regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji ... · ekologiczne c) układu...

of 13 /13
Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu REGULAMIN KONKURSU STUDENCKIEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWOWEGO PARKU W ZADZIMIU Organizatorzy: Gmina Zadzim Zadzim 44 99 - 232 Zadzim Instytut Architektury i Urbanistyki AL. Politechniki 6 90 - 924 Łódź Zatwierdzam Wójt Gminy Zadzim Krzysztof Woźniak

Author: duongkhanh

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKIEGO NA

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA

ZABYTKOWOWEGO PARKU W ZADZIMIU

Organizatorzy: Gmina Zadzim

Zadzim 44 99 - 232 Zadzim

Instytut Architektury i Urbanistyki

P

AL. Politechniki 6

90 - 924 d

Zatwierdzam

Wjt Gminy Zadzim

Krzysztof Woniak

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

2 | S t r o n a

SP I S TR E CI

I. POSTANOWIENIA OGLNE .................................................................................................................................. 4

1. INFORMACJA O ORGANIZATORZE KONKURSU ...................................................................................... 4

2. RODZAJ I FORMA KONKURSU ........................................................................................................................ 4

3. TERMINY ................................................................................................................................................................. 4

4. KOMISJA KONKURSOWA .................................................................................................................................. 5

4.1. Skad komisji konkursowej .................................................................................................................... 5

4.2. Zadania komisji konkursowej ............................................................................................................... 5

II. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU ......................................................................................................................... 6

5. PRZEDMIOT KONKURSU .................................................................................................................................. 6

6. CEL KONKURSU .................................................................................................................................................... 6

7. OPIS ZADANIA PROJEKTOWEGO .................................................................................................................. 6

III. WARUNKI UDZIAU W KONKURSIE ........................................................................................................... 6

8. UCZESTNICY KONKURSU ................................................................................................................................. 7

9. SPOSB POROZUMIEWANIA SI ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ...................................................................................................................................................................... 7

IV. FORMA I SPOSB ZOENIA PRACY KONKURSOWEJ ......................................................................... 8

10. SPOSB OPRACOWANIA PRAC ................................................................................................................. 8

10.1. Zawarto pracy konkursowej ........................................................................................................ 8

10.2. Sposb wykonania pracy konkursowej ....................................................................................... 8

10. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ .......................................................... 9

10.1. Cz opisowa ................................................................................................................................................. 9

10.2. Cz graficzna ............................................................................................................................................... 9

11. SPOSB ZOENIA PRAC .................................................................................................................................. 9

12. SPOSB ZACHOWANIA ANONIMOWOCI PRAC ............................................................................... 9

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ..................................................................................................................... 10

13. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH ............................................................................................... 10

14. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH .................................................................................... 10

15. SPOSB OCENY PRAC KONKURSOWYCH .......................................................................................... 11

16. SPOSB OGOSZENIA WYNIKW KONKURSU ............................................................................... 11

17. NAGRODY ........................................................................................................................................................ 11

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH .............................................. 12

18. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZCE PRAC KONKURSOWYCH NAGRODZONYCH LUB WYRNIONYCH ........................................................................................................................................................ 12

19. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZCE POZOSTAYCH PRAC KONKURSOWYCH ..................... 12

20. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ....................................................................................... 12

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

3 | S t r o n a

VII. POSTANOWIENIA KOCOWE ..................................................................................................................... 13

21. ZWROT KOSZTW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKW KONKURSU ............................ 13

22. UNIEWANIENIE KONKURSU ................................................................................................................ 13

VIII. WYKAZ ZACZNIKW DO REGULAMINU KONKURSU .................................................................. 13

WZORY DOKUMENTW NIEZBDNYCH DO ZOZENIA PRACY ............................................................ 13

MATERIAY POMOCNICZE .................................................................................................................................... 13

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

4 | S t r o n a

I. POSTANOWIENIA OGLNE

1. INFORMACJA O ORGANIZATORZE KONKURSU

1.1. Organizatorami konkursu s: Gmina Zadzim NIP: 828-135-62-81, REGON:

730934341 oraz Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki dzkiej, NIP:

727-002-18-95

1.2. Osob odpowiedzialn za udzielanie informacji o konkursie ze strony Gminy Zadzim

jest Marian Ufnalski (e-mai: [email protected])

1.3. Osob nadzorujc przebieg konkursu ze strony Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki dzkiej jest dr in. Barbara Wycichowska tel. 42 631 35 44, e-mail [email protected]

1.4. Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego

parku w miejscowoci Zadzim, zwany dalej Regulaminem, okrela zasady udziau w

organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa.

