redoks titracije

Download Redoks titracije

Post on 13-Apr-2016

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pdf

TRANSCRIPT

 • Redoks titracije

 • Oks1 + ne- Red1 Red2 Oks2 + ne- __________________ Oks1 + Red2 Red1 + Oks2

  Oksidacijsko-redukcijske reakcije

  reducens (e- donor)

  oksidans (e- akceptor)

  Redoks par: sustav koji sadri jednu oksidacijsku i jednu redukcijsku

  vrstu sustav se karakterizira brojem izmjenjenih e- i vrijednou

  standardnog potencijala (Eo) redoks reakcija ukljuuje prijenos e- izmeu vrsta dva

  razliita redoks para

 • Ce4+ + Fe2+ Fe3+ + Ce3+

  Ce4+ + e- Ce3+ (redukcija Ce4+ ) Fe2+ Fe3+ + e- (oksidacija Fe2+ )

  Redoks par - donor elektrona: Fe2+/Fe3+ Redoks par - akceptor elektrona: Ce4+/Ce3+

  REDOKS REAKCIJE

  Kemijske redoks reakcije - izmjena elektrona (e-), u otopini izmeu oksidansa Ce4+ (Oks1 ) i reducensa Fe2+ (Red2 )

 • Ag+ + e- Ag(s)

  Cu(s) Cu2+ + 2e- ________________________ 2Ag+ + Cu(s) Cu2+ + 2Ag(s)

  Redoks kemijska reakcija:

 • Elektrokemijske redoks reakcije (elektrokemijski lanak): Galvanski lanak - kada reakcija tee spontano

  izmeu dvije elektrode uzrokovana protokom e- izmeu A i K, koristi se voltmetar

  Elektrolitiki lanak koritenjem vanjskog izvora

  elektrine energije mijenja se smjer protoka

  Oks1 + ne- Red1 Katoda -redukcija Red2 Oks2 + e- Anoda oksidacija __________________________________ Oks1 + Red2 Red1 + Oks2

 • (anoda) Cd Cd2+ + 2e- (katoda) Cu2+ + 2e- Cu ____________________ Cd(s) + Cu2+ (aq) Cd2+(aq) + Cu(s)

  Cd2+ + 2e- Cd (katoda) Cu Cu2+ + 2e- (anoda)

 • Elektrodni potencijal-redoks potencijal

  Elektrodni potencijal (E) - mjera oksidacijsko-redukcijskog svojstva redoks para:

  Oks + ne- Red

  E redoks para (Oks/Red) - mjeri se u odnosu na standardnu vodikovu elektrodu kao referentnu.

  Eo standardni elektrodni potencijal elektrodni potencijal u uvjetima kada svi reaktanti i produkti koji sudjeluju u polureakciji imaju aktivitet jednak jedinici.

 • Pravila :

  Po dogovorenom pravilu, sve polureakcije se piu kao reakcije redukcije neovisno o tome to se dogaa u stvarnom sustavu

  Znak (+/-) potencijala ukazuje na smjer

  odvijanja reakcije

  + polureakcija se odvija udesno - polureakcija se odvija u lijevo

 • Oksidirajui reagens Reducirajui reagens

 • Potencijal redoks sustava

  Nernstova jednadba za redoks (pri 25 C, c=1, a=c)

  ! = !! + !2,303!"!" !"# !"#!"#

  ! = !! + 0,059! !"# !"#!"#

  Ravnotene koncentracije

  Standardni potencijal polureakcije (konst) T = 25 C, c=1, a=c

 • Utjecaj pH na E ako jedna ili obadvije komponente redoks para sadre kisik, protoni su ukljueni u polureakciju

  p umjesto c ako je jedna od komponenti redoks para u

  plinovitom stanju

  Dogovorno c = 1 ako je c komponente redoks para u vrstom stanju

  Npr.: Ag + + e- Ag(s)

  Utjecaj stvaranja kompleksa na E

  !! = !!"!/!"! + 0,0591 !"# !"!1

 • Utjecaj kiselosti otopine na elektrodni

  potencijal utjecaj pH

  Oks + ze- + nH+ Red + n/2H2O

  ! = !! + 0,059! !"# !"# !! !!"#

  Npr.: MnO4- + 8H+ + 5e- Mn2+ + 4H2O

  (jako kiseli medij, E0 = 1,51 V)

  !!"#!!/!"!! = !!"#!!/!"!!! + 0,0595 !"# !"#!! !! !!"!!

