rekacipta trial

Author: dyra-khoo

Post on 30-May-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  1/24

  3763/1SULIT

  Reka CiptaKertas 1Ogos200S2 1hjam

  3763/1J A B ATA N PELAJARAN TERENGGANUDENGAN KERJASAMA

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

  CAWANGANTERENGGANU

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPMTAHUN 2005

  REKACIPTAKertas 1

  Duajam tiga puluh minit

  1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

  2. Jawab semua soalan daripada Bahagian A.

  3. Jawab dua soalan daripada bahagian B, sama ada soalan 16atau soalan 17 dan sama ada soalan 18 atau soalan 19.

  4. Jawab satu soalan daripada Bahagian C.

  5. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalamkertas soalan.

  6. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan

  Untuk Kegunaan PemeriksaBahagian Soalan Markah

  Jawab semua soalanA 15

  JumlahJawab satu soalan

  16

  17

  B Jawab satu soalan18

  19

  JumlahJawab satu soalan

  C20

  21

  JumlahJumlah Besar

  Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak

  [Lihat Sebelah3763/1 2005 Hak Cipta PKPSM Terengganu SULIT

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  2/24

  SULIT 2 3763/1

  Bahagian A

  [5 0 markah]

  Jawab semua soalan.

  1. Berikut adalah penyataan bagi keselamatan semasa bekerja di makmal. Tandakan ( ~ ) pada penyataan yang betul dan ( X) pada penyataan yang salah.

  a. Pakaian bengkel mestilah longgar.

  b. Gunakancanai.

  pelindung mata semasa menggunakan mesin

  c. Pemakaian selipar digalakkan semasa di bengkel.

  d. Jangan bergurau semasa berada di dalam bengkel.

  [4 markah]

  . Jadual di bawah menunjukkan simbol dan nama bagi komponen elektrik. Lengkapkanjadual 1 di bawah.

  Simbol Nama Komponen

  1 A

  ~ . . r - A

  B alat ubah

  C pembumian

  *D

  JADUAL 1[ 4 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  3/24

  3763/1ULIT 3

  3. Jadual 2 di bawah menunjukkan bahan-bahan logam berferus dan bukan berferus.

  Kuprum Timah

  Plumbum Besi berqalvani

  Keluli Besi

  JADUAL 2

  Lengkapkan carta 1 di bawah dengan mengkelaskan bahan-bahan yang dinyatakan didalam jadual 2 di atas pada ruangan yang disediakan.

  Bahan Logam

  I

  ~ ~

  Logam BerferusI I

  Logam Bukan Berferus I1 1

  0 0. 0 Timah

  Keluli .0 '0 '

  0 0 0 Plumbun

  CARTA 1

  [3 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  4/24

  ULIT 4 3763/1

  . Pemyataan masalah amat penting di dalam proses mereka cipta dan perlu ditunjukkansituasi yang bermasalah, keperluan individu, kesan dan akibat daripada masalah tersebut.Padankan aspek-aspek pemyataan masalah di bawah mengikut kategori yang sesuaidengan menuliskan A, B dan C di dalam ruang yang disediakan padajadual 3.

  W Tempat [ ] ] Keselamatan I I I I Peringkat UsiaSituasi

  Keperluan Individu

  Kesan masalah

  JADUAL 3[3 markah]

  . Saluran agihan adalah satu organisasi yang terdiri daripada pihak yang bergantung antarasatu sama lain. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran agihan tersebut.

  i.

  n. . ..

  [2 markah]. a) Nyatakan pengertian pendokumentasian dalam reka cipta.

  [ 1 markah]b) Terangkan 2 fungsi pendokumentasian dalam reka cipta.

  1.

  l l .

  [2 markah]

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  5/24

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  6/24

  3763/1ULIT 6

  8. Berikut adalah pemyataan bagi pendokumentasian sesuatu reka ciptaan.Tuliskan benar atau salah bagi pemyataan di bawah di dalam ruangan yang disediakan.

  PERNYA TAAN PENDOKUMENTASIANBENAR /

  SALAH

  Pemerhatian ialah memerhati suatu situasi atau aktiviti yang berkaitandengan masalah yang dikaji.

  Temu bual ialah menceritakan pengalaman yang dilalui samadapengalaman sendiri atau orang lain.

  Soal selidik ialah kaedah pengumpulan data menggunakan set soalan.

