regionalni tjednik 569

Download Regionalni tjednik 569

Post on 21-Jul-2016

274 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regionalni tjednik, Varadin, Varadinska upanija, Hrvatska, Croatia

TRANSCRIPT

 • Besplatan primjerak22.000 primjeraka

  gionalniTjednikRePlus Broj 569 II 14. travnja 2015. II www.regionalni.com

  kadroviranje Ki Josipa Drevena zaposlena u Varkomu

  Meu 937 kandidataizabrali suker efa HNS-a Str. 3.

  ToUr oF CroaTia bez varadinSke Upanije

  naoj upaniji utrka preskupa, Meimurcije odmah prihvatili! Str. 2. - 3.

 • 2 AktuAlno REGIONALNI TJEDNIK || 14. travnja 2015., br. 569

  aktualnowww.regionalni.com

  Zovite nas na 042/290-777

  Varadinskoj upaniji bilo je ponueno da bude do-main este, zadnje etape meunarodne biciklistike utrke Tour of Croatia, koja e biti odrana od 22. do 26. travnja na trasi dugakoj skoro 900 kilometara du jadranske obale i u unutra-njosti Hrvatske.

  Vrhunski dogaajKoliki je znaaj utrke za

  Hrvatsku, istaknuli su proli tjedan iz Ministarstva turiz-ma. - Meunarodna bicikli-stika federacija je Tour of Croatia klasificirala u prvu kategoriju, to znai da se na-lazi odmah iza najpoznatijih biciklistikih utrka i grand tour utrka. Ovaj vrhunski sportsko-turistiki dogaaj e okupiti 20 svjetskih profe-sionalnih biciklistikih ekipa sa 160 natjecatelja - napome-nuli su.

  No utrka, koja je tek stu-bu nie rangirana od Tour

  de Francea ili Gira dItalia, nee proi kroz Varadinsku upaniju. Zato? Jedinice lokalne samouprave su kao domaini starta trebali ulo-iti po 30 tisua eura, dok su domaini cilja trebali izdvo-jiti po 60 tisua. Tu priliku su prihvatili svi - Makarska, Split, ibenik, Zadar, Plitvice, Rijeka (Uka), Pula, Umag, Zagreb, Meimurje. Iznimka je Varadinska upanija!

  - Ostvareni su bili inicijalni kontakti od strane organiza-tora vezano za navedenu utr-ku, iz kojih je bilo razvidno kako je sudjelovanje upanije u projektu bilo prvenstveno uvjetovano f inancijskom participacijom. Bili smo za-interesirani razgovarati oko mogunosti za osiguravanje logistike podrke za odr-

  NEVJEROJATNO elnici Varadinske upanije nisu ni primili organizatore Tour of Croatia, a Meimurci odmah sve dogovorili

  Zadnja etapa biciklistike utrka Tour of Croatia, koja e biti odrana od 22. do 26. travnja du jadranske obale i u unutranjosti Hrvatske, nee startati u Varadinskoj, nego u Meimurskoj upaniji. Iz Varadinske upanije su istaknuli nisu u mogunosti izdvojiti 250.000 kuna. Za razliku od njih, meimurski gradovi i upanija su se udruili te iskoristili priliku za promociju

  Odbili vrhunsku biciklistiku utrku

  Meunarodna biciklistika federacija je Tour of Croatia svrstala u prvu kategoriju utrka, odmah iza utrka Tour de France i Giro dItalia

  uli smo sa upanom

  tromarom, a on nas je uputio na doupana Koia koji nam se nikada nije javio. Pokuavali smo ga kontaktirati barem 20-ak puta tijekom dva i pol mjeseca, ali bez odgovora.

  Vladimir Miholjevi,organizator Tour of Croatia

  Ve je iz dostavljenih

  materijala bilo evidentno kako je sudjelovanje mogue jedino uz sufinanciranje od 250 tisua kuna koje su trebale biti uplaene privatnoj inicijativi.

