojim se ureuje energetika, zakonu kojim se ureuje efikasno korišenje energije i drugim zakonima i propisima iz oblasti elektroenergetike; zakonu kojim se ureuje cevovodni transport gasovitih i tenih ugljovodonika i distribucija gasovitih ugljovodonika, zakonu kojim se ureuje trišni nadzor i drugim zakonima i propisima iz oblasti opreme pod pritiskom; inspekcijski nadzor nad obavljanjem energetskih delatnosti prema zakonu kojim se ureuje trišni nadzor, nadzor nad primenom propisa u oblasti korišenja obnovljivih izvora energije; nadzor nad primenom propisa o formiranju operativnih rezervi, o kvalitetu energije i energenata i propisa u oblasti toplotne energije; inspekcijski nadzor nad sprovoenjem zakona i drugih propisa, standarda i tehnikih normativa koji se odnose na vršenje eksploatacije mineralnih sirovina i na izgradnju i upotrebu rudarskih objekata u kojima se obavlja delatnost površinske, podzemne i podvodne eksploatacije mineralnih sirovina, kao i na one koji se odnose na rad elektroenergetskih postrojenja i ureaja u rudarskim objektima; inspekcijski nadzor nad sprovoenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje geoloških istraivanja mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa, kao i inspekcijski nadzor nad izvoenjem geoloških istraivanja; inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu u vršenju geoloških istraivanja, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.
Ue unutrašnje jedinice u Sektoru:
• Grupa za pravne i administrativne poslove u oblasti inspekcijskih poslova; • Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju;
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
• Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom; • Grupa za energetsku inspekciju; • Odeljenje geološke i rudarske inspekcije.
8. Sekretarijat Ministarstva
U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi koji su vezani za kadrovska, finansijska i informatika pitanja, usklaivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju sa drugim organima, kao i drugi poslovi iz delokruga Sekretarijata. Ue unutrašnje jedinice u Sekretarijatu Ministarstva: • Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove; • Odeljenje za materijalno – finansijske poslove. U Ministarstvu su obrazovane ue unutrašnje jedinice izvan sastava Sektora i Sekretarijata:
9. Odeljenje za upravljanje projektima i strateško planiranje u energetici U Odeljenju za upravljanje projektima i strateško planiranje u energetici obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremu, sprovoenje i praenje sprovoenja projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije iz delokruga Ministarstva i njihovu reviziju; pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovoenja i praenja sprovoenja projekata finansiranih iz fondova Evropske unije; pripremu strateških dokumenata iz delokruga Ministarstva i njihova revizija; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeivanje potrebnog kofinansiranja projekata; proveru ispunjenosti preduslova za sprovoenje projekata i ugovora; sprovoenje pravila i principa neophodnih za uspostavljanje, funkcionisanje i odrivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima Evropske unije u skladu sa procedurama; pripremu i izradu energetske politike odnosno Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, Energetskog bilansa, kao i drugih planskih dokumenata i izveštaja u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou; praenje realizacije Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, Energetskog bilansa i drugih strateških i planskih dokumenata; pripremu strunih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklaivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu mišljenja o nacrtima zakona, podzakonskih akata, strateških, planskih i drugih dokumenata koje dostavljaju na mišljenje drugi ovlašeni predlagai; saradnju sa meunarodnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu; ueše u meunarodnim projektima i aktivnostima vezanim za strateško planiranje i energetsku statistiku; praenje rada lokalne energetike; pripremu i predlaganje domaih i meunarodnih projekata iz oblasti strateškog planiranja i lokalne energetike; aktivnosti na unapreenju rada lokalnih sistema energetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja. Ue unutrašnje jedinice u Odeljenju: • Odsek za upravljanje projektima; • Odsek za strateško planiranje u energetici.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
12
10. Grupa za internu reviziju Grupa za internu reviziju obavlja poslove interne revizije koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje, sprovoenje i izveštavanje o rezultatima interne revizije svih organizacionih delova Ministarstva, svih programa, aktivnosti i procesa nadlenosti Ministarstva, ukljuujui i korisnike sredstava Evropske unije, primenjujui propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najbolju strukovnu praksu, odnosno proveru primene zakona i proveru poštovanja pravila interne kontrole; ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; reviziju naina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, ukljuujui i nefinansijske operacije u cilju ocene ekonominosti, efikasnosti i uspešnosti; saradnju sa Sektorom – Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija i Dravnom revizorskom institucijom; vršenje poslova neophodnih za ostvarivanje sigurnosti u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, kao i druge poslove iz delokruga Grupe. Kao organ uprave u sastavu Ministarstva sistematizovana je i UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA U Upravi za rezerve energenata (u daljem tekstu: Uprava) obavljaju se izvršni i struni poslovi koji se odnose na: formiranje, odravanje i puštanje na trište obaveznih rezervi prirodnog gasa i obaveznih rezervi nafte i derivata nafte; zakljuivanje ugovora o kupovini i prodaji prirodnog gasa, kao i pozajmicama prirodnog gasa radi formiranja, odravanja i puštanja na trište obaveznih rezervi; pripremu i praenje realizacije dugoronog, srednjoronog i godišnjeg programa formiranja i odravanja obaveznih rezervi, odreivanje prioriteta i predlaganje odgovarajuih mera i aktivnosti; voenje registra obaveznih rezervi; izveštavanje Vlade o realizaciji godišnjeg programa obaveznih rezervi prirodnog gasa; izveštavanje Vlade o koliini, strukturi, razmeštaju i raspoloivosti obaveznih rezervi prirodnog gasa; saradnju i koordinaciju sa nadlenim dravnim organima; praenje realizacije meudravnih ugovora i sporazuma koji se odnose na obavezne rezerve; pripremu ugovora i izradu akata u vezi sa obaveznim rezervama, kao i drugi poslovi iz delokruga Uprave. Za obavljanje poslova iz zakonom utvrenog delokruga Uprave obrazovane se sledee ue unutrašnje jedinice: • Grupa za Centralno skladišno telo – CST; • Grupa za poslove javnih nabavki, finansijske i opšte poslove. Saradnja sa drugim organima i organizacijama Saradnja Ministarstva sa drugim organima i organizacijama zasniva se na pravima i dunostima utvrenim zakonom i drugim propisima. Saradnja se realizuje, izmeu ostalog, meusobnim dostavljanjem podataka i obaveštenja neophodnih za rad Ministarstva ili drugih organa i organizacija, obrazovanjem zajednikih projektnih i radnih grupa i strunih tela, kao i ostvarivanjem drugih oblika zajednikog rada i saradnje. Uprava za rezerve energenata u izvršavanju svojih nadlenosti neposredno sarauje sa drugim ministarstvima, organima i organizacijama kao i sa drugim dravnim organima kada to zahteva priroda posla Uprave za rezerve energenata, meusobno dostavljaju podatke i
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
13
obaveštenja neophodna za rad, obrazuju zajednika struna tela i ostvaruju druge oblike zajednikog rada i saradnje.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA Radna mesta Broj izvršilaca Dravnih sekretara 5 Broj radnih mesta Broj dravnih slubenika Dravnih slubenika na poloaju, u treoj grupi 1 sekretar ministarstva i 7 pomonika ministra 8 Izvršilaka radna mesta dravnih slubenika - 26 radnih mesta u zvanju višeg savetnika 26 - 49 radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika 79 - 34 radno mesto u zvanju savetnika 37 - 4 radna mesta u zvanju mlaeg savetnika 5 - 3 radna mesta u zvanju saradnika 4 - 0 radnih mesta u zvanju mlaeg saradnika / - 10 radnih mesta u zvanju referenta 13 - 0 radnih mesta u zvanju mlaeg referenta / Od kog broja poslove inspekcijskog nadzora obavljaju - 3 radna mesta u zvanju višeg savetnika 3 - 10 radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika 36 Radna mesta nameštenika Broj nameštenika - 1 radno mesto u prvoj vrsti radnih mesta 1 - 4 radna mesta u etvrtoj vrsti radnih mesta 6 ::::::::::::::::::: Ukupno: 179
UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA
Broj radnih mesta Broj dravnih slubenika Dravnih slubenika na poloaju - u drugoj grupi poloaja 1 - u petoj grupi poloaja 1 Izvršilaka radna mesta dravnih slubenika - 1 radno mesto u zvanju višeg savetnika 1 - 1 radno mesto u zvanju samostalnog savetnika 1 - 2 radna mesta u zvanju savetnika 2 - 3 radna mesta u zvanju mlaeg savetnika 3 Radna mesta nameštenika Broj nameštenika - 1 radno mesto u etvrtoj vrsti radnih mesta 1 :::::::::::::::::::
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE SA UPRAVOM ZA REZERVE ENERGENATA
Radna mesta Broj izvršilaca Dravnih sekretara 5 Broj radnih mesta Broj dravnih slubenika Dravnih slubenika na poloaju - u drugoj grupi 1 direktor Uprave 1 - u treoj grupi 1 sekretar ministarstva i 7 pomonika ministra 8 - u petoj grupi 1 pomonik direktora Uprave 1 Izvršilaka radna mesta dravnih slubenika - 27 radnih mesta u zvanju višeg savetnika 27 - 50 radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika 80 - 36 radnih mesta u zvanju savetnika 39 - 7 radnih mesta u zvanju mlaeg savetnika 8 - 3 radna mesta u zvanju saradnika 4 - 0 radnih mesta u zvanju mlaeg saradnika / - 10 radnih mesta u zvanju referenta 13 - 0 radnih mesta u zvanju mlaeg referenta / Od kog broja poslove inspekcijskog nadzora obavljaju - 3 radnih mesta u zvanju višeg savetnika 3 - 10 radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika 36 Radna mesta nameštenika Broj nameštenika - 1 radno mesto u prvoj vrsti radnih mesta 1 - 5 radna mesta u etvrtoj vrsti radnih mesta 7 ::::::::::::::::::: Ukupno: 189 Na dan 31. jul 2021. godine u Ministarstvu je zaposleno ukupno 106 dravnih slubenika i nameštenika, od ega: 8 lica na poloaju i 86 zaposlenih. Na mirovanju radnog odnosa je 3 lica, a Ministarstvo ima 3 dravna sekretara. U periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u Ministarstvu rudarstva i energetike prestao je radni odnos sa ukupno 5 lica, i to: 1 licu zbog odlaska u penziju, 1 licu po sili zakona – zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i 3 lica po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa. U periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine prestao je radni odnos sa ukupno 7 lica, i to: 2 dravnih slubenika zbog odlaska u penziju, 4 na osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa, dok je 1 lice preuzeto u Upravu za
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
15
rezerve energenata kao organ uprave u sastavu ministarstva. Od 1. januara 2020. godine prestao je radni odnos sa 7 lica, i to sa 2 lica na osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa, 2 lica zbog odlaska u penziju, a 3 lica su preuzeta u druge organe. Od 1. januara 2021. godine do 31. maja 2021. godine, prestao je radni odnos sa 3 lica na osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa, 1 licu prestao radni odnos zbog odlaska u penziju, 2 lica su preuzeta iz drugog organa, 2 lica su angaovana zbog poveanog obima posla. U skladu sa Zakljukom Vlade u Ministarstvu je angaovano 29 lica na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Angaovano je 9 lica na osnovu ugovora o dopunskom radu, 3 lica zaposlena na odreeno vreme zbog poveanog obima posla i dva ugovora o delu i to kao posebani savetnici ministarke.
* Jedno lice preuzeto sa KiM po Zakluku Vlade Republike Srbije 05 Broj: 02- 4586/2003-01 od 17. jula 2003. godine; koje ne ulazi u ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu.
Na osnovu odredaba Zakona o dravnim slubenicima, Uredbe o sprovoenju internog i
javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u dravnim organima i zakluka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlavanje i dodatno radno angaovanje kod korisnika javnih sredstava Ministarstvo je u proteklom periodu sprovelo sledee konkurse:
U periodu avgust – novembar 2015. godine sprovedena su dva javna konkursa za popunjavanje izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta za podršku pravnim poslovima u oblasti elektroenergetike, u zvanju mlai savetnik, u Odseku za sistemsko ureenje u oblasti elektroenergetike, Sektor za elektroenergetiku i radnog mesta za pravne poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, Sektor za naftu i gas. Po sprovedenim izbornim postupcima u javnim konkursima za popunjavanje navedenih izvršilakih radnih mesta u Ministarstvu je dva lica primleno u radni odnos na neodreeno vreme. Izabrani kandidati stupili su na rad u zakonom utvrenom roku.
U periodu novembar 2016. godine – mart 2017. godine sproveden je javni konkurs za popunjavanje izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta republiki elektroenergetski inspektor, u zvanju savetnik, u Odelenju za elektroenergetsku inspekciju, Sektor za elektroenergetiku (dva izvršioca); radnog mesta republiki inspektor opreme pod pritiskom, u zvanju savetnik, u Odelenju za inspekciju opreme pod pritiskom, Sektor za naftu i gas (dva izvršioca) i radnog mesta republiki rudarski inspektor, u zvanju savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, Odelenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za geologiju i rudarstvo (dva izvršioca). Izabrani kandidati stupili su na rad u zakonom utvrenom roku.
U periodu maj - jul 2017. godine sproveden je javni konkurs za popunjavanje izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta za podršku ekonomskim i pravnim poslovima u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, u zvanju mlai savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, Sektor za naftu i gas (jedan izvršilac) i radnog mesta rukovodilac Grupe za internu reviziju, u zvanju viši savetnik, u uoj unutrašnjoj jedinici izvan sastava sektora i Sekretarijata – Grupi za internu reviziju (jedan izvršilac). Izabrani kandidati stupili su na rad u zakonom utvrenom roku.
U periodu jul - septembar 2017. godine sproveden je javni konkurs za popunjavanje izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta za pravne poslove u oblasti elektroenergetike, u zvanju savetnik, Odsek za sistemsko ureenje u oblasti elektroenergetike, Sektor za elektroenergetiku (jedan izvršilac) i radnog mesta za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u zvanju savetnik, Grupa za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, Odsek za unapreenje energetske efikasnosti,
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
Sektor za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac). Izabrani kandidati stupili su na rad u zakonom utvrenom roku.
U periodu oktobar – decembar 2017. godine sproveden je javni konkurs za popunjavanje izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta za ekonomske poslove u oblasti energetske efikasnosti, u zvanju savetnik, u Grupi za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u Odseku za unapreenje energetske efikasnosti, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac); radnog mesta za poslove u oblasti hidrogeoloških istraivanja, u zvanju savetnik, u Odseku za geološka istraivanja, u Odelenju za geološka istraivanja i rudarstvo, Sektor za geologiju i rudarstvo (dva izvršioca); radnog mesta za geološka istraivanja u oblasti odrivog korišenja mineralnih dirovina i geoekologije, u zvanju savetnik, u Odseku za geološka istraivanja, u Odelenju za geološka istraivanja i rudarstvo, Sektor za geologiju i rudarstvo (jedan izvršilac); radnog mesta za sprovoenje projekata koji se finansiraju iz fondova EU, u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za sprovoenje i praenje sprovoenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti rudarstva i energetike, u Odelenju za upravlanje projektima, Sektor za evropske integracije, meunarodnu saradnju i upravlanje projektima (jedan izvršilac) i radnog mesta za postupanje po informacijama od javnog znaaja i poslove bezbednosti i zdravla na radu, u zvanju samostalni savetnik, u Odelenju za pravne i opšte poslove, u Sekretarijatu Ministarstva (jedan izvršilac). Izabrani kandidati stupili su na rad u zakonom utvrenom roku.