  JADUAL4

  [3 markah]

  9. Berpandukan jadual 5, namakan alatan tangan bagi setiap fungsi yang dinyatakan.

  Fungsi alat Nama alatMembuat garisan atas permukaan logam

  Menggarit garisan selari dengan kayu

  Menentukan diameter dalam dan jarak antara dua permukaan

  Mengambil ukuran kecil pada lurah sempit

  Selain memaku sesuai untuk mencabut paku

  JADUAL 5[5 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  7/24

  3763/1ULIT 7

  10. Rajah 2 menunjukkan sebuah perintang tetap. Kirakan nilai perintang tersebut.

  Merah Oren Kuning

  RAJAH 2

  [2 markah]

  11. Harta intelek adalah sejenis harta dan perlu dilindungi . Nyatakan dua jen is hartaintelek.

  a)

  b)

  [2 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  8/24

  3763/1ULIT 8

  12. Rajah 3 menunjukkan antara senarai perkakasan asas minimum yang diperlukan

  untuk menggunakan perisian CAD.

  1.44 MBPemacuCD-ROM

  Cakera liut

  Eerkakasan asasCAD

  F

  RAJAH 3Nyatakan perkakasan :

  0 :

  E : _

  F :

  [3 markah]

  3. Da1am proses pengumpu1an data atau mak1umat, terdapat beberapa kaedah pengumpu1an

  data yang boleh dilaksanakan. Berikan empat kaedah pengumpulan data atau maklumat.

  a)

  b)

  c)

  d)

  [4 markah]

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  9/24

  3763/1ULIT 9

  4. Rajah 4 menunjukkan satu lukisan unjuran sebuah objek.

  r -

  ..- - ,

  I I

  I iI I

  i iI Ii iI Ii iI Ii i

  ._-- ..I I

  iI

  i

  RAJAH 4Berdasarkan rajah 4 di atas ;

  a. Namakan jenis 1ukisan tersebut .

  [ 1 markah]b. Lakarkan pandangan sisi bagi objek tersebut.

  [3 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  10/24

  SULIT

  15.

  10

  Mula

  Perbincangan Guru/Pelajar

  Susun atur kerja

  x

  Mengenalpasti masalah

  Menyediakan komponen

  Tidaky

  Ya

  Tidak

  Membina prototaip

  y a

  _ _;r- _Ya

  Prototaip

  t

  ~ AJAH 5

  Tidak

  3763/1

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  11/24

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  12/24

  3763/1ULIT 12

  Bahagian B

  [30 markah]

  wab sarna ada soalan 16 atau soalan 17 dan sarna ada soalan 18 atau soalan 19

  16. Soalan 16 berdasarkan kepada rajah 6.

  AlatubahSuis A Fius Diod tetimbang

  r ._-=:::.~ . . , ' - ~ . It :: "\. .\

  ~ - - _ . _ - - - l Voltan bekalan arus ulang alik

  12 V

  Voltankeluaran arusterus

  RAJAH 6Rajah 6 di atas menun jukkan satu litar alatubah injak turun bekalan kuasa arus terus.

  a. Berikan dua kegunaan alatubah tersebut di dalam kegunaan seharian.

  [2 rnarkah]b. Lakarkan bentuk gelombang yang terhasil pada titik A dan B.

  II

  1

  L.._ .. _._. _.__ . __

  [4 markah]

  3763/1

  [Lihat sebelahSULIT

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  13/24

  SULIT 13 3763/1

  c. Terangkan fungsi bagi komponen kapasitor dan voltmeter.

  . Kapasitor:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .. Voltmeter:11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  d.

  [ 4 markah ]

  Terangkan secara ringkas kendalian litar tersebut bermula dari punca voltan bekalan.

  [ 5 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  14/24

  IT 14 3763/1

  Rajah 7 menunjukkan seketul batu-bata berongga yang dilukis dalam bentukisometri.

  < . . :~ . ' Arah cahaya

  RAJAH 7

  a) Di dalam rajah 7 di atas, hasilkan rupabentuk bayang mengikut permukaanberdasarkan a rah cahaya.

  [3 markah]

  b) Lukiskan blok batu-bata tersebut dalam bentuk lukisan ortografik unjuranketiga.