1.5. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Zadzim i

stronie Instytutu Architektury i Urbanistyki

1.6. Organizator moe dokona zmian w Regulaminie w trakcie trwania konkursu.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie niezwocznie przekazana uczestnikom

konkursu podczas zaj projektowych;

2. RODZAJ I FORMA KONKURSU

Konkurs ma charakter zamknity, jednoetapowy i jest konkursem koncepcyjnym

skierowanym do studentw studiw inynierskich i magisterskich kierunku Architektura i

Gospodarka Przestrzenna, ze szczeglnym uwzgldnieniem studentw realizujcych w roku

akademickim 2016/2017, w semestrze letnim przedmiot Projektowanie Terenw Zieleni (VI semestr)

3. TERMINY

Lp. Czynno Termin

1 Ogoszenie konkursu. Zarzdzenie Wjta Gminy Zadzim z dnia 23 lutego 2017 r., w sprawie ogoszenia konkursu na opracowanie Koncepcji Zagospodarowania parku podworskiego z Zadzimiu. Regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej Gminy Zadzim i IA i U P

23 luty 2017

2 Spotkanie robocze przedstawicieli organizatora konkursu Gminy Zadzim ze studentami - uczestnikami konkursu , celem uszczegowienia wytycznych konkursu (spotkanie zorganizowane na terenie IAiU P w terminie dogodnym dla obu stron)

marzec/kwiecie

2017

3 Skadanie prac konkursowych (etap skadania w IAiU; etap przejcia prac konkursowych przez Gmin Zadzim z formularzem identyfikacyjnym podwjnego

kodowania i protokem zdawczym prac konkursowych)

czerwiec 2017

mailto:[email protected]

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

5 | S t r o n a

4 Obrady Komisji Konkursowej czerwiec 2017

5 Ogoszenie rozstrzygnicia wynikw Konkursu przez Organizatora konkursu i

przyznaniu nagrd i ewentualnych wyrnie

czerwiec 2017

6 Organizacja wystawy pokonkursowej padziernik

listopad 2017

4. KOMISJA KONKURSOWA

4.1. SKAD KOMISJI KONKURSOWEJ

4.1.1. Do przeprowadzenia konkursu powoana zostaa Komisja Konkursowa

w skadzie:

A. ze strony Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki dzkiej

a) Przewodniczcy Komisji Konkursowej - prof. Marek Pabich,

c) Sekretarz Komisji Konkursowej - dr in. Barbara Wycichowska

d) Czonek Komisji Konkursowej - Zastpca Dyrektora dr in. arch.

Marek Grymin

B. ze strony Gminy Zadzim

a) wiceprzewodniczcy 1 Komisji Konkursowej - Wjt Gminy Zadzim

mgr Krzysztof Woniak

c) wiceprzewodniczcy 2 Komisji Konkursowej - z-ca Wjta - mgr Irena

Wawrzecka

d) Czonek Komisji Konkursowej - Marian Ufnalski

e) Czonek - Komisji Konkursowej Boena Karasiska

4.1.2. Do uczestnictwa w obradach Komisji mog zosta zaproszeni specjalici, konsultanci i biegli.

4.2. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

4.2.1. Do zada Komisji Konkursowej nalee bdzie:

Ocena speniania przez uczestnikw konkursu wymaga okrelonych

w niniejszym Regulaminie,

Prace nie speniajce wymaga okrelonych

w Regulaminie Konkursu nie bd podlegay ocenie,

Rozstrzygnicie konkursu poprzez wybranie najlepszej pracy konkursowej na

podstawie ustalonych kryteriw oceny zawartych w niniejszym Regulaminie,

Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnicia Konkursu,

Ogoszenie wynikw konkursu.

