reologia w technologii betonu - · pdf fileproblemy z waciwym napowietrzeniem betonu ......

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

XIII SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Cement waciwoci i zastosowanie

GRADE CEMENT S.A.

Katedra Inynierii Materiaw i Procesw Budowlanych Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach

GRADE CEMENT HEIDELBERGCEMENT Group

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

Gliwice 2011

KOMITET PROGRAMOWY Przewodniczcy:

prof. dr hab. in. JANUSZ SZWABOWSKI Politechnika lska ANDRZEJ BALCEREK Prezes Zarzdu, Dyrektor Generalny Grade Cement S.A. Czonkowie:

CZESAW NIERZWICKI Dyrektor Handlowy, Czonek Zarzdu Grade Cement S.A.

prof. dr hab. in. ARTEM CZKWIANIANC Politechnika dzka

dr hab. in. JACEK GOASZEWSKI, prof. nzw. w Pol. l. Politechnika lska dr hab. in. ZBIGNIEW GIERGICZNY, prof. nzw. w Pol. l.

Politechnika lska; Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.

dr hab. in. WOJCIECH PIASTA, prof. nzw. w Pk Politechnika witokrzyska dr in. Grzegorz BAJOREK Politechnika Rzeszowska Sekretariat sympozjum:

Jolanta Katuszonek Katedra Inynierii Materiaw i Procesw Budowlanych Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 237-22-94 fax (0-32) 237-27-37 e-mail: rb4@polsl.pl

3

SPIS TRECI REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

I sesja Przewodniczcy sesji - prof. dr hab. in. Janusz Szwabowski Politechnika lska

1. Waciwa pielgnacja a trwao betonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - str. 5 - dr in. Grzegorz Bajorek, Politechnika Rzeszowska

2. Wpyw popiou lotnego na wytrzymao betonu o wysokim

punkcie piaskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - str. 17

- prof. dr hab. in. Artem Czkwianianc, mgr in. Dawid Moszczyski, Politechnika

dzka

3. Beton wysokowytrzymaociowy z cementu hutniczego

CEM III/A 42,5N-NA/HSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - str. 33

- mgr in. Tomasz Adamczuk, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.,

dr hab. in. Zbigniew Giergiczny, prof. nzw. w Pol. l., Politechnika lska;

Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.

4. Produkty specjalne w ofercie Grade Beton . . . . . . . . . . . . . - str. 45

- mgr in. Tomasz Puak, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.,

mgr in. Krzysztof Szersze, Grade Cement S.A.

5. Projektowanie betonu samozagszczalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . - str. 62

- dr hab. in. Jacek Goaszewski prof. nzw. w Pol. l., prof. dr hab. in. Janusz Szwabowski, Politechnika lska

II sesja Przewodniczcy sesji - dr hab. in. Zbigniew Giergiczny prof. nzw. w Pol. l., Politechnika lska, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. 1. Wpyw rodzaju cementu na skurcz i pcznienie betonu . . . . . . . . . . . . . . - str. 73

- dr hab. in. Wojciech Piasta prof. nzw. w Pk, mgr in. Hubert Sikora, Politechnika

witokrzyska

4

2. Waciwoci kompozytw cementowych z du iloci wkien krtkich - str 88

- dr in. Waldemar Pichr, Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

3. Betony z proszkw reaktywnych podstawy projektowania, waciwoci,

zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - str. 102

- dr in. Tomasz Zdeb, Politechnika Krakowska

4. Problemy z waciwym napowietrzeniem betonu samozagszczalnego . . . - str. 118

- dr in. Beata aniewska Piekarczyk, Politechnika lska

5. Ksztatowanie urabialnoci fibrobetonu samozagszczalnego . . . . . . . . . . - str. 131

- dr in. Tomasz Ponikiewski, Politechnika lska

6. Wpyw wkien stalowych na wybrane waciwoci betonu

samozagszczalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . - str. 141

- mgr in. Patrycja Miera, prof. dr hab. in. Janusz Szwabowski, Politechnika lska

7. Korozja siarczanowa betonu. Mechanizm i metody bada . . . . . . . . . . . . . - str. 149

- mgr in. Monika Dbrowska, Politechnika lska w Gliwicach, Centrum

Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. 8. Reakcja alkaliczna ASR w betonie metody bada . . . . . . . . . . . . . . . . . . - str. 163

- mgr in. Wojciech Drod, Instytut Ceramiki i Materiaw Budowlanych w

Warszawie, Oddzia Szka i Materiaw Budowlanych w Krakowie.

