republika e kosovأ«s ... tأ« drejtat dhe liritأ« e njeriut tأ« garantuara me marrأ«veshjet...

Download Republika e Kosovأ«s ... Tأ« drejtat dhe liritأ« e njeriut tأ« garantuara me marrأ«veshjet dhe instrumentet

Post on 25-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo

  Qeveria –Vlada-Government Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister

  Zyra Ligjore - Zakonodavna Kancelarija - Legal Office

  PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PROCESIN E HARTIMIT

  TË POLITIKAVE DHE LEGJISLACIONIT

  Përgatitur nga:

  Besim M. KAJTAZI Drejtor i Zyrës Ligjore- Zyra e Kryeministrit

  Adresa: Rruga Nënë Tereza, Ndërtesa e Qeverisë, Zyra 507 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  E-mail: besim.kajtazi@rks-gov.net http://www.kryeministri-ks.net/

  Prishtinë, 10 gusht 2012

  This Publication is supported by “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH –

  Legal Reform Project

 • 1 / 243

  Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo

  Qeveria –Vlada-Government Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister

  Zyra Ligjore - Zakonodavna Kancelarija - Legal Office

  PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI

  PËR PROCESIN E HARTIMIT TË POLITIKAVE DHE

  LEGJISLACIONIT

  Përgatitur nga:

  Besim M. KAJTAZI

  Drejtor i Zyrës Ligjore- Zyra e Kryeministrit

  http://www.kryeministri-ks.net/

  Prishtinë, 10 gusht 2012

  http://www.kryeministri-ks.net/

 • 2 / 243

 • 3 / 243

  PARATHËNIE

  Në Republikën e Kosovës, një seri e tërë aktesh ligjore dhe nënligjore rregullojnë

  procedurat për hartimin e legjislacionit dhe rekomandim të politikave.

  Në këtë drejtim, për nevoja praktike, është përpiluar kjo Përmbledhje Legjislacioni për

  procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit. Qëllimi parësor është që zyrtarët të cilët janë

  të kyçur në procesin e hartimit të legjislacionit dhe politikave, të kenë gjetje sa më të shpejtë e të

  lehtësuar të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi akte këto që rregullojnë procedurat e hartimit të

  legjislacionit dhe politikave. E tëra kjo në shërbim të ndikimit të drejtpërdrejtë në efikasitetin dhe

  efektivitetin e punës së organeve të administratës dhe në respektimin e rregullave dhe

  procedurave përkatëse.

  Kjo Përmbledhje e legjislacionit përmban aktet ligjore dhe nënligjore themelore të cilat

  janë në fuqi si dhe udhëzues dhe doracakë të ndryshëm të ndërlidhur me këtë proces.

  Shfrytëzuesit e kësaj përmbledhjeje, me vërejtjet dhe propozimet e tyre, kontribojnë në

  përmirësimin e saj, si dhe në përgatitjen e përmbledhjeve të tjera, duke përfshirë këtu edhe

  versionet e përditësuara të cilat do t’i përgatisim varësisht nga aktet përkatëse që nxirren apo

  ndryshohen dhe plotësohen në vazhdimësi.

  Këtë Përmbledhje Legjislacioni për procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit

  mund ta gjeni edhe në formë elektronike në faqen e Internetit të Zyrës së Kryeministrit:

  www.kryeministri-ks.net

  Me respekt!

  Besim M. KAJTAZI Drejtor i Zyrës Ligjore- Zyra e Kryeministrit

  http://www.kryeministri-ks.net/

 • 4 / 243

 • 5 / 243

  Përmbajtja:

  1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës (Nene të Kushtetutës qe kanë të bëjnë me procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit);

  2. Ligji nr. 04/-L-025 për nisma legjislative (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 23 / 26 tetor 2011, Prishtinë);

  3. Ligji nr. 03/L-190 për Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Prishtinë: Viti V / nr. 74 / 20 korrik 2010);

  4. Ligji nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Prishtinë: Viti III / nr. 27 / 03 qershor 2008) dhe

  Ligji nr. 03/L-221 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për

  menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Gazeta Zyrtare e Republikës së

  Kosovës / Prishtinë: Viti V / nr. 76 / 10 gusht 2010); (Nene të Ligjit qe kanë të bëjnë

  me procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit);