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

6 | S t r o n a

II. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

5. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego Parku w

Zadzimiu - zespou paacowo parkowego (wpis do rejestru nr 224/A), pooonego w centrum Zadzimia (dziaka o numerze ewid. 235/2 o powierzchni 61 324

m2) .

Park objty zosta dodatkowo ochron jako Zespl Przyrodniczo Krajobrazowy Park Zadzim (uchwaa Rady Gminy Zadzim Nr XXXV/189/05 , z 10.11.2005 r.) Konkurs ma za zadanie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, projektu

zieleni i elementw maej architektury (amfiteatr), a take obiektw i przestrzeni

sucej rekreacji i wypoczynkowi, dostosowanych skal i form do lokalnych

uwarunkowa fizjograficznych i wytycznych konserwatorskich.

Teren parku objty jest ustaleniami planu miejscowego dla miejscowoci Zadzim i Kazimierzew.

6. CEL KONKURSU

6.1. Celem konkursu jest wyonienie najlepszej pod wzgldem architektonicznym,

urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania terenu zabytkowego

parku, ktra pozwoli na stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

6.2. Rezultatem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakoci, reprezentacyjnej przestrzeni

publicznej, dostpnej rwnie dla osb niepenosprawnych.

7. OPIS ZADANIA PROJEKTOWEGO

Koncepcja rewaloryzacji Parku powinna zosta oparta na analizie materiaw

archiwalnych dotyczcych tego obiektu (materiay udostpnione przez Gmin Zadzim), na

analizie stanu aktualnego obiektu oraz uwzgldnia rozpoznane potrzeby/oczekiwania

wspczesnych uytkownikw parku. Koncepcja musi si wpisywa rwnie w

przewidzian w przyszoci rewitalizacj Zabytkowego Paacu ktry znajduje si w

centrum Parku.

7.1 Koncepcja powinna obejmowa zagadnienia dotyczce:

a) ukadu przestrzennego parku z uwzgldnieniem struktury waciwej dla

epoki jego powstania i gwnych faz przeksztace, zawierajcego czytelnie

wyodrbnione wntrza parkowe, masywy drzewostanu, grupy, nasadzenia

syngieltonowe (solitery), punkty i otwarcia widokowe zewntrzne oraz

wewntrzne, dominanty i subdominanty architektoniczne, akcenty w postaci

elementw rzebiarskich, drogi i place parkowe, spjne z kompozycj parku,

b) szaty rolinnej w tym zaoenia do gospodarki drzewostanem,

uzupenienie warstwy krzeww, nowe nasadzenia w warstwie drzew (tylko na

zasadzie zastpienia zamierajcych egzemplarzy starodrzewu), lokalizacj i

formy przestrzenne kwietnikw, oglne zaoenia do doboru rolinnego,

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

7 | S t r o n a

waciwe dla epoki powstania parku i gwnych faz przeksztace, cieki

ekologiczne

c) ukadu komunikacyjnego z uwzgldnieniem cigw pieszych, pieszo-

jezdnych i cieek rowerowych z propozycj nawierzchni, w tym zapewnienie

dostpu do istniejcych i projektowanych obiektw kubaturowych,

d)zagospodarowania terenu wodnego (tak zwanej fosy) , w tym okrelenie

sposobu umocnienia brzegw, uczytelnienie widokw z parku na wod,

punktowe wprowadzenie rolinnoci na brzegach,

e)cigi komunikacyjne i place maj zosta owietlone (okrelenie typu

owietlenia w celu wyeksponowania walorw przyrodniczych),

f)projektu organizacji przestrzeni wypoczynku biernego i czynnego,

g)maej architektury, w tym: detalu rzebiarskiego, awek, koszy na mieci,

tablic informacyjnych, mostw, kadek, rzeb parkowych, murkw, schodw

terenowych; elementw cieek edukacyjnych

h)obiektw kubaturowych (amfiteatr),

i) ogrodzenia terenu z wyeksponowaniem bramy wjazdowej (nawizanie do

historycznej formy ogrodzenia)