U oktobru 2017. godine oglašen je javni konkurs za popunjavanje šest izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta za ekonomske poslove u oblasti energetske efikasnosti, u zvanju savetnik, u Grupi za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u Odseku za unapreenje energetske efikasnosti, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac); radnog mesta za poslove u oblasti hidrogeoloških istraivanja, u zvanju savetnik, u Odseku za geološka istraivanja, u Odelenju za geološka istraivanja i rudarstvo, Sektor za geologiju i rudarstvo (dva izvršioca); radnog mesta za geološka istraivanja u oblasti odrivog korišenja mineralnih sirovina i geoekologije, u zvanju savetnik, u Odseku za geološka istraivanja, u Odelenju za geološka istraivanja i rudarstvo, Sektor za geologiju i rudarstvo (jedan izvršilac); radnog mesta za sprovoenje projekata koji se finansiraju iz fondova EU, u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za sprovoenje i praenje sprovoenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti rudarstva i energetike, u Odelenju za upravlanje projektima, Sektor za evropske integracije, meunarodnu saradnju i upravlanje projektima (jedan izvršilac); radnog mesta za postupanje po informacijama od javnog znaaja i poslove bezbednosti i zdravla na radu, u zvanju samostalni savetnik, u Odelenju za pravne i opšte poslove, u Sekretarijatu Ministarstva (jedan izvršilac). Konkurs je uspeo i šest izabranih kandidata stupili su na rad u zakonom utvrenom roku (u januaru i februaru 2018. godine).
U avgustu 2018. godine oglašen je javni konkurs za popunjavanje etiri izvršilaka radna mesta, i to: radnog mesta za pravne poslove u oblasti elektroenergetike, u zvanju savetnik, u Odseku za sistemsko ureenje u oblasti elektroenergetike, u Sektoru za elektroenergetiku (jedan izvršilac); radnog mesta republiki elektroenergetski inspektor za podrunu jedinicu širu od podruja upravnog okruga za Mavanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moraviki i Raški upravni okrug, sa sedištem u Kralevu, u zvanju savetnik, u Odelenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za elektroenergetiku (jedan izvršilac); radnog mesta za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u zvanju savetnik, u Grupi za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u Odseku za unapreenje energetske efikasnosti, u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac) i radnog mesta republiki rudarski inspektor za vršenje nadzora nad elektroenergetskim postrojenjima sa sedištem u Zrenjaninu, u zvanju samostalni savetnik, u
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
17
Odseku za rudarsku inspekciju, u Odelenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za geologiju i rudarstvo (jedan izvršilac). Konkurs za popunjavanje radnog mesta za pravne poslove u oblasti elektroenergetike, u zvanju savetnik, u Odseku za sistemsko ureenje u oblasti elektroenergetike, u Sektoru za elektroenergetiku (jedan izvršilac) i radnog mesta za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u zvanju savetnik, u Grupi za uspostavlanje i praenje sistema organizovanog upravlanja energijom, u Odseku za unapreenje energetske efikasnosti, u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac) je uspeo i dva izabrana kandidata stupila su na rad u zakonom utvrenom roku (u oktobru 2018. godine).
Ministarstvo rudarstva i energetike obustavilo je postupak sprovoenja javnog konkursa za popunjavanje izvršilakog radnog mesta republiki elektroenergetski inspektor za podrunu jedinicu širu od podruja upravnog okruga za Mavanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moraviki i Raški upravni okrug, sa sedištem u Kralevu, u zvanju savetnik, u Odelenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za elektroenergetiku, kao i postupak sprovoenja javnog konkursa za popunjavanje izvršilakog radnog mesta republiki rudarski inspektor za vršenje nadzora nad elektroenergetskim postrojenjima sa sedištem u Zrenjaninu, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, u Odelenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za geologiju i rudarstvo, s obzirom da je utvreno da nema uslova za njihovo dale voenje. S obzirom da konkurs za popunjavanje ova dva radna mesta nije uspeo, naknadno su u oktobru 2018. godine ponovo oglašeni javni konkursi za njihovo popunjavanje. Konkursi su u toku.
U oktobru 2018. godine Ministarstvo rudarstva i energetike, pored ponovlenog javnog konkursa za dva radna mesta, oglasilo je i javni konkurs za popunjavanje još pet izvršilakih radnih mesta, i to: radnog mesta republiki elektroenergetski inspektor za podrunu jedinicu širu od podruja upravnog okruga za Podunavski, Branievski, Pomoravski, Zajearski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Smederevu, u zvanju savetnik, u Odelenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za elektroenergetiku (jedan izvršilac); radnog mesta za poslove izrade Energetskog bilansa, u zvanju savetnik, u Grupi za poslove strategije i planova u oblasti razvoja energetskih sektora, u Odseku za strateško planiranje u energetici, u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac); radnog mesta za pravne poslove u oblasti obnovlivih izvora energije, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za obnovlive izvore energije, u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije (jedan izvršilac); radnog mesta republiki geološki inspektor, u zvanju savetnik, u Odseku za geološku inspekciju, u Odelenju geološke i rudarske inspekcije, Sektor za geologiju i rudarstvo (jedan izvršilac) i radnog mesta za programiranje, u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za pripremu projekata koji se finansiraju iz fondova EU i meunarodne pomoi, u Odelenju za upravlanje projektima, u Sektoru za evropske integracije, meunarodnu saradnju i upravlanje projektima (jedan izvršilac). Konkursi za popunjavanje radnog mesta za poslove izrade Energetskog bilansa, u zvanju savetnik, u Grupi za poslove strategije i planova u oblasti razvoja energetskih sektora, u Odseku za strateško planiranje u energetici, u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije i radnog mesta za pravne poslove u oblasti obnovlivih izvora energije, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za obnovlive izvore energije, u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije su uspeli i dva izabrana kandidata stupila su na rad u zakonom predvienom roku (januar 2019. godine). Konkursi za popunjavanje radnog mesta republiki elektroenergetski inspektor za podrunu jedinicu širu od podruja upravnog okruga za Mavanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moraviki i Raški upravni okrug, sa sedištem u Kralevu, u zvanju savetnik, u Odelenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za elektroenergetiku i radnog mesta za programiranje, u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za pripremu projekata koji se finansiraju iz fondova EU i
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
18
meunarodne pomoi, u Odelenju za upravlanje projektima, u Sektoru za evropske integracije, meunarodnu saradnju i upravlanje projektima su uspeli i dva izabrana kandidata stupila su na rad u zakonom predvienom roku (mart 2019. godine). Konkursi za popunjavanje radnih mesta republiki elektroenergetski inspektor za podrunu jedinicu širu od podruja upravnog okruga za Podunavski, Branievski, Pomoravski, Zajearski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Smederevu, u zvanju savetnik, u Odelenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za elektroenergetiku i radnog mesta republiki geološki inspektor, u zvanju savetnik, u Odseku za geološku inspekciju, u Odelenju geološke i rudarske inspekcije, Sektor za geologiju i rudarstvo nisu uspeli i to iz razloga što u prvom sluaju jedini kandidat koji je uestvovao u izbornom postupku i koji je izabran nije stupio na rad u zakonom propisanom roku odnosno u drugom sluaju nijedan kandidat koji je uestvovao u izbornom postupku nije ispunio merila propisana za izbor. Konkurs za popunjavanje radnog mesta republiki rudarski inspektor za vršenje nadzora nad elektroenergetskim postrojenjima sa sedištem u Zrenjaninu, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za rudarsku inspekciju, Odelenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za geologiju i rudarstvo obustavlen je rešenjem broj: 111-00-21/2018-08 od 26.11.2018. godine iz razloga što je utvreno da nema uslova za dale voenje postupka sprovoenja javnog konkursa s obzirom da na konkurs nije podneta nijedna prijava.
