regionaal convenant wonen en zorg - gelderlandleidraadla wonen en zorg te scheiden. op basis...

Download Regionaal Convenant Wonen en Zorg - Gelderlandleidraadla wonen en zorg te scheiden. Op basis daarvan is in april 2014 de notitie 'Regionale visie en thema's wonen en zorg' opgesteld als opstap naar

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • X Ah G e m e e n t e G e I d e r m a I s e n Culemborg M A A S D R I E L

  Gemeente Lingewaal

  gemeente gemeente Tiel gemeente Gemeente Neder-Betuwe Zaltbomme West

  Maas en Waa

  Regionaal Convenant Wonen en Zorg december 2015

  Rivierenland

  - provincie Mede mogelijk gemaakt door Gelderland

 • De parti jen:

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Buren, gevestigd in Maurik en kantoorhoudend aan De Wetering 1, 4021 VZ in Maurik, gelet op het collegebesluit van 10 november 2015 (B&W/15/01643), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouder S.T. Kleinde Jong hierna te noemen: gemeente Buren,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Culemborg, gevestigd in Culemborg en kantoorhoudend aan Ridderstraat 250, 4101 BK in Culemborg, gelet op het collegebesluit van 11 augustus 2015 (1525967/1050), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder C. Stolwijk, hierna te noemen: gemeente Culemborg,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Geldermalsen, gevestigd in Geldermalsen en kantoorhoudend aan Kuipershof 2, 4191 KH in Geldermalsen, gelet op het collegebesluit van 29 september 2015 (15.000374), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouder N. Wiendels, hierna te noemen: gemeente Geldermalsen,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Lingewaal, gevestigd in Asperen en kantoorhoudend aan Raadhuisplein 3, 4147 AN in Asperen, gelet op het collegebesluit van 22 september 2015 (Z1511314), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouder E.P.H.M. van Sambeek, hierna te noemen: gemeente Lingewaal,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Maasdriel, gevestigd in Kerkdriel en kantoorhoudend aan Kerkstraat 45, 5331 CB in Maasdriel, gelet op het collegebesluit van 13 oktober 2015 (nummer 4.4), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouders G.P. van den Anker en M.P.C.G. BlaauwhofTheunissen, hierna te noemen: gemeente Maasdriel,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Neder-Betuwe, gevestigd in Opheusden en kantoorhoudend aan Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM in Opheusden, gelet op het collegebesluit van 13 oktober 2015 (Z/13/22356), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouder J.W. Keuken, hierna te noemen: gemeente NederBetuwe,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Neerijnen, gevestigd in Neerijnen en kantoorhoudend aan Van Pallandtweg 11, 4182 CA in Neerijnen, gelet op het collegebesluit van 28 september 2015 (nr. 2.9), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouder T. Kool, hierna te noemen: gemeente Neerijnen,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Tel , gevestigd in Tiel en kantoorhoudend aan Achterweg 2, 4001 MV in Tiel, gelet op het collegebesluit van 1 december 2015 (3.C.5), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouder H.A. Driessen, hierna te noemen: gemeente Tiel,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente West Maas en Waal gevestigd in BenedenLeeuwen en kantoorhoudend aan Dijkstraat 11 , 6658 AG in BenedenLeeuwen, gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2015 (15int465), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouders A.P.M. van Swam en S.A.M. Bos, hierna te noemen: gemeente West Maas en Waal,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Zaltbommel, gevestigd in Zaltbommel en kantoorhoudend aan Hogeweg 11 , 5301 LB in Zaltbommel, gelet op het collegebesluit van 13 oktober

  C o n v e n a n t W o n e n 8t Z o r g 2016 - 1 -

 • 2015 (BBV 167127), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens volmacht door wethouders A.C. Bragt en A.C. van Balken, hierna te noemen: gemeente Zaltbommel,

  De publieksrechtelijke rechtspersoon, Regio Rivierenland, openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gevestigd in Tiel, kantoorhoudend aan J.S. de Jongplein 2, 4001 WG in Tiel, gelet op het besluit van 10 juni (15.0001091) hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter R. van Schelven, hierna te noemen: Regio Rivierenland,

  Overwegende:

  1. Dat als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg meer mensen met een zorgvraag in de eigen woning moeten blijven wonen met ambulante ondersteuning en zorg.

  2. Partijen tot doel hebben regionaal samen te werken aan gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken op het terrein van wonen en zorg die voortvloeien uit de hervormingen in het sociale domein bij de deelnemende gemeenten.

  3. Zij daartoe in 2013 een onderzoek uit hebben gevoerd naar de effecten van het rijksbeleid om wonen en zorg te scheiden. Op basis daarvan is in april 2014 de notitie 'Regionale visie en thema's wonen en zorg' opgesteld als opstap naar voorliggend convenant. Deze visie is vastgesteld in de programmaraden van Regio Rivierenland. Alle gemeenteraden hebben hun zienswijze gegeven en hebben draagvlak getoond voor de visie en de uitwerking daar-van naar een convenant

  4. Zij willen bevorderen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Kernbegrip-pen vanuit de regionale visie daarbij zi jn: Thuis best', 'Zorg dichtbij, als het kan', 'Samen voor op maat'.