  Varadinska upanija

  avanje utrke, no ve je iz preliminarnih informacija i dostavljenih materijala bilo evidentno kako je sudje-lovanje mogue jedino uz sufinanciranje od 250 tisua kuna koje su trebale biti upla-ene privatnoj inicijativi koja stoji iza organizacije ovakve biciklistike manifestacije - odgovorili su iz upanije.

  Istiu da im je drago da e

  biciklistiku manifestaciju prenositi Eurosport i to postoje financijski dovoljno kapacitirane jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su u mogunosti financijski podrati ovakav projekt.

  - Naa upanija trenutno to nije u mogunosti te bi u ko-nanici bilo neozbiljno ulaziti u projekt i onda ne izvravati ugovorene financijske obveze - naveli su.

  Bez odgovoraIz toga se moe zakljuiti

  da je Varadinska upanija presiromana da bi izdvajala novac za privatnu incijativu. No teko je objasniti zato nitko nije ni primio organiza-tora Vladimira Miholjevia, donedavno najpoznatijeg hrvatskog biciklista, a danas vlasnika tvrtke Top Sport Event.

  Uope nismo imali prili-ku sastati se sa upanijskim dunosnicima. Materijale smo poslali Turistikoj za-jednici Varadinske upanije, reeno nam je da su prosli-jeeni upanu, uli smo se s njim, a on nas je uputio na doupana Alana Koia koji nam se nikada nije javio. Pokuavali smo ga kontakti-rati barem dvadesetak puta tijekom dva i pol mjeseca, ali bez odgovora - rekao nam je Miholjevi.

  Tu je prii bio kraj. Umjesto prizora Varadinske upani-je, dnevno e oko 15 milijuna gledatelja Eurosporta, koliko

  Druge jedinice lokalne samouprave ukljuile su se u utrku zajedno sa sponzorima

  Tour of Croatia odrat e se pod pokroviteljstvom Hrvat-ske turistike zajednice, Ministarstva turizma, Ministarstva zatite okolia i prirode te uz podrku sponzora kao to su Porsche Inter Auto, Fleet Rent a Car, Gaga Milano, Vipnet te gradovi, opine i upanije s pripadajuim TZ-ima, priopili su u etvrtak iz Ministarstva turizma te istaknuli da su svi prepoznali znaaj utrke te izuzetnu priliku za meunarodnu promociju hrvatske turistike ponude, posebno u predse-zoni. No pritom nisu mislili i na Varadinsku upaniju. - TZ Varadinske upanije oduvijek podrava svaku inicijativu koja promovira nau destinaciju, uglavnom logistiki, budui da raspolae malim financijskim sredstvima. Ne smatramo da je ovdje rije o propustu bilo lokalne vlasti ili Turistike zajednice, ve o racionalnom razmiljanju, temeljem kojeg bi se traena sredstva moda mogla i tre-bala jo bolje i svrsishodnije iskoristiti za promociju ovog kraja, a uz jo iri opseg dosega trita i kroz ve lepezu promotivnih usluga - istaknula je Elizabeta Dolenec, direk-torica upanijske TZ. Kae da ne sumnjaju da je rije o vrlo vrijednom turistikom projektu, ali smatraju da su etiri milijuna kuna, s koliko HTZ financira dogaaj, dovoljno velik iznos. - U konanici je indirektno rije i o sredstvima subjekata s podruja Varadinske upanije, imajui u vidu da se HTZ financira iz uplata turistikih lanarina i bora-vinih pristojbi - napomenula je.

  Nije greka, nego racionalnost

  TZ VARAdiNskE UPANiJE

  Pie: Vinja gotalvgotal@regionalni.com ih ima u 54 zemlje svijeta, uivati u sekvencama iz Me-

  imurja, odnosno Svetog Martina na Muri. Umjesto Varadinskih, ime mei-murskih toplica vrtjet e se svakoga dana na televizijskim highlightima utrke, rekla-mama na Eurosportu, na njihovim web stranicama... Susjedna upanija je odmah prihvatila priliku koju naa nije ni razmatrala.

