reguli de igienă

18
Reguli de Reguli de igienă igienă Doctor Doctor Stan Didina Stan Didina Prof. Prof. Pauliş Vasile Alexandru Pauliş Vasile Alexandru Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială Nr. 4 Nr. 4 Lugoj Lugoj

Upload: heman

Post on 20-Jan-2016

238 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Reguli de igienă. Doctor Stan Didina Prof. Pauliş Vasile Alexandru Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj. Igiena apei. Importanţa igienică a apei. Nevoile de apă ale oamenilor. Condiţiile de potabilitate ale apei. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Reguli de igienă

Reguli de igienăReguli de igienă

•DoctorDoctor Stan Didina Stan Didina

•Prof. Prof. Pauliş Vasile Alexandru Pauliş Vasile Alexandru

Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială

Nr. 4 LugojNr. 4 Lugoj

Page 2: Reguli de igienă

Igiena apeiIgiena apei

- Importanţa igienică a apei.Importanţa igienică a apei.

- Nevoile de apă ale oamenilor.Nevoile de apă ale oamenilor.

- Condiţiile de potabilitate ale apei.Condiţiile de potabilitate ale apei.

- Aprovizionarea locală şi centrală cu apă.Aprovizionarea locală şi centrală cu apă.

- Îndepărtarea reziduurilor lichide.Îndepărtarea reziduurilor lichide.

- Bolile datorate lipsei calităţii apei.Bolile datorate lipsei calităţii apei.

- Anul internaţional alAnul internaţional al cooperării în domeniul cooperării în domeniul apei.apei.

- PrePrezentare la “Să ştii mai multe, să fii mai zentare la “Să ştii mai multe, să fii mai bun”.bun”.

- Fă click pe buton pentru a ajunge la fiecare temă!Fă click pe buton pentru a ajunge la fiecare temă!

Page 3: Reguli de igienă

Importanţa Importanţa igienică a apeiigienică a apei

• Cerinţe igienico-sanitare în alimentarea cu apă a populaţiei

• În cadrul sistemului om - ambianţă naturală, apa îndeplineşte, în mod normal, un important rol sanogenetic. Funcţiile sale primare, de ordin fiziologic, igienico-sanitar şi socio-economic influenţează atât structura organismului uman, cât şi modalităţile sale de răspuns.

• Evoluţia civilizaţiei şi culturii umane ilustrează intervenţia acestui factor de mediu natural, care a asigurat diferitelor populaţii dezvoltarea socio-economică şi promovarea stării de sănătate.

• Deşi peste 2/3 din suprafaţa planetei este acoperită de apă, resursele de apă potabilă sunt extrem de limitate.

• Paralel cu dezvoltarea demografică şi a transporturilor, cu industrializarea, urbanizarea şi chimizarea agriculturii, au crescut şi cantităţile de apă necesare, ca şi riscurile de poluare a apei. Toate aceste procese limitează sau anulează posibilităţile de autopurificare a apei. Aşa se explică rolul patogen pe care îl poate avea apa poluată sau contaminată. Acestea sunt motivele pentru care acestor rezerve limitate de apă trebuie să li se asigure o supraveghere activă igienico-sanitară şi tehnică şi un consum raţional. Alege

altătemă

Page 4: Reguli de igienă

Nevoia de apăNevoia de apă• Apa constituie mediul în care se efectuează aproape toate Apa constituie mediul în care se efectuează aproape toate

procesele vitale, încât pe drept cuvânt se poate spune că toate procesele vitale, încât pe drept cuvânt se poate spune că toate organismele trăiesc în apă.organismele trăiesc în apă.

• Organismul unui adult conţine 65% apă din totalitatea greutăţii Organismul unui adult conţine 65% apă din totalitatea greutăţii sale.sale.

• Cu cât organismul este mai tânăr, cu atât nevoia de apă este mai Cu cât organismul este mai tânăr, cu atât nevoia de apă este mai mare.mare.

• Nevoia de apă a unui om este de 2Nevoia de apă a unui om este de 2,5 – 3 litri de apă în 24 de ,5 – 3 litri de apă în 24 de ore.ore.