  5. Partijen kunnen lokaal een visie, afspraken en uitvoeringsprogramma hebben met partners, waardoor partijen reeds invulling hebben gegeven aan afspraken in dit regionale conve-nant. Dat kan betekenen dat in de uitvoering wisselende coalities ontstaan met verschillen-de inspanningsverplichtingen. Dit wordt in het uitvoeringsprogramma geregeld.

  Komen het volgende overeen:

  C o n v e n a n t W o n e n 8i Z o r g 2016 - 2 -

 • 1. Zelfstandig thuis wonen

  De beschikbaarheid van voldoende woningen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kun-nen wonen en waar zorg geboden kan worden, is voor de partijen een urgent vraagstuk. Mensen wonen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis in de eigen vertrouwde omgeving. En het beleid van de rijksoverheid is gericht op het scheiden van wonen en zorg, waardoor mensen met een lage zorgbehoefte geen indicatie meer krijgen voor een permanent verblijf in een zorginstelling. Zij zul-len in hun eigen woning adequate, ambulante zorg moeten kunnen krijgen.

  1.1. Bestaand aanbod

  Woningen 1. Er zijn op dit moment getalsmatig voldoende geschikte (fysiek toegankelijke) huur- en

  koopwoningen voor senioren en andere mensen met een fysieke beperking om aan de vraag ernaar te voldoen. 700fo van de mensen met een fysieke beperking woont echter in een woning die niet geschikt is. Partijen gaan in overleg met de corporaties om regionale afspraken te maken over het uniform registreren van aangepaste woningen en aanbieden en toewijzen van aangepaste woningen om er voor te zorgen dat reeds aangepaste wonin-gen na verhuizing wederom worden bewoond door mensen met een fysieke beperking.

  2. Partijen vinden het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van de mogelijkheden om zelf de woning preventief geschikt te maken om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dit is momenteel vorm gegeven via de lokale bewustwordingscampagnes 'Opplussen'. Elke gemeente bepaalt welke instrumenten zij de komende jaren verder inzet (bijvoorbeeld www.geldersehuistest.nl, communicatie, promotiemateriaal en vrijwillige woonadviseurs). De concretisering van dit punt wordt opgepakt in het uitvoeringsconvenant waarbij de ge-meenten zelf hun inspanningsverplichtingen op dit terrein vastleggen met elkaar.

  3. Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg staan meerdere zorgaanbieders en corpo-raties voor een transformatieopgave in het bestaande zorgvastgoed. Een deel van de in-tramurale plaatsen zal verhuurd gaan worden als zelfstandige huurwoningen op de reguliere woningmarkt. Partijen maken in regionaal verband afspraken met de provincie hoe hiermee om te gaan in relatie tot de omvang van het woningbouwprogramma.

  Accommodaties (maatschappeli jk vastgoed) 4. Accommodaties voor ontmoeting in combinatie met activiteiten (dagopvang, dagbesteding)

  hebben een belangrijke functie voor het welzijn van mensen die langer thuis wonen en om mantelzorgers te ontlasten in hun taak. Deze accommodaties 1 zijn eigendom van een ge-meente, corporatie, zorgorganisatie of derde. De financiering van een deel van deze ac-commodaties is veranderd doordat de gelden voor begeleiding zijn overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Het voortbestaan voor sommige gemeenschappelijke accommodaties staat onder druk. Partijen, maar ook andere organisaties zoals corporaties en zorgorganisa-ties, hebben er belang bij dat deze accommodaties adequaat benut worden voor een brede doelgroep en elkaar versterken in plaats van te beconcurreren. Ook willen partijen voorko-men dat een functie ingekocht wordt die reeds elders aangeboden wordt. Op lokaal niveau stimuleren partijen samenwerkingsverbanden die zorgen voor afstemming en het optimali-seren van het gebruik van deze accommodaties zodat de gewenste accommodaties voor de

  Voorbeelden: buurthuis, wijkcentrum, MFA, zwembad, zorginfrastructuur, dagopvang, dagbesteding, ont-moetingsruimte.

  ^Rivierenland C o n v e n a n t W o n e n 8i Z o r g 2016 - 3 -

 • verschillende doelgroepen in stand worden gehouden. Stimuleren vindt plaats door partijen samen te brengen in overleg.

  5. Om de afstemming van het gebruik van de accommodaties te bevorderen zullen partijen een inventarisatie doen naar de verschillende accommodaties in de betrokken gemeenten waardoor inzicht ontstaat in het aanbod van accommodaties met een ontmoetingsfunctie en/of activiteiten voor zorgdoelgroepen. Daarbij zal specifiek worden stilgestaan bij de voorzieningen met een bovenlokale functie.

  6. De afstemming en monitoring van voorzieningen met een bovenlokale functie vindt regio-naal plaats.

Recommended

View more >