  [5 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  15/24

  3763/1ULIT 15

  c) 1. Berpandukan kepada satah lakaran Al - A2, lukiskan bahagian keratandalam bentuk lukisan perspektif 2 titik.

  , 1

  [5 markah]

  11. Lorekkan bahagian yang terpotong pada lukisan c (i) di atas.

  [2 markah]

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  16/24

  ULIT 16 3763/1

  18. Rajah 8 menunjukkan sebuah bekas peluru yang diperbuat daripada plat kelulilembut yang mempunyai ketebalan 1 mm.

  . .

  \ . - - - - B

  RAJAH 8a. Dengan bantuan gambarajah berlabel, terangkan proses penyambungan bagi bahagian-

  bahagian berikut:

  1. Bahagian A :

  ~ , . - - - - - J

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  17/24

  3763/1ULIT 17

  11. Bahagian B :

  [ 9 markah]

  b. Terangkan 3 sifat bahan yang perlu ada pada plat tersebut.

  [6 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  18/24

  ULIT 18 3763/1

  19. Rajah 9 menunjukkan satu produk terbaru yang akan dikeluarkan oleh sebuahsyarikat pengeluar di pasaran. Syarikat terse but akan mempromosikan produk ini

  secara besar-besaran.

  a.

  RAJAH 9

  Terangkan 2 tujuan pengeluar membuat promosi.

  i ) .

  ii ) .

  b.

  [ 4 markah J

  Senaraikan 4 kaedah yang boleh digunakan untuk mempromosikan produk tersebut.

  i ) .

  i i ) .

  i i i ) ..

  IV) .

  [ 4 markah J

  763/1

  [Lihat sebelahSlJLl1:

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  19/24

  SULIT 19 3763/1

  c) i. Jika anda adalah pengeluar produk terse but, pilih satu kaedah promosi yangtelah disenaraikan di (b) yang paling sesuai dan berkesan.

  [ I markah]

  ii. Nyatakan 2 sebab mengapa anda memilih kaedah tersebut.

  [2 markah]

  d) Nyatakan lokasi yang sesuai untuk mempromosikan produk tersebut serta nyatakankelebihannya.

  [2 markah]

  e) 1. Sekiranya syarikat terse but mengeluarkan alat pengering rambut,kaedah manakah yang sesuai digunakan untuk mempromosikan produktersebut.

  [ 1 markah]

  11. Nyatakan kelebihan kaedah yang dinyatakan di (e i.).

  [ 1 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  20/24

  3763/1

  Bahagian C

  ULIT 20

  [20 markah]

  Jawab satu soalan sahaja

  , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

  700 N

  RAJAH 8

  Rajah 8 menunjukkan seorang pelajar cuba menggolekkan batu seberat 700 Newton. Batuitu terletak di hujung palang yang diletakkan di atas sangga (fulkrum).

  a. Namakan sistem yang digunakan di dalam gambarajah tersebut.

  [ 1 markah]

  b. Apakah kelebihan sistem ini digunakan ?

  [ 1 markah]

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  21/24

  3763/1ULIT 21

  c. Jika diberi pilihan, apakah sistem lain yang sesuai yang mungkin anda gunakan untukmelakukan kerja di atas ?

  [ 1 markah]

  d. Huraikan dengan jelas faktor- faktor penting yang menyokong pilihan sistem yang andanyatakan dalam ( c ).

  [ 17 markah]

  [Lihat sebelahSULIT

  3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  22/24

  ULIT 22 3763/1

  21. Rajah 10 di bawah menunjukkan satu beban 80 kg yang perlu dipindahkan kepelantar berpagar bertanda X melalui tangga. Dengan menggunakan semua bahanyang diberi di bawah, lakarkan satu sistem yang boleh menyelesaikan masalah diatas dengan lakaran berlabel.

  80 kg

  pelantar

  ~ K a Y U b u l a t

  Tali @ ~Takal

  [Lihat sebelahSULIT763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  23/24

  SULIT 23 3763/1

  [7 markah]

  b. Namakan sistem yang anda nyatakan pada (a) di atas.

  [ 1 markah]

  [Lihat sebelahSULIT3763/1

 • 8/14/2019 REKACIPTA trial

  24/24

  3763/1ULIT 24

  c. Terangkan mengapa sistem yang anda nyatakan di ( b ) dipilih untuk mengangkatbeban tersebut.

  [Lihat sebelahSULIT3763/1