Page 5: Reguli de igienă

Apa pentru nevoi Apa pentru nevoi gospodăreştigospodăreşti

•Omul foloseşte apa Omul foloseşte apa pentru:pentru:

• pregătirea alimentelor;pregătirea alimentelor;

• spălatul vaselor;spălatul vaselor;

• curăţenia locuinţei;curăţenia locuinţei;

• întreţinerea igienei individuale;întreţinerea igienei individuale;

• salubritate publică;salubritate publică;

• industrie;industrie;

• agricultură…agricultură…Alege altă

temă

Page 6: Reguli de igienă

Condiţiile de Condiţiile de potabilitate a potabilitate a

apeiapei• Sub denumirea de apă potabilă se înţelege apa ale cărei proprietăţi fizice o fac să fie consumată cu plăcere şi care odată consumată nu Sub denumirea de apă potabilă se înţelege apa ale cărei proprietăţi fizice o fac să fie consumată cu plăcere şi care odată consumată nu

periclitează sănătatea consumatorilor. Pentru ca apa să fie potabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :periclitează sănătatea consumatorilor. Pentru ca apa să fie potabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

• să fie limpede, incoloră, fără gust sau miros particular;să fie limpede, incoloră, fără gust sau miros particular;

• să aibă temperatura constantă cuprinsă între 5să aibă temperatura constantă cuprinsă între 5ºº şi 17 şi 17ººC. Apa prea rece favorizează apariţia faringitelor, laringitelor şi chiar a diareelor, iar C. Apa prea rece favorizează apariţia faringitelor, laringitelor şi chiar a diareelor, iar apa caldă are gust neplăcut şi nu satisface setea;apa caldă are gust neplăcut şi nu satisface setea;

• să nu conţină substanţe toxice sau radioactive în concentraţii nocive pentru organism;să nu conţină substanţe toxice sau radioactive în concentraţii nocive pentru organism;

• să conţină o concentraţie minimă de iod şi fluor;să conţină o concentraţie minimă de iod şi fluor;

• să nu conţină concentraţii prea mari de săruri de calciu, magneziu, fier, mangan, cupru sau zinc, săruri care modifică gestul, culoarea sau să nu conţină concentraţii prea mari de săruri de calciu, magneziu, fier, mangan, cupru sau zinc, săruri care modifică gestul, culoarea sau limpezimea şi îi limitează folosinţa;limpezimea şi îi limitează folosinţa;

• să nu conţină germeni patogeni sau paraziţi şi să nu depăşească un anumit număr de bacterii saprofite;să nu conţină germeni patogeni sau paraziţi şi să nu depăşească un anumit număr de bacterii saprofite;

• să nu conţină substanţe organice în cantitate prea mare, amoniac sau nitraţi, substanţe considerate ca indicatoare de impurităţi.să nu conţină substanţe organice în cantitate prea mare, amoniac sau nitraţi, substanţe considerate ca indicatoare de impurităţi.

Page 7: Reguli de igienă

Exemplu de apă potabilăExemplu de apă potabilă

Apa minerală BuziaşApa minerală Buziaş

Compoziţie chimicăCompoziţie chimică

Alege altătemă

Page 8: Reguli de igienă

Fântâna Fântâna Instalaţie locală de aprovizionare cu Instalaţie locală de aprovizionare cu

apăapă• Fântânile pot fi fântâni forate sau fântâni săpate. Ele folosesc Fântânile pot fi fântâni forate sau fântâni săpate. Ele folosesc

exclusiv apa subterană fără prelucrare.exclusiv apa subterană fără prelucrare.

• Condiţii de amplasare : la distanţă de minimum 25 – 30 m de Condiţii de amplasare : la distanţă de minimum 25 – 30 m de latrine, gropi de gunoi, depozite de bălegar. Terenul să fie latrine, gropi de gunoi, depozite de bălegar. Terenul să fie uşor înclinat pentru a nu permite stagnarea apelor. uşor înclinat pentru a nu permite stagnarea apelor. Adâncimea stratului de apă să fie de minimum 4 m pentru a Adâncimea stratului de apă să fie de minimum 4 m pentru a avea stratul de sol suficient pentru protejarea pânzei de apă.avea stratul de sol suficient pentru protejarea pânzei de apă.

• Condiţii de construcţie : materialul de construcţie să fie Condiţii de construcţie : materialul de construcţie să fie rezistent şi cât mai impermeabil. Fântâna va fi prevăzută cu rezistent şi cât mai impermeabil. Fântâna va fi prevăzută cu capac şi acoperiş pentru a împiedica pătrunderea apelor de capac şi acoperiş pentru a împiedica pătrunderea apelor de ploaie, prafului, altor impurităţi. În jurul fântânii trebuie ploaie, prafului, altor impurităţi. În jurul fântânii trebuie păstrat un perimetru de protecţie.păstrat un perimetru de protecţie.