j) przystosowanie parku dla osb niepenosprawnych

III. WARUNKI UDZIAU W KONKURSIE

8. UCZESTNICY KONKURSU

8.1. Uczestnikami Konkursu mog by studenci Politechniki dzkiej studiw

inynierskich i magisterskich, kierunkw Architektura i Gospodarka Przestrzenna , ze

szczeglnym uwzgldnieniem studentw realizujcych w roku akademickim 2016/2017, w semestrze letnim przedmiot Projektowanie Terenw Zieleni (VI semestr)

8.2. Prace naley wykona w zespoach dwu-, trzy osobowych lub pojedynczo;

8.3. W konkursie nie mog bra udziau:

osoby biorce udzia w organizowaniu Konkursu,

osoby zasiadajce w Komisji Konkursowej lub czonkowie ich rodzin;

8.4. Kady uczestnik moe zoy tylko jedn prac konkursow.

8.5. Uczestnicy Konkursu maj obowizek zapozna si z Regulaminem i stosowa

si do ustale w nim zawartych.

8.6. W celu potwierdzenia spenienia warunkw udziau w postpowaniu, do skadanych prac naley doczy kserokopi legitymacji studenckiej.

9. SPOSB POROZUMIEWANIA SI ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU

e-mailem

telefonicznie

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

8 | S t r o n a

IV. FORMA I SPOSB ZOENIA PRACY KONKURSOWEJ

10. SPOSB OPRACOWANIA PRAC

10.1. ZAWARTO PRACY KONKURSOWEJ

10.1.1. Praca konkursowa powinna skada si z:

1) czci opisowej,

2) czci graficznej - plansze rysunkowe,

3) pyty CD z zapisem elektronicznym pracy (czci opisowej i graficznej),

4) zaklejonej koperty zawierajcej:

Kart identyfikacyjn uczestnika konkursu wzr stanowi

Zacznik A - 1

Owiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

wzr stanowi Zacznik A - 2,

Owiadczenie uczestnika/uczestnikw konkursu - wzr stanowi

Zacznik

A - 3,

10.1.2. W przypadku pracy zespoowej owiadczenia musz by dostarczone

przez wszystkich czonkw zespou.

10.2. SPOSB WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ

10.2.1. Opis koncepcji konkursowej naley wykona w 2 egzemplarzach na

kartkach biaego papieru formatu A4, poczonych w sposb trway

10.2.2. Cz rysunkow prezentujc przyjte rozwizania projektowe konkursu naley wykona na planszach o wymiarach 100 x 70 cm (w

ukadzie pionowym) w iloci nie wikszej ni 3 sztuki. Rysunki mog

przechodzi midzy planszami.

10.2.3. Plansze powinny by wykonane w technice trwaej, na trwaych podkadach

o gruboci 1-5 mm (tektura, pianka, itp.).

10.2.4. W celu wykorzystania prac, zgodnie z Regulaminem Konkursu, uczestnicy zobowizani s do przekazania Organizatorowi zawartoci

opracowania

w postaci zapisu elektronicznego na pycie CD w formatach:

- dla plansz i rysunkw - *.jpg, lub *.pdf w rozdzielczoci min. 300 dpi,

- dla tekstu - *.doc lub *.pdf w rozdzielczoci mni. 300 dpi.

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

9 | S t r o n a

10. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

10.1. CZ OPISOWA

10.1.1. Cz opisowa pracy konkursowej powinna zawiera:

opis uwarunkowa stanu istniejcego (struktura komunikacyjna, funkcjonalna, kompozycyjna, kulturowa) oraz samodzielnie wyprowadzone

wnioski projektowe,

opis koncepcji zagospodarowania parku wraz z uzasadnieniem przyjtych rozwiza urbanistycznych, w tym: kompozycyjnych, komunikacyjnych

i funkcjonalno- przestrzennych,

opis przyjtych rozwiza architektoniczno-urbanistycznych w zakresie formy oraz funkcji projektowanych obiektw, w tym elementw maej

architektury,

wszelkie inne dane nie zawarte w czci graficznej, a istotne dla prawidowego odczytania opracowanej koncepcji projektowej.