Na osnovu odredaba Zakona o dravnim slubenicima, Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u dravnim organima i zakluka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlavanje i dodatno radno angaovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8411/2019 od 3. septembra 2019. godine Ministarstvo rudarstva i energetike oglasilo je 27. novembra 2019. godine javni konkurs za popunjavanje izvršilakih radnih mesta (svako sa po jednim izvršiocem), i to: radnog mesta za praenje snabdevanja i trišta elektrine energije, u zvanju savetnik, Grupa za proizvodnju, snabdevanje i trište elektrine energije, Odsek za elektroenergetske i tehnike poslove, Sektor za elektroenergetiku; radnog mesta za projekte i investicije u oblasti elektroenergetike, u zvanju savetnik, Grupa za projekte, prenos i distribuciju elektrine energije, Odsek za elektroenergetske i tehnike poslove, Sektor za elektroenergetiku; radnog mesta rukovodilac Grupe za energetsku inspekciju, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije i radnog mesta republiki energetski inspektor za proveru tanosti podataka na osnovu kojih energetski subjekti dokazuju svoje obaveze, u zvanju savetnik, Grupa za energetsku inspekciju, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije. Rešenjima Ministarstva rudarstva i energetike broj: 110-00-9/2019-08 od 29. jula 2020. godine, broj: 111-00-10/2019-08 od 29. jula 2020. godine, 110-00-11/2019-08 od 29. jula 2020. godine i 110-00-12/2019-08 od 29. jula 2020. godine utvreno je da nije uspeo oglašeni javni konkurs za popunjavanje nijednog od navedenih radnih mesta (s obzirom da nijedan kandidat koji je uestvovao u izbornom postupku nije ispunio merila propisana za izbor, odnosno da nijedan od prijavljenih kandidata nije uestvovao u izbornom postupku).
U martu 2020. godine, na osnovu napred navedenih propisa i Zakluka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlavanje i dodatno radno angaovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11839/2019 od 3. decembra 2019. godine, oglašen je javni konkurs za popunjavanje dva izvršilaka radna mesta i to: radnog mesta za podršku ekonomskim i pravnim poslovima u oblasti nafte i gasa, u zvanju savetnik, Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa, Sektor za naftu i gas i radnog mesta za pravne poslove u oblasti razvoja energetskih sektora, u zvanju savetnik, Odsek za strateško planiranje u energetici, Sektor za energetsku efikasnost i obnovlive izvore energije. Oglas je objavlen 18. marta 2020. godine. Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike broj: 112-01-44/2019-08 od 21. avgusta 2020. godine utvreno je da nije uspeo oglašeni javni konkurs za popunjavanje izvršilakog radnog mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike, i to radnog mesta za pravne poslove u oblasti
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
19
razvoja energetskih sektora, u zvanju savetnik, Odsek za strateško planiranje u energetici, Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, s obzirom da su oba kandidata koja su uestvovala u izbornom postupku iskljuena iz daljeg toka izbornog postupka. Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike broj: 112-01-43/2019-08 od 14. septembra 2020. godine, a po sprovedenom javnom konkursu za popunjavanje izvršilakog radnog mesta, primljena je u radni odnos na neodreeno vreme, na radno mesto za podršku ekonomskim i pravnim poslovima u oblasti nafte i gasa, u zvanju savetnik, Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa, Sektor za naftu i gas, Ivana Jovanovski, diplomirani pravnik iz Beograda. Izabrani kandidat stupio je na rad u zakonom utvrenom roku.
Kvalifikaciona struktura zaposlenih (stepen strune spreme)
Visoka struna sprema 69 Viša struna sprema 2 Srednja struna sprema 15 Osnovna škola 0 Ostalo 0
Kvalifikaciona struktura nameštenika (stepen strune spreme)
Visoka struna sprema 1 Viša struna sprema 0 Srednja struna sprema 0 III i IV stepen 5 I i II stepen 0 Osnovna škola 0
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
avgust 2021.
avgust 2021.
re fe
re nt
0 0 8 0 0 23 33 12 0 2 0 10 0
NAMEŠTENICI 6 ZAPOSLENI NA ODREENO VREME po
drugom osnovu (zamena/povean obim posla) 4
MIROVANJE RADNOG ODNOSA 3
Dravni slubenici na poloaju
Sektor za elektroenergetiku Prema sistematizaciji 1 pomonik 15 0 16
Popunjena radna mesta 1 v.d. pomonika 6 0 7
Sektor za zelenu energiju
Sektor za energetsku efikasnost i toplane
Prema sistematizaciji 1 pomonik 16 1 18
Popunjena radna mesta 0 8 1 9
Sektor za naftu i gas
Prema sistematizaciji 1 pomonik 12 0 13
Popunjena radna mesta 1 v.d. pomonika 8 0 9
Sektor za geologiju i rudarstvo
Prema sistematizaciji 1 pomonik 22 0 23
Popunjena radna mesta 1 pomonik 14 0 15
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
Popunjena radna mesta 1 v.d. pomonika 3 0 5
Sektor za inspekcijski nadzor
Popunjena radna mesta 1 v.d. pomonika 12 0 13
Sekretarijat Ministarstva
Popunjena radna mesta 1 v.d. sekretara 22 4 27
Odeljenje za upravljanje projektima i strateško upravljanje u energetici
Prema sistematizaciji 0 16 0 16
Popunjena radna mesta 0 10 0 10
Grupa za internu reviziju
Popunjena radna mesta 0 2 0 2
Ukupno slubenika
Popunjena radna mesta
6 89 5 100
* Jedno lice preuzeto sa KiM po Zakluku Vlade Republike Srbije 05 Broj: 02-
4586/2003-01 od 17. jula 2003. godine, koje ne ulazi u ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
Mirovanje radnog odnosa:
avgust 2021.
25
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA Opis funkcija utvren je odredbama l. 23 – 27. Zakona o dravnoj upravi („Slubeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon o 47/18). POTPREDSEDNICA VLADE I MINISTARKA Prof. dr Zorana Z. Mihajlovi, izabrana za potpredsednicu Vlade i ministraku rudarstva i energetike, dana 28. oktobra 2020. godine. DRAVNI SEKRETARI Jovanka Atanackovi Tel: 011/3604 411
Zoran Lakievi : 011/3604 409
Stevica Deanski : 011/312 285
Ministarstvo moe da ima jednog ili više dravnih sekretara, koji za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi. Dravni sekretar pomae ministru u okviru ovlašenja koja mu on odredi. Ministar ne moe ovlastiti dravnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade. Kad ministarstvo ima više dravnih sekretara, ministar pismeno ovlašuje jednog od njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili spreen. Dravni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova dunost prestaje s prestankom dunosti ministra. Dravni sekretar podlee istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao lan Vlade. POMONICI MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE Zoran Ili, vršilac dunosti pomonika ministarke Sektor za elektroenergetiku Tel: 011/3604 426 Raša Koji, vršilac dunosti pomonika ministarke Sektor za sektor za naftu i gas Tel: 011/3110 028 Zoran Pavlovi, vršilac dunosti pomonika ministarke Sektor za inspekciojski nadzor Tel: : 011/3110 028 Vesna Lakovi, vršilac dunosti pomonice ministra Sektor za meunarodnu saradnju i evropske integracije Tel: 011/3604 461
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
Mirko Aranelovi, vršilac dunosti pomonika ministarke Sektor za zelenu energiju Tel: 011/3604 411 Milan Macura, vršilac dunosti pomonika ministarke Sektor za energetsku efikasnost i toplane Tel: 011/3604 409 Dejan Milijanovi, vršilac dunosti pomonika ministarke Sektor za geologiju i rudarstvo Tel: 011/3122 852
Pomonik ministra za svoj rad odgovara ministru; pomonik ministra rukovodi zaokruenom oblašu rada ministarstva za koju se obrazuje sektor; pomonika ministra postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se ureuje poloaj dravnih slubenika.