  5. Ligji nr. 04/L-079 për Buxhetin e Republikёs sё Kosovёs pёr vitin 2012 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 30 / 31 dhjetor 2011, Prishtinë) (Nene të Ligjit

  qe kanë të bëjnë me procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit);

  6. Rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës (29 prill 2010) (Nene të Rregullores se Kuvendit qe kanë të bëjnë me procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit);

  7. Rregullore nr. 09/2011 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 15 / 12 shtator 2011, Prishtinë;

  8. Rregullore nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 1/ 18 prill

  2011, Prishtinë dhe Rregullore nr. 07/2011 për ndryshimin dhe plotësimin e

  Rregullores nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së

  Kryeministrit dhe Ministrive;

  9. Udhëzim Administrativ Nr. 14/2008 për hartimin e projektligjeve dhe të akteve nënligjore (30.07.2008);

  10. Udhëzim Administrativ nr. 13/2007 për organizimin dhe veprimtarinë e Shërbimeve Ligjore në Degën e Ekzekutivit-Qeverinë e Kosovës (30.07.2007);

  11. Rregullore nr. 01/2011 për Departamentet për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në Kuadër të Ministrive (18.03.2011);

  12. Udhëzime për rishikimin e akteve nënligjore të miratuara nga Qeveria dhe ministritë (29.02.2012, Vendimi nr. 03/63);

  13. Udhëzimi Administrativ nr. 02/2012 për procedurat, kriteret dhe metodologjinë e përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve strategjike dhe planeve për zbatimin e tyre;

  14. Udhëzues për procesin e konsultimeve publike Nr. 062/201126.09.2011; 15. Udhëzues për hartimin e koncept dokumenteve dhe memorandumeve shpjeguese

  (19.03.2012);

  16. Udhëzues për hartimin dhe monitorimin e Planit Vjetor të Punës së Qeverisë, (11.11. 2011); 17. Udhëzues për hartimin e Raportit Vjetor të Punës së Qeverisë (11.11. 2011) 18. Udhëzues për monitorimin e zbatimit të Vendimeve të Qeverisë (11.11. 2011) 19. Rregullore nr. 01/2012 për Këshillin e Drejtorëve të Departamenteve Ligjore (29

  shkurt 2012);

  20. Udhëzues për përfshirjen e akteve nënligjore të ministrive në regjistrin e akteve nënligjore (10.10.2011);

  21. Udhëzues për shkrimin e opinioneve ligjore. 22. 10 parimet themelore të hartimit ligjor që janë paraparë nga Këshilli i BE-së;

 • 6 / 243

  Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo

  KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

  (Nene të Kushtetutës qe kanë të bëjnë me procesin e hartimit të politikave dhe

  legjislacionit)

  ...

  Neni 4

  [Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit]

  1. Kosova është Republikë demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe

  kontrollit e balancimit në mes tyre, sikurse është përcaktuar me këtë Kushtetutë.

  2. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ.

  3. Presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson unitetin e popullit. Presidenti i

  Republikës së Kosovës është përfaqësues legjitim i vendit brenda dhe jashtë dhe

  garantues i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në

  pajtim me këtë Kushtetutë.

  4. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave

  shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar.

  5. Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur dhe ushtrohet nga gjykatat.

  6. Gjykata Kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së kushtetutshmërisë dhe bën

  interpretimin përfundimtar të Kushtetutës.

  7. Republika e Kosovës ka institucionet e veta për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe të

  integritetit territorial, rendit dhe qetësisë publike, të cilat funksionojnë nën autoritetin

  kushtetues të institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës.

  ...

  Neni 16

  [Epërsia e Kushtetutës]

  1. Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Ligjet dhe aktet e

  tjera

  juridike duhet të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë.

  2. Pushteti qeverisës buron nga Kushtetuta.

  3. Republika e Kosovës respekton të drejtën ndërkombëtare.

  4. Secili person dhe organ në Republikën e Kosovës u nënshtrohet dispozitave të

  Kushtetutës.

  Neni 19

  [Zbatimi i së Drejtës Ndërkombëtare]

  1. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë e

  sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së

 • 7 / 243

  Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk

  janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji.

  2. Marrëveshjet ndërkombëtare të r

Recommended

View more >