9. Beton w cianach szczelinowych jaki ma by? . . . . . . . . . . . . . - str. 175

- mgr in. Magdalena Czopowska Lewandowicz, Politechnika lska

5

Grzegorz Bajorek 1

WACIWA PIELGNACJA A TRWAO BETONU

1. Wprowadzenie Prawidowo wykonany projekt konstrukcji na podstawie aktualnych norm (Eurokodw) w sposb cisy okrela wymagane waciwoci dla kadego materiau konstrukcyjnego, w tym take betonu. Dotyczy to na rwni dwch grup waciwoci tych odpowiedzialnych za nono konstrukcji (charakterystyki wytrzymaociowe, definiowane zwaszcza poprzez okrelenie klasy wytrzymaoci betonu), a take tych odpowiedzialnych za oczekiwan trwao konstrukcji w odniesieniu do klasy oddziaywania rodowiska (m.in. szczelno struktury zapewniajca jej nieprzepuszczalno dla cieczy i gazw, mrozoodporno, wyraane np. stopniami wodoszczelnoci, mrozoodpornoci, czy nasikliwoci). Wyspecyfikowane w taki sposb wymagania musz by pniej uzyskane w trakcie wykonywania konstrukcji. Su temu po kolei czynnoci technologiczne, ktrych celem jest spenienie zaoe projektanta:

projekt mieszanki betonowej i badania wstpne, wytwarzanie mieszanki betonowej (warunki produkcji i kontrola produkcji), transport mieszanki betonowej (rodki transportu, czas transportu), wbudowywanie mieszanki betonowej (sposb podawania np. pompowanie,

zagszczanie), pielgnacja betonu (warunki wilgotnociowe, warunki temperaturowe,

zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi). Z punktu widzenia wpywu poszczeglnych wymienionych powyej dziaa na efekt kocowy, naley wyranie stwierdzi, e s one jednakowo wane i stanowi kompletny pakiet, konieczny do zrealizowania w odniesieniu do kadej wykonywanej konstrukcji. Brak ktregokolwiek ogniwa moe wpyn na obnienie bezpieczestwa bd skrcenie czasu uytkowania budowli. Wydaje si, e najbardziej niedocenianym w codziennej praktyce budowlanej jest ostatni etap procesu pielgnacja betonu.

1 dr in. Politechnika Rzeszowska, Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej, 35-105 Rzeszw, ul. Przemysowa 23, g.bajorek@ctb-prz.pl

XIII SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

Gliwice 2011

6

2. Potrzeba pielgnacji i ochrony betonu

Prawidowy przebieg dojrzewania betonu nierozerwalnie czy si z procesami hydratacji spoiwa polegajcymi zasadniczo na chemicznym wizaniu wody wprowadzonej do mieszanki na etapie produkcji. Odsonita powierzchnia wieo wbudowanego betonu naraona jest jednak na oddziaywanie czynnikw atmosferycznych, ktre doprowadzi mog do jej przesuszenia. Zwaszcza latem, gdy wystpuj ekstremalne temperatury, czsto w poczeniu z innymi zjawiskami atmosferycznymi (nasonecznienie, wiatr) zakcone zostaj procesy hydratacji, a nawet mog by bezpowrotnie przerwane. W skrajnych przypadkach, przy na przykad betonach lub zaprawach psuchych czy wilgotnych, moe nastpi cakowite ich przesuszenie i zatrzymanie wizania i dojrzewania. W argonie budowlanym mwi si wtedy o spaleniu cementu w mieszance, a zjawisko to jest nieodwracalne. Czciowe zakcenie procesu dojrzewania prowadzi do obnienia kocowej oczekiwanej wytrzymaoci betonu, a struktura materiau staje si mniej odporna na agresywne oddziaywania rodowiska. Obnia si zatem trwao wykonanej konstrukcji. Negatywnym skutkiem odparowywania wody i przesuszania betonu jest wzmoony skurcz, zwaszcza ten w pocztkowym okresie dojrzewania. Jest to okres kiedy wytrzymao betonu (zwaszcza wytrzymao na rozciganie) jest jeszcze bardzo maa i materia nie jest w stanie przeciwstawi si napreniom wewntrznym wywoanym zmianami objtoci. Nastpuj wtedy zarysowania, zwaszcza powierzchniowe, a nawet pknicia elementw konstrukcyjnych. Obnia si ich nono lub nastpuje utrata waciwoci uytkowych konstrukcji (np. szczelno zbiornikw), ale w szczeglnoci otwiera si struktura materiau na migracj czynnikw korozyjnych (np. CO2, Cl). To obnia trwao budowli.

Zarwno wytrzymao jak i trwao betonu silnie uzalenione s od stopnia hydratacji (). Znana zaleno podana przez Powersa [np. 1]:

Vp = 100 w/c 36,15 (1)

wykazuje, e wikszy stopie hydratacji (), to mniejsza porowato kapilarna (Vp), a to ona wanie wpywa na wytrzymao i trwao materiau. Dla zwikszania wytrzymaoci i trwaoci, porowato kapilarna (Vp) powinna by minimalizowana, a to osiga si przede wszystkim poprzez zmniejszenie iloci wody zarobowej (w) na etapie projektowania skadu betonu. Teoretycznie, przy wskaniku w/c rwnym lub mniejszym 0,3615 moliwe jest uzyskanie betonu cakowicie pozbawionego porowatoci kapilarnej, pod warunkiem jednak cakowitego zrealizowania procesw hydratacji ( = 1) aby to osign, nigdy w betonie nie moe zabrakn wody dla reakcji tej czci skadnikw, ktre jeszcze nie zdyy przereagowa. Konieczna jest zatem waciwa ochrona rozdeskowanego betonu przed odparowywaniem wody, ktra nie zostaa je

View more