SEKRETAR MINISTARSTVA Maja Matija Risti, vršilac dunosti sekretara Ministarstva Tel: +381 11 334-67-55 Faks: +381 11 362-50-56
Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru; Sekretar Ministarstva pomae ministru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatikim i drugim pitanjima i u usklaivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i sarauje sa drugim organima; Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se ureuje poloaj dravnih slubenika.
POSEBNI SAVETNICI MINISTRA
Prof. dr Petar Stanojevi Mila Mamui Kragovi
Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sainjava mišljenja i vrši druge poslove za ministra; Prava i obaveze posebnog savetnika ministra ureuju se ugovorom, prema opštim pravilima graanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada; Broj posebnih savetnika ministra odreuje se aktom Vlade za svako ministarstvo. UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA
* Zakonom o energetici („Slubeni glasnik RS”, br. 145/14 i 95/18 – dr. zakon) propisano je da se za obavljanje izvršnih i strunih poslova koji se odnose na obavezne rezerve prirodnog gasa i obavezne rezerve nafte i derivata nafte u skladu sa zakonom kojim se ureuju robne rezerve obrazuje UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA, kao organ
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
27
uprave u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike i utvruje njena nadlenost (lan 349. stav 1); da upravom rukovodi direktor, koga postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra rudarstva i energetike prema zakonu kojim se ureuje poloaj dravnih slubenika i nameštenika (lan 349. stav 5).
Petar Ili, vršilac dunosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
Tel: +381 11 334-67-55 Faks: +381 11 362-50-58
RUKOVOENJE UNUTRAŠNJIM JEDINICAMA
Rukovoenje unutrašnjim jedinicama, kao i ovlašenja i odgovornosti ostalih
rukovodilaca, utvrena su Pravilnikom o unutrašnjem ureenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike:
Sektorom rukovodi pomonik ministra. Za rad sektora i svoj rad pomonik ministra
odgovara ministru. Sekretarijatom Ministarstva rukovodi sekretar Ministarstva. Za rad Sekretarijata i svoj
rad sekretar odgovara ministru. Kabinetom ministra rukovodi šef kabineta. Za rad Kabineta i svoj rad šef kabineta
odgovara ministru. Uim unutrašnjim jedinicama rukovode naelnici odeljenja, šefovi odseka i
rukovodioci grupa. Naelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe organizuju, objedinjavaju i
usmeravaju rad uih unutrašnjih jedinica i zaposlenih u njima, rasporeuju poslove i daju struna uputstva za rad i obavljaju najsloenije poslove iz delokruga uih unutrašnjih jedinica.
Naelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe odgovaraju za svoj rad i za rad ue unutrašnje jedinice kojom rukovode pomoniku ministra u ijem je sektoru ua unutrašnja jedinica i ministru, odnosno sekretaru Ministarstva i ministru.
Samostalni izvršilac za svoj rad odgovara ministru. Samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica odgovara za svoj rad ministru. Dravni slubenici i nameštenici u Ministarstvu odgovaraju za svoj rad rukovodiocu
ue unutrašnje jedinice, pomoniku ministra i ministru, odnosno sekretaru Ministarstva i ministru.
Upravom rukovodi direktor Uprave.
Za rad Uprave i svoj rad direktor Uprave odgovara ministru. Pomonik direktora za svoj rad odgovara direktoru.
Rukovodilac grupe u Upravi planira, organizuje, objedinjava i usmerava rad grupe i zaposlenih u njoj, rasporeuje poslove, daje struna uputstva za rad i obavla najsloenije poslove iz delokruga grupe. Rukovodilac grupe odgovara za svoj rad i za rad grupe kojom rukovodi pomoniku direktora, odnosno direktoru Uprave. Dravni slubenici i nameštenici u Upravi odgovaraju za svoj rad rukovodiocu grupe, pomoniku direktora i direktoru Uprave.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
5. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠU RADA
Rad Ministarstva je javan. O svom radu Ministarstvo obaveštava javnost preko sredstava javnog informisanja
(saopštenja, konferencije za novinare, intervjui) i na drugi prikladan nain (veb - prezentacija, bilteni, brošure i sl.), a zaposleni koji su ovlašeni za pripremu informacija i podataka vezanih za obaveštavanje obaveštavanje javnosti odgovorni su za njihovu tanost i blagovremenost.
Informacije kojima Ministarstvo raspolae, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Ministarstva, bie saopštene traiocu informacije, stavie mu se na uvid dokument koji sadri traenu informaciju ili e mu se izdati kopija zahtevanog dokumenta, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja („Slubeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), osim kada su se, prema ovom zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o linosti („Slubeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – odluka US i 107/12), Zakonu o tajnosti podataka („Slubeni glasnik RS”, broj 104/09) i dr. stekli uslovi za iskljuenje ili ogranienje slobodnog pristupa informacijama od javnog znaaja.
Podaci od znaaja za javnost rada:
Kabinet potpredsednice Vlade: Nemanjina 11, Beograd; Sedište Ministarstva rudarstva i energetike: Nemanjina 22-26, Beograd; Sekretarijat Ministarstva, Sektor za elektroenergetiku, Sektor za naftu i gas,
Sektor za energetsku efikasnost i toplane, Sektor za zelenu energiju, Sektor za meunarodnu saradnju i evropske integracije: Kralja Milana 36, Beograd;
Sektor za geologiju i rudarstvo i Sektor za inspekcijski nadzor: Omladinskih brigada 1, Beograd;
Matini broj: 17855182, Poreski identifikacioni broj: 108509991. Radno vreme: ponedeljak - petak od 7.30 do 15.30 asova. Subotom ili nedeljom se
radi kada za tim postoji potreba. Veb-adresa: www.mre.gov.rs. Sedište Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike:
Nemanjina 22-26, Beograd.
Lice odgovorno za tanost i potpunost podataka Informatoru o radu:
Prof.dr Zorana Z. Mihajlovi, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Lice ovlašeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog znaaja Maja Matija Risti, v.d sektretara Ministarstva Tel: +381 11 334-67-55 Faks: +381 11 362-50-56 Lica koja obrauju zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog znaaja:
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
29
Milanka Markovi, Sekretarijat Ministarstva Tel: +381 11 334-67-55 Faks: + 381 11 362-50-56 Mihailo Miloševi, Sektor za geologiju i rudarstvo Tel: +381 11 310-00-15 Faks: +381 11 312-26-13
Lice za zaštitu podataka o linosti:
Maja Matija Risti, v.d sektretara Ministarstva Tel: +381 11 334-67-55 Faks: +381 11 362-50-56
Izgled i opis postupka za dobijanje identifikacionih obeleja za praenje rada organa: Ne izdaju se posebna identifikaciona obeleja, odnosno akreditacije za novinare, dozvole za posetu i sl. za praenje rada Ministarstva. Ministarstvo omoguava prijem stranaka svakog radnog dana, uz prethodnu najavu i dogovor, pismenim ili usmenim putem. Ministarstvo postupa u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Slubeni glasnik RS”, broj 18/16) kada u upravnim stvarima neposredno primenjujui propise, rešava o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizikog lica, pravnog lica ili druge stranke. Na ulazu u Ministarstvo sluba obezbeenja vrši identifikaciju posetilaca putem linih isprava, podaci o strankama uvode se u elektronsku evidenciju, a nakon toga stranka dobija propusnicu za posetioce. Po dobijenom potvrdnom odgovoru slubenika u Ministarstvu sluba obezbeenja stranku upuuje, a po potrebi i ispraa do nadlenog slubenika.