10.2. CZ GRAFICZNA

10.2.1. Cz graficzna pracy konkursowej powinna zawiera:

podsumowanie analiz stanu istniejcego, bdce podstaw przyjtych rozwiza projektowych;

szczegow koncepcj projektu zagospodarowania wraz z legend - w skali 1:500

wizualizacje komputerowe przedstawiajce szczegowe rozwizania w iloci niezbdnej do zobrazowania koncepcji ale nie mniejszej ni 4 ujcia

w tym min. 1 z lotu ptaka i min. 3 z perspektywy czowieka.

dopuszcza si umieszczenie na planszy innych, dodatkowych szkicw, schematw, rysunkw i wizualizacji, ktre obrazowa bd idee i

rozwizania projektu.

11. SPOSB ZOENIA PRAC

11. PRAC

11.1. Postpowanie konkursowe jest anonimowe. aden z elementw pracy konkursowej nie moe by podpisany. Nie naley wprowadza tytuw i innych napisw poza

tekstami niezbdnymi dla wyjanie koncepcji oraz numerem identyfikacyjnym pracy

konkursowej (kod).

11.2. W przypadku ujawnienia w treci pracy konkursowej danych dotyczcych nazwy lub adresu autora (autorw) wykonanej koncepcji konkursowej, praca ta zostanie

odrzucona i nie dopuszczona do oceny, poniewa zabronione jest zapoznanie si

z danymi o osobie twrcy pracy przed dokonaniem ostatecznej oceny prac przez

Komisj Konkursow i wyborem pracy najlepszej.

11.3. Wszystkie elementy pracy konkursowej (cz opisowa, graficzna kada plansza, pyta CD) naley czytelnie oznaczy tym samym szeciocyfrowym kodem

identyfikacyjnym (oznakowanie dowoln szeciocyfrow liczb rozpoznawcz

godem danej pracy). Liczb - kod naley wpisa czarnym tuszem w prawym

grnym rogu pracy, zacznika

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

10 | S t r o n a

11.4. Kod naley wpisa trwa technik w prawym grnym naroniku wykonanych plansz i pierwszej strony tekstu czci opisowej, na pycie CD i na zaklejonej

kopercie, w ktrej naley umieci dane autora/autorw opracowania;

11.5. Oznaczenie kodem identyfikacyjnym powinno zajmowa pole o wymiarach ok. 2 x10cm.

11.7. Prace konkursowe zoone w IAiU P do dnia 7.06.2017 r. do godz. 12:00, po

przekodowaniu, wraz z zapiecztowanym Formularzem Identyfikacyjnym

(niezbdny do identyfikacji prac konkursowych) i protokem zdawczym bd

przygotowane do odbioru przez osob wyznaczon przez Wjta Gminy Zadzim, w

terminie od dn. 12.06.2017 r. do dnia 14.06.2017 r., w godz. od 9:00 do 15:00.

V.OCENA PRAC KONKURSOWYCH

12. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

12.1. Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamknitym dokonuje oceny prac w zakresie zgodnoci z wymaganiami okrelonymi w Regulaminie. Prace

niespeniajce wymaga okrelonych w Regulaminie oraz niezgodne

tematycznie nie bd podlegay ocenie.

12.2. Komisja Konkursowa rozstrzyga konkurs, dokonujc wyboru najlepszych prac konkursowych, w szczeglnoci:

wskazuje prace, ktre powinny by nagrodzone lub wyrnione,

przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnicia konkursu.

12.3. Po rozstrzygniciu Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje identyfikacji wszystkich nagrodzonych i wyrnionych prac, przyporzdkowujc prace

poszczeglnym Uczestnikom.

13. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

14.1. Prace konkursowe zostan poddane szczegowej ocenie, zgodnie

z poniszymi kryteriami:

1) oryginalno idei projektowej realizujcej cel konkursu - kryterium A;

2) wartoci urbanistyczne opracowania - kryterium B;

3) wartoci funkcjonalne rozwizania w zakresie stworzenia atrakcyjnej przestrzeni

parkowej o cechach ekspozycyjnych i jej powizanie z terenami ssiednimi -

kryterium C;

4) wartoci architektoniczne maej architektury i architektury krajobrazu- kryterium

D;

5) realno realizacji zaproponowanych rozwiza kryterium E.

Kade kryterium ma tak sam wag.

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

11 | S t r o n a

14. SPOSB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

14.1. Oceny prac konkursowych zgodnie z powyszymi kryteriami dokona Komisja Konkursowa, na podstawie zawartoci czci opisowej i graficznej poszczeglnych prac.

14.2. Komisja Konkursowa przyzna kadej, dopuszczonej do oceny pracy konkursowej, odpowiedni liczb punktw od 0,0 (ocena najgorsza) do 10,0 (ocena najlepsza)

w ramach kadego z w/w kryteriw oceny: A-E.

14.3. Komisja przy dokonaniu oceny moe wzi pod uwag opini specjalistw, konsultantw, biegych, o ktrych mowa Regulaminie

14.4. Ostateczna ocena prac bdzie polega na zsumowaniu wszystkich punktw uzyskanych w ramach w/w kryteriw.

Ocena pracy = A+B+C+D+E

14.5. Za najlepsz prac zostanie uznana praca konkursowa, ktra uzyska najwiksz liczb punktw. Maksymalna liczba, jak moe uzyska praca wynosi 50,0 punktw.

14.6. Aby pretendowa do nagrody praca konkursowa musi otrzyma min. 50% maksymalnej liczby punktw - tj. min. 25,0 punktw.

15. SPOSB OGOSZENIA WYNIKW KONKURSU

15.1. Identyfikacja wszystkich prac konkursowych i oficjalne ogoszenie wynikw konkursu nastpi po rozstrzygniciu konkursu.

15.2. Niezwocznie po ustaleniu wynikw konkursu Organizator zawiadomi uczestnikw konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podajc imi i autora najlepszej pracy

konkursowej.

15.3. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora .

16. NAGRODY

16.1. Przewiduje si przyznanie nastpujcych nagrd: - I nagroda 3000,00 z*)

- II nagroda 2000,00 z*)

- III nagroda 1000,00 z*)

*) przyznane kwoty nie bd pomniejszone o zryczatowany podatek,

obcienie podatkiem przechodzi na organizatora konkursu - Gmin

Zadzim

16.2. Organizator dopuszcza moliwo dokonania przez Komisj Konkursow zmian, co do liczby i wysokoci przyznawanych nagrd i wyrnie, pod warunkiem

nieprzekroczenia cznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody

pienine, tj. 6 000,00 z.

16.3. Dopuszcza si przy tym moliwo przyznania przez Komisj Konkursow dodatkowych wyrnie honorowych (niepieninych).

16.4. Dopuszcza si moliwo nie przyznania adnych nagrd i /lub wyrnie, jeeli w ocenie Komisji Konkursowej zoone prace konkursowe nie bd spenia kryteriw

oceny w stopniu pozwalajcym na ich przyznanie.

16.5. W przypadku prac zespoowych nagroda zostanie przekazana dla kierownika zespou wyznaczonego w karcie identyfikacyjnej stanowicej zacznik A 1.

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

12 | S t r o n a

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

17. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZCE PRAC KONKURSOWYCH NAGRODZONYCH LUB WYRNIONYCH

17.1. Autorowi (zespoowi autorskiemu) pracy konkursowej przysuguj prawa autorskie do opracowanej przez siebie pracy konkursowej.