 • Konstante ravnotee za redoks reakcije

  z2Oks1 + z1Red2 z2Red1 + z1Oks2

  Oks1 + z1e- Red1 Oks2 + z2e- Red2 z2Oks1 + z1z2e- z2Red1 z1Oks1 + z1z2e- z1Red1

  (broj primljenih i otputenih elektrona z1z2)

  E

  !!"#$%& = !"#! !! !"#! !!!"#! !! !"#! !!

 • Nernst-ovi izrazi za izjednaene polureakcije izjednaen broj elektrona

  Oks1 + Red2 Red1 + Oks2 !! = !!! + 0,059!!!! !"# !"#!!"#! !! = !!! + 0,059!!!! !"# !"#!!"#!

  U ravnotei E1 = E2 !!! + 0,059!! !"# !"#!!"#! = !!! + 0,059!! !"# !"#!!"#!

  n1

  n2

  Standardni elektrodni potencijal OKSIDANSA

  Standardni elektrodni potencijal REDUCENSA

 • n1 = n2 = n

  !!! !!! = 0,059! !"# !"#!!"#! !"# !"#!!"#!

  !!! !!! = 0,059! !"# !"#! !"#!!"#! !"#! = 0,059! !"#!

  log! = ! !!! !!!0,059

  E KRedoks

 • 1. Izvedite izraz za konstantu ravnotee za danu redoks reakciju i izraunajte njenu vrijednost:

  Primjer:

  2Fe3+ + Sn2+ 2Fe2+ + Sn4+

  VE FeFe 77,00

  / 23=++

  VE SnSn 15,00

  / 24=++

  [ ][ ]+

  +

  += ++ 2

  40

  /2 log20591,0

  24SnSnEE SnSn

  !!"#$%& = !"!! ! !"!!!"!! ! !"!! !! = !!"!!/!"!!! + 0,05912 !"# !"!! !!"!! !

 • u ravnotei E1 = E2

  [ ][ ]22

  230

  /log

  20591,0

  23+

  +

  +++FeFeE FeFe =

  [ ][ ]+

  +

  +++ 2

  40

  / log20591,0

  24SnSnE SnSn

  [ ] [ ][ ] [ ]232

  224

  log20591,0

  ++

  ++

  FeSnFeSn

  KRedoks

  = ++++ 00 2423 SnSnFeFe EE //

  [ ][ ]

  [ ][ ]22

  23

  2

  400

  205910

  205910

  2423+

  +

  +

  += ++++

  FeFe

  SnSnEE SnSnFeFe log

  ,log,//

  2 !!"!!/!"!!! !!"!!/!"!!! = 0,0591 !"#$

 • Izraunata vrijednost za KRedoks iznosi:

  KRedoks = 1 1021

  !"#$ = 2 !!"!!/!"!!! !!"!!/!"!!!0,0591

  !"#$ = 2 0,77!! 0,15!!0,0591 = 21

  !"#$ = !!!! !!! !!!0,0591

 • 2. Izvedite izraz za konstantu ravnotee za danu redoks reakciju i izraunajte njenu vrijednost:

  5Fe2+ + MnO4- +8H+ 5Fe3+ +Mn2+ +4H2O

 • Kvantitativnost redoks reakcija

  Reakcija je kvantitativna 99,9% !!! !!! = 0,2 0,4!!

  logK > 6

  z1 = z2= 1 (minimalna razlika potencijala)

  !"#$ = !!! !!!0,059 !!!! !!! !!! = 0,059 !"#$! = 0,059 6 = 0,354!!

  ! 0,999!! 0,999!!0,001!! 0,001!! 10!

 • Titracijske krivulje

  Oksidacijsko-redukcijske titracije su osnova za kvantitativnu primjenu redoks ravnotea

  Klasine metode za odreivanje velikog broja anorganskih i organskih supstanci:

  Odreivanje oksidansa standardnom otopinom reducensa reduktimetrija (Sn2+, S2O32-)

  Odreivanje reducensa standardnom otopinom oksidansa oksidimetrija (MnO4-, Cr2O72-, Ce4+, IO3-, I2)

 • [ ][ ]

  =

  dOxfERe

  log

  Vtitranta, cm3

  Izraunavanje elektrodnog potencijalam tijekom titracije

  U TE elektrodni potencijal je funkcija oba redoks para

  Nakon TE

  Prije TE

  Prije i nakon TE, E se izraunava preko Nernst-ovog izraza redoks para koji je u suviku