Prijemi u Kabinetu ministra najavluju se nekoliko dana unapred na osnovu ega se sainjava Plan sastanaka u kome se navode precizni podaci o posetiocima, taan broj posetilaca kao i tano vreme poseta.
Prijem pošte vrši se preko pisarnice Uprave za zajednike poslove republikih organa u Beogradu, Nemanjina 22-26. Izgled identifikacionih obeleja zaposlenih u organu koji mogu doi u dodir sa graanima po prirodi svog posla ili link ka mestu gde se ona mogu videti: Zaposleni u Ministarstvu imaju identifikacione kartice sa fotografijom - propusnice koje slue i kao kartice za elektronsko evidentiranje prisutnosti na radu zaposlenih. Slubene legitimacije inspektora su veliine 65 x 95 mm, teget spolašnjih i svetloplavih unutrašnjih stranica, sa metaliziranim ojaanjem na spolašnjim koricama. Na naslovnoj strani legitimacije su: u gornjem delu na sredini - grb Republike Srbije; ispod grba, na legitimaciji elektroenergetskog inspektora tekst koji glasi:
„REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO
RUDARSTVA I ENERGETIKE
avgust 2021.
„REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO
RUDARSTVA I ENERGETIKE
„REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO
RUDARSTVA I ENERGETIKE
„REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO
RUDARSTVA I ENERGETIKE
RUDARSKA INSPEKCIJA
SLUBENA LEGITIMACIJA”.
Prva unutrašnja strana legitimacija inspektora sadri na sredini fotografiju inspektora veliine 35 x 25 mm, a ispod fotografije peat Ministarstva rudarstva i energetike; ispod toga, na sredini nalazi se svojeruni potpis inspektora. Druga unutrašnja strana legitimacija inspektora sadri na sredini ispisane rei: „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE”, naziv inspekcije, upisano ime i prezime inspektora, upisan poloaj – radno mesto: „republiki inspektor”, ispod toga upisan jedinstveni matini broj inspektora. Trea unutrašnja strana legitimacija inspektora sadri na sredini ispisane rei: „OVLAŠENJA IMAOCA SLUBENE LEGITIMACIJE” i ispod toga upisane rei: - za elektroenergetsku inspekciju: „Imalac ove slubene legitimacije ovlašen je da preduzima radnje i izrie mere koje su za inspektora utvrene Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Slubeni glasnik RS”, broj 36/15), Zakonom o energetici („Slubeni glasnik RS”, broj 145/14), Zakonom o efikasnom korišenju energije („Slubeni glasnik RS”, broj 25/13)”, datum izdavanja, peat Ministarstva i potpis ministra; - za inspekciju opreme pod pritiskom: „Imalac ove slubene legitimacije ovlašen je da preduzima radnje i izrie mere koje su za inspektora utvrene Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Slubeni glasnik RS”, broj 36/15), Zakonom o energetici („Slubeni glasnik RS”, broj 145/14), Zakonom o cevovodnom transportu gasovitih i tenih uglovodonika i
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
31
distribuciji gasovitih uglovodonika („Slubeni glasnik RS”, broj 104/09), Zakonom o efikasnom korišenju energije („Slubeni glasnik RS”, broj 25/13), Zakonom o trišnom nadzoru („Slubeni glasnik RS”, broj 92/11) i Zakonom o tehnikim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Slubeni glasnik RS”, broj 36/09)”, datum izdavanja, peat Ministarstva i potpis ministra; - za geološku isnpekciju: „Imalac ove slubene legitimacije ovlašen je da preduzima radnje i izrie mere koje su za inspektora utvrene Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Slubeni glasnik RS”, broj 36/15), Zakonom o rudarstvu i geološkim istraivanjima („Slubeni glasnik RS”, broj 101/15) i Zakonom o bezbednosti i zdravlu na radu („Slubeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15)”, datum izdavanja, peat Ministarstva i potpis ministra; - za rudarsku inspekciju: „Imalac ove slubene legitimacije ovlašen je da preduzima radnje i izrie mere koje su za inspektora utvrene Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Slubeni glasnik RS”, broj 36/15), Zakonom o rudarstvu i geološkim istraivanjima („Slubeni glasnik RS”, broj 101/15) i Zakonom o bezbednosti i zdravlu na radu („Slubeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15)”, datum izdavanja, peat Ministarstva i potpis ministra. etvrta unutrašnja strana legitimacija inspektora sadri ispisane rei: „Napomene: Imalac ove slubene legitimacije, po pismenom nalogu pretpostavlenog, zbog privremeno poveanog obima posla ili zamene odsutnog inspektora, privremeno vrši poslove inspektora, koji nisu u opisu njegovog radnog mesta, jer za njih ispunjava uslove/druge napomene.” Prilaz licima sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima nije mogu bez pratioca, zbog postojanja tehnikih barijera na ulazu u zgradu u Nemanjinoj 22-26, ulazu zgrade u Krala Milana 36 i ulazu zgrade u Omladinskih brigada 1.
Najave za dogaaje, sednice i druge aktivnosti Ministarstva na kojima je dozvoleno prisustvo graana blagovremeno se postavlaju na internet stranici Ministarstva.
U prostorijama Ministarstva dozvoleno je audio i video snimanje, uz prethodnu
najavu i dogovor sa osobama zaduenih za saradnju sa medijima. Autentina tumaenja, struna mišlenja i pravni stavovi u vezi sa propisima,
pravilima i odlukama koja se odnose na javnost rada: Ne postoje.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
6. SPISAK NAJEŠE TRAENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAAJA Na internet prezentaciji Ministarstva, u rubrici: „FAQ” (Naješa pitanja), kojoj se moe pristupiti preko linka http://www.mre.gov.rs/faq.php, objavljena su naješe postavljena pitanja sa odgovorima. Statistiki podaci koji se odnose na primenu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog znaaja:
avgust 2021.
avgust 2021.
avgust 2021.