• Condiţii de întreţinere : perfectă stare de curăţenie, găleată Condiţii de întreţinere : perfectă stare de curăţenie, găleată proprie păstrată în permanenţă în interiorul fântânii. Apa din proprie păstrată în permanenţă în interiorul fântânii. Apa din fântână va fi controlată periodic prin analize de laborator, la fântână va fi controlată periodic prin analize de laborator, la nevoie se iau măsuri de îndepărtare a surselor de nevoie se iau măsuri de îndepărtare a surselor de impurificare, de reparare de dezinfectare a fântânii cu var impurificare, de reparare de dezinfectare a fântânii cu var cloros, cloramină sau altă substanţă clorigenă. După cloros, cloramină sau altă substanţă clorigenă. După introducerea substanţei dezinfectante fântâna se lasă în introducerea substanţei dezinfectante fântâna se lasă în repaus 24 – 48 de ore, după care se scoate apa până nu mai repaus 24 – 48 de ore, după care se scoate apa până nu mai are gust şi miros de clor, apoi se poate da în folosinţă.are gust şi miros de clor, apoi se poate da în folosinţă.

Page 9: Reguli de igienă

Aprovizionarea Aprovizionarea centrală cu apăcentrală cu apă

• Aprovizionarea centrală cu apă se face printr-un Aprovizionarea centrală cu apă se face printr-un sistem de conducte (reţea) prin care circulă apa sub sistem de conducte (reţea) prin care circulă apa sub presiune de la sursă la consumator. Sistemul prezintă presiune de la sursă la consumator. Sistemul prezintă în afara comodităţii şi alte avantaje, ca posibilitatea în afara comodităţii şi alte avantaje, ca posibilitatea unui control riguros şi mai ales posibilitatea unui control riguros şi mai ales posibilitatea îmbunătăţirii calităţii apei prin instalaţii de purificare. îmbunătăţirii calităţii apei prin instalaţii de purificare.

• Aprovizionarea centrală cu apă presupune Aprovizionarea centrală cu apă presupune existenţa mai multor sectoare :existenţa mai multor sectoare :

- sectorul captării;- sectorul captării;

- sectorul de purificare;- sectorul de purificare;

- sectorul de înmagazinare;- sectorul de înmagazinare;

- sectorul de distribuţie;- sectorul de distribuţie;

- supravegherea continuă a apei. - supravegherea continuă a apei. Alege altătemă

Page 10: Reguli de igienă

Îndepărtarea Îndepărtarea reziduurilor reziduurilor

lichidelichide• În colectivităţile care nu dispun de reţea de apă şi canalizare În colectivităţile care nu dispun de reţea de apă şi canalizare dejecţiile umane se îndepărtează prin intermediul latrinelor. dejecţiile umane se îndepărtează prin intermediul latrinelor. Latrinele pentru a fi igienice trebuie să respecte anumite cerinţe Latrinele pentru a fi igienice trebuie să respecte anumite cerinţe sanitare :sanitare :

- să fie amplasate cât mai departe de fântână sau locuinţă;- să fie amplasate cât mai departe de fântână sau locuinţă; - se recomandă a fi construite lângă grajduri;- se recomandă a fi construite lângă grajduri; - cabina este construită din lemn sau cărămidă;- cabina este construită din lemn sau cărămidă; - acoperişul este înclinat şi depăşeşte marginile cabinei;- acoperişul este înclinat şi depăşeşte marginile cabinei; - cabina trebuie să fie prevăzută cu un coş de ventilaţie;- cabina trebuie să fie prevăzută cu un coş de ventilaţie; - groapa poate fi simplă, impermeabilizată cu argilă; după umplere - groapa poate fi simplă, impermeabilizată cu argilă; după umplere

grapa se acoperă iar cabina se mută pe un alt amplasament;grapa se acoperă iar cabina se mută pe un alt amplasament; - groapa din beton împiedică impurificarea apei; necesită evacuarea - groapa din beton împiedică impurificarea apei; necesită evacuarea

periodică a dejecţiilor.periodică a dejecţiilor.

• În centrele populate îndepărtarea reziduurilor lichide se face prin În centrele populate îndepărtarea reziduurilor lichide se face prin intermediul canalizării.intermediul canalizării.