  - Vjerujem da je interes Meimurske upanije za pro-mocijom na biciklistikom planu daleko vea nego to je to u Varadinskoj upaniji, a to ne samo zato to mi kao resort i prvi Adria Bike resort guramo biciklizam kao jedan od naih glavnih proizvoda, nego i zato to je to jedna od okosnica meimurskog turizma openito i dugogo-dinja tradicija ovog kraja. im mi se pruila prilika da razgovaram s organizatorima utrke Tour of Croatia, znao sam da je to projekt koji e proizvod cijelog Meimurja odvesti na novu razinu, a to su odmah prepoznali i u Opini Sveti Martin, u Me-imurskoj upaniji, kao i u Gradu akovcu, u Prelogu i mnogim drugim manjim opinama - navodi Dan Vido-evi, direktor prodaje i mar-ketinga Termi Sveti Martin.

  Organizatori ih, kae, nisu nagovarali, nego su nakon nekoliko prezentacija i indvi-dualnih sastanaka brzo dogo-

  vorili partnerstva. - Upravo u tome je snaga Meimurja, a to je da u kljunim pro-jektima svi funkcioniramo zajedno za boljitak svih i tu podrazumijevam jedinice lokalne uprave i gospodar-stvenike, nevezano uz bilo kakve politike opcije - istie Vidoevi.

  novac (ni)je problemI dok Varadinska upanija

  Zanimljivo je da je doupan Alan Koi predsjednik Biciklistikog drutva Sloga

  Umjesto kadrova iz nae upanije, na Eurosportu e se prikazivati oni iz Meimurja

  ak 5,3 milijuna kuna kazne izrekla je Agencija za zatitu trinog natjecanja zatitarskim tvrt-kama, jer su utvrdili da su se udruili u kartel i dogovarali se o minimalnim cijenama usluga. Meu sedam tvrtki kojima je izreena kazna je i varadinski Arsenal-Ivezi. Agencija njih i poduzetnike iz Sokol Maria, AKD-Zatite, Se-curitas Hrvatske, Klemm Sigurnosti, Bilia-Eria i V Grupe tereti da su na sastanku u listopadu 2013. dogovorili minimalnu cijenu zatitarskih

  usluga od 32,52 kune. - Agencija nije prihvatila obranu sudionika sporazuma kako je u konkret-nom sluaju bila rije samo o usuglaavanju troka rada, a ne cijene usluge koja e se nuditi treima navedeno je u rjeenju. Ilija Ivezi iz Arsenala-Ivezi najavljuje pokretanje upravnog spora. - Ti navodi apsolutno nisu toni. Tema sastanka je bila sasvim neto drugo i nije istina da smo dogovarali cijene s drugim zatitarskim tvrtkama, koji su nam konkurencija istaknuo je.

  ilija ivezi: Nismo dogovarali cijene usluga

 • 3AktuAlno 14. travnja 2015., br. 569 || REGIONALNI TJEDNIK

  nije ak ni primila organiza-tora, a kamoli organizirala sastanak s drugim grado-vima i opinama na kojima bi razmotri la raspodjelu trokova, u Meimurju su odmah shvatili da je rije o investicijskom projektu.

  - Ovaj projekt e se vie-struko isplatiti u buduno-sti. Na cilj je bio da kroz njega budemo postav-ljeni na svjetsku kartu biciklizma, odnosno cikloturizma, jer su svjetski poznate bici-klistike destinacije prije svega prepoznate upravo po ovakvim do-gaanjima - kae.

  Vrlo je jasan. - Vjerujem da je ovo proputena prilika za Varadin, ali isto tako da emo mi zbog nae ve pri-premljene strategije razvoja i infrastrukturne superiorno-sti daleko bolje kapitalizirati ovaj projekt nego to bi to mogao sam Grad Varadin - ustvrdio je Vidoevi.

  Je li Varadinskoj upaniji

  glavna prepreka za uklju-ivanje u utrku doista bilo sufinanciranje od 250 tisua kuna? Kako su novac uspjele osigurati druge jedinice lo-kalne samouprave? Svi priu

  odra- u j u sa sponzorima. Sponzori itekako nalaze svoj interes u svemu tome. Svjetske marke-tinke agencije su izraunale da se povrat sponzorima kroz ov