35
Na linku: http://www.mre.gov.rs/arhiva-informator.php mogu se pronai Informatori o radu Ministarstva rudarstva i energetike iz 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godine u kojima se nalaze naješe traene informacije od javnog znaaja iz tog perioda. Na linku: www.mre.gov.rs/informator.php mogu se pronai Spisak naješe traenih informacija od javnog znaaja 2012-2014, kao i Spisak naješe traenih informacija od javnog znaaja 2014-2018. Zahtev za pristup informacijama: „Poštovani, molim vas za informaciju kako se stie status energetski zaštienog kupca za invalide I kategorije? Koji su uslovi, šta je potrebno od dokumetacije?” Odgovor: Status energetski ugroenog kupca moe stei domainstvo koje ivi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja elektrine energije ili prirodnog gasa, a po podnetom zahtevu organu jedinice lokalne samouprave nadlenom za poslove socijalne zaštite i uz ispunjenje uslova propisanih lanom 4. Uredbi o energetski ugroenom kupcu („Slubeni glasnik RS”, broj 113/2015). Uslov za sticanje statusa ugroenog kupca je ostvaren ukupan meseni prihod domainstva, i to: 1) do 13.595,68 dinara za domainstva sa jednim lanom; 2) do 19.795,00 dinara za domainstva sa dva i tri lana; 3) do 25.990,25 dinara za domainstva sa etiri i pet lanova; 4) do 32.684,20 dinara za domainstva sa šest i više lanova. Pored prihoda, uslov za sticanje statusa ugroenog kupca je da ne poseduje, odnosno koristi drugu stambenu jedinicu, osim stambene jedinice koja odgovara potrebama domainstva u skladu sa propisom kojim se, saglasno zakonu, ureuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja. U tom smislu, nadleni organi jedinica lokalne samouprave koji u prvom stepenu rešavaju o zahtevima za sticanje statusa energetski ugroenog kupca trebalo bi da koriste i imaju u vidu Uredbu o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, graenje i uslovima za korišenje i odravanje stanova za socijalno stanovanje („Slubeni glasnik RS”, broj 26/13) Površinski normativi odreeni su lanom 18. Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, graenje i uslovima za korišenje i odravanje stanova za socijalno stanovanje, a stavom 4. istog lana, za višelana domainstava (dva lana ili više) uvodi se korektivni faktor za površine stanova, na nain da je dozvoljeno odstupanje od primenjenog normativa, pa u tom smislu moe se uvaiti i stan vee površine, tako što se toleriše odstupanje do „+ 10 m2” u odnosu na utvreni normativ. Dokazi koji se prilau uz zahtev propisani su lanom 6. Uredbe i navodimo ih po redosledu: 1) o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i lanove domainstva (fotokopija line karte, izvod iz matine knjige roenih (IMKR), uverenje o prebivalištu, izvod iz matine knjige venanih (IMKV), izjava dva svedoka data pred nadlenim organom i drugi dokazi propisani zakonom kojim se ureuje opšti upravni postupak); 2) o ukupnim mesenim primanjima i prihodima (ek od penzije, uverenje nadlenog organa, odnosno poslodavca i dr.), uverenje nadlenog organa za decu stariju od 15 godina da su na
avgust 2021.
36
redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novane naknade po propisima o zapošljavanju i osiguranju za sluaj nezaposlenosti, uverenje nadlene jedinice Nacionalne slube za zapošljavanje; 3) dokaz nadlene slube za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta roenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti; 4) uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta roenja o posedovanju imovine koja se oporezuje; 5) poslednji raun za elektrinu energiju, odnosno prirodni gas. Na osnovu gore navedenog pravo na umanjenje mesenih rauna za elektrinu energiju ili prirodni gas, Vaše domainstvo moe ostvariti sticanjem statusa energetski ugroenog kupca, a po podnetom zahtevu sa potrebnim dokazima organu jedinice lokalne samouprave nadlenom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta. Tekst Uredbe o energetski ugroenom kupcu moete proitati na internet stranici ministarstva: http://www.mre.gov.rs/doc/elektroenergetika/UredbaOEnergetskiUgroKupcu.pdf Zahtev za pristup informacijama: „1. Da li su delitelji toplotne energije/alokatori merni ureaji i sa kojim licencama, sertifikatima, dozvolama i rešenjima treba da raspolau za njihovu primenu na domaem trištu i koje uslove treba da ispunjavaju iz oblasti Zakona o metrologiji i Pravilnika o mernim ureajima i za obraun rasodelu troškova? 2. U sluaju da alokatori nisu merni ureaji, da li se na osnovu registrovanih i dobijenih podataka pomou alokatora potrošaima moe vršiti obraun i raspodela troškova toplotne energije, a posebno za one kategorije tarifnih kupaca koji nisu ni korisnici ovakvog ureaja? 3. Korišenje alokatora da li je zakonska obaveza? 4. Da li prilikom donošenja nove metodologije/naina obrauna energenata treba ostaviti odreeni zakonski rok za upoznavanje potrošaa sa novim nainom obrauna i koji je rok? 5. Da li u postupku i metodologiji obrauna i raspodele troškova energenata u našem sluaju toplotne energije, osnov za obraun i raspodelu moe da bude individualna potrošnja nekog potrošaa, a ako jeste u kojim sluajevima i na osnovu kakvih parametra se to moe vršiti? 6. Drugi odgovori ili objašnjenja za koje smatrate da su bitni ili mogu biti vani za ovu situaciju? 7. Sa ovom našom problematikom kojim institucijama još se moemo obratiti?” Odgovor: 1. Alokatori ili delitelji toplotne energije nisu merni ureaji. To proizlazi iz Odeljka VII Uredbe o utvrivanju Metodologije za odreivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Slubeni glasnik RS”, broj 63/15). Prema ovoj uredbi za merenje tarifnog elementa „energija” se koristi mera u toplotnoj podstanici, koji podlee propisima o badarenju i metrologiji. 2. Jedinica lokalne samouprave, prema lanu 361. Zakona o energetici („Slubeni glasnik RS”, broj 145/14) ovlašena je za donošenje propisa kojim se ureuje nain raspodele troškova sa zajednikog mernog mesta u toplotnoj podstanici, što znai da se takvim aktom moe propisati da alokator moe biti ureaj koji se koristi za obraun i raspodelu troškova toplotne energije.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
37
3. Korišenje alokatora nije zakonska obaveza, jer Zakon o efikasnom korišenju energije („Slubeni glasnik RS”, broj 25/13) u lanu 51. propisuje samo obavezu ugradnje meraa toplotne energije na nivou toplotne podstanice. 4. Prema lanu 88. st. 2. i 3. Zakona o zaštiti potrošaa („Slubeni glasnik RS”, br. 62/14 i 6/16) dunost energetskog subjekta koji obavlja energetsku delatnost distribucije i snabdevanja toplotnom energijom krajnjih kupaca je da: 1) javno i unapred informiše potrošaa o izmeni metodologije formiranja cena i opštih uslova ugovora, najkasnije 30 dana pre poetka primene promenjenih cena; 2) kada izmene metodologija formiranja cena i promene cena usluga od opšteg ekonomskog interesa (u šta spadaju i proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom iz daljinskih sistema grejanja) podleu dobijanju prethodnog odobrenja ili saglasnosti nosioca javnih ovlašenja, energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost distribucije i snabdevanja toplotnom energijom krajnjih kupaca je duan da javno i unapred informiše potrošaa o izmenama najkasnije 30 dana pre poetka primene promenjenih cena. 5. Osnov za obraun i raspodelu troškova ne bi mogla da bude individualna potrošnja nekog potrošaa, što je kao vid obrauna i raspodele troškova potrošnje toplotne energije propisano aktom jedinice lokalne samouprave, jer je to suprotno Zakonu o efikasnom korišenju energije (l. 47, 50. i 53.) i Zakonu o zaštiti potrošaa. 