• Canalizarea conduce reziduurile lichide în afara colectivităţii care Canalizarea conduce reziduurile lichide în afara colectivităţii care le-a produs. Reziduurile lichide pot fi făcute inofensive trecând le-a produs. Reziduurile lichide pot fi făcute inofensive trecând prin : prin :

- site şi grătare care opresc impurităţile mari;- site şi grătare care opresc impurităţile mari; - bazine de sedimentare;- bazine de sedimentare; - filtre de cocs, pietriş sau cărămidă;- filtre de cocs, pietriş sau cărămidă; - dezinfecţie.- dezinfecţie.• După această curăţire, reziduurile pot fi folosite în agricultură fără După această curăţire, reziduurile pot fi folosite în agricultură fără

nici un pericol.nici un pericol. Alege altătemă

Page 11: Reguli de igienă

Bolile umane produse ca Bolile umane produse ca urmare directurmare directăă a calit a calităţăţii ii

apeiapei ::

• boli cauzate de infecboli cauzate de infecţţii rii răăspindite prin consum de apspindite prin consum de apăă infectat infectatăă (diareea, febra tifoida, (diareea, febra tifoida, hepatita A, salmoneloza, etc.). hepatita A, salmoneloza, etc.).

• boli cauzate de infecboli cauzate de infecţţii transmise prin animale acvatice (bilharioza). ii transmise prin animale acvatice (bilharioza). • boli cauzate de infecboli cauzate de infecţţii raspindite prin insecte cu stagii acvatice (malarie, ii raspindite prin insecte cu stagii acvatice (malarie,

onchocercariasis). onchocercariasis). • boli cauzate de infecboli cauzate de infecţţii transmise prin animale acvatice nevertebrate. ii transmise prin animale acvatice nevertebrate.

• O serie intreaga de boli netransmisibile sunt considerate astazi ca fiind determinate sau O serie intreaga de boli netransmisibile sunt considerate astazi ca fiind determinate sau favorizate de compozifavorizate de compoziţţia chimicia chimicăă a apei: a apei:

• guguşşa endemica endemică;ă; • caria dentarcaria dentarăă şşii fluoroza endemicfluoroza endemică;ă; • afecafecţţiunile cardiovasculareiunile cardiovasculare;; • mmethemoglobinemiaethemoglobinemia;; • intoxicaintoxicaţţiile cu plumbiile cu plumb;; • intoxicaintoxicaţţiile cu cadmiu. iile cu cadmiu. Alege altă

temă

Page 12: Reguli de igienă

Anul 2013Anul 2013 Anul international ONU Anul international ONU

dedicat cooperarii in dedicat cooperarii in domeniul apeidomeniul apei

• Ziua Mondiala a Apei, sZiua Mondiala a Apei, săărbrbăătoritoritătă pe 22 martie 2013, pe 22 martie 2013, e e dedicata dedicata şşi cooperarii i cooperarii îîn n domeniul apei. De aceea, Agentia ONU pentru Apa (UN-Water) a fdomeniul apei. De aceea, Agentia ONU pentru Apa (UN-Water) a făăcut apel la cut apel la UNESCO pentru a coordona Anul UNESCO pentru a coordona Anul IInternational ONU dedicat cooperarii nternational ONU dedicat cooperarii îîn n domeniul apei, domeniul apei, îîntrucntrucâât abordarea multidisciplinart abordarea multidisciplinarăă unic unicăă a acesteia a acesteia îîmbinmbinăă îîn n mod armonios mod armonios şştiintele naturii cu tiintele naturii cu şştiintele sociale, educatiintele sociale, educaţţia, cultura ia, cultura şşi i comunicarea. comunicarea.

•   Anul va pune Anul va pune îîn lumina istoria inin lumina istoria iniţţiativelor de succes privind cooperarea iativelor de succes privind cooperarea îîn n domeniul apei domeniul apei şşi va identifica problemele stringente i va identifica problemele stringente îîn arii ca educan arii ca educaţţie, ie, diplomadiplomaţţie, managementul transfrontalier al resurselor de apie, managementul transfrontalier al resurselor de apăă, cooperarea , cooperarea financiarfinanciarăă, cadrele juridice nationale/internationale, precum , cadrele juridice nationale/internationale, precum şşi legi legăăturile cu turile cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).  Acesta va oferi, de asemenea, o Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).  Acesta va oferi, de asemenea, o oportunitate de a valorifica impulsul dat la Conferinta Natiunilor Unite privind oportunitate de a valorifica impulsul dat la Conferinta Natiunilor Unite privind dezvoltarea durabildezvoltarea durabilăă (Rio+20), precum (Rio+20), precum şşi de a sprijini formularea de noi obiective i de a sprijini formularea de noi obiective care scare săă contribuie la dezvoltarea resurselor de apa care sunt cu adevarat contribuie la dezvoltarea resurselor de apa care sunt cu adevarat durabile.durabile.

Alege altătemă

Page 13: Reguli de igienă
Page 14: Reguli de igienă
Page 15: Reguli de igienă
Page 16: Reguli de igienă
Page 17: Reguli de igienă
Page 18: Reguli de igienă

Alege altătemă

SfSfârşitârşit