17.2. Po rozstrzygniciu konkursu oraz przekazaniu nagrd i wyrnie Organizator stanie si wacicielem wszelkich prac konkursowych, ktrym zostan przyznane nagrody lub

wyrnienia. Z chwil przyjcia nagrody, autor (zesp autorski) pracy konkursowej

przenosi na Organizatora wasno egzemplarza nonika, na ktrym utrwalona jest

nagrodzona praca.

17.3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy konkursowej, a take moliwo ich reprodukcji i

publikacji za pomoc dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorw (zespow

autorskich).

17.4. W zakresie przeniesienia autorskich praw Organizator okrela nastpujce dziedziny eksploatacji do wykorzystania nagrodzonych prac konkursowych:

a) prawo do utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelk dostpn technik,

b) prawa do opracowania lub zlecania opracowania utworu, w szczeglnoci jego

przerbki lub adaptacji oraz do rozporzdzania i korzystania, jak rwnie

zezwalania na rozporzdzenie i korzystanie z tak stworzonych utworw

zalenych,

c) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz.

631 z pn. zm.).

18.5. Przeniesienie praw autorskich nastpi bez potrzeby skadania dodatkowych owiadcze

woli, z chwil wypaty nagrody Uczestnikom Konkursu.

18. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZCE POZOSTAYCH PRAC KONKURSOWYCH

18.1. Prace konkursowe, ktre nie otrzymaj nagrd ani wyrnie pozostan wasnoci ich autorw.

18.2. Organizator moe dysponowa tymi pracami stosownie do owiadczenia, ktrego wzr stanowi zacznik A - 3, skadanego przez uczestnika konkursu wraz z kart

identyfikacyjn uczestnika konkursu stanowic zacznik A 1.

18.3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo prezentacji podczas wystawy konkursowej wszystkich lub wybranych prac konkursowych oraz ich publikacji na stronie

internetowej, w prasie lokalnej i innych wydawnictwach prezentujcych

i promujcych wyniki konkursu lub w celach promocyjnych i marketingowych

Organizatora, za pomoc dowolnej techniki, bez wynagrodzenia.

19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

19.1. Udzia w konkursie jest rwnoznaczny z wyraeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1182 z pn. zm), a w szczeglnoci na:

Regulamin konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zadzimiu

13 | S t r o n a

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach

przeprowadzenia Konkursu, wyaniania zwycizcw, przyznania, wydania i

odbioru nagrd,

b) opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujcych na stronie

internetowej Organizatora, w przypadku przyznania nagrody w Konkursie.

19.2. Administratorem w rozumieniu ustawy z dania 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierajcych dane Uczestnikw Konkursu jest Organizator.

19.3. Dane osobowe Uczestnikw bd przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOCOWE

20. ZWROT KOSZTW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKW KONKURSU

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztw poniesionych przez uczestnikw konkursu

w zwizku z ich udziaem w konkursie. Uczestnicy konkursu ponosz zatem wszelkie koszty

zwizane ze sporzdzeniem i zoeniem pracy konkursowej.

21. UNIEWANIENIE KONKURSU

Organizator konkursu ma prawo uniewani lub odwoa konkurs, w kadym czasie

z podaniem wanych przyczyn. W przypadku uniewanienia lub odwoania konkursu

uczestnikom konkursu nie przysuguj wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tym

zwizane.

VIII. WYKAZ ZACZNIKW DO REGULAMINU KONKURSU

WZORY DOKUMENTW NIEZBDNYCH DO ZOZENIA PRACY

Zacznik A 1 karta identyfikacyjna uczestnika konkursu,

Zacznik A 2 owiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

MATERIAY POMOCNICZE

Zacznik B 1 mapa zasadnicza w skali 1:500,

Zacznik B 2 mapa zasadnicza z naniesionymi granicami opracowania (pogldowa),

Zacznik B 3 wypis i wyrys z miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego,

Zacznik B 4 wytyczne konserwatorskie

Zacznik B 5 dokumentacje sporzdzane dla parku w Zadzimiu:

Zacznik B 6 materiay rdowe dotyczce parku w Zadzimiu:

a) dokumentacja historyczna parku