6. Na pitanje pod red. br. 7. smatramo da bi se mogli obratiti trišnoj inspekciji kao organu koji vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošaa. Zahtev za pristup informacijama: „1. Koje sve dozvole u Republici Srbiji treba da imaju gradske toplane da bi zapoele svoj rad? 2. Ukoliko moete, molim Vas uputite me na zakon ili druge propise koji ureuju datu problematiku.” Odgovor: 1. Materija daljinskog sistema grejanja (rad toplana, toplotna energija) ureeni su sledeim propisima: - Zakon o energetici („Slubeni glasnik RS”, broj 145/14); - Zakon o efikasnom korišenju energije („Slubeni glasnik RS”, broj 25/13). Rad daljinskih sistema ureen je i podzakonskim aktima: - Uredba o utvrivanju metodologije za odreivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Slubeni glasnik RS”, broj 63/15). Toplotna energija, osim što je energetska delatnost, je i komunalna delatnost, pa je shodna primena i: - Zakona o komunalnim delatnostima („Slubeni glasnik RS”, broj 88/11) i - Zakona o zaštiti potrošaa („Slubeni glasnik RS”, broj 62/14 i 6/16). Toplane su i javna preduzea pa se na njih odnosi i Zakon o javnim preduzeima. Osnivai toplana su i jedinice lokalne samouprave i dobar deo propisa je kreiran i na lokalnom nivou (odluke o snabdevanju, pravila o radu i sl.). Uticaj na rad toplana imaju i zakoni iz oblasti ivotne sredine. 2. Na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike mogu se nai: - Zakon o energetici („Slubeni glasnik RS”, broj 145/14); - Zakon o efikasnom korišenju energije („Slubeni glasnik RS”, broj 25/13);
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
38
- Uredba o utvrivanju metodologije za odreivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Slubeni glasnik RS”, broj 63/15). Zahtev za pristup informacijama: „Molim vas za informaciju koja su dokumenta potrebna za upis preduzea u registar Ministarstva, kao i koja je tano procedura za firme koje se ele baviti izradom Energetskih pasoša?” Odgovor: Energetski pasoš definisan je Pravilnikom o uslovima, sadrini i nainu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Slubeni glasnik RS”, broj 61/11). Ta materija i sva pitanja vezana za nju su u nadlenosti Ministarstva graevinarstva, saobraaja i infrastrukture. Zahtev za pristup informacijama: „1. Kopiju Memoranduma o razumevanju potpisanog sa kineskom kompanijom SMES o izgradnji kombinovanih energetskih objekata za proizvodnju elektrine energije i toplotne energije iz komunalnog otpada, koji je ministar energetike i rudarstva Aleksandar Annti potpisao sa ovom kompanijom prilikom posete Kini, a o emu je govorio i na sednici Skupštine Srbije 9. decembra 2015. godine (http://www.otvoreniparlament.rs72015/12/09/713059/page/23/). 2. Kopije dokumenata koji sadre informacije o tome koje je sve naredne korake Ministarstvo preduzelo po osnovu ovog Memoranduma (predlozi izmena zakona, uredbe, ugovori sa inostranim ili domaim pravnim licima, pravilnici, istraivanja, razgovori, tenderi, javni pozivi, projekti...).” Odgovor: 1. U vezi sa Vašim prvim zahtevom, u prilogu Vam dostavljamo kopiju Memoranduma o razumevanju za finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju elektrine energije od otpada u Republici Srbiji izmeu Ministarstva rudarstva i energetike i kineskih kompanija China-Africa Investment and Development Co., Ltd (CAIDC) i China Machinery Engineering Corporation (CMEC). 2. U vezi sa Vašim drugim zahtevom za dostavljanje kopije dokumenata koji sadre informacije o preduzetim aktivnostima Ministarstva rudarstva i energetike, obaveštavamo Vas da po osnovu navedenog memoranduma nije bilo zahteva u vezi izmene zakona, uredbi, pravilnika, niti su sklopljeni bilo kakvi ugovori sa inostranim ili domaim pravnim licima. Ovo ministarstvo je obrazovalo Radnu grupu za praenje i koordinaciju aktivnosti na razvoju Projekta izgradnje elektrane za proizvodnju elektrine energije od otpada sa zadatkom da prati i obavlja koordinaciju svih aktivnosti kako bi se obezbedili preduslovi za realizaciju Projekta izgradnje elektrane za proizvodnju elektrine energije od otpada. U toku je prikupljanje podataka znaajnih za razvoj ovog projekta, odnosno podataka u vezi regulative koja se primenjuje u predmetnoj oblasti, kao i podataka o koliinama komunalnog otpada u pojedinim opštinama Republike Srbije. Zahtev za pristup informacijama:
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
39
„1. Da li i za koje usluge Ministarstvo rudarstva i energetike angauje PR agencije i koje? 2. Koliko novca se troši u te svrhe i iz kojih izvora se finansira? 3. Da li su dodatne PR agencije neophodne ako se zna da pri svakom ministarstvu ve postoji PR sluba?” Odgovor: Ministarstvo rudarstva i energetike ne koristi usluge angaovanja PR agencija, samim tim ne troši novac u te svrhe. U Kabinetu ministra sistematizovana su dva radna mesta za savetodavne poslove i odnose s javnošu. Zahtev za pristup informacijama: „Molim Vas da mi dostavite dokumetaciju koja se tie druge faze Paketa projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT, odnosno izgradnje Bloka 3 TE Kostolac i to: 1. Kopiju dokumenta iz kog se moe saznati kog datuma je Ugovor o zajmu za kredit za povlašenog kupca za drugu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT stupio na snagu? 2. Kopije dokumenata koji sadre (do sada izraene) finansijske analize opravdanosti izgradnje Bloka 3 TE Kostolac. 3. Kopije dokumenata koji sadre (do sada izraene) analize isplativosti izgradnje elektrane. 4. Kopiju studije opravdanosti sa idejnim projektom. 5. Kopije svih izveštaja o izvršenoj strunoj kontroli studije opravdanosti i idejnog projekta. 6. Kopiju dokumentacije koja je podneta uz zahtev za izdavanje energetske dozvole. 7. Kopiju rešenja o izdavanju energetske dozvole (ukoliko postoji).” Odgovor: 1. Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno Sektor za elektroenergetiku, ne raspolae dokumentima zahtevanim u takama 1-5. 2. Dokumentom iz take 1 raspolae Ministarstvo finansija. 3. Dokumentima iz take 2-5 raspolae JP Elektroprivreda Srbije. 4. Što se tie taaka 6. i 7., do sada nije podnet zahtev za izdavanje energetske dozole za izgradnju Bloka 3 TE Kostolac. S tim u vezi, nije doneto rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za navedeni energetski objekat. Zahtev za pristup informacijama: „Koliko je ostao dug za struju za lokale u Z. inia 127 i da nam vaše slube dostave podatke da bih mogla da uestvujem na konkursu.” Odgovor: Ministarstvo rudarstva i energetike nije nadleno za voenje evidencije o dugovima za struju. S tim u vezi, Ministarstvo rudarstva i energetike ne raspolae informacijama koje ste traili.
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Informator o radu
avgust 2021.
40
Zahtev za pristup informacijama: „Informaciju iz elektronskog delovodnika – protokola evidencije primljene pošte i predmeta o svim aktima – ZAKLjUCIMA donetim od strane Vlade Republike Srbije u periodu januar 2014 – avgust 2016. godine koje je primilo ovo ministarstvo i to: • Broj zakljuaka Vlade RS, • Datum podnošenja zakljuaka, • Predmet – saet opis predmeta zakljuaka koji je evidentiran u delovodnu knjigu prilikom prijema u ovo ministarstvo.” Odgovor: Ministarstvo rudarstva i energetike vodi evidenciju primljene pošte runo, putem delovodnika-protokol evidencije primljene pošte (u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju) i ne poseduje „elektronski delovodnik” iz vašeg navoda. Ministarstvo koristi elektronsku pisarnicu Uprave za zejednike poslove republikih organa kroz koju se predmeti zavode i elektronski evidentiraju ali prema informacijama koje smo dobili od pisarnice zakljuci Vlade se nalaze u njihovoj evidenciji samo pod brojevima predmeta koji su dodeljeni ranije i ne postoji mogunost da se posebno izlistaju samo predmeti koji sadre zakljuke Vlade koji se odnose na naše Ministarstvo. U Ministarstvu ne postoji pomona evidencija kojom