  Elek

  trod

  ni p

  oten

  cija

  l, V

 • Oksidimetrija Metoda: Cerimetrija

  Fe2+ + Ce4+ Fe3+ + Ce3+

  Do TE redoks par u suviku Fe3+/Fe2+

  Titrant Ce4+

  Ce3+ Fe3+/Fe2+

  Nakon TE redoks par u suviku Ce4+/Ce3+

  Fe3+ Ce4+/Ce3+

 • a) redoks reakcija uz izmjenu istog broja elektrona

  Oks1 + Red2 Red1 + Oks2

  +

  + + 34 CeeCe

  +

  + + 23 FeeFe

  (1) E1

  (2) E2

  Potencijal u TE kod:

  Fe2+ + Ce4+ Fe3+ + Ce3+

 • [ ][ ]+

  +

  += ++ 3

  40

  /1 log10591,0

  34 CeCeEE CeCe

  [ ][ ]+

  +

  += ++ 2

  30

  /2 log10591,0

  23 FeFeEE FeFe

  (1)

  (2)

  2! = !!"!!! + !!"!!! + 0,0591 !"# !"!! !"!!!"!! !"!!

  1

 • !"!! = !"!! !"!! = !"!! 2! = !!"!!!"!!! + !!"!!!"!!! !!" = !!"!!/!"!!! + !!"!!/!"!!!2

  U TE :

  2! = !!"!!/!"!!! + !!"!!/!"!!!

  ETE = f (Eo) oba redoks para

 • b) redoks reakcija uz izmjenu razliitog broja elektrona

  z2Oks1 +z1Red2 z2Red1+z1Oks2

  2Fe3+ + Sn2+ 2Fe2+ + Sn4+

  1) Fe3+ + 1e- Fe2+

  2) Sn4+ + 2e- Sn2+

 • (1)

  (2)

  Mnoenjem jednadbe (2) s 2

  ! = !!"!!/!"!!! + 0,0591 !"# !"!!!"!!

  ! = !!"!!/!"!!! + 0,0591 !"# !"!!!"!!

  2! = 2!!"!!/!"!!! + 0,059 !"# !"!!!"!!

  222

 • U TE :

  3! = !!"!!/!"!!! + 2!!"!!/!"!!! + 0,059! !"# !"!! !"!!!"!! !"!!

  zbrajanjem s jednadbom (1)

  !"!! = 2 !"!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !"!! = 2 !"!!

 • ETE

  Ukupan broj elektrona

  !!" = !!"!!/!"!!!! + 2!!"!!/!"!!!3 !!" = !!!!! + !!!!!!! + !!

  Ovisi samo od standardnih potencijala sustava i broja izmjenjenih elektrona

 • c) redoks reakcija uz izmjenu razliitog broja elektrona, a postoji i utjecaj pH

  !!" = !!!!! + !!!!!!! + !! + 0,059!! + !! !"# !! !

  5Fe2+ + MnO4- +8H+ 5Fe3+ +Mn2+ +4H2O

  z2Oks1 + z1Red2 + nH+ z2Red1 + z1Oks2 + n/2H2O

 • Standardna otopina, [Ce(SO4)3] 2- koncentracije 0,1 mol dm-3, c H2SO4 = 1 mol dm-3 Titrira se 100,00 cm3 otopine Fe2+ iona, c Fe2+ = 0,1 mol dm-3 Ce4+ + e- Ce3+ E10 Ce4+/Ce3+ = +1,44 V Fe3+ + e- Fe2+ E20 Fe3+/Fe 2+ = + 0,77 V Ce4+ + Fe2+ Ce3+ + Fe3+

  !"#$ = 1,44!! 0,77!!0,059 = 11,3

  K = 1,99 1011

  Titracijska redoks krivulja simetrina:

 • 1. Prije poetka titracije poetni elektrodni potencijal

  Fe3+ = 0 Ce4+ = 0 2. Elektrodni potencijal do TE ! = !!"!!/!"!!! + 0,0591 !"# !"!!!"!!

  ako je dodano 10,00 cm3 otopine Ce4+ iona, 0,1 mol dm-3, E= ?

  !"!! = 10,00!"! 0,1!!"#!"!!110,00!"! !"!! = 100,00! 0,1 10,00! 0,1110,00

 • ! = 0,77!! + 0,05911 !"# 10,00 0,1/110,00100,00 0,1 10,00 0,1/110,00

  ako je dodano 50,00 cm3 otopine Ce4+ iona, 0,1 mol dm-3, E= ?

  E = E0 U toki polovine tit